V V c V Yoor God en Vaderland Oorlogsblad van de Leeraars en Oud-Studenten van 't college van Poperinghe BeheerM. LAMBRECHT leeraar aan het college, nu aalmoezenier Villiers-le-See (Calvados) HEILIG HART NUMMER 25 JUNI 1917 Stuurt aanstonds UW nieuw adres op <r6f voor 't herdrukken der adressenlijst, alsook UW PORTRET voor het oorlogsal bum van 't college. I Door zijn dood heeft Christus onze dood*7' vernietigd, (Prefatie)door zijn dood uit vrijen wil, door zijn dood uit liefde tot u. Nu weet gij wat het beteekent de dood zienlijk te gemoet te gaan, vrijwillig, uit liefde. Welnu dat heeft Jesus-Christus in de vol heid van het offer, in de volheid van de vrij heid, in de volheid van de liefde voor u ge daan. Helaas! Aan zijne lippen ontviel de zucht Ziehier dat hart die de menschen zoozeer heeft bemind, dat het zich zeiven heeft ge slachtofferd en uitgeput om hun bewijzen van liefde te geven en niettemin ontvangt het van 't meeste deel slechts ondankbaarheid. In eens hebben velen onder u de wereld in zijn afstootelijkheid gezien, de wereld met zijn gewetenloos winstbejag, met zijn hoo- veerdige eerzucht, met de walgelijkste uit spattingen van ontketende driften. De wereld is ondankbaar. Hebt gij ze gelezen die snedige verzen die ondankbaarheid brandmerken Maar ons bloed geminacht vliet nu ook nog voort, Terwijl het rookende vloeit Door hen voor wie 't neerstort verfoeid. Gij, die het nijpen voelt van de ondank baarheid, weest dankbaren, geeft wederliefde voor liefde, hart voor hart, gelijk gij 't in college geleerd hebt. De ure is geslagen voor ernstig nadenken (Card. Mercier) Welaan dan jonge mannen in de volle ontplooiing van uw krachten, gij die wegens stand en opvoeding de toekomst zijt van uw volk, weet wel dat de opbloei van uw persoon, de herleving van uw volk, de redding van de wereld te vinden is bij Jesus, die alleen de grondvest en de hoek steen is van alle ware beschaving. M. Lambrecht. ifiC H i 'k Las even Inferno» machtig oorlogs roman uitgebeeld door den schrijver van Götz Kraft Ze is machtig, verbijste rend, die gedachte aan 't stortend menschen- chaos. Waarom en hoe? en wat uitkomst Goden der wrakeschruwelt en zijn gloeiend-lyrisch epos eindigt met de overweldigende apotheose van de heerlijke geslachte massaoffers, ter uitboe ting en ter verzoening. Goden der wrake over heel de rillende menschheid!» Maar, in 't tragisch geweld blinkt geen glimp van uitkomst, wijl de waanwijze wereld een hei- densch offer stelt, parodie van de Golgotha- slachting, zonder de daad en 't woord te willen kennen van den rouwende honderd man. 't Ootmoedig deze is God blijft uit. Deze is God die de wereld sloegHoe koppelt zich de humana comedia aan de divina comedia Onoplosbaar, als men de farizeërs-gedachte in den trotschen kop draagt, en niet lossen wil. Ze ploeteren voort, dag-in, dag-uit, dierlijk voldaan als ze eten hebben en ruste krijgen, en niet denken op doezelige, bange uit komst Het Poperinghenaartje

HISTORISCHE KRANTEN

Het Poperinghenaartje (1915-1918) | 1917 | | pagina 1