1ELDGEBEU DTE Ui] ging naar dit levend graf mm BRIEF UIT BRUSSEL m Officieele Berichten Besluiten L 't# - HET NIEUWS VAN D'Z WEEK GROOTSCHE INHULDIGING VAN Z.E.I1 VERMEERSCH ALS NIEUWE HERDER TE WOESTEN HET FRANSCHE ROODE KRUIS AAN DE EER STORT 50 FRANK DE CONFERENTIE DER VIER TE PARIJS BIJ DEN VEILIGHEIDSRAAD FRANKRIJK V. S. VAN AMERIKA EGYPTE Iff-MOEETI WERELDNIEUWS IN 'T KORT EEUWFEEST VAN DE LIJN OOSTENDE-DOVER MISSIENIEUWS EEN BUITENKANSJE VOOR DE LIEFHEBBERS VAN NAAMTEEKENINGEN -e tfï jS I mk NATIONALE PRIJSKAMP VAN FOKPAARDEN GERECHTSZAKEN en Franfc, 80 doodstraffen geëisoht Bladzijde 2. i Dsn herdersstaf won't tien nieuwen Herder overhandigd. Nevens hem bemerken we /eer Eerw. Heer Deken Butaye, uit Poperirgo, en. verder Zeer Ecrw. Heer Pastoor uit Noordschote. De Woes ten a ars staan op een wit foladje aangsschtwenbij Sinte Clara, tot wie gamsch Woesten om mooi we der gebeden had. St Clara heeft de vurige wenschsn van de Woestenaar-s v --hoorei, zoodat we Zondag ©on heer- 'c zomerweer hadden ter. gel-sgen- i van de inhuldiging van Z.E.H. -rersch ais onzen nieuwen Her- Niets heeft dan ook de parochi anen, noch de van her en ver geko men vreemdelingen belet om waar lijk zoo overtalrijk dit parochie-feest bii te wonen. Waarlijk Zondag was er feeststem ming in het dorp. Zonder twijfel zal deze dag oiiuitwisch-baar In het ge heugen der Woestonaren en ook in dit der zee van vreemdelingen ge prent blijven. De gansche voorafgaan de woek werd er bijgehaald en voor bereid, velen spaarden noch tijd, noch moeite, noch kosten. Zondag morgen vroeg reeds was het heele dorp bevlagd en versierd met kran sen, bloemen en opschriften. Mach tige praalbogen en tribune werden op gericht. De dorpskerk werd op een passende wijze versierd met sierlijke draperijen, door het huis Lerouge uit OoigemlLeie). DE INSTALLATIE, Te 4 ure stipt, na een korte verwel koming van Z.E.H. Pastoor, - verge zeld van Z.E.H. Deken Butaye van Poperinge - door de burgelijke over heid op de grens op de grens der ge meente, zette de machtige, prachti ge afwisselende stoet zich in bewe ging, in de richting der Dorplaats. Een trio ruiters opende den stoet, en de wakkere fanfare van Elver- dinge, die welwillend haar medewer king en medeviering betuigde, bracht alras wat leven in de lange sliert. 't Oude Woesten kwam dan aan de beurt. Men beweert zelfs dat de overoude Woestenaars het dien dag in hun graf niet konden uithouden en kwamen zien wat al die feestelijke drukte beteekende. In alle geval Mijn heer en Mevrouw de Baron waren op toer met hun kleine jongen en hun rijk beladen koets. De Winkeliers in Oorlogstijd bij gebrek aan paar denkracht, trokken zelf hun wagen. René deelt deze week rantsoenzegels for snuiftabak aan jonge dames, tnkeliers worden overstelpt door ze- Lborderellen, prijzelijsten, 10% af- riag (het werk van Asiel Volgt de woestensehe mobiele jeugd met fees telijk versierde vliegtuigen, auto's en fietsen, kortom een bonte wemeling van kleuren- en lichtschakeeringen. D? druk- en plakpotters gaven ons hun beste aanschouwelijk onderricht nopens hunne dagelijksche bezighe den, honderden gedrukte strooibiljet ten dwarrelden in de lucht. Op Café bracht ons het tappen en het klappen, het zingen en dansen en de pick-up was ook van de partij. Volgden de naarstige bietjes, in hun vreedzaam werk misschien wel een beetje ge stoord door het geloei van sirenes. De lustige bolders waren eveneens tal rijk opgekomen. De potjedsks met pannen en potten, met spaden en 6choppen stonden ook hun steke. In bet kapperssalon scheerde en zeepte men aan de loopende band. De hove niers met konijnen, pluimvee en fruit en grcentsnteelt voorzien van een ei gen boomspuit hield die al te nieuws gierige kijklustlgen op de trottoirs. De Bouwers volgden mist steenen, latten en mortel. Bolle-Beaf met hespma- chien en Pietersoven zorgden voor een mooie komische noot. Een flinke groep B. J. B. - Dranouter had er aan gehouden -hun herder uitgeleide te doen naar Woesten en vergastte hier onze menschen op stijlvolle reidansen. Onze boerinnekens lieten dit echter niet aan hun hart komen en op hun wagen waren ze naarstig aan het werk met boterkarn en entroomer, terwijl een paar voor verrassingen zorgden door de toeschouwer-s die al te ijverig waren om wat van hun boter te ste len. Daarna zagen we de geduchte Schuttersgilde aan het werk, die spijts al hun inspanningen er niet inslaag- den den hcofdvogel neer te halen. Ook de duivenliefhebbers hadden hun dui ven meegebracht om ze voor de tri bune los te laten, tot groote vreugde der brave diertjes. Vele menschen hadden er gaarne bij geweest om met de smakelijke smullende kiekenfret- ters aan tafel te zitten. Voor muziek bij 't eten zorgde dan de muziek van Dranouter, die evenals de menschen van Dranouter, noode van hun herder- konden schelden en hem daarom tot Wosstsn vergezeld hadden. Sint Isi- door op zijn boerenwagen zal wel ver strooid geweest zijn bij het hooren die blijde marchen. De knechtenschool huldigde de nieuwe pastoor met haar mooiste liedjes en de meisjes pronkten met verscheidene prachtvolle groepen in splinternieuwe processiekieederen, aan den nieuwen herder aangeboden ter gelegenheid zijner benoeming. Een reeks auto's die de geestelijke en wereldlijke overeheid voerde, be sloot deze werkelijk grootsche en per fect georganiseerde stoet. Aan alle Woestgnaren en aan de Commissie in het bijzonder dient dank gezegd, voor alles wat zij wis ten te verwezenlijken. IN DE KEEK. Daarna greep in de smaakvol en stemmig versierde kerk de Plechtige aanstelling plaats. Z. E. D. Deken van Poperinge wees in een ontroerende toespraak op die groote bsteekenis van dezen dag. Hij vroeg onze erkente lijkheid en dankbaarheid voor het le ven van opoffering en liefde dat de priester ons schenkt en tevens onze ijverige steun en medewerking voor de grootsche taak die voer den Pries ter Gods is weggelegd in deze tijden van ontreddering en verval den we® naar God te wijzen en hen op dezen weg voor te gaan. Kortom... een «heugelijke dag voor Woesten waarop Z. E. H. Vermeersch onze nieuwe Herder, steeds met ge noegen zal terugblikken bij al deze sympathie en genegenheid hem door de bevolking betoond van harte ge- jiund. Het Nieuws van de Week wenscht Z. E.H. Vermeersch ©en vruchtbaar apostolaat iu zijn belangrijke ge meente; Een der best gelukte wagens ln den stoet was den Eeenhoxiwerswagrn waarop de stielmannen prestaties leverden van hun werk. AANGIFTE VAN TABAKSTEELT Alle tabaksteelt moet worden aan gegeven vóór 1 Juli. Een aangifte dient ingereikt voor elke gemeente waar de planter tabak teelt. Die aangifte moet inzonderheid ver melden: a) ligging (gemeente, straat, num mer, wijk of buurt) en oppervlakte van elk perceel, alsmede getal van de er op geteelde planten; b) plaats (gemeente, straat en num mer) waar de tabak zal gedroogd, worden en neergelegd na het dro gen; dienen daarenboven nauwkeurig aangeduid, behalve indien de plan ter hoogstens 150 voor eigen ver bruik bestemde planten teelt, de lo kalen aangewend voor het drogen en voor het opslaan van de tabak na het drogen. DE ntlJZEN IN DE HOTELS Tusschen leden van de Regeering en vertegenwoordigers van het hotel- bedrijf werd een overeenkomst be reikt inzake de prijzen in de hotels. In hoofdzaak mogen de pa-ijzen van 1939 met maximum 100 verhoogd worden voor het verhuren van hotel kamers, met 125 voor de pensioen- prijzen, met 170 voor de prijzen der eetmalen, met 100 voor den aankoopprijs der eetwaren, waarmede de gerechten voorbereid worden, voor diners volgens de menu's. Voormelde prijzen mogen nog met 25 verhoogd worden gedurende het seizoen door de seizoen-exploitanten. Er zal verder gezorgd worden voor de levering van koffie aan de spijs huizen. Binnenlandsch schapen vlees c h mag er vrij opgediend worden. Ander vleesch tegen afgifte van rantsoenzegels, alsmede boter, margarine en aardappelen. Deelaegels zullen binnen kort in omloop ge bracht worden. op postchcckrekejning Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal V wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Om z'n verdiensten van gedurende den oorlog word het Fransche Koode Kruis vereerd met eeremerk van het Fransche Eerelegioen. Op bovenstaan de foto zien we hoe, ter gelegenheid van een ceremonie te Parijs, de Fran sche Generaal de Lattre de Tassigny de eereteekens van het Eereiegioen en het Oorlogskruis spelt op de vlag van het iraiische xtooda KruUs Ken uw volk, kon uw ïar-cl! ONEENIGHEID BLIJFT BESTAAN OMTRENT TALRIJKE PUNTEN De Ministers van Buitenlandsche Zaken der vier groote mogendheden: V. S. van Amerika, Groot-Brittanje, Frankrijk en Sovjet-Rusland, respec tievelijk de H.H. Byrnes, Bavin, Bi- dault en Molotov, hebben hun onder handelingen op de conferentie te Pa rijs voortgezet. Op enkele punten kon een akkoord worden bereikt, maar op meerdere punten zijn de zienswijzen uiteen loopend gebleken en... gebleven. Meest al is het het Russisch standpunt dat in tegenstelling staat met dit der Westersche mogendheden. Toch dient aangestipt dat de tegenstellingen niet zoo scherp zijn tot uiting gekomen als bij voorgaande bijeenkomsten. Over den uitsla® is men dan ook meer optimist dan men het was vóór de conferentie een aanvang nam. Er werden zittingen gehouden in het openbaar, andere in het geheim, wijl eveneens onderhandelingen ge voerd werden tusschen twee der zete lende ministers, H.H. Byrnes en Mo lotov, in plaats van tusschen alle vier. Het bijeenroepen van een algemoe- ne vredesconferentie, waaraan 21 vol ken zullen deelnemen, werd te ber de gebracht. Hf Byms stelde hier voor 15 Juli voor. Naderhand werd de datum van 1 Augustus voorgehou den. Nadere bepaling hieromtrent dient echter nog vastgesteld. Zuld-Tyrol: er werd besloten dat dit gebied aan Italië zal blijven. Italiaansche vloot: akkoord werd, bsreikt omtrent het aantal aan Ita lië te laten kruisers. Donausoheepvaart: De H.H. Byr nes, Bevin en feidault vroegen de vrije scheepvaart voor alle lands nop den Donau. Hr Molotov drong erop aan dat, vooraleer een besluit getrof fen werd, al de Donaulanden hier over zouden worden geraadpleegd. Aanbeveling voor vrije scheepvaart op Donau werd door Hr Molotov ver worpen. Melden wij tenslotte nog dat af gevaardigden van verschillende lan den, die bij de conferentie te berde worden gebracht, te Parijs aanwezig zijn en er hun respiectevelijk© belan gen bij de ccnfereerende ministers verdedigen. MOLOTOV De onvezadigbare Rus De Russische woordvoerder ver klaarde ook o. m. dat de Russen naar de conferentie waren gekomen met den vasten wil deze tot een goed ein de te brengen en veegde er aan toe den indruk te hebben dat alles goed ging. Omtrent de besproken punten en het resultaat erover toereikt kan vol gende worden gemeld: Herstelbetalingen door Italië te be talen; geen akkoord en verzending naar deskundige commissie. Fransch-Italiaansche grens; Hr Mo lotov vroeg eerst om uitstel, ten ein de bepaalde punten van het gedane voorstel te kunnen instudeeren. Een akkoord zou naderhand zijn bereikt inzake Tenda en Briga, maar het ne telige punt zijn de Itaiaansche be langen en de hydro-elektrisehe sta tions die gelegen zijn in het gebied van den Cenis-toerg, gebied dat Frank rijk wenscht aan te hechten. Geallieerde Commissie in Italië: akkoord over samenstelling van deze commissie, die de uitvoering van het vredesverdrag door Italië zial te vol gen hebben. Terugtrekking der geallieerde troe pen uit Bulgarije en Italië: Hr Be- vin verklaarde dat Engeland bereid was de Britsche troepen uit Italië te rug te trekken 90 dagen na onder- teekening van het vredesverdrag, op voorwaarde dat de verbindingswegen van de Amerikanen in Oostenrijk verzekerd wezen en dat Rusland ook bereid zou zijn in zelfden tijd zijn troepen terug te trekken uit E-ul- garije. Hr Molotov stemde hiermede in en akkoord werd bereikt. Italiaansche koloniën: een commis sie zal worden aangesteld en men zal over een tijdspanne van 1 jaar be schikken om hiervoor een regeling te zoeken. Triëst en Yougo-SIavlsche-Italiaan- sche genzenr Hr Molotov steunde de Yougo-Slavisohe aanspraken. Ben ak koord werd nog niet bereikt. De in ternationalisatie van Triëst werd voorgesteld. De kwestie zal nader hand nog worden besproken. Dit is wel een der neteligste punten die op de agsnda der conferentie staan en die Oost tegen West ten zeerste ver deden in zienswijze. Naderhand werd nog gemeld dat zoowel de Italiaansche als de Yougo- Slavische Regeering over deze kwes tie zullen geraadpleegd worden en dat men op zoek is naar een com promis. KOMT ER iiSN NIEUWE REGEERING? Na de interpellatie van de HH. Be Schrijver en Heyman over de onsamenhangende politiek van de regeering is ze niet uiteengeval len. Maar het abces was aange wezen en nu ziet iedereen er de etter langs alle kanten uitvloeien. Het staat vast: die regeering houdt het niet lang meer uit, hoe ze ook draaie en keere. Waarom ze uiteenvallen moet is reeds duidelijk van bij haar samenstelling: omdat men geen water met vuur kan verzoenen, zelf al heet men Van Acker. Be innerlijke contradicties tus schen socialisten, communisten en liberalen moesten tot uiting ko men. Nu gebeurt dit bijna ellcen dag. Liberalen en communisten zijn niet meer accoord over de economische politiek van de re geering. Bat bleek uit de inter pellatie van dhr Mundeleer ver leden week en uit het dagelijlcsch geschrijf van Be Roode Vaan Op het gebied der buitenland- sche politiek, zei Van Acker vóór 14 dagen, zijn de communisten het met ons eens, maar verleden week in den Senaat trok Minis ter Spaak zelf tegen de Stalinis ten te velde en verweet hij hen hun onsamenhangende politiek (Tiens, tiens!) Binsdag moest dhr Rolin, so cialistisch Senator, dhr Van Glab- beke interpelleeren om diens «on samenhangende politiek» inzake epuratie en repressie. Bie inter pellatie werd echter ingetrokken. Waarom? Be eer.en beweren dat de regeering weer accoord ge raakt is. Be anderen mesnen te weten dat Van Acker eindelijk klaar gekomen is met de onder handelingen waartoe hij sedert weken reeds de leiders van de C.VJP. heeft uitgenoodigd en dat NOG STEEDS DE SPAANS CHE KWESTIE De veiligheidsraad kwam opnieuw bijeen om de Sjpaahsche kwestie an dermaal, te bespreken. Een voorstel van Polen, gesteund door Rusland, om de betrekkingen met Franco-Spanje af te breken, werd verworpen met zeven stemmen tegen vier. Deze vier waren Frankrijk, Mexico, Polen en Rusland. Ten slotte werd voorgesteld deze kwestie oo den agenda te behouden tct uiterlijk 1 September. Engeland en UjS.A. bleken van oordeel dat de Algemeens Vergadering deze kwestie best zou kunnen bshandelen en de i bewering al.s zou Spanje ernstig den vrede bedreigen, uit het voorstel wérd weggelaten. «O» Hr BIDAULT VORMT NIEUWE FRANSCHE REGEERING 8 M.R.P. 7 COMMUNESTEN 6 SOCIALISTEN 1 U.D R. Hr Bldault, door de Constituante aangesteld als Rsge-eringshoofd, heeft Zondag avond j.l. de samenstelling van de nieuwe Fransche Kegsering •bekend gemaakt. De nieuwe Fransche Regeering om vat 8 leden van de M.R.P. (Christen Demokraten)7 Communisten. 6 So cialisten en 1 van de U.D.R. (Sociaal- Demokratlsohe Verzetsunie)Daarbij telt men 9 onderstaats-sekretarisren, namelijk drie van elk der drie groo te partij-en. De Fransche Radikaien hadden ge weigerd deel uit te maken van de nieuwe samenstelling. Zeventien leden dezer nieuwe re geering waren reedslid van de'af getreden reveering. E" zijn slechts vier nieuwe figuren in den regeerings- ploeg. Hr Bldault, eerste-minister, be houdt -tevens het Ministerie van Bui tenland sche Zaken. Een der grootste moeilijkheden- tot de vorming der nieuwe regeering, was de eisch der Confederation Générale du Travail, die een algemeen© loons- verhooging van 25 omvatte. Hr Bi- dau-lt kon een akkoord bereiken op 'basis van 15 algemeene loonsv-er- hooging, dit met den steun der So cialisten contra de Communisten. ■Dit kabinet zal denkelijk geen lang le-v-en -hebben, daar de Socialisten als vcorwaard-3 tot deelneming gesteld hebben, dat de nieuwe verkiezingen niet later dan den 15 Oktober zouden kunnen gehouden worden. Er weze -hier terloops no.g gezegd dat op een zitting van d-e Constitar.n- te de Voorzitter, Kr Vincent Aurio', Socialist, verklaarde dat een tweede Kamer moedig is.- Dit i.s dus een af breuk van het standpunt door de So cialisten ingenomen bij het opstellen van het eerste, maar verworpen grondwetsvoorstel. REPUBLIKFTNSCFE BETOOGING TE PARIJS In ens laatste blad meldden wi' re sds dat te Parijs op 18 Juni eer. betooging werd gehouden, waarin ge roepen word: «de Gaulle au Pcu- voir», t.t.z. «de Gaulle aan het Re wind en dat na een woeligen avond tal van ruiten stuk gegooid werden van een paar communistische lokalen. Als protest tegen die betocging heb ben de links-chen cp Donderdag 22 Ju ni j.l. een foetooging op touw geest, waartoe alle medevoelen-d-sn van Pa rijs en omliggende opgeroepen wer den. Een greote massa arbeiders nam dan ook aan de manifestatie deel, betocging die zich begaf naar den zretsl der communistische partij. Cp het -balkon van dit lokaal hadden de groote Fransche communistische lei ders. alsmede de kopmannen van de C. G. T. plaats genomen. Er deden zich geen incidenten voor. VOOR 25 JAAR BONDGENOOT SCHAP TUSSCHEN DE 4 GïlOOTEN De Amerikaansch-e Regeering zou een 25-jarig bondgenootschap tus schen U. S. A., Groo-t-Brittanjo, Rus land cn China voogesteld hebben, om te vermijden dat Japan opnieuw een gevaar voor den vrede zou kunnen worden. BEKENDMAKING VAN HET VER SLAG VAN GENERAAL EISEN HOWER OVER DE EINDPHASE VAN DEN OORLOG Zoowel te Washington als te Lon den werd h-et verslag van Generaal Eisenhower over de eind phase van den o'priog in h-et Westen bekend gemaakt. In dit verslag, dat uitweidt over de gebeurtenissen van D-dag tot V-dng, wordt o.m. Mcntgommery's beleid in het Caën-gebied meesterlijk genoemd. Dit beleid wed enkelen tijd geleden door een AmerIkaarischen journalist op felle wijze gehekeld aantijging die aldus te niet wordt gedaan. Generaal Eisenhower wijst in zijn verslag ook op de moeilijkheden waar op men gestuit is om verbinding en contactname te verkrijgen met Mos kou, inzake de ontworpen krijgsver richtingen en ho-e laat dit slechts kon worden bekomen. In de elmdphase van den oorlog wa ren drie beslissends episoden, zegt Generaal Eisenhower, namelijk de ge vechten op het Normendisohe strand, de zak van Falaise en de strijd op den Rijn. De Duitsehcrs, die over ren te zwakke Luftwaflev-rk—v-"'rag be schikten, maakten ook fc'en dis hen duur te staan, zijn gekomen, o.m. ■te Falaise. GENERAAL EISENHOWER TEGEN PRIJSGEVEN VAN-CTHEIM DER ATOC'MBOM wel werd gemeld dat Egypte in prin cipe bereid zou zijn de Britsche voor stellen voor het nieuw verdrag aan te nemen. -<o>- mm GENERAAL EISENHOWER Generaal Eisenhower heeft het Ocngres ervan cp de hoogte gebracht, dat hij gekant is tegen het prijs geven van het geheim der atoom bom, alvorens aangepaste veiligheids maatregelen zouden worden getroffen. Intusschen werd het Am-erikaansch voorstel tot't inst-andb-rengen van een internationale controle op d-e atoom energie, voorstel dat 'bijgetreden werd door Engeland en Canada, in de Commissie voor Atoomenergie vast- geloopen, tengevog© het vasthouden d-óor de Russen aan hun veto-recht. «O» DE GROOT-MOEFTI GAST VAN I'ONING "Dji! EE Cl De Grdot-Moefti van Jerusalem, Hadj Mohamed el Hoessein, is op Woensdag der vorige week plots op het Koninklijk Paleis van Kaïro ver schenen. Zooals men weet, was de Groot- Moefti enkel dagen voordien op ge heime wijze vertrokken uit Parijs, waar hij onder toezicht stond. De Groot-Moefti heeft thans zijn Intrek genomen op een domein van Koning Faroek van Egypte en de Egyptische Regeering li-et reeds we ten dat zij niet zinnens was den Groot-Moefti aan Engeland uit te leveren. DE RRITSCH-EGYPTISCHE ONDERHANDELINGEN Een nieuw akkoord tusschen Egyp te en Engeland blijft steeds uit. Even- Canada: Fred Rose, betrokken in de zaak der atoomspionn-age, werd veroordeeld tot zes jaar gevang. Het is mogelijk dat hij na het uit zitten van zijn straf zou worden uit gedreven. Du'tschland: In de Duitsch" groote agglomeraties is het moree! peil zee laag ge-vallen. 50 van de dieven en moordenaars gesnapt te Beriijn, zijn jongens van 15 tot 18 jaar. De jongsten bedelen overal en vallen bijzonderlijk de militairen las- tig, en verkoopen dan, op de zwarte' markt, de cigaretten en lekkernijen die zij hebben kunnen krijgen. Palestina: Een der door de Ja den ontvoerde Britsch-e officieren kon ontsnappen, andere werden terug in vrijheid gesteld. Nog een tweetal of ficieren blijven door de Joden gevan gen gehouden. Men vem-oedt dat zM dit zullen doen tot na -afioc-p van het proces tegen 30 leden van een Jood- sche militaire organisatie, die wegens verboden- wapendracht terecht staan. Rusland: Radio-Moskou deelde mede dat in Rusland 80.C-00 acres •wijngaarden zullen voorbehouden worden tot het fabri-ce-eren van cham pagnewijn-, dat dit jaar vier millioen fleaschen zullen geproduceerd worden en dat men hoopt deze preduk'tie op 13 millioen te brengen binnen- 5 jaar. Zweden: In Zweden spreekt men druk over vliegende bommen die door radio zouden bestuurd worden en die herhaaldelijk Z-weedsch grondgebied overvliegen. Aldus de «Daily Mail», die eraan toevoegt, dat men meent dat met deze tuigen proefnemingen gedaan worden door de Russen. Slovenië: Migr Margottl, aarts bisschop van Gorizia, tegen wie ge jouwd en steenen gegooid werden, ■heeft de excommunicatie uitgespro ken tegen de communistische journa listen van vier pro-Slavische bladen van Triëst. Hongarije; De inflatie bereikt een zoo erg peil, d-at de drukkers de behoeften aan bankbiljetten niet kun nen vohouden. De waarde der bank biljetten wordt niet meer volledig in cijfers uitgedrukt, maar wel in X mil- üarden. De Hongaarsche regeering heeft beloofd met 1 Augustus een nieuwe munt In te voeren en stabili satiemaatregelen te treffen. Daar de Hongaren van de U.S.A. zouden ver kregen hebben dat hen 23 ton goud zou worden teruggeschonken, hoopt men op redding van den financieren toestand in Hongarije. De U.S.S.R. zou anderzijds 'beloofd hebben de her stelbetalingen, geëischt aan Honga rije, van 41 millioen dollar, terug te -brengen op 21 millioen. Italië,: Bij regeeringsmaatregel werd de nog bestaande Italiaansche Senaat afgeschaft. Ter gelegenheid van de uitroe ping van de Republiek, zal naar verluidt amnestie verleend worden aan een 50.009 personen. Zou den hiervoor o.m. in aanmerking ko men-: Edda Ciano, Ansaldo, voormalig radio-speaker, gewezen vooraanstaan de journalisten, enz. Polen: De terreur houdt aan. Aanhangers van Micolajcyk, voor aanstaande leden van een plaatse lijk» afde-eling van de Boerenpartij, werden ter dood of met een zware gevangenisstraf veroordeeld. Ds Poolsohe regeering tsekende pro test aan bij de Britsche ambassade te Warschau, omdat deze mededee- lingen aan de Poolsche pers zou ver strekt hebben die niet over Engeland zelf zouden 'betrek hebben gehad. U.S.A.: Daar de boeren niet ge noeg slachtvee naar de markt bren gen, is groote schaarschte aan vleesch ontstaan. Huisvrouwen moesten twee uur in de rij staan en te Chicago moesten vie-eschconservenf abrieken, bij gebrek aan vleesch sluiten. Engeland: In steden en dorpen hebben de Engelsche huisvrouwen ge- I protesteerd tegen de rantsocneering. Ér werd gedreigd met e-sn vrouwen- marsch naar het Lagerhuis. Het staat evenwel vast dat ook -het -brood er zal worden gerantsoeneerd. Duitschland: Ln de Britsche zone werden dit jaar, voor de eerste maal sedert het aan het bewind kó m-en der Nazis, H. Sakramentsipro- cessies gehouden, die een grooten luister kenden. Terzelvertijd werden in een Herderlijk Schrijven de ge- loovig-en opgeroepen tot me-e-r solida riteit. PATER DAMIAAN Een de-r onzen heeft dit gedaan, een dien we nooit mogen vergeten. Onze groote Pater Damiaan. Ge vraagt ons waarom we nu juist over Pater Dami aan willen schrijven In de laatste tijden hooren we veel over nieuwe filmen spreken. De Sul livan's Baas Ganzendonck De Skutels van het Koningrijk» enz... Maar daar wordt ook gesproken over een wezenlijke interessan-te film Pater Damiaan die weldra in on ze kine-mazalen zal worden afgerold. Wo aanzien het derhalve onzen plicht onze lezers vooraf op de hoogte te brengen van deze scnoone en hoog staande figuur. Hij was een Kempische jongen, miet name Jozef de Vcuster. Als kind was hij reeds heldhaftig hij deelde zijn lekkernijen uit aan een bedelaar, kon een heelen dag zwijgen uit verster ving en zat stil in de kerk te bidden, Het eeuwfeest van de lijn Oostende- Dover, alsmede het 500-jarig toestaan van de haven van Oostende, zal van af 29 Juni tot einde der maand Juli gevierd worden te Oostende. In den loop dier dagen worden ter dier gelegenheid- t-arijke feesten, ten toonstellingen, wedstrijden, enz., in gericht. (Van onzen eigen berichtgever hij liever de regeering zou om vormen zonder dat er zich een crisis voor doet. Wat er ook van zij, twee zaken zijn duidelijk. Primo dat de toe stand zeer ernstig is, want Minis ter Spaak die weer naar Enge land moest om te Sheffield doctor honoris causa gebombardeerd te worden bleef thuis en het Comité van de B.S.P. vergaderde Maan dag zeer plotseling zonder dat er na afloop van de vergadering een communiqué gegeven werd zooals dit gewoonlijk gebeurt. En het is ten tweede duidelijk dat de ministers en de regee- ringspartijen overeenkomen als kat en hond, ivant waar zij bij de interpellatie van de C.V.P. nog den indruk wilden wekken dat ze het roerend eens waren, daar ver wijten zij nu zelf mekaar dat ze een onsamenhangende politiek voeren. Aan al deze moeilijkheden zou echter nog een andere kwestie ten grondslag liggen: de gemeen teverkiezingen naderen en de drie regeeringspartijen beginnen schrik te krijgen dat ze er leelijk zouden kunnen van krijgen. Baar- om zouden ze absoluut nu de C.V.P. in de regeering willen lok ken. opdat wij bij de gemeente verkiezingen de kiezers niet zou den kunnen aantoonen hoe goed het in het land gaat met die zalige linksche regeering door het volk gewild Naar we echter uit goede bron vernamen zou de C.V.P. niet zoo haastig zijn om in de regeering te treden. En of ze gelijk hebben! Bat de anderen de vuile pap dien ze gebrouwd hebben nu maar eerst zelf uit eten. Ze hebben hun goestje willen doen en moeten er nu maar de gevolgen van dragen. Verschillende personaliteiten die we tijdens de jongste dagen ont moetten drukten verder de mee ning uit dat de C.V.P. in elk ge val, wanneer ze in de regeering treedt, aan het land duidelijk moet zeggen hoe het met het land gesteld is op het oogenblik dat zij verantwoordelijkheden opnemen, want het zou al te gemakkelijk zijn later de schuld van alle wan toestanden op onzen rug te schui ven. Iedereen zal hier ongetwijfeld op accoord gaan. IIET IJZERKRUIS Be HH Be Bruyne, Pholien en Sobry, C.V.P.-Senatoren, hebben Binsdag namiddag de regeering geïnterpelleerd over de onteige ning van de gronden waarop het IJzerkruis gebouwd was, en over haar intenties een nieuw natio naal monument op te richten ter herinnering aan alle gesneu velden van den IJzer. Be interpellanten lieten opmer ken dat ze tegen een dergelijk monument niet het minste be zwaar hadden, maar dat het een beleediging was het IJzermonu ment niet weder op te bouwen. Minister Buisscret heeft hierop een antwoord gegeven dat nog dwazer en kleinzieliger was dan hetgeen hij vroeger in de Kamen hierove^reéds vertelde. Hij pakte weer uit met de beweringen dat sommigen hun hoed zouden op gehouden hebben wanneer op de jeugdbedevaart van Beloken Pa- schen de jeugdbedevaart door ging en sommigen zouden gekucht hebben wanneer dhr Jan Boon enkele uitspraken van Churchill citeerde! Bie zeer liberale Wallin- gant die geen enkel bezwaar heeft tegen de separatistische betoogin gen te Waterloo steunt zicli op tendentieuze politieverslagen om de Vlamingen te tergen en te kleineeren. Intusschen blijkt duidelijk dat liberalen, socialisten en commu nisten alles in het werk stellen om een nieuwe Vlaamsche natio nalistische partij te doen ont staan. Elke stem die bij de vol gende verkiezingen naar die par tij zou gaan zou immers een aan- ivinst zijn voor hen aangezien ze de C.V.P. zou verzwakken. Wij zullen er echter over waken dat dit niet gebeure. DE NIEUWB PACHTWET In de Kamer werd Binsdag en Woensdag het wetsontwerp be sproken houdende een nieuwe re geling inzake de pachtwet. Over den grond en het doel van het wetsontwerp (meer zekerheid ver- leenen aan de pachters) gingen alle partijen accoord, maar haast alle woordvoerders, en vooral dhr Biscry (C.V.P.) brachten critiek uit op zekere modaliteiten. Hij vroeg o.m. meer preciesies over de ernstige motieven die vol gens het ontwerp van Minister 'lefevre aanleiding kunnen geven tot een opzeg. Over dit onderwerp zouden ech ter een paar afzonderlijke artikels moeten geschreven worden. 26-6-1948. als daarbuiten de jolige kermis ru moerde. Na 2 jaar handelsschool te'sGraven- brakel treedt hij op 19-jarigen leef tijd in 't klooster bij de Paters Pic- pussen, te Leuven. In h-sm rijpt de held van Molokaï. Want hij is nog geen priester of daar trekt hij cp als missionaris bij de Ka- nokken in die ven» Sandwischeiiand-en En dit op eigen aanvraag. Heerlijk is de streek van wilde tropenpracht. Maar heerlijker nog bloeit hier de ziel open van dezen Kempischen jon gen, als hij te Honolulu zijn eerste Mis opdraagt, Moederke en Vaderke zijn ver. Met een laaienden geestdrift zwoegt hij negen ja-ar in het distrikt Puna en later in Kohala. Zoon missionaris leven is al prachtig maar hij hunker de naar grocter, naar geweldiger da den. Daar la® Molokaï, het levende rot te n-de kerkhof der t-aJrijks melaat- sch-en, die, weggerukt uit den dier baren huiskring, als een veroordeelde bandietenbende naar het eiland van d-en dood werden gebannen... Een iiooge rots, een streepje zee met een strandje, een kerkje en een hospitaal, (maai- welk een hospitaal !)wat ka potte hutten de hemel er boven, en stapels mizerie, hooger dan de bergen, zoo zagen er die twee dorpen Kalawao en Kalanpopa uit. Daar gingen ze dood. En ook zoo vele zielen stikten er ha zedenbederf en dronkenschap. Over dit oord van eilende klonk de erbarm- lijke roep Hier zijn geen wetten Want niemand kwam er, daar de re geering het verboden had om wille der besmetting. Maar wacht Daar komt onze Kem pische man, daar komt Pater Dami aan. Aan zijn bisschop heeft hij ge zegd Ja, ik ben bereid om me le vend onder de melaatschen te begra ven. Hij trekt naar Molokaï om er te blijven. Nu kan hij zijn reuzekrai-.h- ten meten tegenover een reuzewerk. Meer dan twintig nachten slaapt hij Dinsdag, 18 Juni j.l. vertrok uit de Zuidstatie te Brussel een speciale trein naar Barcelona (Spanje) met missionarissen die van daar per boot naar Ccngo verder zcudsn vertrekken. Het was in Brussel een der schoonste en der treffendste afreizen naar de missiën. Ongeveer c-en 1C0 tal E. Pa ters en Missisbrceders en Missiezus ters zijn er afgereisd een groot ge tal er van wachtte sinds,jaren op dien gelukkigen dag waarop ze zouden mogen v-ertrekfcen naar hun verre arbeidsveld. Allerlei kleuren van klee ding der verschillende missieorden wa ren er vertegenwoordigd. Er heersch- te cp het perron van den trein, onder die talrijke familieleden en missionarissen wel droefheid om het jarenlange, misschien hier op aarde laatste afscheid... maar benevens die droefheid, cok vreugde en fierheid van ouders, familieledisn en zendelingen over d-en zware-n last die ze met liefde kunnen dragen voor 't rijk Gods. Zelfs d© onverschille-nste stedelingen stonden dit scho-one spel met bewon dering te bekijken dit kan alléén de liefde tot Christus in de zielen. De zendelingen reizen per speciale trein tot Barcelona en na een ver blijf van een paar dagen schepen ze in op een Spaansche boot die hen na 17 dagen in Congo zal brengen... Dat God met hen wezè en moed en volharding schenke F onder een Pandanusboom en overwinl d-en lnstinktmatigen afkeer voor jreeuwgeurige wonden en afschuwelijk^ menschen gezichten. Hij tromt de me. laatschen samen in liet kerkje ep spreekt tot die sukkelaars zijn opbeu. rend woord. In de zieke oogen van die verlaten lui straalt weer een vonk je hoop. Hij, Pater Damiaan, lieeffc den weg gevonden naar hun hart. En nu begint een leven dat, natuurlijker, wijze, niet te houden is. Maar de Heer troost hem Zon. der H. Sacramentzegt hij ergens, is ©en leven als het mijne niet te dragen. Zielen redden, menschen troosten, en hen hter doen thuis gevoelen I Daarom gaat het I Handen uit de mouwen Er is dagelijks gemeenschappelijk gebed in de kerk. Hij timmert ln 12 jaar 3oo nette houten huizekes, die lief en lachend over do vallei gezaaid liggen. Hij legt een waterleiding aan en zorgt voor wat geld voor zijne ar. me melaatschen. Hil haalt dokter en apotheker bij, en zorgt voor kleede ren. Hij schildert zijn kerk en bouwt er nog oen nieuwe bij. HIJ sticht een fanfare, en werkt tot hij de algemee ne drankpla-ag van kant krijgt. Hij brengt het zoo ver, dat hij schrijven mag dat do melaats chen hun ge. nezing niet zouden willen als ze Molo. kaï moesten verlaten Heerlijk gewerkt, Kempische kerel Daar was echter nog meerdi« scliameie wrakken zingen de hoog. mis van Mozart en knielen met een, 500 tal aan de Communiebank. Ja, daar gaat een processie uit en boven de bonte bende waar wierook en won. denstaiïk doareenslaan, staat de held van Tremeloo, en trekt over hun rot. tend© hoofden het Kruis met die -blan. ke Hostie... Nu mochten alle klokken luiden, hoog en diep l Hij was de man met t groote har\ ■die voor de weeskinderen schoollo* kalen bouwde, en de zieken verzorg» de. Hij preekt retraiten, en begraaft die arme iraetischenlijken op waardige wijze. Hij aelf heeft voor hen 1500 doodkisten getimmerd. En dat alles deed hij waardig, be. slist, troostend. Zoodat het anderen aan 't huilende hart sloeg en balsem de en opwekte. Twaalf jaar werkte hij zoo onver saagd door. Toen had de melaatsch. feid hem te pakken... Hij ondergaat de afschuwelijke misvorming van deze besmettelijke ziekte. Het gezicht zwelt op, er komen diepe rimpels in de huid, het- wordt een algem-een kanker, die vooral de uiterste ledematen aantast en wegknaagt. Toch legt de Kempen- zoon zijn weak niet stil... Nu moet Ik wel denken aan Pater Lievens die met de tering op 't lijf, van geen rus ten weten wude, maar meer zijn dier baar Chota-Nagpur invluchte. Helden van granietGlorieheldea van ons glorieus© vlaamsche ras Ja, Pater Damiaan sjouwt voort, tol de rottende ziekte hem op zijn bed velt. Kalm en waardig stierf hij d-en 15 April 1889. Al de melaatschen schreiden all kinderen. Op zijn monument te Mo- lokaï staatGreet:" liefde heeft niemand den hil die zijn leven geelt voor zijn vrienden... m mwm liet standbc ?d w» Pater Damlaal te Tjihivcil. fh/ui*. feat/t' j En onze groote beeldhouwer. Con stant Meuni-er, die in onsterfelijke ge wrochten- den arbeid heeft bezongen; heeft ter memorie aan den geweldi gen arbeid va.n dien geweldigen werk» reus, Pater Damiaan, te Leuven een standbeeld voor hem gemaakt. Onder den patersman-tel schuilt een anne melaatsche. Als ik er voorbij ga. grijp ik mijn hoed van 't hoofd. Hij Is groot en schoon Laat zijn volk waaruit hij kwam, even goed en even groot en heldhaftig zijn om anderen te helpen, K. HOPPEZEUNS Zondag jü. had te Brussel, in <M slachthuizen van Anderlecht, de Na tionale Prijskamp voor Fokpaardefll plaats. Niet min dan 3-50 onzer prach« tigste paarden namen aan den wed* strijd deel. Onder prijswinnaars vermelden wijl Hengsten van 2 Jaar (Ardenneesolj' ras)3* prijs aan Wi-Hy de Furne^ behoorend aan Hr R. Joye, uit Veunfc Merries van 4 Jaar (Ard. ras)| 4* prijs: Flora de Ramskapelle, aaO Hr Monteyne, uit Ramskapelle; Hengsten van 5 Jaar en meer (Belg, Trekpaard)4' prijs: Latooureur d* Barsdam, aan Aloïa Caliebert, uU Zarren; Hengsten van 3 jaar (Belg. Trek' paard): 4» prijs: Bloc de VInmertliv- ghe aan Coene Oscar, uit Dlkketouscl^ Merries van 5 Jaar en meer (Belg, Trekpaard)18* prijs: MLrza Ramskapelle, aan Moniteyne ArsèiH, uit Ramskapelle; Merries van 3 Jaar (Belg. Treür paard)4" prijs; Bella de Woumep, aan Do Ooene Achlel, uit Woumea Wcllco autograpliist zma er zich niet de vingers aflikken bij het aanschou wen dezer collectie naamtcekcningen van al de groote mannenvan Nazf-Dultschland, die zich thans voor het gerecht te Neurenberg' te verant woorden hebb-n. Deze li jst werd op gemaakt om als studio dienst to doen voor de graplhologcn. Links van boven tot benoden, lezen wo de volgendo na,men: Fritsehe, Neurath, Speer, Scys-Inqua-rt (Hess weigerde te leo- kenen, maar schreef toch enkele woor den) verder Jodl, Kal toni» runner, Saukel, Schirach, Raedor, Dönitz cn Görbig. Rechts van boven naar onder: Rlbbentrop, Rosenberg, Frirfk, Strel- eher, Fimek, Schacht Keitel, Papen PROFESSOR FR. DAELS BIJ VER STEK TER DOOD VEROORDEELD Woensdag J.L werd voor den Krijg» raad van Gent de zaak ten laste vsJ Professor Frans Daels opgeroepen. Prof. Daels is nog steeds voort" tig. HIJ werd bij verstek ter dood veroordeeld en moet 10 millioen ff, schadevergoeding betalen aan de» Belgischen Staat. DE ZAAK DER WERBES TELLB TE BRUGGE Vier ter dood veroordeelIngcu L>e krijgsraad van Brugge veldl vooanls Inzak© d© Werbes telle te Brag* ge. Vier der baschudlgdenMarie* Louise Bulcke, Etlenne De Btsschoft Georges Van Mullem en Abert Loos* werden ter dood veroordeeld. Clemei», De Bruyne kreeg levenslange hecht*4, nis eh Leo Vrielynck 20 jaar gevang DB MOORDENAARS VAN CHARLEROI fefflftke het. proces. Ingespannen t» gen de reKistisch© moordenaars va» Charleroi werden, door dea Audits'! iea 4

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2