HET HiEUWS VAN DE WEEK De Overwinning van den moed Aan onze Lezers, We blijven gehecht aan die Rots 1--M W(ereldgebeurtenissen KATHOLIEK WEEKBLAD «De eerste stap naar den Vrede is nog niet gezet» Minister BEVIN PRIJS PER Nr: 2 FRANK U JAAR. Nr 1. BUITENLANDSCH OVERZICHT Bij de Fransche Verkiezingen RADIOREDE VAN Z. H. DEN PAUS Handelend daarna over de verkie- dingen welks moesten plaats hebben 4 vraag een abonnement aan onzen verkooper van uw stad of gemeente die wekelijks ons blad bij U zal thuisbrengen. Zalig en Vroolijk Pinksterfeest AUTOVERKEER VRIJ VAN 1 JULI AF Minister Vm 6¥@r sis I©pr©ssla DE VERKIEZINGEN IN ITALIË V. S. VAN AMERIKA Fweuwmn»ZATERDAG 8 JUNI 19-18 ESTUUR EN REDACTIE:;) Gasthuisstraat 19, POPERINGE jS o [f Telefoonnummer POPERINGE 9. Posfccheckrekenïng |5 Sansen Gebroeders 47.63.00 Men abonneert zich op alle post kantoren van 't land, of bij 1 SAKSEN GEBROEDERS Gasthuisstraat 19, POPERINGE Prijs voor 't Abonnement: 26,— Fr. 52,— Fr. 190,— Fr. n/tswguu&i Niet alleen een naam, maar de werkelijkheid: het nieuws van de week, noch min noch meer! Da Zaterdag overloopt ga dat nieuws... zoo op een drafje; dan legt ge 't weer weg tot morgen, Zondag. Dan kunt ge U er aan verkneukelen; in uw zetel bij een p 'p of een Zondagsche cigare. Dat nieuws van de week: Wat op uw eigen gemeente of parochie is gebeurd; dan weet ge waar een kleine werd kersten gedaan. Dan weet ge welk paar menschen besloten saam door het leven en door de wereld te gaan, verneemt ge wie heenging om niet meer terug te keeren. Daar verneemt ge wat er gebeur de, de vele kleine gebeurtenissen die 't leven van een gemeente soms wel eens storen of dat leven sieren lijk bloemen aan het raam. Dan weet ge welke gilden en ver- eenigingen leven en vergaderen, spelen of vieren, wie 'n boever, 'n meid vraagt of zich zeiven aanbeveelt en welken Notaris of Deurwaarder dit handelshuis of gene hofstede verkoopen zal. Want dat is toch het leven van UW eigen gemeente en wie wil er wel BUITEN zijn eigen gemeen te leven? Ket parochienieuws met eiies wat in en om uw eigen parochiekerk gebeurt, de kerk is immers bij ons hst eigen lijke... verzamelhuis, het vader huis, nog honderd maal meer dan het gemeentehuis. En ieder gemeente, ieder parochie is een k-ein wereldje op zijn eigen, met eigen doening en eigen gewoon ten,. waar gij wordt in opgeno men en in meeleeft en waar gij, onbewust misschien, belang in stelt. Van dat wereldje-a-part, van UW eigen wereldje wordt U het nieuws gebracht, op uw ze tel!... Dat is 't Nieuws van de Vv eek s eivol. Hoe dikwijls gooit ge het dagblad uit uw handen, omdat ge geen tijd hebt, omdat men precies nog niet in de puntjes het gebeurde kan meedeelen en...' morgen er op zal weerkeeren. Ge kijkt naar het kamerverslag... veel te lang, maar ge overloopt het bijzonderste; 's anderdaags weer het zelfde en op 't einde van de week kunt ge niet meer saambinden al wat in die week is gezegd, hoe het er heeft gesto ven en hoe er werd geredekaveld; wat er is gestemd geweest of ver worpen. Ziet ge, dat doen we voor U: we trachten U een beeld te geven, heel getrouw, van wat et daar te Brussel gebeurde, in de Kamer en... rond de Kamers. Dat is dan het nieuws van de parle mentaire week. En zóó voor wat In het buiten land gebeurde in de loop van de week. De wereld staat op haar kop; dat zien en gevoelen we en we zien niet klaar in al 't geen we daarover lezen, 't schemert voor onze oogen; niet alleen van daag wit en morgen zwart, maar ai de kleuren van de regenboog- komen er bij te pas. Wekelijks krijgt ge dus het nieuws van de week in het buitenland zoodanig dat ge een klaar overzicht hebt en alle wolfijzers en schietgewe ren op dat moeilijk begaanbaar terrein weggeruimd worden. Loont dat de moeite niet van op uw stoel de heele wereld te bekijken? 't Is immers het nieuws van de week! Is dat alles?... Bijlange niet... Wekelijks zal 't Manneken uit de Maan zijn gevaartenissen vertellen... 't Manneke ziet zoo vele en rare dingen op zijn zwerf tochten ginder hooge! Het Vlaamsche familieleven, de En 't zelfde nieuws krijgt gei christen aloude traditie van onze uit de naburige gemeenten en j provincie, ons eigen Vlaamsch ge- parochies; waar ge familie hebt, I meenschapsleven, al wat gebeurt vrienden en beheerders en klan- op volksch terrein over kunst of ten misschien; en ook in de buurt zijn er vele dingen waar gij be lang in stelt, 't is immers uw... streek, ook daar zijt ge goed t huis. De groote bladen bekom meren zich om die kleine dingen niet. Wat verlangt een Erusselaar cl' een Antwerpenaar te weten over dien Westhoek of over on ze West-Vlaamsche gemeenten? Maar die kleine dingen zijn de Uitingen van 't eigen leven, van ce eigen traditie van onze eigen streek. Dat heeft belang voor ons, dat snoert ons vast aan volk en streek. letterkunde... Over dat alles zul len we U bij wijlen schrijven of nieuws geven. Dat alles immers is het erfgaar van .onze streek, van onze Provincie. We zullen wel eens grasduinen buiten die pro vincie, maar we schrijven ten slotte Over onze menschen «Voor onze menschen». Ik zie rond wat gebeuren zal! den Zaterdagmorgen, wan neer de bode of verkooper in de straat verschijnt, langs de grintweg, of aan de dreve, zal er iemand buiten staan en wach ten... wachten om rap en snel bediend te zijn en om de eerste uit het gezin te kunnen kijken En dan? Dan?... Het ander 1 wat er zoo al staat in... «Het nieuws van da week. i Nieuws van de Week het week- Da bizonderste gebeurtenissenI blad voor... ONS VOLK', uit de provincie en het land. Del Dat is «Het Nieuws van de bladen staan iederen dag vol,(Weeknoch min noch meer! Een woordje geschiedenis. Reeds voor de oorlog op 1 Sep tember 1939 uitbrak was het voor iedereen duidelijk dat Frankrijk op weg was naar den afgrond. De nederlaag die het in 1940 leed en waarin wij ongelukkig genoeg deelachtig werden was min stens zoo zeer het werk van het Fransche Volksfront dan van de Duitsche stukas en tanks. Het Front Populair had In derdaad vrijen teugel gegeven aan het communisme dat de oorlogs inspanning saboteerde en de mo raal van het leger en de bevol king ondermijnde. De bezettingstijd zelf had een tijd van bezinning kunnen wor den, maar de armoede en de el lende die er uit voortsproten heb ben eens te meer de kansen der roode omwentelaars doen stijgen. Waar gebrek en wantoestanden bestaan daar gaat het commu nisme vooruit omdat het de on beschaamdheid bezit een paradijs te beloven en alle minderbedeel den opjaagt tegen diegenen die door het noodlot minder getrof fen zijn. De voorgaande verkiezingen van October 1945 hadden dan ook als resultaat dat de communisten de sterkste partij van Frankrijk werden. Van meet af aan hadden zij dan ook de pretentie de opperste leiding in handen te nemen, maar het aanzien van Generaal de Gaulle, die tot geen enkele partij behoorde, was nog te groot en de roode kameraden moesten duimpje leggen. Ze brachten het echter zoo ver dat de Gaulle van hun politiek gekonkel begon te walgen en het aftrapte. Maar ook dan konden zij er niet in slagen den eersten-minis terzetel in handen te krijgen, want de M.R.P. (Mouvement Rë- publicain Populaire of Republi- keinsche Volksbeweging) die om trent evenveel zetels had als de communisten verzette er zich te gen. En zooals het gewoonlijk gaat: twee honden vechten voor een been en een ander loopt er gegaan. Napoleon III was een soort dictator geweest, en toen ze hem verjaagd hadden mieken de Franschen een grondwet waar bij aan den voorzitter van de re publiek en aan de regeering haast geen macht gegeven werd, en veel te veel aan de Kamers. Zoo was Frankrijk stilaan in een straatje zonder einde versuk keld, zoodanig dat het in de laat ste jaren vóór den oorlog heele- maal den berg aan 't afrollen was: alle weeleen een nieuw mi nisterie, geen gezag en geen orde meer. Generaal de Gaulle had dit duidelijk ingezien en beloofde dan ook reeds tijdens den oorlog dat er na de bevrijding een nieuwe grondioet zou gemaakt worden. Het lag in zijn bedoeling de uit voerende macht sterker te maken. Maar... hij had zonder de com munisten gerekend die ook een nieuwe grondwet wilden, maar in de omgekeerde richting. In plaats van een sterke regeering wilden zij het gezag nog meer te niet doen en daarom alle macht aan het parlement geven. Dat moest hen uiteindelijk er toe brengen de macht alleen in handen te nemen en de dictatuur in te voeren. Hoe dat? Wel ziehier. Tot nu toe bestond er in Frank rijk, zooals bij onswat men noemt de scheiding van de mach ten. Dat wil zeggen dat de re geering niet in alles onafhanke lijk is van het parlement, dat de president zekere machten heeft ivaaraan het parlement niets kan veranderen, en flat de rechtban ken geheel onafhankelijk zijn. Dat staat de communisten niet aan, want de meerderheid van Frankrijk is niet communist en zou bijgevolg geen communist als mee heen. Zoo werd een socialist, president van de republiek ver- dhr Gouin, de opvolger van Ge- neraal de Gauïle. De werkelijke strijd. De kioestie van het voorzitter schap van de regeering was ech ter maar een zaak van minder belang. Waar het op aan kwam, dat washoe zal de nieuwe grondwet er uitzien. Want kijk, in Frankrijk staat men er anders voor dan bij ons. In Frankrijk had men een grondwet die ge maakt werd in 1875 nadat Na poleon III was verjaagd, en dat men de republiek terug had in gevoerd. En zooals het nogal dik wijls het geval is was die grond wet nogcd slecht gemaakt. Iemand die lang geen vleesch heeft mo gen eten begaat dan, wanneer hij genezen is. nogal eens de onvoor zichtigheid te veel vleesch te eten, zoodat hij weer ziek wordt. Zoo was het ook in Frankrijk HET NAAMFEEST VAN DEN H. VADER. Ter gelegenheid van St Eugenius- dag heeft Z. H. ce Faus de laden van het Heilig College ontvangen om een huidsadres dezer in ontvangst te ne men. Na de heilweoscfaen Hem op zijn naamfeest aangeboden hieid de Paos een toespraak die door den zen- dar Vatikaanstad over de gansche wereld werd uitgezonden. DE EERSTE STAP NAAR EEN RECHTVAARDIGEN VREDE MOET NOG WORDEN GEZET. De II. Vader herinnerde er eerst aan dat Hij een jaar geleden, ook op zijn naamdag, toca de oorlog pas ge luwd was, Hij zijn onrust reeds had geuit over de vestiging van aai vreae. DE WARE VREDE IS EERDER VERZWONDEN DAN VERSTEVIGT. Sedertien, vervolgde de H. Vader, zijn de krachtinspanningen, de be sprekingen, de gedachtenwisseiingen, de contactnemingen, zelfs de ont moetingen van de staatslieden die de lotsbestemming van de wereld in handen hebben, veelvuldig geweest. Men kan zich' nochtans niet onttrek ken aan den indruk dat de ware vre de, een vrede die beantwoordt aan de e.schen en ce verzuchtingen van het mcnschelijk en christelijk geweten, E.oli veeleer van ons heeft afgekeerd, can hij naderbij is gekomen, dat de ze vreae veeiecr verswonden dan ver stevigt .is... Naar mate de papieren zich op de Internationale coiiferentietafels op stapelen, worden de moeilijkheden e.i ce hinderpalen die de moreel ge rechtvaardigde oplossingen in den weg slaan, steeds grocter. - DE GEEST VAN IMPERIALISME MOET VERZAAKT WORDEN. Loe voorbarig, om niet te zeggen dc.moceldig, lijkt -ons thans de hoop dat alle verantwoordelijke personen zender uitzondering, verrijkt met de in den Moedigen oorlog opgedane er- v mg, z0UQ.11 blijk geven van een uitersten afkeer ten opzichte van el- ka opwelling van despotisme en van iedere poging tot een met geweld op gelegde wereld behee r selling. Da oprechte verzaking van den geest van imperialisme en heer schappij en de ernstige aanvaarding van de beginselen der rechtvaardig heid komen tot uiting in een recht schapen rechtvaardige houding van de machtigen dezer aarde jegens de zwakken. Zoolang de min of meer bedekte dreiging van een berqjp op het ge weld echter bestaat êfi zoolang de «tem van het recht gesmoord wordt door politieke en «economische pres sie, moet wel -worden erkend dat de eerste stap naar een. rechtvaardigen Vrede nog niet is gedaan. HET GEMIS AAN VEILIGHEID DRUKT OP HET GEMOED DER VOLKEREN i Hoe souden wij ons er over kun- fcen verwonderen dat het gemis van *dllgheid, de onasekerheid de twijfel zwaar drukken op het gemoed der volkeren? Hoe zou het ons kunnen verwonde ren, dat de zelfde onzekerheid, en on standvastigheid, die de internationa le betrekkingen en de binnenlands che verhoudingen vertroebelt, ook den partijstrijd, en de politieke twisten verscherpt, en verbittert, en de harts tochten dermate, aanwakkert en toe spitst dat de ge weldadige ontlading er van in een duistere toekomst wordt voorbereid en bevorderd. RECHTVAARDIGHEID EN WAARHEID ZIJN DRINGEND NOODZAKELIJK. De steeds ernstige taak welke iedereen te beurt valt, nl. de bevor dering van de rechtschapenheid, de matiging het plichtbesef, en de eer bied voor de waarheid, deze taak is harder en ondankbaarder, in tijden van woeling en crisis en hierdoor zelfs, des te belangrijker en dringer- der. Wanneer het besef van de waar achtige Christelijke broederlijkheid verloren dreigt te gaan in den ver slindenden gloed van een gemeen schap die alleen door economische en politieke belangen, wordt samenge houden, wanneer de ontbindende en godloochende krachten de bedro gen massa als een kudde op sleep touw gaan nemen, en hun het nage streefde doel, vooral op zedelijk en godsdienstig gebied, onder een val- schen schijn gaan verbergen, dan juist ls het allernoodzakelijkst dat Christus' licht ven den lichtenden to ren van de kerk overal neerstraalt om den weg te verlichten en duide lijk de grenzen aan te wijzen, voorbij dewelke de klippen en de ondiepten, het schip met ondergang en vernie tiging bedreigen. WE ZIJN STERKER DAN ONZE TEGENSTREVERS. De Paus spoort vervolgens de ge lovigen gan den moed niet te ver hatenGij zijt talrijk, zegt hij, ter wijl de anderen met hun grootspraak en hun beweringen trachten hun rangen op bedrieglijke wijze te ver sterken. Gij zijt sterker dan onze tegenstre vers omdat onze overtuigingen ge steund zijn op eeuwige beginselen en niet op onvaste opvattingen. God is met u». In den huldigen stond is het bij gevolg van overgroot belang dat de katholieken en allen die een persoon lijken God erkennen en aanbidden, en hun 10 geboden naleven, zich door niets ter wereld laten afschrikken, maar zich van hun macht bewust zijn. Dat zij dus vertrouwen hebben in wat zij werkelijk en afdoende bij machte zijn te presteeren voor den wederopbouw, met de vaste overtui ging dat deze wederopbouw niet tot een goed einde kan gebracht worden, 200 hij niet op het recht, orde en vrijheid gegrondvest ls.» DE VERKIEZEINGEN IN FRANKRIJK EN ITALIË. in Frankrijk en Italië stelde Hij de vraag of die beide Latijnsche zus ter naties met een eeuwenoude christe lijke beschaving zullen blijven steu nen op de stevige rots van het chris tendom ofwel him lot zouden toever trouwen aan de koude almacht van een materialistischen staat zonder godsdienst noch God. De kiezers heb ben het antwoord hierop te geven en hun verantwoordelijkheid erover te dragen. Na vervolgens te hebben aange drongen op den spoedigen terugkeer van de krijgsgevangenen, stelde de Faus voor, de vluchtelingen en de in verband met de oorlogsmishandelin gen verplaatste personen naar de overzeesche landen over te brengen. Hij besloot met een oproep tot de ge- loovigen, cm in deze aan het H. Hart van Jezus toegewijde maand een zoenactie te organiseeren tot milae- ring van de goddelijke rechtvaardig heid. Kiezen. En als de rechtbanken onafhankelijk zijn, dan zijn er veel communisten die gevaar lo0- pen in den bak te vliegen omdat ze 't wat al te bont maken. En dat past natuurlijk allemaal niet in hun spel. En er was nog iets: in Frank rijk, zooals in Belgie en in alle echte democratische landen, be stond er naast de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook een Senaat. Om in dien Senaat te kunnen gekozen worden moest men 35 jaar oud zijn, zoodat de Senaat gewoonlijk ouder en ver standiger was dan de Kamer en meer dan één wet kon tegenhou den die door de Kamer reeds was goedgekeurd. Van verstandige en bezadigde menschen houden de communisten nu ook weer niet, leant die maken geen revolutie en laten zich niet zoo gemakkelijk door valsche profeten om den tuin leiden. Daarom was het programma van de communisten: 1) Geen machten meer aan den president 2) De regeering in alles afhan kelijk van het parlement 3) De rechtbanken onderwor pen aan de richtlijnen van het parlement; 4) Geen Senaat meer, maar al leen een Kamer; 5) mogelijkheid daarbij voor de partijleiding om een bepaalden volksvertegenwoordiger af te stel len en aldus gedeeltelijke nieuwe kiezingen uit te lokken. Dat was dus juist het tegen overgestelde van wat de Gaulle wilde verwezenlijken en de chris ten democraten (M.R.P.) met hem. Daar communisten en christen democraten nu omtrent even sterk waren, was het dus een derde partij die den doorslag kon geven. Die partij was de so cialistische en die schaarde zich aan de zijde van de communisten, want, (juist weer zooals in Bel gie!) de socialisten zijn bang van het tegen de communisten op te nemen. Kioestie van geen kiezers te verliezen! Met genoegen bieden wij U heden met Sinksen ons eerste nummer van HET NIEUWS VAN DE WEEK aan. Wat wij met ons blad zullen betrachten, zegt ohs hoofdartikel. Aan de velen die ons, U zij per brief, 't zij bij een bezoek, hun sympathie betoonden bij het nieuws van b:t verschijnen van «HET NIEUWS VAN DE WEEK»; aan 6: duizenden die onzen oproep beantwoorden door ons de hen toegestuurde kaart terug in te sturen; aap alle correspondenten en verkoopets die ons sef fens uit eigen 'beweging hun medewerking kwamen aanbieden, onzen besten dank. Op alle medewerkers rekenen wij om HET NIEUWS VAN DE WEEKte doen vooruitgaan in nieuws, degelijkheid en op bouwende lectuur. Zoo zullen we onze Lezers en Lezeressen kunnen bezorgen wat ze van ons verlangen: ieder week meer en meer nieuws, al Het Nieuws van de Week». AAN ALLEN, Oud-Postabonnés op De Poperingenaardie de hen toege stuurde kaart nog niet instuurden: doe dit per keerende post, en vijf nummers van HET NIEUWS VAN DE WEEKwor den U in vereffening gratis toegestuurd, dit in overeenkomst met de vroegere Uitgever van De Poperingenaar _AAN ALLEN, die zich verder op ons blad begeeren te abonneeren: 4 vraag ons blad aan uwe postbode of verwittig ons per kaart, wij laten bij U ontvangen, of 4 stort het verschuldigde bedrag op postchecknummer 4763.60 van Sansen Gebroeders, Poperinge, met Juiste aanduiding vhn adres, of Abonnementsprijs tot einde 194658 frank. 4; (Voor Oud-Postabonnés op De Poperingenaar48 frank.) Aan de talrijke aanvragen die ons toekomen voor abonne menten naar Frankrijk, vragen we nog een paar weken geduld te hebben; binnen kort krijgen ze mier nieuws. EN TOT SLOT: Wenschen, we bij dit eerste verschijnen al onze Lezers en Lezeressen een De nieuwe grondwet werd dus voorbereid in den zin door de communisten gewild. En het ging zelfs zoo ver dat er in die grond wet tusschen de regels te lezen is dat de sterkste partij alles kan doen wat ze wilde. De Kamer (dit wil praktisch zeggen de partij die de meerderheid heeft) kan im mers de pers muilbanden (zooals in Hitler-Duitschland en in Sta- lin-Rusland)vergaderingen ver bieden, enz., enz. Kortom alle echte democratische vrijheden den nek afwringen. Het plan teas dus duidelijk: de communisten wilden langs zoo gezegd wettelijken weg de macht in handen nemen om dan op een wettelijke manier de democratie het nekschot te geven en de vrij heden te vermoorden. En de lamme socialisten gin gen aan de communistische slip pen hangen en stemden eveneens voor dien grondwet die bovendien de vrijheid van onderwijs wilde te niet doen. Ket vennis van het volk. Dit duivelsch plan is echter niet geslaagd. In de wet waarbij de grondwet gevende vergadering icerd samen gesteld was voorzien dat de grond wet die voorbereid was aan het oordeel van het volk zou moeien onderworpen worden vooraleer zij van kracht zou zijn. Die stemming het referen dum greep plaats op 6 Mei jongstleden en gaf aan de socialo- communisten een harden klop op den kop. Beide partijen hadden een geweldige propaganda ge maakt opdat de Franschen zou den cmstemmen. En ze wa ren zoo zeker van hun succes dat de communisten hun chef en führer, Maurice Thorez (die in 1939 landverraad pleegde) op hun meetings reeds overal voorstelden als den toekomstigen president van de Fransche republiek. Het is echter gevaarlijk het vel vSn den beer te verkoopen voor aleer hij geschoten is. Dat moes ten ook de Fransche volgelingen van den Russischen beer onder vinden. De meerderheid van de Fransche bevolking stemde «non» en sloeg daarmee den dictatuur- droom der Stalinisten in gruis. Vanaf dit oogenblik waren de uitslagen van de nieuwe verkie zingen van Zondag jongstleden te voorzien zooals ze geweest zijn. Het Fransche volk was wakker geschud. Het begon in te zien dat het in doodsgevaar verkeerde en het reageerde. De meer conserva tieve elementen hadden reeds se dert eenigen tijd een nieuwe par tij gvormd: de P.R.L. (Parti Rè- publicain de la Liberté - Repu- blikeinsche Vrijheidspartij)Dag aan dag wonnen zij aan invloed en streden met de'M.R.P. tegen de communistische grondwet. Maar na den 6" Mei ontwaak ten ook de socialisten uit hun sufheid en dwaze nalooperijZs zagen eindelijk in dat het volk van geen roode dictatuur moest weien en gaven openlijk toe dat ze al te zeer in het zog van de communisten hadden gevaren. Ze waren steeds doof gebleven voor de stem van het gezond verstand, maar nu ze hun kiezers verloren gingen hun oogen open, en ze veranderden van paard. In plaats van nog langer naar de pijpen van de Stalinisten te dansen begonnen ze er tegen te boksen. Ze sloegen het voorstel af om samen met de communis ten op te komen en gingen hen zelfs verwijten dat ze in den dienst van een vreemde dictato riale mogendheid stonden. De socialistische Minister van Bin- nenlandsche Zaken aarzelde zelfs niet den Heer Thorez, communis- ten-führer en onder - voorzitter van den ministerraad, van land verraad te beschuldigen. Maar het was te laat. Ze had den het vertrouwen van een heel deel van hun volgelingen verlo ren. E:i het feit dat Leon Blum, voorzitter van de socialistische partij, in Amerika er in geslaagd was een leening van 35 milliard te kunnen verkrijgen, teas zelfs niet meer bij machte de weeg schaal opnieuw in hun voordeel te doen overslaan. Zij verloren bij de verkiezingen van Zondag jongstleden 14 zetels, terwijl de M.R.P. (christen demo craten) die vanaf het eerste oogenblik den moed gehad had den tegen de communistische vijfde kolonne openlijk in het strijdperk te treden 14 zetels bij- wonnen. Dit was inderdaad, zoo als de voorzitter van de M.R.P., dhr Maurice Schumann het uit drukte: de overwinning van den moed. En nu? De eerste groote slag werd door de communisten verloren. Zij hebben zelf wel maar één zetel er bij ingeschoten, maar hun droom van samen mét de socia listen de communistische dicta tuur op een wettelijke manier te kunnen invoeren is verzwonden. Samen met de socialisten hebben ze niet eens de meerderheid meer in de grondwetgevende vergade ring (258 op 522 zetels). De afstraffing die de socialis ten thans gekregen hebben zal hen trouwens allen lust benemen om nog gemeen spel te maken met de Stalinisten, zoodat we met meer vertrouwen de toekomst mogen te gemoet zien. De regeering zal waarschijnlijk geen groote wijzigingen onder gaan, maar de Kamer zal de voor stellen van de christen democra ten moeten aannemen, zooals het land het duidelijk heeft gewild. Voor Belgie, en voor alle Wes- tersche landen, is dit een groote geruststellingwant het commu-'- nisme in Frankrijk op den troon was voor Sovjet Rusland een wip plank om geheel West-Europa in te palmen. De boer uit Normandië, de dok werker uit Marseille en de mijn werker uit de Pas-de-Calais wa ren er zich wellicht niet van be wust, maar door hun stem aan de christen democraten te geven hebben zij geheel West-Europa van den ondergang gered. V. WESTERLINCK. uii voor fcsS BraSscEse lager üiwês s&renge woor den voor ede Sovjets Mi v MINISTER EEVIN Voor het Lagerhuis heeft de Brit- scbe Minister van Buitenlandsche Zaken, Kr Bevin, een zeer belangrijke rede gehouden welke wij als volgt kunnen samenvatten: De O.V ,V. moet in staat gesteld worden doelmatig te werken Zoo wij geen totalen oorlog willen hebben, moeten wij een totalen vrede hebben; Het is betreurenswaardig dat de Sovjets steeds meenen de eenige ver tegenwoordigers te zijn van de arbei ders, wat een grooten handicap is tot het vestigen van den vrede, gezien zij in alle niet-commimistishbe negee ringen fascistische cf van dian aard zien; De toepassing van hst Sovjetsys teem in het Westen zou een socialen achteruitgang voor dit Westen be- teekenen Een goeds verstandhouding met Rusland is evenwel noodzakelijk; Engeland is hiertoe steeds bereid maar spreker betreurt dat Engelands pogingen hiertoe van Sovjet-zijde niet ernstiger opgenomen werden; De onafhankelijkheid van Turkije moet worden gehandhaafd; Het Ruhrgebied dient onder con trole gesteld; het Saargebied komt aan Ftankrijk toe maar zulks kan slechts geschieden in het raam van een algemeens regeling; De Russische handhaving in hst Donauvraagstuk heeft duizenden menschen in ellende gestort; In zake de regeling van de Itali- aansch-Yougo-Slavisehe grens waren de Russen onhandelbaar. Ten slotte beloofde de Hr Bevin, na nog talrijke punten over de Britsche buitenlandsche politiek te hebben be sproken, zijn best te doen om tot den gewenschten totalen vrede te komen. Hr Churehil, leider der oppositie, nam daarna het woord en keurde de politiek van dan Hr Bevin goed, en viel op harde wijze de Engelsche com munisten aan, die, zegde hij, in alle omstandigheden ten dienste van Moskou staan. 't Was in de voormiddag. En daar! een geweldige, een ongenadige wind- zwepe en daarop gekraak van bal ken en ijzer alsof een heele straat door mekaar werd geschud. En dan die... ijzige stilte! De deuren vlogen open: Waar? Wat? Enkele mannen liepen reeds over de straat; er zijn i altijd mannen die bereid zijn om hulp te bieden, die onmiddellijk toe springen als menschenin nood verkeeren. Dan liep het gresvan 't leger achter, de nieuwsgierigen, die overal bij of omtrent moeien zijn, bij brand of ongeval, overal waar 'iets... gebeurt; en er waren er ook j wel onder die reeds bekommerd wa- ren om heel iets anders of er daar, uit die puinen niets op te rapen of te vinden zou zijn! 't Was wel daar! dè,t eendelijk huis! Maar van buiten was er niets ts zien; niets. De d:ur bleef toe en men had den indruk dat er langs binnen een echte verdediging was ingericht ds luiken waren al pot dicht gesleten, alles was afgegren deld en verzekerd. Nog altijd kwa men stroomen kijkers -toe; uit alle hoeken van de stad... tot de deur van dat huis breed open sloeg en... waarachtig daar stond een visscher, die met een gebaar van zijn hand teeken deed dat hij de nieuwsgieri gen zou voldoening schenken. Kalm stond hij daar die bruingebrande zeeman... Wat die hier toch doen kwam, in stad, in dat huis... en dat eendelijk gedruisch van daar even! Mysterie En die visscher sprak! Van een ongeval was er allerminst spraak; het was zeer schoon hulp te willen bieden, maar die hulp was aller minst nocdig. Maar er was heel iets anders gebeurd. En met een wel sprekendheid waaraan men zich niet verwachtte, met buitengewonen gloed hield Petrus,... die visscher, de dui zenden geboeid, aan de macht en de betoovering van zijn woord. En noch tans! Wat die visscher daar vertelde, was geen gewoon radio-praatje, 't Was immers de vreeselijke beschuldiging om de Godmoord. En toch luisterden Ten einde het economisch herstel te 'bevorderen en. overwegend, dat de bevoorrading van het land met in- landsche en buitenlandsche motor brandstoffen van nu af verzekerd is, worden alle bij het wetsbesluit van 24 October 1944, betreffende het auto verkeer en -verbruik, genomen .maat regelen, van 1 Juli 1946 af ingetrok ken. Diensvolgens is het autoverkeer weer vrij van 1 Juli a.s. af. De distributie van anthraciet voor gasgeneratoren zal evenwel overeen komstig de beschikkingen der alge- meene reglemsnteering van het steen kolen-verbruik geschieden. Vele tercloodveroordeelden zuilen genade krijgen In een rede gehouden op een lunch door de Liberale Per sleden aangebo den, heeft Minister V?.n Glabbete, kort samengevat, het volgende ver klaard Voor dsn oorlog waren onze staf- inrichtingen uitgerust om 4.590 ge detineerden te ontvangenthans zijn er 40.000 Om dit getal in te krimpen zullen velen die slechts een kleine straf op liepen hun verdere straf niet meer moeten uitzitten Voor diegenen welke van 3 tot 5 jaar kregen zal nagezien worden of zij tijdens de voorwaardelijke staf die genademaatregel waardig zijn De wet Lejeune werd sedert de be vrijding niet meer togepastmet het oog op de vermindering van het aan tal gedetineerden zal deze wet gelei delijk met wijsheid en voorzichtig heid doorgevoerd worden; maatrege len werden hieromtrent reeds getrof fen voor wie min dan 5 jaar kreeg; Opsporingen zullen gedaan worden onder gedetineerden om uit te zoeken welke onder hen niet verloren zijn voor de nationale gemeenschap; Maatregelen zullen getroffen wor den inzake het lot van de kinderen van gedetineerden; Leon Dsgrelle moet aan België wor den uitgeleverd; Rekening houden met de veroor deelingen bij verstek zijn in België thans 1200 personen ter dood veroor deeld. A1 deze veroordeelden kunnen meit terechtgesteld worden. Sommigen moeten evenwel hun staf ondergaan maar andere, zooals de Oostfrontstrij ders, kunnen genade warden ver leend. De eenen werden veroordeelt tot ter dood, andere kregen van 20 jaar tot levenslang. Door de genade- ver le>:ning zal hierin onrecht verme den worden; Het moet gedaan genaken met de zuivering en instructies werden gege ven om er spoed bij te zetten Inzake «economische collaboratie werden te veel dossiers aangelegd. Het aantal is werkelijk fantas tisch Waar schuld is moet worden gestraft, waar niet moet een einde aan deze zaak gesteld worden. In het Parlement zal Minister Van Glabbeke hierover aatóltaaudo week terugkomen. ze, die duizenden, bleven hangen aan de lippen van dien ruwen, van dien ongeleerden visscher! En... duizenden bekeerden zich dien dag. .De> Kerk Christi was gesticht 1 Dat was het werk van Petrus! Zeker, maar van dien nieuwen Petrus. In geweld van storm m ruk wind was de H. Geest neergedaald over Petrus en de Apostelen. Storm wind kan alles onderst boven kee ren; de Apostelen waren, onderst bo ven gekeerd, dèit was het werk van. den H. Geest. Van die ruwe bonkige kerels, van die echte... natuurmen- schen had Hij, die Coast, de stoere getuigen van Christusgemaakt, die leefden alleen voor Hem, hun Meester, den Gekruisigde. Bovenna tuurlijke monschen waren zij gewor den voor wie niets meer bestond op de wereld dan het Rijk van Christus. En die zelfde Geest van Cinksen zcu zijn werk voortzetten door d-a eeuwen heen, onafgebroken. Dia Geest zou de Kerk leiden en bes;u- ren. Geen gewone radiopraatjes zou den we beluisteren uit het Rome. van het Vatikaan. Waarheid zou Hij spreken, de Paus, waarheid en niets anders, waarheid die kwetsen kan evengoed als ze heolen kan... Waar heid zonder meer. Andere stormen zouden opsteken, hslsche machten zouden de baren hoog doen opslaan tegen de Waarheidsrots van Köme. Maar die stormen hebben niets te beduiden tegen dien rukwind van Sinksen die de heele wereld ver nieuwde! We zeggen wel en we zijn er van overtuigd dat we stormachtige tijden beleven. Tijd van verwarring, waar vele dingen onderst beven worden ge - keerd. Wat we echter minder '-zeg gen, maar waar we nog meer van overtuigd moeten van zijn: dat die Geest van Sinksen nog immer de Kerk bestuurt en leidt en dat wij, eenvoudige geloovigen, zeker zijn dat wij niet op den dompel worden ge zonden noch geslagen zoo we ge hecht blijven met hart en ziel aan de Waarheidsro-ts van Rome. XX. DE VERKIEZINGEN IN FRANKRIJK UITGESPROKEN SUKSES VAN DE M.R.P. DIE 15 ZETELS WINNEN TEN NADEELE DER SOCIALISTEN EN COMMUNISTEN De Fransche mannen en vrouwen hebben Zondag jl. andermaal hun stem uitgebracht tot het aanstellen van een nieuw Parlement. Deze verkiezingen zijn een uitge sproken sukses geworden voor de Christelijke Democratische Partij M. R. P. (Mouvement Républicain Populaire) wijl zoowel Communisten als Socialisten erbij een feilen deuk kregen. Ds M.R.P. haalde het grootste aan tal stemmen, ongeveer 5,6 millicen stemmen wat 800.000 meer beteekent dan in 1945, de communisten 5,1 mil- lioen, de socialisten 4,1 millioen, de concentratie der linksche partijen 2,3 millioen, de Rep. Partij van de Vrijheid 1,3 millioen, de gematigden en onafhankslijken 1 millioen. Dan volgen nog enkele andere kleine par tijen met kleinere cijfers. Totnogtoe zijn slechts 571 zetels toegekend op de 586. De M.R.P. telt reeds 163 ze tels (+15), de Communis ten en geappaxanteerden 150 5), Socialisten 125 12), Concentratie der linksche partijen 48 9)P.R.L 37 37), Gematigden en onafhan- kelijken 25 32) en de kleinere partijen samen 23 zetels behalen. Er waren 24.676.828 ingeschreven kiezers. Daarvan stemden 20.322.581 hetzij 82,4 Er waren 19.805.330 uit gebrachte .stemmen, hetzij 80,3%. Er werden 679.237 stemmen meer uitge bracht dan op 21 Oktober 1945. Opvallend zijn de resultaten be komen in hst Noorden. Zoowel in het arrondissement Dulnkcrke als Rijsel behaalden de M.R.P. het groot ste aantal stemmen in vergelijking met de andere partijen, wijl in het gebied van Douai de Communisten het grootste cijfer behaalden. In .Noord-Afrika werden 11 zetels op de dertien behaald door een Ara bische Muzuimaansche vere«:niging die de onafhankelijkheid van Algerië eischt in het raam van het Fransch Verband Hoe de nieuwe Regeering zal uit- zten blijft vooralsnog een waag. Van nu reeds deelde het blad L'Ordxe mede dat de Socialisten zouden wei geren mst de M.R.P. samen te wer ken in een tweeledige Regeering wijl Combat-vaststelt dat de M.R.P. geen socialistische directie aanvaar den zal en wordt de vraag gesteld of ook de Communisten een bestuur van de M.R.P. zal willen aannermn. Het vormen van een nieuwe regee ring zal dus waarschijnlijk van geen leien dakje loopen. In een radiorede heeft dhr Maurice Schumann, voorzitter van de M.R.P. het presidentschap van de Fransche Republiek opgeëischt voor dhr Bi- dault. De Fransche schrijver Mauriac schreef de zege van de M.R.P. toe aan de werking door de christelijke social:- actie en dit sedert 1917 bij het grootsch congres der K.A.J. te Parijs. Beschouwingen over den uitslag der Fransche verkiezing van Zondag laatst vind:n onze lezers in ons hoofdartikel deze kwestie behande lend. «0» DE REPUBLIEK HAALT HET OP HET KONINGDOM Ongeveer twee millioen stemmen meerderheid. Voor de wetgevende verkiezingen boeken de Christen Democraten een groot sukses. Zondag 11. hadden in Italië even eens stemmingen plaats. De kiezers moesten tweeërlei hun stem uitbren gen, eerst over de kwestie Koning of Republkk, tweedens ter aanstelling van de nieuwe Constituante. De volksstemming is slecht uitge vallen voor den Italiaanschen Ko ning Humberto. Ongeveer 12 millioen kiezers sprak:n zich uit voor de Re publiek en circa 10 millioen voor de Monarchie. Ncord-Italie, waar de meeste ar beiders wonen, sprak zich uit tegen den Koning, het Zuic+n voor den Koning. Dit brengt vrees voor wrij vingen tusschen Noord en Zuid. De Koning werd op de hoogte vaa den uitslag gebracht door Eerste Mi nister De Gasperri. Voorbereidselen voor het vertrek der Koninklijke Fa milie werden reeds getroffen. Konin gin Marie-José vertrok rseds naar Napels. Vermoedelijk werd het ver tak van den Koning en de Konin gin van Italië -bepaald op Zaterdag 8 Juni. Wat nu de verkiezingen voor d« Constituante betreft hebben de Chris ten Demokraten een groote zege ge boekt en behaalden ruim 6,8 millioen stemmen tegen 4,2 millioen aan de Socialisten en 3,8 millioen aan de Communisten. De procenten zijn: Christen Democraten 32,3 de So cialisten 20,9 de Communisten 19,1 het overige te verdeelen on der tal van andere kleine partijen STALIN WEIGERDE NAAR WASHINGTON TE KOMEN Tijdens een perconfersntie ver klaarde Presiden; Truman dat hij reeds twee maal Stalin verzocht heeft naar Washington te komen maar dat telkens zijn uitnoodiging niet aanvaard werd. De eerste uitnoodiging had plaa;s tijdens de conferentie te Potsdam. De tweede werd gedaan in den brief waarin dhr Truman de hulp iirvroeg van de Sovjets tot bestrijding van den hongersnood, verzoek waarop de Sovjets verklaarden in de onmoge lijkheid te zijn hierop te kur: gaan. Volgens sommige diplomatie;, gen zou Stalin afkeerig zijn .1 luchtreizen. And-ere wijze reizen zou den hem te lang doen wegblijven van Moskou, wat de reden van zijn wei gering zou verklaren. STEEDS NIEUWE STAKINGEN De stakingsziekte blijft in de lucht hangen in de U.S.A. Pas is de eer 2 staking gedaan in een aantal kc - mijnen of herbegint zij in ande Een staking van de zeelieden wordt aangekondigd voor den 15 Juni. Door den Amorikaanscken Senaat werd nu een wet goedgekeurd waar bij aan President Truman volmach ten verleend worden om bepaalde maatregelen te treffen tegenover -e uitbrekende stakingen. LEENING TOEGESTAAN AAN FRANKRIJK De zending van H. Blum, afgevaar digde van de Fransche Regeering, die tot taak had te onderhandelen tot het verleenen van een leening door de U.S.A. aan Frankrijk, werd met welslagen bekroond. E>"t toege stane Amerikaansche krediet be draagt 2.300 millioen dollar. Op een persconferentie verklaarde Hr Blum hieromtrent dat Amerika hierbij geen enkele aanspraak heeft gesteld inzake politieke of militaire inmenging in Frankrijk. DUITSCHLAND DE UNRRA VOND 10.000 WEGGE- VOERDE KINDEREN TERUG Na vijf maanden opzoekingen over gansch Duitschland hebben bijzon dere ploegen van de UNRRA 10.000 kinderen, welke destijds dcor de Duitschers uit andere landen naar Duitschland weggevoerd werden, op gespoord en naar kampen overge bracht om terug naar huis te worden gestuurd. Uit het ingestelde onderzoek ls go- bleken dat de Duitschers heele school klassen wegvoerden en dat vets kin deren het slachtoffer zijn geworden van Duitsche wreedheden; aldus dien den meerdere als proefkonijnen. An dere werden zooveel mogelijk ver- duitsch opdat zij hun eigen nations- IMfiü iüSUüigu vergeten t'Zit VO.WI» U t>Ia4J

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1