MATRASSEN HET NIEUWS VAN DE WEEK 29 Juni 1948, UIT POPERINGE NAAIMACHINES MEVR. J. MOREL-ORBIE KOSMOS-REIZEN per Autocar. STAD POPERINGE Plein Groote Heerlijkhede AUTOMOBILISTEN WATERLEIDINGEN FIRMA STEVENS GEBROEDERS PIERRE BEUN, WATOU ELVERDINGE ST-JAN-TER-BIEZEN DRANOUTER UIT IEPER FIRMA STEVENS GEBROEDERS BIEENZWERMEN VLAMERTINGE BRIELEN BOEZINGE LANGEMARK BIKSCHOTE ZUIDSCHOTE BESELARE PASSCHENDALE WIJTSCHATE KEMMEL WAASTEN MEESEN PLOEGSTEERT STORT 50 FRANK Schutters verbond 't Zuid-Westiand - leper Bladzijde 4. ZONDAGDIENST OP ZONDAG 30 JUNI 1043 Veearts: Dr O. Dereckx. Apotheker: Hr Creus. Geneesheer: Dr Vanwalleghem. "'ENSTEN IN ..DEK DE APOTHEK1"1- DE KEiv Dienstrej: an 7 tot 14 v. De dienstregeling der U.H. Apothe kers uit stad is voor de :_sw®ek van 7 tot 14 Juli als volgt gste.iikt Zondag 7JuIi:Apoth. Kestei n. Maandag 8 Juli: Apoth. Kestelljn. Dinsdag 9 Juli: Apoth. Creus. Woensd. 10 Juli: Apoth. Dsuridan. Donderd. 11 Juli: Apoth. Notredame. Vrijdag 12 Juli: Allen open. Zaterdag 13 Juli: Apoth. Creus. Zondag 14 Juli: Apoth. Notredame. Deze Apotheken zijn open 's morgens van 8.30 u. tot 12.30 u. 's namiddags van 2 u. tot 7 u. PRIESTERS VAN DE WEEK. St Bertinus: E. H. Veys. St Jan: E. H. Vanden Berghe. O. Ij. Vrouw: E. H. Vanden Berghe, VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet. MAELBRANCKE, Vcurnestr. 36, Poperinge. (12) BURGERSTAND VAN POPERINGE van 20 tot 27 Juni 1946. Geboorten Buseyne Lena, d. v. Joseph en Vandevoorde Ro2a, Kom straat, 10 Wyckaert Martina, d. v. De on en Thiteca Marie-Louise, Re- pingelstsfeweg, 34Laroye Magda, d, v. Jnles en Devos Godelieve, Koei- straat, 15 Laroye Lena, d. v. Jules en Devos Godelieve, Koeistmat,15 Jonckiere Rogette, d. v. Roger en Ros- seel Agnes ProvenGesquiereFer- nand, z. v. Marcel en Persoone Agnes, Krombeke. Debergh Nicole, d. v. Gerard en Mahieu Jeannette, Pro ven. Geeraert Freddy, z. v. Ro- inain en Dequidt Maria, Westvlete- ren. Devos Rosa, d. v. Julien en Waeles Godelieve, leper. Clabau Jeannine, d. v. Urbain en Manter- nach Suzanne, Krombekestr. 64. Kesteman Lena. d. v. Luclen en Scharre Laura, Bceschepestw. 39. Lermyte Jean-Marie, z. v. Albert en Vandenberghe Alice, Stavele. Overlijdens. D'Alleine Camille, 72 j., eehfcg. v. Laheye Lucia, Abeele- steenweg 78. Deschuytter Pierre, 61 j., echtg. v. Thery Adrienne, Watou. Eteroo Barnard, 5 m., Pa rijs. Boutez Lucie, 83 j„ wed. v. De Graeve August, St-Michielsstr. 2. Delbefce Camille, 78 j., echtg. v. Delannoy Felicie, Boaschepestr. 44. Croquette Leon, 35 j„ echtg. v. De-rudder Germans, Vlamertinge. Huwelijken. Delanghe Joseph, metser, en Suffys Jeanrte, werkster, beiden v. Pop. Defever Cyrille, landw. v. Reninge, en Debruyne Ma deleine, z. 'b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. De Roo Fieri, betonwerker, en Desegher Alice, z. b. beiden v. Pop. Notredame André, metser v. Proven, en Papegaey Ma ria, fabriekw. v. Pop. Bryon Jules, smidsgast, en Verhulst Germana, in- pakster, beiden v. Poperinge. brengt ter kennis dat zij vanaf Zondag 30 Juni, in haar winkel, ïeperstraat 76, Poperinge, te koop biedt: Alle KINDERARTIKELEN en BENOODIGDHEDEN VOOR KINDERVERZORGING. Gediplomeerde Vroedvrouw. Tel. 401. (144) VALSCH BANKBRIEFJE Dinsdagmorgen werd ter post een valsch bankbriefje van 5oo fr. aan geslagen, ten nadeele van een vrouw uit de Veumestraat die het 's Vrij dags voordien op de markt had ont vangen. LOURDES; 3.250 fr., 8 dagen Afreizen: 7 en 21-7, 4, 11 en 18-8, 1, 15 en 29-9. ZWITSERLAND: 3.250 fr, 8 da gen. Afreizen: 7, 21 en 29-7, 11 en 25-8, 1 en 8-9. NORMANDIE en BRETAGNE: 3.175 fr, 8 dagen. Afreizen: 21-7, 4 en 11-8 en 1-9. ARDENNEN en LUXEMBURG: 1.395 fr., 3 d. Afr. 9-7 en 25-8. Groote Markt 26, IEPER. KOSMOS-TOERISME, Agent te PoperingeP. VAN BRUWAENE, Bruggestr. 81. (19) H. SAKRAMENTSPROCESSIE Wondermooie processie en innige godsvrucht hebben zekerlijk deze pro cessie gekenmerkt Talrijke nieuwe groepen versierden haar het was een kleurenweelde voor het oog. Innige godsvrucht tevens zoo vanwege de deelnemers zelf als van de talrijke geloovigen langs den doortocht ervan opgesteld. JDoor velen werd opgemerkt dat deze processie niet volledig den gewonen ommegang heeft gevolgd, de tradi tie ten spijt. Dit werd gedaan omdat er te weimg afstand bestond tusschen het autaar opgesteld op de Groote Markt en dit aa.n het Klooster der EE. ZZ. Penitenten. Daarom werd de Ieperstraat ingetrokken en langs de Bruggestraat teruggekeerd, wijl het gewoonlijk andersom is. Deze ongewone ommegang zal, naar ons de Geestelijkheid der stad ver zekert voor het vervolg met meer voorvallen en zal er voor de H. Sa cramentsprocessie een autaar worden opgericht in de Ieperstraat. Aldus zal de eeuwenoude traditie in eere gehouden warden en zal de ommegang blijven zocals hij altijd geweest is, tot voldoening van de be volking. KERMIS-DINSDAG 9 JULI 1946 Gro°te INTERNATIONALE DRAFKQERSEN 52.000 FRANK PRIJZEN. Het Bestuur: Trotting Poperinge. (66) BIJ EEN KROOSTRIJK GEZIN Bij Leon Wyckaert-Titeca, Re- ningelststeen/weg, letterzetter in onze drukkerij, is Vrijdag 21 Juni jl. een veertiende kindje geboren. Het is een meisje dat gekerstend werd onder de naam vaar Martina. Het is het elfde meisje waarmede dit gelukig gezin gezegend werd. Twaalf der kinderen zijn nog in leven, negen meisjes en drie zoontjes. Het oudste der viertien werd gedood bij een bombardement in Juli 1944, een ander zoontje stierf aan ziekte. De bom die het oudste meisje dood de verhielde in 1944 eveneens volle dig hun woning. V/ij wensen n de gelukkige ouders veel vreugde met hun tahlike kin- Slereiio BLOEMENHULDE Overtalrijk werd de bloemenhulde aan het H. Hart van Jezus Donderdag avond jl. in de drie kerken bijge woond. Bijzonderlijk ontroerend was de neerlegging van massa bloemen door zooveel kinderen, voor de beel tenissen van het H. Hart. Wol - Flocon - Bedde-coutils Gewatteerde Sprei: n - Sargiën. Bij E. DOBBELS, Tel. 248. (25) Bruggestraat 3, POPERINGE. DAVIDSFONDSAFDEELING Poperinge Het, Davidsfcnds, zijn leuze getrouw o voor Godsdienst, Taal en Vader land had ook dit jaar een opstel- prijskamp in de Nederlandische taal ingericht in de verschillende scholen van de stad. 159 leerlingen, meisjes en jongens uk de hoogste klasse van de lagere a.col, hadden zich beijverd om den prijs weg te kapen. Vete degelijke werkjes werden inge zonden en die jury had het dan ook heel wat lastig om daaruit die beste uit te halen. Dinsdag laatst werden de uitsla gen bekend gemaakt en de prijzen uitgedeeld. Alle deelnemers waren door 't bestuur uitgenoodiigd in de zaal van den Katholieken Kring. Of ze op post waren... Na 't inleidend woord van E. H. Voorzitter werden eerst enkele filmp jes afgerold over Onze Gouwe We doortrokken onze provincie van zee tot Leie en verwijlden een poos bij al hot schoone dat onze Westvlaam- sehe steden bieden aan heerlijke mo numenten, stille getuigen van roem rijk verleden. We bezochten de alom verspreide pachthoeven, beklommen de mooie Vlaamsche Ardennen en leerden de talrijke njiverheden van onze gouwe kennen. Na de film wer den de uitslagen bekend gemaakt. Vol spanning waren die blinkende kinderoogen op E. H. Voorzitter ge richt, en elkeen vroeg zich in stilte af «Zou ik den prijs behalen Volgende leerlingen mochten dan ook onder de toejuichingen van hun mak kertjes de mooie prijs en eerediplo ma uit de handen van het Bestuur ontvangen Decorte Maria - School der E. Z. Benedictinissen Keygnaert Astrid - Brabantschool Lefever Cecile - Dekenschool Vanhoucke Momique - School der E. Z. Paulinen D'Haene Denise - Aangen. school der E. Z. Penitenten Top Cecile - Aanneembare school der E. Z. Penitenten Camerlynck Marie-José St Mi- chielsgesticht Goudeseune Gerarda - Meisjes school van het Vogeltje Denuwelaere Roger - College Vanthournoudt Gerard - Collage Christiaen Seranbin - Jongens school van het Vogeltje. Daarbij werd nog een prijs toege kend aan de best geklasseerden in den gewestelijken prijskamp. Behaalden prijs Vanhoucke Momique - 2« plaats Decorte Maria - 3<= plaats Vanthournoudt Gerard - 6» plaats. Tot slot werden nog een paar ver makelijke filmpjes afgedraaid en hoogst tevreden van hun leerijke en tevens aangename namiddag gingen de kinderen naar huis, als de beste propagandisten voor het heerlijke werk van het Stedelijke Davidsfonds. Wendt U voor alle mecanische herstsiing:n naar de nieuwe GARAGE BÜYSSCHAERT, Hondstraat 2bis, POPERINGE. Verzorgd werk. Spoedige be diening. (84) SCHIELIJK AFSTERVEN Rond 6 u. Dinsdagavond was Leon Croquette, 35 jaar, echtgenoot van Vrouw Derudder Germana, uit Vla mertinge, bode van Socialistisch Syn- öikaat, aan het schrijven In die Ont waking Ieperstraat alhier. Plots voelde hij zich onwel. Hij stond even bp, ging nog eens naar buiten om wat frissche lucht in te ademen, stapte terug de herberg binnen en stuikte daar taeen. Hij was bezweken aan een hartaderbreuk. Een bijgeroepen priester diende hem het H. Oliesel toe. De afgestorvene was goed gekend in de sportmiddens als voetbal scheidsrechter en gewezen bokser. Voor het plaatsen van uw water leiding en badkamer, wendt U tot het gekende huis: G. VANDENBUSSCHE-D'AMOUR, Duinkerkestraat 11, POPERINGE. Alle materiaal in voorraad. - Als ook electrische motoren, wasch- machienen, drogers, haverplst- ters, enz. Prijzen en bestek zonder verbintenis. GEWAARBORGD WERK. (16) MOEDER VAN 22 KINDEREN OVERLEDEN Op 22 Juni 11. is alhier overleden Vrouw Lucie Bouteiz, weduwe van Heer August Degraeve, in gezegenden ouderdom van 83 jaar. Deze vrouw gaf in haar rijken le vensloop het daglicht aan 22 'kinde ren die allen leefbaar ter wereld kwa men. Thans zijn er nog 8 dezer kin deren in leven, die zelf 12 kinderen en 3 achterkleinkinderen tellen. De gedachends van deze moeder verdient in eere te wordien gehouden zegt haar doodsbeeldefce. Deze spreuk is zekerlijk op haar toepasselijk. GEVECHT In de Briekedreef geraakten Woens dag 11. twee mannen aan het vechten. Slagen werden duchtig gedeeld waardoor een hunner, zekere D. H. aan het oor gewand werd, zander erg. BETAALD VERLOF De Firma STEVENS Gebroeders, Poperinge, bericht hierbij dat haar winkels en werkhuizen zullen geslo ten worden op 8, 9, 10, 11, 12 cn 13 Juli e.k., daar op die dagen betaald verlof wordt verleend aan haar per soneel. (145) FEEST VAN HET H. HART Het Feest van het H. Hart blijft in onze stad steeds ten zeeree in eere gehouden. Vele geloovigen. woon den de HH. Missen bij en talrijk werd ter H. Tafel genaderd. Da meeste huizen waren Vrijdag jl. ook bevlagd. ELECTRIFICATIE TE LANDE De uitbreiding van het electrlsch net is op goeden voet. Weldra zullen de werken hiervoor aangevangen wor den. Het is echter noodzakelijk dat men voordien wete wie al begeert aan te sluiten bij het nieuwe net. Wie onmid- delijk zal aansluiten zal zulks veel goedkooper kunnen doen dan dezen welke de aansluiting zullen vragen eens de werken voltooid zijn, daar in dit geval telkens speciaal ter plaat se zal moeten wordien gekomen dooi' de werkkrachten der elektriciteits maatschappij. Daarom zal door de Politieagenten der stad een schrijven vanwege het Stadsbestuur aangeboden worden bij wie nog niet aangesloten is aan het elektrisch net. Meteen zal men on- middelijk op een bijgevoegd schrij ven de gowenschte aansluiting kunnen wagen. Om de bevolking, en vooral de aan te sluiten medieburgjars op de hoogte te stellen van de uit te voeren wer ken met de voordeelen welke aaneen® spontane aansluiting verbonden zijn, zal verder de Heer Ingenieur Heyr- man, door de stad aangesteld om de belangen der bevolking te behartigen, op Vrijdag 5 Juli 1946 aanstaande, om 20 uur, in de feestzaal op het stadhuis, eene uiteenzetting geven nopens de uitbreiding van het net, en desaelfs gevolgen en voordeelen. Hot is dus van het grootste belang voor u dien oproep te beantwoorden en dus die vergadering bij te wonen, alwaar tal van nuttige inlichtingen kunnen ingewonnen worden. KUNSTKRING IIOPPELAND VOORDRACHT Kunstfcriii) I leden en alle HH dang 30 Juni, te 2 uur, in De Katho lieke 'Kring» een voordracht over Lanceloot Blondeel, (1495-1561), be roemde Pcperinigenaar - Kunstschil der, leermeester der Brugse he Schil dersschool. Deze voordracht zal wor den gehouden door E. H. R. Debevere, gewezen onderpastoor van St Jan. De bevoegde spreker zal de aanwe zigen tevens verrassen met een inte ressante studie over Licht en kleu ren in de Schilderèkunst EEN BUITENKANSJE Een buitenkansje wordt IJ door Kosmos - Toerisme geboden inet het driedaagsch reisje naar Luxemburg op 9 Juli, met bezoek aan Bastogne, Bouillon, Dinant, enz. Schrijft on- middelijk in, ook voor Lourdés - of Zwitserlandreizen, bij Paul Van Bru- waene Bruggestraat 81, Poperin ge. (137) UITBETALING MILITIEVERGOEDING Op Donderdag, 4 Juli 1946, van 2 tot 3.30 u. namiddag uitbetaling van militievergoeding. CHRISTEN VOLKSHUIS Op Zondag 30 Juni om 10 uur heb ben wij onze maandelijksche gewes telijke vergadering voor al de be stuursleden. Zondag 7 Juli hebben wij ons jaar lijks kongres in leper tevens vieren wij de inschrijving van ons 10.000« lid in het vakverbond, iedereen weze paraat op dien dag in leper. Op Woensdag- 10 en Donderdag 11 Juli houden wij twee bonte avonden Dr. Bellemans uit Antwerpen komt ons vergasten gedurende drie uren met zijn overal geprezen en geëerde Goocheltoeren. Kaarten van heden te bekomen al le dagen in het Volkshuis bureel bo ven, prijzen der plaatsen 20, 15 en 10 fr. (de plaatsen zijn alle genum merd) de avond vertooningen begin nen stipt te 8 uur. Belangrijk Gezien de kinderen in de avond vertooningen niet tcege- laetn zijn wordan er voor hun speci ale vertooningen gegeven in den na middag te 5 uur. De kinderen van de leden van iedere tak van het Chris ten Werkerverbond hebben vrijen in gang op de namiddag vertooningen (Kinderen onder de 14 jaar). Kaar ten moeten door de leden voor hun kinderen op voorhand afgehaald wor den op Maandag 8 en Dinsdag 9 Juli van 9 tot 12 uur in de Café. Ouders die begeeren hun kinderen te verge zellen betalen1- 10 Fr. per volwassen persoon. M. De Wulfstr. 85, POPERINGE, zich komt te stellen als aannemer woor alle Metsel- en Plakwerken. - Tevens is hij voortverkooper van al het materiaal hiertoe gebezigd als witte haarmortel, chefmortel, plaas ter, witsel, cement, enz. Alles aan voordeelige prijzen. (18) VERBOND DER WEGGEVOERDEN Belangrijk Bericht. Onze leden die eventueel in een disciplinair kamp (straflager of ar- beitsiager) verbleven hebben tijdens hun verblijf in Duitschland moeten zich onverwijld aanmelden bij on^ secretariaat, Gouden Hoofdstraat, 8, Poperinge, om dien aangaande in lichtingen te verstrekken. Het maandblad en het kenteeken zijn ter Uwer 'beschikking in ons lokaal HET BESTUUR. TENTOONSTELLING Middelbare Beroepsschool, Leer werkhuis, Handelsatdeeling', Lagere Scholen van de Zrs Benedictinessen, Bceschepestraat, 14, Poperinge. Voor de 1» maal na den oorlog zal de jaarlijksche Tentoonstelling, van de werken, vervaardigd in Beroeps- school - Leerwerkhuis - Modes - Lage re Scholen en Kamtschool plaats heb ben, op Vrijdag, Zaterdag en Zondag 12 - 13 - 14 Juli. Een vriendelijke uitnoodiging wordt gericht tot de ouders, kennissen en vrienden der leerlingen alsook tot de Oud-leerlingen. Vrije ingang langs de schooldeur. Iedereen is welkom. (117) Huis Debuysere-Verhaeghe, Casselstraat 86, Poperinge, OPENT van heden af WINKEL in Kleerstoffen, Kruidenierswa ren, Likeuren, enz. en alle Fan tasie-artikelen, aan de laatste officieel® prijzen. Met dank op voorhand. (102) BONDSFEEST Der Kleinhandelaars in Voedingswa ren, op Zondag 30 Juni, ter gelegen heid van het Patroonsfeest. RAVITAILLEERING. Vroege aardappelen. De opbrengst der vroege aardap pelen werd vastgesteld op 22.000 kgr. per hectare. De verbouwers van vroe ge aardappelen welke meienen dit C'pbrengstcijfer niet te kunnen berei ken, kunnen de schatting schriftelijk aanvragen, uiterlijk 48 uren voor het rooien. AdresKantonbureel Stad huis, (bureel 5) Poperinge. Kredietbons - Vleeschlevcring. Aan de belanghebbenden welke in het bezit zijn. van kredietbons wordt aangeraden deze onimiddelijk na ent- vangst af te geven op bureel 5 Stad huis. Een maand na uitgifte zijn deze bons waardeloos. Benzine voor motorsproeiers. De eigenaars van een motorsproei- toastel of deze welke hun teédtsn la- tan 'besproeien door ©en loonsproeier, kunnen een aanvraag indienen voor het bekomen van benzine, zich wen den bureel 4, Stadhuis. Aangifte van melkkoeien. Aan de rundveehouders wordt nog maals tsr kennis gebracht dat den verkoop of den aankoop vain melk koeien binnen de acht dag-en dient aangegeven te worden. 1Zie vervolg hiernevens. PROGRAMMA In den hof van den Katholiken Kring, Berten- plaats, 5, Poperinge. 1) Te 17 uur Groote Feestvergade- ring in den hof van aen Katholieken Kring, (bij gebeurlijk slecht weer in de bovenzaal). Onze Provinciale Voorzitter, de Heer Dsmeester uit Roeselare zal ons een hartig woordje toespreken. Ook de Heer Vanden Poel, Alge meen® Secretaris, zal U vergasten op een speech. 2) Daarna gezellig Familiefeest, Muziek, Zang Frissche dranken, als ook een verrassing. 3) Op Maandag 1 Juli te 7.15 u. zal in die St Jamskarkeen H. Mis opge dragen worden voor tijdelijk en gees telijk welzijn van de leden, en voor de overledenen. Al de le-den van Poperinge en om liggende worden tot dit Familiefeest uitgenocdigd, met al de leden van hun gezin. NIEMAND MAG ONTBREKEN I FILMLEIDING CINE ROYAL Au Revoir Mr. Chips ii, (Dramatische karakter schets, met Robert Donat en Green Garsom,). Voor allen aanbevolen, CINE PALACE Chevalier de la VengeanceFilmleiding niet aangegeven. RAVITAILLEERINGSDIENST Uitdecling Mclkzegels. Op Maandag e. k. 1 Juli, in den voormiddag, zullen melkzegels wor den uitgereikt voor de ouderlingen van 65 a 70 jaar en de kinderen van 6 tot 8 jaar, voer welke nog geen ze gels afgehaald werden. Moeten voarglegd wordien voor de ouderlingen hun rantsoemkaart voor de kinderen, de melkkaart» PRACHTIGE FILM De film Good bye, Mr Chips welke deze week afgerold wordt in Cine Royaldient een bij zonder- lij ka vermelding. Het is de gansche levensbeschouwing van een Britsch Hoogeschool Professor, maar de voor stelling ervan wordt meesterlijk voorgebracht en uitgevoerd. Het is oen zeer boeiende film en mag voor eenieder warm aanbevolen worden. Het meest caracterische ervan is wel dat Robert Donat, Mr Chips uit beeldt zoowel in zijn 20« als in zijn 80« jaar, en dit op kunstvolle wijze. Het is slechts omdat het wel een uitzonderlijke film is dat wij er ook bij uitzondering een aanbeveling over geven. BEDEELING VAN KLEERSTOFFEN AAN GETEISTERDEN Verschillende zwaar geteisterden uit stad mochten Donderdag jl. door tusschenkomsti van ons plaatselijk Co- miteit voor geteisterden, genieten van een bedoeling van kleede- ren, kleerstoffen, ondergoed en schoei sels, welk® zij te leper mochten gaan afhalen. Deze bedeelmg is onze geteisterden ten zeerste welkom geweest. BOERENGILDE Zondag 30 Juni, te 3 uur namiddag, bij Arthur Ostyn, Algemeens Verga dering van de plaatselijke Bóeren- gilde. Volksverteigeruwoordiger Lucden Deschodt zal er het woord voeren. De dagorde luidit1. Geestelijk woord door E. H. Proost- 2. Sociale en Fiscale wetten door H. Hardeman 3. Nieuws over gildewerking en aan koop-af deeling door A. Leicher - 4. Volksvertegenwoordiger Lucien De schodt handelt over Ze doen niets voor de boeren DE KONINGBOLLING in De Wijngaard werd betwist in twee reeksen. Dewancker Jeroom won den titel in serie A.; Papegaai Albert was koning der serie B. Aan de twee koningen proficiat. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren twee paar lederen hand schoenen vulpen oorbel. Gevonden tros sleutels honden- medaillie Nr 140242 motcrplaat Nr 75379 lederen ceintuur witte hand schoen zwarte pik'nond halsband blauwe kindermuts. Inl. ten politiebureele. DUIVENVLUCHTEN UITSLAG Orleans van 23 Juni 212 Duiven 1. Dewickere Remi2. Plaetevost Jos. 3. Brysbaert M. Crom. 4. Pa- tou N. Vlam. 5. Creus André 6. Decreus Maur. 7. Desaegher Jos. 8. Lassure Ur. 9. Decoker Jer. Pop. 10. Dewickere Remi 11. Colpasrt Alb. Ren. 12. Perdieu Firmin Ab. 13. Catteeuw Gerard 14. Desagher Jozef; 15. Desagher Jozef 16. Desagher Jo zef 17. Laaeure Urbain 18 Lamond Gerard19. Goemaere Nestor20. Deraiedt Maurice. Breteuil van 23 Juni 425 Duiven. UITSLAG 1. Amez Arthur2. Derycke De- houck H.3. Schaballie M. 4. Ver meulen Geor. 5. Derycke Dehouck A. 6. Benouwdt Albert 7. Crombez Ka rei 8. Liefooghe E. 9. Devos Adrian; 10. Dobbelaere Jer. 11. Devos Mau rice 12. Clabau H. Pot.13. Vande voorde Val. 14. Hoevenaghel H. 15. Devos Aörien 16. Derycke Dehouck A. 17. Gadeyne Gaston; 18; Ver- meesch Wüly 19. Decreus Maurice 20 Dobbelaere Jerome. Maatschappij St Cecilia. Nu staat het vast. Onze maatschap pij gaat Donderdag der kermis van Houtkerke ©en wandelconcert geven bij onze Fransche buren. In vredes tijd gebeurde dit om de twee jaren. Vele muzikanten en Watounaars als ook de bewoners van Houtkerke heb ben de beste herinneringen aan deze uitstappen bewaard. Iedereen houde dézen namiddag vrij, wezs op post en van de partij. Coloradokever doet van zich spreken. Het aardappelveild Ouden Steen- hoven aan de tramstatie is door d'e coloradokevers en larven aangietast. Vooraleer deze ontwaard werden wa ren ze reeds in zeer groot getal en over bijna alle planten verspreid. De dagelijksche regenbuien bemoeilijken ten zeerste de bestrijding van dit ge vreesde insekt. Naar het wervingsbureel. De Watousche jongelingen welke binnen 't kort het soldatenpak zullen moeten aantreken, moesten zich aan bieden te leper. Allen werden goed voor den dienstbevonden. Twee ech ter moeten een geneeskundig onder zoek onderstaan in een kjljgsgasthuis. Duivensport. Uitslag Breteuil. los om 9.23 u. snel heid 1° duif 1251 m. laatste 1151 m. 1. Goudeseune Jeroom 2. D'Hooghe Maur.3. Dambre Paul 4. France Gaston 5. Vanaeker Albert6. Maerten Joz.7. Maarten Joz.8. Deheegher Jules 9. Huyghe Lucien 10. Vallaey Pascal11. Corteel Jules 12. Barzeele Alb. 13. Goudeseune Je room 14. Barzeele Al'b.15. Leurs Michel; 16. Goudeseune Jeroom; 17. Werquin Jules 18. Maerten Arthur 19. France Gaston; 20. Miaerten Ar thur 21. D'Hooghe Maur.22. Fran ce Gaston23. Maerten Joz. 24. Vallaey Pascal25. Dambre Paul. Algemeene Rangschikking. 1. Goudeseune Jeroom, 204 p.2. Maerten Joz., 199 p. 3. Corteel Alb., 153 p. 4. Vallaey Pascal, 132 p. 5. Decalf Prudent, 129 p. 6. Vanaeker Alb., 126 p.7. Barzeele Alb., 121 p. 8. Dambre Paul, 116 p. 9. Maarten Arth., 112 p.10. Deheegher Jules, 95 punten. Tweeling geboren. Bij Alb. Vanaeker, Kleine Markt, werd een tweeling geboren. Moeder en kinderen stellen het best. Beste gelukwenschen 1 Onze processie. Na 5 jaar gedwongen binnenblijven verscheen onze processie weer in de straten der gemeente. Dank zij de me dewerking der bevolking die aan den bijzonderen oproep der geestelijkheid edelmoedig beantwoord hebben, kreeg zij weer iets van haren vooroorlog- sche schoonheid terug. Sommige groe pen zijn terug gcccstumeerd. Het in voeg© zijnde puntenetelselbemoei lijkt echter grootelijks het aankoopen van kleederen. Stilaan komt dit ech ter ook in orde. Nog een jaartje ge duld en alles wordt geregeld en de processie wordt nog schooner dan voor den oorlog. Jammer ontbraken nog twee medewerkers. Onze twee door de Dultschers ontstolen klokken konden hunne juichende bronzen ak koorden over de gemeente niet uit galmen. Muil en pootplaag. Niettegenstaande de getroffene voorzorgsmaatregelen breidt deze ziek te zich uit. Het v®a van C. Barzeele is thans besmet. Hr Dejcnchosre vee arts past inspuitingen toe op de om liggende hoeven» Noveen van St Llvinus- Llvlnus wordt er aanroepen tegen de rheumatiek en kwellingen van dkn aard. Ieder jaar is er veel volk die dagen te Elverdinge. We geven de men d:r diensten in de kerk. Zaterdag (St-Pietersdag) H. Missen te 7.30 u., te 8.30 u. en te 9.30 u. Begint Zaterdag 29 Juni. Die Heilige Vespers te 3 uur. - Den Zondag: Mis te 6.30 u., te 8 u. en te 10 u. De gewone dagen binst de noveen te 7.30 en te 8.30 u. Groote RlngsteUing- Op Maandag 1 Juli, ter gelegen heid van Kermis. In d® Ieperstraat. 400 fr. prijzen. Ook Zaklooping en andere vermakelijkheden. Inschrijving bij C. Hessel, velo- maker, Ieperstraat, Elverdinge. (165) Uitslag der ringsteking voor mannen. 1. Beddeleem. J. (Abeele); 2. Sou- hier L.; 3. Sweertvaegher D.; 4. Sae- sen W.; 5. Dcprez Maur.. 6. Maer ten Gerard 7. Ooghe Lionel8. Brutsaert Marcel. Ook de vrouwen lieten zich niét on betuigd 1. Wyckaiart Rachel (4 ringen) 2. Ackaert Paula (3 ringen) 3. Beys Maria (3) 4. Sa®sen Maa-ie-Louise (1) 5. Deprez Noëlla 6. Milleville Andréa 7. Maerten Simonne. Uitslag der baanbolling. 41 peletons van 2 man. 1. Poissonnier Georges en Rouseré Georges; 2. Sassen Wilfried en Ros- sseuw Adhémar; 3. Cauwelier Guido en Debaene Albert; 4. Maerten Ca- miel en France Gaston (Watou); 5. Vandevoorde Jules en Veyer Georges (Watou); 6. Outtier Georges en No tredame Daniel; 7. Outtier Florent en Vandenberghe Basiel. Koningschieting. De jaarlijksche koningschieting op Dinsdag 25 Juni bracht, na een boel enden strijd het koningschap aan den Heer Poissonnier Maurice. Bsste ge lukwenschen. De vogel viel in de 45" ronde; 20 liefhebbers namen aan den strijd om den titel deel. Grooto Baanbolling. Morgen Zondag 30 Juni groote baanbolling; 800 fr. prijzen. Inschrij ving bij Hautekeur Maurice, In het Roode Paard», van 5 tot 6 uur. Kermisfeesten. Zondag 30 Juni 1946, groote velo- koers voor Beginnelingen. 50 Km ge geven door W. S. Dranouter gemeen tebestuur en sportliefhebbers. 2000 Fr. en talrijke premiën. Inschrijving te 2 uur. Vertrek te 3 u. Wandelconcert voor de muziek, maatschappij Dranouter Fanfare Groote baanbolling 1000 Fr. prijzen. 1« pr. 225 fr. 2' 185 fr. 3» 150 fr. 4* 125 fr. 5» 100 fr. 6» 75 fr. en 3 prijzen van 50 fr. Inschrijving van 5 tot 6 uur stipt bij A. Eeckhout. Inleg 15 fr. per peloton van 4 man. Men speelt uit op 8 punten, in den eindtra op 3 pun ten Prijsverdeeling bij Anaré Van- doolaeghe. Gewone voorwaarden. Kermis-Maandag 1 Juli. Om negen uur rplechtig jaargetij de voor de overleden parochianen. Om 17 uur Baanbolling 500 fr. prijzen, voor alle liefhebbers. 1» prijs 110 fr. 2» pr. 85 fr. 3° pr. 75 fr. 4® pr. 65 fr. 5» pr. 50 fr. 6* pr. 35 fr. 7e pr. 30 fr. 8° en 9® pr. 25 fr. Inschrijving bij M. Pauwels van 5 tot 6 u. Inleg 10 fr. per peloton van 2 man. Zelfde voorwaarden als deze van Zondag Prijsverdeeling bij Georges Hennin. Kermisdonderdag Te 9 u. Plechtige Lijkdienst voor Gesneuvelde en overleden cud-strij- ders en Burgerlijke Slachtoffers van den oorlog. Na den dienst optocht met het mu ziek naar het gedenkteeken. 's Avonds vermakelijkheden. ZONDAGDIENST der APOTHEKERS Op Zondag 30 Juni: Heer Van Damme, Rijselstraat. 'n Schrijver waarvan men spreekt: a.-j. cronin. Lees zijn prachtwerken: Les Cles du Royaume 120 fr. Les Vertes Années 83 fr. Als de Sterren ondergaan (2 d.) 240 fr. Binnen kort: De Citadel 175 fr. Laat U inschrijven bij: boekhandel LEVET SCONE (125) P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstr. 4, leper. BURGERSTAND van 18 tot 24 Juni 1946. Geboorten. Decroos Monique, v. Reninge. Petillion Erik, v. Boe- zinge. Leroy Willy, v. Zillebeke. Castryck Rosa, v. Boezinge. Ta- veime Maria, v. Zillebeke. Verbeke Pierre, Kalfvaart 5, Wuylens Ka- ryn, M. Fcchlaan 34. Vuylsteker Dani, Basculestraat 22. Deltombe Anna, D'Hondtstraat 70. Lemaire André, v. Vlamertinge. Bouchaert Marie-Thérèse, Masscheleinlaan 9. Vandooren Liliane, v. Ncordschote. Overlijdens. Lame>:r Julia, 19 j., z. b., ongeh., v. Wervik, Modaert Julienne, 68 j., z. b., echtg. v. Lon- guepée Henri, v. Hollebeke. De- vrieze Marie, 63 j., z. b., echtg. v. Camill© Wildemeersch, Haiglaan 38. Huwelijksafkondigingen, Lam- paert Cyrieli, landbouwer te leper, en Noppe Yvonne, z. b. te Woesten. Vandevivere Raoul, handelaar te leper, en Vanhove Rosette te Komen. Hoeck Frangois, werkman te leper, en Duwée Lisa, dienstmeid te Brus sel. Van Hassel Dominions, uit bater van autobussen en garagehou der te Deurne, en Decadt Simonne, z. b. te leper. Baete Louis, elek- trieker,. en Dauchy Maria, handelaar ster, belden te Iep:r. Sinnaeve André, mekanièker, en Degryse Mag- dalena, fabriekw., beiden te leper. BETAALD VERLOF De Firma Stevens Gebroeders be richt hierbij haar klienteel dat haar winkels en werkhuizen zullen geslo ten worden op 8, 9 en 10 Juli e. k., daar op dia dagen 'betaald verlof wordt verleend aan haar perso neel. (146) EERW. HEER NOLF Onderpastoor op Sint-Jacobs, tot Landelijk Proost der Kajotsters benoemd te Brussel. We werden verrast door het zon derlinge nieuws, dat E. H. Nolf, On derpastoor op St-Jacobs alhier, be noemd werd tot Landelijke Proost der Kajotsters, als hulp van Z. E. H. Kan. Cardyn. E. H. Nolf is voor alle Ieperlingen geen onbekende. Hij trad verschillen de malen op in spreekbeurten, b:zat een echt redenaarstalent, was Proost van het A.C.W. en van verschillende andere vereenigingen, kortom hij stond met zijn twee voeten in de arbeidersbeweging. Gedurende de be zetting werd hij ook ra:t eenige van zijn Kajotters aangehouden en naar de Kommandanlur gebracht en in een kelder opgesloten, daar ze bezig waren een vergadering te geven de welke niet aangevraagd werd. Eerw. Heer Nolf werd echter 's anderen daags terug in vrijheid gesteld, maar stond toch niet al te best aangeschre ven bij de Duitsche overheid, dit is achteraf ten volle gebkken. leper verliest in hem een goed priester en een groot leider, vooral de arbeidersbeweging zal het meest lijden onder zijn heengaan. DUITSCHERS GEVAT TE IEPER Verleden week werden er vier Duit- schers gesnapt in een boschje dicht tegen leper. Ze kwamen 's nachts te voorschijn en de Statie van leper was hun voorraadschuur. Dees week werd er een gesnapt op e>:n goede rentrein, hij had plaats gnomen in het remhokje van een Duitschen wa gen, hij was in militaire kleedij, doch dro:g een burgerpet. Hij kwam uit de streek van Doornik en had enkele kleine aardappeltjes op zak. Hij werd door de Rijkswacht opgeleid. MOOIE ONDERSCHEID IN G Onze stadsgenoot Hr André Moer man, Beluikstraat, heeft aan hst Ko ninklijk Conservatorium te Brussel den 1° Prijs in Viool bshaald. Ter gelegenheid: van zijn terug keer thuis hadden de bewoners van de Beluikstraat eraan gehouden hun huizen te bevlaggen, aldus een hulde 'brengend aan kunstenaar Mo:rman, Ook Het Nieuws van de Week 'biedt hem zijn beste gelukwenschen om de zoo mooie behaald© onder- 'soheiding, FANCY-FAIR De Vrouwelijke Katholieke Studee- rende Jeugd en de Jong V K. S. J van 't Gewest leper, richten in de zalen van de H. Familie, Gustaaf de Stuersstraat te leper, een Fancy-Fair in, dit op Zondag 7 en Maandag 8 Ju li. 's Zondags van 11.30 tot 12.30 u. en van 2 tot 10 u. en den Maandag van 4.30 tot 10 u. Wat er zooal zal te zien zijn? Er werd gezorgd voor ieders gading; Friture, Café, Waarzegster, tooneel, visehput, ballen werpen, enz. We kunnen nu reeds zeggen: er zal veel verzet en leute zijn, ais het- weder mieewil. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER SPOORWEGEN Een oud-leerling van het College te Poperinge, den Heer Bouciqué, in genieur, komt bevorderd te worden tot Algemeen Brstuurder van het Spoor. Onze welgemeende gelukwen schen. OCTAAF TER EERE VAN O. L. VROUW VAN DE VESTEN Vanaf Maandag 1 Juli tot en met Dinsdag 9 Juli, octaaf ter eere van O. L. Vrouw van de Vesten. Voor ver dere inlichtingen, zie plakbrieven in de kerken. DE H. SACRAMENTSPROCESSIE. Zondag begunstigd door een mooi zonnetje, deed de H. Sarcramentspro- cessie haar jaarlijkschen ommegang door de bijzonderste straten van de stad. Wat ons vooral trof was de bij na algemeenheid der bevlagging. Ve le Ieperlingen hadden er ock aange houden het H. Hartebeeld of een Kruisbeeld met licht aan het venster te plaatsen op den doortocht. En wat ons vooral deugd deed was de tairijke deelname van de verschillende Katho lieke Aktiegroepeeringen in al hun vertakkingen zcowsl vrouwelijke als mannelijke. Ook stapten de Katho lieke Padvinders en Padvindsters op in deze openbare hulde aan het H. Sacrament. Wat ons wel eengszins pijn deed was dat vele mannen en jongelingen afzijdig bleven en liever op den doortocht stonden te kijken dan het Allerheiligste met licht te vergezellen. IN DE SINT - NIKLAASKERK Maandag, 1 Juli, te 20 uur begint de jaarlijksche octaaf ter eere van Onze Lieve Vruow van de Vesten. Op 2 Juli, feestdag der Visitatie, en vol gende dagen, binst de week H. Mis sen te 6.30 u., 7 u., 7.30 u. en 8 u. 's Avonds te 20 u. Rozenkrans, groot sermoen en lof. Zondag, 7 Juli, te 10 uur, Plechtige Hoogmis in polyphoniete 20 uur lof gezongen door Z. E. H. Verhaeghe, Deken processie in de kerk. Dinsdag, 9 Juli, te 20 uur, slotser- mosn, lof en Te Deum. De sermoenen worden gepredikt door Eerw. Pater De Spiegeleer, Re demptorist uit Roeselare. Men kan zich gedurende de octaaf laten in schrijven in de Confrérie. Alle Ieperlingen komen bij O. L. Vrouw va.n de Vesten, troost zoeken in hun noo d. JEUGDAVOND IC. S. A. K. S. A. - Jong - Vlaanderen gaf op Zondag 23 Juni in de feestzaal van het Sint - Vinoanitiuscollege een pui ke jeugdavond. Hist programma was ten zieerste afgewisseld Jongknapen, Knapen en Hernieuwers kwamen aan de beurt. Zang, cians, boksen, tur nen werden er met brio vertoond. Enkele kerels gaven er eenige staaltjes van hun kunnen ten beste in de acro batie, waai'lijk het mag gezegd, het was flink. Wie was er weer die durfde te beweren dat de studenten van het Geestelijk College niet sportief zijn. Daarom is hst dat ze telkens de be kers wegkapen als er matchen zijn en wie ze verleden Zondag aan het werk zag, zal wel niet meer twijfelen. Het tweede gedeelte werd ingeno men door een treffende Koningshulde. En zeggen dat er dan nog personen gevonden worden die durven beweren dat de K. S. A. antivaderlandsch is. Nonsens, dat hebben ze ten ander reeds meer dan eens bewezen dat ze de leuze trouw blijven Kersten, Vlaamsch ende Vaderlandsch. WEET GE... Dat leper verschillende ouder- lingiengestichten bezit voor niet be talende inwoners. Dat twee vrouwengestichten be staan voor betalende Dames. Dat er geen dergelijk gesticht bestaat voor öie mannen. Dat voor den oorlog hiervoor reeds een plan werd ontworpen. Dat het plan van den afgestor ven architekt Leclercq werd aange nomen doch dat hieraan enkele ver anderingen dienden gebracht daar men van meaning was dat de buiten wandeling moest verbreeden. Dat dit plan hoogst waarschijn lijk ergens in een dossier ligt. Dat het nuttig ware dit weer eens boven te halen en ter studie te nemen. RANTSOENEERINGSDIENST Aardappelcontiactcn. Opgelet! Het afstempelen der contracten loopt op zijn einde, nog eenige dag:n voor de telaatkomers. Zeep. Zijn geldig de zegels A3 (een stuk toiletzeep)B 3 250 gr. waschpoedcr)C 3 (250 gr. Sodakris- tal). De Zegels A 2, B2, C2, moeten vóór 7 Juli 1946 ingediend worden. Meststoffen. De landbouwers, die een verbintenis aangingen, een be paalde oppervlakte aardappelen te planten in 1946, worden dringend ver zocht hun meststoffencoupon te ko- inen afhalen: Landbouw, Boterstr. 13. MUZIEKAKADEMIE Schooljaar 1945-1946 Datums der Prijskampen Maandag 1 Juli: 1" Studiejaar (meisjes) prof. Mej. Verhack. Dinsdag 2 Juli: 1" Studiejaar (jon gens) prof. Van Eegroo. Donderdag 4 Juli: 2* Studiejaar (meisjes en jongens) professoren; Mej. Verhack en Mevr. Verhack A. Vrijdag 5 Juli: 3° Studiejaar (meis jes en jongens) professoren: Mej. Verhack en Mevr. Verhack André. Telkens om 4.30 uur 's namiddags. Maandag 8 Juli: 4" en 5* Studie jaar, om 2.30 uur, ProfessorenHeer De Cock en Heer Blomme, bestuurder. Openbare Prijskampen in den Stadsschouwburg Dinsdag 9 Juli, om 10.30 uur, snaar instrumenten. Woensdag 10 Juli, om 10.30 u. klavier. Donderdag 11 Juli, om 2 uur 's na middags, zang. FILMLEIDING Voor allen COLISEUM Josette Comedle. (Fernandel - Josette Fernandel). OUD IEPER New York Express Dramatisch Avontuur. (A. Lee - J. Loder). Voor Volwassenen MAJESTIC Le Bossu I., De Bultenaar, Melodrama. (B. Blan- char) P. S. FLORA Victoire sur le Passé», (Inlichtingen ontbreken). IMKERS: voor zwermen; hoogste prijs; bij DANIEL DEVOS 16, Ieperstraat, DIKKEBUSCH. Telefoneer Nr 195 leper, en hij komt ze zelf afhalen. .(103) Schoon voorbeeld van hoogc. De stoere Kerktoren domineert, maar verder steken de torentjes uit van het oud Kasteel van Vicomte du Pare - naam met goeden klank. De oude burggraaf is 90 jaar oud en dient nog gaarne de H. Mis in zijn huiskapel, alleen vea-ontschul- bigt hij zich niet wel meer te kunnen den boek overdragen. De oude markiezin, van Engelsche afkomst is nog goed te been, ze is de beschermster en weldoenster dear Arme Klaren te leper, een soort wereldlijke Moeder Overste. Tot in Mei 1940 was alles daar ouderwetsch geen gas, geen electriek. Itlen leefde er oudvadoriijk, stond vroeg op, ging vroeg slapen. De zoon Vicomte du Pare is ge hecht aan het huis van Koning Leopold III. De oude Kasteelbewoners hebben al drie oorlogen beleefd, zij blijven trouw aan Kerk en Lar.d, modellen van ouden adel. Sedert het Kasteel door cc Duit- schers werd ontruimd gaat het zooals in 't liedje Tout va trés bisn, Ma dame la Marquise... (bis) Het is niet de grand monde zco- als elders met mondaine leven van vlinderende geblaseerde genieters, neen, geen feesten, geen dansavonden en garden-parties, geen waterspelen op den vijver van het park Hier leven Christen menschen naar den ouden stempel, als in geeste lijke afzondering. Zij geven het schoon voorbceid er. het komt van hooge. HET NIEUWS VAN DE WEEK» is vanaf heden ieder Vrijdag namiddag te verkrijgen bij onzen Verkoopcr CAILLIAU, Hospitaalstraat, Vlamertinga, Een druppel geschiedenis. E. H. Pastoor Wight (Iersche naam) werd pastoor op St Fieter te leper, niemand te Brielen wilde hem ver huizen, daar allen, er zoo aan hielden hem te behouden;" Op zijn installatie te leper zag men vele Brielenaars geestdriftig te zijnen voordeel© manifesteeren. E. H. M. Delanote, onderpastoor van. St Niklaas leper, kwam hem vervan gen. Te leper liet hij ook den besten indruk, men betreurde zijn heengaan. Op merkwaardige wijze had hij. de. grandiose processie ingericht van O. L. Vr. van Thuyne. In hooger hand hield men eraan hem in de Dekenij te bewaren als proost der boerebon- den. Monstertombola. Ten bats van een nieuw Klokken- akkoord en de Kerk ver warming, werd eene tombola ingericht dooi den Kerkraad, met 50.000 fr. prijzen. Loten 10 fr. of boekje van 10 Lotjes en nog e:n speciaal dekselnummer voor 100 fr., zijn te verkrijgen bij do Kerkheeren, A. C. W. Heden Zondag 30 Juni, seffens na de Hoogmis in -de Parochiale feest zaal wordt eene belangrijke verga dering belegd voor al de leden, en niet het minst voor de landbouwar- beiders. Werk van den Akker. Op Zondag 7 Juli, algemeene ver gadering. Vlaamsche Kermis. Op Zondag 30 Juni en Zondag 7 Juli telkens te 2 uur begint de VLAAMSCHE KERMIS in het Kasteel van Langemark en ln riet Park. Ontelbare vermakelijkheden voor Groot en Klein. Allerlei spelen Mu ziek Zang Kampvuur enz. Komt zien Het zal u niet spijten. Echte gezonde leute en plezier A. C. W. Op Zondag 30 Juni, te 3 uur na middag ,is er vergadering in Sint- Krispijn», bij Adolphe Degeldere, voor alle landbouw werklieden, die er hoogst belangrijke zaken zullen ver- r'jtmen welke hen aanbelangen. Ook andere aangeslotenen bij het A.C.W. zijn er verwacht. Lizern-kermis. God zij gedankt. Zondag 11. hadden we een echt zomerweertje, en Lizern kermis voor de eerste maal ingericht, mag een suco:s genoemd worden Den Zondag met 1® Grooten prijs van Lizern voor Juniors. En 's avonds de prijskaarting bij A. Desmei. 68 kaartars in 't manillen 1. Mer- veille Honoré en Arteel Leon 2. Le- cluyse André en Helsen Aloïs; 3. Mijngheer Jozef en Vandcnbriele Gaston en voor het bieden 1. Cou- wet Michel en Lampaert Oscar 2. Adam Camiel en Verack André. Den zondag waren da sportliefheb bers en het sportminnend publiek goed opgekomen en na den koers kon men op Lizern als op de hoofden loo- pen! Maandag ook veel volk en be langstelling. Dank aan allen inzon derheid aan onzen garagist Louwa- gie M., om zijn flinke geleide van den officleelen auto. Namens t Sportcomité. Harmonie Ste Ccclll». Drie Zondagen te reke stapte onz« Harmonie ter Kermis, naar Achter hoek, Hollebosch en Reutelkermis! En 't ging er leuk met velokoerseix. voetbal, ringsteking, loopkoers, mast- kllmming en rondedans met kusjes! Ze speelden, zopen, licht van tred, En kwamen huiswaarts, dol van pret Kristen Vrouwenbond. K.A.V. reist op 7 Juli in autobus naar Gistel en Oostende. Leden er» niet-leden zijn welkoml Mooie reis! Laat u inschrijven bij Pol Brugge- man! Ter bedevaart en naar de zeel K.A.V.Wie rijdt er meèl Ontslag. Het Belgisch Staatsblad van 25 Juni maakt melding dat bij besluit van den Regent in datum 4 Juni, het ont slag aangeboden door den Heer André Camerlynck, Burgemeester onzer Ge meente, aanvaard weird. Alle weldenkende inwoners onzer Gemeente zullen de genomen beslis sing van den Heer Camerlynck be treuren. Gedurende een periode van achttien jaren heeft hij de Gemeente én als Schepen én als Burgemeester goed bestuurd. Het zal wellicht niet overbodig zijn terug te komen op de moeilijkheden hem na de bevrijding veroorzaakt door het Krijgsgerecht te Brugge, door het Militair hof te Gent werd hij vrijgesproken. Zijn administra tieve Overheid heeft overigens geen enkel tuchtmaatregel tegenover hem getroffen. Burgerstand. Huwelijksaankondiging. Adiel- son Dewitte fabriekarbeider te Wljt- schate en Bertha Hazebrouck, fa- briekarbeidster te Waasten. Duivennieuws Dc Zuidcrbond Uitslag van Creil (23 Juni). 1. Bouten Georges te Wijtschate2. Maertens Alfons; 3. Muylle M.; 4. Gillebert Louis, Meesen5. Elslam- der Abel6. Bortdue Omer 7. Von- haelewijn Henri 8. Desodt Michel 9. Gillebert Louis, Meesen10. Sok>- mez Albert, Hollebeke. Uitslag van Arras (Jonge Duiven), 1. Verguldezcor.e Damllle, Wijtscb» te 2. Knockaert Louis 3. Vanhae- lewijn Henri 4. Dierynck Jules 5. Vermes Cyrille 6. Milleville Jus tin; 7. Cardinael Gebroeders; 8. Stuibbe Jerome 9. Eggemont Va- lère 10. Doheyn Gaspard. Oorlogsschade. Zitting op Donderdag 4 Juli, van 13 tot 17 uur, Au Café du Com merce i>, voor alle inlichtingen cn in vullen van formulieren. Alleman welkom! Burgerstand. Huwelijken. Lcuis Bar te, elec- trieker te leper (voorheen Kenimel) I en Maria Dauchy, handelaarster te I leper. H-:nri Dcplacie, mecanieker te Vlamertinge cn Emilrinne Ver- viseh z. b. te Kemmel. Bcercngildc. De maandelijksche vergadering van de leden gaat door cp. Maandag 1 Juli te 21 uur in het lokaal Ec Engel net nieuw bestuur van den plaatse- lijken Vcebond. De onlangs gestichte Veebcnd is overgegaan tot de verkiezing van het definitief bestuur. De hoer Maurice Var.bruaane werd ais voorzitter gekozen en heer André Baes als ondervoorzitter aangesteld. Voor de Duivenlicfhebbers. Uitslag vanPrijsviucht uit Bre teuil. 1. Albert Hosscy 2. Vancouillie C. 3. Maertens J.4. Dochy C. 5. Maer tens J. 6. Homey O. 7. Debruyne A-8. Maertens J.9. Wybo M.10. Vancouillie V. Prijsviucht uit Dourdan. 1. Vennin IL 2. Touquet M.S. Touquet M. 4. Maertens J. 5. Maertens J. 6. Scencn O. 7 Wous- sen R:8. Hcssey N.9. Woussen R. 10. Samain M. Burgerstand. Huwelijksbeloftan. Dewitte Adelson, textielarbrider en Hazebrouck Bertha texielarbetdster te Waas ten. De Gemeentefeesten 1943. Op Zaterdag 29 Juni worden de Gemeentefeesten Ingezet met een wandeling door de stad met deelne ming van al de plaatselijke vereeni gingen. Zondag 30 Juni. Ontvangsten op het Stadhuis van de Fransche en Bel gische Muziekvereenigingen, waarna Concerten. Raadpleegt het Feestprogramma Maandag 1 Juli. Plechtige zielemis voor al de overleden Waastenaren, te 10 uur. Donderdag 4 Juli. Groote Wieler wedstrijd voor Beginnelingen 2.500 Fr. prijzen en talrijke premien. De Jaarlijksche Paardenwcdstrijd. De paardenfeesten die normaal op den le Zondag van Juli plaats hebban, zijn uitgesteld tot op Zondag 28 Juli 1946. Duivensport Prijsviucht uit Dour dan. 1. Odent E. 2. Deduitschaever E. 3. Vandeinabeele E. 4. Geriere J. 5. Freyne E. 6. Raecke J. 7. Guil- bert N.8. Dessin Gebroeders9. Tittillon H. 10. Comijn E. Prijylucht uit Arras. 1. Deduitschaever M.2. Odent II. 3 Vandammie L. 4. Senesael K. 5. Odent G.6. B&ernasrt G.7. Vandenabeele E. 8. Blondeel A. 9. Vandenberghe C. 10. BeernaertG. Burgerstand. Huwelijksafkondigingen. Anto nio Parsching te Greenwich en Ger maine Dolphen te Ploegsbeert. Claude Bell en Jeann: Marie Muylle te Ploegsteert. Jcan Barbry te Ko men (voorheen Ploegsteert) en Denise Odent te Meesen. Geboorten. Raoul Verolleman Jacques Dolphen. Overlijdens. Marcel le Rose, 24 jaar. Militieplichtigen der lichting 1046. De militianen der lichting 1948 die wenschen uitstel te bekomen van le gerdienst moetan hun aanvraag tij den heer Burgemeester indienen tus schen 1 en 20 Juli 1946. op postchcckrckening Nr 4703.fid der Gebroeders Hansen, Foperingt, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. juni TJur Zaterdag 29 Proven 14.30 jZond. 30 V/estvl. (3t-Slxtus) 14.30 juli I Zond. 7 Popcr. (W.-TeU) 14.30 i (Bondschieting). Maandag 8 Woestea 14.44 Inlej 25 25 25 V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4