Üüericlsfeii ZOEKERS Laatst© Berichten l/ïf Veu t Nieuwpoortsche Uit 'tWervikschè it 't Diksmuidsche Uit 't Meene 29 Jim! 1348. «HET NIEUWS VAN DE WEEK» EEESHESSEsys? BlatLziJde DE PANNE KOKSIJDE UIT VEURNE WULVERINGEM-VIMKEM LEISELE FERVIJZE UIT WERVIK UIT NIEUWPOORT Twes sclroone WERKMANSHUIZEN UIT DIKSMUIDE REN INGE ZARREN EESEN HANDZAME HAARGOLVING Sterk gebouwde Boerderij - Hoenderkweekeri j GROOT WOONHUIS Machtige gekende Hollandsche Verzekeringsmaatschappij COIFFEUSE UIT MEENEN OVER TE NEMEN VOOR IJZEREN BEODEN KINDERBEDDEN SCHULDEN STADEN HOUTHULST MEULEBEKE Groote TENTOONSTELLING PRIJSKAMP voor PAARDEN UITSLAG VAN DE PRIJSKAMP VOOR STAMiOEKVEE TE L00 DONDERDAG 20 JUNI 1946 TE KOOP GEVRAAGD VRAAGT PLAATS TE HUUR GEVRAAGD VEEPRIJSKAMP 1. - PARTIJ MAAIGRAS 2. - Pertij Beste MAAIGRAS DRIE WERKMANSBUIZEN! VERSCHRIKKELIJKE ONTPLOFFING TE BRUGGE BROODRANTSOENEERING IN ENGELAND DE KONING VAN SIAM WERD VERMOORD NIEUWE ARBEIDS- CONFERENTIE OP 5 JULI DE CONFERENTIE DER VIER DE ATOOMPROEF TE BIKINI HANDELSEIGENDOM £vm* AMWWtwvvwuwwuwwAafiaAnwvvMVinJMeiiwewsevwviww Groote Duivenvlucht. De duivenm&atscha naij De Zee zwaluwen waarvan lókfal bii Emiel Hoornaert. Z-eelaan, richt cd Zondag 30 Juni 1940 een groote duivenvlucht in uit Dweil. Dit is aangeboden. aan alle eer'i.ike liefhebbers wonend» tus schen User en Fra-nsche "reros. Nieuw" JjombTtaijde. Wcstende en TDd-iclkerke inbegreo-n. Er werden 6000 fr. prijzen vooruit gewaarborgd. Groote prijs van de Casino-Kursaal. lOOOfr. gratis, duivenvlucht. Er zijn 500 fr. prijzen voor de leden van de maatschappij vcor 4e eerste serie van 2 duiven, twee eerste van de enveloppe. 500fr. voor alle mededingers voor de eerste onaangeduide serie van 2 duiven. ïnkorv'u<r den Zaterdag vair 11 tot 13 uur stipt. Processie. Zondag 23 Juni ging weer de H. Sacramentprocessie uit ornnmiddelijk na de mis ven 10 vur. De inwoners hadden hun hulzen bevlavd. De pro cessie aiug door de volgende stiraten Kasteelstraat. Zeelaan, Marktplaats, Kerkstraat, Veurnestoaat. Bij Panne-Vooruit. Dit jaar zal de kermis geopend wor den op Zaterdag 29 Juni door een con cert van de harmonie Panne-Vooruit op de Sloepenplaats. Na maandenlan ge inspanning is het plaatselijk mu ziekkorps er in gelukt feestelijkheden In te richten zooals concerten en wandeltochten. Eveneens zijn er voor het nakend seizoen enkele uitstapjes voorzien. Brand. Maandag 24 Juni omstreeksch 17.30 uur sloeg de bliksem ln de villa Nany, gelegen Dijstraat. De elektrische lei ding werd aangetast en brand ont stond. De brandweer was spoedig ter plaatse en na ettelijke minuten werd het vuur gedoofd. Er is alleenlijk ma terieels schade. Inhuldiging van de Vlag. Zondag 30 Juni zal de plechtge over handiging van het Vaandel plaats grijpen bij de verbroedering van den weerstand. Programma der feestelijkheden Om 9.30 u. verzameling. Om 10 u. Plechtige Mis voor de Belgische en Geallieerde Gesneuvelden. Na de Mts wijding der vlag. Om 11 u. aan het Gemeentehuis plechtige overhandi ging van het Vaandel. Daarna Doo- denhulde met bezoek aan de krijgs- kerkhoven en aan het Gedenkteeken van de Gesneuvelde Koksijdienaren. Kermis-weelc. Op Zondag 30 Juni (Koeks-zondag) zal te 14.30 u. een velokoers gegeven ZONDAGDIENST IpNVt-rDr Vaneecke Daniel, D»haenelaan. Ai-u-f'ierMr Duclos Oost- CrTflof BURGERSTAND IPuvcJiiksaSkondigingcu D~vo- ghel Karei, bloemist. Veurne en Wat- thy Mrrcella, z. b. Wulpen. Pisch- nmn Bc-nat, van Bratis'ava en wo nende te VeuTie. met Michiels Jacqueline z. b. te Veurne. Huwrrilten De Landsheer Ca- simir, betonwerker met Will-aert Lu- cisnne, werkster, beidien te Veurne. Devolder Joannes spoorwegbediende Macho1 :n en Velie Gotieiieve z. b. Veurne. Geb'orten Ccens Daniel, zoen van H-enricus en van Jonckheare Z"'roa, Boclthoeka. Ermassier Mo nique, d. v. Artto'r en van Terriere po'i'a van .Adinkerks. Beghein Pita, d. v. Maiirits en van Dcbbelaere Yvonre. ys n Veurne. Delava Jean, z. v. .T-senh en van Mahieu Maria, van F-'Ogstade. Huyghe Arlette, d. v. Ftrw en van VaindEntoussche Maria, van Veurne. Debruyne Jean, z. v. Jnhsan en ran Will-ems Helena, van V-urne. Drbureh grave Chris- tiaan z. v. Augusta en van Sanders M-rin. Ave-kapelle. Sterfgevallen Candaele Fran- ciscus 78 jaar, wonende te Vinkem, weduwnaar van Maaareel Sidonie, Orde Beestenmarkt 1 Veurne. Da ve tt» Romanic. 91 jaar. wonende te Pervijse, Oude Beestenmarkt 1 Veur ne. Desaever Melarti-e, 7S jaar, we duwe Pin-sen Emiel, wonende te Veurne, Oude Beestenmarkt, 1. ZWEMPRIJSKAMP Zondag 30 Juni e.k. hebben er in 't jaagpad in de Duinkerkevaart Groote Zwempriiskampen plaats. Als 't weer wat meewil, zal het heel zeker aan tosschouwers niet ont breken. DUTVENPRTJS VLUCHTEN Dok aal De Werkman», bij Oscar Descheemaeker. BRETEUTL: 1. Vandenbrouck? Art., Veurne; 2. De- can Louis, Houtem; 3. Gaethaf H., Veurne; 4. Germonpré Albert, Veur ne; 5. Tdem; 6. Idem; 7. Vanelslan- der S, Veurne; 8. Dekan Alois, Adin- J»:rke; 9. Eonaventure Eiias, Veurne; 10. Billiau Eng., Veurr.e. Dokaal Gansch Alleen», bij Jos. Vanhyfte, BRETEUIL: 1. Ben- tein Valère, Wulpen; 2. Desa ever Pamphil, Wulpen; 3. Vanhove Pros per, De Panne; 4. Verpoorter Cyriel, Wulveringem; 5. Maes Oscar De Pan ne; 6. Verpoorter Cyriel, Wulverin gem; 7. Brysse Charles, De Panne; 8. Werbro-uck Julien, Koksijde; 9. De saever Victor, Wulpen; 10. Dssaever Pamphil, Wulpen. Interessante Vergadering. Verleden week greep een buitenge wone vergadering voor de Boerengilde plaats. Bijzondere mededeelingen wer den geclaan over de melk-melkerij- en pachtkwcstie. Z. E.H. Verhaeghe van Veurne, dekanaal leider der B. J. B. gat er, voor 'n honderdtal boeren en boerenzoons, 'n inslaand overzicht van de tegenwoordige toe standen op zedelijk en Gosdienstig gebied met "n warme opwekking hoe onze nog kerngezonde boerenstand, vooral deze uit het Veurrs-Ambacht, hiertegen dient te reageeren. In deze vergadering werden de di ploma's uitgereikt aan die leerlingen die, gedurende de laatste twee winters, de leergangen hadden gevolgd van de lagere Landbouwavondschool. Mees ter Ghijselen uit Bulskamp, land- bouwl-seraar, gaf er 'n korte aan spraak. waarin hij wees op de vele opofferingen, die de jongens zich had- don moeien opleggen, cm in de gure winteravonden, steeds op post te kun nen zijn, en had 'n warm woord lof over voor den vlijt waarmede de les sen werden gevolgd. Hier volgen de namen der gediplo meerden 1. Vande velde A. 184 p. op 200 2. Vienna, 1793. Vandenberghe, 177 4. Van-hc-utte G., 173 5. Nayaert, 170 6. Degheele Ch., 168 7. Jansseune L., 163 8. Vera mme J., 164 9. De gree:© 10. Veramme M. 11. Pat- fcort C.12. Go der is R.13. Cap- pelaere R.; 14. Claerhuot; 15. De- kervcl16. Pdtfoort H.17. GalleM. Dubbele Diamanten Bruiloft. Op Zondag 30 Juni a.s. vieren de de Echtgenooten Desmicht Petrus - Gallens Marie-Louise en Kinnoo Je rome-Galliarde Leontine hun dia manten Bruifoft. Het gemeentebe stuur en de muziekmaatschappij zul len. dit huldefeest meevieren. Om 10.30 u. Plechtige H. Mis van dankzegging gevolgd van ontvangst der Jubilarissen op het gemeentehuis door de Gemeentelijke Overheid. HET NIEUWS VAN DE WEEK kunt U alle week laten thuisbrengen door onzen verkooper M. Louwagie. Geldzak 20 Leisele, Bestel aan hem ons blad 1 Tentoonstelling. Op Zondag 30= Juni a.s. 's morgens tus"-i nen Je HH. Missen en 's namid dags vanaf 2 uur, Tentoonstelling' der hanrtv erken van de Huishoudschool. Te 5 uur Prachtige Tooneelopvoe- ring door de leerlingen der meisjes school opgeluisterd door de plaatse- lij -p muziekmaatschappij Ingangskaartsn te bekomen aan 5 en 10 frank. Botsing. De 23-jarige Omer Cools, Dorpplaats, is in botsing gekomen met een auto. Kji werd slechts oppervlakkig gewond doch zijn motorrijwiel werd zwaar beschadigd. Ongevallen. Tijdens het sptlen is de 12-jarige C, remain Van Eersberghe zoo onge luk'.;: g gevallen dat hij een zijner armen gebroken had. Terwijl men hem naar de kliniek overbracht is zijn 5-jarig zusje Christiane tusschen een hek gekneld geraakt. De dokter stelde een verrekking 4n armbreuk vast. Motor in de gracht. Ter hoogte der hoeve Catrijsse is de motorrijder Plorizoone, Dorp- planer, in de gracht gereden. Op do c.uozi.fing had Van Lerbergbe plaats genomen. Door een voorbijrijdenden fcutovoerder werden beiden uit hun ncteligen toestand gered. Ciïcrblok opengebroken. F't offerblok van den Kalvarie- i: vóór de kerk, werd opengebro- k 11 de inhoud geroofd. De daders v. i echter spoedig gevat. Het be- t de 12-jarige V. L. en V. G., be- r vens de 13-jarige A. C. en D. B. «vVj GEMEENTE EOEZINGE worden voor de jongelingen beneden den. die 17 jaar, begiftigd met; 51)0 fr. prij zen. Inschrijving bij A. Bonte en prijs- dieeling bij H. HelsmoorteL Daarna een velokoers voor die mannen boven die 30 jaar. Er zijn eveneens 500 fr. prijzen die inschrijving' is hij been houwer Gusje Daenen en de pvijs- uitdeeling bi.i Gerard Delporte. 'sA- vonds zal aan de staande pers een gToote scbietirg plaats hebben bij Staf Druwé. Pan nestra at Maandag 1 Juli Groote juniorkoers (zie sport- rubriek). Groote Tuinbolling. Bij Camille Dannoye in De Rust 1. Alois Pylvser 2. Artdré Vanden- brcucke 3. André Decoussemaeker 4. Jerome Kirt5. Isidore Ch-emon. De uitslag op dien. vogelpik is 1. Lucien Dsbackere2. Pierre Man- ten. Bij de voetbalvereeniging. In het lokaal Chalet, des Bains wterd het bestuur der Voetbal verte- nlgiiig herkozen. De volgende hoeren stèldisn zicli herkiesbe »r voor de helft van het bestuur Urbain Houbaert, Henrl Coulon, Alpho.n.se Veranneman, Jules Daltom'b°. Henri No wé en Gas ton Deramoud't. De hli. Coulon en Vera.nn°man werden niet herkozen. Marcel Vaudamme en Paul Deleu stel den zich als nieuwe 'kandidaten. Wer den herkozen Georges Torney (voor zatter), Germain Vandsnbeirgbe, Jules Calcoen. Richard Akkerman, Achiel Sesler. Constant Deramoudt, en Mar cel Vandei-haeghe. Vervolgens wwrd ovMegaan tot het kiezen van het s»).-ktie-comiteit dat er als volgt, uit- Ftet Germain Var ^ionberghe, Henri Ncwé en Georges Torr.ey. Kermls-schieting. BIJ de handfooogmaatschappij Et Sebastiaan, zal op Zondag 30 Juni (Koeke-Zondag) een groote buitenge wone Kermis-schieting plaats hebben bij Gustaaf Druwé, Pannestmat. Daarna Driekleui'enschietinig. Inschrijving ïn 't lokaal bij Staf D-uwé tot 2.30 u., daarna seffens be gin» Bij de Hondenclub. Naar verluidt zal De trouwe Wa ker ©en reuzen kampioenschap in richten on Zondag 21 Juli, begiftigd met 5.000 fr. prijzan. De beste honden van België zullen mede dingen. Schieting. Bij Makker Henri Thleren zal op Maandag 1 Juli (Koeke-Maandaig) een buitengewone schieting aan de liggen de pers doorgaan. 1. top 150 fr. 2. top 75 fr. 2 zijden ieder yan 75 fr. en 6 hoekvogels aan 30 fr. Inschrijving vanaf 2 u. om te 3 u. te beginnen. Welgeslaagde Tooneelavond. In de cinema-zaal Kursaal had Donderdag 1.1. een prachtige tooneel avond plaats. De internationale hu morist Kees Pruis uit Holland kwam een hollando-belgo revue geven. Wa ren ook van de partij Frans Mon- noyer, José Morrisson, Simonne Du- mc.nt, R. de Parny en Master Doodle. Als mooiste stukje mag wel de in ternationale potporri genoemd wor- oud, overleden te Roeselare, HuwelijkenVancbraiSberghe Daurent. steenovenwerker metHaut- hbofd Martha. Deduyvsir Andréas, hovenier, Werken met Vanthcmme Berhta. Ba.ssy Julius, aardebewer ker Werken met Mis-pelim Margarite. Kermlsprogramma. Op Zondag 7 Juli 1946. Te 4 uur op de Markt (Kiosk) muziekaal con cert gegeven dom- de plaatsslijke mu ziek maatschappij St Cecilia, Te 5 uur velokoers voor beginne- lini»»en in de Ambachtsta-aat 500 fr. ni'ijzeiu Inschrijving bij Emiel De- hcek. (zie verder sp'ortrubriek) Roode Kruis - Afdeeling. Het hoofdbestuur van het Roode Kruis van België heeft aan hieron der vermelde bestuursleden van onze Roode Kruis-afdeeling Handzame volgende eere - onderscheiding toe gekend Heeren Dr. A. Zoete, deco ratie 2° klas, Pr. Roelens, R. Dscorbe en Miej M. - M. Reynasrt, die palmen 1940-45. In naam van hét hoofdbe- afcuur en van onze leden danken en felicibseiisn wij van harte onze noes te medewerkers. Auto - Ongeluk. Zaterdag namiddag, omstreeks 5 u. kwam een beierenauto uit de richting van Z arren tor hoogte van die kruis - kalsijde. P' otsehnv kwam het jon getje van, H. Lanckrlet, uit zijn wo ning ovst de baan geloopen met het me volg bat hij onder de auto terecht kwam. Maar wonder boven wonder hij kwam te voorschijn langs achter zcndier eenig letsel. Koeke Zondag 14 Juli. Groote voetbalmatch tusschen de leden van c"e muziekmaatschappij St Cecilia en de schaakclub op liet ter rein van Dion Hondekijn. BURGERSTAND Overlijden. C'aeys Henri echtge noot van Penei Fslicita 78 j. Huwelijkafkandiglng. Vileyn Ro ger, bsdiende en Verhaeghe Bertha z. b. beiden Nieuwpoort. Huwelijken. Pauwels Gustaaf, ge pensioneerde, Wed. De Jong Marie en Verhasselt Marie -Louise, Wed. Simo- net Jean, z. b. beidisn Nieuwpoort. APOTHEEKDIENST Apotheek «De Zeemeeuw», kerk straat, orjern van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. FILMLEIDING CENTURY Met Kermis Chant du Printemps(Jeannetts Mac Do nald, en Nelson Edy. Voor volwas seren met voorbehoud. Verandering van programma den Din dag, Woensdag en Donderdag 1= FilmHuwelijksreis lachsuc ces. 2= Film: Bad Boy (Avonturen film met Johny Dows en Rosa lie Keith). NOVA Vrijdag 28 Juni tot Dinsdag 2 Juli. 2= Episode De Graaf van Monte Cristo De Vergelding Voor Volwassenen. Dr II. HOUVENAEGHEE-HULDE Op Zondag had een huldiging plaats van den Keer Konoré Houvenaeghel, Politiek Gevangene en doodgemar teld in de Nazdkampen in Duitsch- land. De plechtigheid werd opge richt door het Dr. Houvenaeghel Co mité met medewerking van het Stadsbestuur. Cm 10.30 u. had een vergadering plaats in de zaal« Dai- nenhuiswaarna esn stoet naar het huis trek bewoond dcor den afgestor vene. Fen gedenkplaat, werk van den Heer Ruyssen werd er ingehuldigd en een bloemenhulde had plaats. KERMIS Zaterdag 29 Juni: Paardenprijs- kamo in de Koogstraat, om 10 uur. Wielerwedstrijd voor 'beginnelin gen, afstand 60 km., 2000 fr. prijzen en premiën. Zondag 30 Juni. Plechtigheid bii het gedenkteeken der Verbroedering van den Oonemingsdienst der Artil lerie, aan 't Vredegerecht. Volg orde: Om 11 u. Solemneels H. Mis in de O. L. Vrouwkerk. Na de mis optocht met de Koninklijke Philhar monic aan 't hoofd naar het Vrede gerecht; Toespraken en Bloemen hulde. Duivenmaatschappij De Ijzer- bode kermisvlucht uit Creil, 7.000 fr. gewaarborgd. Duivenmaatschappij Eerlijk moet vooruiteveneens orijsvlucht uit Creil. Te 3 u. 's na middags: Plechtige processie en zee wijding. Te 17.30 u.: Demonstra tie met afgerichte honden in de O. L. Vrouwstraat, ingericht door de stede lijke Hondenclub. Maandag I Juli. Te 9 uur So lemneels H. Mis voor de overleden parochianen en alle overleden oor logsslachtoffers. Te 17 uur wan- dfilconcert door de Koninklijke Phil harmonic. Te 18 uur whistorijs- kamp in Hotel Inondeur, 500 fr. prijzen. Dinsdag 2 Juli 1946. Groote velo koers voor Juniors, 4-000 fr. prijzen en oremiën. 's Avonds wandelconcert in de voornaamste straten der stad gegeven door de Katholieke Fanfare. BURGERSTAND Geboorten Decorte Albin. Albert, zoon van Albert en van Depoutre Mar guerite Salomqz Régis, zoon van Joseph en van Desreumaux Anna Copin Prancoise, dochter van Henri en van Pronier Thérèse. Overlijdens TiUle Clemence, 80 jaar, weduwe van Markant Henri. Huwelijken Depo-ortere Theo- philes, landbouwer te Komen .en Ver- straste Leon ie, huisvrouw te Wervik. Lecoutere Gerard, meubelmaker en Leroy Marie-José, bediende beiden te Wervik. Turck Julien, beenhouwer te Komen en Zegres Jacoueline z. b. te Wervik. Sainain Emile, landbou wer en Knmkae-rt Madeleine, landb. beiden te Wervik. Hu weli j k sa f kondig ingen Beleu Edsnrd, weve1- te Komen en Desage Alohonslne, fbw. te Wervik. Ver- saevel Alois, smid en Mahieu Marie- Lou fse. !hui-"Tou.w^ beiden to Wervik. De Nutte Hilaan be-0-" houwer te Wer vik en Saelens Gabrielle, z. b. te Wer vik. ONZE KLOKKEN HEBBEN WEER GELUID Met vreusde hebben wij verleden Dinsdag voor de eerste maal sedert vele jaren onze klokken weerom eens in feestgeluid hcoren zingen. Het ont roerde en deed ons volk deugd. Het herinnerde aan den goeien ouden tijd, die onze Wervikanen zoo spoedig mo gelijk weer hersteld willen zien. ONZE KERMIS Zondaig 30 Juni Groote velokoers voor alle Beginnielinigan. Afstand 60 Km. goede baan met 2000fr. prijzen en premien verdeeld als volgt 500, 400, 200, 150, 100, 75, 50, 50 en 25 fr. 100 fr. aan den renner met één minuut voorsprong. 50 fr. aan den verstko- mende renner. Inschrijving om 15 u. Café Au Musée aanzet cm 15.30 uur Café De Klokaankomst Café A la Renaissance Piljsuitdeeling Café Sportrevue Om 18.30 u. Zangprijskamp aan dé herberg Au Dé Doré 75 fr. prijzen. Om 20.30 u. Grcote Dansprijskamp aan den heek van de Ten Brislan- laan en de Magdalenastraat met 100 fr. prijzen als voglt te verd-eelen on der de mooist verkleed» groepen 30, 20, 15, 10, 10, 5, 5, 5. Maandag 1 Juli om 18.30 u. Groote Lcopkosrs voer jongeren beneden de 14 jaar met 100 fr. prijzen. Inschrij ving' en aanzet Café Spcrtrevue en Prijsuitdeeling in de herberg A Ja RenaissanceOm 19 u. Groote Mastkliraming met tientallen verras singen in geld aan de herberg De Klok Om 19.30 u. Groote Valiezen" koers per velo met 150 fr. prijzen als volgt verdeeld: 50,35,25.20.10,5,5. Inschrijving, aanzet en prijsuitdeelir.g aan Café Au Jardin Ar.glais Om 20 u. Zakleoping met 150 fr. prij- -en to v-erdeelen als volgt50, 35, 25, 20, 10, 5, 5. Inschrijving, aanzet en prijsuitdeeling Au Musée AANRIJDING Dinsdag 25 Juni j.l., rend 4 uur, stond de auto van Berton gepar keerd in het begin yan de Speiestraat. Uit de tegenovergestelde richting kwam de auto-camion van Hr Mest- dagh gereden. Daar de straat niet te breed is, slipte de camion met zijn achterwiel, waardoor de auto een lich te stoffelijke schade opliep. Dc zaak werd in der minne geregeld. UIT TER HAND TE KOOP ir "t 49 aren land, gelegen steenweg B Jnge-Elvrrdinge. Li' "hüngm bij Marcel Vart'cn- Jmlcke, Viamcrtuigc» (140) ZONDAGDIENST ApotheekVan Acker, Groote Markt. KINEMA 'S 1) ONZE KRING Wiigendijk. Den Zaterdag en den Maandag om 8 uur, Zondag 30 Juni cm 2.15 uur 4.30 uur en om 8 uur. l'Ecole du Crimemet Humphrey Bogart en «Les 6 Gossiss de la Rue sans Issue». 2) CINEMA du THEATRE, Beer straat. Den Zaterdag en den Maandag om 8 uur Zondag 30 Juni om 2.15 u. 4.39 u. en om 8 uur. De dagen van de vrijheid met Richard Dix, Gail Patrix, Edward Ellis en Joan Fon taine. ECHO VAN DEN PRIJZENSLAG Zonals vermeld verleden week, on der denzelfden titel, dat bij winke lier H. A. te Diksmuide ai zijn in stock zijnde klcmpein werden aange slagen, kunnen wij thans berichten dat het winkeltje op bevel van den Procureur des Komngs is gesloten. LUISTERRIJK FANCY-FAIR Dames van St Niklaas, Beerststr. 25, op Zaterctag 29 Juni (St Petrus en Paulus) en Zondag 30 Juni opening om 2 uur. Ingang langs oie Kerkstr. NAAR DEN TROEP Maandag 1.1. zijn reeds enkele van onze Diksmuidsche jongens van klas se '45 vertrekken om hun klasse te vervoegen, o.a. Pieters André, Dedul- le Gust., Boumy K., Maes Roland, Verheecke Roger. DUIVENSPORT Duivenmaatschappij Eendracht lokaal bij Wed. H-ndvyckx, Statie straat, 5 Op Zondag 30 Juni grcote prijs- vlucht uit Dourdan, uit Tours, uit Arras. Uitslag van de vluchten van Zen dag 23 Juni 1.1.: Uit BR.ETEUIL, 253 deelnemende duiven, gelast om 8.32 u.1. Van- se venant M.; 2. Vanpoucke M.; 3. Delheye Geo; 4. Gouthals J.; 5. Crom- bez Rom.; 6. Laleman M.; 7. tau- poucke M.; 8. Verdonck E.; 9. Ficri- zoanc M.; 10. Bussery C. Uit ARRAS, 224 deelnemende dui ven, gelost cm 8 uur: 1. Vermeersch C.; 3. Dsbaille M.; 3. Adam A.; 4. Cat- trysse G.; 5. Adam Vital; C. Cattrysse G.; 7. Decterck J.: 8. Maes K.; 9. GhUkbert A.; 10. Dcbaille M. Duivenlisfhebbers geeft acht! TijcPns de kermisweek wordt een mooie prijsvluclic geg-ven waaraan alle liefliebbers van Diksmuide kun nen deelnieinen, de prijzen bestaan uitsluitend uit giat-s prijzen zco zijn er reeds een ti.ntel schenkers ireschrev-r.n, wier namen en hun elft u zich kunt vergewissen in 't lokaal. Ieder milde schenker wordt reeds bij voorbaat cm..iiij dient zieh end-el in 't jckaal - 'i te geven en zijn gift bekend te maken. Burgerstand. (April - Juni 1946), Geboorten. Notredame Paul z. v, Jozef en Calembier Godelieve. Vandenbulcke Giselle, d. v. Roger en Depuydt Margarstha. Leuridan Joel, z. v. Frans en Balloye Maria. Vanbelle Willy, z. v. René en Leconte Margaretha. Sterfgevallieni Lauwers Marie- José, d. v. René -en Maenhcut Inna 28 d. Danheel Frans, z. v. Jozef en Maria Quartier, 2 dagen. Car- rein Philc-gomus, ong. 79 j. Markey Henri, wed. Proot Leoniie, 88 j. Toulouse Oktavie, wed. Sticker Theo- phiel, 87 j. Depcorter Henri, echtg. Merleyede Augusta, 77 j. Prachtige dag. Wanneer ik de processie van Zon dag jl. mocht zien voorbijtrekken, dan was ik getroffen door de eerbiedige houding van zoovelen, die in piach- tige nieuwe kleedingstukken, de prach tige processie ter eere van het H. Sarcrament hielpen opluisteren. Wat mij echter tegen he-t liart stootte was wel de houding van een drietal die eigenlijk niet goed wisten dat ze in eene processie gingen maar waar schijnlijk dachten in een V stoet deel te nemen. Zeer stichtend was het ge volg van H. SacramentVele mannen en vrouwen, waaronder nog eens zeer velen die bewust waren van de hulde die ze brachten, maar enkelen, zeer weinig gaven d.en indruk dat ze ab soluut niet beseften dat ze zoo dicht achter het H. Sosrament gingen. De ze laatsten hebben aekeT niet door hunne houding den zegen van Hier boven over de parochie afgesmeekt. De babbelaars zouden ten slotte beter wegblijven. Gevonden. Een pak nieuwe koordien voor res sort te bindlen. De eigenaar mag deze koinen af halen bij de Veldwachter. Burgerstand. Overlijdens. Mortier Agnes, d. v. Cyriel en Mortier Zulma. Myte- r.e.ere Kamiel, z. v. Victor en Depoor- ■ter Aloïs. Huwelijk, easier Albert en Doom Rachel, -b. v. Zarren. Tegen den prijzenslag. Bij genaamd D. G. te Eesen, werd een gans-che auto -kieedergoed aange slagen. Ze waren verborgen bij een getouur. Be winkel werd gesloten, Burgerstand. O ver-lijdenDarras Joseph, 1 Weduwnaar van .Vertoy Eiisa 72 jaar VOLKSSEKRETARIAAT Het Volkssekretariaa-t is open alle werkdagen, van 18 tot 19 uur. voor alwie in moeilijkheden of miserie zit. Bestendig Aligevaardigde Jozef Sior- me houdt er lederen Maandag Zit dag, van 18 tot 19 uur. Ingang langs de speciale deur van de S.M. Het VolksbelangDuivenstr. 80, Wervik. DUIVENUÏTSLAGEN Maatschappij De Toekomst». CREIL, 227 duiven; 1. Ccudron G.; 2. Soubry L.; 3. Desmarets A.; 4. Soubry L.; 5. Del'baere D. ARRAS, jonden: 1. Adam J.; 2. Koopman P.; 3. Vanden-maele L.; 4. Adam J.; 5. Debruyne G. ARRAS, oude: 1. Lacante G..; 2. Meul-emeester M.; 3. Masschelein; 4. Vandenyndele O.; 5. Lacante G. Maatschappij De Volksvrien den DOURDAN, 335 duiven: 1. Vantcmme A.; 2. Vandeperre; 3. Brouchaert J.; 4. Schotte R.; 5. Lam- bslin E. CREIL, 330 duiven; 1. Devreker; 2. Robaeys E.; 3. Valais; 4. Brou chaert C.; 5. Vantomme G. ARRAS. jongen: 1. Lefebvre G.; 2. Reberez R.; 3. Van-hee G.; 4. Ra mon G.; 5. Ramon G. ARRAS, oude: 1. Vandevijver P.; 2. Lef-ebvre G.; 3. Goos Ch.; 4. Blan- chaert J.; 5. Verstraete M. Van heden af te verkrijgen: DROOG HARD HOUT van de Ar dennen, op alle lengten en gesple ten - In 't groot en In t klein. Bij JULIEN DEVOS, handelaar in alle brandstoffen, Boeschepestr. 27, Poperinge. - Tel. 403. Alles aan genadige prijzen. - Hij dankt op voorhand. (C.26) LANDBOUWCOMÏCE VEURNE Dames, Juffrouwen, wilt U een koude, blijvende natuurlijke met het meeste gekende merk «Oréol» wendt U naar SALON ALEERTINE, M. De Wulfstr. 24, Poperinge. (C.36) UIT OORZAAK VAN VERTREK UIT TER HAND TE KOOP gunstig gelegen aan de kust, op 2 km. der stad Nieuwpoort. - Mogelijk 2 3 ha. bij te huren. - Voordeelige prijs. Schrijven bureel van 't blad onder letters O.V.C. (143) UIT TER HAND TE KOOP met grootsn HOF, dienstig voer her berg en winkel, de Café de Paris PLOEGSTEERT-LE BIZET.- Inlichtingen; Cassclstraat 8, PO PERINGE. (139) Twee Onder-Opzieners, alsook Plaatselijke Agenten worden gevraagd voor Watou, Oost- vleteren, Woesten, Vlamertinge, Wijt- schate, Loker, Danouter en Lange- mark. - Voorkeur aan beroepselemen ten alsook aan onderwijzers en be dienden. Schitterende toekomst en mooie verdienste mogelijk. Schrijven: Bureel van 't blad on der de letters W.L. (C.41) Zoekt g'iets t'huren of te kcoven Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin cms blad Dl WERVIXSGHE NACHTE GAALTJES Na de mooie vele avonden die de groep De Werviksche Nachtegaal tjes hier ter stede met zooveel suk- ses hebben gegeven, zijn ze een suk- sesronde in het Vlaamsche land be gonnen. Ze traden achtereenvolgens cp te Wijtsohate, Veurne, I^leenen, Harelbeke, enz... en tientallen ak koord-en zijn nog uit te werken. In- tussehen moeten nog naar mogelijk heden uitgezien worden om de tien tallen aanvragen te voldoen. Meester V. Vanbelle en de Eerw. Broeders moe-ten ten zeerste geluk gewenscht worden met hun heerljik initiatief. Naar het schijnt zullen ze kortelings voor de radio optreden en zal gansch de groep in een mooi uniformtje ge zet worden. We hopen dat ze dezen Winter niet te veel werk op de plan ken ikrijgen, -want de Wervikanen willen ook nog van hun talenten ge nieten. Het feEstcomi-teit der Magda lenastraat deelt mede dat De Wer viksche NachtegaaltjesMaandag avond hun medewerking verlesnen aan de feestelijkheden die ingericht worden in de straat. Op den hoek van de Magdalenastraat en Ten Brie- lenlaan zullen ze een deel van hun programma ten beste geven. ZITDAG Zondag toekomende, van 18 tot 11.30 u., zitdag van Bestendig Afge vaardigde Jo-zef Storme, in het Volks- sekretariaat der C.VP., Volksbelang, Duivenstraat 80 Mevr. A. Verstraete-Ollcrier, Steenstraat 17, Woesten, maakt haar geachte klienteel bekend dat zij heden af zal werken met de laatste nieuwe -apparaten voor per manenten. - Alle gevraagde bewer kingen zullen met d-e meeste zorg uitgevoerd worden. - Zij hoopt kor telings met uw bezoek te worden vereerd. Mevr. A. Verstraete -Ollevier. Apparaten A. Decrock, Pop.(142) BURGERSTAND Geboorten Demeyere Floriset- te De-backer Annie Devolder AnnieLoncke Marie-Rose Deleu Annie Barbieux Miarc. Huwelijksaankondigingen Tan- ghe André, postbediende en David Lydie, z. b. Chaize Jean, imon teerder en Houtekiet Jacqueline, fa- briskw. Baetens Andre, wever en Devloo Georgette, z. b. Declercq André, wev-er en Laruweer Gemeviève, z. b. Pearson Arthur, lcod-gieter en Pin-oy Albine, z. b. Huwelijken Bemeester Ga briel, kok, en Torsy Alice, z. b. Holvoet Lucien, ingenieur ©n, Hans- sens Marie-Louise, z. b. Schamp Roger, schrijnwerker en Pattyn Irene, dienstmeid Van Sasssnibrouck Er nest. nijveraar en Verhegge Miarie- Louise, z. b. Overlijdens. Ramaut Robert, 21 J. Vandamme Henri, 87 j. Délbasre Emma, 71 j. Parmemtier Gustave, 50 j Vanfoiarvliet Marcel, 21 j. Lammens Constant, 51 jaar. BELANGRIJKEN STOFFEND IEFSTAL Een belangrijke stoffendiefstal werd Zaterdag cp Zondag nacht gepleegd in het handelshuis van den. H. Ernest Fauvez, stoffenhandelaar, wenende hoek der leper Koningstraten. De die ven hebben eene ruit van het ui-tstal- lingsraam uitgesneden en eene hoe veelheid stoffen, ter waarde van ver scheidene tienduizsn.de franken ge stolen. AANGESLAGEN De Rijkswacht heeft bij een hande laar de-r Mceskroenstraot, stoffen aan geslagen, die aan den gewonen han del ontrokken waren. RIJWIELDIEFSTALLEN Vanderhaeghe Alberic, wonende Rijselstraat, plaatste zijn rijwiel voor de deur eener herberg der Rijselstraat, toen hij eenige minuten later buiten kwam, was zijn rijwiel verdwenen. Verstraete Lucien, wonende Leie straat, te Lauwe, welke alhier in de Goedbeklante Beenhouwerij - Charcuter Ie- Café. Alles goed ingericht voor het be reiden van vle-sschwaren en hei; uit baten van den stiel. Inl.: D. DEVREKER, Dorpstr. 2, Houtem-Veurne. (101) MATRASSEN in wol, flocon, wind- haar, kapok, pluimen. VEERMATRASSEN alsook alle vulsels, per kgr. DAMAST in alle soorten en kleuren. SLECHTS EEN ADRES; IN HET SCHAAP (144) Tempelslraat 7, 1EPER. JEROME TAÏLLIEU, Statiestr. 27, STAVBIiE, verklaart hierbij geen schulden meer te erkennen die zijn vrouw zou gemaakt htbben of neg zou kunnen maken. (138) Rijselstraat per rijwiel een boodschap gedaan had, onderving hetzelfde tot. EEN VAANDEL VLUCHTIGE AANGEHOUDEN De Rijkswacht van Meenen is over gegaan tot de aanhouding van De- weerdt Remi, uit Antwerpen wegens vaandelvlu-chtigheid. HOOGE ONDERSCHEIDING Bij een besluit van den Prins Re gent, komt den H. Pierre Brokken, Adjunkt-Politie-kcmmisaris alhier, ge wezen Komman-damt dor Rijkswacht Brigade van Mj&enen, de Gouden Pal men der Krco-n-Orde te ontvangen, voor bewezen diensten aan het Leger, gedurende -zijne lange loopbaan. Onze beste gelukwenschen. DOOD AANGETROFFEN H. Mich-el Ramacke-rs, fruithande laar, wonende Kcrtrijkstraat, werd in zijne woning, aan den trap dood aan getroffen, hij zou van den trap ge vallen zijn. AANGEREDEN De kamion van Amerlynck M., ko mende uit de Molenstraat, kwam in botsing met een franschen auto. Stoffelijke schade en regeling in der minne. DUIVENSPORT Wedvluchten 23 Juni Lokaal Mesnsch Duivenverbond 300 oude duiven op ARRAS. I. Libbrecht Remi 2. Couckuyt Fi del j 3. Herman Daniel 4. Picavet Jules 5. Verscheuren Julien 6. Van- tieghem Arm.; 7. Somerback Gust.; 8. Pottilius Jules 9. Depuydt Cyriel; 10. Wauqier Adolphe. 740 Duiven op CREIL. 1. Couckuyt Fideel 2. Verbecke Mau rice 3. Parmentier Maurice 4. Le- poutre-Nuyttens 5. Vergcte Etienme 6. dito 7. en 8. Coukuyt Fideel9. Maurisse Etienme 10. dito. 179 duiven op DOURDAN. 1. Dicastelle 2. Vercruysse 3 Ver- meersch 4. Dsmeester 5. Dsbüek 6. Dupont7. Seyn-aeve8. V©r- meersch 9. Deprez10. Delbare. Geboorten Vercaigne Marleen M. d. v. Cyriel en van Degrijse Si monne. Muylle Germain Luc, z. v. Georges en van Devolder Maria. De-grande Monique, d. v. Oscar en van Cathey Maria. Huwelijksaankondigingen Ver- helst Gerard, landb. te Foelkapelle met Ca-fcrysse Ivonne, lanib. te Sta- den. Verhoest' Marcel, Tabakker- ver te Westroozebeke, met Anseeuw Marcella, landib. te Steden. Van- heule Victor, spoorwegbediende, te Steden met Verbeke Miaria, winkel juffer te Zonnebeke. Overlijdens Zeenaeniie Emelie, 73 j. oud, Wed. Sbeverlinck Edm., echtg. van Dejonckheere Dé,sire. Carpentie-r Gustave, 36 j. oud, land- werker, echtg. van Ulin Madeleine. Bevoorradingsdienst. Zeeprantsoenesrinig Tijdens d-e maand JUNI is gs-idig tot bevoorra ding Het zeg-el A3 vcor één stuk toilet of huishoudzeep, zegel B3 geeft recht op 250 Gr. zachte of poeder- zeep terwijl zegel C3 recht geeft op 250 Gtr. Sodakrisballen. Belangrijk De zegels A2, B2 en C2 zijn waardeloos vanaf 1 Juli e.k. De kleinhandelaars dienen disae te laten omzetten in maoht A uiterlijk op 10 Juli e.k. Aardappelcontracten Den ver bruiker wordt erop gewezen dat de termijn voer het afsluiten ven het kontrakt voor levering van provisie- aardappelen vcor 8 maanden weldra ten emde loopt30 Juni is de laat ste dag van indiening op den E-svocr- radingsdiemst der Ingevulde formu lieren voor afstempeling. Verbruikers, verlies dit niet uit het oog, Uw eigen bevoorrading hangt ervan af Bijaegels van een nieuw type Ter vervanging der reeds 3 maan den geldig zijnde bijaeg-e-ls van het type Xwordt een bij zegel inge voerd, van het type Y met geldig heidsduur vanaf 10 Juli e.k. De recht hebbenden cp bijaegels, welke nog in 't bezit zouden zijn van bijzegels wel ke komen te vervallen, w-orc an erop gewezen deze onmiddelijk tot bevoor rading aan te wonden, en dit uiter lijk tot op 9 Juli aanstaande. De Werkgevers dienen in datum van 29 Juni de inventarissen af te sluiten van aflevering van bijaegels aan ihet door hem tewerkgesteld personeel, en een inventaris, in dubbel exemplaar, in te brengen op den Bevooiraaings- diemst, ten laatste op 5 Juli daarop volgend. Bananen het zegel n.r 25 der periode 10-6-1946, is geldig als volgt tot 31 Augustus 1946 voor den ver bruiker, tot 7 September voor den winkelier, en geeft recht op één ba naan of pompelmoes. Sportuitslagen. Kermis - Zondag Velokoers Lislhebbers. 1. Verschaeve2. Küisabel3. De- rue 4. Hoorelbskie. Kermis - Maandag Koers Liefhebbers. 1. Tommelcin2. Sbeenland3. Valkser.i 4. Gtearts5. Assez. Prachtkoors van die jonge belofte uit Stadiën, Gesrts, welke door zijn moedig optreden alleman verblufte. Wanhoopsdaad. Dinsdagmorgen, 25 Juni j.l., toen de familieleden van Kamiel Mande- yüle zich naar dien zolder -begaven, was hun verbazing -groot toen ze er gehangen, zijn lijk vonden. De onge lukkige was 60 jaar oud. Groote Velokoers. Zondag 30 Juni, Groote Velokoers voor alle Liefhebbers, op de Mispe laareik (StadEn). 1000 Fr. prij zen Begin te 4 uur INWONERS VAN STADEN Wilt Gij wekelijksch ons blad Vraag het aan onzen verkooper Em. Vandepitte Diksmuidestraat 145 STADEN. Hij zal het U wekelijksch aan huis bestellen Burgerstand. Geboorten Arlette Deroo d. v. Michel en Maria Hautekier, Vijver- straat. Overleden Renilde Soenen e-cht- genoote van Hector Ra-baut. Marie Verhaeghe echtgenoote van August Vaivnieuwenhuysse. Plechtig Ingehuldigd. Den heer Achiel Vandermeersch, wonende Pitbemstr., werd als Deken der Gemeente, door de plaatselijke St Eloois-Gilde, plechtig ingehul digd. Hij werd ten zijnen huize be groet door honderden personen, waar na een prachtige stoet werd gevormd, waaraan honderden voertiugen deel namen. De Fanfare De Vere-enigde Vriendenzorgden voor de feeste lijke stemming tijdens deze huldiging. Plechtig Herdacht. Onder vrij groote belangstelling werd Maandag een dienst opgedragen, ter nagdachtenis van Maurice Buyck, Politiek Gevangene, omgekomen te Dortmund. Onder de tairijke aanwe zigen bemerkten wij afgevaardigden van Wcerstandsgroepeertngen, Poli tieke Gevangenen, Burgelijke Over heden. Goochclavond. Maandag 1 Juli te 19.30 u. in feest zaal «Aurea», optreden van Flori- montsodie beroemde Magneteseur met zijn verbluffende demonstraties. De opbrengst komt te goe-ae tot het ondersteunen van een gedenkteeken der Mieulebeeksche Politieke Gevange nen, gestorven in Duitschiand. Be lokatie is thans reecis open bij Leopold Den Doncker, Statiestraat. In Amerika Overleden. Op 11 Mei 1946, overleed te Detroit, den Heer Kamiel Deronghe, na het slachtoffer te zijn geweest van een auto-cnjeval. Hij was 74 j. oud en afkomstig van Meulebeke. De afge storvene, was in voornoemde stad een zeer gekend persoon, hij was lid van ten Vlaamschen Boldersclub en van Detroit, Pigeon Flyers Union. van het Belgisch Trekras OP WOENSDAG 17 JULI 1946, te 11 u., in de Lindendreef te Veurne. 5.000 Fr. Prijzen en Eeremetalen. Wie ons per brief inlichtingen gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. Programma der prijskampen en algemeene schikkingen worden, aan al de leden toegestuurd. Namens het Bestuur: De Sekretaris, De Voorzitter, M. VANDAMME, R. CORNILLE, Vinkem. Veurne. 1" PRIJSKAMP Stierkalveren geboren na 31 Dec. 1945 1. Pilet Joseph, Iz-snberge. 2. H-oorelbeke Camiel, Polllnkhore. 3. Degry Karei, Alverin-gem. 4. Huyghe Camiel, Wulveringein, 5. Roose Lcuis, Loa. 6. Hoorelbeke Camiel, Pollinkhove. 2" PRIJSKAMP Stlerkalversn geboren van 1 Juli 1945 tot 31 December 1945 1. Tanghe Daniel, Alveringem. 2. Tanghe Daniel, Alveringem. 3. Degheele Marcel, Alveringemi. 4. Vermote Camiel, Pollinkhove. 5. Vandendriessche Remi, Reninge. 6. Dequidt Joseph, Loo. 7. Roose Louis, Loo. 8. Rommelaere Julien, Wulpen. 9. Bulcke Jeroom, St Jakobskapelle. 3' PRIJSKAMP Stieren geboren von 1 Januari 1945 tot 30 Juni 1945 1. Decroos Hilaire, Reninge. 2. Pil Michel, Loo. 3. Vanderfaeillie Odiel, Loo. 4' PRIJSKAMP Stieren geboren van 1 Jnli 1944 tot 31 December 1945 1. Syndikaat Nieuwkapelle. 2. Syndikaat Loo. 3. Dequidt Joseph, Loo. 5" PRIJSKAMP - Stieren geboren van 1 Juli 1943 tot 30 Juni 1944 1. Doom Raymond, Reninge. 2. Louwagie Marcel, Wulveringem. 3. Bulcke Jeroom, St Jakobskapelle. 4. Veramme Michel, Pollinkhove. 5. Bruynoghe Henri, Alveringem. 6" PRIJSKAMP Stieren geboren voor 1 Juli 1943 1. Dochy Camiel, St Jan-hij-leper. 7° PRIJSKAMP Jaarlingvaarzcn geboren v. 1 Januari tot 39 Juni 1S45 1. Pauwelyn Gaston, Oostvleteren. 2. Vanhouwe Achiel, Alveringem. 3. Pauwelyn Georges, Oostvleteren. 4. Idem. 5. Dewaele Georges, Loo. 6. Idem. 7. Tanghe -Daniel, Alveringem. 8. Pauwelyn Georges, Oostvleteren. 8» PRIJSKAMP Jaarlingvaarzen geboren v. 1 Juli 1944 tot 31 December 1944 1. Fieu Maurice, Stavele. 2. Degheele Marcel, Alveringem. 3. Van Speybrouck G., Bulskamp. 4. Comette Cyriel, leper. 5. Pauwelyn Georges, Oostveteren. 9" PRIJSKAMP Vaarzen geboren van 1 Juli 1943 tot 30 Juni 1944 1. Dochy Camiel, St Janibij-Ieper. 2. Idem. 3. Cornette Cyriel, leper. 4. Van Speybrouck G., Bulskamp. 5. Dochy Camiel, St Jan-bij-Ieper. 6. Decroos Oscar, Pollinkhove. 7. Vanderfaeillie Odiel, Loo. 8. Veramme Robert, Loo. 9. Pauwelyn Georges, Oostvleteren. 19. Vermote Camiel, Pollinkhove. 11. Pauwelyn Gaston, Oostvleteren. 12. Vanderfaeillie Odiel, Loo. 13. Pauwelyn Georges, Oostvleteren. 14. Degheele Marcel, Alveringem. 15. Vanhouwe Achiel, Alveringem. 10" PRIJSKAMP Vaarzen geboren van 1 Juli 1942 tot 30 Juni 1943 1. Pauwelyn Gaston, Oostvleteren. 2. Veramme Maurice, Loo. 3. Pauwelyn Gaston, Oostvleteren. 4. Pauwelyn Georges, Oostvleteren. 5. Idem. 6. Idem. 7. Tanghe Daniel, Alveringem. 8. Degry Karei, Alveringem. 11" PRIJSKAMP Volledig gckontroleerde melkkoeien 1. Vermote Henri, Steene. 2. Tanghe Daniel, Alveringem. 3. Degheele Marcel, Alveringem. 4. Veramme Maurice, Loo. 5. Veramme Michel, Pollinkhove. 6. Vanderfaeillie Odiel, Loo. 7. Veramme Michel, Pollinkhove. 8. Veramme Maurice, Loo. 9. Veramme Robert, Loo. 10. Vanderfaeillie Odiel, Loo. 11. Tanighe Daniel, Alveringem. 12. Idem. LOTEN Stier gevolgd met ten minste 5 afstammelingen Doohy Camiel, St Jan-bij-Ieper. Koeien gevolgd met ten minste 2 afstammelingen 1. Vanderfaeillie Odiel, Loo. 2. Degheele Marcel, Alveringem. A. T D. is Adres Ten Bureele. Grlicvb U dus te wenden tot ons Redactiebureel. plano, spelende elektrisch of met d« hand, zoo goed als nieuw, met 135 stukken muziek. A.t.D. (104), pïetersovcn met twee verdiepingen. in zeer goeden staat. Inlichtingen; Koninklijke Baan 66, Koksijde-Ba* den. (105) ■yoiledige Coiffcuscsalon, met alia toebehoorten (permanenttoestel, enz). Adres ter drukkerij. (C.33). partij Klavcrhooi. Bij A. Van Exem, Poperingestraat 59, Westvl-eta-. ren. (C31) rjieselmotor 3 cylinders, 65 ?.K.;| Tractcur Fordson 30 P.K., gas» pauvre; Motor National40 P.K., niet gazogeen. Bij Maurice Donche, Ouderdomsiw. 40, Poperinge. (C.34) Dieselmotor, merk «Moes», serrl- diesel met gloeikop, geschat 13-15 P.K. Te bezichtigen ter drukkerij, Gasthuisstr. 19, Poperinge (C.24) I ïzeren Bed met ressort, Lavabo met marmeren blad. Bij Felix Lietaert, Bruggestraat, Poperinge. (147) geestenwagen, voor twee stuks vee. In goeden staat» Dorpplaats 3 a, Houtem-Veurne. (148) kjieuwe Windmolen. Veurnestraat 51. Poperinge. (149) Twee duizend vijf honderd Kassei- steenen van 8-10 kgr. Veurne straat 51, Poperinge. (151) Cchoone nieuwe Beenhouwersblok, aan genadigen nriis. Ter Been houwerij D'Haene, Kortrljkstraaf OA0, Me-nen. 1151) permanenten-Toestel, zoo goed als nieuw, zonder draad. Bii Schoo- naert A.. coiffeur, Roeselarestra?* 34, Zonnebeke. U52) Auto «Opel» 32, 10 PK.; Auto «uhe- vrolet» 31, in zeer goeden stoat. Bi.i Gustave Pauwels, 41, Poper-re- straet, Watou. flE3>' Vindervoiture, zoo goed als ntouw, alsook Kinderbed. Bij Achiel M»> vejan, brouwer. Krombeke. (C.45V Drie duizend kgr. beste nieuw Hooi, geperst in balotten van 50 kg»-, op aanvraag. Tuinbouw Del-beke, Y7er- vik. (154)' Goede Meid, minstens 18 jaar. Bij Dr Larmuseau, Kemmel. (38) Goede Werkman. Te Poperinge. - Adres ter drukkerij. (C.30). Meid, om in huishouden tehelpen, te Poperinge. A.t.D. (C.25) Dienstmeisje, 17-18 jaar, voor huis werk en winkel, in confectiehuis voor Dames te Moeskroen. Kost en inwoon. A.t.D. (109) Goed Reiziger, voor het bezoeken van kruidenierswinkels. Goede verdien ste. Zich we-ndén Veurnestraat 51, Poperinge. (155) Meisje, Fransch sprekend, om ia huishouden te helpen. Goed voor kinderen zijnde. - Duinenlaan 134, Westend-9-Baden. (156) Deftige Keukenmeid, minstens 18 J. Goed loon. Bij Leonc-e Van Allei- nes, de Stuersstr. 55, leper. (157) Goede Meid. Bij Gerard Vanthuyne- Stubbe, Nieuwpoortlaan 43, D» Panne. (153) Goede Meid, voor café. Zich wendea tot Mevr. G-srmame Knockasrt» café L'YsrrMarktplaats, Mes sen. (159) gakbersgast bi] Julien Decreus, Po» peringestr. 1, Roesbrugge. (160) geenhouwersgast, 16-17 jaar, voor Brussel. Inlicht, bij Aloïs Lanssen, beenhouwer, Elverdinge. (161) Qoed Meisje, om in huishouden t» helpen. Goed© kost en inwoon. Te Poperinge. A.t.D. (162) Gediplomeerd Chauffeur. Adres ter drukkerij. (168) riektrieker. Liefst rond Poperinge^ Adres ter drukkerij. (163). IJuis met hof van 20 25 roedea land, liefst rond Loo, Al vering: m, Leisele of B-everen. A.t.D. (164) Rk» STAD IEPER De VEEPRIJSKAMP, voorzien voor 4 Juli a. s., is VOORLOO- PIG GESCHORST wegens de verspreiding van mond- en klauwzeer. VEEARTS CAENEPEEL. Voor het Bestuur, UIT TER HAND TE KOOP gelegen te MERKEM (Knokke), grool 1 hectare 43 aren. gelegen te WOUMEN (Olifant), grool 1 hectare 14 aren. Inlichtingen bij Wed. Jules Mis- siaen, Beveren-IJzer. (1661 BaEBaBEBSBiBBSHenaaaan GEMEENTE BRIELEN UIT TER HAND TE KOOP met hof, gelegen Dorpplaats, Brielem, Voor alle inlichtingen zich wem« den bij Paul Bonte, Boezinge. (141). Een werklooze uit Brugge was naa» Knokke een kleine zeemijn gaan ha len, een soort kleine granaat, welke de Duitsohers plaatsten op palen ia fee. De man wilde de mijn losschroeven om er het koper van te gebruiken. Wijl hij aan dit gevaarlijk werkje, iqt eigen -huis, bezig was, stonden twea van zijn kinderen, met drie hunner, vriendinnetjes het werkje na te gaan» Het onvermijdelijke deed zich voor. De mijn ontplofte. De onvoorzichtig» man werd op slag gedood evenalt zijn 6-jarig dochtertje en e>m vrien dinnetje dezer van eveneens 6 jaar» De drie andere kinderen werden acer zwaar gewond en verminkt en men vreest het ergste voor twee hunner. Wordt men met dat gevaarlijH goedje dan nooit opgeleerd? Met 21 Juli e.k. zal in Engeland de rantsoenering van het broo<| worden ingevoerd. Uit het or.dE'-zoek ingesteld over den dcod vr.:r ci:n Koning van Siant Schrijven: Iütters D.R.V., bureelis gebleken dat hij zou vermoord zijn van dit blad. (167) i geweest. Na Ministerraad Donderdagavond werd door Eerste Minister Van Acker meegedeeld dat d-e Nationale Arbeids- conferentie zal worden opgeroepen mist 5 Juli e.k. TENDA EN BRIGA AAN FRANK RIJK DE DODEKANESOS AAN GRIEKENLAND Donderdag werd op de Conferen tie der Vi-er besloten dat Tenda en Briga aan Frankrijk zullen worden toegekend en -den Dodekanesos aan Griekenland, maar na ontwapening. De proefneming zal doorgaan in den nacht van iZondag op Maandag, te 00,30 uur. TE KOOP TE BLANKENBERGE Zeedijk Centrum. gemeubeld, opbrengst 140.000 fr. per jaar, 220 m2, 7 m. facade, 3 verdie pingen. Nieuwe staat, dadelijk vrij. Prijs; 1-750.000 frank.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5