Groote dag in ons klein Landje Geteisterden Opgepast! Wat brengt ons het Nieuwe Wetsontwerp betreffende de Landpacht Eindelijk... De Groote, Schoone Dag DE WEEK IN ONS LAND Italië blijft trouw! Wat brengt de 2e Conferentie van Parijs? De Verkiezingen in Italië KATHOLIEK WEEKBLAD HULDE veroorzaken 'n verwarde toestand Naar een reeks prachtige verbeteringen voor den Landbouwer-uitbater Geschenk van Belgisch Congo aan Churchill Wenster^ Optocht ZATERDAG 15 JUNI 1946. BESTUUR EN REDACTIE:3 Gasthuisstraat 19, POPERINGE PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1' JAAR. Nr 2. Telefoonnummer POPERINGE 9. Postcheckrekening Sansen Gebroeders 47.63.60 Prijs voor 't Abonnement: ALGEMEENE VERGADERING VAN DEN BOERENBOND aan Voorzitter Senator MULLIE Onlusten breken uit en Koning Umberto vraagt een nieuw referendum BUITENLANDSCH OVERZICHT ITALIË BLIJFT TROUW WAT BRENGT DE 2e CONFERENTIE VAN PARIJS? AlSe ©©rScgsschade ssiosS wmêm aange geven véér 14 Jsaia DE CHOLERA WOEDT IN JAPAN Een mooie doos groote sigaren voor een groot Sigarenoriend STAD KORTRIJK ZONDAG 16 JUNI 1946 der KONÏNGSGEZINDEN Gansch het Arrondissement leper trekt op om mee te betoogen KONING LEOPOLD III TER EERE KONÏNGSGEZINDEN VAN POPERINGE U WORDT ZONDAG TE KORTRIJK VERWACHT! HET NE abonneert zich op alle poot- kantoren van 't land, of bij t SANSEN GEBROEDERS Gasthuisstraat 19, POPERINGE Postcheckrekening 4763.60. Tot Nieuwjaar 58,Fr SMAMMWMftMIHi 16 Juni 1946! Groote dagen voor ons land! Denk nu as-je-blief niet aan politiek, maar aan heel iets anders. 16 Juni viert men te Luik en te Tongeren, in de oudste stad van Wallonië, in de oudste stad van Vlaanderen. In 1946 viert men in die twee steden oude herinneringen; din gen, gebeurtenissen uit het jaar 1246Zeven-honderd-jaar-oude gebeurtenissen. Te Luik wordt met pracht en praal herdacht de instelling van het feest van het II. Sacrament. Bij ons spreken we nog van Klein H. Sacramentsdag dat is op Donderdag na H. Drievulüig- heids-Zondag en van H. Sacra mentsdag, den Zondag daarop volgende, wanneer in stad en te lande de «groote Processie»... uitgaat. De groote Processie, wan neer naar oude gewoonte O. L. Heer wordt gedragen door de straten en 't geioovig volk O. L. Heer volgt en vergezelt. Schoon kan die processie zijn, met prach tige groepen maagdekens met Hosanna -groepen, maar het schoonste, het meest treffende, het heerlijkste dat is de... man nengroep die O. L. Heer vergezelt met licht of het Allerheiligste volgt. Daar zijn de mannen op hun plaats, als hovelingen van den grooten Koning die zijn trou we volk bezoekt. Dat is de groote Processie, dat moet ze zijn, alles zins bij ONS, Want, eerst in ons land werd H. Sacramentsdag ge vierd. De Bisschop van Luik stel de dat feest in ten jare 1246 en Paus Urbanus schreef het voor voor de heel Katholieke Kerk. De Bisschop van Luik stelde het in; maar dat gebeurde nadat O. L. Heer zelf de instelling van dat feest had gevraagd in visioe nen aan de heilige Juliana van Cornillon, een kloosterzuster. De Heilige Juliana werd geboren in 1192 en stierf in 1253. Luik zal vieren. Jammer dat de stad zoo erg geteisterd werd, zoo dat het onmogelijk bleek dit jaar het Internationaal Eucharistisch Congres te Luik te doen door gaan. Het land viert meê. De Heilige Eucharistie, het H. Sacrament des Altaars is toch het centraal punt van den Katholieken eeredienst. Wat zouden we zijn zonder Mis en Communie, de groote perels van onzen eeredienst. En in ons klein landje werd eerst, vóór 700 jaar dat groot feest gevierd. Don derdag 20 Juni denken we daar aan, niet alleen... buiten de kerk! Tongeren viert, Tongeren de aloude bisschopsstad waar de Hei lige Hubertus zijn zetel te Luik vestigde. Te Tongeren herdenkt men... Ste Lutgardis die stierf 16 Juni 1243. Zij was tien jaar ouder dan de H. Juliana, zij werd immers te Tongeren geboren in 1182. Ook Ste Lutgardis mocht door hernelsche visioenen een van die uitverkoren zielen zijn, die zou den voorbereiden de godsvrucht tot het H. Hart. De feesten te Tongeren zullen niet zoo schitterend zijn als te Luik; maai- op bizondere wijze zal heel 't Vlaamsche land door Ste Lutgardis worden herdacht. Want, die Heilige is de patro nes der Vlaamsche taal en letter kunde»... en heeft nochtans nooit iets geschreven! En toch, uit ootmoedigheid ver liet ze 't klooster waar ze priorin was en trad binnen bij de Cis- terciencers - zusters te Aywiers (Luik). Ook hier wilde men haar tot overste kiezen, mits ze een weinig... Waalsch zou leeren. Nu vroeg Lutgardis door tusschen- komst van O. L. Vrouw nooit de Fransche taal machtig te zijn. En daar, het wonder gebeurde, zoodat de Heilige niet in staat was in 't Fransch... om brood te vragen. Moet het ons verwonderen dat in die jaren, waar alwie... iets meer wilde zijn dan een ander, Fransch sprak, swatelde of ra- braakte, de Vlamingen die zich zelf wilden blijven Ste Lutgardis tot patrones kozen? Die eenvou dige en aiep-ootmoedige Heilige bleek zoo voornaam te zijn voor ons. Kijk, het DAVIDSFONDS vroeg, van uit Leuven, dat in alle afdee- lingen dit jaar Ste Lutgardis zou herdacht worden op bijzondere wijze. Dat zou moeten!... Vóór zeventig, tachtig jaar waren de toestanden niet als nu, 't is waar; maar toch! We worden gewaar dat er weerom... volksvreemden zijn in *t Vlaamsche land, die lie ver Fransch praten dan Vlaamsch. Wij vieren onze twee lands- lieiligen. Met onze Luiksche landgenoo- ten zullen wij beter dan ooit dit jaar H. Sacramentsdag vieren en vragen, door tusschenkomst van de H. Juliana van Cornillon, dat in ons landje meer gevierd mag worden wat door hè.ar tusschen komst werd ingesteld. Met alle Vlamingen zullen we Ste Lutgardis herdenken en vra gen door tusschenkomst van onze Patrones der Vlaamsche taal en letterkunde, immer naar weerde te mogen schatten, nooit te ver achten of als minderweerdig te aanschouwen de taal die zij en die onze eigen moeder sprak. X. Op Tweede Pinksterdag had te Leuven de Algemeene Vergadering van den Boerenbond plaats. Tijdens de vergadering werd een geestdrif tige hulde gebracht aan. den Voor zitter Hr Senator Mullie. Jaarverslag werd ook uitgebracht over de werkzaamheden van den Boerenbond die, einde 1945, 98.620 leden telde. De Volksstemming uitgebracht op 2 Juni jL in Italië bracht dus, volgens de tot op heden bekende uitslagen, een meerderheid van circa 12 millioen stemmen voor de Republiek, tegen een minderheid van ongeveer 10 mil lioen stemmen voor de Monarchie. De juistheid van dezen uitslag wordt echter zoo door Koning Um berto als door de monarchistische par tijen betwist, dat de geldigheid van het referendum wordt in twijfel ge trokken. Op verscheidene plaatsen van Italië blijken inderdaad zekere onregelmatigheden te zijn gebeurd en wtrden de aldaar bekendgemaakte uitslagen als onjuist aanzien. Ben on derzoek omtrent deze gevallen is ech ter aan den gang. Koning Umberto zou ook een nieuw referendum hebben geëischt, met intussehen instelling van een burgerlijk regentschap, althans voor een voorloopig® periode. De Italiaan- sche Koning vertoeft nog steeds te Rome, v/aar hij o.m. een onderhoud had met d:n Paus. Koningin Marie-Jcsé, die de zus ter is van onzen Koning Leopold III, is intussehen, samen met haar kin deren in Portugal aangekomen. Naar Donderdag werd gemeld, zou Koning Umbsrto toch besloten heb ben den status van gewoon burger aan te nemen, na de Hr de Gasperri als voorloopig staatshoofd te hebben aangesteld. Hr de Gasperri is de lei der van de Itaiiaansche Christelijke Demokratische Partij. Door de Itali- aansohe Regeering was Hr de Gas perri eveneens aangeduid geworden als voorloopig Staatshoofd. Het Itaiiaansche volk zelf nam ook geen genoegen met den uitslag van het referendum en op verschillende plaatsen braken reeds onlusten uit. In het Zuiden bijzonderlijk zijn de monarchisten in de meerderheid en betoogen zij ten voordeel® van den Koning. Zoowel te Rome als te Na pels deden zich reeds onlusten voor. Te Napels werd een persoon gedood en 14 anderen gewond en bij nieuwe onlusten vielen er 14 dooden te be treuren. Te Tarente kwam het tot een botsing tusschen republikeinen en monarchisten; granaten en vuur wapens werden gebruikt, met als ge volg dat 28 personen gewond werden. Men vreest een nieuwe marsch naar Rome, maar van Regeerings- wege werden maatregelen getroffen om alle pogingen tot staatsgrepen te verijdelen. DE KONINKLIJKE FAMILIE VAN ITALIË Foto genomen tijdens ccn feest onlangs in liet Koninklijk Paleis aan geboden aan 1500 Oorlogsweeieo. VAN DICTATUUR NAAR DEMOCRATIE Op den zelfden dag dat Frank rijk ter stembus ging en de M.R.P. de sterkste partij van het land werd, hebben ook de Italianen (voor dé eerste maal sedert 1922 vrije democratische verkiezingen gehouden en ook zij hebben de Democrazia Cristiana Christen Democraten) naar de overwin ning gedragen. De problemen die in Italië ge steld worden mogen geweldiger lijken dan in Frankrijk aange zien het land waar de appelsie nen bloeien gedurende meer dan twintig jaar geleefd heeft onder den ijzeren hand van Mussolini en dus nu zijn eerste stappen op het gebied van de democratie moet leeren zetten. In feite noch tans zijn de moeilijkheden en de vraagstukken dezelfde. Er zijn in Italië natuurlijk nog een aantal hardnekkige volgelin gen van den Duce. In het geheim hebben zij tlians een democrati sche fascistische partij gesticht, en hebben zij tijdens de jongste maanden reeds heel wat herrie verwekt. Over 't algemeen mag men zelfs zeggen dat de Italianen niet zoo anti-fascistisch zijn als dit in. 't buitenland wel mag lij ken, t.t.z. dat men gewoonweg toegeeft dat Mussolini veel goeds verwezenlijkt heeft, maar dat hij daarentegen de onvergeeflijke domheid begaan heeft gemeen spel te spelen met Hitier vóór en vooral tijdens den oorlog. Dat zullen de Italianen hem nooit vergeven. En het is eveneens waar dat iedereen thans blij is einde lijk eens weer vrij te kunnen ade men en vooraf te kunnen spreken zonder de geheime politie te moe ten vreezen. Dit om duidelijk te maken dat een heropbloei van het fascisme mogelijk wordt indien de demo cratie er binnen afzienbaren tijd niet zou in slagen orde en wel vaart in het land te brengen. Om dien heropbloei van de dic tatuur te voorkomen is het bij gevolg van groot belang welk een politiek er zal gevoerd worden en hoe de grondwet zal opgesteld worden. DE PARTIJEN Zooals in elk Westersch land gaat de groote strijd in Italië tus schen de christelijke opvatting van het leven en den staat en de communistische. Tusschen deze beide positieve en vechtende hou dingen in staan de socialisten die eenerzijds met christen democra ten zijn door het feit dat ze niet verkocht zijn aan een vreemde mogendheid en een zeker respect hebben voor de persoonlijke vrij heid en de westersche democra tie. Anderzijds zijn ze nochtans ook verwant met de communisten door hun opvattingen van den klassenstrijd en hun materiali stische gedachten. Die drie partijen zijn ook in Italië de voornaamste. Naast hen staan zooals b'j ons en in Frank rijk een aantal kleine partijen waaronder de uitstervende libe ralen, en de meer rechts getinte actionisten en qualungisten Alle kleine partijen samen zijn echter niet sterker dan elk der drie groote partijen afzonderlijk genomen. De groote strijd gaat dan in Italië ook tusschen de communisten en de christen democraten. Daartus- schen hangen de socialisten die in zich zelf verdeeld zijn en niet goed weten met wie ze zullen mee marcheeren. Deze situatie is zeer duidelijk tot uiting gekomen tij dens de congressen die alle par tijen gehouden hebben in voorbe reiding van de verkiezingen. Op het congres van Milaan heb ben de communisten blijk gege ven van een absolute eensgezind heid. (Natuurlijk!En ook op het congres van de christen democra ten te Rome was iedereen over de grondstellingen en de politiek van de partij volledig accoord. Te Firenze integendeel waar de socialisten hun congres gehouden hebben is het een echte heksen ketel geweest. De eene vleugel van de partij, onder de leiding van Nenni, voorzitter van de partij, wilde absoluut samenwerken met de communisten, terwijl de ande re vleugel, onder leiding van Sa- ragat, zich daar vierkant tegen verzette. Het debat was geweldig en er zijn redenen om aan te ne men dat het gezag van dhr Laski, voorzitter van de Labourpartij in Engeland veel gewicht in de schaal gelegd heeft om de sa mensmelting met de communis ten te verhinderen. DE VRAAGSTUKKEN Het groot probleem voor Frank rijk is ook het dringendste vraag stuk voor Italiëeen nieuwe grondwet maken. En zooals de communisten in Frankrijk een eenige Kamer willen om de wan orde zoo groot mogelijk te ma ken, zooals ze daar een ma- rionnet als Staatspresident willen en de rechtbanken willen onder geschikt maken aan de gezag dragers van het oogenblik, zoo willen ook de Itaiiaansche com munisten het in hun nieuwe grondwet schrijven. En zooals de M.R.P. in Frank rijk daartegen ten strijde getrok ken is en de overwinning heeft behaald, zoo heeft in Italië de Democrazia Christiana het gezond en de echte democratie verdedigd, en ook zij is de sterkste partij van Italië geworden. Uit hetgeen we gezegd hebben over de geestesgesteldheid van de socialisten kan men reeds gissen dat zij ookover de kwestie van de grondwet overhoop liggen. Tot voor korten tijd nochtans verde digden zij dezelfde stellingen van de communisten. Wat ze in de nabije toekomst zullen doen is echter niet zoo zeker te voorzien, want ook in Frankrijk hebben de socialisten sedert de bevrijding het spel van de communisten ge speeld en het resultaat is geweest dat ze bij de jongste verkiezingen 15 zetels verloren hebben. Indien de Itaiiaansche socialisten ver standig zijn zullen ze dus twee maal nadenken vooraleer ze zich met handen en voeten aan de communisten binden. Trouwens, door de groote zege praal van de christen democra ten is het in Italië niet te vreezen dat het volk de nieuwe grondwet zal mosten verwerpen, want alle kleine partijen zullen het met de Democrazia Christiana eens zijn om den stempel van het Westen, den stempel van het Christendom op de grondwet te drukken. Spijt alle communistische agitatie en socialistische zigzag-bewegingen zal Italië onder de leiding van dhr de Gasperi, secretaris van de Democrazia Christiana, trouw blijven aan het ideaal van de echte Westersche democratie. DE REPUBLIEK Wij schreven: «onder de leiding van dhr, de Gasperiwant zoo- 'als U in de dagbladen zult gele zen hebben, heeft het Itaiiaan sche volk zich insgelijks op 2 Juni, met een kleine meerderheid uit gesproken ten gunste van de re publiek. Koning Umberto heeft dus werkelijk een zeer korte re geering gekend en het is dhr de Gasperi die voorloopig de func ties van Staatshoofd zal waarne men. Dit zal nochtans een zonderlin gen toestand meebrengen, aange zien dhr de Gasperi persoonlijk overtuigd is dat het voor Italië een ramp is dat de monarchie ver dwijnt. Het is bijgevolg een voor stander van de monarchie die den laatsten Koning van Italië als voorloopig Staatshoofd zal opvol gen! Waar het met Italië als repu bliek ten andere naar toe gaat is niet te voorzien. Wij zijn geen menschen die het koningdom als zoodanig voor beter aanzien dan een republiek, maar wanneer wij zien dat Zuid-Italië overwegend monarchistisch gestemd heeft en Noord-Italië republïkeinsch, dan mogen wij ons afvragen hoelang het zal duren vooraleer er twee Italies zullen bestaan. De hevigs incidenten die nu reeds plaats grijpen zijn zeker een aanduiding in die richting en doen zelfs voor een soort burgeroorlogvreezen die zonder twijfel door de communis ten in en buiten Italië gewenscht wordt. Naast haar taak van behoed ster van de echte democratie heeft de Democrazia Christiana, in den persoon van dhr de Gas peri, bijgevolg nog de geweldige opdracht het land van den bur geroorlog en de verdeeling te vrij waren. Einde April, begin Mei, ging te Parijs een conferentie door van de ministers van Buitenlandsche Zaken der vier grooten Zij zouden de vredesverdragen bespreken met de gewezen sa tellieten of helpers van Nazi- DuitsehlandItalië, Roemenie, Bulgarije en Hongarije. De wereld had groote verwach tingen voor deze conferentie en hoopte dat den vrede er reeds gedeeltelijk zou hersteld worden. Maar... de Sovjet-Unie is één der vier grooten, en die houdt meer van verwarring en misnoegdheid dan van orde en vrijheid. Dag na dag verliep en elk rede lijk voorstel van Byrnes, Bevin of Bidault, werd cp een onverzet telijk «neen» of op een afwij kend manceubre van dhr Molotov onthaald. En de conferentie ging uiteen zonder dat er ook maar één re sultaat bereikt was. Maar dat was nog niet genoeg. Dhr Molotov kwam te Moskou terug en ging recht naar de micro om in het aangezicht van geheel de wereld de Angelsaksers er van te beschul digen dat zij de conferentie had den doen mislukken door hun on verzoenlijke houding! Gij moet maar durven. De Amerikanen en de Engel- schen kunnen veel verdragen mo.ar dezen keer was het toch te erg. En Staatssecretaris Byrnes kiaam te Washington ook voor de micro, terwijl Minister Bevin een stevige rede uitsprak in het Brit- sche parlement. Beide Staatslieden hebben de zen keer geen blad voor hun mond gehouden. Zij hebben duidelijk aangetoond op welke manier dhr Molotov zich te Parijs gedragen heeft en hoe Sovjet-Rusland in de Fransche hoofdstad de vrede heeft gesaboteerd. Beiden hebben ook gezegd dat het met die sa botage moest uit zijn en indien de Sovjets nog verder er mee doorgingen, dat zij zich dan zou den genoodzaakt zien vredesver dragen af te sluiten (samen met de 21 andere staten die samen in den oorlog gevochten hebben) ZONDER Rusland. Het is duidelijk dat het voor de wereld zeer gevaarlijk zou zijn indien het zoover moet komen, want dit ware inderdaad de breuk tusschen de vr'.je wereld en de Sovjet-Unie, en die breuk zou eensdaags in oorlog worden om gezet. De Angelsaksische regeeringen moeten liet dan ook meer dan moe zijn door de Russen in de b"~nen te worden geschopt, om zulke erge beslissingen te durven voorstellen, want zij verlangen in elk geval geen derden wereld oorlog. Dit is de toestand en de atmos feer waarin de conferentie gis teren te Parijs weer is bijeenge komen. Wat zal het gevolg zijn? Zullen de Russen nog even on handelbaar zijn? Of zullen ze in tussehen nagedacht hebben en tot het besluit gekomen zijn dat het maar verstandiger en ook veiliger zou zijn wat braver en inschikkelijker te worden? De eerste dagen zullen het ons leeren. Maar wat er ook van zij, het is voor ons al een geheele geruststelling dat Engeland en Amerika thans vast besloten zijn geen enkele toegeving meer te doen aan het communistisch Im perialisme dat geheel Europa en daarna geheel de wereld wil her overen. ll-6-'46. V. WESTERLINCK. Vóór 14 Juli e. k. moet alle oorlogs schade worden aangegeven. De tijd begint dus waarlijk; te dringen voor alle geteisterden die neg htm schade bij de bevoegde diensten niet hebben aangegeven. Zooals men weet zijn de aangiften gedaan tijdens de bezetting van geen tel meer en moeten nieuwe aangiften gedaan werden bij de Provinciale Diensten voor Oorlogsshade. Enkele volgende nadere toelichtin gen kunnen zekerlijk onze ge teister den van dienste zijn, namelijk Om als oorlogsschade te kunnen beschouwd worden moet de schade een oorlogsfeit als onmiddelijke oor zaak hebben. De verklaring most door den oor logsgetroffene zelf of door zijn recht hebbende ingediend worden. Zij dient in dubbel exemplaar en op spe ciale formulieren te worden opge maakt. De aanvraag moet gericht worden tot den Provincialen Dienst voor Oorlogsshade van de plaats waar de feiten zich hebben voorgedaan. De schade dient verder te worden geschat op basis van de normale prij zen op 31 Augustus 1939. De behoeftige oorlogsgetroffenen kunnen de kostelooze «vaststelling» en «schatting» bekomen op aanvraag ■bij den Provincialen Bestuurder voor Oorlogsschade. KREDIETEN AAN OORLOGS GETROFFENEN. Een zeker aantal organismen wer den gemachtigd 2% leeningen te ver- leensn aan de oorlogsgetroffenen in dien deze kredieten werkelijk voor wederopbouw of wederuitrusting be stemd zijn. VOORSCHOTTEN OP DE SCHADEVERGOEDING. Deze voorschotten kunnen verkre gen worden cm uit te voeren werken te financieren. Zij mogen enkel aan gewend worden voor het weder be woonbaar maken van gebouwen die uitsluitend voor huisvesting moeten dienen. Voor de geteisterden ls dit alles nog maar mager. Het is nu meer dan een jaar geleden dat de oorlog gedaan is en 20 maanden dat Eelgië werd be vrijd maar wi.i wachten neg steeds op een wetsvoorstel op de Oorlogsschade. Verleden week deelden wij ter dezer reeds mede dat de C. V. P. bij den Eersten - Minister aangedrongen heeft opdat dergelijk wetsvoorstel eindelijk op het parlement zou worden neer gelegd en betoogd dat de C. V. P. zelf zulks doen zou, en dit voor 14 Juli aanstaande. Wij wenschen dat de Staat einde lijk zou overgaan tot het uitvaardi gen van definitieve besluiten inzake Oorlogsschade Het algemeen be lang en de rechtvaardigheid eischen dat de oorlogsgetroffenen een billijke vergoeding zouden genieten. Waar om niet overgaan tot het uitgeven van een Solidariteitsleening, verplich tend te onderschrijven door alle niet geteisterde eigenaars De jaarlijksche intresten en amortisatie der schuld brieven zouden te vinden zijn in een gematigde verhooging der grondlasten. DE UURTABEL DER TREINEN vinden onze Lezers op ons 6e blad. Toekomende week geven we de TRAMS en AUTOBUSSEN. -«sas Plechtige Communiedag! In dit esne woord ligt een wereld van verlangen, een berg van hoop en vreugde, een hemel van geluk voor het kind, en voor moeder. Voor hst kind! Ge zoudt moeten de oogen van Onzen Lieven Heer of ds oogen hebben van een moeder, om te kunnen naar waarde ezn plechtig eommunikantje te bekijken. Dan eerst zoudt ge weten hoeveel reins snaren ronken en rillen in dat onge repte kinderzielke, hoeveel warmte en offer er woont in zoo'n kinderhartje... In den prillen morgen komen ze daar aangewandeld met hun kaars, een foosch van puurste waskaarsen. Hun nuchtere stemmetjes zingen als kristal, en zooveel blijdschap in het hart, zooveel dat er ergens in het oog van een meisje een traantje pe- relt, en ge van menige kaars de bloe men ziet huiveren van ontroering. Ook de jongens stappen traag en vroom, en hun wezen glimlacht pië teitsvol als van jonge heiligen. Onze Lieve Heer verlangt naar deze kinderen. Och, wat is er schooner, rijker, reiner dan een kinderhart, zonder bedrog, zonder achterdocht, zonder comedie, alles zoo puur goud en oprecht. Is het niet of Onze Lieve H~er daar op den kerkdrempel staat en weer herhaalt wat ons zoo vaak werd voor- gezeid: Laat de kindaren tot mij komen! En ze komen, die reine kin derharten, bruidekens van den Heer, maagdelijk en morgenfriseh, naar den diseh van den rijken Koning. We herhalen het, ge moet het oog en het hart hebben van een moeder om te bsgrijpan. Moeders herte kent geen ander goed dan mijn kind, schoon kindhaar kind doet zijn Plechtige Communie. Ze heeft samen met haar kind de dagan afgeteld, de lessen opgezegd, de zorgen en vreug den gedeeld. Al die zorgen! Vanaf hst witte kroontje op de teedere vool, tot het laatste schoenstrikje heeft het aan mosder een oneindigheid van zorgen gekost. Elke moeder wil dat haar kind voor dan dag komt als een prinsje of een prinsesje. Het wordt geblonken en gestreken, gevlochten en gekruld, en alles is nieuw van het hemdek© tot het hoedje. Die zorg kan zoover gaan dat er moeders zijn die met jalcersehe blikken de andere kin deren monsteren, of dit of dat kind niet schooner is dan het hunne. Want al het volk staat er rond, zooals ze staan te kijken naar e:n uitvaart of een trouw, en elk zegt zijn zeg, lacht en plaagt, 'boft of breekt af. Ze weten het, de moeders, en daarom moeten hun kinderen in orde zijn. Zoo is het Plechtige Communiefeest ook voor de moeders esn ware feestdag, de kroon op dagenlang zuchten en zorgen. Al goed en wel voor menschen die er warm inzitten, doch wie zal er zeggen hoeveel zweet en offer het gekost heeft aan het minbedeelde moederke, dat elk nieuw stukje boven- en on dergoed van haar uitgeklopt kind met een frankske t'eenegader heeft ge spaard, een stukske kaas ontzegd, een schepje koffie min, een uitstapje min, en andere moederlijke offers, die tot de schoonste daden van het mensche- lijk leven foehooren. Neen, wij mogen niet te veel- eischend zijn in ons ooriteel over onze plechtige communikantjes van heden. Er is nog veel verzwegen nood en ontbering. En de plechtige Com munie mag geen reden zijn om uit sluitend de groote Jan uit te hangen, om de anderen te overbluffen. We moeten verstandig zijn daarin. Schoo ne, prsutsch, omdat we zoowel van ibinnen en van buiten onze kinderen op hun paaschbeste zetten, niet om eere te halen ervan, doch vooreerst om Onzen Lieven Heer nu eens prachtig en waarlijk plechtig te ont vangen. Een keer 't schoonste willen doen cm de H. Eucharistie te esren. Zeker er mag gefeest en gevierd worden, niet alleen in de kerk, maar ook thuis. Want deze dag is een dag van bijzondere beteekenis. Plechtige communikanten zijn de kinderschoe nen ontgroeid, doen een stap van den eersten levensdrempel naar den tweeden trap, van kind worden ze knaap, van poppenmeisje worden ze een dienstbaar meisje. Doch, opge past dat die eerste stap niet te groot wordt. Dat het kind niet te veel jon gen wordt het meisje minachtend neereiet op kleinere zus en keineren broer... Ze werden nog niet eens voor de plechtige Communie opgeteekend... Meisksns, vooral jongens, hebben zoo spoedig een hoogdunken van zich zelf. Dat ware al te spijtig. Een las tig tijdstip van 'fc bijwonen der da- gelijksche H. Mis, de Zondags vesper-s en wekelijksche catechismuslessen in de kerk heeft de kinderen tot waar dige plechtige communiekantjes ge vormd. De pastoor heeft het in hun ziel gehamerd: Baste kinderen, blijft altijd trouw aan Onzen Lieven Keer en zijn Hei lige Communie Ware het niet jammer dat deze pe riode van diep chisteliike en gods dienstige vorming in de harten van de hinders stillekens aan als smel tende sneeuw uit hun leven moest wegteren? De plechtige Communie dost hen groeien in de ocgen der menschen. Dat denken ze althans. Nee, 't esre-communiefeest heeft dat niet bedoeld. Als 't mooiste, ver heugend en herinneringsvolle feest uit ds kinderjaren, weze de plechtige Communie een hoeksteen en grond vesting in 't verder geestelijk leven der kinderen. K. Hoppezenne. Er is 'thans bij de Kamers een wetsontwerp ingediend, strekkende tot wijziging van de bestaande wet geving inzake landpacht. Op het oogenblik waarop dit artikel zal ver schijnen, zal men mogelijks reeds in de pers de verslagen hebben kunnen lezen van de besprekingen in de Ka mer van Volksvertegenwoordigers. Intussehen zal dit ontwerp bij de landbouwers ongetwijfeld al de aan dacht hebben gaande gemaakt die men er normaal mag van verwach ten Het is ons doel nu reeds aan do landbouwers den inhoud mede te dee- len die door het wetsontwerp worden beoogd. Wij hopen dat ons aldus kri tiek en opmerking: n zullen worden toegestuurd die op nuttige wijze door de leden van Kamer en Senaat kun nen worden voorgedragen onder vorm van amendement. Wij meenen nochtans dat het ont werp zeer goed is voorbereid en in gestudeerd en dat de definitieve wet tekst geen wezenlijke veranderingen zal vertoonen. Wijzigingen zullen wel licht meer slaan op détailpunten: zoo bijvoorbeeld zal het interessant zijn te vernemen of er een sanctie is voorzien voor het eerbiedigen der verschillende termijnen als deze voor zien in art. 3, laatste alinea. Wat voorziet nu het wetsontwerp? Voortgaande op het feit dat in Belgie 60 van de bebouwde gron den worden gepacht, en de intensieve land- en tuinbouw een dichte bevol king moet voeden, wil de nieuwe wet aan de pachter ai de noodige zeker heid en waarborgen geven dat hij zijn bedrijf met gerust gemoed kan uitbaten en verbeteren, en wel dit volgens aanvullingen en verbeterin gen. der bestaande en geldende wet van 1929. I. - WAT BETREFT DE PACHT PRIJS VASTGESTELD MET VER WIJZING NAAR WAREN. De nieuwe wet streeft ernaar eener zijds de opbrengstmogelijkheden, het rendement van de uitbating, en an derzijds den pachtprijs aan elkaar aan te passen en met elkaar in over eenstemming te brengen door bin dende voorschriften. Men zal opwer pen dat zulks altijd het doel is van de partijen. Dat is inderdaad zoo, maar vaak wordt dit doel gemist, en mmi v Duizende Japanneesche soldaten en vluchtelingen die naar hun land en haardsteden terugkeeren zijn aange tast van de choleraziekte. Op boven staand):' foto zien we een van die ongelukkigen die, -uitgeput, op den rug van een Japansch Roode-Kruis- soldaat ter verzorging overgebracht wordt naar een veldhospitaal. Be merk lioe de ziekenverzorger als af weer tegen deze zoo besmettelijke ziekte een masker draagt dat neus ■cii mond beschermt. wel bijna uitsluitend in 't nadeel van den landbouwer-uitbater. Daarom voorziet h:t wetsontwerp: 1. - Dat in geval in een pachtover eenkomst de pachtprijs bedongen wordt in natura of met verwijzing naar bepaalde vruchten, er alleen mag sprake zijn van vruchten die normaal in de streek worden gewen nen. 2. - Dat een bepaalde vrucht slechts voor 1/3 mag tusschenkomen in de bepaling van den pachtprijs, wat voor gevolg heeft dat de twee andere der den in andere vruchten of in geld mogen vereffend worden. 3. - De prijs der vruchten die in aanmerking komt moet deze zijn welke aan den producent betaald wordt, t.t.z. de prijs volgens officieele koers betaald aan de landbouwers, of zoo er geen officieele prijzen zijn, de gemiddelde prijs van de streek. II. - DUUR DER PACHT De duur der pacht interesseert de landbouwers wellicht nog het meest. De wet van 1929 bracht reeds gevoe lige verbeteringen maar liet toch nog leemten waaraan moet verholpen worpen Daarom schikt het ontwerp het algemeen principe in te- voeren dat gelijk welke pachttermijn minstens negen jaren moet gedragen, dus niet alleen ingeval van eerste-ingebruik- neming, maar tevens voor elke her nieuwing van termijn. Wanneer nu na de eerste negen jaren wordt op gezegd, maar na het verstrijken van den termijn de pachter blijft wonen met stilzwijgende toestemming van den eigenaar, dan staat hij niettemin bloot aan het gevaar elk jaar zijn opasg te kunnen krijgen. Thans wil de bepaling dit veranderen en maken dat, ingeval van pachtvernieuwing, een termijn loopt die ook minstens negen jaren bedraagt. Dat ware on getwijfeld een groote verbetering voor de landbouwers wat hen rust en sta biliteit zou verzekeren. (I2Ü# vervolg F blad) BEVOLKINGSCIJFERS De totale bevolking van België blijkt op 31 December 1945, in ronde cijfers, 8.444.000 personen te zijn geweest, te genover 8 334.WX) einde December 1944 en 8.396.000 einde 1939. In het jaar 1945 overtroffen de ge boorten de sterfgevallen met 21.695 eenheden, hetzij -f 5,16 per duizend, in het Vlaamsche land; in de Fransehsprekende gewesten en het arrondissement Brussel waren er, daarentegen, resp. 12,774 en 2,831 minder geboorten dan sterfgevallen, wat een verhouding van 4,47 en 2,21 per duizend beteekent.. ALGEMEENE TELLING DER BEVOLKING EINDE 1048 Er wordt voorzien dat einde De cember 1946 een algemeen® telling van de bevolking zal gehouden wor den. 635.856 RADIO-ONTVANG TOESTELLEN Het getal radio-ontvangtoestellen die voor dit jaar werden aangegeven, •bedraagt 635.866. MAKENZIE KING TE BRUSSEL De Canadeesche premier is heden de gast van België, ter gelegenheid van den lOOn verjaardag van de op richting van de liberale partij. Hij vertegenwoordigt zijn land op het liberaal jubileumcongres. STEEDS VERDERE DALING VAN DE WERKLOOSHEID Voor de week van 26 Mei tot 1 Juni 1946 was het daggemiddelde van de gecontroleerde werkloozen 52.881, te gen 53.796 voer de vorige week. Dit is een vermindering van 915 cf 1,7 VOOR ELK PERSOON EEN KADAS TER VAN HET VERMOGEN? Door de Belgische communisten werd een wetsvoorstel neergelegd tot het opmaken van een kadaster van het vermogen. Aldus zou voor ieder Belg een. inventaris moeten worden opgemaakt van wat hij bezit, zoo in hst binnen- als in het buitenland, om den fiskus toe te laten steeds ieders vermogen te kunnen nagaan en tak- seeren. VOOR DEN WEDEROPBOUW VAN ONZE GETEISTERDE KUST De burgemeesters van het kustge bied zijn Vrijdag te Oostende bijeen gekomen om den toestand te bestu- deeren die ontstaan is door de oor logsschade aan onze badplaatsen veroorzaakt. Zij besloten de eischen van de coöperatieven der geteisterden te steunen en er bij de regeering o-p aan te dringen dat vraagstuk op te lossen. Zij zouden voorstellen dat een leening wordt uitgeschreven ter dek king van de oorlogsschade. Aan Hr. Churchill, eerste-Minister van Groot-Brictanje tijdaas aen oor log, heeft Belgiscii-Congo, a*s dank, een prachtig sigarenkoffertje geschon ken. Dit koffertje werd vervaardigd uit malachiet en is belegd met ivoor, goud en briljanten. Het bevat tevens sigaren in Congo gemaakt. Ee binnen kant van het kistje is vervaal uigd uit Congoieescli uoukerbruin tafiuga- hout- wijl de bodem belegd is met kostbaar cederhout dat, naar meri weet, de geur van oe sigaren verfiJLL Terloops weze gezegd nat malacniet koperarts in wording is. Dit kostbaar kunststuk zal aan den Hr. Churchill op 24 Juni ek. over handigd worden. En of die groote sigaren den groo ten sigaren vriend welkom zullen zijn Na de Optocht ALGEMEENE VERZAMELING op de Groote Markt met Gelegenheidsrede door Advokaat LEFERE, Sekretaris van het Blok der Koningsgezin- den van het Arrondissement leper. Vertrek te POPERINGE, op de Groote Markt, te 12.45 uur. Inschrijving bij M. ANDRÉ ALLARD, Casselstr. 42, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1