POSTTARIEVEK STAMBOEKKEURINGEN VOOR VROUWELIJKE DIEREN In het Fransche Consulaat te Kortrijk IEFDE OVERWINT BIJ DE PLECHTIGE INHULDIGING VAN ZEER EERW. HEER ISERBYT ALS PASTOOR DER GEMEENTE HOUTEM-VEURNE V®egcw@®3gSYisdSlsaC®!i Pr©¥sn csi Vessriie NAKLANKEN DER INSTALLATIE VAN Z. E. E DELCOUR ALS NIEUWE HERDER DER GEMEENTE DRANOUTER i MA slaat z'n beide armen cm Bladzijde ft. HET NIEUWS VAN DE WEEK» KMnraaattRg 29 Juni 194^ 'Verleden week pavcn we een uitge breid verslag over de Plechtige aan- etellto? van Z.E.H. Iser-byt als Pastoor tier Gemeente. Wegens plaatsgebrek moesten we de talrijke opschriften .weglaten. Zooals onze lezers verleden Week beloofd, geven we die nu hier- onder: Bij den H. Secretaris (Jaarschrift) Wy Wensöhen U VTTrlg achtbare herD-er Iserblet Waar ge'Uk In UW lffeUWe paroChle Van HoUtem. Bij Marcel Millccam: Eerwaajde Heer Pastoor, Met Wpïbehaeen wenscnen wij U lange jaren. Bij H. Deprey: Wij versieren ons huis met bloemen [en groen Om den nieuwen Herder eer aan te [doen. Bij Iuicien Candaele Welkom Heer Pastoor en gegroet den effnen doet dit, den anderen doet En wij versieren ons deuregat [dat Bij Silveer Deseure: Al is ons hoekje niet groot Met werken verdienen- wij ons brood. Vandaag laten wij ons huis pralen Om den Heer Pastoor in te halen. Heer als Gij zult u-w ambt bekleên Bult Gij van ons nooit willen schéén. Gij bestuurt een volk, al is het Wain 't Draagt in zijn hart een haartje fijn. Bij Maurice Ryssen: Welkom Eerwaarde Heer Pastoor .Wij -bieden U ons huldebetoon. Bij Marcel Verhaeghe; Wees gezegend op Uw baan En neem dezen wensch nu aan. Moge God nog vele jaren U en ons leed bewaren Welkom aam onzen nieuwen Herder. Bij Georges Boels (smid): Welkom Eerwaarde Heer Pastoor Ik zal mij maar niet geneeren Mijn kachels en smissewerk te pre- [senteeren Ik moet hier niet wijzen- op prijzen Er zijn er van alle slag Met 10 afslag. Bij Gaston Vandenbroekej Aan onzen Herder. Welkom. Bij Karei Blondeau: Lieve Herder gaat met verder verblijft alhier lot oils plezier. Bij Maurice Jamar: Mochtet gij door blijde dagen Hier den staf des Heeren dragen .Vol van vrede, vrij van druk j [Voor uw heil en ons geluk. Bij Robert Timmerman: tden drukker Robert Timmerman kt men voor Jan en alleman maakt zijn werk zeer net en fijn J Vlaamsch, Fransch, Engelsch of [Latijn. Hij stelt zich nu ook ten dienste van [onzen Herder En vraagt hem beleefd, met Uw druk- [werk, gaat niet verder. Bij Georges Labeau: Wij willen, ook Heer Pastoor vieren. Hier verkoopt men goede bieren En beschinke hier menig man Dien- een tripel drinken kan. Bij Amand Kerckhove: Gelijk de dageraad in 't Oosten Geheel de wereld komt vertroosten, too -komt gij Herder, welgezind: n maakt ons allen blii-p-ezind. Bil Reml Desmïeht: Heer Pastoor wees welkom Doe steeds goed en zie niet om. Bil Camiel Peeters (Bakker) Welkom hij Kamiel den bakker Hier is brood en geen plakker. En het ware te verhopen tets aan Mr Pastoor te verkoopen. Bil Gccrgcs Vienne: Wees welkom, Eerwaarde Heer. Mocht steeds uw woord de harten En h-et al door edele Eer f treffen Tot deugd en broedermin verheffen. Bij Rem! Vandenberghe: Tz weet het wel de Pastoor draagt geen kloefen Want in de kerk zou het te veel poefen Maar hier is ménig man Die van mijn kloefen dragen kan. Bij Wed. Verdoolaege: Zeg een Pier, zeg eens Jan, Hebt gij- het al hooren zeggen 't Is eeh nieuwen, 't is een goeie» Wij mogen onze handjes -tegare leg- [gen. Bil Louis Huyehe: Eerw. Heer Iserbyt, dat schijnt een [rare naam doch niets gemeens met U-we faam. En wij verhopen U te mogen be groeten Ms Pastoor die niet alle kleinigheden [wil -beboeten. Bij Mastrice Rousseuw: .Wij staan -h-ier allen met verlangen Om onzen Pastoor goed 't ontvangen Hij sluit zich aan ook bij- al de andere [mens-chen Om den Herder hartelijk proficiat te [wenschen. Bij Daniel Devreker: Welkom Eerwaarde Iz&rbiet Hier moet ge zi.in zooals U z-iet De .beste saucissen uit den trac-hter Hst beste vl-eesch van voor en achter. Om goed uw dorst te laven Wil d 'andere de ur n a ar binnen dr aven Bij Oscar Coulier: Heer Pastoor wees welkom Hoort men roepen allom. Konden we TJ lanee laren In ons midden bewaren. Bij Alfcns Geldhof: Driester des Heeren Dien we nu vereeren Ontvang onzen Welkomsgroeb En schenk Uw zegen zoet. Welkom! Bij Lucien Bewildc: Welkom ons nieuws Herder Bta, en ga niet verder, ts 't keeltje droog kom tot mijn toog, I-k schenk TJ vol plezier Een pintje lekker bier. Bij Marocl Bourry: Hier woont een der boeren Ge-dreven door 't water uit de Moeren Kwam hij aan 't strand te Houtem aangeland. "kn gelukkig steeds niet verder te-groet hij den nieuwen Hei-der. Bij Hcnrl Decorte: 't Gebeurt niet alle dagen Dat voorbijtrekt menig versierde wa- 't Zij met bloemen of groen. [gen Daarom Henr[ Decorte wil ook iets Gellj-k de andere menschen [doen Den' nieuwen Herder Welkom Wen- [schen. Bij Camiel Ryckebosch: Mochtet gij door blijde dagen Hier den staf des Herders dragen Vol van vreugde, vrij van druk Voor uw Heil en ons geluk. Bij Madeleine Vandenberghe: Wii wenschen den Herder veel geluk en vele jaren In 't midden der Houtemnaren. Bij Jcrcmc Top: Mijnheer Pastoor, wees gegroet D-e Houtemnaren komen U te gemoet Zoowel als voor «root als voor klein Dan zal het altijd vrede zijn. Bij Daniel Tyteca: Welkom Achtbare Heer Dat mijn versiersel strekke ter uwer [eer I-k w-ensch U. Pastoor, op uw wegen Geluk, vreê, heil en zegen. Bij Arthur Prinsier: Weleerwaarde Herder - Blijft te H-outem, Ga niet meer verder 't Is d-3 wensch van alle ware Houtemnaren. Bij Cyriel Bulteel; Houtem is nu gans-oh versierd Elkeen is er od gevierd Mond en harte roepen blil Dat ons Herder welkom zij. Bij Maurice Callewaert: ook bij Jerome Kerschseferf Geheel de parochie staat gepint Nooit was het volk zoo wel gezind Monden, harten roepen even blij Dat Hij, onze, Herder, welkom zij. Bij Henri Vanpeperstraete Weze 's hemels rijksten zegen Steeds gestrooid op uwe wegen Al wat goed is weze voor Onzen nieuwen Heer Pastoor. Bij Albert I.odriguez: Eenieder die zijn plicht voldoet Brengt den Herder zijnen groet. Bij Wed. J. Amcloot: Eerwaarde Herder, hier ook gelijk [alom Wenschen wij U van harte welkom. Bij Vandamme: Eenieder is hier welgezind De vlaggen wapp'ren in den wind Allen zijn- hier vol verlangen Om U feestelijk te ontvangen. Bij Wed. Lehouck: Welkom in den naam des Heeren Hem die komt Gods wei en wegen [leeren. -Geluk en Hell in overvloed. Bij J. K. Verkamer: Wess welkom, goede Herder Blijf bij ons en gaat niet verder Uit alle oogen kunt U lezen Dat U hier welkom zult wezen. Bij Gerard Lootvoet: ook Maurice Butstraer»: Heer Pastoor Wees Welkom Doe steeds wel en zie niet om. Bij Wed. Leo Rousseuw: Zij sluit zich aan ook bij al d'andere [menschen Om onzen Herder hartelijk proficiat [te wenschen. Bij Gerard Patyn: Wenscht den Herder veel geluk alhier En verhoopt met goed gedacht Dat elk naar liefde en vriendschap [tracht. Bij Oscar Coopman: Eerwaarde Herder wees welkom. Bij Robert Tanghe: Heil en ze-gen en voorspoed op uw wegen. Bil Jerome Haelewyck: Crispyn, mijn Heiligen Stielpatrcon, Vrocht altijd toch zoo wonderschoon, 't Is ik die zijnen leest bewaar Tc Werk juist lijk Hij. 't en scheelt [geen haar. Mijn stek-e is fijn, de prijs niet hoog Nooit had Mijnheer een eksteroog 'k Ben zeker, -hebt gij er van doen -Gij altijd recht gaat in uw schoon, Bil Leon Claeys: Hier wonen Claeys, Marie, Metje en [Leon Ze wenschen hunnen Herder welkom Dat hij ook nog vele jaren De Houtemsche kudde mag bewaren Desnoods vragen we aan Mgr Dat hij zich niet zou haasten Om U na 7 jaar te verplaatsen Lijk het, het geval was hier Met Eerw. Heer Quartier. Bij Rcmi Vanhee: Welkom, afgezant des Heeren- Die ons 's Hemels weg komt leeren Breng uw kemste voor ons mede Welvaart, Vreugde, Heil en Vrede. Bij Wed. Vandenberghe: Wees welkom en gegroet Als Herder van ons goed. Bij Marcel Ghesquiere: Wees welkom Herder geprezen Wij- willen uw schapen wezen En in ons huizsken klein Zult Gij welkom zijn. Bij Leon Booghs: Aan onzen nieuwen Herder welkom. Bij Ivo Acke: Hier in dat klein caféken Woont er een aardig krom cadéke Maar werkt voor vrouw en kind En wordt door iedereen -bemind. Bij Gaston Vanmoortel: Is 't keeltje droog Kom naar mijn toog En proef eens hier Hst lekker bier. want, 't is -bock-extra der brouwerij H-oevenaghel voor ons leven zorgt te langer. Bij Wed. Elie Pauweisj I Uit ter herten wenschen wij Heil en welkom, gul en blij. Wiiae werking, wijs bestier U ons nieuwen Pastoor hier. Bij Georges Bcconinck: Wees welkom goede Herder Voor uw noodigheden ga niet werder. jk Heb goeden tabak en sigaren fijn Hier 'bij Georges Deconinck, most gij [zijn. Bij Jerome Huyghe: Menig huizen staan te pronken Ocor een vaardige hand geschonken Voor uw werk, mijn nieuwe Herder, Kom tot -hier en ga niet verder Want Jeor-me dient U op stond- AI staat hij niet te vast c-p den grond. Bij Melis Marcel: God. zegen® tr o-p uw levensbaan Tot u-w en ons geluk voortaan.. Bil Wed. Mcerschaert: Welkom. Bij Gilbert Pladys: Vandaag is iedereen in feest En allen verheugd om het meest Omdat wij onzen nieuwen Pastoor Ja, op allerlei manieren, [vieren Daarom vandaag ons best gedaan Want morgen zal het niet. ineer gaan. roepen-, leve Eerw. Heer Iserbyt Want all-es heeft maai- zlj-nen tijd. Bij Louis Maelstaf: tns huis is versierd en he-bloemd oor -hem hier als Pastoor benoemd ns -wenschen zijn kort. doch gSmeend -Gelukkig bestuur zij verleend. Bij Edmond Vanderauwera: W-sgs wei-kom, Eerwaarde Vader, Ji.f-x lang in ons aller midden 'rek menig ziel nog nader Waarvoor wij- God steeds bidden. Bij Vandenberghe Maurice: Welkom Heer Pastoor, juicht onze Welkom zi.it ge hier in Houtem [stem Moge Go-d U vele jaren Voor ons aller welzijn sparen. Bij Norbert Rubben (-beenhouwer) Heer Pastoor geprezen Wil dit aandachtig lê-zen Indien ge van mijn vleesch wilt halen Ge zult -het niet duur betalen. En smakelijk moogt g'ervan eten Ge zult nooit van tandpijn weten Dan blijft ge kloek, lenig en lijs Zoo raakt g-s oud, maar wordt nooit [grijs. Bij Oscar Coopman: Waarde Heer, Wees Welkom! Bij Louis Lingier: Wij bieden kort en goed, D-en Herder onzien groet. Bij Poidevin Etienne (met prachtige transparent-ver- siering aan beide vensters): Ws-es Welkom Eerw. Heer Iser-byt. Bij Georges Docancq: He-el het dorp is in olezier. Iedereen is 00 den zwier Met zijn buikje vol -bier En den H-eer Pastoor komt ook alhier. Bij Gaston Toussaert: Wenscht U, Herder, uit ter harte Heil en vredie, nimmer smarts. Bij Godfried Deeren (bakker): Een/aarde He er Pastoor Hier bij bak-ker Godfried Deeren Komt maar commandeeren Brood, koeken, taarten, lekkernijen Hier zult ge altijd welkom zijn. Bij Arthur Baelden: Wij wenschen onzen Herder Heil en zegen op al zijn wegen. Bij Germ. Lootvoet (beenhouwer) Mijnheer de Pastoor wees welgekomen Dit roepen wij zonder schroomen Mochten wij brengen een stuk ros- [bief fijn Ge zoudt er voorzeker tevreden om zijn. Bij Omer Messue (naaister) Welkom aan den nieuwen Herder Kom maar hier en ga niet verder. Processiekleeren maak ik net en film Beproeft het en gij zult tevreden zijn Bij Wed. M. Bots: Wees w-ellekom. Mijnheer Pastoor Dees dit en g-eef eraan gehoor Wij wenschen vurig dat 't steeds gaat Gelijk het ging met uw voorzaat. Wed. Vandenbcre-he: Ik -bied kort en goed TT. H-eer Pastoor, miin groet. En wensch van voor de deur Wees welkom, mijn gebeur! Bij Georges Pladijs Vlug Mis doen en rap Preeken Ook korte biechten spreken Allen gaven van E. H. Quartier Ons gewezen en geprezen Pastoor al- Die ons verliet tot onzen spijt, [hier Maar moest E. H. Iserbyt Deze deugden beoefenen met vlijt Dan zijn we nog niets kwijt En vervullen steeds verder Ons plichten met ons nieuwen herder. Bij Camiel Validen Bussche: U Herder, Priester Gods ter eer Leid uwe schapen op G-c-ds wegen De parochianen roepen U toe, Heil en [Zegen Wees welkom, afgezant van God U, trouw leidsman in ons lot, U zegene mild O. L. Heer! Bii Mr Louwyck (Jongensschool) (Jaarschrift) HoUteM's OnD-erWIJzers Leer- [Lln-gen WensC-hen U geLU-kkl-ge h-elL- [VoLLe Jaren. Wagen van de Kroostr. Gezinnen: Het kroostrijk gezin Brengt heel wat gewin Voor bakker en middenstand Het voedt zijn kinderen op tot Gods eer Veel zijner zonen vielen op 't veld van Voor God- en Vaderland. [eer Wagen «De Vlucht uit de Moeren»: Vrijgezel Theo Verbaere Op vlucht door d-e woeste baren Komt behouden aan land Bij Derycke aan strand. Zijn- neefje pas geboren Midden den wassenden vloed Mocht niet gaan verloren 't Gaat nu zelf reeds te voet. De Kweekers worden verzocht ZICH STIPT te houden aan de aangegeven plaatsen en uren (to renuur). Ze mogen dieren voor stellen op de voor hen best ge schikte standplaatsen. Voor die ren met origine dient men cle kalverkaart mede te brengen. Wie dieren toont zonder kalverkaart, moet een briefje medebrengen waarop hij vermeldt: - a) Naam en woonplaats van den eigenaar; b) Naam en ouderdom van het getoonde dier. Deze naam moet beginnen met de letter Z, b.v.: Zita, Zulma, Zoë, enz. MAANDAG 1 JULI 1946 OOSTVLETEREN: Dorpplaats te 7 uur. WESTVLETEREN: Kerkplein te 7,20 uur. KROMBEKE: Quaghebeur G3 te 7.35 u.; Dorpplaats te 7.50 u. STA VELE: Waeyenburg te 8 u. PROVEN: Klijtte te 8.30 u.; Sta tie te 9.15 u.; Landing te 9.30 u.; Molenwal te 10 u. HARINGE: Haandekot te 10.30 u.; Dorpplaats te 11 u. BEVEREN: Marent O. te 11.30 u. ROESBRUGGE: Marktplaats te 12 uur. WATOU: Drie Koningen te 3 u.; Marktplaats te 3.50 u.; Vuur molen te 4.10 u.; Speute te 4.40 uur; Demaeght Gaston te 5 u. POPERINGE: 't Hooghe te 5.15 uur; De Koekuit te 5.50 u. WESTVLETERENEikhoek te 6.20 uur. OOSTVLETEREN: Tempelaere te 6.50 u.; Wed. Dufloo te 7 u. MAANDAG 15 JULI 1S46 WESTVLETEREN: De Muis te 7u. POPERINGE: 't Hof van Com merce te 7.30 u.; Dreef Pieters Alb. te 7.50 u.; Devos Maur. te 8 u.; De Boonaert te 8.20 u.; De Luttertap 8.50 u. WATOU: Wulfhulle te 9.10 uur; Gasthuismolen te 10.10 uur; Nieuwe Seule te 10.50 u.; Ro- zendael te 11.15 u.; Igodt Geor ges te 11.30 u. LEISELE: Top Plorent te 3 uur;- Dorpplaats te 3.20 u.; Kruisje te 3.30 u. BEVEREN: Nuttens Furcy te 3.50 uur; Rousseeuw P. Wed. te 4 u. STA VELE: Hondspoot te 4.20 u.; Hoekje te 5 u.; Debyser Karei te 5.40 u.; Eversam te 5.50 u. OOSTVLETEREN; Pauwelyn G., te 6 uur. DINSDAG 16 JULI 1946 SINT-RIJKERS: Gemeentehuis te 7 uur. te te HOOGSTADE: Dreef Jules De- croos te 7.15 u.; Kerkplein te 7.30 uur. SINT-RIJKERS: Kruisstraat 7.40 uur. AL VERIN GEMS. Degheele 7.45 uur. VINKEM: Tramstatie te 8.45 u.; Melkerij te 9 uur. WULVERINGEM: R. Bossant te 9.15 uur. IZENBERGE: De Snoek te 9.30 u. HOUTEM: A. Patfoort te 10 u. WULVERINGEMZwaantje te 10.15 uur. BULSKAMP: Valkenbrug te 10.25 u.; G3 Vanspeybrouck te 10.40 u. VEURNE: H. Vandenbussche te 11 uur. ADINKERKE: Cam. Rabaey te 11.20 u.; G. Florizoon-e te 11.40 u. VEURNE: Frans Vandewalle te 12 u.; M. Meersseman te 12.10 u. STEENKERKE: Dreef Claeys G. te 3 u.; Draaibrug te 3.15 u.; J. Cambier te 3.30 u.; Dorp plaats te 3.50 u.; Ma Campagne te 4.15 u. AVEKAPELLE: Statie te 4.35 u VEURNEOsw. Deceuninck te 4.50 uur. AVEKAPELLE: Wed. Huyghe te 5 uur. EGGEWAARTSKAPELLE Kerk plein te 5.30 u. ALVERINGEM: D. Vandevelde te 6 uur. VRIJDAG 19 JULI 1948 POLLINKHOVE: Osc. Decroos te 7.30 u.; Vict. Lelieur te 7.45 u.; Maur. Dieryck te 8 u.; Kievit- hoek (weide Hoorelbeke) te 8.10 uur. LOO: Geo Dewaele te 8.25 uur; Gast. Merlevede te 9 u.; Markt plaats te 9.20 u.; Kruisstraat te 9.40 u.; Aschhoop te 10 u.; Drie Straten te 10.20 u. ALVERINGEM: Henri Bruynoo- ghe te 11 u.; Fortem te 11.30 u. LAMPERNISSE: Kerk te 3.30 uur. ALVERINGEM: Maurice Mahieu te 5 uur. KOSTEN. Opname in 't Stamboek van dieren: a) met origine, 30 fr. per kop; - b) zonder origine, 100 fr. per kop. Namens de Veekweeksyndikaten Proven en Veurne: De Secretaris: MORLION JULES, Zwartenonnenstr. 14, Veurne. De Voorzitters: MAES MICHEL, Haringe. MAHIEU MAUR., Alveringem. Nietteg-emstaande de reeds versche nen berichten, worden menige aan vragen van personen in verblijf in de gerechtelijke arrondissemienten. van Kortrijk en leper naar het Fransch Konsulaat te Gent gezond-en, die de ze dan aan Kortrijk overmaakt. Dat veroorzaakt voor de belang hebbenden e-en tijdverlies die in de meeste gevallen, ofwel een visa op dokumenten welk© ze dringend noo- cïig hebben, ofwel achterstallige beta lingen van pensioenen of renten op werkongevallen, enz. enz. vragen. Voor alles wat de immatriculatie (verplichtende formaliteit), de aan vragen voor reispass-en, d-e militaire kwestiën, 61e pensicenbetaiingen, de bewijzen van nationaliteit -betreft en alle andere zaken behandeld in een Konsulaat, moeten alle personen van Fransche nationaliteit-, verblijvende in d-e gerechtelijke arrondissementen van Kortijk en leper zich naar het Wag-en van de Schuttersgilden: Heer Pastoor, welgekomen Door de mannen met de bogen In 't boogschieten zijn wij ervaren Met onzen wagen, volgen wij blij, Da -boogschutters en de pijlers erbij. Mengelwerk van Het Nieuws van de Week Nr. 4 ROMAN UIT HET DORPSLEVEN 1 door QEO CANDAELE 1 KORTE INHOUD VAN 'T VOORGAANDE Mort Bosteels, cafébaas in 't lokaal dei- fanfare van Klokzzler is een der ijverig ste leden der fanfare, waarvan ae 24-jarige Miel Verbeke, koster te Snet- teroclcc, chef is. Bosteels heeft 2 doch ters: Suzanne, 20 en Nelly, 9 jaar oud. 5Miel en Suzanne beminnen mekaar, maar Mon Bosteels, opgemaakt door den veldwachter Isidoor, toil van die liefde Met weten en eischt dat Suzanne trou wen zou met den zoon van den veld wachter. Camiel, die meer begoed is dan Miel. vierde-rs hun lokaal op te zoeken, ne men hun fiets en -gaan blij babblend en taterend n-aar huis toe. Langs de baan van Wollegem tot Klokzeel© is 't een onafzienbare rij fietsers ein voet gangers... een rookwolk van opvlie gende stof. Verschillend© on-der hen zijn gehaast. Geen wonder. De zon die gansch den dag in blakenden gloed de aarde had gestoofd en gebraden is achter donderwolken weggetrokken. Het dui stert, alhoewel het nog twee uur vroe- Suzanne laat docr haar zusje een - ger is dan naar gewoonte, maar het briefje overhandigen aan Miel, waarop nakend© onweder is er de oorzaak van ta teckant: Uw Suzanna Het is voor een afspraak. TTw Dat laatste woordje!... tTW Suzanne?... Miels hart popelt Van plezier... De zijne Dan is het toch waar?... Zii gevoel heeft hem toch niet bedrogen Nesn, dezen avond zal hij het haar niet meer ver ewij gen-, Hij zal het haar ook zeggen Ik ben UW Miel, de UWE, boel en fansch, en voor altijd. Het concert op cle kiosk is bijna ge- Itadigd. Reeds beginnen da talrijk© feest- nat pak op den hals te halen. 'tls als ongemerkt gekomen. Eerst kl-eine wolkenschaapjes, on schuldige dingetjes, maar voorboden van zwaardere Wolkienvraehten die stilaan zich opstapelden tot groote donkerere massas en nu met groote jacht uit -het Oosten dreigend op lie-t W-esten afstormen. Daar beginnen reeds d-e bliksem flitsen de lucht te doorklieven. De fanfare -heeft het laatste stuk haastig afgehaspeld. H-et restje toe hoorders bleek niet van plan zich tot het uiterst© te wag-en en om hun mu- zie-kale genoegens te voldoen zich een Aan d'Houtemsche pl&je Betrapt Theo een plag© En k-eert later naar 't land Met een jonge Madam. B:.j Niklaas Muyllaert: Eerwaarde Herder Gaat niet verder Blijft Houtemnaar Nog honderd jaar. :JBf Zie vervolg hiernevens. Rap als de wind zijn de man-nen van de kiosk gevlucht, de eenien langs hier, anderen langs daar. Miel heeft zijn noodige stukken in gepakt, zijn tasch genomen en kijkt of Suzanne nergens meer te bemerken is. Neen, ze is er reeds vandoor. Spijtig kijkt hij naar de schichtig voorbij-vliegende wolken, hoort het grommend gedreun van den aanrol- len-den donder. Zai dit nu nog op 't laatste oogen- blik tegenslag worden? Rap naar 't eikenboschje. Hij lo-opt z'n fiets halen naar de V-ergulde Hen-betaalt den baas 'n glas, weigert op 't aandringen van de zen een half uurtje te wachten tot het onweder voorbij is en vliiegt voor uit, over de harde kasseien van het dorp... over de oneffen fietsbaan van den weg naar Klokzeele. De lucht wordt grauw, locdawa-ar. Het flikkert en flitst ten allen kan te, in 'toosten, in tZuiden en in- 't Westen... een alles overheerschemd en vernietigend natuurelement. Het krinkelt als vurig© slangen door de lucht, 't Galmt als uit -honderden vuurmonden van kanonnen. Een zo- merenweer in regel. Zou ze er nog zijn Reeds beginnen de eerste groove -lau we regendroppels neer te pletsen. Rapper, Miel... rapper. Z'n bee- nen... hij voelt ze niet meer. Z'n wie len draaien ronkend, hotsend en bot send, bijwijlen wagslierend, over de hard© ketak de putten van de zij weg. Tooneelwagen Hier de tooneelmaatschappij Al haar leden zijn er geerne bij Hare leuzeVermaak in de Kunst Geniet eenieders gunst. Oo-k 00 dezen -blijden dag Wenschen wij met gullen lach Met onzen Herder mee te varen Vel-e en gelukkige jaren. Bij Patfoort Rerni Gansch de gemeente staat gepint Iedereen is welgezind Mond en hart roepen blij Dat Hij welkom zij. Bij Vuylsteke Karei: Heden is er vreugde alom Heer Pastoor ge zijt welkom. Op den auto v. het Roode Kruis: Een afdeeling van het Roode Kruis Is in onze gemeente ook thuis En moest er soms iets man-keeren Ge moet je niet genoeren Ga genist onzen hulppost binnen Ze draaien U daar rap in 't linnen Want voor onzen nieuwen Herder Iserbyt Werken de infirmiers met vlyt. Nog twee minuutjes. Vooruit, jongen... vooruit... Het jaagt in hem... voor haar... voor Suzanneke. Zou ze d'r zijn Een helle schittering midden de -baan... 'n kort knakkend gekraak... een oogenblik is hij verblind... Die was dichtbij, denkt hij. Daar rijst het eikenboschje op. Hij hijgt... zweet... Eindelijk, hij is er. Hij springt van z'n fiets, wankelt op z'n stijve be,enen. Alles draait hein voor de oogen. Waar is ze Suzanne... galmt het. Niets antwoord buiten het gedonder van het ontketende onweer. Suzatnne. 1. 't Gelijkt 'n hulp kreet. Ach neen... ze is er niet. Dat stom me onweer. Do tranen komen hem in de oogen. De regen -begint dapper door te val len. De zware druppels ruischen in de takken van d:e boomien en sijpelen van blad tot blad door, tot ze pietsend neerkomen op den stofferigen land weg in het boschje. Zoo kan hij niet blijven staan. Z'n licht muziekkestum, z'n zwee-tend lichaam... hij rilt. 'tls om er ziek van te worden. Hij springt terug op de fiets. E Ginds, enkele meters buiten het boschje staat 'n huisje. Hij zal er schuilen tot het onweer voorbij is. De deur staat op 'n kier. Hij werpt z'n- fiets tegen den muur en gaat zon- Fransch Konsulaat, 37, Pieter Tack- laan te Kortrijk wenden. De Belgen en de personen van vreemde nationaliteiten met regel matig veTblijf in de gerechtelijke ar rondissementen van Kortrijk en leper moeten zich insgelijks naar bet Kon sulaat, 37, Pieter Tacklaan te Kor trijk wenden, voor alle zaken die in een Konsulaat moeten behandeld worden visa op diokumenten vcor Frankrijk, betalingen van p:nsice- nen en renten op werkongevallen, enz. enz. De personen die dit artikel zullen lezen en die de hierender vermelde gemeenten bewonen, zullen er alle be lang mede hebben goed nota te nemen van het bovengenoemde en er hunne vrienden dienst mede bewijzen door het hen mede te d-eelen. LIJST DER GEMEENTEN A-albeke, Aarsel-e, Anzegem, Au- trijve, Avelgom, OBes-elare, Neder- Waastsn, Bavikhove, Belle-gem, Beve- re-n - bij - Kortrijk, (Leie)Bissegem Bossuit, Beveren-bij-Roeselare, Bik- scho-te, Boezinge, Brielen, Komen, Kachtem, Kanegem, Kastert - bij - Anzegem, Kortrijk, Kuurne,' Kooigem Drano-uter, Dikkebusch, Dadizele, Dentergem, Dottenijs, Deerlijk, Elver- dinge, Eme-Igem, Spierre, Geluwe, Gits, Gijziibrechteg-e-m, Gel-uveld, Hoog lede, Hollebefce, Harelbe-ke, Reestert Helkijn, Herseeuw, Heule, Huiste, Houtem - bij - I-sper, Ingelmunster, Ingooigem, Izegem, Kemmel, Kerck hove Loke-r, Lauwe, Ledeg-em, Len- delede, Luingne, Langemark, M-arke Markegem, Meenen, Meulebeke, Moen Moorsele, Moeskroen, Meesen, Moor slede, Nieuwkerke, Noor-dschote, Oost- roozebeke, Ootegem, Oeselgem, Ooi- gem, Oostvleteren, Passchend-ale, Pioegsteert, Poelkapeile, Poperinge, Rekkern, Rolle-gem, Rollegem-Kapel le, Roeselare, Rumbeke, Rentage, Reningeist, St-Denijs, Zwevegem, St-Jan.-bij-Ieper, Stad-en, Tiegem, Vlamertinge, Vichte, St-Baafs-Vijve, St-Elooi-Vijve, Voormezele, Wakken, Waregem, Wa-armaarde, Weveigem, Wielsbeke, St-Elooi-Winkei, Waasten, Wervik, Westouter, Woesten, Wuiver- gem, Westroozebeke, Wijtschate, le-pe-r, Zandvoorde-bij-leper, Zillebeke, Zon- ne-be-ke, Zuidschote, Desselgem, Gul- iegeni BSSBllBaBBBBBSBRBBaiEEBmQBS der ldoppen het huisje binnen. Won-der... Droom of werkelijkheid Daar is een oud moe-derken een ko.p warmen drank aan 't bereiden voor een meisje, ook binnengevlucht, schuilend voor het noodweer. Glimlachend kijkt zij hem aan. Gij hier, Miel...?...en tot de vrouw zegt ze Da's de muziekmees ter van onze gemeente. Miel is doodmoe... op... versleten. Hij valt neer op 'n stoel... knikt... Suzanneke.» Vrouwtje, groet hij de vrouw des huizes, mag ik hier wat uitrusten tot het voorbij is? Maar jongen toch, zegt het oud- Je, rap een kop warme koffie. Da's om iets te krijgen... zoo zweeten... En goedhartig trakelt het menschje naar den zijkamer en komt terug met 'n paar kopjes. Een o-ogenblik later dampt de geu rend© versterkende drank op den ta fel en Miel en Suzanne laten liet zich goed smaken. Z® hebben nog geen woord tot elkander gesproken. Het vrouwtje babbelt voor drie, en zij, ze hoeven maar steeds te knikken. Is me dat een weertje, pruttelt ze, en terwijl een hevig© slag het huis je doet -daveren op z'n grondvesten neemt ze in palmtakje en besprenkelt met wijwater de vensberkems en het deurken van haar kl-ein© woning. Na een kwartuur neemt het onweer in hevigheid af. Het vrouwtje heeft in bewondering voor Miels muziekkostuum een heel Belofte Is schuld-, daarom geven we hieronder de opschriften te Dranouter uitgehangen bi) tie In stallatie van Zondag 16 Juni 1.1. Bij Vanélrcemme Luelen: Het is 't' gebruik in dezen ti1d Dat ieder zorgt voor zijn profijt. Daarom zal ik mii- niet geneeren, Mijn kolen te presenteeren. Bij Deprey Gaston: Heer Herder wees welkom langs hier, En koopt bij- mij limonad.' of -bier. 'k Verkoop ook kolen, grof en fijn, Welk al van de keuze zijn. Nog eens, w«s welkom, Beste Heer, 'k Versier mijn huis ter uwer eer. Bi.1 Bccuwe Gaston: Waarde Herder wij zijn content, Dat de bisschop u hier zendt. Bij Wed. Goddyni Welkom, Heer Pastoor. Bij Masschelein Gerard: Ik als tater, meng mijn vrome wen- [stóen, T-usschen die van al de menschén, Pastoor en ta-ter gaan meteen, Gij- en ik dus, met ons gebweên. Bij de Wed. Boudein: Wij wenschen den nieuwen Herder [welkom Bij Iïilaira Boudein: Heer' Pastoor wees welkom, Zoo luidt het hier alom. Bij Lessehaeve Georges: Wij hier ais muzikanten, Wenschen U op alle -kan-ten. En op all-e wegen, Geluk, heil en zegen. Bij Aimable Zijde: E. H. Pastoor, Onzen nieuwen pachter,- Wij zijn in niets -ten achter. En hier -bii Aimable Zijde, Zijn wij in dit feest zeer verheugd en [Wijde. Bij Arnaert Cyrille: Welkom Eerw. Herder, Hier woont een tabakkerver. •En rookt gij ook de pijp, Hij bedient U steeds met vlijt. Bij Gauquic Marcel Uit ter herte -wenschen wij. Heil en welkom, gul en blij. Wij-ze werking, wijs bestier, U, on-z' nieuwe Pastoor hier. Bij Declercq Cyrille Eerwaarde Herder Wees welkom. 't Is ter uwer eer, Dat ik mijn huis pareer. Bij de vluchtelingen: Welkom te Dranouter. Leve onzen nieuwen Herder, Alles voor Jezus en. Maria. Bij Debruyne André: Welgekomen. Bij Robert Uleyn: 't Is hier dat ik mijn welzijn betracht, M-et 't verkoopen van waren alle slacht. Heer Pastoor, ik ware zeer blij, Wierdt ge eensdaags kalant van mij. En wij wenschen U daarom. Heer Pastoor, r /ees welkom. Bij Michel Knockaert: Eerweerde Herder, wees welkom. Bij Cyrille Vandevoorde: Wij willen onzen Herder vieren, Ter zijner eer ons huis versieren. Bij Camiel Woussen: Welkom, Heer Pastoor, veel geluk. Neem bij uw -maal een goed biefstuk. Lust u een schelt ten hesp zeer- fi in, 't Zal met 't macfnen gesneden zijn. 't Zij ribbe, worst of andere spijs, 'k Houd alles versch en frisch met 't ijs. Krijgt op 't onverwachts een gast, Komt -bij Kamiel en 't is gepast, wees immer blij- en welgezind, Ter uwer eer is 't huis gepint. Bij Richard Dondeyne: Wees welkom, waarde Heer Pastoor, Moest U op 't effen qf door 't goor, N-eem dan een rijwiel, beste merk, 9*r mij geleverd, schoon en sterk. Lust II een lekker glaasje bier. Oak dit bestel ik met plezier. Radio's voor nieuws of muziek, Ook leiding op den electriek. Mocht U nog lange laren -hier. Ons leiden door uw wijs bestier. Bij Marcel Pauwcis: Hier wonen de menschen, Die onzen Herder welkom wenschen. Bij Rcné Caenen: Het Vlaamsche Dranouter juicht en Öoe steeds in liefde uw -beroep [roept, Leid allen op den we? der deugd, Tot Godes eer en groote vreugd. Bij Prosper Vandevoorde Aan onzen nieuwen Herder. Heil en zegen, gp al zijne wegen it 't diepste onzer hart, Wenschen wij hem. Proficiat. Bij Renc Huyghe: Uit -ter herte wenschen wij-. Heil en welkom, gul en blij. Wijze werking, wijs -bestier, U, ons nieuwe Pastoor hier. Bij Michel Naeye: Welgekomen, E. H. Pastoor. Bij Constant Rassalle: Welkom aan on-zen nieuwen Herder. Bij Léon Arnaert: Wees welkom Herder in Uw kudde, Dat God U verder van onheil be- [schutte. Bij Achille Liefooghe: Eerwaarde Herder wees welkom, Hier in ons midden. Bij Georges Decrock: O Herder, Gij stapt hier voorhij, Wii zijn all-en verheugd en blij, Wij wenschen U no» vele laren, Op onze Parochie te bewaren. Bij Wed. Arnaert: De smeden die kloppen en kleunen, E11 zich om niets bekreunen. Willen met de andere liên Den Heer Pastoor hulde biên. Bij Robert Gruson: Wees welkom, achtbare Herder Del- Bij Uw ronde, op Uw toer [Deicour. Sta nu toch ev-enties stil. Want hier krijgt men wat men wil, Boter, kaas en zoetekoeken, Waarom dan nog verder zoeken. U zijt al-tiid zeer welkom, Bij uw parochiaan: Robert Gruson. Bij Gabriël Notebaert: Hulde aan onzen nieuwen Herder. SEDERT 20 MEI 1946 Aard van die zendingen Internationale Dienst Binnen- land- Groot Belg. Neder- Overige sche Hertogd. Congo land landen dienst Luxemb. Brieven: f Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. 1,35 1,35 Per 20 gr 2,25 2,70 3,15 Per 20 gr. of gedeelte van 20 gr. 1,— 1,60 1,75 0,65 0,90 1,75 1,75 Enkele Postkaarten Prentkaarten, Kerstmis- en Nieuwjaarskaarten: a) Geen andere geschreven me- dedeeling dragende dan de naam, het adres en de hand- teekening van den afzender en den datum der verzending O O 0,10 0,45 0,60 0,60 b) Geen andere geschreven me- dedeeling dragende dan bo venstaande en een beleefd heidsformule van ten hoog ste 5 woorden 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 c) Met allerlei mededeelingen: Bloot 0,65 0,65 0,90 1,75 1,75 Onder open omslag of onder band 1,35 1,35 2,25 2,70 3,15 Naamkaartjes onder open omslag of onder band: a) Zonder geschreven mededee lingen 0,10 0,10 0,45 0,60 0,60 b) Geen geschreven mededeelin gen dragende dan een beleef- heidsformule van ten hoogste 5 woorden 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 c) Met allerlei geschreven me dedeelingen 0,90 0,90 2,25 2,70 3,15 Monsters: Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. 0,15 0,15 0,45 0,60 0,60 Minimum port 0,90 0,90 0,90 1,20 1,20 Zaakpapieren: Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. 0,15 0,15 0,45 0,60 0,60 Minimum port 1,35 1,35 2,25 3,15 3,15 Facturen en Rekeningsopgaven 0,90 0,90 Aanteekenrecht 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 Vast recht voor spoedbestelling 4,50 6,30 6,30 6,30 6,30 Kennisgeving van ontvangst 1,35 1,35 3,15 3,15 3,15 S tor ting sbulletijn op postcheck- rekening CO 01 Drukwerk, per 50 gr. of gedeelte 0,10 O rH O 0,45 0,60 0,60 Alies is opgefrischt. tijdje verteld over.haar man zaliger, die ook een trompetbespeelde. 't Klaart op, prevelt het babbel zieke wijfje, en het re-gent niet meer. Dan gaan we, noodi-gt Miel Su zanne uit. Deze staat knikkend recht. Ze danken het vrouwtje, geven haar 'n flin-ken stuiver voor d© moeite en gaan buiten. Mi-el neemt z'n fiets die druipt van het nat. En- de uwe...?... vraagt hij. Ik ben te vc-st, ze-gt Suzanne. Het vrouwtje blijft nog een oog-en- bükje in de deuropening staan en ziet hen na. Een idylle... 'n jonge flinke man, in 'n mooi muziekkostum... z'n fiets leidend met de eene hand... de andere beschermend over de schouders rus tend van 'n lief teer meisje... zoetjes keuvelend, op de baan blinkend van den regen... De zon, die door de wol ken komt piepen om 'n straaltje vreugde in die jeudlge menschenhar- tjes te brengen. Daar zit iets achter... monkelt ae, en ga-at terug in haar huize-ken. Reeds ©en heel tijdje zijn Miel en Suzanne traag wandelend op de laan tje-s in li-at eikenboschje. Het onweer is voorbij. In d-e verte gromt nog bijwijlen de donder. De bliksem vervaagt cn de zon schittert weer lier a's c :n over- winnares ever r* 1-dige door d© natuur te jruteic. Wierookgeurend© dampen stijgen omhoog. De verschroeid© plantjes richten hunne blaadjes op en drinken nieuwe groeikracht, nieuw leven. De vogeltjes, weer opgelucht, kwet teren spelend in do boom-en. Hun kleine voge-lhartj-e, opgeschrikt door de ontketende elementen, is op nieuw vol blijdschap... vol hoop. Zwijgend stappen ze verder. Suzanne zucht diep. Is er i-sts...?... vraagt Mi-el, z'n arm stevi-g om haar schouder halend. Ach... ik weet niet, maar ik ben zoo blij. Miel, zoo blij dat ik het niet zeggen kan. Blij, Suzanne...?... Waarom? Omdat ge gekomen zijt, Mie). Had je me dan niet verwacht? Ja. Maar in zo-o'n weer. Je bent nu nog nat. Da's mijn schuld. Dat is niets, meisje, om u mag dat wel. Om mij Om U, Suzanne, dat weet je toch, dat voel je... dat heb je reeds lang gevoeld, daar ben ik van- overtuigd... nietwaar Ze staan even stil. Suzanne knikt bijna onmerkbaar ja zegt goedig M'n lieve jongen. Miel legt z'n -beide handen op haar Echouda's, kijkt haar. diep in d© oogen, cn met 'n jubelend hart stamelt hij M'n lief klein meisje. Ja, Mkl, de UWE, dat ben ik. Dat wil ik zijn vo-o-r altijd. Ei| Alidoor Relamane: De -beste wenschen, Heer Pastoo» Van Heieen en Alidoor. Wilt gij verven of tapijt, Ik bedien U steeds met vlijt. Bij Marle Baelde; Welkom Beminde Herder, Bii Ernest D'hoine; Z. E, H. Pastoor Wij wenschen U veel oeluk en zegen, Op al uw wegen. Bij Remi Gadeyne: Heel Dranouter is welgezind. En heeft zich feesteijk opgepint, "Vil willen niet {en achter staan, -n bieden U ons Welkom aan. Jeleld Uw kudde in heil en vreê, En allen gaan ten hemel meê. Bij Juffr. Thibaut: Wees welkom, Heer Pastoor. Bij Urbain Derebreu: Witte brood en ver sche koe-ken, Suit ge vinden zonder zoeken. Bij Urbain Derebeu die hier wocml En U ook zijn liefde toont. v Bij Camiel Masschelein: iititiaag klinkt niet het -truweel, ïasscheleln Kamiel doet in 't view» [zlto deef En hebt gij te -breken of te bouivwi Of> mijn werk moogt gij -betrou-w«J Bij Lemalre Ferdinand: St Crispijn. mi'n stielpatroon, Werkte toch, zoo wondër schoon, 't Is ik die zripe leest bewaar, 't Werk lijk Hem en ten schilt getj 1MB, Miin steek is fijn, den prijs niet hoot Nooit geeft mijn leer een eksteroog, Én als gil eens de proef wilt doen, Komt, doet U maken een paar schoei Bij Vanpeteghem Camillci Gjj zult in 't werken, öhs versterken. En lantrs de nieuwe baan. Zult Gij met moed, E11 vasten voet Als stuurman voren gaan. Bij Hubert Thibaut: Wil, O Heer, nog lange jaren. Onzen Herder hier bewaren. Bij Georges Heniiin Eerweerde Keer Pastoor, wees welkon U zuit aanstonds zien waarom. Ik Georges Hennin. een mulder. Werd aanzien, als een zakkenvulda; Omdat mijn schup wat diepe zakt. En soms meer dan mijn maalrechl Lpakt, 't Kan zijn. 't gebeurt niet alle dagen. En ge mcogt liet aan mijn wijf eerj I vragen, Dees praat verdient een goed vermaan Ge kunt al op den preekstoel staan Hét hun vermanen en weerleggen, Gelooft niet wat de menschen zeggen, Bij André Vandoolaeghe: Al de pintjes bier. Die op vandaag hier Worden getapt en geschonken. Ze smaken dubbel goed, En worden met blij gemoed Op uwe gezondheid gedronken. Bij René Boudein: Boudein, schrijnwerker, wenscht 7, Mijnheer Pastoor, uit ter herte gelul- kige jaren, veel welvaart, in wijs 1» stuur en vreê. Bij Albert Eckhout: Beter Instalatie, Dan Mobilisatie. Bij IVed. Thibaut: Mochtet gij door blijde dagen Hier den staf des Herders drage* Vol van vreugde ea vri.i van druk Vcor uw heil en ons ge'uk.. Bij den Heer Burgemeester: Heer Pastoor, w;es hier weigekomd Gij zult U wel er van beloven. Is alleman hier luist niet heiiifc Toch is 't er goed en veilig. Bij Delamane Jerome: Ons werk bestaat hier aan de scho«V Men tracht vcor ieder wel te doel E11 als we heden 't huis pareerek 't Is om den Herder te veresrea. Bij Georges Dambre: Bonjour, Pastoor Deicour. Eakker Dambre op zijn teer. Biedt U zijn beste wenschen, Zooals alle brave menschen;. Ik bak 'uw dagelij-kSèh brood. En zijt ge in kermisnood. Zendt maar gerust de maarts, Ik zorg voor koek en taart©. En zal Uw dieren met fatsoen. Om U naar harte te voldoen. Bj Ferdinand Verhaeghe: Ferdinand Verhaeghe en vrouw, Wenschen den nieuwen Herder wa [ko4 Bij Wed. Vienne: Heer Pastoor, wees We: ko n. Bij Wed. Dccrock: Brave Herdér, wees welkom. Doe steeds wel en zie niet om.' Bij Prosper Vandroeme: Wees hier welkom. Beste Herder, Voor uw vleesch en ga niet verdeft k' Verkoop saucissen en cotaletten Om d© Dranoutsnaars te icttca. En daarbij een gc?d cla* 'fier, Heer Pastoor, kern rr.""v alhier. - Bij Albert Gonü.s:;:nc: Eerweerde He ér Pastoer wees weJk-WI Hoort men roepen hier alom. Konden wil U lange jaren In ons midden steeds bewaren, Aan de poort van Basse-Ville: Wees welkom. Eerweerde Herdér, Halttot hier en niet v-erd-er, Hier staan de Bassé-Ville-liên, Om U hun wenschsn aan te biên. Wij verzekeren U onzen eerbied ca trouift Als gij doet uw diensten gauw. En roepen elk op hunnen toer, Leef lang, Heer Delcour. Aan het klooster: Wij zusters juichen allen, Bsstuuf lang in vrêe, Waarde Herder Delcour, Aan de school: Leerkrachten en Leerlinge-n van Dra nouter wenschen hier eenparig da niéuwen Herder innig geluk. Bij Meester Covcmackcr V.: Dranouter's schoolhoofd wenscht zijffl zielenleidér een wijsvol -bestuur. Bij lessehaeve Henri: Wij willen zoor Li alle menschen Den Herder welkom wenschen. middel,trekt haar hijgend lijfje tegen zich iran... -Suzanne prangt liaar slanke armen om zijnen hals, visit haar hoofdjo tegen z'n borst en fluistert... «Miel- ke... Suzanneke... juicht hij, Ik... Maar verd-ar kan hij niet. Hun lip* pen vinden elkaar in een langafl In* nigen kus, een eersten dtepgwcellgen liediskus van twee jonge menschen Öi© reeds zoo lang hunne genegenheid tot elkander in bedwang insleten- maar nu vrij en onbedwongen eis» uiten in een alles vergetende cmliel* zing. Ik wil ook <1© uwe zijn, Susan* rake, want ik bemin, je tech zoo. E heb je reeds zoo'n langen tijd lief, 'kWo.-t het, Miel. Reeds toen ge den eersten nm-al bij ons aan huis kwaamt zag ik dat ik vcor u iets mee' beteekend© dan de andere tierpsmeis* sjes. Steeds heb ik gezwagan, in stilte gehoopt, tot ik het heden niet langer meer verba-gen kon hoüdcn. Hei moest er uit. Daarom vroeg ik u dezen avond bij het eikenboschje ts konen Daarom was ik er hét hart van ta wanneer het onweder dreigde m'n plannen té vernietigen. Maar alles it nog op z.n best gekeerd, Ja, Suzanneke het geluk is met ens, Ik droom reeds zoo langen tJJê u eens m'n lief kl-ein vrouwken te mogen, normen. Thans hebben on® harten elkander gevc-ndien om nooif meer gescheiden te werden. Vervolg

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6