WERELD GEBEUR TE NISSEN OORLOGSSCHADE UIT JOE LOUIS 1 Het H. Bloed te Voormezele DE WEEK ONS LAND Bladzijde 2. HET NIEUWS VAN DE WEEK mm 22 Juni 19461 E LIJFT WERELDKAMPIOEN FRANKRIJK NEDERLAND PALESTINA ENGELAND PLECHTIGE AANSTELLING VAN Z. E. H. DELCOUR ALS PASTOOR TE DRANOUTER POLEN WERELDNIEUWS IN 'T KORT Eiüy Conn I:.o. in round 3. GENERAAL MICHIELS .OVERLEDEN DORST NAAR LIEFDEI TREKKINGEN HET EILAND HELGOLAND ZAL VAN DE KAART VERDWIJNEN TWEE METSERS UIT WOUMEN STORTEN VAN EEN STELLING TE PASSCHENDALE iB DE KAMPIOEN VAN' BELGIE, MASSON, WINT BORDEAUX-PARIJS MISSIENIEUWS NEDERLANDSCH SCHIP OP MIJN GELOOPEN BIJ WE3TKAPELLE WESTOUTER IN FEEST Dubbel Jubileum waardig gevierd. Een groote schat in een kleine gemeente. SOLDATEN MAKEN VAN DUITSCHLAND EEN VUILNISHOOP PLECHTIGE AANSTELLING VAN Z. E. II ISER3YT ALS PASTOOR TE HOUTEM-VEURNE Nederland, welke sedert een maand aanhoudt, binnen kort een oplossing zal krijgen. Een akkoord zou zijn be reikt tusschen Katholieken en Socia listen om samen de nieuwe Regee ring te vormen, onder katholieke lei ding. OPSTAND IN INTERNEERINGSKAMP Onlusten zijn uitgebroken in het kamp voor geïnterneerden, gevestigd te Duindorp bij Scheveningen. Gede tineerden kwamen in opstand, staken het wachthuis in brand en geraakten slaags met bewakers en troepen. Vuurschoten vielen. Ten slotte telde men een doode en drie gewonden, alle Nederlandsch; gevangenen. Een drietal konden ontsnappen. HEER BIDAULT VERKOZEN TOT REGEERINGSHOOFD Frankrijk heeft nog steeds geen nieuwe Regetring. Er- mag evenwel worden verwacht dat deze zal ge vormd worden door de drie grootste partijen, zijnde de M.R.P., de Socia listen en de Communisten. De Socia listen zijn bereid samen te werken met de M.R.P. maar houden eraan dat de Communisten eveneens in de Regeering zouden zetelen, met het oog op de gestelde eischen tot loonsver- hooging en de bedreigingen van sta kingen. De Fransche Communisten hadden voetstappen aangewend bij den He-er Gouin, socialist, opdat hij het ambt van Regeeringshoofd zou aanvaar den, maar liepen een weigering op. Heer Bidault, de kandidaat van de M.R.P., die ook de eenige overblij vende kandidaat bleek te zijn, werd Woensdag door de Constituante tot Voorzitter der Voorloopige Fransche Regeering verkozen met 384 stem men op de 545. Als Voorzitter van de Constituante zelf werd Hr Vincent Auriol, socia list, gekozm. GENERAAL DE GAULLE SPRAK TE BAYEUX Voor een talrijke schaar toehoor ders hield Generaal de Gaulle Zon dag 1.1. een belangrijke rede. Het was voor de eerste maal sedert zijn terugtrekken uit het politiek leven, dat hij in een openbare rede zijn meening uitdrukte over de Fransch: politiek. De Generaal weidde eerst uit over de oorzaak van zijn terugtrekken uit het politiek;- leven. Hierover drukte hij zich als volgt uit: Eenmaal de wagen aan het rollen, hebben wij ons teruggetrokken om niet datgene in den partijstrijd te 'betrekken, wat wij uit hoofde van de omstandigheden wellicht verzin nebeelden en dat aan de gansche natie toebehoort, maar tevens opdat geen enkele overweging betreffende e:n persoon, terwijl hij den Staat leidde, in eenig opzicht afbreuk zou kunnen doen aan het werk der wet gevers. Spreker sprak zich vervolgens uit voor een tweede Fransche Kamer, opdat alle dictatuurmogelijkheid zou worden uitgeschakeld. Aan den Pre sident der Republiek dienen uitge breide machten verleend. Deze redevoering stemde zeker en vast overeen met den wil der Fran sche meerderheid, die tot uiting kwam ■bij het verwerpen der ontworpen grondwet. Velen zien in deze rede een kandidatuurstelling van Generaal de Gaulle voor het Presidentschap der Fransche Republiek. BETOOGING ONDER DEN KREET VAN «LEVE DE GAULLE TE PARIJS Dinsdag vierde Parijs den zesden verjaardag van de Gaulle's eersten oproep tot verzet tegen den vijand, gedaan op 18 Juni 1940. Er had een militaire parade plaats die door honderdduizenden toeschou wers bijgewoond werd. Generaal de Gaulle zelf was op den achtergrond 'gebleven en was dien dag de vlam gaan aansteken op het gedenkteeken .Van de Mont Valérien. 1 Te Parijs zelf evenwel betoogde de menigte onder d:n kreet van «Leve tie GaulleHet begon toen Minister president de vlam op het Graf van 'den Onbekenden Soldaat opnieuw aanstak. De stad werd daarop zeer onrustig. De politie moest herhaalde lijk charges uitvoeren. 55 Personen fWerden aangehouden. Er werd geroe pen: «de Gaulle terug aan de macht». 'Andere betoogers riepen: Thorez op 'den brandstapelRuiten werden ook ingegooid van twee communistische lokalen. «o» NAAR EEN KATHOLIEKE-SOCIA LISTISCHE REGEERING Uit zeer betrouwbare bron werd vernomen dat de regeeringscrisis in JOODSCIIE TERREUR ENGELSCHE OFFICIEREN ONT VOERD OF VERMOORD Een Britsche Rechtbank in Pales tina had 2 joodsche terroristen ter dood veroordeeld wegens een aanval op het garnizoen van Sarafand. Als weerwraak hebben joodsche terroris ten nu te Tel-Aviv zes Britsche offi cieren ontvoerd, ais gijzelaars, die de Jod:n dreigen neer te schieten zoo de doodstraf behouden blijft voor de twee veroordeelde Joden. De officie ren werden ontvoerd na e.:n joodsche inval in een club te Tel-Aviv. Anderzijds werden eveneens twee Britsch; majors neergeschoten. Ds joodsche verzetsbeweging Ha- ganahdie naar verluidt 60.000 tot 80.000 man zou tellen, wordt verant woordelijk gesteld voor een echte ter reur di.s in Palestina thans is uitge broken. Aldus hebben joodsche terroristen de centrale herstelplaats der spoor wegen te Haifa in de lucht doen springen; esn gevecht werd hierbij geleverd met Britsche troepen en 9 Joden lieten erbij het leven. Aanslagen werden gepleegd op bruggen. De Allenby-brug, op den weg naar Transjordanië, werd be schadigd. De aangebrachte schade wordt op ruim 100.000 pond geschat. Zes Joden kwamen om toen zij de brug van Jib poogden te doen sprin gen. Mijnen werden gelegd op we gen en bruggen. Een Britsch officier die een mijn poogde te verwijderen kwam erbij om het leven. De geheime zender Stem van Is raël maakte nog talrijke andere sabotagedaden bekend welke tot doel hebben de Britsche bijzonderste ver bindingen té ontredderen. De Britsche hoogere bevelhebbers hebben raad gehouden om den tos stand te bespreken. Zooals men weet eischen de Joden minstens ruimere inwijking in Pales tina voor d; Joden. De Britsche troepen hebben thans Tel-Aviv omsingeld en blijken te zul len overgaan tot een massale huis zoeking in deze stad. HOE DE LABOUR-LEIDERS DE COMMUNISTEN BEOORDEELEN Te Bourn:mouth had het jaar- lljksch Labourcongres plaats. Ver scheidene redevoeringen werden er uitgesproken, o.m. door Heer Bevin, Britsche Minister van Bui'te-nland- sche Zaken. Heer Bevin drukte o.m. de meening uit dat geen economische sancties te gen Spanje diendtn getroffen. Spre kend over Rusland zegde hij zich ingespannen te hebben om Russisch hout voor den heropbouw van hui zen in Engeland te bekomen maar ge>:n antwoord bekwam, aan Moskou voorgesteld had een luchtverbinding tot stand te brengen tusschen Lon den en Moskou maar tot antwoord kreeg dat zulks onmogelijk was. Hij vervolgde dan nog: Indien gij mij wenscht te helpen de positie tusschen Rusland en Groct- Brittannië te verbeteren en vlotter te maken, dan moogt gij niet verge ten dat d; grootste vijanden van deze De nieuwe Herder, Z. E. II. Dclcour, komt zooeven den herderlijken staf in ontvangst te nemen en kijkt toe naar den stoet die de inwoners van Dranouter voor hem ten beste hielden. Nevens hem zien we Z. E. H. Deken Butaye, uit Poperinge, die de kanselrede hield. Zondag 16 Juni zal nog lang in 't geheugen blijven der Dranouternaren. 't Weder viel wel niet gansch mee, doch de regen kon de smeulende vreugde niet 'beletten in oplaaiende geestdrift op te gaan. Ardooie, met muziek en zang, stak een handje toe, om de feeststemming er in te steken. En of ze het kunnen! Be stoet was prachtig. Een vrij groot aantal fijn opgesmukte paar den en even flere ruiters met vaan drig, openden den stoet, onder de lei ding van Hr D.hoine Omer. Dranou- ter-Fanfare, de flink gedrilde en ver jongde muziekmaatschappij, door ha re opwekkende marschen, hield de feeststemming bij. Dranouter is in feest! Da ai* trekken de geduldige visschers voorbij, die steeds veel bete hadden, wanïi:er enkele droppels van uit ge ringe hoogte op hen neervielen. De aftrekkende Whermacht sukkelt ver der n laat zich op sleeptouw nemen. De waakzame Luchtbescherming zorgt voor orde en rust bij de rumoerige Bachusvriendcn. Daar werd getapt en g: klapt, geklonken en gezongen, gedanst en gefeest, hun Herder ter eer, want, 't lekker nat van 't ger- stenvat, had wat in. Flink opstappende groepan uit Ar- doais gaven luidruchtig hunne vreug de te kennen. bij het zien, dat htm Leidar en Vriend, hier zoo algemeen en waardig onthaald werd. Het hout dat zooveel troost en genot bracht in de kolenlocze koude dagen, komt hier aan de eer, gevolgd door Rustig Leven, dat zoo bewogen in vlam- m;r. zou opgaan onder het toeziende cog der dappere brandweermannen. De beschermelingen van St Se-bas- tiaau laten alle gaaien, staan, om naar flesch en glas te gaan,. Volgt de dansend; en jolende schaar der flinke bcerinnekens met banjo's ge volgd door de fijn geschilderde boe renwagen, verbeeldende de voort brenjtsels van 'fc echte boerenras: vleesch, boter, melk en... geld, en im mer maar door, muziek en zang, bier en... kaf. Mi:t René er bij, is 't feest immers blij. Dranouter wordt ernstig. Hier de Vlucht naar Egypte op nen tragen ezel. Verheven en edele daden kan men waardeeren: getuige daarvan de Martelaarswagen. Proficiat, Zwartemolenaars eert verder Kruis en Martelaars. Twee machtige Jeeps en enkele kleine renners la Vanhauwaert reden op kop van den groep school kinderen, met Gosden Herder en He melwagen. Burgerlijke en Geestelij ke Overheden en politie slotsn den stoet. Werden den nieuwen Herder aan geboden: den herderstaf door het zoontje van Hr Deknudt Michel; bloemen en sleutels door de dochter- kens van H.H. Gruson Robert, Le- febvre Richard en Masschelein Gé nard. Aanspraken werden gehouden door Hr Vanpeteghem Gamllle, Voor zitter van den Kerkraad en door Hr Gruson Cyrille, burgemeester. De kerk was prachtig versierd door het huis Lerouge, uit Oolgem, specialisten ln hun vak. Een dankwoord aan Hr Burgemees ter en andere, die bijgedragen heb ben tot het welgelukken der instal latie. Ardooie vooral, dat 's avonds de bevolking van Dranouter verraste met een puik concert en tooneel. Har telijk dank! «Het Nieuws van de Week» wenscht E. H. D:lcour een vruchtbaar apos tolaat. Wegens plaatsgebrek moeten we de zoo talrijke opschriften tot toekomen de week uitstellen, maar dan ver schijnen ze ook zeker. Vraag Het Nieuws van de Week Luelcn Boudry IiOkerstraat 9 Loker vriendschap vroeger en nu nog Rus- lands handlangers in ons land zijn. Men beweert dat ik een Westelijk Blok wil oprichten en men neemt het mij kwalijk, maar er bestaat in wer kelijkheid reeds een Oostelijk Blok. Ik kan alleen maar tot Maar schalk Stalin en tot dhr Molotov zeggen: Wij willen Europa niet vcr- deelen. Gooi niet met slijk. Kom c ven een kijkje nemen in onze bezettings zone en laat ons hetzelfde doen bij jullie. Si>:l een vierledige commissie in de mogelijkheid Duitschlar.d te controleeren. Laat ons alle troepen wegtrekken uit gansch het Donau- bekken en overal eld>:rs. Laat de vol keren opnieuw leven en stel de wa terwegen open voor den handel. Laat Europa opnieuw léven opdat het zoo gauw mogelijk Hitier vergete en op nieuw de wieg worde voor een nieu we beschaving. Een andere spreker, Hr Morrison, bestempelde verder nog de Britsche Communisten als vijfde colonne DE POOLSCIIE BISSCHOPPEN TEGEN DE NIEUWE DICTATUUR De Pcolsche Bisschoppen, in con ferentie bijeengekomen in het kloos ter van St-Paul-Zstochowa, hebben gewezen op de wanordelijkheden in het land. en de aanslagen gepleegd van overheidswege op de individueels vrijheid der burgers. Hun Excellen ties st-lden ook vast dat geweldda den werden gepleegd op mannen, vrouwen en kinderen en eischten van de Regeering dat hieraan een einde zou worden gesteld. Arabische Staten. Vertegenwoor digers van de zeven Arabische Staten hielden conferentie te Bloeda. Eens gezindheid werd bereikt. Protest werd aangeteekend tegen het ontwerp om 100.000 Joden toe te laten in Paksti- na. Zoo het Zionisme met geweld wordt opgedrongen zullen de Arabie ren zich met geweld verweren. De Arabische Liga zal vragen om toege laten te worden tot de Organisatie der Vereenigde Volkeren (O.V.V.). De eischen van Egypte moeten inge willigd worden maar Egypte zoowel als Engeland hebben er belang bij goede vrienden te blijven. Aldus lui den de getroffen besluiten. Bolivië. Opstand brak uit te La Paz maar werd spoedig onder drukt. Er vielen verscheidene dooden. Nederland. E:n wetsontwerp voorziet een belastingsvermindering om de industrie aan te wakkeren. Tchecko-Sowakije. Een nieuwe Regeering werd gevormd onder Com munistische leiding Proces van Neurenberg: Uit de debatten is gebleken dat de Nazi's de helft van Nederland's diamantvoor raad -hebben geroofd. Deze week was het aan von Popen om voor zijn rech ters terecht te staan. Egypte. Maarschalk Montgomery verklaarde te Kaïro dat de ontrui ming van Egypte door de Britsche troepen esn uitgemaakte zaak is. Japan. De Japansche Minister van Landbouw pleitte voor het men gelen tot 1/3 van gemalen gedroogde visch in het brood. Het lot van den Groot-Moefti. Zskerheid schijnt nog niet te bestaan omtrent het verblijf rvan den uit Frankrijk ontvluchten Groot-Moefti van Jerusalem. Eenerzijds werd be richt dat hij door de Britten gevan gen was genomen, wat niet bevestigd werd, wijl anderzijds gemeld werd dat hij veilig in de woestijn zou zijn en dit nieuws aan zijn familie zou bevestigd hebben. U. S. A. In een jaar hebben 87.430 personen zich tot het katholiek geloof bekeerd. Zuid-Afrika. In de groote ste den zullen weldra brood, suiker en thée worden gerantsoeneerd. Abessinië. De Negus drukte zijn verlangen uit Eryihrea te zien aan gehecht bij Abessinië. Spanje. Naar verluidt zijn onderhandelingen ingezet tusschen Frankrijk en Spanje tot heropening der grens. De wedstrijd welke Donderdagmor gen (3 u. Belgische tijd) te New-York in het Yankeestadicn doorging om den wereldtitel zwaargewichten, ein digde met een k.o. overwinning van Joë Louis die Billy Conn uitsloeg in de 8° ronde. Conn droeg duidelijk de sporen van de ontvang: n slagen en zijn tra nen weerhoudend verklaarde hij Ik weet dat ik nog iets te kort schiet om Louis te kloppen en ik zal dan ook maar gedaan maken met mijn bokserscarrière. Op <&e vraag of hij het ernstig meende, antwoordde hij nooit ernstiger in zijn leven geweest te zijn. Joë Louis Is een groot kampioen besloot hij ik dacht hem te vermoeien met mijn beenenspel om hem in de laatste ronden te over klassen. Ik heb echter gefaald en zal het bij dat tweede experiment maar laten. Voor deze match werden voor 357 miljoen (Belgische) franken ingangs- kaarten verkocht; de eerste rang plaatsen kostten 100 dollars (12.000 frank). Er waren 2500 politie mannen om orde te houden en 650 sportredacteurs van 21 verschillende landen TERMIJN VOOR HET INDIENEN DER DOSSIERS VERLENGD? De C.V.P.-groep van de Kamer had besloten een wetsvoorstel in te die nen opdat de termijnen voor het in dienen van die dossiers voor oorlogs schade zou worden verlengd tot ein de het jaar 1946. De Minister van Heropbouw, Heer Terfve, heeft aan de Federatie der Architeotenvexeenigingen van Belgie thans medegedeeld, besloten te heb ben den termijn voor het indienen der dossiers van oorlogsschade met 6 maanden te verlengen, dus tot half Januari 1947. Besluit hieromtrent verscheen even wel nog niet in het Staatsblad. Dit zal, ongetwiifeld, goed nieuws zijn voor de geteisterden. Kr Ronse, C.V.P.-Kamerlid, heeft eveneens een wetsvoorstel neergelegd, hebbende tot doel dat de geteister den. die reeds een aanvraag tot vast stelling en schatting van oorlogs schade hebben Ingediend, zouden worden ontslagen van een nieuwe aanvraag. Dit is evenwel nog slechts een voorstel. In een toespraak, gehouden in de Oostkantons, heeft Minister Terfve zijnerzijds beloofd dezer dagen een wetsontwerp inzake toekenning van oorlogssOhadevergoeding in de Kamer in te dienen. VOLKSVERZEKENSt Opgedragen aan al de Eere- Communiekanten, Lezers en Lezenesjea van ons blad. De lelie wacht op morgendauw, Het 'bietje zoekt naar honing! Ik wacht op Jezus en schenk trouw, Mijn hertje tot zijn woning! Ik ook had dorst, vol liefdegloed. En brandde van verlangen! Ik dank U, lieve Jezus zoet, Dat ik U mocht ontvangen! Blijf nu bij mij in vreugd en spijt! 'k Wil gansch mij aan U geven! Zegen mijn huis ten allen tijd! Mijn Volk, mijn Land,... mijn Leven! B8selare, 194C. GEO. Generaal Michiels, die in 1940 hoofd van den Algemeenen Belgischen Le gerstaf was, is Zaterdag 15 Juni j.l. te Brussel overleden. Hij werd geboren te Brussel in 1881. Hij nam deel aan den oorlog 1914-18. O.o 28 Mei 1940 werd hii ais krijgs gevangene weggevoerd en kwam in Mei 1945 in Belgie terug s 67 878 Naar de verklaringen van een Britsch Officier zal het «land Helgo land, dat de Duitschers zoo zwaar versterkt hadden, binnenkort opge blazen worden bij zoover-re dat liet omzeggens van de wereldkaart zal verdwijnen. Na de ontploffing die er zal verwekt worden zulien nog slechs wat rotsen overblijven waar geen menschen ooit moer zullen verblijf houden. KOLONIALE LOTERIJ Zevende Schijf Winnen: 100 fr. de nummers eindigend cp 500 fr. de nummers eindigend op 1.000 fr. de nummers eindigend op 2.500 fr. de nummers eindigend op 7331 1070, 4494, 2655. 5.000 fr. de nummers eindigend op 398S 4595, 1398, 5755. 10.000 fr. de nummers eindigend op 4181, 4963, 1954. 20.000 fr. de nummers eindigend op 71.785. 100.000 fr. de nummers eindigend op 05.130. 86.470. 250.000 fr. de nummers eindigend op 575.412, 144.653 Het lot van 1 millioen wordt gewon nen door het nummer: 529.607. WÊÊ ét. EILLY CONN EEN VAN HEN LOOPT EEN SCHEDELBREUK OP Dinsdag namiddag j.l. zi.|n twee mets;rs uit Woumen, bij Diksmuid;. hier werkende aan het in opoouw zijnde huis van Hr Ger. Degroote, ZonnebskEsteenweg, door een tot nog to; onbekende oorzaak naar beneden gestort. Dr Vermeulen, ijlings ont boden, diende de gekwetsten de eer- 1 ste zorgen toe en voerde de meest getroffene van hen. zekere Pinceel, i naar het O. L. Vrouw-hospitaal te leper. Bij het -ter pers-s gaan vernemen we dat Pinceel bij zijn val een sche delbreuk opgeloopen heeft, alhoewel zijn tosstand niet onrustwekkend is. DE TAM-TAM HEEFT WEERKLONKEN door 't Brousseland van Merode-Sal- vator en de terugreis van een Pionier ster van Kasaï rondgeseind: Eer waarde Moeder Ignace (Juffr. Bertha Vanneste van Geluwe) met Zuster Hil-degarde (Juffr. Claire Deloof van Brugge) Veertien jaar arbeidden zij onder de geweldige tropenzon en nu komen ze beide nieuwe krachten inzamelen tot verder apostolaat. Moge God haar een weldoende rust verlo-n-en, en de achterblijvende Zesters-werksters steunen. DE TAM-TAM ZAL WEERKLINKEN want op 29 Juni vertrekt Zuster Ma- rie-Donata (Juffr. Aline Beman van Wakken) naar de bronzen mensch- jes van Afrika. Het viermotorig ap paraat, type Douglas D C. 4 van de Sabena, zal haar medevoeren van uit 't vliegplein van Melsbroek. Moge ze massa's zielen redden uit de klauwen van Satan. Moge 't jonge offer Gode welgevallig zijn! Be Nc-dierlandsche steamer Meer- k«"'-»». ven 10 C!>0 t-n die de Schelde wilde opvaren met bestemming van Antwerpen om er lading op te nemen, is bij Westkapelle (Walcheren) op een mijn g-eloopsn, brak in twee en zonk. Ti-eoi opvarenden zijn vermist en ver moedelijk verdronken. HET EEUWFEEST DER LIBERALE PARTIJ Na e~n uitermate lastige koers van 5S8 km. en waarover wc ern meer uitgebreid ver-iag geven in onze Srsoïtrubrick zien we hier c boven staande foto de glorierijke overwinnaar E-niel Mas-en toekomen in het Prinsenpark te Parijs. Duideli k onderscheiden we de k n; derny-m waarachter Masson tegon 53 km. in het uur da laatste 252 km, aflegde, nadat hij reeds 333 km, o eigen krachten had afgelcrU. Onze Lezers weten immers dat Bordeaux-Parijs in tweeën verdeeld yvc.I1: 333 km. on eigen klucht, waar dan te Tours de demy-moto's de r. nrers opwachten om hen dan vender tot Parijs als gangmaker te dienen. DE HEER REMI DECLERCQ West outer vierde Zondag laatst het 25-jarig bestaan van de muziek maatschappij De Vlaamsche Vrien den en tsV-cns het jubileum van den Heer R;mi Deciercq, 60 jaar muzi kant. Te 4 uur trok het muziek naar den Jubilaris, waar hem ter eere, te mid-d;n van tien aanwezige kinderen, te Brabanijonne en de Vlaam- sch; Leeuwwerden uitgevoerd. Daarna werd hem een mooie zetel aangeboden. Te 5 uur had de optocht plaats door de gemeente; 't muziek van Westouter op kop, gevolgd door Boe- schepe, Wijtscnate, Godewaarsvelde, Dikkebusoh en Meteren. Op de kiosk ■greep daarna een kort huldebetoon plaats aan de lokale muziekmaat schappij en aan den Jubilaris. Mees ter Porreye gaf in pittige bewoording een korte historiek van het muziek en pakkend was 't moment, toen hij Noo n zijn hulde en dank betoon de. Hierop nam de He?r -f Storme, uit W-ervik. bestenöi:; - wdigde, van de Provincie, het Hij ver zekerde dat het bestuu. /an onze Provincie altijd in de eerste gelede ren zou staan om iedere kunstuiting te steunen en in 't bizonder de mu ziekmaatschappijen; ook voor den Jubilaris had hij een hartelijk woord en wenschte hem nog vele ja ren in dienst te staan van volk en kunst. Onder hst spelen van het volkslied, spelde hij den Jubilaris een prachtig eeremerk op de borst. Tot slot werd nog een prachtig concert uitgevoerd op d; kiosk. Allen die er aan mee hielpen om van dit feest een waar succes te ma ken, wezen van harte bedankt, bizon der de Heer Jozef Storme, uit Wer- vik, die er aan hield het feest met zijn gewaardeerde aanwezigheid op te luisteren. Zondag jl. herdacht de- Liberale Partij haar honderdjarig bestaan. In tegenstelling met het vieren van een honderdjarige in het nor maal leven is de Liberale Partij niet op het feest van haar hon derdjarig bestaan verschenen met een talrijke schaar kinderen en kleinkinderen. Na 100 jaren heeft zij het zoover gebracht dat zij teruggevallen is op een derde van de sterkte die ze bij geboorte en tijdens de vijftig eerste jaren van haar bestaan had. Herhaaldelijk heeft de Liberale Partij de abso lute meerderheid in dit land be haald en heeft zij de bestemming van Belgie geleid. Zij heeft groote figuren gekend waaraan het land een blijvende dankbaarheid ver schuldigd is. Er is tijdens die honderd jaren echter veel gebeurd. Zoolang de Liberalen werkelijk liberaal wa ren, t.t.z. de verdedigers van de echte vrijheid, hebben zij in ons land een grooi.cn aanhang gevon den, maar zoodra zij van hun eigen principes zijn afgeweken hebben zij hiervan den terugslag ondervonden. In 1880 hebben zij den school- oorlog ontketend. Zij wilden de vrijheid van den huisvader aan banden leggen. Maar ons volk reageerde en de Liberalen kregen bij de verkiezingen een leehjke veeg uit de pan. Doorheen de volgende jaren ging de Liberale Partij voortdu rend achteruit omdat z.j in naam van de vrijheid zich verzette te gen eiken socialen vooruitgang, en alleen toevallig kon zij nog haar achteruitgang goed maken door te spscu'eeren op een valsch patriotisme als in 1003 b'j de af faire van Dokter Mariens. Het was dan oo,c normaal ü::t ze na dezen oorlog r.og verder naar be neden zou glijden. Dat ze echter van 34 op 17 vorl-gc.. eoc ti gers in de Ki ier ge. -e <3, s wasr eens te w.jls t er. 1 h~ je t dat de liberale leiders hun e.gc.i prin- •">1 r, (Van onzsn eigen berichtgevc, J »li>UiiiUNiuliuii.«i»ihi!lllllll!liii,»i,i,,iiililll!llii[lll!i!!!..'!!!!!ll!I(l!!!!l!!III!!ll!in!l cipes van vrijheid en gerechtig heid met de voeten getreden heb ben. Herinneren wij slechts aan de zonderlinge handelingen van dhr Van Glabbske in zake epuraile, hun slaafsche gebondenheid aan de Communisten in de regeering en hun misprijzen voor ds grond wet in de Koningskwestie. Van die houding weer hebben zij de gevolgen gedragen. Het deed dan ook potsierlijk aan dhr Buisseret op hst Congres Zondag jl. te hooren verklaren dat ai es wat thans in de wereld vrijheid, vooruitgang, welvaart en verstandhouding onder de volke ren bevordert, liberaal is. En het klinkt valsch wanneer men in de Verklaring van BrusselZeest dat de Liberalen én de politieke én de economische democratie willen verdedigen. In elk geval is dhr Buisseret, die zoojuist de regeering er toe gebracht heeft het IJzermonu ment te onteigenen, zeer slecht geplaatst om te gaan verkondi gen dat het liberalisme de eenige waarborg is voor de persoonlijke vrijheid. Het was dan oolc best dat de Liberale Partij er aan gedacht had van haar eeuwfeest een in ternationale vergadering te ma ken. Dat trekt volk aan en inte resseert steeds in zekere mate de pers. Ware het niet daarvan ge weest, dan zou liet eeuwfeest- congres haast onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Het is ten andere niet onmo gelijk dat dit eeuwfeest tezelfder- I tijde ook de laatste levensuiting geweest is van de authentieke Li- berale Partij, want in d(f partij zelf zijn er reeds invloedrijke per sonen, zooals dhr Loumay, gewe zen Senator, die de huid ge poli- 1 tiek van de liberale leiders zoo danig beu zijn dat ze reeds aan 't onderhandelen zijn voor 't op richten van een nieuwe Liberale Partij die ze de Partij van de Vrijheidzouden noemen. Met dien naam zelf zouden de inrich ters willen onderlijnen dat de Belgische Liberale Partij verraad gepleegd heeft tegenover de ge dachte die haar zou moeten be zielen. Of het ooit tot de oprichting van die Partij van de Vrijheid zal komen is niet te zeggen, maar het feit alleen dat de mogelijk heid hiervan overwogen wordt heeft reeds zijn invloed: de Libe ralen worden voorzichtiger én be ginnen zich scherp tegen de Com munisten uit te spreken. En dit brengt ons op een ander onderwerp: REGEERINGSWIJZIGING? Sedert een paar dagen doet in de politieke milieus te Brussel het gerucht de ronde dat we op den vooravond van een regeerings- crisis staan, regeeringscrisis die hoofdzakelijk door de Liberalen zou uitgelokt worden. Het schijnt inderdaad vast te staan dat de Liberalen niet heele- maal kunnen opschieten met de prijzenpolitiek van dlir Van Ac ker. In hoofdzaak zouden zij niet kunnen accoord gaan met het re geer imgsontw er p betreffende de structuurhervormingen in de kool mijnen. De Socialisten heiveren dat de Liberalen zich ongemakkelijk ge voelen en dat ze graag de C.V.P. in de regeering zouden binnen loodsen. In elk geval scheen iedereen het als heel normaal te vinden wan neer Minister Devèze Woensdag namiddag bij een onderbreking door een C.V.P.-er zegde: Wat zijt gij toch ongeduldig. Wacht toch een beetje. Gij zult binnen zeer korten tijd in de regeering zitten. Wij durven niet beweren dat dhr Devèze gelijk heeft. Maar één zaak staat vast: iedereen begint er van overtuigd te zijn dat het zonder de C.V.P. niet gaat. En het feit dat «Le SoirWoensdag avond op eerste pagina de zaak als waarschijnlijk voorstelde be wijst dat men zelfs in de regee- ringsmilieus overtuigd is van de noodzakelijkheid de regeering te omvormen, ivant Le Soiris nog altijd het officieus regeerings- blad. Dit was trouwens ook de atmos feer die hing boven de debatten over de begrooting van economi sche zaken. En door C.V.P. en door Liberalen geïnterpelleerd wendde dhr Devèze zich in zijn antwoord voortdurend tot de rechterzijde. Blijkbaar wou hij van daar een aantal opwerpingen krijgen die hem zouden toelaten te verstaan te geven dat hij veel prijs stelde op de medewerking van de C.V.P. Deze bespreking was trouwens de eenige die deze week in het Parlement van groot belang was. Vermelden wij nochtans nog dat dhr Sobry in den Senaat gevraagd heeft de regeering bij hoogdrin gendheid te interpelleer en over de onteigening va?i het IJzerkruis. De Vlaamsche Volksvertegenwoor digers en Senators maken een vruchtbare vergelijking tusschen de houding van de regeering t.o.v. het IJzerkruis en de houding aangenomen tegenover de Wal- linganters, en zij komen tot het besluit dat de regeering die voor 90 uit Walen bestaat nog niets begrepen heeft van de Vlaamsche psychologie. Ook de tusschenkomsten van de Heeren Van Zeeland en Struye bij de bespreking van het budget van buitenlandsche zaken in den Se naat beloven zeer interessant te zijn, maar indien onze brief op tijd wil toekomen dan moeten wij hem onmiddellijk posten. Mis schien komen wij hier toekomen de week op terug. 20-6-'46. Ter gelegenheid van een reis naar Rome werd een tweede Proost van de abdij van Voormezele Isaac (1123- 1169) door den Paus begiftigd met een kostbare relikwie van het H. Bloed. Deze H. Bloedrellkwie werd den 29 Juni 1152 met groote staatsie uit leper naar de abdij overgebracht. Heel veel is voor de vroegste tijden over de ver- eering dezer relikwie niet bekend. Eerst met de Geuzen beroerten krij gen we talrijke bescheiden en ultvoe rige bijzonderheden betreffende het E. Bloed. In 1548 werd de abdij van Voormezele bijna totaal verwoest. Na ce storm schuilden de monniken een langentijd in him toevluchtshuis te leper. Met de heropening der kerk, hernam ook de vereering van het H. Bloed, dat door de pelgrims druk werd bezocht. Nauwelijks was de abdij herbouwd, of de streek van leper werd opnieuw te vuur en te zwaard gezet d-oor de Spaansche en Fransche legers en weerom vluchten de monniken binnen de muren van leper (1648-1662). Proost- Matthias Fiederickx, een monnik der abdij van Loo was de VERVOLG VAN BLAD GEEN DUITSCHE KRIJGSGEVAN GENEN MEER VOOR DEN LAND BOUW Uit Ministerieele berichten blijkt dat van overheidswege thans geen Buitsche krijgsgevangenen meer ter beschikking kunnen gesteld worden van den Belgischen landbouw. Nieu we aanvragen mogen tot nader be richt niet meer ingediend worden. LUCHTLIJN BRUSSEL-NEW YORK GEOPEND Zondag jl. werd de luchtlijn Brus- sel-New-York ingezet. Hierbij worden Lokheei - Constellation, viermotorige toestellen, ingezet, die een snelheid van 430 km. per uur bereiken. De verbinding wordt twee maal per week verzekerd. Deze lijn is eigenlijk be stemd om later de verbinding New- York-Calcucta te verzekeren, maar thans gaat men slechts van uit Brus sel tot Praag en Wee-nen. totdat een akkoord met Rusland kan worden bereikt. De rit Brussel - New - York kost 17.440 fr. VERLAGING DER BELASTINGEN De Regeering heeft een nieuw wets ontwerp ingediend strekkende tot een verlaging der belastingen. Naar dit wetsontwerp zouden voor 'het dienstjaar 1946 volgende vermin deringen toegepast worden inzake bedrijfsbelasting, nationale crisisbe lasting en aanvullende personeele belastingen, op de baremas in voege sedert 1941: 30 voor belastbar: netto-inkom sten geringer dan 33.600 fr.; 20 voor belastbare netto-inkom sten van 33.600 fr. tot 80.600 fr.; 10 voor belastbare netto-inkom sten boven de 80.600 fr. Voor de belastingsplichtigen wier belasting ingehouden wordt aan de bron, wordt de bedrijfsbelasting ver minderd tot: 25 Vo voor bruto-inkomsten lager dan 30.160 fr.; 50 voor bruto-inkomsten van 30.160 fr. tot 60.000 fr.; 80 voor de bruto-inkomsten van 60.000 fr. tot 100.800 fr.; 90 voor de bruto-inkomsten van 100.800 fr. tot 150.000 fr. D; vroeger aanslagvoet blijft be houden. indien de bruto-inkomsten 150.000 fr. overtreffen. herinrichter van de godsvrucht tot het H. Bloed. In 1664 werd het H. Bloed in Plechtige Processie van d« Refuge te leper naar de abdij over gevoerd. Door breve van 17 Mei 1664 richtte Paus Alexander VII een bn>e- derschap op van het Allerheiligste Bloed Christ!in de abdijkerk t® Voormezele, die terzelfdertijd paro chiekerk was. Het schijnt dat de de votie nu haar gulden tijd beleefde. Weinig is ons verder bekend over de vereering der relikwie in de 18» eeuw. Dsn 10 Mei 1794 staken de Sans culotten de abdij en de kerk in brand. Do monniken hadden het I-I. Bloed in veiligheid gebracht. De relikwie van het H. Bloed werd in 1804 in d« kloosterkerk der Rousbrugge-Dames weergevonden. Het lijkt cok waar schijnlijk dat omtrent dezen tijd, ver moedelijk cp 27 Mei 1804, het H. Bleed te Voormezele is teruggekeerd en in de Pastorie werd bewaard, aangezien het zoo weinig veilig was in de half lierstelde puinen der vroegere kerk. De kerk werd herbouwd (1807-1811) door den laatsten pastoor-monnik der ab dij, Kanunnik Dominicus -Calve en de eere dienst tot het H. Bloed kon opnieuw hernemen. In 1857 werd de broederschap van het H. Bloed door Mgr. Malou heringericht. In 1892 werd het H. Bloed rrrt r -i nieuw schrijn begiftigd. Toen in 1914 den oorlog ce streek van r-r-.oi- t; vuur en te zwaard zette liet r-i '—realise pastoor E.H. De- sm» 6 likwie verbergen. Na den oorlog werd ze te Voormezele terug gebracht en er opnieuw vereerd. Op 12 Juni 1943 werd zij op hooger bevel (1) naar leper gevlucht, om reden van het gevaar voor luchtbombardement, waarin deze gemeente voortdurend verkeerde. H. Bloeddag kort daarop volgende was voor Voormezele een treurige oorlogsdag zonder H. Bloed, zonder bedevaarders en zonder fees telijkheden. Tweemaal keerde de kost bare relikwie voor één dag naar Voor mezele terug op 18 Mei 1944, O. L.. Heer Hemelvaartdcu, Voormeaele's boetedag, en op H. Bloeddag van he4 zelfde jaar. Op den kouden maar zon- nigen nammlddag van Kerstdag 1945 vierdie Voormezele op feestelijke wij ze den terugkeer van hare dierbar'® relikwie die onder toeloop van veel volk prccessiegewijze naar de kerk werd terug gedragen. H. Bloeddag van 1945 was de eerste H. Bloeddag na d® bevrijding, en het was zichtbaar aan de ontelbare bedevaaders dat de gods vrucht tot het H. Bloed met den oor log niet was uitgestorven. Intusschen bereidt zich deze be rechte parochie om aanstaanden H. Bloeddag opnieuw met luister te vie ren, cp 1 Juli a.s. (1) Gedeeltelijk naar de gegevens va* M. English. PassiedevotieBrugge, tints' -*r- -'**•ote ALARMKREET VAN EEN LEGERAALMOEZENIER. Bij een preek gehouden tijdiens ds inwijding van de St. Georges-kerk te Charlottenburg, heeft de Eerwaarde Heer Geoffrey Druitt, hulp-alremeena aalmoezenier van het Rijnleger d® ernstige waarschuwing doen hooren. dat vele soldaten die tot de bezettings legers behooren, een schandelijke rol spelen door de prostitutie aan te moedigen en door van Duitschland een vuilnisput te maken groot en diep genoeg om het er in te deen verzinken evenals zijn buurlanden. E. H. Iserbyt, Houtcm's nieuwe Herder, stapt aan ln den stoet en be geeft zich ter kerke, rvaar Z. E. H. Deken Desaegher, rit Veurne (di# we in 't midden op onze foto bemerken) de kanselrede hield. Zondag Jl. was Houtem weer eens op zijn best. Gansch de voorafgaande week was ledereen druk ln de weer om de installatie van onzen nieuwen Pastoor voor te bereiden; noch tijd noch moeite werd er gespaard. Zondag morgen, van na de eerste H Mis, waren de huizen der dorp plaats bevlagd en ieder was druk be zig met het versderen van zijn huls. Las men ergens niet: De e-ene doet dit. en de andere doet En ik versier mijn deuregat[dat Onze dorpskerk, die er anders zoo schamel uitziet, slachtoffer van het oorlogsgeweld, was langs binnen be hangen met sierlijke drapperijen. En 't weder viel ook mee. DE STOET 's Namiddags 'bij zijn aankomst aan de grens der gemeente, werd de nieuwe Pastoor verwelkomd door den Heer Burgemeester Patfoort. Een schaar flinke ruiters leidde den blijden intocht tot aan de dorp plaats. Aan de eeretribune werd de herdersstaf aangeboden, waarna de nieuwe Herder den stoet in oogen- sohouw nam. Op de eeretribune na men plaats: de nieuwe Herder, samen met Z .E. H. Desaegiher, Deken van Veurne; de twee getuigen: Z. E. H. Leterme, Deken van Torhout en E. H. Van Walleghem, onderpastoor op O. L. Vrouw te Poperinge. We be merkten er ook E. H. G. Outtier, Pro fessor aan het College te Veurne, d.d. onderpastoor der gemeente. Achter aan de EE. HH. Geestelijken hadden plaats genomen, de Heer Burgemees ter Patfoort, de leden van den Kerk raad en de leden van het Feest- comitelt. De Houtemnaren hebben hier be wezen dat ze er een handje van weg hebben om Iets puiks ineen te ste ken: niet minder dan 25 prachtig ver sierde wagens met afbeeldingen uit het leven der Houtemnaren, reden voorbij. Typóisch was vooral de voorstelling van «De Buitenmoeren op de Vlucht». Noteeren we verder de wagens der Kroostrijke Gezinnen, Smeden en Timmerlieden, Tooneelgilde, Geteis- terden, de wagen van Achiel Sjar- bon», Menschen uit de Modder, Te Boere, Vlijtige Bie, De Hertgeit, Witte Penne, Bakkers en Beenhouwers, Pijl en Boog, die allen om ter meest hun levenslusten erkentelijkheid te genover den nieuwen Herder, bot vierden. Na de twee prachfcwagens der H. Rosa en O. L. Vrouw, die wer kelijk de mooiste waren stapten dan aan de E. H. Pastoor en de Gees telijkheid, gevolgd door de Kerkelijke en Burgerlijke Overheden. Wat we ook niet vergeten mogen en hier past zelfs een speciaal woordje van hulde is dat de Mu ziekmaatschappijen van Houtem en Leisele zorgden voor de lustig; noot. Kortom, iedereen had flink zijn best gedaan, en dat miek een heel goeden indruk op den nieuwen Her der. Proficiat Houtemnaren, vooral aan de Heeren van het Feestcamiteit. IN DE KERK Daarna had de Plechtige Aanstel ling plaats ln de kerk. Aan de kerkdeur werd E. H Iser byt in 't bezit gesteld der sleutels van zijnkerke en een groote menigte volgde met belangstelling de liturgi sche plechtigheid. Z. E. H. Deken De saegher hield dan ook een passende aanspraak, waarin hij den nieuwen Pastoor als de Goede Herdervoor stelde, die hier ln ons midden als een andere Christus komt werken aan het zielenheil. Hij drukte den wensch uit dat de nieuwe Pastoor het als zijn taak zou aanzien, de parochiekerk in haar vroegere schoonheid te herstel len, en daarvoor vroeg hij de mede werking van de Houtemnaren. De nieuwe Pastoor zal, zooals al zijn voorgangers, mogen rekenen op den hartelljken steun der bevolking. Met een plechtig Te Dcum cn den zegen van het Allerheiligste, werd d# Plechtigheid gesloten. «Het Nieuws van de Week» wenscht den Z. E. H. Iserbyt een vruchtbaar apostolaat ln zijn mooie gemeente. De talrijke ernstige en foKorisoh getinte opschriften, waarmee de be woners hunnen nieuwen Herder ver welkomden, moeten we wegens plaats gebrek tot toekomende week uitstel len. Onze Lezers kunnen er dan wï vast op rekenen, die toekomende wee* in ons blad te lezen te krijgen. Bestel tijdig ons blad aan onze# verkooper: Marcel Hennebel. Fort 2IA. HvuteatYwiif

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2