LOKAAL NIEUWS FINANTIEELE RUBRIEK ZOEKEItS LEISELE GIJVERINKHOVE KOKSIJDE DE PANNE OOSTDUINKERKE UIT DIKSMÜJDE EESEN ZARREN BOVEKERKE JONKERSHOVE HOUTHULST STOET 56 FRANK RENINGE UIT MEENEN GELUWE KERKELIJK NIEUWS LIJK AANGESPOELD TE MIDDELKERKE KNAAPJE IN KELDER VERDRONKEN TE TIELT SCHIELIJK OVERLIJDEN TE RENINGELST Aan de deur der kerk overleden. BANK van ROESELARE Noordstraat 34, Roeselare IfRONIFlf ONZER BEVOORRADING GANGSTERSSTREKEN TE LE BIZET Twee gemaskerde bandieten overvallen een kruideniers- handelaar. Gecaoutchouteerd BEDDEVEL DE ATOOMPROEFNEMING OP BIKINI MEULEBEKE OFFICIEELE BERICHTEN EN BESLUITEN TE KOOP GEVRAAGD VRAAGT PLAATS BEENHOUWERSGERÏEF TE KOOP GERIEVIG WOONHUIS OUDE AARDAPPELEN. OVER TE NEMEN HAARGOLVING NOGDSLACHTINGEN i «L»A ftUi-.jüC i V Ail JL/JCa YV C.LIV nH 1N1LU vv O (VERVOLG) Dubbele Diamanten Bruiloft. Op Zondag 30 Juni a.s. vieren die de Eehtgenooten Desmicht Petrus - Callens Marie-Louise en KJnnoo Je rome - Galiiarde Leontine hun dia manten Bruifcft. Hiet gemeentebe stuur en de muziekmaatschappij zul len dit huldefeest meevieren. Om 10.30 u. Plechtige H. Mis van dankzegging gevolgd va.n ontvangst eer Jubilarissen op liet gemeentehuis door de Gemeentelijke Overheid. Jubelfeest. Op Zondag 7 Juli met medewerking van de Footbalclub en de muziek maatschappij van Leisele gaat ander maal een Groot Jubelfeest door der volgende Jubilarissen Butstraen Je- room, Onderbestuurder der muziek maatschappij, als 60 jaar spelend lid Blanckaert August en Maelstaf Jules als 50 jaar spelende leden der mu ziekmaatschappij. Te 10.30 uur Plechtge H. Mis van Dankzegging voor de Jubilarissen, daarna ontvangst op het Gemeerde- huis alwaar de Decoratien aan de be langhebbende Jubilarissen aal over handigd worden door de Gemeente lijke Overheid, 's Namiddags vanaf 16 uur optocht met de Jubilarissen door de straten van het dorp. Tor dier gelegenheid zal er een her- dirnkingsteeken aan het opkomend publiek aangeboden worden. Tentoonstelling. Op Zondag 30" Juni a.s. 's margins tussrnen do HH. Missen en 's namid dags vanaf 2 uur, Tentoonstelling der handwerken van de Huishoudschool. Te 5 uur Prachtige To-oneelopvoe- ring door de leerlingen der meisjes school opgeluisterd dcor de plaatse lijke muziekmaatschappij Ingarigskaarten te bekomen aan 5 en 10 frank. - HET NIEUWS VAN DE WEEK kunt U alle week laten thuisbrengen door onzen verkooper I M. Louwagie. Geldzak 20 Leisele. Bestel aan hem ons blad Patroonfeest. Ter gelegenheid van ons Patroon- leest wordt er op Zaterdag 29 Juni (St-Pietersd-ag) een vinkenstellmg Ingericht voor alle liefhebbers. Er zijn 250 frank prijzen vooruit. De inschrijving en prijsuitckeling heb ben plaats bij Maurice Debacker. - Begin te 9.30 uur. In den namiddag komt de Muziek maatschappij van Izenberge een wan delconcert houden. 's Avonds alsook den Zondagavond in de feestzaal R. Masscheleyn: Frachti» Bal met Orkest. Naar den troep. Maandag 24 Juni moeten opnieuw enkele jongelingen der klasse 45 naar den troep. Onder hen bevinden zich Willy Bulthé, Gilbert Vandamme, Louis Flahou ën Marcel Kesteloot Beloftvolle renner. Onzen kranigen en jeugdigen Mau rice Popelier, zoon van Leon, legt 'beslist aan om een sterken wielrijder te worden. Maurice gaat reeds op oefening met de fiets en hij kan een langen tijd de juniors bijhouden. Naar het schijnt zal dezen 16-jarigen jongen mee doen aan een koers met Koksij de-kermis. Wat veel waard is, hij heeft er ook scheutop. We wenschen aan Julienne en Leon veel geluk met hun toekomende Koereur en aan Maurice de zege op Koksij de- kermis. De Skating. Thans is de Idesbald-Skat-ing weer open. Eiken dag kunnen de liefheb bers van rolschaatsen er hun hartje ophalen van 9 uur 's morgens tot 9 u. *s avonds. De skating zal geopend blijven tot in September. De Zeedijk. Het moet beslist spijtig genoemd v/ordeu dat er tot nu toe aan den Zeedijk geen verandering te zien is. Steeds is onze dijk even slordig en de krachtige baan die op de dijk loont ziet men niet meer ze is bedolven van list zand. En dit is nu reeds zoo van tijdens de bezetting. Velen hadden ge hoopt dat er toch iets zou opgekuischt geworden zijn tegen Pascben daarna hoopte men op Sinksen. Maar Sink sen is voorbij en men ziet steeds de dijk in den zelfden èrbarmelijken toestand liggen. Heel wat msnschen kunnen hun huis niet anders dan te voet bereiken door het zand dat do toegangen tot den dijk bedekt. Zouden zelfs die toegangen niet op geruimd kunnen worden Een late tram. Sedert enkele dagen is oen late tram ingeschakeld op de lijn Oostem- de-.Oe Panne. Men kan nog om 11 uur 's avonds te Koksijde uit Oostende aankomen. Belangrijke vergadering. Tn het I-Iote! Astrid op Pint Idesbald had een uiterst belangrijke vergade ring plaats voor de nsringdoenfiirs van ons badplaatsje. Bit leidde tot de stichting van de maatschappij De vooruitoiende Nering-doeners van Sint Idesbald Het doel is de heropstan ding onzer badplaats en het eerbie digen hunner belangen. Een vcor- loopig bestuur werd samengesteld. Verkozen. Onze senator dar C.V.P., de Heer Jaajc Van Buggenhout, werd te Am sterdam op het congres van het In ternationaal Christelijk Vakverbond verkozen als lid van het Hoofdbestuur van dit organisme voor dein duur van zes jaar. Eveneens werd de heer Van Buggenhout verkozen als voorzitter van hst Internationaal Vakverbond der Christelijke Mijnwerkers. Burgerstand. GEBOORTEN. Vanhove Alfons, ï.c>on van Leon en Merte-ns Maria Dtpuyöt Annie, d. v. Josef en Piji- yser MarieBeysns Roiiie, z. v. Gas ton en Catteuw Adeline Goderis Sa bine, d. v. Pieter en Huyghe Margue rite Bra-em Rogar, z. v. Alois en Kfftil Hiidegarde. HUWELIJKEN. B-ootih Frank, En-gelseh militair met Vsrpooten So- lange, z. b. Vermeersch Oscar, bouw kundige, met Sobry Johanna, z. b. Cornetts Robert, beenhouwer, met Unzejle Jeanne, z. b. OVER!,i JDENS Lebling August, r. b. 82 j. echtg. Mackelberghe Euee- nle; Ste-bbings Frank, z. b. 40 jaar echtg. Lemort Celine. Onderscheidingen. Op verzoek van den voorzitter van de bransche regeering werd aan de iiir. Debeuckelare, kommisaris, en aan F. Coppijn, gemeente-bediende, La Médaille ri'Argent de la Reconnais sance Francaise toegekend. Ze ont vingen dit voor diensten bewezen aan T 're.nschen die te De Panne verbleven Jn 1940, om hun actie togen den vij and. Prijskaarting bij Oraer Vereecke Er waren 14 deelnemers en 250 fr. prijzen. L>? uitstag 1. Louis Vanhove en Jo sef Matton 2. Julie» Vanhove en Gaspar Vanhuvel3. Frans Rijste-n en G. Van Elverdinge4. H. Alle- m-°rsch en P. Casteleyn 5. C. Bour- gois en C. Willaert6. J. Vanden- berghe en M. Oomein7. Marcel Be-yen cn H. Casteleyn. Zangwedstrijd. Bij Martha waren 13 deelnemers opgekomen voor den zangwedstrijd. In het komiek zingen behaalde Merle den eersten prijs gevolgd door BiUau, Hf'lewy'ck, Willaert P, Boel Elvira en Do coster J. Roman-zingen Uitslag 1. Merle: 2. Billau 3. Breem Georges ;4. Ver- vascke B. en verder Demolder, Roo- 6en, Boel Elvira, Willaert P. en De- eoster J. Billacrt-wcdstrijd. 14 deelnemers voor den biljart- prijskamp bij Camiel Degraeve. l.Lauwaert Gasten en Lambrecht M. 2. Willaert C. en Verpraten 41. 3. Degraeve Camiel en Vandamme-; 4. Vanmassenhove en Vroomen Jules; 6. Cliarel Cordier en J. Vand-cnbcrghe. Het Embassy - Cabaret. Zondag 11. had de opening van het Embassy-Cabaret plaats. Als virtu oos viool trad J. F. Wills op en het orkest Paul Cremer met zijn solisten oogst» een igrooten bijval. Verder tra den op Vonny Claire uit I.N.R. Brus sel, Bichette Pema uit de Alambra, Suzanne Braconnier en Gaston Ruel- le uit Radio Luxemburg die voor de défilé der Mannekieinen zorgde. Naar den troep. Maandag 17 Juni zijn reeds enkele Jongelingen der klasse 45 naar den troep vertroken, o.a. Georges Acou, Roger Schokaert, Robert Schoolaert Henri Recour. UÏT NIEÜWPOORT BURGERSTAND Geboorte. Van Hsuvcrswyn Eric, z. v. Victor en Vandevelde Agues. Overlijden. Vansteenkiste Leonie, w-ed. Mnns Alois, 82 .i. Huwelijk. Lanssen Charles, werkman, v. Westen-de en Winne Ce line, z. b., v. Ni-euwooort. Huwelijksafkondiging. Ouyo Jan, fabriekw., v. Nieuwpobït- en Claeys Maria, fabriekwerkster, v. Westende. APOTHEEKDIENST AiDothsek Cool, Marktstraat, van 19 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. CINEMAS NOVA. Van Vrijdag tot Maan dag: De Graaf van Monte Cristo afgerold in twee weken. CENTURY. Van Vrijdag tot Maandag: Een Avontuur van Buf falo-Bill mrt Gary Cooper en Jean Arthur. Verandering van program ma den Dinsdag tot en met Donder dag: 1' Film: Drie van het Circus met Anna Nagel en Jack La Rue; 2" Film: «De Zangeres van Rio», met Novita en Warren HulL EEREMIS Op Dinsdag 1.1. heeft E. H. August Ghewy zijne Plechtige Eeremis op gedragen. Vele huizen waren bevlagd en veel volk was in de kerk aanwezig. De gelegenheidsrede werd ge-houden door iZ.E.H. Rooryck, Principaal in 't College te leper, waar de nieuwgswij- de priester bewaker is. Wij -wenschen den jeugdigen priester een lang en voorspoedigg apostolaat, ook aan zijn geachte ouders en familie sturen wij een hartelijk proficiat. KERMIS Zaterdag 29 Juni: Paardenprijs- kamp in de Hoogstraat, om 19 uur. Wielerwedstrijd voor beginnelin gen, afstand 69 km., 200-9 fr. -prijzen en premiën. Zondag 39 Juni. Plechtigheid bii het gedenkteeken der Verbroedering vain dsn Oonémingsdienst der Artil lerie, aan 't Vredegerecht. Volg orde: Om 11 u. Solemneels H. Mis in de O. L. Vrouw kerk. Na de mis optocht met de Koninklijke Philhar monic aan 't hoofd naar het:Vr-ede- gerecht; Toespraken en Bloemen hulde. Duivenmaatschaopij De IJzer- bcde kermisvlucht uit Creil, 7.000 fr. gewaarborgd. Duivenmaatschappii Eerlijk moet vooruiteveneens orijsvlu-oht uit Creil. Te 3 u. 's na middags: Plechtige processie en zee wij-ding. Te 17.39 u.: Demonstra tie met afgerichte honden in de O. L. Vrouwstraat, ingericht door de stede lijke Hondenclub. Maandag 1 Juli. Te 9 uur So lemneels H. Mis voor de overleden parochianen en alle overleden oor logsslachtoffers. Te 17 uur wan- delcon-csrt door de Koninkliike Phil harmonic. Te 18 uur whistorii-s- kam-o in Hotel Inondeur, 50-9 fr. priizen. Dinsdag 2 JuM 194S. Groots velo- koers voor Juniors. i^OO fr. nrii-zen en oremiën. 's Avonds wandelconcert in de voornaamste straten der stad. gegeven door de Katholieke Fanfare. Voetbal. Na de schitterende overwinning van tweede Pinksteren te Wulpen, ging V.V.O. Zondag 1.1. de finaal van het Sinksentornooi betwisten te Proven teg-en de nloeg van Steen voorde, die vorie-en Zondag W.S. Proven met niet minder dan 0-7 wist te slaan. V.v.O. nakte aan met windvoords-el. Na 'n dik half uur weet de rechts buiten zich vrij te spelen, gaat den back voorbij en schiet binnen. Steeds heen en weer -gaan dan de aanvallen, terwijl deze van de Franselreh steeds snaak loo-oen op onzen doelwachter, die reuzenwerk levert. Na de rust schiinen onze Zuider buren er korte metten rr.e-e te willen maken. Onze doelverdediger levert ongek'nde prestaties. Eindelijk na 65 min. spel, ontsnaot de Fransche rechtsbuiten en de gelijkmaker is ge net. Door het gejoel van de cmstaan- ders opgezweept, halen onze spelers er alles uit. Door 'n fijnzinnige wis seling tusschen onze rechtsbuiten en middenvoor, west deze laatste tus schen beide backs te dringen en met een kogel van belang het winpunt te netten. V.V.O. behaalt ziin vijfde beker overwinning. en voorwaar, op deze mag het prat gaan! BERICHT De Heer Ontvanger der Accynsen der stad, maakt bekend dat alle ta baksplanters hun aangifte moeten doen en. dit uiterlijk tegen de- 1 Juli 1946. ECHO VAN DEN PRIJZENSLAG Zaterdag 15 Jmi 1.1. begaf de ge naamde ivi. V. Van iüiks.nuidd Such naar aen wlnk-elier A. H., even-tons te Diksmui-de, cm zich aldaar ten paar Klompen aan te schaften. De koop was spoedig geslagen aocu M. V. begaf Zien terstond naai' die Rijks wacht alwaar zij zich beklaagde over de niet-wettige prijs der klompen. Kort nadien kreeg d-e winkelier het bezoek der Rijkswachters die al zijn in stock zijnde klompen verzegelden. De wink-.lier had wel enkele fran ken afgeslagen, doch had de 10 vermindering niet toegepast. A. H. had al deze klompen sinds langen tijd in magazijn, waarbij de toepas sing d-er 10 afslag een -geweldig verlies voor hem zou gaan betee- kenen. Weliswaar, dient er iets gedaan voor de werkende klasse van 't volk, ook de prijzenslag dient gewonnen, doch een zekere klasse, bijzonder de Middenstand, zooals onzen winkelier, moet toch ook eenigszins door de Regeering ingezien worden. BIJ DE KONINKLIJKE LIJN ViSSCHERtsMAAXSCIlAPPIJ DE IJZERTOREN Lokaal De Reisduif Statiestraat. Uitslag van de Komingsvissciiing van Zondag 16 Juni 1.1 1) Vandendael-e Yse-r 2. Va.'.de- c as teel e Michel. 3. Pros-ec Jan 4. Maseman Léon. 5. Lyneel Ka- miel. 6. Wyllie Léo pol d. 7. Van-dorpe Emiel. 8. Dwc-syaar Mar cel. 9. Van Parys Gilbert 10. Brusseel Alb. Na de vissching begaven de deel nemers zich naar 't lokaal waar dsn H. L. Cracco, earevoorzitter, hulde bracht aan de 50-jarige jubilarissen o.m d-e H.H. Bolle M'. Bouny E Staelen E. c-n Maseman L., waarbij hij aan ieder jubilaris hs-t traditio neels eer steeleen overhandigde. Daar op volgde do uitreiking van dfen Ko ningsbeker aan den Heer Vandendaele alsook de overige spocieprijze-n aan de gelukkige winnaars: VINKENPRIJSKAMP Bij dé Vlnkenmaatschapp-ij Do IJzervink", lokaal bij Osc. Ja<V- Groote Markt. Uitslag van d-e - - t-ing van Zondag 16 Juni 1.1. 26 ri- 1- nemers: 1. D-e-cicrck, Handzame (5t 2. Strubfce, Woumen (472) nou-ter, Handzamo (442); 4. Ar- - Woumen (440); 5'. Watteync, 1 o-, men (426) 6. Ds-meuicurx;i zame (418); 7. Verhaeghe, Handva- me (395); 8. Lefever Arth., Zarren (376); 9. Defoord, Handzame (376); 19. Hem-eryck, Koekelare (368); 11. Hoorelbe-ke. Woumen (340)12. De- boe-uf .L., Woumen (337); 13. De-poor- ter, Handzame (279); DUIVENSPORT Duivenmaatschapplj Eendracht lokaal bij Wed. Hehdryckx, Statie- Dlaats 5. Prijsvluohten gegeven op Z-opd-ag 23 Juni 1946: 1) Buitengewo ne Prilsvlucht uit BRETEUIL. 5.600 frank prijzien gewaarborgd: 2) Een nrijsvluoht uit ARRAS Voor jon-ge d-uiven. ONZE KRING, WUgendijk Dsn Zaterdag en den Maandag, om 8 uur, Zondag 23 Juni, om 2.15 u.. 4.30 en 8 uurDe Berg-bsklimmers zijn daar», met Stan Laurel en Oli ver Hardy. CINEMA DU THEATRE, Beerststr. Den Zaterdag en den Maandag, om 8 uur; Zondag om 2.15, 4.30 en 8 uur: <1 Le Roman de Marguerite Gautier met Greta Garbo en Robert Taylor. Burgerstand. GEBOORTEN. Pollet Rita, Mar tha,Maria, d. v. Pollet Alberic en De- velter Geddlieve. OVERLIJDEN. Maes Albertha d. v. Am'b-rosius en Sylvia De-crainer. HU WEI JJKS AANKONDIGING. -• Provoost Michel en Decaesteeker Ma ria. Bevcorradingsnieuws. 1) Uitdeeli-ng van kolenzegc-ls Maan dag van 8 tot 12 u. Aan degene die niet genieten van gasleiding. 2) Uitreiking van nieuwe tabaks- kaarten Dins-dag van 8 tot 12 uur. Zilveren Jubileum. De genaamde Beeka-sit Kamiel, landarbeider te Eo-ssn zal binnenkort zijn zilveren jubileum vieren van 25 achtereenvolgende jaren lan-dwerker t-e zijn geweest bij een en dienselfden landbouwer, heer Maes Cyriel. Hij zal eerstdaags een decoratie ontvangen vanwege het Ministerie van Landbouw. H. Zending. De H. Zending werd te Zarren, on der een uitermate groote toeloop van volk, door de EE. PP.Ewald en Desi- d-eratus. Minderbroeders, gepreekt van 2 Juni tot 16 Jun-i 1946. Zondag 9 Juni werd het zeer aan doenlijk door een welgeslaagd spreek koor uitgevoerd door die Kajotters, waarna de kruisvereering plaats groen. Op Donderdag 13 Jiuii bereikt? de H. Missi-e faar hoogtepunt door een heel bijzonder Interessante spreek koor uitgevoerd door de meisjes. Oo Zondag 16 Juni werd d-eze in drukwekkende plechtigheid gesloten. Duurbetaalde Onvoorzichtigheid. Op 2" Sinksendag 10 Juni dus, kw-a- m-en e-en 20 tal jongelieden per fiets van de H. Zending. Op een gegeven oogen-blik zouden ze een sprintje in zetten. Doch Theünynek Marcel, van de Kalsijd-e, wilde nu nogmaals Poes Scherens beschamen, doch het lukte hém niet,, hij gleed glats van zijn pedaal af en viel voorover. Hij werd licht gekwetst aan het aangezicht. Gouden Jubileum. Op 10 Juni, wred de gemeente Zar ren in feesttooi gezet ter. gelegenheid der viering van net gouden Jubileum van het echtpaar Waeyaert Alois en Boone Felicie. Deze feestdag werd ingezet door een H. Mis in de parochiale kerk. Te 10.30 u. werd het 'echtpaar ont vangen ter gemeentehui ze. Waar de H. Burgemeester een gelegenheidsre de hield en waarna de eerewijn ge dronken werd. Deze feestdag werd gesloten door de aanbieding van een zetel door het, gemeentebestuur. Aan het huis der gevierd-en w«s een prachtige poort opgesteld. We ■wenschen aan Alois en Felicie nog vele gelukkige en aangename jarem Eeremis. I11 de uitermate stille gemeente Bo- v-ek-erke, heeft Zondag 16 Juni laatst leden een diep ontroerende plechtig heid plaats gegrepen n.l. de Eeremis v-an de pas Zaterdag gewijde priester E.H. Huughe Henri. Twee groote eerepoorten waimi aan zijn ouderlijk huis opg-ericlit. De kerk was een en al versiering. De stoet was bijzonder mooi. Hij werd ge-opend door de gemeentelijke fanfare, daarop volgden keurig ge- keurig gekleed-de. engeltjes met aller lei mooie opschriften, daarna kwam d-e gevierde met d* geestelijkheid. Verd-er de familie met achteraan de H. Burgemeester en gemeen-teover heid. De kerk was te klein Na d-e H. Mis werd als afscheid een prettig middagmaal in het klooster opgediend. Aan de nieuwe pri-es-ter wenschen wij het beste Het Kermisprogramma. DINSDAG 25 JUNI: Om 10 uur plechtig Jaargetijde voor de over- leckn parochianen; - Om 4 uur prachtige Velokoers voor alle lief hebbers; 1.000 fr. prijze-n. Inschrij ving bij Raes. WOENSDAG 26 JUNI; Gezellige samenkomst op de wijk De Nieuwe Stee», bij C. Bryon, gevolgd door zang-avond; 109 fr. prijzen. DONDERDAG 27 JUNI: Om 8 U. plechtige H. Mis voor alle gesneu velden; - Om 4 uur prachtige Velo koers voor alle liefhebbers; 60 km,; I.500 fr. prijzen; inschrijving bij M. Vangheluwe. ZATERDAG 30 JUNI (St-Pieters dag) Prachtige Wegwedstrijd voor alle liefhebbers. (Omloop van 't Vrij- bosch.) 60 Km., 1.500 fr. prijzen. Be gin om 4 uur. - Inschrijving bij L. Jacques. ZONDAG 7 JULI 1946: Om 6 uur gezellige Lepelkoers voor alle lief hebbers; 100 fr. prijzen, in de her berg «ïlet Jagershof», bij C. Declerck. H. Sacrament-processie. Zondag e.k. gaat de jaaxlij-ksche processie uit. Dit, jaar neemt zij een ande.en rondgang n.l. Vertrek Kerk; KerkstraatKlarxenstraat waar Hoog- 1 kwartier, waar zal gezegend worden, dan terug langs d-e Klerkenstraat PcelkapeUestra-atEugène de Groote straat marktnaar de kerk. De be woners die langs den weg wonen, worden verzocht huizen te bevlaggen en het H. Hart uit te stellen. De pro-cessie zal opgeluisterd wor den door de plaatselijke muziekmaat schappij Woudfanfaren. Duivenvluchten. Duivenmaatschapplj Eenieders Recht en Welzijn gevestigd bij Al fons Vansteenkiste. Uitslag prijsviucht uit Creil, 496 in geschreven duiven. 1. Van H-e-e Rudolf, West,-Roozq- beke 2. Wiele-mans C. (idem) 3. Ver- b-e-ke V. (idem) 4. Hogie C. Zarren 5, Rant F. Houthulst, Voetbal. Verleden Donderdag speelde Rijks wacht Iep-er c-p het terrein van Woud- sport Houthulst een match te,gen het Ontmijnicrsbataljon Houthulst. De on-tmijners wonnen, met 3-1 Bij hen vielen op, den doelwachter (A.S. Ron- se) Schollaert (W.S. Houthulst) en den linksbuiten (R.'C. Tienen) Voor Zondag e.k. krijgen de Hout- hulstsche voetballiefhebbers terug ge legenheid een match t-e zien te 4 uur namelijk oude Glorieën Houthulst te gen Rijkswacht leper. Supporters ko-nvt uw oude sterren aanmoedigen, 't Zal de verplaatsing loonen. Onze kampioenen (Provinci aal A) W. S. Houthulst hebben thans enkele weken welverdiende rust om daarna terug de oefeningen te hervatten om pa-raat te staan tegen het komende seizoen. On-ze knappe rechtsbinnen. Vandewaile Roger heeft thans oiok het leger vervoegd. Roger houdt U grod. Weldra trekt U terug 'V- Houthulstscho kleuren aan. Good -bye. on .1 kiekening Ne 4763.60 der Gebroeders Sanson, l'operïnge, en o i.iiul zal U .wekelijks tot e' de 't jr.r.r per pest tehuis be steld ■ejortlcn. Belangrijke Vergadering. Op Vrijdag jl. werd hier- een groote vergaderinge gehouden waarop Volks vertegenwoordiger Dr Develtcr het woörd voerde. Midden eene zeer grbo- ts belangstelling besprak hij de nieu we pachtwet en toonde aan hoe aan de belangen van de landbouwers ten zeerste werd gedacht. Ook voor de werklieden had de heer Develt-er een goed woord. Er was zeer veel volk aan wezig en het ls zeker e-ene aansporing voor onzen volksvertegenwoordigei' om nu en dan eens naai' zijn volk te rug te kee-ren... dat doet deugd aan ons volk en het weet ook waar ze kun nen om hulp gaan wanneer ze üi moeilijkheden verkeeren. We danken U, Mr Develter, en tot weerziens. UIT WERVIK BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN, j- Descamps G-ui-do, z. v. Miichel en Verstraete Marie- Louls-e. Breine Je-annine, d. v. Ge rard en D-elhonte Genevi-eve. Blieck Mireiil?, d. v. Albertus en Vanraes Maroell-e. V-annieuweniborgh Rita, -d. v. Raphael en Hoornaert Antoi nette. HUWELIJKEN. S-eynaeve Albert, beroepsmilitair en Bouckaert Js-an- nette, z. b., b. v. Wervik. Logie Georges, f'bw., en Titeca Maria, fb-w., b. v. Wervik. Taillieu André, wever en Lsi-iac Simone, ste-kster, b. v. Wer vik. Vand-enameele Silvère, bedien de en Billet Vera, fbw., b. v. Wervik. Carette H-snri, metser, v. Komen en Debacker G-eorgette, z. b., v. Wer vik. Verhaeghe Eloi, landbouwer, v. Gel-uwe en D'hallewin Madeleine, landb., v. Wervik. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. Van den Broucke Ronald, handelaar en Bosschaert Marie-Louise, z. b., b. v. Wervik. Lecom-pte Eugene, politie agent en Lesaffre Maria, z. b„ 'b. v. Wervik. Sta-elens Jules, dekker en Wulstecke Zoë, herbergierster, b. V. Wervik. Mahieu Valere, vlaswerker en Durnez Ma-deleine, huisvrouw, b. v. W-ervik. Feys Jules, vlax-werker en Debrabandere Elza, fbw., b. v. Wer vik. Depuydt Michel, pannen-dek ker, v. Wervik en Masclet Georgette, spinster, v. Komen. AUTO-CRICK GESTOLEN R. Robaeys had met zijn camion de «Werviksche Nachtegaaltjes» ver leden Maandag naar Harelbeke ge voerd. Hoe groot was zijn verwonde ring bij het vertrek te moeten vast stellen dat de koorden van zijn dek zeil doorgesneden waren, 's Ander daags 's morgens was zijn verrassing nog pijnlijker toen -hij zag dat de crick van zijn camion eveneens ont vreemd was. AANGESLAGEN In Komen, werd door de Inspectie diensten van het Kanton Wervik een gansche kamion kruidenierswaren in beslag genomen. Deze waren werden onder de verschillende gestichten van Wervik en Komen uitgedeeld. Vlaamsche Toeristenbond. Wie m-ce wil naar Oostende op Zondag 30 Juni kan zich voor 50 fr. laten inschrijven in het Hötel des Pompiers», Nieuwstraat. Een buiten kansje voor diegenen die gaarne bet- zeetje eens zien. DEN «OMMEGANCK» Heden Zondag gaat na d-e Hoog mis de jaarlijksche Processie uit dooi de bijzonderste straten van stad. Ten einde deze van oudsher, met zoo 'n luister opgevatte Processie nog meer schoonheid bij te zetten, wordt de bevolking verzocht de huizen te be vlaggen, het O. L. Vrouwbeeld ver sierd aan het venster te zetten en bloemen of groen op de straat te strooien waar onze Werviksche Om- meganckvoorbijgaat. HULDEBETOON AAN HET H. HAKT Zooals telkenjare wordt dit jaar de plechtige toewijding van de stad Wervik aan het H. Hart op prachtige wijze herdacht. Te meer daar het reeds 20 jaar is dat we deze Godde lijke bescherming over enze stad ge nieten. Donderdag 27 Juni grijpt door all-e groepen, maatschappijen, scho len en de bevolking een grootsche Bloemenhulde plaats. Een stoet wordt 's avonds om 7.30 u. gevormd op Sint Maartensplaats door de verschillende maatschappijen van d-e stad. Stoets gewijze gaat het dan naar de kerk, waar vooraf de bloemtuilen aan het monument worden mrerg-elegd. Om 8 ure hebben wij in de kerk een plechtig Lof met een sermoen door Eerw. Pater Van den Heuvel, Re demptorist. Na h-et Lof, rond het H. Hartbeeld geschaard, volgt de her nieuwing van de toewijding onzer stad aan het H. Hart door den Ho:r Burgemeester Ernest Vandecande- laere. Alle Wervikanen vieren deze dag mede. Duivenpri.isvluchten van Zondag 16 Juni 11. Maatschappij De Toekomst ARRAS, 22 duiven: 1. Breyne M., 70 fr.; 2. Lacante G., 78 fr.: 3. Desmarets A., 53 fr.: 4. Vandevondel. 206 fr.; 5. Des marets A., 107 fr. CREIL, 190 duiven: 1. Vandamme Th., 128 fr.; 2. Schconaert O., 103 fr.; 3. Mobouck R., 78 fr.; 4. Allaert V., 238 fr.; 5. Debacker G., 83 fr.; 6. Van- mackelbergh, 568 fr.; 7 Debacker G., 551 fr.; 8. Simoens C., 149 fr.; 9. Del- motte A., 98 fr., 10. Herman, 48 fr. DOURDAN, 208 duiven: 1. Brouckaert C., 904 fr.; 2. Desmarets Dan., 618 fr.; 3. Vandeperre, 1730 fr.; 4. Mahieu Jos., 438 fr.; 5. Mahieu Js., 885 fr.; 6. Brou ckaert V., 534 fr.; 7. D-echerf O., 153 fr.; 8. Mareel M., 198 fr.; 9. Vandeperre, 650 fr.; 10. Vandenbraembussche J.t 153 fr. Maatschappij De Volksvrienden ARRAS, 61 duiven: 1. Goos C., 656 fr.; 2. Bageln M., 90 fr.; 3. Decroix A., 390 fr.; 4. Bageln M., 165 fr.; 5. Bliui- ckaert J., 173 fr. CREIL, 500 duiven: 1. Stragier H., 388 fr.; 2. Vandevijver P., 1260 fr.; 3 Clarlsse M., 118 fr.; 4. Hollebeke J., 214 fr.; 5. Galloo E., 90 fr.; 6. Holle beke J., 593 fr.; 7. Mahieu Jos., 1060 fr.; 8. Wildemeersch, 810 fr.; 9. Adams J., 443 fr.; 10. Valais J., 90 fr. Wijkfeesten der Magdalenastraat. Zaterdag 29 Juni, om 18 uur, groote Feeststoet met ver-kl-eede groepen; 250 fr. prijzen. Aanzet ''n prijsuit- deeling- Au Jardin Anglais Na den stoet Zangprijskamp voor alle lief hebbers, met 75 fr. prijzen. Het verdere verloop der feestelijk heden geven we in ons volg-end num mer. Priester het God lovende Te Deum ban. Veel geloövigë-n wachten E.H. Syx af om zijn priesterzegen te ont vangen. Aan de «ieuwè -Wijdeling E.H. Syx, onze eerbiedige gelukwenschen en een l'ijke zielenoögst. Aam de achtbare familie Syx. - Debeuf proficiat met do gróote eer die hen te beurt valt. Wijkkermis 't Voske Verleden Zondag Wijkfeest op het t VoskeAl was het weder niet wat men er op dit tijdstip m-ag verwach ten; ontbrak er toen ge-einsins aan Volk. Velokoers... dans en muziek, vreugde en verzet voor iedereen. En kelen schenen nog die krachtvan het bier rii-et te kennen. Opassen dus, want de tijd van het fluitjes-bier is voorbij en... 't is maar best zoo ook 1 Gemeentekermis. Morgen Zondag vangt onze kermis aan. Drie volle dagen om zich eens degelijk te verzetten. Draaimolen... ■paardemolen, tenten allerhande, ver zat voor jon-g en oud. De sportlief hebbers zullen ruimschoots hun ga ding vindenMaandag namiddag koers en Dinsdag de klassieke baan- koers De Groote prijs van Geluwe 108 km., 7.0-99 fr. prijzen en pre-miën ('t Programma gaven wie verleden week.) Liefhebbers van muziek en dans komt naar de Feestzaal Alfo-ns D s- sein in de Koeistraat waar Zondag en Maandag avond e-en bal is inge richt door d-e Toonee-lgilde Onder Ons Ins'ang 10 Fr. Onze wenschen 'n mooi weertje... veel volk... veel gezelligheid en leute in eer en deugd. II. Wijdingen. Verleden Zaterdag hadden in de Ka thedrale Kerk te Brugge H. Priester wijdingen plaats. Aan drie onzer dorpsgenoot en viel het groote geluk te beurt door Z.H. Exellem-tie Mgr. La- miroy, Bisschop van Brugge, een H. Wijding te ontvangen E.H. Kamiel KYX, priester; E.H. Pol CORNILLE en Louis WAIGNEIN, onderdi-aken. Aan de nieuwe wijdelingen harte lijke gelukwensche-n en een vrucht baar' apostolaat. Plechtige H. Eeremis. E. H. Kamiel SYX,verleden Zater dag door Mgr. de Bisschop van Brug ge tot priester gewijd, droeg verleden Maandag te 10 u. in de parochiale kerk van Gelutwe zijn plechtige eere mis op. De straten, langs waar de nieuwe Wijdeling zich ter kerk zou begeven, waren feestelijk bevlagd. De talrijke familieleden van E.H. Syx en een groote schaar geloovigen waren In de kerk aanwezig. E.H. Syx droeg het H. Misoffer o-p aan het al taar -bijgestaan door de parochiale Geestelijkheid. De kanselrede werd geho-udion door den Z.E.H. Janssens, rustend pastoor alhier, dis handelde o vei- de waardigheid van disn pries ter. Na cte ïL Mis hief de nieuwe BURGERSTAND Geboorten. Sevnaeve Roland. Vandamme Dani-ell-e. Debruyne Ro,se-Anne. Simpelaer? Annie. Delru-e Patrick, -r- Theuninck André. Fontyn Mioheline. Gesquire Dina. Huwelijksaankondigingen. De- fieuw Hendrik, hovenisr en Braems Dina, winkeljuffer. Vermeulen Ju les en Blieck Jeanne, z. b. Kerk hof Alphonse, metser en Deschee- maecker Simonne, z. b. Feraine Rog-er, mekanieker en Vanlaeken De nis®, kleermaakster. Huwelijken. Vandenabeele Mar cel en Martens Marie. Tack Noël en Perneel Florida. Grimonprez Walter en Duorel Hilda. Nau-ts Arthur en Ameye Zulma. Demeu- lenaere Marcel en Vanneste Lrèns. Vand-enh-eede Gust-ave en Fi-eu Julien ne. Verhamme Robert en Vander- m-eiren Geofg-Stte. Lemestre Denis en Jacques Andréa. Vermont Nor- ber-t en Vanlioutteghem Agnes. Vanwalleghem Eugene en Vanfleteren Yolande, Overlijdens. Vandenheede Aloïs, 77 j. Dewulf Maurice, 47 1. Van- hee Adeline, 63 j. Dekeyzer Em ma, 48 j. EEN RIJWIEL GEVONDEN H,. Verfaillie Oscar, wonende 232, Wahisstraat, heeft de uolitie ver wittigd da-t ereen onbekend rijwiel een ganschén dag voor zijne woonst stond, zonder dat iemand er zich om -bekommerde. Hij bracht het rijwiel naar den poli-tieoost, alwaar het ter beschikking staat van den eigenaar. Het is een zwartgelakt rijwiel, met torpedorem, lederen zadel, doch draagt geen taksplaat. DE TAKSRLAAT WAS HUN VOUDOENDE H. Carbonnel An-toln, wonende 132, Koningstraat, heeft bij de poli tie aangifte gedaan van een diefstal van zi.ine taksplaat Nr 347.855 van zijn tripor-teur. LAFFE AANRANDING. Maan-dag j.I. omstreeks 16.15. uur, kwam een jongeling van ongeveer 20 jaar, de herberg Union Partiotique Wahisstraat, gehouden door H. Raoul Colpaert, binnengegaan. De echte lingen waren afwezig, zcodat ©ene dienster, van Fransche Nationaliteit, alleen thuis was.De jongeling vroeg, met transchen tongval, e-eri glas bier, hoeveel het was e-n betaalde. De dien ster nam hierop den sleutel der toog- lade om het gei-d te bergen, doch on middellijk bedreigde de kerel haar met -can breekijzer en eischte van haar den sleutel. Daar zij weigerde aorong de kerel op haar toe, greeo haar bij den arm en de keel eri een worpteling had ola-a-ts. De moedige dienster kon zich ech ter losrakken en wou den telefoon benuttigen, doch de kerel trok de dra-den af. Ziende dat het bete-r was de vlucht te nemen wou hij niet gevat worden, riep hij de dienster toe in 't fransch: Gij zijt de eerste om mij de sleutel van de tooglade te weigerenen nam hierop de vlucht. Kort daarop kv/am den herbergier met zijn auto thuis na een bezoek aan zijne echtgenoote. Twee gendarmen welke in de omge ving waren, wer-den dadelijk van het feit verwittigd. Na van de aangeval len dienster bijzonderheden over de-n kerel vernomen te hebben, red-en de gendarmen met dein auto van H. Col- paart weg om de omgeving van de grens af te zoeken, doch alle opzoe kingen bleven vruchteloos. De kerel had h-et waarschijnlijk veiliger ge dacht, haastig d-e grens over te stelcên. AUTOBOTSING. Rond 23 uur deed er zich in de Kortrijkstraat, ter hoogte dsr Augus- te-Debunnestraat, eene botsing voor tusschen den auto van H. Eric Odent, handelaar te Holiebe-ke en den auto van H. Leerg Julien, wonende Wahis straat, alhier. Gelukkiglijk bepaalde zich alles -bij stoffelijke schade. AANGESLAGEN. Bij Arth. V., wonend» Sluizen- kaai, hbben de gendarmen, 25 rijwiel barneten aangeslagen, welke hij op on wettige wijze in -zijn bezit had. Zekeren Wiltemijns Gerard, wo nende te Roeselaxe, werd door de gendarmen aangesproken en. werd in het bezit gevonden van ©ene -hoeveel heid reukwerken, welke hij op onwet tige wijze vervoerde. De goederen wer den aangeslagen. In het huis van Greg. V., wijk Barakken, hebben de gendarmen eene hoeveelheid stoffen aangeslagen, om dat zij aan fransche inwoners ver kocht werden zonder zegels, en aan overdreve-n prijzen. EERLIJKE VINDER H. Germain Legrand, wonende En- gelandsibraat, wijk Roo Camipagna, vond een geldbeugel inhoudende geld en waardepapieren. Hij droeg het ge vonden voorwerp naar het politiebu- re-el, alwaar het ter beschikking ligt van den eigenaar. AANRIJDING. De autotractor gevoerd dooi' Bru- n-eel André, wonende te Lendelede, in dienst bij een vlashandelaar van Lenidelode, heeft d-oor aanrijding de zonnestoors van -het Huis Cyriel Van Craeynest, Rijnstraat, beschadigd. Ombekenden hebben d-e gaslantaarn omvergereden staande aan den hoek der Congres én Leopoldstrate-n, op de wijk B-arakloen. Hierdoor onstond er een gasverlies. De politie onderzoekt de zaak. HOOGE ONDERSCHEIDING. H. Joseph Saqui&t, nijveraar, wonen de 4, Nieu-wstraat, te Meenen, komt bij besluit van den Regent, tot Ma joor benoemd te worden terwijl bij besluit van den H. Minister van Na tional» Landsverdediging, hij het Lint van Officier in de Leopold orde met Zwaard komt te ontvangen. H. fiaquet is de vader van H. Jean Saquet lid van het Geheim Belgisch Leger, en politieke gevangene, overleden in het kamp van Grosshargen, op 30 November 1944. Wij bieden hem on ze hartelijkste gelukwensche-n EENE VROUW ERNSTIG GEKWETST. Rond 5.30 u. begaf Mevr. Marie-Lou ise-S-oete, echtgenoot» van H. Mau rice Tant, wonen-die Buurtweg 27, al hier, zich naar haar werk. Nabij de grot van O.L. Vrouw van Lourdes werd zij -het slachtoffer van een auto- ongeval. Den dader vervolgde zijn weg zonder zich om het slachtoffer te 'be kommeren, Mevr. Tant werd ems-tdg aan de boenen ge-kweitst. De politie welke verwittigd werd, opende een onderzoek. AANGESLAGEN De rijkswacht heeft een handelaar, Zie vervolg hiernevens. NATIONALE BANK VAN BELGIË Bankbiljetten in omloop. Op 5 Juni 1946 was de omloopFr. 73.226.000.600. Op 13 Juni 1946: Fr. 73.027.000.060, hetzij een verminde ring van ongeveer 200690.000 Fr. Goudstukken. De Nationale Bank van- Belgie koopt goudstukken aan volgende vastgestelde prijzen: stukken van 20 Fr.: 282,— Fr. stukken van 1 355,50 Fr. stu-k'Josn van,29 1.4-61,69 Fr. stuk-ken van 10 gul-den: 293,80 Fr. De prijzen in de vrije markt (zwar te han-dél) zijn merkelijk h-ooger, doch in de laatste maanden valt er een groote vermindering vast te stel len. Alhoewel de handel verboden ls, geven wij hierna enkele koersen te gen dewelke verhandelingen zouden geschied zijn: -Gouden pond: 1.650 Fr. Gouden 10 gulden: 1.200 Fr. Stuikken v. 20 Fr. Napoleon: 1.300 Fr. Stukken v. 20 Fr. Leopold: 1.206 Fr. ONZE GROOTHAVEN ANTWERPEN Het is zeer verheugend te m-o-gen vaststellen dat de haven van Ant werpen een steeds toenemende bedrij vigheid -boekt. De aan-gekomen sche-pen voor de eerste 4 maand 1946 bsloopen tot 1535 met 3.604.000 Ton, onderver deeld als volgt: Januari: 34-8 schepen 807.000 Ton. Februari: 349 schepen 847.000 Ton. Maart: 414 schepen 1.049.00-0 Ton. April: 424 schepen 901600 Ton. BISDOM BRUGGE OVERLIJDEN. E. H. Barbe, pas toor op het H. Hart te Oostende, is te Brugge in den ouderdom van 66 jaar overleden. BENOEMING. E. H. Vrielinck, onderpastoor op St Petrus en Paulus te Oostende, werd. benoemd tot on derpastoor op St Aman-d, te Roese- lare. Woensdagmorgen spoelde een lijk aan op het strand van Raversijde- Middelkerke. H-et bleek ©en Fransch- mian te zijn, Thyly Edouard, afkomstig van Kales, invalied 1914-18 muzikant van beroep. Een eerste schouwing door Dr S. Behe-yt, stelde vast dat het lijk niet lang in het water kon gelegen hebben, doch het aangezicht vertoonde blauwe plekken, en lichte verwondingen. De bijgeroepen familie beweerde dat hij Zondag van huis Weggegaan was met een groote som geld op zak. Men vond nog slechts 1.400 fr. in zijn tabak. Men vreesde een misdaad. Het parket werd verwittigd, en Vrij dag werd het lijk door een geneesheer v-an het park-et gesrihowd. Uit! hiet on derzoek bleek, dat hij door verdrin king gestorven was, doch sterk onder den invloed ven drank moet ge weest zijn op het oo-genblik dat hij te water viel. Hij werd laatst te St Malo, 's avond in een drankhuis gezien. Dingdag jl. waren enkele kinderen aan het spelen op de puihen van ver nielde huizen. Een der kinderen, de 12-jarige Frans Desnouck, was alleen in een kelder gegaan. Plots hoorden zijn makkers een plons in het water. Grootere personen werden d-oor dé makkers verwittigd en kwamen spoe dig ter plaatse cn gingen eveneens den -kelder in. Aldus werd vastgesteld dat de jon gen gevallen was in een steenput die in den kelder uitmondt. Een moedi ge persc-c-n liet zich met ©en koord in het water zinken, haald-e den jongen op maar bij het bovenhalen werd hij bewusteloos doordat de koord hem te dicht cm de borst snoerde en hij moest den jongen laten vallen. De man moest geneeskundige zorgen ont vangen. Zondag 16 Juni 1.1., juist vóór de Hoogmis te Reningelst. bij de deur van de -kerk, stierf G-sntiel Jacob, eohtgsnoot van Alice Delplace, schie lijk. Zijn pilots overlijden liet een diepen indruk onder de parochianen. phir.stelijike deelneming aan de fa milieleden. Hierbij wordt bekend gemaakt dat PIERRE BEUN, M. De Wulfstr. 25, FOPERINGE, zich komt te stellen als aannemer voor alle Metsel- en Plakwerken. - Tevens is hij voortverkooper van al het materiaal hiertoe gebezigd als witte haarmortel, chefmortel, plaas ter, witsel, cement, enz. Alles aan voordeelige prijzen. (18) in d-e Moeskro-enstraat, 300 meters stoffen aangeslagen, welke aa;n den wettigen handiel onttrokken werden. TWEE JONGE DIEVEN AAN 'X WERK Gedurende de afwezigheid va.n Mevr. Georgine Vanlerberghie, echt genoot» Breyne Georges, wonende Leiekaai, waren twee jonge rondloo- pers in hare woning binnengedron gen, en kond-en er de hand leggen op eene handtasch. Zij borgen het voorwerp in de hooge vare-ns welke langs -don -dooden arm der Leie groeien. De politie welke verwittigd werd open de een onderzoek en ontdekte de tasch met het geld. De twee jonge kereltjes zull-en zich bij den kinderrechter moe ten verantwoorden. AANGIFTE FRANSCHE EFFECTEN Een- groot aantal aandeelen van Fransche maatschappijen moeten vóór einde der maand Juni 1946 af gegeven worden bij een bank. De-ze aandeelen. ingevolge de Fransche Wet, worden gedeponeerd bij de Caisse Centrale de Virement Titres te Parijs. Tusschen de neer le leggen aandeelen stippen wij de volgende aan: Banque de Paris et des Pays-Bas. Banque de 1'Union Parisienne. Crédit du Nord. Crédit Communal de France. Banque Soalibe-rt. Chemins de f-er Economlques du Nord. Lyonnaiise des Eaux. Parisienne Distribution Electrlque. Electrlcité et Gaz du Nord. Che-mins de fer du Maroc. De lijst, welke kan geraadpleegd worden [bij de banken, omvat tot nog toe een 250 namen van maat schappijen. Er moeten geen obligatiëp aangegeven worden. Dus opgelet, vóór 30 Juni 1946 -moeten deze aandeelen neer gel gd worden. N.V. Agentschappen IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dij ver 7. Alle Bank-, Beurs- cn Wissel- verrichtingen. Voordeelige voorwaard-cn. (20) AARDAPPELEN-CONTRACTEN MOGEN AFGESLOTEN AVORDEN TOT 15 JULI Van Overheidswege werd besloten dat aardappelen-contracten verder mogen worden afgesloten tot den 15 Juli e.k. Het Min. van Economische Zaken heeft den verkoopprijs v-an de con- tractaard'aippelen, geleverd in den kelder van den verbruiker, maximum 0,25 fr. hooger vastgesteld dan den officieelen v-erkoopprijs door den kleinhandelaar. HANDEL IN SCHAPEN EN GEITEN VRIJ Schapen en geiten mogen voortaan vrij verhandeld worden, mits in achtneniln-g bij den verkoop van schapen- en geitenvleesch, van de officieel vastgestelde prijzen. DE NIEUWE BROODPRIJZEN Krachtens een ministerieel besluit, verschenen in het Staatsblad van 18 Juni 1946, mag het gewoon brood per stuk slechts een meervoud van 300 gram net -bedragen. De broodjes een ge-wicht van 56 gram en de Fran sche -brooden 28-0 of 5s0 gram. De maximumprijzen voor brooden van 900 gr. 3 fr.; van 600 gr. 2 fr.. verhoogd met 1 frank per schijf van 300 gram. De prijs der broodjes: 0,50 fr. per stuk; Fransche brooden van 280 gr.: 1.30 fr., van 56-0 gr.; 2,50 fr. VERHOOGING DER PRIJZEN VAN DE KOLEN Uit een med-edeeling verstrekt in de Kamer door Minister Devèze, blijkt dat de prijs der kolen uit de mijn voortaan 'bepaald zal worden od 450 fr. oer ton, in stede van 320 fr. V/ij mo gen ons dus aan een verhooging der kol-enprijzen verwachten. Overnacht drongen twee gemas kerde bandieten in de woning van M. Marchand, kruidenier te Ls Bizet, op de wijk Au Petit Canard iZii dwongen de eehtgenooten Mar chand op te staan en onder bedrei ging van hun wapens ,hun geld aan te wijzen. De 'bandieten verdwenen met een som van fr. 60.000 in Fransche bank briefjes, na vooraf de eigenaars in den kelder te hebben opgesloten, om ■hun vlucht te dekken. D-e bewoners werden door hun kinderen bevrijd, toen zil van een einemavertooning -thuis keerden. Kwaliteit als vóór den oorlog. Bij: SANSEN-VANNESTE, Gasthuisstr. 15, Poperinge. Zoekt g'iets t'huren of te koopen Zoekt 'g'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons blad I Verkeersongeval. D. V., Nieuwstraat, reeds per fiets richting van Tielt, achter een auto bus en toen hij terug de fietsweg wilde oprijden, kwam hij- met volle geweld tegen een wielrijdster terecht. Beiden vielen ten gronde- en V. werd ernstig gewond aan het aangezicht, terwijl de wielrijdster Van E., wo nende wijk Vliegende Paard, ernstige kneuzingen opliep. Aanrijding. Ter hoogte van De Sterre Oost- roozebëke-straat, kwam het tot een botsing tusschen de vrachtauto van Deb., wonende Veldstraat, en deze van Jules T., wonende Barnumstraat. Stoffelijke schade. Wielrijder zwaar gevallen- De wielrijder V., wonende Pittem- straat, kwam in botsing met de fiets- wagen van J. T., wonende Pittem- straat. De wielrijder werd tegen den grond geslingerd en liep een wonde op aan het linker been. Auto In brand. Een vrachtwagen, volgeladen met ledige duivenmanden, -kwam in de Kasteelstraat plots in brand. De autogeleider die tijdig kon verwittigd word-en, kon het vuur onmiddellijk dooven. Werkongeval. Valeer D., tn dienst bij landbouwer G., wondende Veldweg, werd tijdens het werk op dien akker ernstig ge wond aan bei-de be-enen, bij het om slaan van een pjo-eg. Op 24 Juni e.k, zal een algemeene herhaling worden gehouden van die a toomproefneming c-p het atol van Bikini. Ben honderdtal schepen kruisers, slagschepenvliegtuig-moederschepen, torpadobooten, transpartscnepen, en cargo's, beladen met machines, tanks, kanonnen en dieren, zullen in een kring van acht kilometer diameter bijeengebracht worden. Het scnip rie-vaaa is in het rood geschilderd en zal -te midden van de andere sche pen als doelwit dienst doen. Naar het blijkt zullen alle schepen die binnen een straal van 1.000 voet van de ontploffing zuilen liggen, zinken op kapseien. Scheepswanden zulten sm-elten onder de geweldige teweeggebrachte hitte. Men ver wacht ciat vreesachtige waterzuilen zich zullen verhellen tot 1000 meter hoog, wijl honderden reuzengolven ever het eiland Bikini zelf zullen spoe len en vele oorlogsbodems ofwel doen breken, doen zinken of stranden. De journalisten zullen verschillen de bijzonderheden over de proefne ming niet mogen med-edieclen. Naderhand wordt gemeld dat de proeven tot later te bepalen datum uitgesteld zijn, daar die wind op dit- ooge-nblik in verkeerde richting blaast. PRIJZEN VAN INLANDSCH GRAAN EN VEEVOEDERS MET 10% VERMINDERT. Volgens mededeelin-gen van het Mi nisterie van Economische Zaken moe ten de prijzen van het lnlandscli graan e-n van de veevoeders vanaf 17 Juni met 10 verminderd worden. HET ROOIEN DER VROEGE AARDAPPELEN. Krachtens een bekendmaking in het Staatsblad verschenen, m-ag het rooien van de vroege aardappelen, een aanvang nemen op 20 Juni 1946 in de provinciën West-Vlaanderen, Lim burg, Henegouwen, Namen, Liuik en Luxemburg. l>e omzettingscoëfficiente-n voor de berekening van het geleverd theo retisch gewicht zijn als volgt vast- gesteld Van 20 tot 30 Juni 1946 1,25 Van 1 tot 15 Juli 1946 1,10. Verbouwers van vervroegde aardap pelen, die meenen dat die opbrengst de forfaitaire taxatie niot zal berei ken, mogen een. schatting aanvragen ten laatste 48 uren vöot het rooien. ALI jor van den VANHEE te 1L EDI UIT TER HAND TE KCCff Gemeente Nicuwkapelle, Dorilaatst Schoon en welgelegen EURGERSHUIS ook dienstig voor handel, m-et hof. alles te zamen groot 4 a. 50 ca., ei& bouwgrond hebbende 11,50 m, straat zijde nevens het huis. Onmiddellijk vrij. Voor alle inlichtingen zich wen den in het kantoor van den Notaris of tot Mevr. Wed. Charles Ghusses te Nicuwkapelle. Wie ons per brief inlichtingen vraa-gt, gelieve 2 i'r. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A. T. D. is Adres Ten Bureele. Gelieve U dus te leenden tot ons lledactieburcel T/oile Caoutchouc Wielcji, zoo goed als nieuw, zeer dienstig voor foor kramers. Villa Le Silion Leopold- latin 73A, Oostduinkerke. (67) I Izercn Tafeltje en Stoelen, gemaakt in buizen, dienstig voor crèmerie, om te- plaatsen in tuin. LeopoK liaan '73A, Villa Le Silion Oostduin kerke. (68) Akkasie Naaimachien. Belleste. 43bts, Vlame-rtinge. (C.18) piano, spelende elektrisch of met do hand, zoo goed als nieuw, met 135 stukken muziek. A.t.D. (L04) Goede zwarte Piano. Noordstraat 14» Veurne. (C.52) pietersoven met twee verdiepingen, in zeer goeden staat. Inlichtingen: Koninklijke- Baan 66, Koksijde-Ba- den. (105) Mest Honden, Bouviers des F! and res. Met Médigré. A.t.D.. (106) Volledige Coiffeusesalon, met allo toebehoorten (permanenttoestei, enz). Adres ter drukkerij. -C.33) partij Klaverhooi. Bij A. Van Exein, Poperingestraat 59, Wes'ivlete- ren. (C31) Motor o Lister» 2 P.K., in Uitste- kenden staat, met waarborg, - Adres ter drukkerij. (C.32) Dieselmotor 3 cylinders, 65 PK.; Tractcur Fördson 30 P K gas- pauvre; Motor National40 P EL, met gazogeen. Bij Maurice Doncne, Ouderdomsiw. 40, Poperinge. C.34) A uto-Camionnette «Citroen», draag- vermogen 750 kgr., in gc-tden str rt. Dagelijks te bezichtigen ter Garage Vandepoele, Eesenweg 51, Diksmui- de. (107) Iliteenneembare Betonnen Stapel plaats, groot 8x4m., geschikt tot- het aanbouwen. Dagrlijks te bezich tigen bij Hr E. Pillaert, lepers teen- weg 114, Woumen. (108) Dieselmotor, merk Moessemi- diesel met gloeikop, geschat 13-15 P.K. Te bezichtigen trr drukkerij, Gasthuisstr. 19, Poperinge (C.24) Goede Meid, minstens 18 jaar. 3tj Dr Larmuseau, Kemmel. 38) gekwame Timmerman. Bij Louis Le- mahteu, Boeschepestraat 131, Po peringe. (C.16) Goede Werkman. Te Poperinge. Adres ter drukkerij. (C 39) Goede Meid, bij Priester, in de sGreek. Inl. Boomgaards tr. 4, leper. (C.101) ood- en Zinkwcrker. Bij Alb. Motte, Rue de la Gare, Baiileul. (C.27) Meid, om in huishouden te helpen, 1 te Poperinge. A.t.D. (C.2-5) JJienstmieisje, 17-18 jaar, voor huls- werk «n winkel, in confectiehuis voor Dames te Moeskroen. Kost en inwoon. A.t.D. (109) Twee Gezusters, zoeken dagwerk voor 1 of meer dagen per week. Adres: Wed. Coulier, Zevekotestraat 30, Vla- mertinge-Brandhoek. (C.102) Huis Debuysere-Verhaeghe, Casselstraat 86, Poperinge, OPENT van heden af WINKEL in Kleurstoffen, Kruidenierswa ren, Likeuren, enz. en alle Fan tasie-artikelen, aan de laatste officieel» prijzen. Met dank op voorhand. (102) 1. - Vleeschblok, zoo goed als nieuw, alsmede Haken en 12 Pasteipottcn. 2. - Kloeke Toog met marmerblad. 3. - Mooie Automatische Balans (merk Putzeis, Luik). Zich wenden: VANACKER Gilbert, Kleine Markt 19, WATOU. (C.28) Van heden af te verkrijgen» DROOG HARD HOUT vair d8 Ar dennen, op alle lengten en gesple ten - In 't groot en in 't klein. Bij JULIEN DEVOS, handelaar in alle brandstoffen, Boeschicpestr, 27, Poperinge. - Tel. 403. Alles aan genadige prijzen. - Hij dankt op voorhand. (C.26) Zoekt g'iets t'huren of te koopsn Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine e ZOEKER» in ons blad I UIT TER IIAND TE KOOP in goeden staat, dienstig voor her berg of winkel, met langs achter boltra en 6 aren tuin, gelegen Potte- straat 5, POPERINGE. Voor Inlichtingen zich wenden: Gasthuisstraat 62, of bij Ilr Notaris Lahaye te Poperinge. (C.29) BERICHT AAN DE LANDBOUWERS Ik 'ben KOOPER van Ze worden thuis afgehaald. AdresJ GEORGES THEETEN-PAUWELS, Gasthuisstraat 64, POPERINGE. Tel. 302. (C.35) Gocdbcklante Beenhouwer! j-Charcutcrie-Café. Alles goed ingericht voor het be« reiden van vleeschwaren en het uit baten van den stiel. Iloutem-Veurne. (101) Inl.: D. DEVREKER, Dorpstr, 2, Dames, Juffrouwen, wilt U een koude,' blijvende natuurlijk» met het meeste gekende merk «Oréol» wendt U naar SALON AI,BERTINE, M. De Wulfstr. 24, Poperinge. (C.36) Bij deze laat U M. Van Bier. vliet, Priester*1 str., Poperinge» weten dat hif alle noodslach-i tingeft van kocienTpaarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt eu betaalt» .(65),

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4