LOKAAL MATRASSEN 22 Juni 1946. HET NIEUWS VAN DE WEEK UIT POPERINGE STAD POPERINGE STAD POPERINGE Plein Groote HeerHjkhede KERMIS-DINSDAG 9 JULI 1946 NAAIMACHINES ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD van Vrijdag 14 Juni 1946. VERSLAG AUTOMOBILISTEN VLAMERTINGE KROMBEKE PARTIJ MAAIGRAS STAVELE Welgelegen Goedbekiante BEENHOUWERIJ. WOESTEN ELVERDINGE ABEELE RENINGELST S INT-JAN-TER-B IEZEN WATOU UIT IEPER VITRIENEN en uw GLAS BOEZINGE LANGEMARK WESTROOZEBEKE BESELARE HOUTEM (leper) S ttersverbond 't Zuid-We8t'and - leper DE ZOMER IS BEGONNEN DRANOUTER NIEUWKERKE DIKKEBUSCH WÏJTSCHATE MEESEN WAASTEN PLOEG5TEERT KEMMEL TWEE BROUWERIJEN DOOR DE ARBEIDERS BEZET TE RIJSEL STORT 5€ FRANK UIT VEURNE BIEENZWERMEN WATERLEIDINGEN ^Bladzijde 3» PRIESTERS VAN DE WEEK St-Bertiïius: E. H. Vandsnbergbe. O. L. Vrouw: E. H. Van Waliegliem. 6t Jan: E. H. De Muynck. ZONDAGDIENST OP ZONDAG 23 JUNI 1915 GeneesheerDr Ryon. Apotheker: H. ïn-s-belram. .Veearts: Dr R. Qstyn. BURGERSTAND van 13 tot 2» Jnni 1945. Geboorten. Deroo Gilbert, z. v. Pi-min en Delen Margaret aElver- dingesteenweg 30. Deryctee Paul, z. v. And ré en Mer- veillie Emma, Reninge.. Laseure Ienace, z. v. André en Werquin Ma ria, Proven. Uzeel Luc, z. v. Reml en Barzeele Marguerite, Vlamertinge. ,-Logie Freddy, z. v. Maurice en De - Beer Madeleine, VlamertingeVan- Jceayzeele Magda, d. v. Valère en Swynghedouw Zuima, Watou. Overlljdens. .Ruyssen Maurice, ,38 j., echtg. v. Sis Mart:-Louise, Siirt- Bertinusstraat 6. Devos Maurice, 52 j., echtg. v. Verschoore Maria, Bosschepesteenweg 20. Huwelijken. Poissonnier Alphon- Be, timmerman v. Watou, en Huyghe [Magda-fc-na, z. b. v. Poperinge. Icanele Joseph, bakker v. Watou, en Vaiihamme Aline, z. b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Defever Cy- •rille, landw. v. Rentage, en Debruyne 'Madeleine, z. b. v. Pop. Struye ,'Silvère, beenhouwer, en Vertorugge lEIlsa, z. b., beiden v. Pop. Chaerle Albert, werkm., en Verbiese Maria, z. b., beiden v. Pop. Cappoen tWilly, werkm. v. Pop., en Wollaert ■Marguerite, dienstmeid v. Roesbrugge- •Haringe. CAMILLE DELALEAU, •Agent d. Antwerpsche Hypoth-eekkas, Vlamingstraat 13, POPERINGE, [heeft de eer aan de titularissen van [BRUINE spaarboekjes zijner agent schap ter kennis te brengen dat deze •boekjes bij hem dknen. ingeleverd te worden voor inschrijving der intres ten. Ook regelmatige uitgifte van grijze spaarboekjes zonder aandui ding van termijn en van groene boek jes op termijn. i Gedurende haar 65-jarig bestaan heeft de Spaarkas altijd onafgebro ken de volledigste geruststelling en .waarborg gegeven, aan haar spaar- 'ttes. (103) H. SAKRAMENTSPROCESSIE - Morgen Zondag uitgang van de H. Sakramemtsprocessie. Vertrek te TO uur van aan de Si Bertinuskerk. 1 Als het weer mee wil, zal de pro cessie haar vollen, luister kunnen ontplooien. Telken jare tellen onze processies iets nieuws, wat betreft groepen of godsdienstige uitbeeldin gen. Het Allerhoogste zal op Zijn door tocht door de stad vergezeld worden ivan de Stadsovsrheden. Poperingenaars. bevlag uw huizen !en stelt het H. Hartbeeld in uw uit fstalraam. BLOK DER KONINGSGEZINDEN POPERINGE Als antwoord op een telegram ge stuurd aan Z. M. Leopold III, Ko ning der Belgen, bij den eersten ver jaardag Zijner bevrijding, ontving het Blok der Koningsgezinden, Po peringe, volgend schrijven: hSccretariaat Brussel, 4 Juni 1946. [clcs Konings. 3 Nijverheidsstraat, Heer Voorzitter, Zijne Majesteit werd diep g-etroffen 'door de gevoelens van trouw en ge- [hechtheid uitgedrukt in uw hulde- itelegram, bij den eersten verjaardag 'Zijner bevrijding door de legers on zer Bondgenooten. J- De Koning heeft mij de eervolle taak toevertrouwd u, en al degenen wier tolk u geweest is, Zijn welge meende dankbetuigingen over te brengen. s- Aanvaard, Heer Voorzitter, de ver zekering mijner hoogachting. Namens 's Konings Secretariaat, (get.) Commandant Rombauts. [Den. Heer Baert Maurice, [Voorzitter van het Blok der [Koningsgezinden, Afd. Pop. EERE-COMMUNIE fS Aandoenlijk is het geweest Zondag in de drie parochiekerken en Don derdag jl. in het Bisschoppelijk Col- Üege en Pensionaten, om de innigheid en godsvrucht, maar ook fierheid na te gaan van die zoo talrijke jongens jen meisjes, die er hun Bere-Commu nie hebben ontvangen. I Zoo kinderen ais hun ouders straal den van vreugde bij dien schoonsten dag in hun leven voor die kinderen. Sfcchfen allen volharden in de (plechtige Geloften dien dag tevens 'f)fgelegd. God gave het. PIJNLIJK AFSTERVEN r Zondag jl. had het zoontje van (Maurice Ruyssen-Six, wonende Sint [Bertinusstraat 6, zijn Eer e-Communie [gehouden, tot groote vreugde van (zijn ouders. t In den avond werd de vader, 38 jaar oud, plots ziek. In den loop van den nacht werd zijn toestand erger en .den volgenden morgen gaf hij den geest. r Hoe rouw toch zoo spoedig vreugde kan verdringen in het mensehelijk bestaan. We bieden de familie onze christe lijke deelneming aan. .OPTREDEN VAN DE RIJKSWACHT c, OP DE VRIJDAGMARKT Vrijdag 14 Juni jl, in den morgen, werden alle toegangswegen tot de stad afgezet door leden van de Rijks wacht, daar een mobiele brigade hier voor naar de stad was gekomen. -Talrijke overtredingen werden vast gesteld, 'bijzonderlijk inzake de re glementen op het vervoer, het in ha- zit ziin van een-zelvigheidskaarten, enz. Ook werden enkele kgr. boter en koffie aangeslagen EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN IN DE STATIE Woensdag namiddag ,1.1. had in de statie te P-operinge een in-tiern fe:st- je plaats, waarbij drie ijvervolle tele graaf- en telefoonbedienden aan de eer kwamen. Te gelegenheid van het 100-jariz bestaan der P.T.T. (1846-1946) houdt deze dienst er aan, bij zh eeuwfeest alle ijvervolle bedienden met meer dan 25 jaren dienst met een erken- telijkheids-medalje te onderscheiden. Zoo viel deze eer te beurt aan drie Poperimgertaars, die sinds jarenlang de telefoon- en telegraafverbindingen on zer stad met het -binnenland, ver zekeren. De -gedecoreerden zijn: Hr Félix Gérard, wonende in de Veurnestraat. die sinds 40 jaren onafgebroken dienst doet: Hr Maurits Bouten. Iepenstra-at, die 35 jaren dienst telt en Hr Jaseph Ouaghebeur, wonende Korte Rsnin- g-elststraat, 'die 25 j. aertiev-en dienst achter den rag heeft. De erkente- lijkheldsmedalje P.T.T. werd hen over handigd door dan Hr G. Desoete, In specteur P.T:T., uit Roeselare. Aan de drie gedecoreerden onze hartelijkste gelukwenschen. NATIONALE MILITIE LICHTING 1946 BERICHT Zijn verzocht zich bij het Gemeen tebestuur aan te melden, tusschen den 1 en 20 Juli 1946, -om er het ver- eischte model in te vullen of ern hun ■aanvraag schriftelijk (1) te laten ge worden (liefst per aangeiteekend-en brief) aan den Burgemeester binnen hetzelfde tijdperk: 1. - De miliciens van de lichting 1946 die een uitstel van onbepaalden duur (art. 10 van de militiewet) of een gewoon uitstel (art. 11 der wet) aanvragen. 2. - De jongelingen geboren in 1927 of in 1928, die vragen om vóór het binnenroepen van hun klas te mo gen dienst nemm (art. 9 der wet). Poperinge, den 18 Juni 1946. Bij Bevel: De Secretaris, De Burgemeester, M. Ccuttenier. Dr J. Van Walleg-he-m. (1) In dit gevat Komt hun het in te vullen model per post toe. VERKLIKKER VAN OSCAR HUYGHE EN JOZ. DUPONSELLE VEROORDEELD TOT 20 JAAR HECHTENIS Op 20 Juli 1944, onder de bezetting, werden twee sta-dsgenooten. Oscar Huyghe, Markt, die ondergedoken was, en Joz. Duponselie, te Elyerdin- ge laffelijk verklikt en door de Duit- sche feldgendarmen al-daar overval len. Oscar Huyghe werd doodgescho ten en Joz.- Duponselie met slagen overladen en aangehouden. Beiden behoorden tot de. Witte Brigade en hun aanhouding bracht groote onrust bij veel andere leden der formatie. Joz. Duponselie bieei gelukkig-lijk zwijgen en werd enkelen tijd nadien terug in vrijheid gesteld De laffe verklikker stond verleden week terecht voor den Krijgsraad te V-eume. Het is zekere Delefortrie Syl- vere, uit Veurne, die op den 20 Ju li 1-S44 in zelfde herberg Jacobs, Veur- n-esteenweg te Elverdinge met Huyghe en Duponselie aanwezig was. Uit h-et geding is gebleken dat, na twist en wanneer hij gezien had -dat de Pope- ringenaars gewapend waren. Delefor trie zich naai- Woesten heeft bege ven en er getelefoneerd heeft naar de feldgendarmerie te leper, deze op de hoogte stelde van zijn bevindin gen en zijn hulp aanbood, waarvoor hij bedankt werd. Het vervólg wordt hierboven g-ejn-eld. De Krijgsraad heeft Delefortrie ver oordeeld tot 20 jaar buitengewone hechtenis. Groote INTERNATIONALE DRAFKOESgN 52.000 FRANK PRIJZEN. Het Bestuur: Trotting Poperinge. <66) VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet. MAELBRANCKE, Veurnestr. 36, Poperinge. (12) OORLOGSSCHADE Voortaan is het plaatselijk bureel, [Gasthuisstraat 44, toegankelijk voor de geteisterden: 's Maandags, Woens dags en 's Zaterdag, van 9 tot 12 u. [Voormiddag. Andere dagen gesloten. VERLOREN EN GEVONDEN C GEVONDEN paar lederen kin- derhandsehosnen sayetten hand- echo-en, vulpen. t; VERLOREN vees-nijderstang nieuwe blauwe vulpen; sleutels met (ring; geldbeugel; .strookje rantsoen- ijkaart boekeritasch met boeken. Inlichtingen toil politiebureeku KRISTEN VOLKSHUIS K. W. B. - K. A. V. Wie neemt er deel aan onze uitstap Op Zondag 30 Juni gaan we in fa miliale uitstap naai1 Tiegh-rni - Ron- se - De Kluisberg Dat wil zeggen dat de gansch-e familie (Man, vrouw eh kinderen) der leden van K. W. B. of K. A V. mee mogen- Er zijn slechts 80 plaatsen op de auto bussen beschikbaar. Die perst in schrijft bij wijkmeester of wijkmees- teres heeft ook meest kans mede te kunnen. - Hij betaalt terzeldertijd 50 Fr. per deelnemer. Het zal zeker deelnemers regenen Als de andere regen maar ophoudt. ONVERGETELIJKE JONGENS Niettegenstaande de waarschuwing gericht tot de kinderen om geen co kes meer te gaan zoeken langs de spoorlijnen en dat proces-verbaal te gen een drietal dier jongens die hierbij een spoorlijn ondermijnden ■opgesteld werd, hebben kinderen hun werkje op de spoorlijnen niet stilge legd. Kinderen die speelden op de puinen van die fabriek achter d-e Sta tie wierpen ook met steenen met het ■gevolg dat de ruiten uitgeworpen wer den van het seinhuis dér statie. NIET LANG MEER WACHTEN Wie mocht begoeren tijdens de kermisweek een der K-osmos-reizen, efwcl naar Zwitserland ofwel naar Lourdes mee te maken, schrijve drin gend in. Afreis voor beide reizen op 7 Juli, prijs 1x250 fr_, 7 dagen. Men wachte ook niet lang meer voor piaatbespreking voor de reis Luxem burg 9 Juli, met 'bezoek aan B-astogne en omstreken, 3 dagen, 1.395 fr. Alle inlichtingen bij Paul Van Bru- waene, Bruggestr. 81, Poperinge. (98) INBRENGEN VAN AARDAPPEL CONTRACTEN De verbruikers geldev-en de aard- appelcontraet-en ter afstempeling ten stadhuize 'bureel 4 binnen te bren gen als volst: Maandag 24 Juni 1946: 's Voormiddags: Nrs 1 tot 800. 's Namiddags: Nrs 801 tot 1600. Dinsdav 25 Juni 1946: 's Namiddags: Nrs 1601 tot 2400. s Namiddags: Nrs 2401 tot 3100. BIJZONDERE KOLENZEGELS VOOR NIET- GAS-BEDEELDEN De gezinnen welks geen gas-bsdee- ling genieten, kunnen de zegels voor kolen -afhalen als volgt: Donderdag 27 Juni 1948: 's Voormiddags: Nrs 1 tot 2009. 's Namiddags: Nrs 2001 tot 3100. Vrijdag 28 Juni 1946: 'S Voormiddags: Nrs 4001 tot 4500. De g-ezinshoofdkaart voor niet-eet- eetbare producten moet worden voor gelegd. WERK VAN DEN AKKER Landenaarsbond - Poperinge Zondag a.s. 23" J-uni, al-gemeene vergadering met voordracht door- Mr Rob. Plat te au. Op Pameltje-Maandag viert de Lan denaarsbond zijn Feestdag met een prachtige bolling door den uil; 1.000 frank prijzen. Het Bestuur. EXAMEN Wij vernemen met genoegen dat de Hr James Bown, Bruggestraat, met welslagen zijn examen heeft af gelegd aan de Hoog-eschool te Leuven van eerste jaar doctoraat in de ge neeskunde. Onze beste gelukwen schen. Tegenwoordig de Heeren Dr. Van Walteghem, J. Burgemeester, Voor zitter - Devos M., Igodt J., Vitse M., Schepenen - Vaticayseele M., Lebbe O.. Bouctoenooghe G.. Lalsaye N„ Pa-t- tym A., Bortier C., Hardeman M., le- «tern en Couttemier Maurice, Secreta ris. v De Heer Beheyt Henri, om reden van rouw heeft zich verontschuldigd. A. Openbare Zitting. 1» Punt. - Verslag der laatste zit ting van 19 April 1946. Het verslag is aangenomen. 2= Punt. - Aanvaarding van het ontslag van Heer Achille Pattyn als Schepen der stad. Het ontslag, gegeven om gezond heidsredenen, wordt aamgenomen. 3» Punt. - Aanstelling van een derde Schepen der stad en zijne eedaflegging. Met zes stemmen en vijf witte brief jes wordt de Heer Vitse Maurice, als dei'de schepen der stad gekozen. 4° Punt. - Verslag door de C.O.O.. uitgebracht betreffende de uitdeelmg van brandhout door den Heer Bur gemeester, in de koude dagen van Januari 1945. De gemeenteraad beslist eenparig' zich te houden aan het 'besluit vroeger meermalen -genomen waarbij wordt bepaald dat het opgeeischte hout voortkwam uit bosschen. alwaar de gewassen op groote schaal gestolen waren, zonder dat de bevolking' in het algemeen er ruit kon van hebben, terwijl de bedeeling' in die bijtende lcoude dagen, te goede is gekomen aan de gansche bevolking, die zond-er brandstof was. Zander de gedane be- ■deeling zou h-et hout van die bosschen toch gansc-h verdwenen zijn oin in den woeker te worden verkocht en het Stadsbestuur kan verders niet aan sprakelijk gesteld worden voer het stelen van hout, welke door overmacht geschiedde. De schatting door het be heer van Waters en Bosschen houdt geen rekening met het feit dat, vóór de cpeisching door den Burgemeester gedaan, reeds veel hout uit de bos schen verdwenen was. Esne bijeenkomst met de C. O. O. is belegd op Dinsdag 18» dezer. 5o Punt. - Akkoord te nemen no pens de definitieve afschaffing van het baanvak der Buurtspoorwegen Merkem-Elverdinge. Deze afschaffing wordt aangeno- nomen, mits het vervoer der reizigers doelmatig blijft geschieden. 6" Punt. - Advies nopens de open bare verpachting van zaailand te Poperinge door dï .C.O.O. Ben vcordeelig advies wordt gege ven nopens de verpachting van -zaai land, Scktie H; groot 3 Ha, 38 a,90 ca, aan den Heer Denys Syiv. Steemstraet Poperinge e-n zaailand Bie H, groot SCa 69, aan den Heer -Quaghebeur An dré, Dasdneef te Poperinge. 7« Punt - Mededeelinge-n. Votgieaide mededeelingen worden ge daan a) Het ontwerp de twee ongebruikte klassen der gemeenteschool, terug in Turnzaal te veranderen zooals vroe ger. b) Uitzien voor de toepassing van hst reglement op het drijven van schapen of kleinvee. c) kennisneming der verbetering toegebracht voor het rei zi gersverkeer door het inrichten te rekenen van den 17 Juni 1946 van twee nieuwe treinen: 1. var trek Poperinge 6.31 u. in aan sluiting met tiein S2Ö2, Ieper-Kortrijk, 2. vertrek leper 1824 u. in aanslui ting, met trein 9245 Kortrijk - leper. DE ELECTKIFICATïE TE LANDE. Bij hoog-dringendiheid wordt de zaak der Elecfcrificatiè te lande op de dagorde gebracht. Het voorstel gedaan door de ver gunninghoudende maatschappij wordt aangenomen, t.t.z. dat de leiding te lan-.de zou gedaan worden mits door het Stadsbestuur met het gemeente krediet van België een© leening aan te gaan van 12 millioen, welke lesning de maatschappij zon terugbetalen aan de Stad bij jaardoodingen op een te bepalen termijn. Verders zou de prijs per kilowatt uur verhoogd worden met hoogstens 80 centiemen, gezien de prijs voor de stad nu om zpeggens de laagste is van het land. B. - Geheime Zitting. 8e Punt. - Verlenging voor drie maanden der benoeming van de vijf tijdelijke PolitieagentenDeclerck André, Sanders Albert, Metsu René, Merl-evede Roger en Metsu Mauriee. De verlenging wordt goedgekeurd. 9e Punt. - Kennisgeving der be slissing van de Bestendige Deputa tie waarbij de Heer Adrien Lava, niet-vervallen verklaard is als plaats vervangend Gemeenteraadslid onzer stad. Kennis van. die beslissing wordt door den raad genomen. 10e punt. - Beslissing nopens het al dan niet treffen eener administra tieve sanctie ten laste van Heer De- keirsgieter Joseph, onderwijzer der gemeenteschool. De raad beslist met 7 stemmen en 4 witte briefjes dat er geen adminis tratieve sanctie moet getroffen wor den tegen -den Heer Die Keirsgieter Joseph, onderwijzer der Gemeente school, betreffende zijne houding ge durende de bezetting. 11e punt. - Kandidatenlijst op te maken tot de benoeming der leden van de Schiftingscommissie bij het Fonds der Meestbegaafd-en. De raad neemt eenparig aan vol gende kandidaten voor te stellen 1. Dr Floxizoone Albert, geneesheer te Poperinge. 2. De Heer Wulles Edgard, Bestuur der Staatmid-delbare school ter stede. 3. Heer Logie Julien onderwijzer aan de aanneembare Schoei, gehecht aan het Bissehoplijk Colleae onzer stad. Punt bij hoogdringendheid op de dagorde gebracht. Verkoop uit ter hand, door de Kerk- faubriieh van O.L. Vrouw- aan den Heer Mauriee Pooreyn van het woonhuis dooi- laatstgenoemde opgetimmerd achter de Casselstraat en door hein bewoond. Een vcordeelig advies wordt aan dezen verkoop gegeven. De zitting geopend te 19 uur wordt om 21.45 uur geheven. FILMLE1DING PALACE. La Veuve Joyeusc met M. Chevalier en J. M. Do nald. Schadelijk. ROYAL. «Vive les Etudiauts», ko medie met R. Taylor, L. Barry- mor-e, V. Leigh en G. O. Sulli van. Volwassenen met voor behoud. Wendt U voor alle mecanische hersteling-rn naar de nieuwe GARAGE BUYSSCHAERT, Hondstraat 2bis, POPERINGE. Verzorgd werk. Spoedige be diening. (84) M«t 'Sportkring naar Bint-Whuiosfoergfen. Sportkring heeft Zondag het voet-; balsei zo-sn. geëindigd met een vri«n- denwedstrijd tegen R. C. Berguois. Hierdoor werd-sn de tradilioneele sportbetrekkingen met onze buren hei-nomen. Spijts het wankelbare weder had den een 50- tal supporters er aan ge houden de reis naar den Wes thoek mede te maken. Onze ploeg die ditmaal voltallig optrad en tevens flink ineen stak, slaagde er in een mooie 4-2 zege te behalen na een zeer betwisten wed strijd op een elftal dat weliswaar zeer vlug en geestdriftig speelde doch zoowel in taktiek als in techniek fel onder lag. De hobbeligheid van het veld was evitnwel een groote hindernis voor ons mooi samenspel en hieraan is het zeker wel te wijten dai de scoor niet hooger opliep. De wedstrijd werd flink geleid door den Heer scheidsrechter Calbert, uit Duinkerks, hierin geholpen door het sportieve optreden der 22 spelers. Na de wedstrijd had op het Stad huis een plechtige ontvangst plaats waar, na de gebruikelijke spreekbeur ten. gehouden -door de Heeren Burge meester, Voorzitter van R. C. Ber gnes, en Ondervoorzitter van Sport kring, een eerewijn aangeboden w-:rd door het Stadsbestuur. Daarna trok men stoetsgewijze naar het monument -der gesneuvel den waar door de aanvoerders -der beide ploegen een prachtige bloem tuil nederg-élegd werd. Buiten dit officieel gedeelte had den onze spelers en supporters de gelegenheid -om het oude stadje, dat spijtig genoeg tijdens den oorlog zoo erg beschadigd werd, te bezichtigen en tevens een bezoek te brengen aan de talrijke kermisanrichtingen. De terugreis werd dan ook met de noodige vroolijke stemming onderno men, en was d-e thuiskomst wat laat toch was iedereen uiterst tevreden over -dit prachtig uitstapje. HET NIEUWS VAN DE WEEK is vanaf heden ieder Vrijdag namiddag te verkrijgen bij onzen Verkooper CAILLIAU, Hospitaalstraat» Vlamertinge. Groote Paardenkoersen. Op Maandag 24 Juni 1946 gaan op onze gemeente Groote Paarden- koersen door met 3.000 fr. prijzen. De wedstrijd is verdeeld in vier koer sen: 1® en 2« Koers elk 575 fr. prij zen; - 3e Koers handicap 1125 fr. prijzen; - 4» Koers voor de Paro chianen met paarden van Krombeke 625 fr. prijzen. Inleg 25 fr. In schrijving om 5 uur in «De Keizer», bij de Wed. Ren-é V-erbrigghe. Begin te 6 uur stipt. Wol - Flocon - Bedde-coutils Gewatteerde Spreien - Sargiën. Bij E. DOBBELS, Tel. 248. (25) Brugg-estraat 3, POPERINGE. DUIVENVLUCHTEN DOURDAN van 16 Juni 1.1., oude dui ven. 136 ingeschreven, 40 prijzen. 1. Coppemoile L.. Woesten; 2. Deplaedt I<eop.; 3. Vermeulen -Geor.; 4. Kesteman B.; 5. Lava Adrien; 6. Thevelin Emeric: 7. Vermeulen Geor.; 8. Dupont Gebr.; Firez Albert, Watou; 10. Lamond Ge rard; 11. Décreus M.; 12. Thevelin E.; I.2. Coudron H.: 14. Vermeulen G.; 15. Blannkaert A.; 16. Creus A-.; 17. Dsco ter J.; 18. TalUleu A.; 19. TailUeu A.; 20. Denut G. DOURDAN van 16 Juni 1.1., jaarlin gen, 195 ingeschreven, 46 prijzen. Uitslag: 1. Dewiclcere R.; 2. Decrcus M.: 3. Creus A.; 4. Decreus M.; 5. Deraedt M.; 6. Decreus M.; 7. Plaetevoet J.; 8. L-rheye N.; 9. Sulïys-Drpuydt J.; 10. Laseure U.. Woesten; 11. Patou E.. Re- ninge-'st; 12. Deernis M., 13. Colpaert A., Renin 1st; 14. Desagher J.; 15. Sik J., R-eningelst; 16. Decalf Pr., Watou; 17. Detacher J.; 13. Thoris A., Renin- gelst; 19. Colpaert A.; 20. Desagher J. ARP,AS t?ui 16 Juni 1.1., 382 duiven, 58 prijzen. UitsUg: 1. Brabants A.; 2. Schinkels Gebr.; 3. Vermeesch W.; 4. Desseln O.; 5. Clabau H., Pot.; 6. Le- mahieu O.; 7. Deeagöcr J.; 8. Benouwdt A.; 9. Lenoh' J10. Clabau H., Krom.; II. Lequien J.; 12. Vermeulen G.; 13. Lenoir J.; 14. Vankimmel G.; 15. Blau- ckaert A.; 16. Deplaedt L.; lï. Tech el A.; 13, Coudron H.; 19. Lea uien J.; 20. Merlevede J. UIT TER HAND TE KOOP groot 4 lijnen. Inlichtingen bij: Ddanote Achiel, Krombeke. (C.37) Burgerstand vanaf I Jan. tot einde Mei 1946. GEBOORTEN Delvael Jenny, d. v. Michel en Swa-nnen Pauline. Huyghe Marietta, d. v. Germaip, en Alleman Adrienne. Lahaye Jéiiny, d. v. Joël en Lefever Andi*éa, HUWELIJKEN. -Gersannè Daniel van R-eninge en Simoen Alice van Btavele.— Delae-re Albert van Gulle- ghe-m en Tiquet Maria van Sta vele. Vaninglandt Robert van Krombeke en Metsu Maria van Sta vele. STERFGEVALLEN Kuyghfi He lena echtg. Jerome Pil.Meeuws Gustaaf echtg. Porez Irma.Vande-,. putte Mare. z. v. Vandeputte Cyr. en Muytten Jeanne.Blanke Eugenie echtg. van Matten Jos.Baes Emile echtg. Eugenie Merievede.Malbran- eke Jeanne d. v. Michel en Rubban Madeleine. OVER TE NEMEN Adres ter drukkerij^(C.15) Inhuldiging. OpZcmdiag e.k. 23 Juni gaat de groötsche inhuldiging door van Z.E. H. J. Vermeersch vroeger pastoor te Dranoute-r, thans pastoor te Woesten, Om 4 u. (off. tijd) zet de machtige stoet, samengesteld uit overt&lrijke praalwagens, s-peeiaie .groepen en de mnziekmaatschapoijen van Drano-u- ter en Elverdingë, komende uit de Poperinge straat, zi-ch in beweging, langs de om h-et, mooist vestorde en bevlagde huizen. Bij mooi weder wordt het in Woesten een zee van toeschou wers. Na de plechtigheid wordt ieder een, zco oud als jong de getogenheid gegeven zijn hart op te haten, gezien kea-mis in de Poperingestraat. Onze Kermis. Op Kermisdon derdag was onze ge meente in groot feest. Be Kcning- saiucting was een ech.t succes. Na een prachtig 5° schot gelukte onzen ge dachten sous-chef Heer VANDEN- BUSSCHE Lécn zich den titel toe te eigenen. In den loopkoers voor de kinderen won BKR VOET Gilbert in dien spurt. Hierna volgde het grootste succes van den dag. De koers voc-r alle pa rochianen niet minder dan 16 klep pers lieten zich inschrijven. Na de eerste ronde lagen reeds 3 renners voorop, en onzen beproefden VANDERSTRAETEN had hier reeds een eerste maal te sukkelen met zijn versnellingsapparaat, terwijl DE DONCKER zicf van weg vergiste door de Poperingestraat in te slaan. Verder had de koers een normaal ver loop. Hier volgt den uitslag 1. Carton Roger 2. Moerman Jo zef op wiel 3. Suffis Gerard op 30 sec. 4. Cloet Marcel op 45 sec. 5. Vl&eminck Achiel 6. Deroo Louis op 1 min.7. Tierryn Mauriee 8. Cop- penolle Roger 9. Deghandt Gerard 10. Lermybte Camiel 11. Olte-vtoT Al bert 12. Ollevier Jozef 13. Vauden- bussche André 14. Vanderstraeten Roger 15. Merveilli Gustaaf. De Feestcommisie dankt alle schen kers van premien en iedereen die heeft bijgedragen tot het welgeluk- ken der feesten. Noveen van St Livimis- Livinus wordt er aanroepen tegen de rheumatiek en lcwellingen van dien aard. Ieder jaar is er veel volk die dagen te Elverdinge. We geven de uren der diensten in de kerk. Zaterdag (St-Pietersdag) H. Missen te 7.30 u., te 8.30 u. en te 9.30 u. Begint Zaterdag 29 Juni. De Heilige Vespers te 3 uur. - Den Zondag! Mis te 6.30 u., te 8 u. *n te 10 u. De gewone dagen 'binst de noveen te 7.30 en te 8.30 u. Winkel Gesloten. Op bevel van den Hr Prckureur des Konings te leper werd op Abeele, Grooten Heer, den winkel Capp. gesloten e-n beslag gelegd op een hoe veelheid schoenen. Moto - Gymkana wedstrijd. Niettegenstaande het wankelbaar weder is de Gymkana wedsrijd van Zondag jJ. een sukses gewerden. Er waren negen deelnemers in twee groe pen verdeeld die aes wedstrijden be- kampt hebben. Rond 15 u. gedurende eener stort vlaag ronikten reeds de motoren der Motos die zich klaar makten om den l« wedstrijd aan te vangen: I. Denys Oscar met 54 punten Beker 2. Canéie Joseph, met 45 punten. 3. Declerck Henri, 43 p. 4. Defe- ver Daniël, 40 p. 5. Canéie André, 39 p. 6. Derycite Marcel. 33 7. Vanrentherghem Marcel, 27 p. 8. Varomysse Gearg-es, 26 p. 9. Ds- pres ^Gilbert, 2 lp. Wij bedanken de talrijke toeschou wers en in de eerste plaats de dsel- ïianers die voor de eerste maal als itaeginDelinpen hunne Acrofatiëu uit gevoerd hebben. Eeremis. Op Maandag 17 Juni te 10.30 uur droeg E.H. Jules Vercruysse, zoon van Emi-el en Ida Huyghe zijn plechtige Eer-emis -op in de kerk van Renin- geist. Hij werd aan het altaar bijge staan door Z. 3arw. Pastoor E.H. Gerai'd Verdouck EH. Vital Deco- ninckE.H. Marcel Dasomer en E. Patat' Hondeghem... allen priesters van Reningelst. E.H. Durein en E.H. Lamerant insgelijks afkomstig van Reningelst waren aanwezig. De Nieuwgewijde priester en familiele den werd door de Geestelijkheid piechtdg van uit zijne ouderlijke wo ning uitgleid naar de kerk onder de zansen van het Magnifieat. De be vlagde huizen, de zingen-de klokken en de talrijke parochianen die de H. Mis kwamen bijwonen toonden dat de parochie deze gebeurtenis meeleefde en er fier op was een nieuwe priester te mogen teil-en. In -de H. Mis sprak Z.E.H. Pastoor een geiegen-headsseT- moen. De olechtigheid werd gesloten door «een blijde Te Deu-m >- als dank zegging en 'daarmee 'beleefde Renin- p-elst zijn vijfde Beremis in de laatste 1-0 jaren. Vergadering Chr. Werkersverbond. Zondag 23 Juni a.s te 3 u. verga dering van het Christen Werfcersver- bond bij L. Venemuyase, daarna prijs- bolling voor ail-e led>en van het Wer kers verbond en de ziekengilde, Groote PrijsboHmg. Op KermoLs-Donderdag 27 Juni, tei- herberg De Hen (C. 23) V inkenzeUing. GROOTE VINKENZETTING.—Op Zondag 23 Juni gegeven, door de« St Jans-Vink. 190 fr. vooruit inleggeld en bloe men. Inschrijving om 8.3(1 u. bij Mille- ville Daniël In de Zon. Spelen om 9.30 xl Inleg 5 fr. Nieuwe Gemeentesekretaris De Heer Cam. Vandenberghe welke, met de grootste plichtbewuste nauw gezetheid gedurende. 28 jaren het ambt van gemeentesekretaris waar nam en om zijn dienstwilligheid door gansch de bevolkipg geëerd werd,dien de enian-gs zijn ontslag in. In zitting van den gemesnta-aad werd dit ont slag aanvaard en overgegaan tot de benoeming van een plaatsvervanger. Heer Maur. Demol, onderwijzer en volbloed Watounaar, welke juist zijn militairen dienst heelt geëindigd, bood zich aan en werd met algemeenheid van stemmen aangesteld. We wenscheri den Hfeer Cam. Vandenberghe ter ge legenheid van zijn ontslagneming nog lange jaren en den nieuwen gemeen tesekretaris van harte geluk in rijn nieuwe, loopbaan. Spelen aan 't water. Dat is 'n droom voor alle kinderen, maar een gevaarlijken. .Dit onder vond O. P.... teen hij in den put der Warandestraat viel. Gelukkig kon hij door koelbloedige makkertjes uit zijn gevaarlijken toestand -gered w-ord-sn. Hij kwam er met wat. schrik en klets nat vanaf. Be rest zal wiel in moeders keuken in orde gebracht zijn geweest 1 Hij had verwaarloosd. Zijn «boekje» in te vullen en zijn autouitstapje in te schrijven. F. D. vloog er aan voor esn Pro Justitia 't ge-beurdie te Poperinge. Met Elisabethville in 't moederland terug. Zaterdagvoormiddag liep de Eli- sa-bethvilie de haven van Antwerpen binnen met een jeng Watousch gezin aan boord Hr Prosper PIanequeel„zc-on van jsmiel, zijne vrouw Maria Lebbe, dochter van Jules. Heer Plancqueel, die als jonggezel, drie jaar in Congo verbleef, huwde bij zijn rusttermijn te Watou en ver trok met zijn vrouw naar de kolonie. De oorlog brak in tusschen uit en deze onvoorziene omstandigheden hielden hun negen jaren van huis en vader land weg. Eindelijk mochten zij te rug den vaderlandsohen bodem betre den e-n de geliefden terugzian. We wenschen Pr. Planeque-el-Lebbe wel kom te Watou en nog veie gelukkige jaren in hun vaderland. Duivenvlucht. Uitslag Arras 1. Deoalf Prudent- 2. Deeal G. 3. Damhre P. 4 Decalf Prudent - 5. Decalf Pruid-ent- 6. Barzeete Alb. 7. Geudeseune V. - 8. Huyghe M. 9. Barzeele A. - lü. Decalf Prudent; 11. Huyghe Michel- 12. Vanacker G.- 13. Vaüaey Pascal. Algemeene rangschikking 1. Maarten Jos. 176 punten - 2. Geudeseune Jer. 162 - 3. Decalf Fm-dent 129 - 4. Corteil Alb. 168 5. Vallaey Pasc. 106 met 11 prijzen - 6. Vanacker Alb. 106 met 10 prijzen 7. Barzeele Alb. 94 - 8. D'Hooghe Maur. 89 - 9. Vanacker Gilbert 85 met 8 prijzen; - 10. Ma er ten Arthur 85 met 6 prijzen. ZONDAGDIENST DEK APOTHEKERS Op Zondag 23 Juni: Heer Van Wal- leghem, Statiestraat. VOOR UW wendt U bij; W. TAVERNIER-BEDDELEEM, (45) Tejxipelstr. 4, IEPER. - TG. 324. BURGERLIJKE STAND van 12 Juni tot 17 Juni Geboorten. Vangheluwe Astrid ■(Zandvoorde)Vandev-elde Jacky. Surmontstr. 4. Sassen Roger (Re ningelst). Waterbiey Arthur, Dik ketousehstw. 317. Pietens André (Ploegistecrt). Bryon Paul (Mer- kem). Vandenberghe Christian©, Ligy-wijk 70. Vanbelleghem Annie (Boezinge). Allen Recollettenp. 5 (Moederhuis). Overlijd ens. Doolaeghe Arthur 58 j., oorlogsverminkte, wed. v. Anna Decroix. DHondtstr. 36. Grymon- oré Achiel, 47 j.. werkman, echtg. v. Deberdt Magdalena (Houtem-Veurne) H-endryckx Rog-er, 1 m. (Buis- kamp). Degrooxe Evaiiue, 86 j., wed. v. Arthur Satoben, Plumerl. 5. Huwelijksafkondigingen. D'ayer Rjrai, staatsbediende, v. Neder-brakel (voor-h. te leper) en Serryn Maria, z. b.. v. V/oesten. Rousseeuw An dré, autovoerder, v. leper en Vande- vorst Yvonne, -bankbediende, v. Tie nen. Huwelijken. Dumoulin Rogerius, meubelmaker en Piatteeuw Godelieve. z ib., to. v. leper. Smith Donald, stoven-maker, thans soldaat bij het B-ritsche Leaer, v. Huil (Engeland) en Beun Andrea, fabriekw., v. leper. HET BOEK DER WEEK: La Belgine devant le Nouvcl Equilibre du Monde. Door Jacques Pirenne. Prijs 45 frank 10.%. BOEKHANDEL J^VET SC0NE P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstr. 4, IEPER. (84). MILITAIR BEZOEK Zondag namiddag, om 2 uur, bracht een -afvaardiging van de 13" Belgian Field Artillery, dat thans in Oost en-de ligt, een kort 'bezoek aan- leper. Bloemen werden neergelegd aan de herdenkingsplaat, welke aangebracht is in de J. Coomansstr-aat, aan het huis van den H-eeT Gruwez. Insge lijks werden bloemen neergel-egd aan het gedenkteeken der Iepersche ge sneuvelden; ook-aan den voet van het Belfort, waaT in een der nissen de beeltenis prijkt van wijten Koning Albert. Het Briteeh geden-kteeken der Meenenpoort werd ook bedacht. Aan deze' plechtigheid n-aoi-en da-el de ver- schillende oud-ktrijd-ersmaatsehappij- en van leper met vlag. FANCY-FAIR Door het V.J.V.K.A. wordt oi» Zon dag 7 en Maandag 8 Juli een Fancy- Fair ingericht in de lokalen van het Gestiaht der H. Familie, de Stuers- straai, ten. voord-eele van hst Ntou-w Jeugdtehuis Kroonhove te Oost- kam-p. Allen daarheen, aan gezellig heid zal h-et er niet ontbreken. Latei- meer hierover. RIJWIEL GESTOLEN Zondag avond werd ten nadeele van den Heer Raymond Nuytten ziin fiets ontvreemd op de René Colaert- 'Dlaats. Hij had deze geplaatst aan een 'huisgevel, toen hi1 buitenkwam was deze verdwenen. Klacht werd neer gelegd. FILMLE EDING VOOR ALLEN: Coliseum: «Les Trois Mousquetai- res» (De Drie Musketiers). His torisch Epos; CW. Abel, H. Angel). Majestic: Prisonniers du Passé (-Gevang-enen van het Verleden). Romantisch drama; (G. Garscsn, R. Colman) VOOR VOLWASSENEN: Flora: «La Chair et l'Esprit, Ob session (Vleesch en Geest). Dra-; matische schetsen; (E. Robins-on, Ch. Boyer, B. St-amvy-ek). Oud leper: Scarface Gang- sterdraina; (Paul Muny) WEET G'E... Dat er vóór den oorlog, geduren de 'het seizoen een autabusdienst be stond tusachen leper en De Panne en- omgekeerd? Dat verschillende personen graag dezen dienst zouden uitbaten, maar dat er van hoogerhand geen ant woord krant- Dat de ingang der Donker poort (onderaan het Belfort) steeds toege-gmetEit blijft? Dat de Kloosterpoort-, toen de oorlog uitbrak, juist een nieuw kleed je had gekregen en dat met kleine kosten -de beschadiging kan hersteld worden? Dat de hulprijkswa-chters op het einde der maand mogen afzwaaien, doch. dat ae toch ten dienste moeten blijven? Dat we wefee-Lijkscfa fiimleiding zuilen geven, zoodsat iedereen de ze delijke waarde zal kunnen nagaan der film die hij bezoeken wil. ARM GEBROKEN Vrijidwgnamid-dag was Godelieve Morij.se, 13 jaar Oud, leerlinge van hét 1' Handel iö hét Gesticht der H. Familie, aan het spelen -op den koer, toen ze plots uitgleed, door de. gladhsid veroorzaakt door de re gen, en den arm brak. MUZIEK AK A DFMIE Schooljaar 1945-1946 Datums der Prijskampen Maand-ag 1 Jul-i: 1" -Studiejaar (meisjes) prof. Mej. Verhack. Dinsdag 2 Juli: 1" Studiejaar (jon gens) prof. Van E-sgr-oo. Donderdag 4 Juli: 2" Studiejaar (meisj-as en jongens) professoren: M-ej. Verhack en Mevr. Verhack A. Vrijdag 5 Juli; 3" Studiejaar (meis jes en jongens) professoren: Mej. Verhack en Mevr. Verhack André. Telkens om 4.30 uur 's namiddags. Maandag 8 Juli; 4» en 5" Studie jaar, om 2.39 uur, Professoren; H-ser De C-ock en Heer Blomme, bestuurder.. Openbare Prijskampen in den Stadsschouwburg Dinsdag-9 Juli, om 10.39 uur., snaar instrumenten. W-oensdag 19 Juli, om 10.3.0 u. klavier. Donderdag 11 Juli, om 2 uur 's na middags, zang. Eere - Communie. Zondag laatst hebben in onze Pa rochiekerk 45 kindiers 24 knechtjes en 22 meisjes) hunne plechtige Eri-e- Communie gedaan. Wonderbare vischvangst. Dinsdag laatst heeft Mr Gustaf Carpentier, in onze vaart, nabij de IJaerwegbrug', esn karpel gevangen van .9,500 kgr. Dat is kunnen, hé. Proficiat 1 St-Jori,s gilde. De handboogmaatschappij St-Joris vierde Donderdag (H. Sacraments dag) haren Patroon St Joris, met eene Hoogmis en prijsschieting. A. C. W. Zondag 30 Juni is een buitenge wone belangrijke vergadering voor al de leden en niet het minst voor d-e landbouwarbeiders, seffens na de Hoogmis, in de Parochiale Zaal. Vlaamsche Kermis. Op Zondag 30 Juni en Zondag 7 Juli telkens te 2 uur- begint de VLAAMSCHE KERMIS in het Kasteel van Langemark en in h-et Park. Ontelbare vermakelijkheden voor Groot e-n Klein. Allerlei spelen Mu ziek Zang Kampvuur enz. Komt zien Het zal u niet spijten. Echte gezonde leute en plezier Burgerstand van 1 tot 15 Juni 1946. GEBOORTEN Furnieie Eric, z. v. Jeroom en van Cool Emma,,De- clercq Daniel, z. v. Gerard en van De- maiyer 'Magdalena.Snijders André, z. v. Charles en v.an Vergote Julia, HUWELIJKEN. Dej emekheere Maurits met Verbraeken Gabrtolie. OVERLIJDENS Germ-onprez Oaila, oud 68 j. echtgenoot© van De- vlaminck Alois.Verbrugge Flori- mond, 70 j., echtgenoot van Huyghe Théresia. Plechtige Eere-Communie. H. Drievuldigfheidszondag'! Uit het klooster komt: De Stoet! Zie, die blanke kinderrijen, Bij het krieken van den dag, Gaan tot Jezus, zuivre blijxn. Met hun reinen hemellach! In de kerk; De H. Communie! Jezus lief daalt in hun hart, Getint met Mariakleur. Druiven-botjes opg-espard, Tarwebloesem, zoet van se.ur! Trouw aan Jezus! Aandoenlijk mo ment! 13 Jongens en 21 meisjes staan recht en beloven trouw aan Jezus! Slot! lieve kinders! Reikt uw hand! Vraagt aan Jezus in uw beê, Voor uw Huis en Valk en Land: Zegsn! Liefde! Rust en Vreê! Burgerstand. HUWELIJKSBELOFTEN Desmidt André, lan-dbouwwerker wanende te Hou them en Berger Ne-lly zooder be roep, wonende te Lodelinëart. Ghes- qiiiere Jules, landbouwer te Near- Waasten en Berten Yvonne, zonder beroep te Houthem. en dit op Vrijdag 21 dezer. Laat ons hopen dat de warmte den alma nak zal volgen. JUNI Uur Inleg Zondag 23 Poolkapen® 14.30 25 Donderdag 2" Loo 14.30 B.pr. "iterda-r 29 Proven 14.30 25 'Zond.30 Wsstvi, (St-fiixtua) 14.30 25 Kermisfeesten. Zondag 30 Juni 1946, groote veto- koers voor Beginnelingen. 50 Km ge geven door W. S. Dranouter gemeen tebestuur en sportliefhebbers. 2900 Fr, en talrijke prsmiën. Inschrijving.te 2 uur. Vertrek te 3 Wandelconcert voor die muziek, maatschappij Dranouter Fanfare Groote baanbolling 1909 Fr. prijzen. 1« pr. 225 fr. 2-185 fr. 3° 159 fr. 4" 125 fr. 5" 100 fr. 0e 75 fr. en 3 prijzen van 50 fr. Inschrijving van 5 tot 6 uur stipt bij A. Eeckhout. Inleg' 15 fr. per peloton van 4 man, Men speelt uit op 8 punten, in den eindtra op 3 pun ten Prijsverdeeling bij André Van- doola-eghe. Gewone voorwaard-en. Kermis-M-aandag 1 Juli. Om negen uur :plechtig jaargetij de voor de overleden parochianen. Om 17 uur Baanbolling 500 fr. prijzen, voor alle liefhebbers. 1» prijs 110 fr. 2» pr. 85 fr. 3" pr. 75 fr. 4« pr. 65 fr. 5» pi'. 50 ir. 6" pr. 35 fr. 7«' pr. 30 fr. 8" en 9» pr. 25 fr. Inschrijving bij M. Pauwels van 5 tot 6 u. Inleg 10 fr. per peloton van 2 man. Zelfde voorwaarden als deze van Zondag Prij s verdeel ing bij Georges Henn-in. Kermisdonderdag Te 9 u. Plechtige Lijkdienst voor Gesneuveidie en overleden cud-istrij- ders en Burgerlijke .Slachtoffers van den oorlog. Na den dienst optocht met het mu ziek naar het gedenkteeken. 's Avonds vermakelijkheden. De (controle in actie. De prijzenpolitiek genoodzaakte -de Rijkswacht een be zeek te brengen aan den graanhandelaar Albert B. te Nieuwberke en ging' zij over tot het in beslag nemen van 400 kg', zeep. Plechtige Eeremis. Op Maandag 17 Juni droeg E.H. Paul Deroo, inwoner van Dikkebuseh, en teeraar in 'het College te Poperinge. zijne Plechtge Esremis op, in de pa rochiale Kerk. Niettegenstaande het -dreigend we der waren geburen en vrienden 's morgens vroeg aan 't werk om huis er. straat te versieren. Om kwart voor elf, wierd E.H. De roo in beste misgewaad ten huize af gehaald -door de EE. HH. Geestelijken. Onder hen zag men Z.E.H. Deken van leper, Z.EH. Vanwalleghemoud pastoor van Dikkébusch, ën Z.E.H. •Opeomer, Dikkébuschnaar. Onder het zin gen van het Veni Creator werd de nieuw-gewijde ter kerke geleid. De kinders der scholen, vormden de haag. De mi-s gezongen door de parochi anen, liep af in -allergrootste plech tigheid, in de schoon versierde kerk. Het was aandoenlijk, den nieuwen priester te 'zien de H. Mis opdragen, omringd van zijne ouders, en zeer talrijke familie. Hét was ook een ge noegen het schoon en eenvoudig ser moen van Z.E.H. Deken te aanhoor-en. Aan den jeugdigen priester en ook aan zijn ouders en familie, hartelijk Proficiat Burgerstand. GEBOORTEN Lestaeghe Andréa d. v. André en Masc-lis Denise ;Ge-s- quière Jacques z. v. Emile en Beir- la-er Magdalena. HUWELIJK Vierbies-e Richard, landbouwer te Brielen en Ds-somer Alida, landbouwhelpster te Wijtscha- HUWELIJKSAFKONDIGING Desmidt André. landwerker te Hou tem (vorheen Wijtschate) en Berger Nelly te Lodelinsart. Plechtige Eeremis. Op Maandag jl. droeg E.H. Roger Druart zijn Plechtige Eeremis cp in de parochiekerk, bijgestaan door Z. E.H. Deken, E.H. Principaal van het College te Komen en de Geestelijk heid. der parochie. Onder het H. Misoffer dat door ©en overgroot getal parochianen en ken- ïiisen bijgewoond werd, ontvingen de aanwezigen ©en gedachtenis van dezen heugelijken dag. Aan de Nieuwege- wijde en aan de achtbare familie onze hartelijke gelukwenschen. Burgerstand. GEBOORTE Beun Anna-Maria d. v. Raymond en Vandeweghe Yvon ne. HUWELIJK AFKONDIGIN G Barbry Jea-n, mekaniekei' te Komen en Odent Denise, fabriekarbei-dster te Meesen. Burgerstand. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. - Adrien Dondey-ne en Jeannir.e Schirts; Mauriee Depoorter en Marie Feutry; Em-ilio Dellevedope en Flavie Vanderhaeghe. OVERLIJDENS. Marie-Louise Vanseveren, 82 j.; Ghislaine Gaveele. 4 maanden. Auto tegen een hoogspanningspaal. Langs d-e baan op leper, ter hoogte van de drankgelegenheid Au Coeur Joyeux bleek een inwoner van Roe selare h-et stuur van zijn auto kwijt te zijn en befste enkeie meters ver- dei' tegen een huisgevel en een beton nen paal van de ho'ogspanning. In het huis werd een gat in gere den en dien paal afgeknakt. Het voer tuig was totaal buiten gebruik. De autogeleider was er erger aan toe en liep een armbreuk op, terwijl zijn me dereiziger aan de beenen gekwetst werd. Beidie slachtoffers werden naar het hospitaal van leper overgebracht. Burgerstand. GEBOORTEN Arlette Tiersoone; Michelle Declereq. HUWELIJKEN Albert Ost -en Magdalena Lepercq Couvreur Vic tor en Anna-Sophie Gardijn HUWELIJKSAFKONDIGING Emilio Delle Devopé en Fiavie Van- derhaeghe te Waasten. Diefstal van gebruilismateriaal. Ten nadeele van de gemeente wer-d uit een bea'gplaats achter het gemeen tehuis, een dynamo en verschillende autovervangingsstukken ontvreemd. Aanrijding. Op de Marktplaats aan het kruis punt der banen op Messen, Waasten, Biaet en Steenwerk kwam het tot een botsing tusschen den verve c-rwagen van den kolenhandelaar DEBLAUWE en den personenwagen bestuurd door Jean Cousin uit Bizet. Duivennieuws. DEI WARE LIEFHEBBERS PRIJS- VLUCHT UIT CREIL. 1. HOSSEY Albert2. Temperman A. 3. Vaneoullie C, 4. Maertens J. 5. Samain M. 6. KnockaertJ. 7. Touquet J. 8. Carbon9. Comijn 10. Temperman A. H-et personeel der brouwerijen van Rijssl en Araicntiers was sedert 1 Ju ni jd. in staking gegaan, daar geen gevolg gegeven werd op hun eischen inzake loonsverhooging en herklas- seering. Thans h-c >en de stakers twse brou werijen te Rij&el bezie-t, o.m. een so cialistische coooeratieve brouwerij, en zijn overgegaan tot d-e fabricage en den verkooo van -bier, onder leiding van een oncl-ernemingsraad. op postcheckrekeniiig Nr 4763.60 der Gebroeders Sanscn, Poperinge, ra ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. ZONDAGDIENST Doktar: G. Van-denbuldke, Sporkijnstr. Apotheker: Sierens, VleesehhouivEnrte. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Drwulf Marnix, «r. Mancel en Cremmerye Marguerite?, Pannekalsij-de, 20, Veurne. Vsnhel- iegfeem Rika, d. v. Giibert en Sarpie- ■ters Madeleine, Nieuwpoortsia'. 11. Veurne. Huweüjksafkendigingejj. Paar paertRapliaël, rijkswachter, v. Veur ne m Van Belie Georgrtte, z. b., Ba-ug-ge. Mouton Daniel, handelaar en Trybou Simnonne, z. b., b. v. Veur ne. Veiminek Laaabrecht, rrischer, en Pollevydt Irèn-e, dienstmeid, to. r. Veurne. Geren Fernand. kleer- maker, v. Veurne en Dequiilt Yvonne," naaister, v. Venrne. Huwelijken. Vereruyste Joris, werktuigkundige en Clymans (llsmeii- tina, z. b., b. v. Veurne. Ovcrlijleas. Degroote Gustavus, 63 j., wed. v. Godderis Ma thiide, Pan - nertraat 54. Veume. ©tekelorans.; Arthur, 78 j., echtg. v. Delia Urbania,: Duinkerkeweg 12, Veurne. D»[ Burghgraeve Romania, 77 j., wed. v. Schoonvaere Auguste, Houtaiarit 1, V:urrue. Mgr DE BISSCHOP KWAM VORMEN Z. Et Mgr Lamiroy, Bisschop vsw» Brugge, kwam deze week in ons» stad het H. Vormsel toedienen aan d-e Veumsche jongens en meisjes bovraa den plechtige ccmmunie-ouder- doin. Het was een roerende plechtig-, heid, die veel belangstelling verwekfc&J DAVIDSFONDS De Werviksche nachtegaaltjes be-; haaiden succes met hun zoo degelijk als verscheiden programma onder d«. bescheiden, doch knappe leiding van' meester V. Vanbelle. Het mag' eeai stout -bestaan heeten o-p een Zondag' namiddag met kinderen en knapen, van zoover, per autobus dan nog, en in veranderlijk weder, na ©en bezcolc aan den grooten plas, te komen zin-! gen en spelen in den juisten toon en met d-e vereischte strenge tucht van een kunstprestatie. Ze hebben het ge durfd, ze hebben het gekund. Ze wer den teraeht luidruchtig toegejuicht en vaa harte door ganseh het aanweziy publiek -bedankt. Zondag 16 Juni was ©en schoon-e dag voor ds Veurnscha Davidsfondsexs. Laten we nog er aan herinnerd* dat het nieuwe hondsjaar begonnen: is en de keuzekaarten voor -de boekeia moeten worden binnen gedragen of gezonden met het geld erbij. In he6 secretariaat Appelmarkt. Liefhebbers van het Mariaspel t« Halle opgelet! Eerst moeten we we ten ongeveer met hoevelen we zou den zijn, alvorens de zaak verder ta, onderzoeken. Naam opgeven in het' secretariaat of bij dsn Heer Noliet Godfried, de Haenelaan 38. EERE-COMMUNIE Een mooie groep, jongens en meis jes. deden met H. Sacramentsdag hun Plechtige E-ere-Communie. In St Waltourga waren er 14 jon gens en 20 meisjes. Ook in 't Bisschop-» pelijk College vond deze gebeurtenis plaats voor een 40-tal jonge studen ten. Een zeer blijde en gelukkige dagf voor eere-oommuniekanten en ouders. CONTROLEURS OP JACHT W-oensdag kregen de bakkers uit Veurne bezoek van de controleurs» Bij twee bakkers namen ze het meel, dat klanten ter gelegen van de plech tige Communie hun gegeven hadden om koeke brooden te bakken. Of di» menschen, wanneer ze dat hoerden, verontwaardigd waren, hoeft nkt ge zegd. PLECHTIGE EEREMIS Maandag Jl. had in de St Nikiaas- kerk de Plechtige Eeremis plaats van E-erw. Heer R, Plasman. E. H. Kindt, oud-bewaker uit ons oell-ege, hield -de kanselrede. Veel Veurnaars hielden eraan aanwezig te rijn en hun mede-beleving te betui gen bij de blijde gebeurtenis. Ook wij wenschen van harte proficiat aan den. Eerwaarden nieuwgewijde, alsmede aan -d-e familje Plasman. TWEE AUTOBOTSINGEN Op de Appelmarkt, bij de Patis serie Dedrie, had een botsing plaats tusschen den camion van Hr J. Tor nier en het rijtuig van landbouwer Vanacker. De schade was gering en alles werd in der minne geregeld. Aan het kruispunt der Panne- en Noordstraten deed zich een bot sing voor tusschen de vrachtwagen van aannemer Dewitte C. en de per sonenauto van Hr Verbeke Waiter, uit Kortrijk. Laatstgenoemde kwam in tamelijke vaart af van Koksijrïe, Blutsen en builen aan beide auto's was het gevolg' van die botsing, zon der dat er, gelukkig personen-slacht offers gemaakt werden. Ds politie kwam er echter bij te pas. HEILIG SACRAMENTSPROCESSIE Zondag as. trekt het Heilig Sacra ment process!egewijze door de bij zonderste straten onzer stad. Alle inwoners worden aangemaand aan die processie deel te nemen. Ver- gete vooral niet uw huis te bevlaggen en het H. Hartbeeld, versierd, uit te stallen. ZOU 'T WAAR ZIJN? We vernemen dat de akelige oor logssirene, die we nog eiken middag langdurig hooren huilen, binnenkort zou overgeplaatst worden op de St Niklaastoren en er alleen nog dienst zou doen bij brandalarm. Een tweede sfreentjs zou 't middag uur blazen vanaf 't Eelforttorentje. Van uur gesproken! 't Is wel spij tig dat in Veurne geen enkel uur werk juist g-aat en 't officieel uur aanwijst. Zou de eleetrische klok op de Hoogev-acht niet kunnen hersteld worden. Dit zou neg eens een flink# verbetering zijn voor onze stad. ZWEMFULÏSKAMP Zondag 31 Juni e.k. hebben er- in 't jaagpad in de Duinkerke vaart Groote Zwemprijskampen plaats. Als 't weer wat mee-wil, zal het heel zeker aan toeschouwers niet ont breken. IMKERS: voor zwermen; hoogste prijs; bij DANIEL DEVOS 16, Iepïrstraat, DIKKEBUSCH. Telefoneer Nr 105 leper, en hij komt ze zelf afhalen. (103) Voor het plaatsen van -uw water leiding en badkamer, wendt tot het gekende huis: G. VANDENBUSSCHE-D'AMOUR, Dutakerkestraat 11, POPERINGE. Alle materiaal in voorraad. - Als ook eleetrische motoren, wasoh- maehienen, drogers, haverpVt- ters, enz. Prijzen en bestek zonder verbintenis. GEWAARBORGD W-EPJK, C16)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3