NOTARIEELS AANKONDIGINGEN De Firma STEVENS G*. SPORTKRONIEK WERELDBEKENDE 22 Juni 1946b MIDDENSTANDSRUBRIEK slriêiS cm Cë@ G«s3sr@ED itil gevoei'd en de actrice die er lil mee" «HET NIEUWS VAN DE WEEK» MOBILAIRE VOORWERPEN OORLOGSMATERIAAL EN ANDERE EEN WOONHUIS GOED ZAAILAND EEN ZEER SCHOON HEERENHUIS EEN PERCEEL ZAAILAND EEN PERCEEL WEILAND Een allerbeste HOFSTEDE WOONHUIS HERBERG-BEENHOUWERIJ Een schoon en gerieflijk WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN PARTIJ WEIDE EN ZAAILAND EEN PARTIJ ZAAILAND BURGERSHUIS Eene schoone en goedgelegen HOFSTEDE EN BOUWGRONDEN De schoone en welgelegen HOFSTEDE VRUCHTEN TE VELDE Een schoon en welgelegen WOONHUIS Schoon en welgelegen WOONHUIS LANDBOUWBEKLEEDING, BEESTIALEN, VRUCHTEN TE VELDE Een gerieflijk WOONHUIS REISDUIVEN Een geriefEijk WOONHUIS HEEFT HET GENOEGEN AAN HET PUBLIEK MEDE TE DEELEN DAT ZIJ ALGiMESN AGENT is voor ds streek van de Klop-Sïofzuiger HPOVER EEN EERSTE CONTIGENT VAN DEZE TOESTELLEN IS REEDS TOEGEKOMEN - BESTELT ONMIDDELLIJK EIJSTIVE m©lii»lis IEPER, Vanden Peereboomplaats 7 POPERINGE, Ieperstraat 5 99 Eene goede partij MAAIGRAS Een beste HOFSTEDEKEN HEERENHUIS EENE WEIDE EEN WOONHUIS UNE MAISON HOFSTEDEN PARTIJ ZAAILAND WIEIRIJDSSI 3 Het Manuele uit ie toil Bladzijde 6. Kantoor van jos. IIANNEBOUW, Deurwaarder te Poperinge. Uit oorzaak van vertrek. OPENBARE VERKOOPING VAN te Reningelst. KANTOOR DER DOMEINEN Dikkebuschstoenweg 116, leper. MAANDAG 24 JUNI 1946 ten 2 uur namiddag, in de herberg Au Sultan bi] de Gezusters Mar quis, Poperingestraat te Reningelst, aal er openbaar worden verkocht: 1. - HERBERG GERIEF: Alle slag van caféglazen, Russische biljart, ci- garenkastje, herbergtafels, ronde ta fels, herbergstoelen. 2. - HUISMEUBELEN: Bedden met ressort, kinderbed, groote en kleine ijzeren bedden, nachttafels, keuken buffet, lavabo, régulateur, keukenta fel, stoelen, groote kleerkassen, com- moden, jachtstoof in goeden staat, spiegels, kaders, étagère, hceden- str.anders, paravantkoffers, enz. Verders: Vrouwvelo, bascule met gewichten, waschkuip, hoveniers- ai aam, enz. Comptanie betaling en gewone voorwaarden. (58) Kantooi van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING te vergelijken met gesloten biedingen van OP ZATERDAG 6 JULI 1943 Studie van Meester FLOUIZOONE, Notaris te Aiveringem. Om uit onverdeeldheid te treden. OP MAANDAG 1 JULI 1946 te 3 uur namiddag, ;qr herberg He Kroonbij M. Etienne Thery, te Poperinge, Bruggestraat 21, OVERSLAG VAN met schuur, stal en verdere afhan kelijkheden en 1 a. 75 ca. bebouwden grond en erf te Poperinge, zeer dicht b'j de. stad, ter westzijde van den steenweg naar Reningelst, er getee- kend Nr 69, aan den hoek der Ja gers ;raat. Bewoond door M. Guido Creus zon der schriftelijke huur. Slechts ingesteld 9.600 fr. (83) t3333Bsaaa!as!i®sa"asssaB®aE3a Studie van Notaris VANDEN BOOGAERDE te IEPER. OPENBARE VERKOOPING VAN 1 Hectare 30 Aren 50 Centiaren gelegen te ELVERDINGE, Zuid-Po- F'iringehoek (dichtbij Brandhoek, Vla- m.srtinge), dienstig tot bouwgrond, Galgestraat. Vrij van gebruik binnen 2 jaar. INSTEL: WOENSDAG 3 JULI 1946 in het Hötel ExcelsiorGroote Markt te leper, te 14.30 uur stipt. 12 Instslpremie. (63) lassseaaasassisaaQBB^ssBsa Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te IEPER. WOENSDAG 24 JULI 1946 cm 2 uur stipt namiddag, ter ge hoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis te leper, Grocte Markt, OPENBARE VERKOOPING in één zitdag, van: 1. Stad leper, K. Mocrschstr. 18-20. met grcoten.hcf, serre en bouwgrond met inrijpoorten. Groot 15 a. 34 ca. £3 ma. Verdeeld in zes koopen. Dienstig voor allen har.del, nijver heid, kliniek. Recht van samenvoeging. Onmiddellijk vrij en ingencttre- cTng met de geldtelling. Zichtbaar den Dinsdag >:n Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag, mits machtiging van den verkoopenden Notaris. 2 Gemeente Reninge, wi k 8» Kanton. t> r Zuid-Oostzijde der Broekdreef, r-.ctie E, Nrs 141 en 142a, inhouden de CS aren 81 centiaren. Irngs de Eoezinggrzclit, sectie E, Ui- 163, inhoudende 44 a. 60 ca. Beide psrceelen thar.s g>: bruikt door Mevr. Wed. Désiré Merlevede-Sam- p:rs en Kinaers, zender geschreven r-b\ (S3) £^I3£!aS3a5iBaBEaB3SSi3i9XaQBBBai ftudic van den Notaris WECTERLINCK te HOOGLEDE MAANDAG 24 JUNI 1E46 cm 3 uur namiddag, ter herberg C.afé de Slachterbij M. André Ceuesö:, wijk «De Vijfwegente Ctadèn, nabij de Statie van West- rooze'oeke, INSTEL MET PREMIE VAN Gemeenten Elverdinge en Vlamertinge groot 2 ha. 85 a. 50 ca., staande <n gelegen bij den steenweg van Vla mertinge naar Poperinge, wijk De Bmndhcek Bewoond en gebruik door M. Re mi Depoorter-Catrysse, mits 3.500 fr. 's jaars meer de belastingen en brand verzekeringspremie, met recht van pacht tot 1 October aanstaande. Verdeeld in twee koopen met recht van samenvoeging Va Instelpremie te winnen. (42) OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Houtem (Veurne) KOOP I: Een Schoon cn Gerieflijk met afhangen en ongeveer 4 aren om 2 uur, in het Hótel Continen- medegaande erve, onder bebouwde talStatieplaats, (te IEPER. Beschrijving der te verkoop:n goe deren: Lot 1. Open Hangaar met bijge bouwen, in beschadigden toestand, met onderzoekput in beton, staande op den keer van de rijkswachtkazer ne te leper. Weg te nemen binnen de maand; fundeeringen en onderzoekput tot op 1 m. diepte uit te breken en de plaats in haar vroegeren staat te vereffenen en te herstellen. Lot 2. 5 Betonnen Waterbakken, staande op zelfde plaats. Lot 3. Schuilplaatsen en Grond vesten van barak, op den eigendom van den Heer Veys, steenweg naar Pooeringe, te Vlamertinge. Grondirn te vereffenen en in hun VToegeren staat te herstellen tot vol doening van den eigenaar van den grond. Lot 4. 1 Schuilkelder, deels ln bouwsteen deels in forten, op den koer der Jongensschool, St-Niklaasstraat, te leper. Zelfde verplichtingen als voor lot 3. Lot 5. Rangecrlocomotief met 2 verbonden assen rn voorlooper, ge kenmerkt o 639 - Liége e, ongeveer 35 ton; staande op de stelplaats voor locomotieven te leper. Lot 6. Een deel van Duitscli Veldkanon, liggende in een gracht te Voormezele (hofstede Opsomer, langsheen den steenweg naar Rijsel). Lot 7. Een Duitsch gesprongen Veldkanon, liggende op don eigen dom van de Wed. Boekenoix, Wer- vikstraat, te Beselare. Lot 8. 30 Chassis van luister posten en schijnwerpers, volledig ver weest, liggende in de afhankelijkhe den van het kasteel Marquis du Pare(toegang langsheen de hof stede Geldhof, steenweg naar Elver dinge). Lot 9. Mitraille van Engelsch viermotorig vliegtuig, liggende in de weide der hofstede Desomer Albert te Brielen. Lot 10. Ongeveer 20 m3 Euville- steen, gemiddelde groorte 0,90 x 0,90 x 0,30 of in tweeën 0,50 x 0,15 x 0,30, en 6 m3 Brouv.lliersteea van 0,35 diame ter en zelfde hoogte, voortkomende van de afbraak der kerk van Vla mertinge, en die kunnen dienen voor zuilen, kolommen, omlijstingen, pa rementen, enz. Stapelplaatsen: achter de statte en nevens de kerk te Vlamertinge. Lot 11. 1 Verbrande Chassis van Auto Bedford met deel van ach- tsrbrug en 1 wiel, staande bij Bouton Cyriel, Groenstraat 2, Vlamertinge. Lot 12. 1 Autocamionnette Ci troen van 3/4 ton, staande in de rijkswachtkazerne te Zonnebeke. Lot 13. 1 Chassis met achter- brug en 4 janb:n, merk «Renault», staande herberg De Nieuwe Lan ding te Vlamertinge. Lot 14. Ongeveer 15.000 Kabel- dekkers in gebakken aarde, 30 cm. lengte, gemerkt «Ravinnes Belgique», liggende 'bij Vandeputte Arthur, Bel lestraat 51, te Vlamertinge. Gebeurlijke goedkeuring. Kosten 15 (81) laaausaasaaBsaBKiaaiESEasisia Studie van Meester FLORIZOONE, Notaris te Aiveringem. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. grond en hoveniershof, sectie A, Nr 120 c en ex-Nr 120 b van 't kadas ter, staande en gelegen langs den steenweg naar De Moeren, gehucht Westmoerhoek Onmiddellijk vrij, koop ii: EEN PARTIJ ZAAILAND (gescheurde weide) langs den steenweg naar De Moeren, sectie A, Nr 157/2 en ex-Nr 120 b van 't kadaster, groot ongeveer 94 aren GO centiaren, palende noord koop I, en west den steenweg. Vrij met 1 Oktober 1946. Ut'— koop in: EEN PARTIJ ZAAILAND gelegen op 't gehucht Kerkhof kadaster sectie A, Nr 105, groot 56 a. 90 ca., palende noord en .west Cesar Godderis te Houtem, oost en zuid Romain Vandenbavière te Malo 1 pc Rei ine Vrij met 1 Oktober 1946. Recht van samenvoeging. EENIGE ZITDAG: DONDERDAG 27 JUNI 1946 te»3 uur namiddag, in de herberg De Vlaamsche Leeuw bij M. Can- daele te Houtem (Veurne). Aanslag met de geldtelling. Eigendom der erfgenamen Camlel Verleye-Denys te Houtem (Veurne). Voor verdere inlichtingen, zich wenden ter studie van Notaris FLO RIZOONE te Aiveringem. (4) lEBMHEsaHnKEEraaiseBSMBsaa PIETERS te Reninge en FLORIZOONE te Aiveringem. Om uit onverdeeldheid te treden. HANDELSZAAK OVER TE NEMEN best gelegen. Wenden: CC) Weststraat 25, DIKSMUIDE. LZDBIBSRIBOSBiSSBBBBSaaBaBHa T STAAT GESCHREVEN in de boe. Hoe gij ook de vuisten balt, Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE VERKOOPING in één enkele zitdag, OP MAANDAG 24 JUNI 1913 te 3 uur namiddag, ter herberg van M. Gaston Fe-ys, te Leisele, Dorp. Gemeente Leisele, Dorpplaats, Een schoon en gerieflijk WOONHUIS met aanhoorigheden en 355 m2 30 dm2 medegar.nde erve, onder bebouwde grond en hoven/: rshof, voorhoofden- de Zuid op de straat naar Beveren. Eigendom der erfgenamen Con stant Vermersch-Bauden. Voor verdere inlichtingen zich wen- d:n.ter studie van Notaris FLORI ZOONE te Aiveringem. (51) IBBBBBBBflaaBBBBBBBBBBaBaB Studie van Meester FLORIZOONE, Notaris te Aiveringem Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG: DINSDAG 25 JUNI '46, to 3 uur namiddag, ter herberg van Camille Bulteel, te Eulskamp, van: Gemeente Buiskamp. met verd cv'. g en 2 a. 27 ca. mede- gaand; v.rve, rnider bebouwde gronc: on hoveaiershof. In gebruik zonder geschreven pacht door Camiel Lalmand, te Bulskamp. Slechts ingesteld: 42.030 fr. Voor verdere inlichtingen zich wen den ter studie van Notaris FLORI ZOONE te Aiveringem. (49) OPENBARE LICITATIEVERKOOPING VAN Gemeente Gostvletercn. KOOP I. ten dienste van Winkel en Bakkerij, met afhangen en ongeveer 16 aren 41 centiaren, medegaande erve, onder bebouwde grond, koer en hoving, ka daster wijk A, Nrs 457, 458, 459 en 460, voorhoofdende Zuid op de Kasteel straat. In gebruik door Alb. Vanacker-Pee- ters, zonder geschreven pacht. KOOP II. groot 1 ha. 31 a. 49 ca., kadaster wijk B, Nr 797, palend Zuid aan het goed hierna beschreven. KOOP III. groot 1. ha. 23 a. 10 ca., kadaster wijk B, Nr 796, palend Noord aan koop twee. Koopen II en III, in gebruik door Jeroom Vandenbulcke, zonder ge schreven pacht. Recht van samenvoeging. Eigendom der erfgenamen Michel Pesters. EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 3 JULI 1946 te 2 Vi uur namiddag, ten overstaan van dhr Vrederechter en Griffier van hst 2a kanten leper, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt, te leper. Voor nadere inlichtingen zich wen den ter studiën van bovengenoemde Notarissen PIETERS te Reninge en FLORIZOONE te Alveringsm. (88) issasaaniEaaaiaEEEasaEBssziis Kantoor van den Notaris DEEREN te Koesbruggc-Haringe. Instel: MAANDAG 24 JUNI 1946, in de herberg De Goude Leeuw bij M. René Bintein, Toeslag: MAANDAG 8 JULI 1946, in de herberg Café Sportwereld bij M. Marcel Kesteloot, telkens te 15 uur te Passchendale. Gemeente Passchendale, dicht bij het dorp, langs den Zorrne- bekesteenweg en de Rozestraat, Een Sterkgebouwd en Schoon met stagie werkplaats hof en w>:lde en nog twee goede WOONHUIZEN met Zaailand, alles een blok uitma kend, groot 1 ha. 18 a. 25 ca» (Ver deeld in 10 koopen.) Gebruikt door MM. Auguste De- poorter, Georges Germonprez, Leon Clinckemaillie, Silvère Pieters, Fran- Sois Cardoen, Gerard De Cat. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan en verdere inlichtingen op aanvraag. (3) IDSBfflSSEBElSESBSSBBBBBBBSH Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te Passchendale en VANHEE te Moorslede. TOESLAG: MAANDAG 1 JULI 1946 in d'herberg De Nieuwe Broodsein de bij M. A. M'tesseman, te 15 u., te Zonnebeke, Broodseinde. Gemeente Zonnebeke, wijk Broodseir.de, langs den steenweg naar Beselare en den steenweg van Broodseinde naar Zonnebeke, samen groot 4 ha. 71 a» 57 ca. Verdeeld in 10 koopen. Bewoond en gebruikt sedert meer dan 9 jaar door d>:n mede-eigenaar M. Oscar Naert, mits 3.000 fr. per jaar, valdag 1 October, meer de be lastingen en verzekeringspremie. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld, samen 634.000 fr. Plakbrieven met plan op aan vraag. (90) lEBBBBBBBBBEBiSBBaBBBBBBBB Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. INSTEL: DINSDAG 9 JULI 1946 in de herberg Ds Sportkringbij M. Godderis; TOESLAG: DINSDAG 23 JULI 1946 in d? herberg De Nieuwe Statie bij M. Pinet, telkens te 15 uur, te MOORSLEDE, Roeselarestraat. Gemeenten Beveren-bij-Roesclare en Gits. genaamd 'T ONLEDEGOED wel den en Zaailanden, twee wörkmane- woonsten met zaailand, samen groc. Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEURNE. Gemeente Houthulst. Bij Uitschelding van bedrijf zonder blijver. OPENBARE VERKOOPING VAN OP DONDERDAG 4 JULI 1946 om 3 uur namiddag, ter hofstede van Mevr. Wed. Emeric Vervaele en Kin- ders, landbouwers te Houthulst, Poel- kapülestr., openbare verkooping van: 10 Gemete ROGGE, waarvan vijf gemete keurrogge; 7 Gemete beste HAVER; 4 Gemete PLANTERWTEN en I gemete LATE ERWTEN. Vergadering om 2 Vt uur ter hof plaats. P.S. De verkooping van BEES- TIALEN, LANDBOUWALAAM en de verdere HOFSTEDEBEKLEEDÏNG, zal plaats grijpen op Woensdag 21 Oogst aanstaande. Beheer: A. VERMEIRE, zaakwaar nemer te Zarren. Gewone voorwaarden. - Comp tante betaling. (S3) IBBMÜSHSIHBBBBaBigaiiBBBaiBieB Studiën van de Notarissen J. PIETERS te Reninge en DELAHAYE te Diksmu.de. OP DINSDAG 25 JUNI 1946 IN EENIGE ZITDAG om 3 u. zeer stipt namiddag, ter her berg Gemeentehuisbij Gaston M'?rlevede, te Noordschote, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Noordschote met poort en hof, gelegen in.de Mid delstraat, dicht bij de Dorpplaats, groot met poort en land 8 a. 49 ca., gekadastreerd wijk A, deel van num mer 147 g. Bewoond door Guill. Versteele zon der geschreven pacht mits 3-maan- delijksche pachtprijs van 420 fr. (59) llSIBS£.S3SBSiaaaa8HlB3SSlE&da Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. UIT TER HAND TE VERKOOPEN met 11 aren erve, in de omgeving van POPERINGE. Inlichtingen te bekomen ter stu die. (87) (EBsaasasasaBBBBBsaa&Basa Studie van Deurwaarder FR. DUJARDIN Vlamingstraat 10 b, Roeselaxe. BELANGRIJKE VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOPING VAN te Rumbeke-Bcythem, egen de Statie van Eeythem, ter 32 ha. 72 a. 5 ca. Verdeeld lnhofstede van C stave Verraes. MAANDAG 1 JULI 1946 om 4 u. namiddag, ter herberg D:n Engelbij M. F. Goetghejuck, ter Dorpplaats van Proven, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Proven. met afhankelijkheden en 54 ca. on der bebouwde grond cn erve, ter Dorpplaats van Proven, bekent bij kadaster sectie A, Nr 115a. Bewoond door Mevr. Wed. Van Eegrco-Somsrs. (79) IS8BBaE"«?a,2?!?T3®3asnïBBSSiB Kantoor van den Notaris DEEREN te Uoesbrugge-Haringe. 16 koopen. Gebruikt door MM. Camiel Moy- aert, ,Leon Moyaert, Isidoor Sinnae- ven en Paul Verbrugge. Gezamenlijke pachtprijzen: 50.315 fr. per jaar, val dag 1 October. Belastingen en ver zekeringspremie lastens den eigenaar. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan en verdere inlichtingen op aanvraag. (22) Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEURNE STAD VEUP.NJ Openbare Gerechterlijke Verkooping van OP WOENSDAG 26 JUNI 1946 om 11 uur voormiddag, op de Markt plaats, te Veurne, openbare gerech terlijke verkooping van: 3 Duivinnen; 2 Duivers, en 1 jor.ge Duif. Gewone voorwaarden. - Comptante Ruinpaard, 9 jaar, rouaan; kweek- merrie, 6 jaar, rouaan; 2 .melkkoeien; 1 vaarskalf. 2 V/agens, 2 driewlelkarren, 2 ju- mellen, pikbinder Deering 1938», maaimachien 1 paard, pikmachien-af- legger, vettestrooier, negen-scharre, ijzeren rolle (409 kilos), ijzeren egge uitdrie stukken, 2 houten eggen, ijzeren sleephcui, ijzeren aalpomp, dynamo 3/4 HP., karn, 3 melkbidons, windmolen, bascuul, sproeier met paard (7 m. lance) onlangs nieuw, zwijnskooi, kookfornoois (200 liter), ploeg, enz., enz. Tabakast in asch- steen 6x5. Veel hout (diltpersan, tuinstaken, enz.). Paardenharnassen, havergraanders, 4 ladders, enz. BEZAAIDHEDEN: 1 ha. 29 a. tar we; .70 a. rogge; 1 ha. 53 a. haver; 89 a. zomerg:rst; 1 ha. 15 a. vlas; 65 a. tabak; 1 ha. 30 a. aardappelen; 7.000 kilos hcoi. VERKOOPDAG; DONDERDAG 11 JUEI 1046 om 13 u. zeer stipt. Gewone voorwaarden. Gereed geld. (89) MAANDAG 8 JULI 1946 om 4 uur namiddag, ter herberg In 't Boldershofter Dorpplaats van Roesbrugge, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Roesbrugge-Haringe. met afhankelijkheden alsmede 2 aren 65 c'ntiaren onder bebouwde grond e.i hovenisrhof, staande en gelegen ter Dorpplaats van Roesbrugge, be kend bij kadaster sec.ie A, Nrs 652g en C52f. De gebeurlijke rechten tot vergoe ding wegens oorlogsschade worden alhier mede verkocht. In pacht gehouden door M. A. Brut- saert zonder geschreven pacht. (80) meer kost dan vójr den oorlog, kwa liteit en kwantiteit niet uit het oog verliezende, dan moet ge tot de con clusie komen dat de gewone mensch ln evenredigheid niet zooveel ver dient. 10 Afslag, maar de «schuim kraag» is ook wel met 10 vergroot. Wa2r is die goede oude tijd. Dat voor een. cent of vijf, Ge goot een halve liter bier, Goed bier in 't lijf. Als het noodlot U wil zoeken, 't Noodlot steeds op Jonas valt. Eilacie! Een nummerken heeft het gescheeld, of 't Manneken had het groot lot gewennen, in de trekking van de Koloniale Loterij van 14 Juni. Een nummerken: als de zes een Die tijd komt [ken: zegt Marenta- nooit weerom 't Is afslag overal Zoo zegt a? mij, En voegt er bij Heel blij Dat d'eikens, stillekens aan Ook af gaan siaün. ALLEE! DAT IS TOCH AL IETS. zeven was geweest, had ik mogen pimpel Pauwels Pimperpen was naar zeggen: Beste lezers, lezeressen, Komt maar af, 't zal kermis zijn. Ik trakteer vandaag aan allen, Met een glaasje lckkren wijn. Doch aangezien het lot mijn neus Is voorbijgegaan, is 't maar natuur lijk dat het glazeken wijn ook uw neus voorbij gaat. EN IN PLAATS van wijn zal ik dan maar zelf 'n pint bier naar bin nen gieten. De fabrikanten van dat gekleurd water, dat men bier noemt, de markt geweest en had daar 'n partij verschie eieren gekocht. De koopvrouw zei in alle geval dat ze versch waren. Toen Pieter thuis kwam zag hij dat op een van de eieren iets geschreven stond en hij las: Wie dit ei in handen krijgt en zoo hij tot het mannelijk geslacht behoort, is verzocht te schrijven naar het onderstaande adres. Ik ben een jonge dochter, heb fortuin, ben niet leelijk en zou willen trouwen.Pie ter schreef, want hij had ook trouw lustige plannen. Enkele dagen later kreeg hij antwoord van die mamzei zeggen dat ze met 'n kleine winst cn daar stond op, niet op de mamzei tevreden zijn. Maar ais ge zoo eensi maar op het antwoord: «Mijnheer, Uitrekent hoeveel 'n pot gerscennat het spijt me dat ik aan uw verzoek geen gevolg kan geven, ik ben reeds 13 maand getrouwd en moeder van een tweeling.Koop dan al versche eieren dacht Pieter, en laat U dan foppen. WIE NIET GEFOPT IS, dat is Louis Mets uit Limburg. Die erfde van 'n nonkel een partij meubels, en ook een oude schapraai van een nog verdere matant en als hij ze nu goed van binnen onderzocht vond hij er een pak bankbriefjes in van duizend ballekens: niet in de matar.t, maar in de schapraai. Lowietje heeft da delijk een extra-paternoster voor zijn zeer verre matant gebeden. MARENTA doet me ineens ver schieten; wijl ze bezig is haur gazet t? lezen, roept ze ineens: Manne ken, luister eens wat hier staat: Be richt. De ond-ergeteekende beveelt zich aan voor het invullen van alle soorten lasterbrieven. 't Wordt schoon, als om zijn even- te gerieven... [menschen Men in 't publiek durft schrijven: Wij vullen in uw lasterbrieven. Ja maar, poepa, zegt Flupke, zcu dat geen drukfout zijn? Moet er niet staan, in plaats van lasterbrieven, 1 astenbrie ven? Lastenbrleven dat zijn immers de lastenbiljetten, waarvoor 'n advokaat nog niet slim genoeg is om er uit wijs te werden. Hewel ja, Flupke heeft gelijk en dat bewijst dat het 'n slimme jon gen is. OM TEGENWOORDIG langen tijd 'n. meld. te kunnen, houden moet ge betaling zonder kosten. (95) Demonstraties worden geregeld gegeven. Groote keus van Radio's en Pick-Upps. ook nogal slim wezen. Ik kan de mijne niet langer hou den dan 8 of 14 dagen», zei Zwols tegen zijn vriend Mispels. ii Hewel, u: i Mispels, ik heb de mijne reeds meer dan twintig jaar, en ze spreekt niet van opslag of van heengaan. Maar, hoe hebt ge dat dan aan boord gelegd? vroeg Zwols vol be langstelling. Wel, simpel, ik ben er mee ge trouwd! Maart trouwen Is houwen. EN KABULSKY, een Pool, was ge trouwd met Rachel Souks uit Den Haag. Rachel was danseres van be roep. Ze was in Oostende komen dan sen en had haren Pool thuis gelaten. Maar ze was enkele dagen na den vastgestelden tijd thuisgekomen en er was, zooals ze te Brussel zeggen, petrol in de soep. 't Ging er zoo erg toe dat Rachel zei: «Zot, ik stap het af. 'k Ga naar Spanje en 'k zal daar Claqurtten dansen.(Ze zei dat in 't Poolsch. Moest ik het zoo schrijven, ge zcudt hot niet ver staan!) Maar Kabulsky dacht alzoo, dat ze misschien met nen nleven engelbewaarder naar 't zonnige Span je zou trekken. En Kabulsky deed als boerke Naas. Hij ging en kocht een zevenschot en stak er kogels in. En almeteenen Pif, poef, paf, Een kogel of zes, Vlogen in de beenen Van. de danseres. Kabulsky mag nu voor vier jaar kabuizen herkauwen cp de kosten van 't gouvernement. Maar ik geloof niet dat die lieve Rachel nog op haar geschonden pootjes zal kunnen dan sen. Ze had ook maar beter haar ver stand gebruikt. VAN VERSTAND GESPROKEN. Daar wordt wel eens gezegd: «'t Ver stand steekt in de 'beesten, niet. Dat is klaar. En dat er slimme bol len in de wereld zijn dat ls ook waar. Ge hebt reeds hooren spreken van de X-stralen. Dat zijn stralen waar mee ze glad door uw lichaam zien. Dan heb ik nog b:tere, zegt Ma renta, en ze bekijkt me scherp, want ik zie dwars door uw ziel.Ik zucht cn zwijg. Maar nu werden er super X-stralen uitgevonden. Als ge zoo'n machientje b'zit dan kunt ge overal dwars doorheen zien. Door de muren en door alles. Zelfs door 'n blok lood van twee meter dik. De wetenschap, potdorie, Zoo klinkt 't besluit Gaat met de dagen, Ook vlug vooruit. Peins eens, wat dat is, 'n blok lood van twee meter dikte. En 't schijnt dat ze van van lood, goud kunnen maken. Nu zijn w'er uit en de Belgie'c Zal thans geen armoe meer gaan lijden Als lastendragers staan, we thans We hopen het, voor heitere tijden, Als 't lood in goud veranderd wordt, Heeft 't land geen centen meer tekort, Kantoor van den Notaris DEKEYSER te ICHTEGEM. INSTEL: DINSDAG 9 JULI 1913 te 214 uur stipt, ter herberg De Meiboombij Charles Deprez, te Koekciare, groote baan op Diksmui- de, van: Gemeente Bcerst. vroeger ook drijfgras, groot 1 ha. 20 aren, gelegen ter wijk" De Drie MusschenGebruikt door de mede- verkoopers Henri en Silvie Vanslam- brouck, te Vladsloo, tot na den hooi tijd, onvergeld. Dus, seffens vrij ge bruik. Instelpenning. (86) iHaaaMiBiBHMBisBBaHraaaiigiEiau Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. MAANDAG 24 JUNI 1946 om 3 uur namiddag, te Watou, ter café Henri LoonesGroote Markt, OVERSLAG VAN te Watou, met 1 ha. 45 a. 10 ca. bebouwde erf, boomgaard en zaailand, al staande en gelegen te Watou, langs de Vuile- seulestraat. In. pachte door M. Georges Ver- meersch-Wullus, tot 1 Oktober 1951, mits 3.000 frank 's jaars, boven de lasten. Prijzi] van electrleke leiding en fruitboomen: 6.000 frank. Slechts ingesteld 80.000 fr. (85) Studiën van de Notarissen Studie van den Notaris J. RAMAULT te WERVIK. gelegen te IEPER, heek Adj. Mas- scheleinlaan en Diksmuldesteenweg. Inlichtinge ter studie van Notaris RAMAULT te Wervik. (94) lasBBsaaoaiaasBiaiaBBBSiBBnïBs Studie van den Notaris DE TA VERNIER te LANGEMARK. UIT TER HAND TE KOOP te STADEN, wijk Sleyliage - Rome, groot (kadaster) 33 a. 20 ca., langs Brouwerijstraat je. Gebruikt door M. Auguste Demeu- lenaere. (91) Studie van den NotarÏ3 de GRAVE te LOO. OPENBARE VERKOOPING VAN groot 3 a. 30 ca., te LOO, Zuidstraat. OP MAANDAG 1 JULI 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg «De Brugbij Romeo Alleweireldt. Sterfhuis van Mevr. Wed. Camille Drcleyre. Seffens vrij. (56) Etude de Maïtre J.-E. DE SIMPEL, Notaire a Warneten. ADJUDICATION: VENDItEDI 5 JUILLET 1946 15 h., au Prétcire de la Justice de Paix 5 Messines, Commune de Ploegsteert, Rue du Romarin 17, avec 1 a. 70 ca., Sect. C, N° 665 m/6. Li'bre d'occupation. (92) 1. - Over te laten: In beste streek van Henegouwen, 110 ha. en 55 ha.. 2. - Te pachten zonder overname: Tegen Binche, Hofstede van 55 ha. Alle seffens vrij. Nadere inlichtingen bij: GASTON BOURDEAUX, Eijselstraat 76, IEPER. (100) UIT TER IIAND TE KOOP groot 44 aren, dienstig voor bouw grond. Gelegen te VINKEM. Inlichtingen bij JULIEN CEULE- NAERE, Wulveringem. (64) GEMEENTE OOSTVLETEREN Commissie van Openb. Onderstand. De plaats van SECRETARIS der Commissie is te begeven (vaste be diening). De voorkeurrechten van 3-8-1919 en 21-7-1924 alsook voor de gelijk- gestslden van den oorlog 194Ö-1945 zijn van toepassing. Voorwaarden: Ten minste 25 jaar oud zijn; Vair Belgische Nationaliteit; Middelbar.? studies van den lage- ren graad of ermede gelijkgestelde studies; Houder zijn van het getuigschrift van burgerdeugd, en van goed ge drag en zeden. De aanvragen met de erbijhooren- de stukken moeten ten laatste tegen 5 Juli bij den Voorzitter der Com missie to: komen. Op Bevel: De Secret, dd., De Burgemeester, Alb. Vanacker. C. Rooryck. (82) |BggHHH8EHB3S3BBaBB!!a!9BaS!B9 Men zal om ons t? eeren, De contributies annuleeren. Eerst zien, zei de blinde, want 't ls te schoon om waar te zijn. MIJNHEER NICOLAAS PIERE- WIER was directeur van de vak school of colindistrujelzooals de menschen bij ons zeggen. Hij is on langs getrouwd en heeft ter dier ge legenheid ontelbare telegrammen van gelukwenschen ontvangen. Nu moest hij aan al die menschen antwoorden en had daarom aan drukker Blaer- mans gevraagd in zijn gazet een dankwoordje te plaatsen. En Blc/.r- mans drukte: Eesten dank voor de wenschen Aan vrienden en andere menschen. Dit zegt U, Nikolaas Pierewier, Directeur van de kakschool alhier. Pierewier heeft Biaermans seffens een proces aangedaan. PIEREWIER trekt op pierenland. In een dorpken in de Walen moest er een nieuwen verhuiarr naar it pie renland ofte grafmaker aangesteld worden. Er boden zich niet minder dan acht en dertig kandidaten aan. Aangezien er in dat dorpke maar ge middeld 'n dertigtal personen per jaar sterven, heeft het gemeentebe stuur besloten die acht i:n dertig kandidaten op proef te nemen en hen om de beurt een graf te deen maken. Zoodoende kunnen ze daar een jaar voort zonder een grafmaker- te betalen. Niets slimmer dan een mensch maar hij moet leven. *K HEB VANDAAG nog gezegd dat Flupke 'a slim manneken is. Hij heelt DE WURGING VAN DE AUTOBU.sUITBATERS. De autcbüf,uitbaters, welke onder voogdijs-hap van de N.M. van Bel gische Spoorwegen, uitbaten moeten nog altijd verveer deen tegen den ou den prijs, thans neg vermindert met 1C% mm De spoorweg en de buurtspoorweg luk. DE GETEISTERDEN WACHTEN. In België dienen 140.000 woonhui, zen gebouwd. Daarin zijn begnopui 40.000 vernield de or den oorlog. 140.000 gezinnen, hetzij 1/15* der Belgische bevolking wachten op een dak, op de gezelligheid eener eigen woning, een tuintje, het huiselijk ge- De Staat zou alles zelf beredderen t Sedert 2 jaar zijn officieel» orgn. nismen bezig met studieeren hoe zullen beginnen. Dit kost ons mil. joe nen, - en 't heeft nog niets vcort. gebracht lntusschcn zitten architecten, aan. nemers, ambachtslieden te wachten naar het besluit van de cfiicieele in stanties. Had men de ge teisterden z: i? d« vrijheid gelaten den heropbouw te pakken, dan zou het land reeds be zaaid geweest zijn met splinternieuwe woningen. Als men alles van den Staat meet verwachten MIDDENSTANDSVERIïONr» VAN WEST - VLAANDEREN. Het Provinciaal Midctenstanidsver- bond van West-Vlacnderen is be.-ig met zijn organisatie herin te richten en uit te breiden. Het doel is de sa menbundeling van alle beroeps- en interberoepsverecnigingien van West- Vla anderen. Het Sel-.reta.ria.at, voor heen te Brugge, is overgebracht naar het centrum der provincie, te Roese- lare, Noordstraat, 3436Tel.. 539. Het Verbond, gevestigd up Christe- lijken grondslag, staat buiten <te par tijpolitiek. Alle berrepsvereer (gingen, der provincie worden ertoe uitger.oo- zich bij dit verbond aan te sluiten, dat geroepen is tot het vormen van een machtig Middenstandsb'ok ter doet het vervoer aan het tarief: 100 50% 10% 1"5. De autobus uitbaters moeten het doen aan het tarief 100 10% rt 90. Dit tekort of deficit van de N. M. B. S. en N. M. B. vallen ten laste c'er gemeenschap, terwijl de autobusuit- batars zelf verantwoorde!! ik zijn. Spoor en tram kregen dus 35% ver- hooging, terwijl de autobu<"itbaters 10% moeten verminderen. Voorwaar een onrechtmatige behandeling dis moet lelden tot den dood van het pri vaat initiatief. INLICHTINGEN BETREFFENDE PRIJZEN EN TARIEVEN De wetten betreffende den prijzen slag zijn zóó gebrekkig, en niet in overeenstemming met de door de Mi nisteries gegeven commentaren, dat zelfs de uitvoerende macht erbij staat te vertwijfelen, laat staan dezen die de besluiten mcetsn toepasssn Het Ministerie van Ekonomische Zaken verwijst d>e belanghebbende zich te wenden tot de beroopsveree- nigingen om inlichting-En te bekomen. De beroepsvereeniginigen dienen de vragen te conoentreeren, en zich te richten tot den Prijzendienst, Jac. de Lalaingstr., 15, Brussel voor wat be treft Landbouw- cn vcedingewaren, en tot den studiedienst Nijverheids- plaats, 23, Brussel, voor wat betreft dS industrieproducten en prestaties, 'behartiging der standsbelangen. HET SEIZOEN '45-'46 AFGEHANDELD TiUeur vergezelt C. Brugge naar Eerste Met een 2-3 nederlaag Zondag Jl. Ls Berchem opgeloopen, heeft Tilleur dus zichzelf veroordeeld en zakken ze 't Ja- rent uit de Excellentie naar Eerste. Ber chem, los van alle onsportief gekonkrl- foes, heeft fair gestreden en, na een incidentvolle partij, waarvoor referee Baert the right man on the right placewas, heeft het aldus de angst volle verzuchtingen van Olympic opge lost, daar deze, spijts al hun wedstrij den afgehandeld waren, neg naar deze match moesten wachten of zij degra-1 deeren zouden of Tilleur. Wat kan eeni competitie toch verrassende eindphasen meebrengen 1 Tilleur, spijts z'n twee Internatio nals, zakt dus. Het debuut der com petitie was uiterst flauw, bij de return matchen speelden ze stukken beter, maar de Jacht was te laat Ingezet... en bleef fataal. Heel zeker, als Tilleur 't Jarent voort- speelt als tijdens de returnmatchen, zal hun overgang naar ëerste niet van lan gen duur zijn. ME ENEN SPEELT DRAWN TE KAPELLEN: 3—3 Tegen dezelfde ploeg waartegen ze thuis 1-0 wonnen, ls Meenen. in den strijd om den titel voor het Kampioen schap der Bevorderingsklassen, nu Zon dag jl. Kapellen ln eigen vesting met een drawn in toom gaan houden. Ka- pells nam voorsprong en bérrikte de rust met 2-1, nadat Holvoet (Mesnen) toch het eerst een doel lukte. Na de rust maakt Kapellen er 3-1 van. maar ln twee minuten netten Sni assens en Holvoet tegen en de stand 3-3 blijft ver der ongewijzigd 't Legt er op aan dat S. C. Meensn den titel wegkapen zal! We wenschen 't hen van harte. DOP.DEAUX-PARIJS DOOR DE BEL GISCHE BAANKAMPIOEN MASSON GEWONNEN. D» 45" Bordeaux-Parljè werd Zondag .11. verreden. 15 Renners verlisten tc 12 u. 's nachts Bordeaux op weg naar Parüs 588 km. asjeblieft. In de eerste 333 km. dl» ds renners op eigen kracht af t» leggen hadden, gebeurde er niets. D» koe-s begon pas dan, wanneer de gang-nakers voor de rijwielen gespan nen werden... en seffens gaat het van 30 naar 50 in 't uur. Hen eerste slacht offer van dit helsche tempo ls Luclen Vlamynck. Te Orleans (456 km.) komt Somers, die platgevallen was en zef vermaken moest, bij. Op kop zitten Masson, De- splenter, Somers, Walschot. Vlamynck volgt op 10 min. Declercq op 12 min. Hier ls hot dat Mnsson z'n overwinning smeedt. Hij drijft de snelheid hooger op en lost alleman uit het wiel, zoodat we op 84 km. van Parijs als stand heb ben: 1. Masson; 2. Somers op 3'35"; Desplenter op 5', Walschot op 5'30". Even hardnekkig hield Masson vol. Dood vermoeid maar zeker der overwinning, draait hij regelmatig en soepel door... tot hij te Parijs, als eerste over de meet bolde en in de armen viel van zijn vader. Belden hebben veel gedaan voor deze overwinning, want vader Masson stond van ln Tours onafgebroke ln een camlonnette op de bres om zijn zoon met raad en daad bij te staan. -Een schoone overwinning te mecrl De Uitslag: 1. Masson, 588 km. in Gem. 34,599. 16 59 40 2. Somers 17 09 32 3. Sofflettl 17 12 34 4. Buteux 1 17 18 40 5. Walschot 17 23 04 6. Desplenter 7. Tacca 8. Quentln 9. Louvlot SCHOTTE WINT DE RONDE VAN LUKSEMBURG Na een overwegend meesterschap aan den dag gelegd tj hebben, heeft Brik Schotte zijn huidig» forme andermaal te Luksemburg "bevestigd en, na twee ritten der vijf gewonnen te hebben, leg de hij beslag oo de garische ronde, 'n Veropenbarlng was de Jong» Westvln- ming Callens, die zich tot 'n waar ron deman ontpopte, maar... ln dienst van Schotte blijven moest en adus zich niet aan zijn eigen kansen toewijden kon. De Uitslag: 1. Schotte 29 47 50 2. Dledertchs 29 47 59 3. Callens 29 47 53 4. M. Clemens 29 48 15 5. Vooren £0 51 17 weer 'n gedicht-eken gemaakt en '1: maak het U ov:r. HET HORLOGE Onze vader heeft twee horloges Een in zilver en een in goud Die in goud heeft hij kado gehad, Den dag toen hij is getrouwd. Dl:- gouw horloge doet hij maar aan Als hij naar een groot feest moet gaan. Met dat zilver horloge gaat hij naar 't Maar dat horloge is zeer sterk, [werk, L:st was 't horloge van ons vader vuil; Ik meende 't van binnen en van buiten Te kuischen met een vodde. Maar vader zei: Gij stommen uil, Gij bederft mijn klodden. Op 'n horloge kunt gezien hoe laat het Als ge V rstand hebt van die zaken, is Onze Pieter, Karrelien en tante Lis, Die kunnen daar niet uitgeraken. Boven aan 't horloge staat er een knop, En langs daar draait men 't horloge op. En als 't horloge niet meer verder kan Dan staat 't horloge stil. [of wil De man die de horloges repareert Is een horlogemaker In 't Fransch: un orlosjee En daarmee Is 't opstel over d'horloge weer gedaan En teeken ik: Flupken van in de Maan. Ik zsg nog, als Flupla? zoo voort gaat, dan wordt dat ventje nog meer dan "n Vondel. Hij zegt dat hij nu ook 'n tooneelstuk in verzen gaat schrijven. Dat zal ik U dan ook wel op tijd en stond laten lezen. VAN TOONEEL gesproken. In En gland werd er een mooi blijspel op- BIJ DE BEROEPSRENNERS DE ELFSTEDENKOERS Als klassieker. Zonda» Jl. verreden ia ons land, hadden we ds Élfstedenkoers. Veel om het lijf had d» koers r. het was een eenton'z sportspectakel... D« weinige ontsnappingen die plaat» hadden, waren dan nog deze van lokale renners, die voor e'ten publiek in hun eigen stad graeir iets vooraan wéren. Dra de stad voorbij, smolt alles w r samen en in renners en in eentonigheid. Het pleit werd dan ook m (Ln sprint beslecht cn dit was wairlük 't schoon ste dat w» te zien kregenOp de SI ver trekkers kwnrrun ze met 20 man aan en Gryso'l» won gemakkelijk op Scrcu en Jef Moerenhout. As uitslag hebb-n. we: 1. Silvaln Gryeolle (Wichelen), d» 215 km. ln 6 u. 11 min 2. Scrcu Al- bert, op 1 lenigtc; 3. Jof Mcerenhou*. oo 2 lengten: 4. Albert Paep:; 5 Roger De smet; C. Albert Beirnaert; 7. .laak Geus; 8. Richard Drpcorter; 6. M. DescJaacht; 10. Juul Huvaere. SERCU SLUIT DE PINK STERWEEK AF MET EEN DERDE ZEGE TE K ACHT EX Na de Omloop der Westvlaamsch» Bergen» en te «Roeseiar;» gewonnen te hebben kwam, zag en ovrrvca ook Sercu te Kachtem. 33 Etsnner.s m ;'.d- d:n zich aan. De koer.» was een her haling van Rorselare. maar de vlucht begon vroeger. Feitelijk veel om het lijf had hij niet. D? uitslag bracht ons: 1."Sercu Albert, de 110 km. in 3 u. 5m.; 2. Remue Michel: 3. Deem Abort, op 29 sec.; 4. Mommerency A.. op 8 mc 59 sec.; 5. Brrton Abert; 6. Pieters An dré; 7. Huwel Omer, allen zelfde tijd; 8. Vandenberghe G., co 10 min; Hermie Michel; ID. Jansons R né. FLANDER JANSSENS WINT VOOlt EIGEN0VOLK TE HEIST-AAN-ZEE Maandag had te Helst cle traditio neel» Bercepsrennerskoe-3 plaats. 5) Renners waren co 't appel verschenen, 22 zouden, over 8 ronden, den 133 km - lan.gen rit uitdoen. Reeds in de eerste ronde ontsnap» Van Eenarme. maar Jnnssens, vaa Heist, heeft het in de gaten cn kan den vluchter Inhalen. Tijdens de vitrdf ronde vervoegm Van Herzei? cn Herin, de twee koemannen, zoodat de st-tjjl onder 4 verder dient uitgevochten. Mi» de onkan». zoekt haar slachtoffers: V, u Herzele rijdt plat. wijl Hermin ook. we gens defeot. lossen moet. Hoe ook al de anderen zich inspannen om do kop mannen in te loonen, 't gf'nkt hen nivt en de u'tslag gaf ons; 1Flanel-- ."-as sens, 135 km. ln 3 u.-SS min,; 2. V?a Eenaeme R.. cd 10 sec. 3. Alb. JDecthn, or> 1 min.; 4. Pieters A., oo min. 5 s.; 5. Van Kerzel» H.. on c min. 2,9 sec.; 6. Maelbrancke; 7. Van ds Walls R..; 8. Geens; 9. Goethals; 10. Van den Dcssehe. Te Mechelen was René .Tansens sant in eigen land. Cp 75 vrtroklcrrj won hij de 135 km... -'óór 2 Ockers; 3. Clautier; 4. Van Linden 5. Hoogaerts) 6. Carrier; 7. Brusselmans. Bonduel won ook zijn koers t» Spalbeek en levde d» 130 km. af ln 4 u. 10 min.: Hij won on 2. Michte'.s; 3. Van Kerkhoven 4. Van Dycl:; li Poels. Te St Niklaas won de Hollander Theo Middelkamp op 2 Francken; 3. Van Geystelen; 4. Holbrecht; 5. Over loop. VAN STEENBERGEN WINT OOK HET KRITERIUM VAN LAUSANNE Na de nederlaag der Belgen ln Jurich- Lausnnne. heeft Rik Van Steenbergen schitterend weerwraak genomen ln he» krlterlum van Lausann». waarvan ds uitslag luidde: 1. Van Steenbergen50 ounten. de 70 km. in 1 u. 48' 11"; 2. G. Weilenmann, 42 p.; 3 Haag. 29 p.; 4. Gul Lapebie, 12 p 5. Farchlni, 11 p.; 6. Leo Weilenmann, 10 p, BIJ DE ONAFHANKELUKEN ANUTCHIN WINT TE BRUGGE 1 Het meesterschap van Anutchln. uit Meenen, heeft zich deza wetk bij de Onafhankelliken flink aVreteekend Na verleden week door onkans do ziege in d« Ronde van Vlaanderen verloren te heb ben. bevestigde hij zijn huidigs fom» te Brugge. Hij leidde de gansch koers,, die als een afvalt lnrskoers met roan- nend slot kan betiteld worden, M;t t| renners werd de eindspurt betwist en Anutchln won Drachtig* van c«n lengte. Ziehier de uitslag: 1, Anutch'n Albert, 90 km., in 2 u. 37 min.: 2 Sneeekaert Staf. on 1 lengt,»; 3, Van Brabant Lionel; 4. Doelercq Jullen: 5. Van H»u'c andré; 6 Dhnanens Omer 7. Sjynaevo F" 8. Mtyvaert Oct-nf. od 85 r.~c.; P. E 'hc- pens Achlel 10. Van Grid ar rn (Ho). DrukkcrH Sansen Gebroeders Verantwoordelijka Uitgever Jan Sansen, Valkstraat 10, Poperinge. deed was verliefd cp c'e acteur, miaf de acteur wou van de actrice flfct wetsn. Op 'n zeker oogentllk nu mees- ten ze beiden 'n glas wijn drinken, maar de actrice had er ver.gift ia gedaan. Weinige oogenblikksn later viel de acteur neer, leed lievige kram pen en blies zijn keersksn uit. En da actrice deed Juist hetzelfde en bliei ook haar keersken uit. De menschen waren gekomen om een blijspel ta zien cn ze woonden een drama bij. De wereld is slecht, zeg ik tegen Ma renta. De wereld niet, antwoordt Marenta, maar de menschen. Zoo d? menschen, groot en klein, Elkander meer beminden Zou men op de wereld hier Veel meer vreugde vinden. Zs hebbrn er *n drama over ge schreven De dood in 't glas wijn!». «WAT»ZEGT GE van mijn wijn tje? vroeg Mijnheer Lapse, hij is zo® oud als de wereld, man.j Ik smaak het, antwoordde zijn vriend, ik kan er zoo de zondvloed, door proeven. BUITEN IS T OOK neg nltijdj zondvloed. Maar niettemin heb ik Marenta al hooren komen. Ze zou] d'r graag weer eens vandoor gaan.' En plots is ze daar weer! Manneken, zegt ze, ik heb ge droomd dat Ik een nieuwen hoed va: U gekregen had! Hewel, Marenta, ge kunt hem opê zetten in uw volgenden droom», heef* geantwoord... iir

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6