De N. Bloedprocessie op 1 Juli KRONIEK P0PERINGE-0MMEGAN6 Is ook voor UW BEDRIJF de aangewezen Bank Zij is tot uw dienst SOCIALE De Week in ons Land De Bank van Nieuwsjes in kort Kroniek onzer Bevoorrading Aanvragen voor vervroegde Oproep of om Uitstel 15 Juni 1941 VOORMEZELE'S GROOTE DAG LEOERWIEUWS STORT 50 FRANK NORMAALSCHOOL TE ANZEGEM voor landelijke huishoudkunde. DE AKADEMISCHE ZITTING DER A. W. T. TE ROESELARE H. Benoit Maertens uit Geluwe aan de eer. HET NIEUWS VAN DE WEEK GEDACHTEN «Bladzijde 3» DE WIJDVERMAARDE PROCESSIE VAN BE BRANDKAST VAN 'T GEMEENTEHUIS TE BESELARE UITGESCHUD Alle tabak-, kolen- en bijzegeïs gestolen. KINDJE VERDRONKEN TE ZUIDSCHOTE GROOT RUTORNOOI TE KORTRIJK VRACHTWAGEN IN GROEP MENSCHEN TE GEWTBRUGGE Naamlooze Vennootschap ROESELARE ZetelROBSE&Mii Ms Hoordstrent BRUGGE, 7, Dijver IEPER, Diksmuiaestraat 22 VEURNE, Noordstraat 24 H. R. Kortrijk 13776. KANTOREN: ARDOOIE DADIZELE I Y..YI MOORSLEDE PASSCHENDALE RUMBEKE STADEN S'ELOOIS- W1NKEL. DOODELIJK ONGEVAL TE MEENEN Een vrouw door een triporteur aangereden loopt doodelijke verwondingen op. HET HOOFDKWARTIER VAN DE FUHRER ONTDEKT Muren van 4 meter, zolderingen van 8 meter dik. INWONER VAN HEULE UIT RUSLAND TERUGGEKEERD DE LOONKWESTIE VERSCHERPT MEER DAN 20.000 STAKERS IN HET LUIKSCHE H. F. VAN DEN EYNDE PLOTS OVERLEDEN Het Proces van Het Algemeen Nieuws verdaagd. SPIJTIG GEVAL TE ROESELARE Negenjarig meisje door karabijnscliot gedood. Kanunnikessen-Missionarissen van den H. Augustinu3 vertrekken naar de Missies. SCHATTING VAN DEN OOGST 1946 DE ATOOMBOMMEN PROEFNEMING OP BIKINI OP 1 JULI LAMBELIKE PROCESSIE VAN BESELARE Ons© Fincntie&Se Kroniek <9 Te Marcq-en-Barceul wilde een 15-jarige jongen een obuskop iosvij- zen. Sleoh-t bekwam het hein. Dé vuurpijl ontplofte err de jongen werd gedood. VALSCH GELD IN DE GRENSSTREEK 1.775 TON KLOKKEN- METAAL VOOR BELGIE MUNITIE-OPSLAGPLAATS ONTPLOFT BIJ HANNOVER DE ZEEWIJDING TE OOSTENDE vatten. Maar seffens na den oorlog, Voo-rmezele bereidt zich om haar scho-onsben dag, den feestdag van het H. Bloed op 1 Juli a.s. te vieren. Voor den oorlog kwamen de pelgrims van einde en ver toegestroomd, om het H. Bloed te vereeren, er waren er zelfs zeer velen uit het Noorden van Frank rijk. Reeds kort na den middag be gonnen de eersten aan te komen en lang duurde het niet eer- de dorpskerk volliep. Schier zonder onderbreking tct 4 uur, werd er gezegend met de kostbare relikwie van he<t H. Bloed, uren lang. Hat hoogtepunt werd na tuurlijk bereikt tijdiens het plechtig lof en de H. Bloedprocessie. Bomvol was dan steeds de dorpskerk en on- telbaren stonden buiten te wachten, tot dat de processie een aanvang zou nemen,, en het H. Bloed door Z.E.H. Deken vair leper door de straten van het dorp zou gedragen worden. De processie zelf maakte steeds op de toegestroomde menigte een gunsti ge 11 indruk Op het ruime plein van de mossslmarkt, in aanwezigheid van duizend© toeschouwers werd dan, on der het geschal van de klaroenen, den zegen gegeven met het H. Bloed. In de berk teruggekeerd werd andermaal met het H. Bloed gezegend en daarna was het een eindelocs drummen van de ongeduldige bedevaarders om toch de gelegenheid te hebben, voor hun terugreis nog, het H. Bloed te ver eeren. Tijdens den oorlog bleven de vreem de bezoekers natuurlijk grcotendeels weg, maar toch was de dorpskerk tel- op H. Bloeddag van 1945 waren er reeds van twee tot drie duizend, die de relikwie kwamen vereeren in de Kerk. Verwacht wordt dat dit jaar het aantal bezoekers nog grootelijks zal toenemen, ORDE DER FEESTELIJKHEDEN. Op al de dagen van de novene (23 Juni - 1 Juni) is er oen H. Mis te 8 u. en lof te. 4 u. Onder de H. Mis is heit H. Bloed telkens uitgesteld en na de Mis kunnen de geloovigen de relikwie vereeren. Op Maandag 1 Juli, dag van de H. Bloedprocessie zijn er missen te 8 en te 9.30 u. 's Namiddags, bij het aanko men van de eerste groepen bedevaar ders, wordt de H. Relikwie uitgesteld op het altaar, en kunnen de geloovi gen op gestelde tijden het H. Bleed vereeren. Te 4 u., Plechtig Lof, gezon gen door Z.E.H. Verhaeghe, Deken van leper. Na het lof zal die kostbare schat door* de bevlagde straten van de gemeente door Z.E.H. Deken ge dragen worden. Tweemaal wordt de zegen gegeven gedurende de proces sie, eenmaal op de mcsselmarkt en dan opnieuw, wanneer de processie in do kerk terug is. De confrérie van het H. Bloed is in de kerk van Voormezele kerkrecht- terlijk opgericht. Men ban zich laten inschrijven in de sacristie, heel het jaar door, vóór en na de goddelijke diensten en op H. Bloeddag heel den dag in de kerk. Inschrijvingen (3 fr. kostgeld) kunnen ook schriftelijk in gestuurd worden bij E.H. Pastoer. Inzake aanvragen voor vervroegde oproeping of tot het bekomen van uitstel is in het StaatbJad een besluit verschenen waarbij o.m. wordt be paald Miliciens die tot de lichtingen 1947 of 194S behooren en met de klasse 1946 wenscheen te dienen, en miliciens die tot de lichting 1946 behooren of er bij ingedeeld zijn en uitstel verlan gen, moeten hun aanvraag- indienen bij den burgemeester van de gemeen te waar zij voor de militie ingeschre ven staan. a) van 1 tct 20 Juli 1946 voor de miliciens die in België verblijf houden. b) van 1 Juli 1946 tot op een datum te bepalen door den Minister van Bin- nenlandschè Zaken voor hen die in den vreemde verblijf houden. Dezen die tot de Heiningen 1948 of 1949 behooren en met de klasse 1947 wenschen te dienen of zij die tot de lichting 1947 behooren of er bij inge deeld zijn en een uitstel verlangen, moeten op dezelfde manier hun aan vraag indienen a) van 1 tot 20 November 1946. b) vanaf 1 November 1946. Voor de miliciens van de lichtingen 1949 of 1950 die met de klasse 1948 wenschen te dienen of aanvragen om uitstel van de miliciens 1948, dient op aanvraag van 1 tot 20 April te ge schieden. De miliciens die in de lichting 1945 een gewoon uitstel bekomen hebben, moeten in de lichting 1946 geen nieuwe aanvraag voor uitstel indie nen, evenmin als deze van de lichting 1943 voor 1947. De voorloopige afgekeurd-en der lichtingen 3 945 en 1946 worden zon der nieuwe keuring als vcorlocpig af- gekeurden bij de Hchtingen 1946, 1947 en 1948 ingedeeld. WIE KAN UITSTEL VAN LEGERDIENST KEKOMEN? In antwoord op een parlementaire vraag gesteld omtrent welke het uit stel van legerdienst dan kan bekomen worden aan de miliciens, werd dooi den Minister van Landsverdediging volgend antwoord verstrekt Er dient onderscheid gemaakt tus- schen 1. De miliciens welke tot een vroe gere klasse dan die van 1845 behooren en onder toepassing vallen van de besluitwet van 31 Oog.st 1944 De oproeping onder de wapens van deze miliciens, u-elke tot nog toe geen i.iroepingsbevel ontvangen hebben, wordt niet meer onder de oogen ge zien. 2. De miliciens van de klasse 1945 welke onder toepassing vallen van de bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937 gecoördineerde wet cp de militie. Buiten de' vetsbepalingen kan wor den uitstel verleend aan de miliciens die in de mijn werken, aan politieke gevangenen, aan s.tudonten en aan miliciens wier aanwezigheid onmis baar is voor den gang van een nij ver hei fs- of handel-bedrijf. De oproeping van miliciens - poli tieke gevangenen, wordt voarlocpig uitgesteld totdat een wetsbeschikking te hunnen gunste gen-omen worde. 'te vervuilen formaliteiten de door het Nationaal Werk voor Oudstri jd-ers afgeleverde kaart en ze aan den com- m redant van politieke gevangene be zitten h-"t werfbureau voorleggen. Tcrmiin zoodra mogelijk én bij voorkeur bij de oproeping voor dit bureel. r) Studenten De studenten miliciens van 1945, die zulks bij den commandant van het werfbureau aanvragen, zulten slechts na 35 Juli 1946 onder de wa pens opgeroepen worden, tenzij ze een uitstel aangevraagd hebben, in welk geval zij bij de volgende klasse zouden worden ingedeeld. d) Miliciens wier aanwezigheid on misbaar is voor den gang van een nijverheids- of handelsbedrijf: Bij artikel 11, litt b, der wet op de militie wordt bepaald De gewone uitstellen kunnen wor den verleend... Aan hem die onmisbaar- is in een landbouw-, nijverheids- of handelsbe drijf voor ei-gen rekening of voor die zijner ouders. Zulke aanvragen om uitstel moe ten door de miliciens tot het gemeen tebestuur van de plaats hunner in schrijving voor de militie gericht wor den, zulks op de data die vermeld staan op het persoonlijk bericht dat door bedoeld bestuur a an eiken, mili cien overhandigd wordt. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. VERHOOGING DER GEZINSVERGOEDINGEN. Vanaf 1 Juli e.k. zullen de gezins vergoedingen toegekend aan de loon trekkende ge-bracht worden van 140 op 170 fr. voor het eerste en het twee de kind, voor het derde kind van 185fr. op 230fr„ voor het vierde van 250 fr. op 300 fr., voor het vijfde en de volgende kinderen van 360 fr. op 430 fr. Wat de geboorte-vergoeding aan gaat die zou voor het eerste kind van 1200 fr. werden verhoogd tot 1500fr. Voor de volgende kin-deren van 600 tot 750 fr. De toelagen die totnogtoe enkel ver dubbeld werden voor weezen van slachtoffers van arbeidsongevallen 01 beroepsziekten, zouden nu worden verdubbeld voor alle weezen, zonder onderscheid. De wee-zen zouden bo vendien met het vijfde kin-d worden gelijkgesteld en dus per maand 860 fr, trekken. O EDEEDOMSPENSIOEN VAN 12.200 OP 14.400 FR. Van 1 Augustus af zou het ouder domspensioen voor de verplicht ver zekerden van 12.200 o-p 14.400 fr. wor den gebracht, zijnde oen verhooging van 20 procent. VERKLARINGEN VAN MINISTER TROCLET. Minister Trociet heeft op een ver gadering voor Socialistische vrouwen verklaard zinnens te zijn de maat schappelijke zikerheid uit te breiden tot het huispersoneel. W-at betreft den vrouwenarbeid verklaarde hij voor stander te zijn van do leuzeVoor gelijk werk, gelijk loop. DE VOLKSVACANTIEKAART. Op de voisvacantieka-art, die den houder en de leden van zijn merke lijke verminderingen op de spoorwe gen verleent, hebban recht 1) alle werklieden 2) de bedienden van handel en nijverheid wier belastbaar inkomen, dat aan de aanvullende pers-oneele belasting onderworpen is, minder be draagt dan 25.000 fr. in de gemeenten van min der dan 5.000 inwoners 30.000 fr. in de gemeenten van min der dan 30.000 inwoners 40.000 fr. in de eem-sen-ten van meer dan 30.000 inwoners. DE ONTEIGENING VAN DEN IJZERTOREN VOOR DEN SENAAT In onzen Brief uit Brusselwordt uitgeweid over de interpellatie van Senator-en, led:n van de C. V. P., om trent de onteigening van den IJzer- toren. De motie ingediend door de H.H. Stru-ye, Sobry, P-holien, Boodt, Ca- ta'a en De Bruyne, de onteigening afkeurend en de heroprichting in zijn corsp-ronkelijken vorm van het IJzer- kruis op kosten van den Staat cischend, werd niet ter stemming ge- Yrzcht, daar voordien een gewone dagorde werd neergelegd en goedge keurd met 79 stemmen te-gen 69 en 7 onthoudingen. De onthoudingen weiden alt-gebracht door leden die overeengekomen waren met leden d:r -anders partijen. MEESTERWERKEN TERUG De werken die naar Nederland wa ren gezonden voor de ten-toonstelling van Jan van Eyck tot Rubens zijn onder geleide van leden der Rijks wacht, naar België terug-gebracht. Zij zijn reeds aan de verschülende musea van herkomst teruggegeven. OUDE RIJNWACHTCONGRES TE ANTWERPEN De Nationale Bond Oude Rijn- wacht», omvattende 76 afdeelingen, houdt op 6 en 7 JuH a.s. zijn Natio naal Congres te Antwerpen. Oud-ge-di-enden van het Belgisch Bezettingsleger, allen te Antwerpen die dagen. Voor alle inlichtingen en uitnoodi- gingen, wendt U tot het Con gres- secretariaat^, 52, Keizerstraat, Ant werpen. DE LOOP DER BEVOLKING IN DE MAAND APRIL Geboortevenneerdcring van 25 tegenover vorig jaar Tijdens de -maand April 19-46 wer den 13.191 levende geboorten aange geven, waarvan 6.832 jongens en 6.329 meisjes. Gedurende hetzelfde tijdvak wer den 9.412 sterfgevallen geboekt, waar van 4.992 mannen en 4.420 vrouwen. Er werden voorts 8.184 huwelijken gesloten. In den loop van dezelfde maand, is het aantal geboorten met 25.26 ten honderd vermeerderd, vergeleken bij de maand April 1945; het cijfer der sterfgevallen is met 1.44 ten -honderd verminderd ten opzichte van dezelf de maand van 1945. De meisjes vanaf 15 jaar kunnen zich laten inschrijven en na 4 jaren studie en oefening bekomen zij het diploma van landelijk© huishoudre- gente. Te voren moes-ten ze naar Berlaar of He verle e. Nu krijgen we zulke inrichting in onze provincie. Zoo kunnen ook de leerlingen der middelbare afdeeling in de landbouw scholen van Kortemark en Moorsele, te Anze-gem voortleeren. Naar mij-n meening is de promoter van deze ver betering Mr OUivier, Bestendige Af gevaardigde. - Een Poperingemaar wo nend te Aartrijke. In den schoot van h-et «A.W.T.» Algemeen West- Viaamsch Tco- neol) werd een St - Genesiusgild opgericht waar in al kon uit zonderlijk ver dienstee! Ie too- n eel werkers m-et minstens vijf en twintig jaar too- neelteven, kun nen opgenomen worden. Zen-dag 23 Juni jl. werd in de Akaciemische zit ting van ctem G-ouwdag te Roieselare, doc-r Z. E. H. Pe-el, hulde ge-bracht met uitreiking van eere-diploma's, aan de West-Vlaamsen© Jubilarissen van het St-Genesiusgild. De sympathiek® Voorzitter van ONDER ONS Heer- Benoit Maier- ten, wie-n de gewaardeerde onderschei ding te beurt viel, we-rd dan ook door Z. H. Heer Peel, in de vleisnste -be woordingen. hulde gebracht voor zijn pionierswerk op t-ooneelge-bi-ed. Inderdaad, Benoit MAERTENS is niet alleen een tooneelspele-r met uit zonderlijke spelerstalenfen die ge-au- ren-de 25 jaar d-e toeschouwers in be geestering wist te brengen, hij is da- renbovan sedert 20 jaar de ziel en den bezieler van gansch het tooneelge- ■beurem op de gemeente Geluwe. De vroegere too-neellieiders hebben her- haade-lijk bevestigd dat het dank is aan -het wro-etsrswsrk van den Heer Maertens dat het tooneie-1 te Ge-luwe zulk een bloei heeft gekend. Met taaie verbetenheid en een wilskracht die geen falen kende wist -hij alle moeiUjkheden - en -ze waren talrijk - to doorbijten en zijn tocneelkring op een kunstpeil te voren die veel krin gair hem benijden. De talrijke gewaar deerde opvoering-en die de tboneel- gilde ONDER ÓNS gaf te Geluwe, Beselare, GeJuveld, Ingooigem, Kem- mèl, Marcke, Wi.itschate enz... waren in hoofdzaak zijn werk. Door dit werk, opgebouwd in lief-de en zelfver loochening, heeft hij ge-tracht zijn volk en de kunst te dien-en. Hierin is hij ten volle geslaagd. Op organisatorisch gebied was hij «en baanbreker. Achtereenvolgens richtte hij een technischen dienst in, vormd eeen studie- en lezerskring, stichtte een eigen. ONDER ONS or kest. Dit alles vormt thans onder zijn be-zielende leiding één harmonisch ge heel uit. Op het gewestelijk en gouwsecreta riaat staat hij -hoo-g aangeschreven en men heeft, er zich rekenschap kunnen geven wat Benoit Maértens op ad ministratief gebied waard is. Be zwaarlijk zo-u men hem één tekort koming kunnen aanwrijven in alles handelt hij zijn taak af met de re gelmaat en de stiptheid van ee-n uur werk. Als bli.ik van genegenheid en uit erkentelijkheid voor zooveel, meestal ongekend en onbegrepen wroeters- werk, werd hem d-o-or het gouwbe- stuur de hulde ge-bracht waarop hij rechtmatig aanspraak mocht maken. Onze beste en vurigste wenschen vergezellen den jubilaris op zijn ver dere toóneelloopbaan en we bidden den Heer die hem m-et zulke rijke talenten -bedeelde, oodat bij den Voor zitter van <- ONDER ONS nog vele jaren e-e-n bloeiende gezondheid en een on vermin derden werkkracht zou verleenen, Godsdienst, Volk en Kunst ten goede. AD MULTOS ANNOS D. M. R. Ook Het nieuws van de Week sluit zich -bij di-e hulde aan en wenscht M-en-eer Benoit van harte proficiat. Een rijke kan liefde kcopen, Ja, doch vooral door liefdadigheid. Als iemand te weinig belang hecht aan een deugd, denk maar dat hij er te weinig van heeft om haar naar waarde te schatten. De zoogenaamde tact in gezelschap onderstelt altijd een gevoelig hart. Waar godsdienst ontbreekt, komt Het stof in opstand en zegeviert. Waar stof zegeviert, leven de men- sch-en als dieren. NIEUWE BIJZONDERE ZEGELS Van-af 10 Jul-i zulten aan de werk gevers en andere rechthebbenden, bij zondere zegels van een nieuw type worden verstrekt. Deze zuU-en geldig -blijven -tot 7 Oktober ê.k. De bijzondere zegels welke totnog toe verstrekt -werden blijven geldig tot 9 Juli. Deze bijzondere zegels Nr 1 hebben e-en waard» van- 350 gra-m- ibroocL DAGELIJKS CUE FABRICAGE VAN BROODJES EN FRANSCHE F.KOO- BEN OPNIEUW TOEGELATEN Bij besluit van den Minister van^ Ra-vitaiteering, verschenen in het Staatsblad- van 23 Juni, wordt de d-a- gelij-ksche fabricage van broodjes en Fransch-e broeden opnieuw toegelaten. EIEREN INGEVOERD Het Ministerie van Ravit-ailleering brengt ter kennis van de- bevolking dat een aanvang werd gemaakt me-t den invoer v-an eieren tegen schap pelijke prijzen. DE ZEEPRANTSOENEERING Voor Juni is volgend zee-prantsoen toegekend: E-sn zegel A3 of een speciaal zegel F van het type I geeft recht o-p een stuk toiletzeep of huishoudzeep. Ben zegel B3 geeft recht op 250 gr. waschzeep. Een speciaal zegel P van het -type I geeft recht op 125 gram waschzeep. Een ze-gel C3 geeft recht op 250 gr. sodakristallen. £>e zegels A2, B2 en 02 der zeep- -k-aart zijn waardeloos van 1 Jul-i 1946. TABAKRANTSOEN VOOR JULI EN AUGUSTUS BELOOPT 640 PUNTEN Het rantsoen afgewerkte tabaks producten voor het geheel der maan den JuH en Augustus 1946, wordt vastgesteld op 640 punten. De zeigels C der oude tabakskaar-t vervallen op 1 JuH 1946. NIEUWE KANTSOENEERINGS» KAART Vóór 23 Juli moeten de gemeente lijke ravitailleeringsdiensten over gaan tot de uitdeeHng- der nieu we rantsoeneeringskaarten, die van 9 Augustus af zullen in voege zijn. O. L. VROUW VAN ST JAN Op Zond-ag 7 Juli is he-t de gro-ote dag te Poperinge! 't Is kermis, -m-aar 't is bijzonder lijk d'Om-megan-g'week. Sedert 't jaar 1479 ('t jaar van 't groot Mirakel) zoo vermelden alc-ude boeken en -handschriften van de 15' eeu-w, is de tosloop overlij-k groot n-a-ar d-e kerk van St Jan dagelijks groote devo tie is geschied ende s00 van inge- sstenen van omliggende parochiën en steden, alsook van preregrinatie van wyt en breet, van Fransch-Vlaande- ren en verder, met yver en affectie O. L. V. komen besoeken Wij allen ook zullen O. L. V. trouw blijven en Haar dankbare hulde brengen. De groote luisterrijke Processie, O. L. V. van St Jan ter eere, zal uit- Zondag nacht zijn dieven in het gemeentehuis gedrongen, langs ach ter! Zij roofden uit de brandkast: al de tabakzegels, kolenzegels, bijze gels, enz. De politie stelde een onder zoek in. Het parket kwam ter plaats. gaan op Zondag 7 Juli zijnde Kermis-Zondag. Zij vertrekt bij St Janskerk, om 10 uur, en zal den alouden Ommegang-weg volgen. Alles belooft prachtig te zijn en Poperinge wil 't Mirakelbeeld eere aandoen, want al de groepen, rijk en fijn uitgedost, zullen versterkt wor den, en in w®ord, m-uziek en gezang Maria's lof verkonden. Het historisch deel, verbeeldende de Ouders met t mirakelkindje, de priesters van dien tj-id-, alsook Bis schop, Abt en Magistraten, zullen voorafgegaan zijn van een Recitator of Spreker, vermeldende wat er te Poperinge is geschied. -De Praalwagen zal als een a-po- theoos te voorschijn komen, geladen met engeltjes en bloemen en da-ar- hoo-g onzen kostbaarsten schat: het gelief-d Mirakel-beeld van O. L. V. van St Jan, wakende over stad en streek. Volk van Poperinge, zet uw deuren, uw vensters en inzonder uw hart open bij 't voorbijgaan van O. L. V. en vraag veel voor u, voor uw -huisge zinnen, voor de stad, de streek, voor onzen Vorst en ons Vaderland. In alle genade-oorden -geeft O.L.V. bewijzen van hare macht en hare Moederliefde en hier te Poperinge, door de eeuwen heen, zijn gunsten, gen-aden en gene-zingen bekomen. En -wie kan vergeten de wonder bars bevrijding van onze stad toe te schrijven aan onze goede Be schermster O. L. V. van- St Jan. Dus met volle vertrouwen naar Maria: Om te verkrijgen bij den- Zoon Doet uw gebed voor 's Moeders troon Bericht. Op Vrijdag avond 5 Ju li, om 8 uur, zi.j-n AL de groepen, deelmakende van de Pro-cessie van 7 Juli, verwacht in 't Klooster van d-e Eerw. Zusters Penitenten, ten einde de laatste schikkingen te ne men voor orde, zang en muziek. Donderdag avond, op Klein H. Sa cramentsdag, is het 3-jarig zoontje van Georges Top, landbouwer te Zui-dschote, verdronken in den wa terput. De droefheid der ouders, die thuis waren teen het ongeluk zich voordeed, is onbeschrijfelijk. Dinsdag werd het kindje onder grooten volks toeloop begraven. We bieden aan de geachte ouders onze rechtzinnige gevoelens van kris- telijke deelneming. Op het heerlijke sportterein van d-e Ruitersclub Gulden Spoor Ab- dijkaai, te Kortrijk, heeft morgen, Zondag 30 Juni, een groot Rij-tornooi plaats. Te 11 uur, wedstrijd voor het schoonste za-delpaard. Te 14 uur 4 wedstrijden springen van hindernissen. De beste paarden en ruiters van gansch Belgie en offi cieren van de geallieerde legers heb ben hunne deelname toegezegd. De elegante en sportieve wereld zal zich Zondag a.s. ren-dez-vous ge ven op <1 Gulden Spoor te Kortrijk. In geval van regen zal het rij-tor nooi in de overdekte rijbaan door gaan. Tribune 1O0 fr.; Manége 50 fr.; - Pelouse 20 fr. Te Gentbrugge, op dien steenweg naar Brussel, kwam een zware vracht wagen in een groep me-nschen terecht. Men betreurt hierbij- een doode en drie gewonden-. Agentschappen 124 Vrijdagavond, 21 Juni jl., werd d-e Kortrijkpoort in ontroering gebracht door een ernstig ertgeval dat een doo- delijkai afloop voor gevolg had. De H. Compernolle, burger-invalie-d en één-beenig, wonende Guido Ge- zellelaan te Geluwe, nabij Meencn, kwam met zij-n motorfiets-tripor-teur, uit de richting van Wev-elg-em in de Kortrijkstraat gereden. Nabij de Ju lius <cn Maurits Sabbesiraat, alwaar de Kortrijkstraat een grooten draai maakt, reed de motorijder, voor de woning van het Nr 188 het gaanpad op en kotste met geweld tegen den muur van het gebouw. Ongelukkiglijk was aldaar op dat oogenblik, Mevr. Mari-e Bousse, echtgenoote Debus, Al fred, 66 jaar, -bezig met het gaanpad voor hare woonst te kuischen, en werd zij door het logge voertuig ge vat en omvergereden. De ongelukkige vrouw welke met geweld ten grond-:- geslingerd werd, droeg vre-eselijke verwondingen over het lichaam. Ekn geneesheer welk-e haastig ontboden werd stelde eene schedelbreuk, eene ■beenbreuk en -kneuzingen over gansch het lichaam vast. De ongelukkige oud-erlmge wurd bij hoogdringend heid na-ar het hospitaal overgebracht, alwaar zij, niettegenstaande d-e best© zorgen, kort na hare aankomst over leden is. E-:- gendarmen welke in de nabijheid op dienstrond-e waren, stel den een streng onderzoek in, onder leiding van rijkswachtcommandant Neville. Pijnlijke bijzonderheid: op dezelfde plaats waar het ongeval zich voor deed, hebben zioh reeds verscheidene doodelijke opgevallen in korten tijd voorgedaatv In d-e omgeving van Görlitz be stond het hoofdkwartier van Hitier. Br -bestaan nu nog slechts enkele puinhoopen van de 30 forten -die Hit- Ier al-d-aar voor zijn persoon en zij-n gevolg had laten bouwen. Na het ver trek van Hitier uit zijn versterkte -burcht, heeft men di-e forten alle doen springen, Die forten bestonden uit Ijzer en beton, de muren waren 4 m-e-ter dik en d-e zoldering ervan 8 meter. Het is -daar dat de mislukte aanslag op Hitier den 20 Juli 1944 plaats vond. Ei- was er elektriciteit, stroomend wa- ts en telefoon. Alles was omgeven met een dicht net van prikkeldraad en mijnen. Goering nestelde eveneens In de ■bu-urt in dergelijk© werken; dit kon den de D-uitschers niet vernielep. Joz:f Duyck, uit Heule, die door de Duitsehers binst de bezetting opge- ëiseht werd, is thans eerst thuisge- komen-. Na in een Duitsch strafkamp te hebben gezeten, -geraakte hij in de handen der Russen, die hem een voudig weg naar Moskou meevoerden, waar hij had maten werken. Belg zijn kon hem niet doen -vrijmaken. Met andere gevangenen moest hij meewerken aan den opbouw e-ener 'brug. Wij-1 hij. slechts gekleed- was met een voetbal-broekje, kon- hij op een over de brug rijdenden trein ge raken, die hem naar Duitschland bracht. Op 88 km. -van Berllj-n wist hij aan klederen te geraken. Met -heel veel last en ontberingen geraak te hij bij de geallieerden en kon hij ten slotte naai- huls terugkeeren. In het Luiksche zijn ongeveer 20.000 -arbeiders van talrijke fabrie ken Woensdag in staking gegaan. Door stakers der metaalfaforieken werden vol-gende eischen gesteld: deelneming van 30 in de winsten, afschaffing van de werknemersbijdra ge v-an 8 In de arbeidersmiddens in h:-t al gemeen dringt men aan tot bijeen- roeping van de Nationale Arfceids- conferentie, welke de Reg-ee-eing en kele da-gen geleden in -kabinetsraad geweigerd- heeft -te laten samenkomen. Verschillende afvaardigingen- van arbeidsorganisaties zijn -bij den Heer Van Acker hiervoor gaan aankloppen, maar bekwamen op dit -punt, als mede inzake loonsverhooging geen voldoening. Het rechtsgeding te-gen de mede werkers van «Het Algemeen Nieuws» dat Maandagmorgen vóór den krijgs raad te Brussel zou voortgezet wor den, werd plots onderbroken door het schielijk overlijden, tengevolge van een hartaandoening, van den Heer F. Van den Eynde, vroeger Directeur van de N. V. De Standaarden Periodica Ka tusschenkomst van Mter Devis, verdediger, en met Instemming van al de advokaten werd d-e verdere af handeling van het proces verdaagd tot 1 Oktober a.s. De 16-jarige Jules Pijpe, Wilgen- straat te Roerelare, was een kara bijn aan het kuischen in de nabij heid van zijn 9-jarig zustertje Gi- nette. Plots ging een schot af, waar door het meisje in den buik getrof fen word. Het arme slachtoffer werd naar een hospitaal overgebracht en bezweek er enkele uren later. In den loop van de maand Juni zijn nog acht Zusters naar de Mis sies afgereisd, o.m.: Dame Marie-Liévine (Mejuff. God. Moenaert, van Kortemark), Philip- pijnen; Dame Marie-Baptista (Mej. A. De Myttenaere, van Geluwe), An tillen; Dame Marie-Camille (Mej. Laura Soen-en, van R-eninge), Antil len, en Dame Marie-Emeric (Mej. Ros. Hazkoto, Wervik), Congo. Landbouwers welke de schatting verlangen voor bepaalde teelten, moe ten deze per aanbevolen schrijven aanvragen bij het kantonnaal bu- reelhoofd van den dienst voor de Mobilisatie dor Landbouwproducten, Boomgaardstraat 12, te leper, en dit bjtnn-en de acht en veertig uren na de ontvangst van het bericht vaa den Burgemeester, houdende bekeud- jnaking van het opbrengstcijfer. De grootste proefneming ooit op de wereld gedaan, gaat Maandag e^k. 1 Juli door. Deze zal met atoombom men op een gansche vloot door de Amerikanen worden uitgevoerd. Aan deze proefneming zullen niet min dan 200 schepen deelnemen, als ook 40.000 man, 150 vliegtuigen. 75 Oorlogsschepen worden eraan opge offerd en op deze schepen zullen zich 200 geiten, 200 zwijnen en 3.000 witte muizen bevinden. De proefneming zal doorgaan op de lagune gevormd door den atol van Bikini, op de Marshal-eilanden, Groo ten Oceaan. Deze lagune is 16 km. breed- en 32 km. lang. Een atoombom zal ontploffen in de lucht, na afgeworpen te zijn geweest van een hoogte van- 10.000 meter, een tweede zal ontploffen licht boven den waterspiegel en een derde bij groote diepte in den Oceaan. M-et alle mogelijke middelen zullen de ontploffingen gevolg-d worden. Al dus zal een camera opgesteld, worden van 1,50 ra. 1-ang, die e-en telefotogra- phisch objectief van 1,20 heeft. Deze kan de wijzerplaat van een pols horloge op 40-2 m. afstand opnemen. Aldus zullen bommen, die milliar d-en kosten, geworpen worden op doel witten ter waarde van 60 milliard fr. VOLKSVER/EKENS Witblauwe Hemel, zonneglans^ Da-artusschen buigend green, 'n Beven-d-zilvre mereldans!... •De Lente zendt haar zoen! De vlaggen waaien langs de straAÏr Waslicht aan ieder huis. „,y 't Muziek met marseh op trage Vbotj; Volgt 't hooge kopren kruis De Stoet stapt statig op de baariy Met bloem en vlag van goud, Waarlangs de kristen m-enschen staad^ En bidden, jong en oud! De meisjes d-raigen elk 'n vaan; Met Jezus' heilig hart. Kruis, scepter, kroon, kamt achteraAafc, Het lijden en dè smart! Z-es maagden dragen ®nae VrouWj- Die goedig neder ziet! De mannen volgen met flanibouwf£»r Onz' Heer is in 't verschiet! Daar stopt de gouden baldakijn,' Waarrond 'n wierookwolk! De belle klinkt ais kristallijn-!,,^ De Priester ze-gent 't Volk! Beselare 1946. GE% GROOTBANKEN Twee balansen afgesloten per 31 Maart 1.1. zijn zoopas verschenen: de balans van N. V. Ban-k van Brus sel en va-n N. V. Kredietbank. -Deze van B-ank van Brussel ver toont een te-taal actief van Fr. 14.679.3-61.100,30. De toevertrouwde de posito's inbegrepen de rekeningen voortkomende van ingediende biljet ten, be-loopen tot Fr. 12.936.OO-O.OOO. Voor e-en kapitaal en reserve van Fr. 28-5.000.00-0 werd er een winst ver wezenlijkt van Fr. 23.561.734,Een dividend van 50 Fr. per aandeel wordt voorzien. De balans van N. V. Kredietbank, onze Vlaamsche Grootbank, vertoont een tot. actief van Fr. 8.649.886.016,45. De toevertrouwde deposito's -b-eloopen tot Fr. 7.357.000.000. De winst over het boekjaar, afgesloten- per 31 Maart 1946, bedraagt Fr. 25.19-6.96-3,voor een kapitaal en reserve -be-loopende tot Fr. 247,99-9.850,Coupon Nr 11 vertegenwoordigend het dividend over het -dienstjaar 1945-46, is betaalbaar met 42,50 Fr. netto. Wij moeten ons verheugen in de steeds toenemende uitbreiding onzer Vlaamsche Groot bank en wenschen de leiders geluk om de be-komen resultaten. Zoowel bij de Kredietbank als bij de Bank van Brussel, stellen wij een merkelijke stijging vast der Algemee ns Onkosten, voortkomende uit ver hooging der loonen en aanwerving van nieuw personeel. Wij stellen ver ders vast dat het grootste deel der werkmiddelen (belegd werden in S'Chatktetcertificaten, dit tengevolge de bepaling van besluit, het' coëffi ciënt der likwiditeit -bij de banken vaststellende. Deze politiek, opgelegd door 's lands financieel© overheid, heeft voor gevolg dat er steeds min der en minder beschikbaarheden ten goede zullen -komen aan den privaat- handel en nijverheid. Verders zullen de tijdelijk onbeschikbare rekeningen in groote massa opgeslorptworden d-oor -betaling -der belastingen. Wij komen ons af te vragen of de ge voerde politiek in de hoogerfe finan cieel© middens niet fataal uitloop-en moet op d-e nationalisatie van het kredietwezen. Das te meer dat er bij d-e parastatale instellingen steeds meer en meer bedrijvigheid waarge nomen wordt. Tenslotte betreuren wij dat de N.V. Bank van Brussel en de N.V. Kre dietbank hun balansen niet afsluiten op he-t einde van elk jaar, zooals het het geval is bij het grootste aantal andere banken. Deze werkwijze zöiir zekerlijk voor -het bijhouden van sta*5 tistleken en vergelijkingen meer go* mak opleveren. NATIONALE BANK VAN BELGIS: De laatst gepubliceerde opgave veb*', toont een vermindering; van 418 niil» lioen Bankbiljetten-omloop. Deze lx-* loopt -thans 72 milliard 609 millióêril,- De loopende rekening van de Schat"' -kist (speciale rekening inkoop Munt* saneeringsleening) verhoogt met 83211 millio-en. Het is een feit dat de Staat steeds meer en meer likwiede middelen van, het publiek zal opslorpen en dat er, bij de Banken en publiek een tekort- aan krediet zal ontstaan. De pa rasta*" tale instellingen gaan reeds over to# beperking. BANK VAN ROESELARE N. V. Daze Bank zal op Maandag eMj/- 1 Juli 1946, -haar nieuvye winketten*! ■zaal in den Hoofdzetel; Noordstr; 34»* Roeseiare, openstellen voor het, publiek. Het hotelgebouw Patria, waarin a-S' Bank van Roeseiare in 1924 tweo, schamele plaatsen in huur kreeg, li op dit oogenblik omgebouwd tot eeai dar schoonste en ruimste baukloka** 1-en der Provincie. Durf en ondernemingsgeest, Vlaam sche taaiheid en geloof in zichzelf éb| in ons eigen volk, hebben een nieuw®, schakel -gesmeed tusschen het Kapt*' -taal en de Westvlaainsche arbeid, f TREKKINGEN Loten Congo 1888. 350* Trekking 10.000 Fr. Reeks 35314 Nr 5 2.000 Fr. Reeks 45212 Nr 6. l.QOO Fr. Reeks 10702 Nr 6 1,000 Fr. Reeks 13051 Nr 7 1.000 Fr. Reeks 45274 Nr 3 Verders 20 ebligatiën uitkeert), aan 7-50 ffc,, en 85 obligatiën uitkeerb. aan 395 fr.' Verwoeste Gewest 1923 - 2779 Trekking l.COÖ.OOO Fr. Reeks 391902 Nr 2 50.000 Fr. Reeks 324045 Nr 5 50.0C-0 Fr. Reeks 58715 Nr 3 OPENSTAANDE UITGIFTEN Nationale Maatschappij, der Belgisch# Spoorwegen1 milliard 500 millioea» Kasbons op 10 jaar: 4% -97%. Stad Luik: 400 millioen - 4 - 97 Anglo Franco Beige Matériel Chemtna de fer - obligatiën 4 Métalurg'iques d-u H-ainaut - maat schappelijke a-andeelen van 18-6 tot 17-7. Bij een geweldige autobotsing t-usschen tram en legerauto te Brus sel werden tien personen gewond. Te Eisden wou een soldaat het mechanisme van zijn revolver aan andere personen toonen. Plots ging een schot af en de ongelukkige sol daat werd in het hoofd getroffen, en gedood. Te Grupcnt werden vijf mijn- opruimers -bij een ontploffing gedood. Aan den Eufraat en den Tigris (nabije Oosten) hebben geweldige overstroomingen honderden hectaren land onder water ge-zet en duizenden lieden dakloos gemaakt. Dijken, d-oor 3.000 arbeiders opgeworpen, konden de Britsche en Ameri-kaansche petro- leumputten in die streek vrij-waren. Enkele dagen geleden werden op het vlieg-plein drie soldaten aange houden wegens diefstal. Het ingestel de onderzoek gaf aanleiding tot het inrekenen van vi-er andere soldaten, allen uit Antwerpen. H-et gestole-ne werd teruggevonden bij inwoners van Wevelgem, die zullen moeten terecht staan voor den krijigsraad, wegens heling van gastolen goederen. Te Vurst-e reed e-en auto vracht wagen tegen- een telefoonpaal en kan telde. -De chauffeur en e-en t-weede med-ereizende werden licht gewond. Door den schok waren de telefoon draden gebroken- en op den grond terechtgekomen, na evenwel op elek trische leiding te zijn blijven rusten. Naderhand kwam een gespan aldaar voorbij; hot -paard kwam in aan raking m-et de af-geknakte draden en werd geëlectrocuteei'd. De eigenaar die zijn paard wilde redden, kwam ook in aanraking met de draden, maar kon door omstanders gered worden. Heb eiland Vancouver kende aardschok-ken- die drie en half uur aanhielden. Er is gelukkig weinig schade er er zijn geen gewonden. Te Meeuwen we-rd een vader van zes kinderen door eigen ges-pan dood gereden. O Te Evergem wilde esn 5-jarig -kindje limonade te drinken geven aan -het jongste kind des huizes, dat 4 Jaar telde. Hét fleschje door het oudste kindje hiervoor genomen, be vatte evenwel vitriool. Toen het klein ste van dit -giftige vocht had inge nomen, onderging -het verschrikke lijke pijnen en -bezweek kort na-dien. 4> Te Vedrin werden 5 renners door personenwagen- aangereden. Esn der renners werd ernstig gewond. Te Stavelot drongen dieven bin nen in het Grand Casinoen gin gen er loopen met de brandkast, die 50.000 fr. -bevatte. f» Te Antwerpen hebben twee mi litairen een -taxivoerder -bewusteloos geslagen en zijn- dan op de vluch-t geslagen met den taxi, na den voer der van zijn geld te hebben beroofd. <0 Te Lichtaart werd het lijk van een man gevonden voor de deur van een herberg. De ongelukkige was met een- jachtgeweer doodgeschoten. De herbergier, die twist had gehad me-t i-den overledene, w-erd aangehouden.. Te St Jozef-Rijkevorsel is eetf driejarig kindje verdwen-en. Te Schaarbeek werden voof 1 millioen beurswaarden en 125.000 frank in geld gestolen. <9 Te Oostm-alle, bij een botsinjf tusschen m-oto en velo, werd de mo torijder gedood, zijn vrouw, die op de duozitting zat, ge-wond, wij-1 dé fietser een schouderontwrichting op liep. Te Lier stond een 7-0-jarige la-ngi de baan te zien naar vooribijbollenda renners. Op zeker oogenblik kreeg da ouderling een stoot van een renner en viel in- de gracht, waar slechts wat slijk in stond. De man- kon er alleen niet uitgeraken en toen hem hulp werd geboden, was hij reeds bezwe ken,, verstikt in het slijk. Te Wetteren, na een twist tus schen dronkaards, we-rd een hunne* met een zeis doodgestoken. Den laatsben tijd heeft men op verscheidene plaatsen in h-et grens gebied kunnen vaststellen, dat her haaldelijk gepoogd werd valsché Fransche biljetten van 1009 fr. aan den man te brengen. Het is thans een publiek g:heim dat het in Noord. Fransche grensgemeenten wëm-elt van dergelijke biljetten. Totnogtoe is men er niet in geslaagd d-e hand te leg- gen op de valschmun-ters of op dé personen die het geld in omloop breru gen. Kolonel J. De Beer, conservator van het S'terckshof te Deurne, die zich bijzonderlijk dienstig maakte bij het terug halen van onze klokken uit Duitschland, heeft na 5 maanden in spanning kunnen bekomen dat 1.775 ton klokkenspijs, zijnde 26,8% van de klokkenspijs weik-e te Wilhelmburg -bij Hamburg opgestapeld ligt, aan BeJgië zal worden ter beschikking ge» steld. 100 DOODEN Bij Hannov-er ontplofte een Duit* sche munitieopsiaig-plaats, onderge bracht in een zoutmijn te Bergdorf, M-eer dan 100 Duitschèrs en verplaat ste personen werden hierbij gedood. Op morgen Zondag 30 Juni gaat dé g-rootsche plechtigheid der Z-eewij1- ding door te Oostende. Al wat maar aan boot gelijkt, zal di-rn dag vooï het strand geankerd Ugg?n cm del achtig te t n in den Z-::n met hst Allerheiligste.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3