MQT Franco£panje, een afleidingsmanoeuvre DE WEEK IN ONS LAND ifisterrijke H. Sükramentsfeeslen té Lis ik 1 De iJzertoren onteigend DE «GROOTE» KERMIS Wereldgebeurtenissen AAN ONZE LEZERS KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR WESTVLAANDEREN ZATERDAG 22 JUNI 1946. PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1» JAAR. Nr 3. BESTUUR EN REDACTIE:1 Gasthuisstraat 19, Telefoonnummer POPERINGE 9. Postcheckrekening Sansen Gebroeders 47.63.60 POPERINGE Prijs voor 't Abonnement: BUITENLANDSCH OVERZICHT 5 STAD ROESELARE De Beroemde H. HART PROCESSIE gaat uii OP VRIJDAG 28 JUNI te 4 uur. WELGESLAAGDE BETOOGING DER KONINGSGEZINDEN TE KORTRIJK DE CONFERENTIE DER VIER GEOPEND TE PARIJS BIJ DEN VEILIGHEIDSRAAD V. S. VAN AMERIKA ITALIË vuvywwwvwwv: I IC 1 Men abonneert zich op alle post kantoren van 't land, of bij t SANSEN GEBROEDERS Gasthuisstraat 19, POPERINGE Poslcheckrckening 4763.60. Tot Nieuwjaar 55,fr.Jj Verleden jaar ging bi.) ons een '«Bevrijdingsstoet» uit. En al ons gasten, groote en kleine, moesten er in gaan; er was geen houden aan. Zoo was 't op heel de paro chie. Iedereen wilde er bij zijn, was preusch er bij te zijn! Ge lukkig waren er nog wél vreem delingen, anders waren er waar achtig geen kijkersgeweest. En 'k wete nog zoo goed dat 't muziek 't werd vóór den oor log overal gevraagd! dien dag aan de kop stapte. Na jaren zwij gen schetterde dat koper tame lijk... valsch, maar dat gaf niet, 't muziek leefde nog en ook die valsche schreeuw was een teeken van nieuw leven. Ik peisde daarop, Zondag laatst, als onze Pastoor over de groote Processie sprak. Verleden jaar, was 't och arme toch zoo flauw! 't Processiegoed was veelal ver dwenen, 't muziek was nog niet... saamgeraapt en we waren allen meer dan beschaamd. Dees jaar, zei de Pastoor, zal 't weer de oude Processie zijn, lijk vóór den oorlog, met groepen en zan gers, met lichtdragers en met 't muziek, en de parochianen zullen lijk vroeger, de Processie volgen.» I': peisde daarop, en dat bleef in mijn kon hangen in 't naar huis gaan: We waren er allen bij, in den stoet van de bevrijding, wat zouden we nu wel anders doen? Groote Processie! De groote dag, als we zelf jon gens waren en mochten meestap- pen! Groote dag, als aan ieder huis d.e vlag wapperde, als we in volle zon door de straten gingen over bloemen en groen; ons muziek c.e lucht vol blijde klanken goot; we gulzig de wierook opsnoven, e i werkelijk heel devoot kwelden r.ls de zegen gegeven werd aan het rustaltaar. We keken dan ook raar de kleurige vlaggen en vaan dels, vlag van de Boerengilde en van de Oud-Soldaten en van Sint- Febastiaan; de zware kerkvanen: van St-Antonius en Ste Barbara, i tot moordtuig, maar de blijde d.e rijke vanen van O. L. Vrouw'stem te zijn van een parochie die en 't H. Sacrament. We keken den grooten Meester vergezelt... raar die mannen die een fakkel j als de zon weer meedoet en haar r roegen, statig en plechtig, naar1 goud legt op die processiegroe- d e mannen die het baldakijn, Ipen; als honderden mannen en terd niet, dat bromt niet... dat is de zoete volle toon van een heerlijke mannestem!... De kleinste moeten bloemen strooien voor het Allerheiligste, de andere gaan meê met de Ho- sannagroepen de oudste stapt in de rij der vlaggedragers! En nu zijn er: H. Hartebond, Kajot- ters en Werkersverbond, jonge Boeren en Boeregilde, St-Sebas- tiaan, de Oud—Soldaten en onze wielerclub blijft niet ten achter. Moeder gaat ook mee en, dat is beslist, we eten Zondag een half uur later, lijk als 't kermis is. 't IS kermis, zei onze Fien. Als er ergens een minister op bezoek gaat, loopen al de heele en halve heeren om hem te ontvangen, een hand te drukken en om den klank van zijn minister-stem op te van gen. En dat is voor hen een ware kermis! En nu gaan... wij mee, heel ons gezin, omdat O. L. Heer zelf het dorp bezoekt. Een grooter kermis kan er toch niet zijn. Waar onze Fien dat gehaald heeft weet ik niet maar 't deed me deugd dat ze zoo sprak. Moeder was preusch op haar Fien: zoo hoore ik U geren spreken, zei moeder... Hoe triestig moet het niet ziin waar men aan O. L. Heer verbiedt over de straat te gaan. 't Was hier ook zoo triestig onder den oorlog ...de Duitschers gaven hun Befchlaan O. L. Heer, maar ge ziet hoe ze gevaren heb ben. 't Laatste woord blijft altijd aan Hem! Zoo is het bij ons, zoo is 't bij de buren en nagenoeg over heel de parochie. En zoo zal 't zijn in tientallen, zoo zal 't zijn in honderden dor pen in ons land. Triomfantelijk zal O. L. Heer gedragen worden midden zijn volk. Midden zijn volk! zijn volk dat Hem niet ver geet en door Hem niet vergeten wordt. Kermisdag! Als de klokken de onze keerden terug uit heel hun bronzen ziel zullen uitzingen over ons dorp, hun blijheid en vreugde met te moeten dienen en draaghemel, droegen. En on- t er dat baldakijn, in wolken wie rook schreed de Pastoor in een gouden gewaad en droeg O. L. l ieer. Dan volgde een stoet, man nen en vrouwen, heel 't dorp! Dat... was eenig en on school roraken we erover... wie licht zou c'ragen en wie die zwpre vanen zou in zijn vuist houden en na de Processie leefden we nog een week in den geur van die groote gebeurtenis. Weerom stappen we allen meê. Mijn tubablinkt als een spiegel en 'k garandeer dat er geen andere klank uit komt dan die zoete volle toon van dat schoon instrument! Dat schet- vrouwen meegaan en bidden en O. L. Heer ons zegent, ouderen en jongeren zegent, ouders en kin- ders, zijn volk uit ieder van onze parochies en dorpen. Dat is onze groote kermis. PS VLAEMYNCK. MINISTERS L ALM AND EN KKOON- ACTÏER SPREKEN ELKAAR TEGEN INZAKE ONZE BEVOORRADING Dat het met ornze bevoorrading niet te best meer zit, hoeven wij niet te zeggen. dat weet immers iedereen. terieden wéék werd onze Minister van Bevoorrading, Hr Lalmand, in den Senaat ondervraagd over den toestand van onze ravitailleering.. In zijn antwoord zegde hij o.rn. dat men niet had kunnen voorzien dat de be voorrading minder goed zou kunnen worden, o.m. inzake broodgraan. Od andere vragen weigerde hij zelfs te antwoorden. Hr Kroonacker, onze Minister van Invoer, hield nu Maandag een pers conferentie over onze bevoorrading en de geboden mogelijkheden. In den loop der conferentie ver klaard; de Minister dat hij reeds een i?.ar gelede"i onze huidige graanmoei- li-kheden had voorzien en dat hij, in overleg met zijn collega's, belang rijks hoeveelheden vervan gin as-graan hid gekocht. Op 11 April 11. had hij cok reeds gezegd: «Wees zuinig met uw broodSpreker wist ook te ver klaren dat voorzien wordt dat de schaarscht; no" zal aanslepen tot na den oogst 1947. Aaneenschakeling met den nieuwen oogst en verbetering van de kwaliteit van het brood, wist Heer Kroonacker evenwel te verzekeren. De Minister legde er den nadruk oo dat zoowel in Amerika als in Ca nada ors land afges-'Wderd werd als verkwistend, wat cure bevoorrading n'et in de hand heeft gewerkt. Inzake vlsesch en vetstoffen zijn de voor uitzichten eveneens goed, verklaarde de Hr Minister. Het feit dat de vorige oogst, in ons land piet werd gemobiliseerd, werd in de V. S. van Amreika als een ver kwisting aanzien. In c'-aae persconferentie treft Mi nister Kroonacker dus oo stellige wij ze de beweringen van Minister Lal mand tegengesproken. WELDRA BETER BROOD Hr Kroonacker beloofde ons dus verbetering van de kwaliteit van ons brood. Het Ministerie van Ravitaillee ring komt deze week ook hetzelfde in het vooruitzicht te stellen, en wel voor pansch het land. T-* Ar.werpen zijn anderzijds ver- Bclr'fte id; schepen met graan binnen gevaren. Ir -ens intusschen hopen dat die beloften in vervulling gaan. DE C.V.F. VRAAGT VROUWEN- STEMRECHT Door een groep Kamerleden van de C.V.P. werden bij de Kamer twee wetsvoorstellen Ingediend, strekkende tot het verleenen van stemrecht aan d? vrouwen, zoo voor de Kamers als voor de Provinciale Raden. VOORSTEL TOT AFSCHAFFING VAN HET BEWIJS VAN BURGER TROUW Door Senator Orban werd bij den Senaat een wetsvoorstel ingediend, strekkende tot de afschaffing van het B"wljs van Burgertrouw. De toelichting die het voorstel voorafgaat, bepaalt dat de toeken ning van dergelijk bewijs door geen enkele wet geregeld is, slechts een loutere administratieve schepping is, die veel gevaren van willekeur in zich houdt en dat. nu de krijgsaudito- raten hun uitwerking hebben ge had, men dient terug te keersn tot een meer gezonde rechtvaardigheid. VOOR VERLENGING VAN HET VERLOF DER JEUGDIGE LOON ARBEIDERS Of» grond van de huidige wetten, hebben de jeugdige loonarbeiders van min dan 18 jaar recht op 12 dagen betaald verlof. Een groep leden van de C.V.P. heeft thans bij de Kamer een wetsvoorstel ingrdiend; strekken de tot het verleenen van 24 dagen verlof aan de jeugdige loonarbeiders tot 15 jaar, van 18 dagen aan deze tot 18 jaar en van 12 dagen aan deze tot 20 jaar. De toepassing van dit voorstel zou geen nieuwe financieele lasten bij brengen, daar dit zou kunnen gedekt worden door de huidige betaalde bij dragen. WIJZIGING VAN KIESWET VERWORVEN Door Socialistische, Communisti sche en Liberale Senatoren was een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Kieswet en waarbij de kleine partijen zouden bevoordeeld worden. Voor de Senaatecommissie die dit ontwerp te onderzoeken had. werd het thans verworpen. Alleen de Libe ralen en de Communisten bleken er nog voorstanders van. Het ontwerp werd bestreden door Hr R. De Man. Senator-C.VP. BEZWAREN TEGFN DE KIEZERS LIJSTEN Een besluit vn den Regent ver schenen in het Staatsblad van 16 Ju ni 194S. bepaalt dat een termijn zal opengesteld worden voor het indie nen van bezwaren tegen de oo 25 Ja- nuari 1945 in werking getreden kie zerslijsten. De bezwaren moeiten Ingediend worden uiterlijk op 8 Juli. TUSSCHENKOMSTEN VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER L. DESCHODT IN DE KAMER Op de zitting van de Kamer van Woensdag 1.1. kwam Volksvertegen woordiger L. Dsschodt tusschen in het debat geopend over de economi sche politiek onzer Regeering. Hr De- schodt waarschuwde tegen de bedrei ging die wegens de prijspolitiek op den middenstand drukt en wees ver der op het onbegrip waarmee de han delaars van hoogerhand worden be handeld. (Zie vervolg op 2' blad) FRANCO OP HET BANKJE Terwijl wij nog wachten op de uitslagen van de Conferentie van Parijs waar de Vier Grooten op dit oogenblik weer bijeen zijn om over den wereldvrede te beslissen, wordt onze aandacht op New- York gevestigd waar de Veilig heidsraad van de Organisatie der vereenigde volkeren (O.V.V.) aan 't redekavelen is of ze Franco uit Spanje zullen wegjagen of niet. Voor oningewijde toeschouwers mogen hier twee bedenkingen gel den: 1) dat de Spaansche Kwes tie een afzonderlijk en alleen staand geval is, en 2) dat het klaarblijkelijk is dat Franco moet verdwijnen, aangezien hij in Spanje dezelfde terreur uitoefent als Hitier destijds in Duitschland en dat het onduldbaar zou zijn dat de Angel-Saksers tegen den eenen tyran zouden gevochten hebben terwijl ze den anderen zouden vrijlaten! Bij een eerste opzicht lijken deze bedenkingen steekhoudend. Maar wie eenigszins in het schaakspel der internationale po litiek thuis is, bekijkt dit met geheel andere oogen. Hij ziet het Spaansch geval in het geheel van het diplomatiek spel, of liever van den diplomatieken oorlog die de Drie Grooten op dit oogenblik onder mekaar voeren. Wat er ook van zij: Franco zit op het bankje en hij zal niet meer naar huis gaan vooraleer de uitspraak gevallen is: vrij spraak of straf. DICTATOR EN COLLABORATOR Dat Franco als dictator op het bankje zit is niet zonder reden, en wij, Katholieken, zijn de eer sten om de waarde van de per soonlijkheid te erkennen en de persoonlijke vrijheid te doen eer- oiedigen. Het staat nu ontegen sprekelijk vast dat het Franco regime een even onmenschelijk en dictatoriaal systeem is als dat wat destijds door Hitier geprati- keerd werd. Wie destijds de bij dragen gelezen heeft die Teodoro de Aguirre (broer van den Presi dent der voormalige Baskische Re publiek) in het weekblad Pt Wes ten» heeft gepubliceerd, kan hier over den minsten twijfel meer koesteren. En wie ooit de gele genheid had op het centrum der Backen te Parijs met gevluchte Spanjaarden als dhr de Lauda- buru, gewezen lid van de Spaan sche Cortes, te spreken, die west oorlog in feite de Duitsche kaart gespeeld, en dat hij ook tijdens den jongsten oorlog Hitler zou geholpen hebben waar hij maar kon. Hij heeft dus op zijn manier bijgedragen om den tweeden ive- reldoorlog te helpen voeren. Ook hierom moet hij op het bankje zitten. FRANCO IS NIET ALLEEN Wanneer de hierboven vermel de redenen nu echter voldoende zijn om Franco te veroord.ee- len, dan MOET men hem ver- oordeelen en dan moet men het noodige doen om het volk dat onder zijn tyrannie zucht te be vrijden. Maar... er is een maar bij. En meer dan een. Wanneer men te gen Franco wil optreden omdat hij een dictator is, dan moet men ook de andere Staatsleiders die geen haartje beter zijn omver- werpen. En dan komt de beurt aan Bierut in Polen, aan Tito in Yougo-Slavië, aan Grozea in Roe menie... aan Stalin in Rusland. In al die landen kennen de con centratiekampen een buitenge- ivonen opbloei, worden de men- schen door geheime politie geter roriseerd en blijft er van de per soonlijke vrijheid niets meer over dan het recht te zwijgen en te gehoorzamen. En wanneer men Franco wil wegjagen omdat hij mot Duitsch land gecollaboreerd heeft, dan most men in de eerste plaats Sta lin en Molotov den rug toedraai en, want zonder het Duitsch-Rus- sisch verdrag van Augustus 1939 zou Hitier het nooit gewaagd heb ben den oorlog te ontketenen, om dat hij bij ondervinding wist dat Duitschland een oorlog op twee fronten verliezen moest. I-Iet is dan ook potsierlijk dat het juist dhr Lange is, vertegen woordiger van het huidige dicta tuur-Polen, die de Spaansche Kwestie voor den Veiligheidsraad van de O.V.V. brengt. Bij ons zou men zeggen: de pot verwijt den ketel dat hij zwart is. HET DEBAT TE NEW-YORK De Spaansche Kwestie houdt dus voor het oogenblik dxn Vei ligheidsraad te New-York bezig. Als redenen werden zekere feiten voorgebracht onthuld door de Russen en door de uitgeweken Spaansche regeering Giral. Als verwijten c.an Franco wor den opgenoemd dat Duitsche ge er alles van: geheime politie, ge-\lcerden in Spanje opzoekingen en vangenissen, concentratiekampen, I proefnemingen doen in verband wreedheden, enz... zijn in Franco-\met de atoombom en dat de we- Spanje schering en inslag. reldvrede dus bedreigd is. Verder Niet alle verwijten tot Francodat Franco aanzienlijks troepen- gericht zijn overdreven en door massa's aan de Franssïce gi ens stok tusschen de beenen gooien. En dat zijn nu juist twee din gen waarop de Angelsaksers niet gesteld zijn. Franco zal intus schen dan ook blijven tot dat de andere moeilijkheden in Europa zijn opgelost. Intusschen blijft het echter zoo dat het Franco-regime moet verdwijnen. En vnj wedden ook dat het reeds lang zal verdwenen zijn loanr.eer in Oost-Europa de communistische Quislings nog al tijd als tyrannen voort zullen re geer en. De huidige verontwaardiging door die communistische figuran ten aan den dag gelegd, is dan ook niet anders da.n een aflei dingsmanoeuvre, ontstaan na de incidenten over Iran en thans in 't leven gehouden opdat de we reld niet te zeer zijn oogen zou slaan op hetgeen gebeurt achter het ijzeren gordijn dat van Stet tin tot Trieste loopt en Europa onverbiddelijk in twee stukken snijdt. Dit is het anti-Franco manoeu vre. Wis zegt: Weg met Franco moet ook roepen: Weg met Sta lin», want zoo lang er ov de we reld één dictator is zal den vrede in gevaar zijn. En dit gevaar is des te grooter naarmate het land wo.ar de dictatuur gevestigd is sterker en machtiger is. 19-6-'43. V. WESTERLINCK. Zondag namiddag werd te Kort- rijfc, door het provinciaal blok der koningsgezinden een groote konings- manifestatie ing;richt. Talrijke ge meenten van Zuid-West-Vlaanderen waren vertegenwoordigd. Duizenden toetoogers namen deel aan den stoet, die te 15 uur zich in beweging zette en de straten van Kortrijk doortrok. Beeltenissen van den Koning werden in dsn stoet mee gedragen en deii terugkeer van den geliefden vorst geëischt. Na de optocht kwam deze duizend- tallige menigte op de Markt aan, na dat ze reeds van cnteltoaren langs den weg het applaus had ontvangen. Op het perron van het stadhuis namen hooge personaliteiten de manifestan ten in oogenschou-w. Aan het monument der gesnsuvel- n sprak Heer Lefeèer, advokaat uit Itpsr, tot d NIET OP ALLE PUNTEN KON AKKOORD WORDEN BEREIKT De vier Ministers van Buitenland- sche Zaken van Groot-Brittanje, U.S.A., Fr arkrijk en Sovjet-Rusland, respectievelijk de HH Bevin, Byrnes, Bidault en Molotov, zijn andermaal samengekomen te Parijs, om de ver dere vestiging van den vrede te be handelen, of beier gezegd om uit de oneenigheid te geraken welke de over winnaars van gisteren scheidt, on eenigheid die hoofdzakelijk West te gen Oost opstelt. Voor dat de nieuwe Conferentie reeds een aanvang nam bleek Mos kou weinig optimistisch ie zijn over 6:' uitslagen welke er zouden kunnen bereikt. Te Washington anderzijds ver klaarde Hr Eyrnes, vóór zijn afreis naar Parijs, cp een persconferentie, dat een mislukking van deze nieuwe Conferentie een nederlaag zou betee- kenen voor de menschheid. Geen en kele stap vooruit werd gedaan sedert de laaiste bijeenkomst, vervolgde hij. T.:n slotte vroeg de Hr Byrnes dat men vcor hem zou bidden opdat men vooruitgang zou kunnen maken op den weg naar een duurzamen en rechtvaardigen vrede. Kesren wij echter terug naar Pa rijs. De in het Palais du Luxem bourg eerste ontmoeting tusschen de vertegenwoordigende Ministers der vier Grooten had Zaterdag 15 Juni plaats. De begroeting was zeer har telijk. Hr Molotov zegde hierbij «Laat ons opschieten!», waarop Hr Bevin g-evat antwoordde: Uitste kend idee! Op de eerste bijeenkomst werd de agenda vastgesteld. Aldus werd be sloten" dat de vraagstukken betreffen de Italië, Duitschland en Oostenrijk zouden worden besproken. Maandag had een nieuwe vergade ring plaats. Een akkoord kon reeds bereikt worden omtrent vier punten welke Italië betreffen. Inzake de herstelbetalingen te eischen van Italië, werd besloten een bijzonde re Commissie aan te stellen waar in Italiaansche afgevaardigden zou den opgenomen worden. Hr Byrnes stelde hieromtrent voor af te zien van alle herstelbetalingen maar stuit te op Britsch en Fransch verzet wijl Hr Molotov geen stelling koos. Twee dons werd besloten dat de Italiaan sche goederen in den vreemde in han den zouden blijven van elk der Ver eenigde Volkeren bij dewelke zij zich bevinden. Ten derde werd aanvaard menigte, van welke hij dat Italië zou afzien van elke eisch bhgdurig applaus mocht ontvangen, op vergoeding tegen geallieerde on- r f' de communisten uitgevonden om dat hij Spanje van de roode ter reur verlost heeft. Franco heeft inderdaad reeds tijdens den bur geroorlog een zeer handige po litiek gevoerd: hij kon zich ge makkelijk doen doorgaan als de verdediger van de priesters en kloosterlingen door de commu nisten vermoord. Dat hij tezelf- dertijde even erge wandaden deed bedrijven wist hij voorloopig goed te camoufleer en Maar de waarheid breekt tenslotte toch altijd door. Zoo schreef de bekende Fransche schrijver Georges Bernanos reeds ten tijde van den Spaanschen Burgeroorlog zijn striemende aan klacht tegen het Franco-regime: Les grands cimetières sous la Lune Hij kan van ondervinding spreken, want hij verbleef op het Spaansche eiland Minorca wan neer de burgeroorlog uitbrak, en hij zag hoe de Franco-troepen hun tegenstanders bij massa's fu silleerden en omverschoten, om de eenvoudige reden dat ze ver dacht waren van sympathieën met de rooden. Zeker we hebben toen de ge- heele comedie der niet inmenging gekend. Niet inmenging die niét belette dat overal vrijwilligers voor de rooden geronseld werden, dat Sovjet-Rusland en Frankrijk heele schepen wapens binnen smokkelden en dat Duitschland en Italië gelieele regimenten en vliegtuig eskaders (o.m. het be ruchte Condor-legion) aan Fran co ter hulp stuurden. Dat Spanje in feite een inter nationaal strijdperk geworden was, deed echter niets af aan het onwettige en het onmenschelijke van het Franco-regime. En moge de revolutie van 1936 ook nog ge wettigd lijken, één dingen staat vast dat het niet te verantwoor den is dit regime van bloed en terreur in stand te houden. En er is meer. Uit de documen ten die door de uitgeweken Spaansche regeering Giral zijn voorgebracht, alsmede uit de dag boeken van Sir Samuel Hoare, Britsch ambassadeur te Madrid van 1940 tot 1944, én ook uit de getuigenissen van de Duitsche ge neraals Karl Warlimont en Alfred Jodl, zou blijken dat Franco vóór, tijdens en na den burger- Een aantal Abonnenten die ons blad nu per post onder afzonderlijken band ontvangen, vragen dat wij het noodige zou den doen opdat ons blad hen den ZATERDAG MORGEN zou besteld worden. Het is ons tot en met 6 Juli onmogelijk aan dit verzoek te voldoen. Na 6 Juli komt die zaak in orde: vanaf 13 Juli zul len alle Postabonnenten den ZATERDAG MORGEN besteld worden. Een weinig geduld dus. Vanaf 1 Juli zal de Postbode aan allen die thans ons blad door de post onder afzonderlijken band ontvangen, een kwijt- schrift aanbieden. Wie dus begeert ons blad verder PER POST te ontvan gen, -betale 50 frank (48 2 frank inningskosten) aan de Bode «n hij ontvangt ons blad tot einde 1946. Wil het geld, a.u.b., gereed leggen tegen de Bode komt; hij keert geen tweede maal terug. Wie begeert ln 't vervolg besteld te worden door een onzer Verkoopers, betale niet aan de Postbode en weigere dus het kwijtschrift. Hij late dan ook niet na, onze Verkoopsr, die' bij hem aan hufs komt, ons blad aan te vragen. Aan allen dank en achtingsvolle groeten. DE REDACTIE. heeft samengetrokken en dat Spanje weigert een aantal oor logsmisdadigers uit te leveren. VJaarop Engeland en'Amerika onderzoekscommissies instellen, en tenslotte tot de conclusie ko men dat er van een gevaar voor den wereldvrede van uit Spanje geen spraak is. Maar Rusland en zijn ja-knik kers de Balkan Staten laten niet los: Franco moet er uit gejaagd worden en met de moreele ver oordeeling door de Angelsaksers en Frankrijk uitgesproken nemen zij geen vrede. Men moet, vol gens hen de diplomatieke betrek kingen verbreken en economische sancties toepassen. Waarop de Angelsaksers, tij dens de jongste zittingen ant woordden dat het een ontoelaat baar iets is zich met den regee- ringsvorm van een bepaald land te bemoeien, wanneer het niet klaarblijkend is dat hieruit juist een gevaar voor den vrede voort spruit. Enz... enz... De bal wordt ge kaatst en steeds teruggekaatst. En het wordt met den dag dui delijker dat we hier niet te doen hebben met een debat dat tot het geval van Franco beperkt is, maar dat het een van de vele punten is waarover Angelsaksers en Sov jets niet accoord gaan. DE WARE ONDERGROND In feite is de verontwaardiging van Sovjet-Rusland tegenover de dictatuur in Spanje een Farizee ërshouding. In Spanje bestaat minstens zooveel vrijheid als in Sovjet-Rusland en dit laatste land is veel meer dan het eerste een gevaar voor den wereldvrede. En er komt nog dit bij dat Rus land tijdens de jongste dagen di plomatieke betrekkingen heeft aangeknoopt en belangrijke han delsovereenkomsten heeft aange gaan met den Argentijnschen dictator Peron. Waarom spreken Rusland en zijn marionetten dan heel den tijd over Spanje en willen ze Franco er uitgooien? Waarom? Juist om dezelfde re den waarom ze thans met Argen tinië aan 't flirten zijn gegaan. Het groot doel van Rusland blijft nog altijd de wereldrevolu tie, met daarna de wereldheer schappij van het proletariaat. Voor 't oogenblik nu weet Stalin dat de Angelsaksers machtiger zijn dan hij en zoekt hij bijge volg al 't mogelijke te doen om Tommies en Yankees tegen me kaar op te jagen en hun moei lijkheden te vergrooten. Peron is een dictator? Goed maar Peron is de groote kam pioen van den Zuid-Amerikaan schen weerstand tegen de supre matie van de Vereenigde Staten. En dictator of geen dictator, maar Rusland wil daar ee'a voet in huis hebben. Franco is in den grond onscha delijk? Goed, maar Franco doen vallen is alle kansen geven aan een nieuwen Spaanschen burger oorlog, waarin de communisten ongetwijfeld een proper rolletje zouden spelen. En een nieuwen Spaanschen burgeroorlog brengt een heelen boel moeilijkheden mee voor de Angelsaksers die op dit oogenblik reeds meer dan de handen vol hebben. Het doel van de Sovjet-agitatie te New-York is dan ook dubbel: de communisten een kans geven om op hun beurt een dictatuur in Spanje te vestigen en intus schen de Angelsaksers weer een Mgr. Kerkhofs, na van de boot te z'j-i gestart, richt zich naar het on gestelde altaar, om er den zegen met het Allerheiligste te geven aan de dicht opeengepakte menigte. Luik heeft op grootsche wi-'ze de 700" verparing van het H. Sakra- mentsfeest gevierd. 's Zondags was het bijzonderlijk da dag der kinderen. M?n schat dat niet min dan een 50 000-tal kinderen dien dag te Luik aanwezig waren. 's Morgens te 10 uur werden in 30 versohiltende Luiksche kerken Hoogmissen opgedragen, voor de kin deren. Uit Limburg waren de kinde ren bijzonderlijk talrijk aanwezig. In de St Martinuskerk, waar vóór 7O0 jaar voor het eerst het H. 8a- kramentsfeest gevierd werd, was Mgr Kerkhofs aanwezig. In den namiddag had de water- nroeessieplaats. Hieraan namen 30 versierde booten deel, die schitte rende ui'tibeeldingen gaven van den oorsprong van de stad, van het H. Sakramentefee.vt. de hulde van Belgis, van 'het Bisdom, enz. Op de eerste bcot stond een reusachtig kruis opgesteld. Wie nog nooit der gelijk schouwspel oo het water ge zien heeft, kan zich geen gedacht vormen van het wonderlijke dat zulks biedt. Het laatste schlo vooral was een pracht- en p-aalmrtoon zonder weerm. Do "iom-mmkkrn van bet Kapittel en Mgr Kerkhofs zaten neer geknield ln aanbidding voor het H. Sakrament. Het, was e:n weelde van paars en oud goud, van zilver en kazuifel,geel. Het hooft dan ook niet te verwon deren dat een massa volk dit schouw- derdanen en ten vierde dat Italië de clausule van de meest bevoordeelig- de natie inzake economische betrek kingen aan de U.S.A. zal toestaan. Italië anderzijds deelde aan de confereerende Ministers een voorstel mede Inzake regeling van de Fransch- Italiaansche grens, waarbij enkele kleine gebieden aan Frankrijk zou den worden afgestaan. Dinsdag kwam er weer een kling in de kabel; Molotov wou immers zijn zienswijze inzake herstelbetalin gen van Italië doorhalen. Rusland verlangt 100 millioen dol lar van Italië voor zichzelf en zou ten grooten deele moeten worden be taald met de loopende Italiaansche produktle. Aan Hr Molotov werd be taling met schrpen voorgesteld, maar de Rus bleef bij zijn zienswijze en overeenkomst bleef dan ook op dit punt uit. NOG STFEDS BE SPAANSCHE KWESTIE RUSLAND MAAKT GEBRUIK VAN ZIJN VETO-RECIIT In den loop der laatste dagen kwam de Veiligheidsraad herhaalde lijk bijr:en ter bespreking van de Spaansche Kwestie. Van Australiaansche zijde werd voorgesteld dat alle treffen van maat regelen zou worden overgelaten aan de algexnrene vergadering, met aan beveling af te breken met Spanje. Gromyko, de Russische afgevaardig de, eischte daarentegen onmiddellij ke verbreking van de diplomatieke betrekkingen met Spanje. Op de vergadering van Maandag stelde de Britsche afgevaardigde voor de zaak eenvoudig aan de algemeene vergadering van de O.V.V. zonder aanbeveling voor te leggen, maar vond weinig gehoor. He; voorstel Gromyko werd eveneens verworpen. Dinsdag gingen negen landen te gen twee akkoord om de kwestie uit te stellen tot September en voor ver breking der diplomatieke betrekkin gen met Spanje. Bij elke stemming stemde de Hr Gromyko neen. Gezien over geen enkel punt de algemeene goedkeu ring bikomen werd kon geen beslis sing getroffen worden. Aldus maakte de U.S.S.R. gebruik van zijn veto recht. Hiermede is de Spaansche Kwestie weerom in een slop geraakt. Hr Gro myko blijkt duidelijk te hebben wil len aantoonen dat hij de princieps kwestie als veel belangrijker be schouwde dan de heele Spaansche Kwestie zelf. Naar een bericht nu van de B.B.C. zou Franco akkoord gaan om af te treden ten voordsele van den Spaan schen rechtsch-politièken leider Gil Robles die dan vrije verkiezingen zou uitschrijven. 'Of dit bericht al dan niet waarheid bevat weten wij niet, de tijd zal het moeten uitwijzen. I DE U.S.A. BEREID HET WAPEN DER ATOOMBOM TE VERNIETIGEN De vernietiging van de op dit oogenblik voorradige atoombommen, en het stopa: ;ten van de fabricage werden Vrijdag aan de O.V.V.-Ccm- mi§sie voor atoomenergie door dhr Bernard Barueh,, hoofd van de af vaardiging van de Vereenigde Staten, en voormalig administrateur, gedu rende den eersten wereldoorlog, voor gesteld Hij verklaarde dat dit kon geschie den, zcodra een billijk controolsys- .cem inzake de atoomenergie zou zijn uitgedacht, en in werking ge steld, waarin tevens een afdoend plan tot bestraffing van de schenders der controleschikkingsn zou zijn opge nomen. Opdat dit zou gebeuren werd door Hr Bernard Baruch de eisch gesteld dat de groote mogendheden dan ook afstand zouden doen van hun veto recht. «O» DE REPUBLIEK UITGEROEPEN Het Italiaansche Hof van Cassatie heeft Dinsdag 1.1. in het Italiaan sche Parlement officieel de Republiek uitgeroepen en de definitieve cijfers van het referendum bekend gemaakt. 12.717.923 Stemmen werden uitgc- bracht voor de Republiek, 10.709.284 wers stonden tot cp de daken der hu'zen. Alleen op de plaats waar de zegen zou gegeven worden, stonden 40 000 kinderen opgesteld. Den Maandag was het de hulde van de arbeiders en arbsidsters aan de H. Eucharistie. Dien dag bouwden arbeiders, gekomen uit alle hoeken van het gewest, een altaar op de «Stade St Martin»; zi( bouwden er het «altaar van den arbeid». Om 9 uur 's avonds werd door M'T Kerkhofs esn pontifikale Hoog mis op dit altaar gecelebreerd. Dui zenden- arbeiders eri arbeidsters vul den op dit heugel like uur de Stade Pt Martinen baden innig mede. De H. Communie werd uitgedseld on- de- de H. M:s. Be volgende d^gen, tot 22 Juni. werd dit 7" e~uwf©f"-t verder -mvierd met godsdienstige plechtigheden. Eten van clc vele versierde booten die Zondag langs de Maas door Luik trokken ter gelegenheid van de 700" verjaring van het H. Sakraments- feest. Deze indrukwekkende waterstoet was bi.ina 5 km. lang en booten, zoowel uit Antwerpen als uit Gent, Tongeren, Doornik, Charleroi, Erus-scl en Dinant als van Luik zelf. namen er aan deel. lï'er een fcseld van de boot der Luiker Ambachten cn Nijverheden. Op den rand van de boot kan men volgende spreuk lezen: «Kom tot Mij, ca Ik eal U troosten». blanco of ongeldige stemmen waren Koning Umberto II was voordien op Donderdag der vorige week uit Italië vertrokken, naar Lissabon, om er zijn Familie te vervoegen. Vóór zijn afreis maakte hij een procla matie bekend waarin hij protest aan tekende -tegen wat hij noemde de machtsgreepder Regeering en ver klaarde liever het land te verlaten dan oorzaak te zijn van bloedver giet.: n. To-en de Koning per vliegtuig wilde vertrekken weigerde zijn per soonlijke piloot het vliegtuig te be sturen, zeggende den dood te varkie zen boven het in ballingschap bren gen van zijn Vorst. Na de afreis van den Vorst verde digde de Hr de Gasperi, Ekrste Mi nister, het beleid der Italiaansche Regeering, wees de aantijging van machtsmisbruik van den Koning te gen de R"geering van de hand en beriep het Italiaansche Volk tot na tionale eensgezindheid. (Zie vervolg op 2* blad) Helden, die in de ervpte rustten en onberispelijk waren, als BeLgen en als soldaten. De 'band tusschen hun graven en het op te richten gedenkteeken moet strikt geëerbiedigd worden. In ieder geval dient de tusschen- komst der regeering gelaakt, omdat ze. zelfs indien men aanneemt dat er objectief naar een oplcssin-g gestreefd wordt, aanleiding zal gaven tot twis ten. die zeer gemakkelijk in politieke veeten kunnen ontaarden. «LA LIBRE BELGIQUE» noemt de scherp; reactie der Vlaam- sche pers gewettigd en gerechtvaar digd en de regeeringsdaad een daad van kwaadwillighiad. die de schan- dige profanatie van de grafschenners nog verergert. Het blad betreurt dan ook het toesluit docr de regeering ge troffen en drukt de hoop uit dat hier op zal worden teruggekomen. Talrijke protesten van veree-nigln- gen en g roe peeringen werden even-, eens gexiit tegen het regeeringsbesluit. Aldus door het Comité voor het nieu we IJserkruïs, door verschillende C.V.P.-groepen, enz. rp" -- f m f Gelijk moeders hoelr*e In v»ders huis, zoo bentin ik Vlaanderen in Belgie.» Ui; Gedenkboek van den Vlaamschen Soldaat», T4-'18. Wij hebben verleden week reeds kort en goed ons gedacht gezegd over dit onwettig machtsmisbruik der Regeering. Deze beslissing kan er enkel toe bijdragen om misnoegdheid bij alle weldenken de Vlamingen te verwekken. Niemand betwist dat vroeger door een kleine groep ongepast te Diksmuide opgeireden werd. Mraar niemand ook zal betwis ten dat ver het grootste deel der IJzerbedevaarders naar D lcsmui- de ging om er hulde te brengen aan alle Vlaamsche Soldaten voor het Vaderland gesneuveld en om voor hun zielerust te bidden. De IJzertoren was een Gedenk- teeken opgericht met Vlaamsche centen voor de Vlaamsche Ge sneuvelden. Het was niet gericht tegen Belgie. Ook de Walen hebben derge lijke gedenkteekens in de Walen- streek en de Vlamingen vordert daar nooit graten in. Het gaat niet. om op dJe p'zats nu een ander gedenkteeken op te richten. De IJzertoren wérd opg> blrzen door heethoofden cn deze hebben Belgie daarmede een slechten dienst bewezen. De Staat is over die verriieling verantwoordelijk en hij moet den IJzertoren hercpbouiven zooals hij was; noch min noch meer. Het geld dat tot nu toe door inschrijvingen verzameld werd mag, o. iniet dienen tot den heropbomo van den Toren, maar wel tot verfraaiing van den grondeigendom er rond. Alle katholieke bladen zelfs franschtaligc keuren dezen aanslag der Regeering af. De Senaatsgroep der C„ V. P., bij monde van Senator Sobry, heeft Dinsdag in den Senaat daarover den bevoegden Heer Mi nister ond.crvraagd en zal verder de Regcerir.g daarover bij hoog dringendheid interpelleeren.. De IJzertoren moet uit zijn puin herrijzen; de Vlamingen hebben tot plicht dit te bewerken, en wie zich daartegen verzet bewijst Belgie den siechtst-mogenlijken dienst. Zoo lezen wij in: «DE NIEUWE STANDAAK»..:: Het monument var. den Ijzer li uit den Vlaamschen grond verrezen, gebouwd door gansch Vlaanderen, uit liefde en dankbaarheid; het is ontstaan in een periode der Vlaam sche Beweging die deSnitief afgeslo ten is, maar als symbool is het ons dierbaar en heilig, want in zijn ves ten rust het gebeente van de besten onzer broeders. Daarom moest de misdadige aan slag goedgemaakt worden, daarom moest het IJzerkruis herrijasn zooals het was en cp de plaats waar het stond. De parti'dige tyrannieke rer-eering die thans de onze is. heeft beslist c'eu grond waarop het IJzerkruis stond t: onteigenen en er een monument o( te richten voor «1 de gesneuvelden v„n 1914-18 en 1945-44. Wij zeggen: neen! HET VOLK Wij hebben niets tegen de ge dachte van de regeering cm eer. groot monument aan de oorlovss. acht offers cm te richten. Wij iuichen o e ge dachte zelfs toe en zijn gaarne bereid aan or-ze lezers voor dergelijk opzet steun te vragen. Mear we kunnen noch zullen aan vaarden dat het graf van hen die rusten onder het puin van het IJzer monument worde vervreemd van zijn oors-oronkeli.'k" beteekenls. Door het IJzermonument te ontei genen en te ontvreemden, begaat de regearing een daad van geps-teliike gew:ldenarij. waarmee ze tenslotte het werk voltrekken wil van de dw'n''iet leggers die het IJzerkruis hebben ver woest. HET HANDELSBLAD De vernietiging van den IJzerto ren niet voldoende! «DE GAZET» Thans zal aan dit monument een ■bittere herinnering verbonden blijven: nooit zullen de Vlamingen vergeten dat op die zelfde plaats eenmaal de IJzertoren stond! Moest de regsering haar opzet uit voeren, dan toegaat ze een onvergeef lijke politieke fout, waarvan de weer slag zich jarenlang zal laten gevoelen. HET NIEUWS VAN DEN DAG Het Vlaamsche offer werd eerst geschondsn, het wordt thans ont eigend ten voordeele van de regee- ringspartijen. Vlaanderen verzet zich daartegen met kracht, en sluit zijn gelederen van weldenkende burgers dichter aaneen, want het west dat de regee ring voor de heiligste protesten voor loopig niet wijkt. «LE QUOTIDIEN» Bij alle afwijkingen van de oor spronkelijke opvatting van het IJzer monument, heeft er toch een zaak ten allen tijde buiten kijf gestaan: de zuivere gedachtenis der Vlaamsoü» Zie vervolg vorige kolom.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1