Per Stoomboot vanL tiisr Pi GETEISTERDE MOERE De strijd om de lederen hal WIEL,ft/ID EN 29 Juni 1946. HET NIEUWS VAN DE WEEK» EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN IN HET STATION TE POPERINGE STADJE DOOR TORNADO WEGGEVAAGD AAN DE AMERIKAANSCHE- CANADEESCHE GRENS AAN BOORD VAN HET GROOTSTE OORLOGSSCHIP LESSEN OVER HET VERKEER VOOR DE JEUGD EIJ DE BEROEPSRENNERS BIJ DE ONAFHANKELIJKEN AANGEKONDIGDE KOERSEN BIJ DE JUNIORS BEROEPSRENNERS WOENSDAG 3 JULI DINSDAG 9 JULI WOENSDAG 19 JULI DONDERDAG 11 JULI JUNIORS DE JUNS0RSK0ERS TE GELUWE ROSSEEL EN POMMELAER VOCHTEN OM DEN TITEL*, MAAR DELOBELLE GING ERMEE LOOPEN DE RUILHANDEL IN DUITSCHLAND BANKOVERVAL TE MORTSEL DE «BON MARCHÉ GESLOTEN TE BRUGGE UIT HET LAND WAAR EEN IJSKREEMTJE MILJOENEN KOST Bladzijd* J» Moere-bij- Veurne en ommeland, onder den oorlog een graan schuur voor de streek waar honderden en honder den red ding von den tegen dreigenden honger snood, werd zoo als men weet, vóór - en na de Bevrijding in September '44, door 'de Duitschers onder zeewater ge- giet. Duizende hectaren beste bouwland gingen aldus verloren en een eigenaardige rijke streek Verwerd tot een woelig meer, een Zompig moeras. Waar eens heer lijke prachthoven het landschap beheerschten, zag men met den dag al meer puinhoopen, inge storte bouwsels, scheefgezakte 'mikken, akelige muurpanden, die 't geweld van 't aanklotsend wa ter trotseerden. Eindelijk kwam voor dezen Noord-Westelij ken landhoek, tot op den Vredes-Dag door de Duit schers vanuit Duinkerk© dag aan dag bestookt, de rust terug en nu verwachtte men in de Moere Vooral een billijke tegemoetko- ining en een helpende hand van wege de regeering maar men bleef kloppen aan doovenmans- tieur; alle moeite bleef vruchte loos. Het duurde maanden eer Smen vond dat dit water daar weg 'knoest. Eindelijk toch werd daartoe 't Ibevel gegeven en in November '45 fiwerd aan het droogpompen be gonnen. Drie waterpompen, met 'een gezamenlijk debit van 7.800 ba3 per uur dag en nacht in wer- De draaglijn of Motorpelle in werking. king, volbrachten die eerste taak in 4 maanden. Waar Coeberger in 1624 voor 't eerst de droogleg' ging voltooide en Bosquillon de Jenlis de overstroomde Moeren in 1826 weer ontwaterde, zijn nu dhr Ing. Schepens en dhr onderne mer Hullebusch daarmee gelast. Dan moest de Ringsloot uit gebaggerd worden en verbreed tot regelmatiger afleiding der aan gevoerde waters. Voor de rest heelemaal aan hun lot overgelaten, hadden de land bouwers van Moere en Buiten- Moere zelf te zorgen voor 't uit delven van tusschengrachten, zelf hun plan te trekken met het te kort aan veevoeders, zaaigranen, meststoffen en zoo meer, wat des te scherper uitkomt daar in de Fransche gemeenten Ghyvelde en Moerkerke van staatswege doel matige hulp wordt verstrekt, o.a. ook al door 't verschaffen van voorloopige huisvesting. Een troost hebben onze Moere- naars toch in al hun miseries: hun oogst kan dit jaar nog goed worden! Ware de Weermaker nu maar veel toegeeflijker en bereidwilli ger dan onze Brusselsche weer- makers it SPORTKRONIEK Verleden week meldden we reeds in ons lokaal Stadsnieuws dat in de jjitatie te Popering® drie Telegraaf- en Telefoonbedienden gedecoreerd 'Werden. Hierboven hebben we ze in foto. Van links naar rechts bemer ken we: Heer Felix Gerard, 40 jaar dienst; Heer Stationchef Van Kcirs- ibilckHeer Joseph Quaghebeur, 25 jaar dienst, en Heer Maurice Bou ten, 35 jaar dienst. We wcnschen hen andermaal proficiat. tEcn wervelstorm heeft Maandag jl. weed over het Zuiden van Ontaris, n de Anierikaansche-Canadessche ens, in den Staat Michigan (U.S.A.) piet stadje Ojibway werd weggevaagd. Bpoorvvagens werden als speelgoed 'opgetild, lichamen doer dsn wind pïsgesleept, huizen weggerukt. Men telt reeds twintig doo-öen. Men vreest echter dat nog talrijke lijken onder de puinen bedolven liggen, daar ook In andere plaatsen talrijke huizen ver nield werden. Honderden personen werden gewond, duizenden dakloos. I-Iet nieuwe Fngelsche oorlogsschip Vanquarddat met zijn 42.500 tonnemaat het grootste slagschip der wereld wordt, is in dienst getreden. Op onze foto zien we de komman- dant-chef van de boot voor de her denkingstabel waarin de namen Inge- beiteld staan der bijzonderste ge vechten warin vroegere «Vanquard»'s gewikkeld werden. Zoekt q'iets t'huren of te koopen Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat T Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons blad Da strijd om den lederen bal ls zoo goed ais uitgevochten. "Wat de KB.V.B.-competitie nog aanbelangt, 13 enkel nog uit 'te maken wie TITELHOUDER DER BEVORDE RINGSREEKSEN zal zijn. Dit wordt Zondag te Mee- nen beslecht op eigen plein, waar Mol op bezoek komt voor de finaal- mafcch. Pronostikeeren ls hier uit den booze. Meenen verloor Zondag j.l. te Mol met 2-1 het pleit, na een, behalve op het einde, ge-lijkopgaan-d© partij. Morgen komen ze voor eigen publiek en Mol zal in all® geval z'n beste spel dienen op te dringen, willen ze de puntjes en den titel meenemen. Sport eteoht echter sportiviteit... en hoe we Meenen ook om zijn prach tig voorbije seizoen sympathisseren, toch denken we dat de geel-zwarten het moeilijk zullen hebben tegen de geduchte Antwerpenaars om den vol len inzet in te palmen. Scheidsrech ter Vandenbossche, uit Gent, zal de leiding verzekeren. We zijn ervan overtuigd, dat ze in stevige handen berust. Totdaar dus de strijd der lederen bal op 't veld zelf. Achter de lokale oomitótafels is die strijd echter verre van geluwd... want er wordt verteld... en verteld van transferts en koopen... en waar er rook is, is er vuur... Maar- voorbarig mogen we deze door 't pu- 'bliekmaken ervan niet dwarsboomen... en, in een woord, mogen we schier zeggen dat de s-pslersmarktin bijna alle clubs uit onze Provincie aan «zwarte markt» doet! DE SAMENSTELLING DER PROVINCIALE AFDEELINGEN Heden Zaterdag gaat te Rosse- lare de Provinciale Vergadering door. Definitief wordt daar uitgemaakt hoe de ploegreeksen 't jarent in onze Pro vincie der lagere afdeelingen er zul len uitzien. Over 14 dagen bespraken we de Provinciale kandidaten voor 't jarent... en naar t schijnt zouden die voorbarige in-een-schakelingen toch juist zijm. Maar toekomende week meer daarover, als alles eens officieel uitgemaakt is. 250.000 fr. VOOR VAN ALPHEN VAN BEERSCHOT Men weet dat de voetballer-bokser John Van Alphen, van Beerschot, vroeger een Jaar bij Geeraardsbergen heeft gespeeld en daar groote dien sten heeft bewezen. Dezer dagen heeft zich een afvaardiging van Geeraards* bergen bij Beerschot aangeboden, ten einde er onderhandelingen aan te knoopem voor een gebsurlijken de finltieven aankoop van Van Alphen. De elsch van paarswit moet echter als een koud stortbad zijn geweest voor de Oost-Vlamingen, want er werd noch min noch meer dan 250:000 fr. gevraagd. En dat voor een speler van 33 jaar oud. THIKÏFAYS EN GILLAU ALS BEROEPSSPELERS NAAR ITALIË Het gerucht dat sedert enkelen tijd de ronde deed, werd thans bevestigd. Thirifays en Gillau zullen S. C. Charleroi verlaten en in Italië als beroepsspelers optreden. Zij zullen reeds in Juli afreizen... maar onder- tusschen hebben de bestuursleden van Charleroi voor zoo een goede betrek king voor beide spelers gezorgd, dat ze nu niet naar men beweert naar 't land der appelsienen zullen heentrekken. Ne keer stout spreken kan voor veel menschen wel eens van belang zijn. CLUB BRUGGE NOG IMMER AAN T VIEREN Zondagnamiddag heeft Cub Brugge, op intieme wijze, zijn 50-jarig ju bileum, alsmede het door zijn eerste elftal gewonnen kampioenschap in Eerste Afdeeling A, gevierd. De feestviering bestond uit *een 'banket, gevolgd van een bal. Een 120-tal genoodigden waren aan tafel vereenig-d, Aan de eeretafel hadden plaats genomen: Eerste Minister Van Acker, Hr Em. De Clercq, voorzitter van Club Brugge; verders de H.H. Lebrun, ondervoorzitter van den K.B.V.B., Silverants, voorzitter van het sporbcomltelt, Reymaert, id van 't uitvoerend Comité, Desmet, voor zitter van Oercle Brugge, Hubrecht, voorzitter van het Prov. Scheidsrech- -terscomité, de bestuursleden van Club Brugge, Dhomt, secretaris P. S. K., enz. Door Hr De Clercq, voorzitter van de jublleerende club, werd een wel- komweord uitgesproken. Tijdens het banket werden dan nog verder ver schillende helltoespraken gehouden, waaronder ook door den premier Ach. Van Acker. BROKKELINGEN VAN OVERAL ROND 4 De Brusselsche en Amsterdam- sche militaire eftallen speelden ver leden week Woensdag namiddag te Amsterdam gelijk, 3-3. Gentoise gaat in Augustus op omreis naar Zwitssramd. Er zal on der meer te Lausanne gespeeld wor den. De B.V.B. zal flnantleel tus- scbenkomén in de oprichting van een sportstadion te Leopoldstad. De kom missie van financies heeft zich ak koord verklaard. Frankrijk-Eelgie zal to-komend jaar waarschijnlijk op 1 Juni te Pa rijs betwist worden. aaasoffizissaESsassaHnassissa DE SCHEIDSRECHTERS- VRIE ND ENK RIN G «WEST- LAND» IN ROUW Scheidsrechter Croquette schielijk overleden Onze confrater en scheidsrech ter Leen Croquette, uit Vla-mer- tlnge, is te Poperinge, Dinsdag namiddag 25 Juni 1.1., tusschen 17 en 18 uur, plots gestorven. Leen was een rechtzinnige, plichtbewuste en ijvervolle con frater. Aan hem verliest de Kring, en zeker ook de B.V.B., een trouw lid, een jongen waar op staat kon gemaakt worden: een all-round sportieve kerel. We bieden zijn echtgenoot© ons® innige deelneming oen in den rouw die haar zoo pijnlijk komt te treffen. Het Bestuur. D5 PAUS FN... DE SPORT! Twee zaken die schier niet samen gaan, zou men in een eerste opzlens •denken. Toch wel, want ziehier wat er Woensdag 23 j.l. te Rome gebeurde; Onre lezers weten dat de Ronde van Italië aan gang is, welnu, Dins dag avond j.l. kwamen de renners te Rome aan, om er Woensdag de ronde met den rit Rome-Pisa voort te petten. Woensdag morgen echter, voor de afreis, heeft de Paus de renners ontvangen en na de ontvangst heeft hij dan ook het startsein gegeven veer den rit Rome-Pisa. Dit sportge beuren zal ook wel een eerste treffen zijn in de sportanalén. van Vatikaan- stad. F. VERVAECKE BE RESTE DER VETERANEN Te Mcohelen ging Zaterdag de ve- •teranehteoers door waaraan alle oude gloriën deelnamen. De flandrien Fel. Vervaecke, uit Meenen, w'as alle an deren de baas... en, alhoewel geen sprinter, wist hij met 10 sec. voor sprong te winnen op Mertens, 3" Lm- paert, 4" De Decker en nog 21 an deren. De koers liep over 75 kim. en 23 renners boden zich aan. Vader Masson eindigde 2<P; FARÏJS-REIMS De Fransche klassieker over 240 km. werd Zondag jJ. verreden. Wanneer vorige jaren Belgen aan die koers deelnamen, was het dit jaar het geval niét. De uitslag gaf: 1. Caput; 2. Del- has; 3. Lapebis; 4. Vietto; 5. Soffiet- ti; 6. Chupin. EET BELGISCH INTERCLUEKAM- PIOENSCHAP TE DEERLIJK? Ja, we plaatsen er een vraagteeken achter. Officieel is het echter nog niet toegezegd... maar 'officieus is het zoo goed als zeker, S. V. Deer lijk won het verleden jaar en. vroeg het voor 't jarent in eigen streek... De B.W.B. zou daarmee ingestemd hebben, zoodat wo cp 13 September e.-k. dus te Deerlijk het Interoiubkam- piosnschap voor ens land mogen ver wachten. BE 4 OMLOOP VAN MIDDEN- VLAANM5REN 49 Vertrekkers boden 'zich aan in deae koers, die met 1-39 km. de steden van Midden-Vlaanderen doorliep, We citsezen: Ti-elt, LRhtexvqlde, Roese- 1-are, Kcrtrijk, Oudensaagte «a. Deni ze. Natuurlijk liep de ronde over dan Kluis- en Quaremontberg, maar spijts dit klimmen, bleven alle ren ners samen, buiten R. Decccrter, die ■ganseli op 't einde zich losrukte en met 33 sec. voorsprong wiet te win nen op Ach. Buysss, die den sprint van t peloton won op Decorte, Faig- n-ae-rt, Debacker en Vaneenaeme. DE PROFS TE IZEG.-EM Maandag beden 32 profs zich aan om zich m-st Sercu in eigen stad te meten. Sercu kon zijn kansen niet naar behooren verdedigen, ganseh in den beginne reed hij plat. Zes ren ners kozen 't hazenpad, n.l. Kint, Van Houtte, OUevier, Vanden Bossche, De Simedt en Van Outryve. Van Outryve verloor verder in den koers voeling, wijl De Smedt bandbreuk reed, zoo dat 4 renners zich in deii sprint on derling beproefden. De uitslag gaf: 1. Eug. Vanden Bossche, 125 km. in 3 u. 23'; 2. OUevier; Si Van Houtte; 4. Dè Smedt. Sércu' eindigde il3e, OP' 2 min. Na hein 11" Kint eii' Fejgnsert sloot met do 19* plaats de aan komst af. ERUSSEL-KUURNE. AAN DELMUYLE De wedstrijd had niet veel om het lijf. Ampa 25 renners boden zich aan voor dit 190 km. lange-traject. Als bij zonderste natoeren we de ontsnap ping van D-eoin, die verder oordeelde dat de baan nog te lang was cm stand te houden en zich liet inloo- psn. Juist op dat moment ontsnapte Delmuyle en zou niet meer bijgehaald worden. De stand luidde dan ook: 1. Delmuyle, 199 km. in 5 u. 11 min.; 2e Mommerancy A.; 3. Paepe; 4. Her- mie; 5. Dujardin; 6. Dscin. DR.fi PIETERS WINT OP PAEPE EN DE SIMPEL AERE TE STADEN Dinsdag kwam Staden met zijn be- roepsrennerskoers aan de beurt. Mach tig veel volk was opgekomen en ook de renners wilden met 44 kandidaten voor den titel niet onderdoen. Van most af aan werd flink gedemareerd. Veel schermutselingen deden zich voor, zonder evenwel beslissend te zijn, daar halfweg koers nog 20 man in peleton samen zaten. De beslissing viel 3 ronden voor 't einde, toen 6 rsnhers wegliepen... Maar Ser cu viel plat, zoo dat t pele ton cp 5 herleid werd, die d-an ook on dereen den spurt inzetten. Paepe gaf den indruk te zullen winnen, maar Pieters was hem een ietsje te rap en als uitslag kregen we: 1. Pieters A., 129 km. In 3 u. 11 2. Paepe, op 1 wiel; 3. Deslmpelaere 4. Declerck A.; 5. Depoorter R.; 6. Sercu (op 2 min.)7. Stadsbaeder; 8. Leliaert; 9. Mommerency. Vanhove uit leper eindigde als 21"; 23 ren ners kwamen aan. rnarez L.; 3. Serroen A.; 4. Louwagie Gerard; 5. Cloet J.; 6. Oarlier; 7. Ar- teel G.; 8. Louwagie Gilbert; 9. Blom- me R.; 10. Verstraete L.; 11. Cluy- teur G..; 12. Verack J.; 13. Tailly Gui-do; 14. Allynck G.; 15. Cloet M. 2) Loopkoers, 21 vertrekkers1. Merveille A.; 2. Louwagie R.; 3. Stey- aert A.; 4. Denoorter Fr.; 5. Meere R.; 6. Barbier M.; 7. Maeïfeyt R.; 8. Steyaert M.; 9. Keirsebilck Jos.; 10. Sohie Amend; 11. Cloet Eli; 12. Ver ack R.; 13. Vandepberghe P.; 14. Van- denberghe M.; 15. Debey G. In Fngéland Is men begonen met 'essen over het verkeer te geven aan tl2 jeugd en opdat ze het ernstig zouden opnemen, is het de wijk-kom- missaris van politie zelf die het aan leert. Hierboven zien we hoe op het' zwarte bord de kommissaris de jeugd aan het uitleggen is hoe ze zich bij het oversteken van gevaarlijke kruis punten te gedragen hebben. LUIK-CHARLEROI-LUIK Nipt heeft de Meensche klepper met faam: Anutchin, in deze 216 km. lange rit moeten onderdoen voor de sterke Impanis, die z'n naam op de «erelijst van dezen lastigen, berg op, berg neer-koers, wist te zetten: 1. I.npanis, 213 km. in 6 u. 12 min.; 2. Anutchin cp Vz wiel; 3. Mathieu op 2 lengten; 4. Dsmedt op 3'30". Juniorskcersen werden er deze laatste dagen verreden bij de vleet. Zoo hadden we ROSSEEL UIT LAUWE die er twee op zijn actief wist te bren gen De flinke klepper, die we te Ge- luwe. aan 't werk zagen, won Zater- t'.-g Gtnt-L*awingen, voor Delcbs-lle (de overwinnaar van Gciuwe) en ^"ermeulsn, en Zondag, kaapte ook hij 03 palmen rrg te Kuurne, ditmaal cp Desmet (Vvarsgsm) cn Dspypsre (ïngoolgem) POMMELAER I7BTT ERÏJSSEL-OOSTS?H?E Een andere klepper van groot ge halte die ook te Geiuwe vertegen woordigd was is FonnaKlaT, die dit zware, 143 km. trajectwen voor Defevere, IIcirsbÉfek, Dacnekjuit en Govaert. BLC75ME EAAS TE ZUIBSCIIOTE Maar daarover zullen we wat meer uitweiden. Er waren teLirern 29 vertrekkers en de 199 km. werden in 2 u. 51 min., zijnde 34 km 3C9 m. per uur, verreden. De uitslag gaf: 1. Blomme (Oost- nieuwkerke)2. Jonekheere cp een halve lengte; 3. Sleuw cp 39 sec.; 4. Joye op 59 sec,; 5. Van Bellsgem op 3 min.; 6. Tyt.gat; 7. Detoaillie; 8. Martin cp 7 .icai. 45 sec.; 9. Minne; 19. p-jblaU'we: 11. Calcoen; 12. Grys- peerd; 13. Van.poucke; 14. Lancriet; 15. Berteloot; 13. Delaere. ANDERS SPORTUITSLAGEN ZUIBS'CHOTE-LIZE'RN. - 1) Vclo- koc:'3 voer Parcc'iianen, 24 Juni j.l.; 27 vertrekkers: 1. Depoorter L.; 2. De- DB PANNE. Op Woensdag 3 Ju li, om 13.30 u., gaat een groot® be- roepsrennerskoers door te D® Panne, toogiftlgd met 15.090 fr. prijzen. Er zijn 13-5 km. af te leggen; op zeer goed® baan. Prijzen verdeeld als volgt: 2000, 1899, 1500, 1300, 1100, 908, 890, 709, 609, 590, 2 x 499, 359, 2 x 300, 3 x 230, 5 x 200 en 159 fr. Inschrij ving vanaf 12 uur in het lokaal, bij Katnisl Mor lion, Café Makereel Veurnestraat. HANDZAME. 2" Groote Eere- prijs Georges Dssplenter, voor Be roepsrenners; 18.000 fr. prijzen en premiën; afstand 139 lcm.k in om- loopen van 10 km. in achtvorm; start te 2..30 uur. Uitd&eling rugnum mers bij Em. Pierpont, Groote Baan, vanaf 1.30 uur. Aankomst in de Sta tiestraat. Femi-euitdeeling bij Cyriol Oappelle, Groote Baan. DE I* GROOTE PRIJS OMLOOP DER ZUID - WEST - VLAAMSCHE BERGEN TE POPERINGE Deze prachtig® inrichting, begiftigd met 30.090 fr. prijzen, gaat onder het impuls van Voorzitter Jozef Rofïiaen en het Sportcomiteit Hoppeland, een prachtig succas tegemoet. Veertien dagen voor den wedstijd zijn reeds meer dan twintig inschrijvingen bin nengekomen, onder dewelke wij op merken: Albert Decin, Barton Albert, Athur Mommerency, verders Petrus Van Verre, Michel Van Elsue, Roger Vanhoutte, Georges Vandenberghe: Georges Van Hove, uit leper en an dere. D® club S. V. Deerlijk komt ze ker met al zijne meest gekende ren ners. Sercu en Ollevier hebben hunne deïlname toegezegd, evenals Ward Van Dijck, d-s winnaar van Brussel- Ingooigem; Masson en Schotte zul len zekerlijk starten, zoo ze niet aan de Ronden van Z witserland en Frank rijk deelnemen. Kortom het succes van dezen wegrit is reeds van nu af verzekerd. Sportliefhebbers, het wordt een hoogdag voor ons Westland. Helpt mede met de inrichters en doet mede aan de steun-Hjsten welke in verschei den© cafés uithangen. Premiën wor den steeds aanvaard. Voor alle in lichtingen, wendt U tot den Heer De clerck Jozef of tot het lokaal Café «De Hopbeurs Groote Markt. 12* OMLOOP VAN GISTEL VOOR BÈROEPSRENNERS D® Omloop geldt a-ls Kampioen schap van V/cst- Vlaan d eren en komt in aanmerking voor het Kriterium van den regslmatigsten renner. Prijzen: 29.209 fr. en premiën. Afstand 159 km. KOKS-IJDE. Maandag 1 Juli (Koeke-Maandag)4009 fr. prijzen ©n talrijke premiën; 109 km. Alle in lichtingen bij Georges Cells, Noord- straat 13, op Koksijde-Dorp. STAD POPERINGE. Op Maan dag 8 Juli, Groote Prijs Pameltje 4239 fr. prijzen. Inschrijving van 1.39 tot 2.39 uur bij Alb. Leciuyse In 't Schuttershof vertrek te 3 uur bij Jerome Bamelis In de Hespaan komst bij Aloïse Durieux In de Vlasmijn iiuitbetaling bij Juli-en Eultin-ck In Park Willem Teil Omloop: Bruggestraat, Switch Road, Iepersteenweg, Eeleedstraat, Eiverdin- gesteenweg, Brugge,straat, Paarden markt en ter: b 15 ronden; 129 km. HANDZAME. Maandag 8 Juli 1043. Grooto Prijs Willem Labaere- Lucien Lanckriet voor Juniors B.W.B. 5039 fr. prijzen en premiën, afstand 29 km.; start te 3.29 uur; inschrij ving en prijsuitdeeling bij Michel Be- hosk, Markt. De overwinnaar Dclobelle, In de bloemen gezet, geeft na zijn prachtig* koqrs, de talrijke omslaanders langs de micro om enkele beschouwingen ten beste. EEN PRACHTIGE KOERS EN... EEN PRACHTIGE ORGANISATIE Nog nooit 't historiek'® gehoord van twee honden die vochten om een been, en een derde die ermee ging loopen? Hewel, beste sportliefhebbers, ik zal 't u ne keer vertellen. Op 2 km. van de aankomst lagen negen ren ners samen nog in peleton. Rosssel en Pommelaere, aan de leiding ervan, la gen op mekaar te koekeloeren... zoo danig dat z® niets anders meer zagen ©n ook niet dat Delobelle wegwipte... 29 meters nam... en afgetsekend de prachtig® Juniorskoers won t1® Ge- luwe, Dinsdag 1.1. verreden. Maar kom, laten we beginnen met 't begin. De door Velo-Sport Geluwe inge richte Juniorskoers, kende een waar sukses. Sinte Clara, de patrones van het schoon weder, moet ergens be koord geweest zijn van den e>eu of anderen Geluwnaar, in alle geval, 't was de eerste zomerdag en de zonne, zonder 19 afslag, Het haar blinkende warme stralen schijnen op 28 koppels ingevette bruine beenen van de forsig® mannen, die ons in al hun kracht 't beste sport .zouden voorschotelen. Zes ronden van elk 'n 18 km. moe ten worden afgelegd en te 3 u. 12' werd er aan begonnen. Van Geluwe ging het op de effen baan naar Wer- vik, waar 't gesloten 'bareel de ren ners eventjes ophield en hen dan doorliet naar Kruiseek-e. De zijkant der baan, bezaaid met fijne maca dam, zocht... en vond haar eerste slachtoffers, want in dat kort® eindje tot op de groote baan Geluveld-Ge- luwe, hadden reeds 4 renners lekken band. 't Waren Deblauw® (Roeselare) Geldhof (Rumbeke), Flederick (Oost ende) en Blomme (Oostnieuwkerke) Te Kruiseéke zelf sloegen Desmet en Vandekerckhove op de vlucht... en 't peleton, dat enkel Rosseel (Lauwe) beloerde, liet vorenaan maar doen, zoodat we in de tweede rond© TWEE MAN OP KOP hadden. Op den Kruiseekeberg hiel den w® even stil en stelden volgende tijden vast: Vorenaan Vandekerck hove (Brussel) en Desmet (Ware- gem); volgt dan op 1' 10" Debeyter (Berchem) en na hem, cp 20 sec., 't gros van 't 1-sger, bestaande uit 15 man, waarin alle favorieten sta ken. Qp 2 min. hadden we dan Geld hof, die, na rap hersteld te hebben, de jacht aanging. Maar hst tempo was en bleef zoo geweldig, dat er van inloopen schier geen sprake meer was. Geldhof zou dan weinig verder ook uit koers verdwijnen. DESMET ALLEEN VOOROP Maar dat had hij aan het geluk te danken, want Vandekerckhove had hem, w-egens lekteen band, moeten laten. Hoe Desmet zich echter ook inspande... alleen volhouden tegen een jagende -bende bleek onmogelijk... de tijd wees het -trouwens ook uit. Andermaal koes de Kruiseeksbaan haar slachtoffers: Furnière (Ingooi gem), Patteuw (Git-s) en Martin (Roeselare) mochten er hier aan ge- looven... wijl de snelheid en de af stand reeds in de bs-enen begonnen te wegen van Vanoosthuys® (Rolle- gem) en Jonekheere (Westroozebeke) die niet bijhouden bonden. D® 4« ron de liep evenzoo af... Alleen kleine kopverwisselingen deden zich voor... tot aan de 5« ronde, toen SIEUW EN DEPYPERE ONTSNAPTEN Was het jachtsein, dat lelden zou tot de beslissing dier koers, nu ge geven? We meenden van ja. In een wip hadden z® 1C9, 209 meter. Rosssel, ook in de overtuiging dat de koers nu z'n wending nemen zou, dema- reerde weg uit 't peleton, juist buiten Geluwe... en kreeg de twee vluchters eerst te W-arvik te pakken. Maar bei de zaten zoo leeg dat Rosseel bij hen geen steun meer vond... en de drie Ingeloopen werden, onder 't impuls van Pommelaer (Ingooigem), door 't gansche pel-eton, dat nog uit 19 maa bestond. Alles bijeen... Iedereen pe- daleert, maar plots, als een pijl uü de boog demareert Pommelaer om weg en hij lukt erin, doch hij ha4 zonder z'n rivaal gerekend en vaa hieraf aan tot aan de aankomst, zott de koers alleen slechts nog MET DUEL ROSSEEL-POMMELAER beteekenen. Rosseel, die in laatste po sitie lag, steekt de eene renner na él andere over en met allen- aan '-t wleS, roept hij. Pommelaer tot de orde. Alles was bijeen... alles was te her beginnen. Herbeginnen werd er ech ter n-ie-t meer gedaan. Rosseel beloer de Pommelaer, Pommelaer beloerd* Rosseel... en daar-tusschen reden nog 7 andere renners, renners die stilaan de hamer voelden kloppen... en kalm bleven. Met ingang der 6« en laatste Rond* was de stand als volgt: Op kop 9 renners: Dscock (Me«- nen), Rosseel (Lauwe), Depyper* (Kuurne)Delobelle (Zwevegem)Ver meulen (Zwevegem), Debeyter (Ber chem), Desmet (Waregem), Marti» (Roeselare) op geleende fiets en Pom melaer (Ingooigem). Op 2'53" volgden Blomme (Oo&~ nieuwkerke) en Minne (Langemark) en op 3'45" Clabau (Poperlnge). Fur nière en Geldhof, die op meer das 5 min. volgden, werden hier verzocht af te stappen. Zonder verdere wijzigingen gingen de laatste km. in gematigd temp* naar de aankomstlijn. De renner* rustten even uit, gelaten als ze waren in hun lot, dat het pleit in sprint zou beslecht worden. De sprint zelf, cp de mooie, breed* en perfect afgespannen baan, gaf dan ook een brokje sport uit het bovenste schof... en hierboven vertelden w» 't reeds, hoe die twee hondjes door een derde den loef werden afgestoken. D® uitslag gaf ons volgende rang schikking: 1. Delobelle A„ Zwevegem; 2. Ros seel A., Lauwe, cp 49 m.; 3. D-ecock R., Meenen, op 19 m.; 4. Sicuw GH Moorslede, wiel in wiel met: 5. Do- pype-re C., Kuurne; 6. Pommelaer N, Ingooigem; 7. Martin M., Roeselare) 8. Debeyter E., Berchem; 9. Vermeu len M., Zwevegem; verder: 19. Blom me M„ Oostnieuwkerke; 11. Minn* M., Langemark; 12. Clabau L., Pope- ringe; 13. Furnière G., Ingooigem; 14. Geldhof A., Rumbeke. De prachtige schaal voor de best gerangschikte supportersclub kwam toe aan S. V. Deerlijk, met 1°, 5° en t* gerangschikte. Vooraleer te stop-pén, dienen w* echter nog op iets terug te komen... iets dat -we alleen te Geluwe te zie» krijgen, n.l. de tot in de kleinste punt jes verzorgde organisatie. We sturea dan ook een bloempje aan het adre* van H.H. Paul Bekaert, Jozef L*- fever, odiel Moerman en- Leon Ver- haeghe, zonder evenwel de goed ver tegenwoordigde rijkswacht te vergo ten, die hier blijk gaf van een cor recte, beleefde, maar niettemin stren ge en ordevolle organisatie-geest. Tot ziens, Geluwe, de indruk wa* opperbest! Uiw koers is hot model der streek! We keeren volgaarne 't jaren* terug. De Hr Jerome Vanseven-ant, inwo ner onzer stad, die over 'n paar maand als koloniaal naar Congo ver trokken is, heeft ons bij z'n afreis beloofd af en to® 'n reisbeschrijving met indrukken op te sturen. Hij heeft woord gehouden. Zoo drukten we over drie weken een eerste bijdrage van hem, zijn afreis uit Brussel naar Congo met de Sabena. Hier volgt thans een tweede brief, die hij ons uit Port Franqui afstuurt en waarin hij de reis vertelt die hij per boot maakte over den Congo- stroom en de KasaI, van Leopoldstad naar Port Franqui. De rv'lhandel is tegenwoordig aan het orde van den dag in Duitschland, i waar, als eenige kans om het ge- wenschto voorwerp te bekomen, iets anders in ruil dient afgestaan te wor den, Hierboven een kijkje van de rail- handdmarkt in Duitschland, waar een soldaat een snaarinstrument aan biedt tegen een zijden sjerp... waar- I mee hij zeker zijn vrouw of geliefde verrassen wiL Na omtrent een maand in Leopold stad verbleven te hebben, waar we ons wat aan 't klimaat gewoon maak ten, kregen we bericht dat we weldra naar onze bestemming moesten ver trekken. Het verblijf hier in Leo poldstad zal inlj met genoegen bij blijven, daar we ons bij Hr en Vrouw C. Voet-Timmerman en kinderen, leperlingen, goed thuis voelden. In hun gezelschap kreeg i!k mijn eerste Oongo-ervaringen, die me verder wel van nut zullen wezen. We zijn dus bestemd voor de Pro vincie Elisabethvill© (E'vllle als ver korting), niet noodzakelijk in den omtrek van do hoofdstad, want het kan voor de vele dlstrlkben der Pro vincie zijn. DB AFREIS Op 3 Juni moesten we vertokken, ditmaal per schip. Maar als onz» Eendrachtte Leo van wal stak, was het 5 JUnl, om 12.10 uur. Twee dagen achterstel dus. We hadden ons reeds van 6 uur in den morgen klaar gemaakt, want t was bepaald: te 8 uur vertrek. Kortom, we waren •blij als de boot-sirene te 12 uur 't ver treksignaal gaf. Onze Eendracht is een van die platte rivierbooten, die slechts 1 meter diepgang hebben. Zoo bevindt zich alles: stoomketels, machinekamer, enz. boven water. De boot wordt voortgedreven door een groot wiel langs achter, zooals dlc oude mcdellen. Een paar uur vóór ons vertrok da «Kigema» naar Stanley- vill*. Een tiental van onze kameraden gingen dezen weg op. Na een uurtje varen, bevonden wij ons reeds in volle wildernis. De bree- de stroom 2 3 km. soms wringt zich hier door afgesleten bergen, die, deels met gras, deels met bosch be zaaid en beplant zijn. Hier en daar ziet men langs den oever de villa van den eenen of anderen colon», die er een plantage uitbaat, rond en kele negerhutten. Op den stroom prauwen de visschers. Het landschap biedt weinig afwisseling. Rond 4 uur wodt onze aandacht getrokken door het gerucht van een vliegtuig, dat rakelings over dén stroom scheert. We wuifden de vliegers toe, die terug-wuifden. Daar zien we plots het vliegtuig een paar maal rond- oirkelen en tot onz» groote verwon dering bemerken we dat het vliegtuig waarschijnlijk geroepen was door de Kigornadie in een kleine baal defefct lag. Natuurlijk werd onze be langstelling gewekt, want als we voor bij zouden varen, zouden we nogeens onze kameraden ontmoeten, die we gedacht hadden nooit meer terug te zien. Tot onae spijt zagen we dat de Klgoma.vóór we haar bereikt hadden, weer op stoom kwam en ver trok. Maar onze Eendrachtzet te er alles op en na een half uur achtervolging, varen we onder groot geroep en getier de Klgoma voor bij, en wulven we onze kameraden hartelijk goeie reis en veel geluk toe. Na een paar uur i* d* Klgoma reed* ver achter. Het wordt 6 uur en donkier. De boot, die reeds 2 U dagen re tard heeft, zal trachten 's nachts te varen. De phare wordt steeds op den oever gericht, om de richting niet te verliezen. In t licht der phare spe len enkele honderdtallen muskieten en vliegen. (Muskieten zijn groote vlie gen, die erg kunnen steken), m dien schijn geeft dit een schoon zicht. Ook ais de stoker het vuur opkotert, vliegen duizende kleine houtstukjes den donkeren nacht in. Dit herinnert Hier hebben we een eerste foto van onzen jongen koloniaal gewezen stadsgenoot... en natuurlijk staan er de zwartjes bij! mij aan t vuurwerk bij ons vóór den oorlog to Poperlnge. Om 7 uur avondmaal, waarna ik mij ter ruste begeef. Om 10.30 uur word ik weer wakker. Het is redelijk warm in de kabien en men houdt nog wat lawaai daarbuiten. Als ik eens door 1 venSber kijk, om de oor zaak vast te stellen, zie lk dat we stilliggen en dat z» bezig zijn met hout te laden, want ge moet weten, onze boot wordt met hout gestookt, en ze slokt er nog wat! Ik kleed me aan en ga nog eens een luchtje schep- pep in 't dorp, waar de bewoners roritl kleine vuurtjes zitten te bab- belfeq. om 1150 uttr begait lk me ter ru^be, 6 JUNI Om 9.50 uur word ik -wakker. De negers op de boot zijn bezig met was- sahen en plasschea en natuurlijk gerucht -te maken. We staan op en kleeden ons aan. Het landschap is nog niet veranderd: bergen, bosschen, plantagen. Het is nu 10 uur 's morgens en ik zal maar wachten van schrijven tot vanavond, wie weet, gebeurt er niet wat interessants van-daag. Te 10 uur zijn ws aan land ge gaan om vruchten ln te nemen. Zoo dra het schip aanlegde, verdrongen de kleine zwarten zich in 't water om een matabindit is drinkgeld, te krijgen. We zijn eens aan land ge weest, maar er was niets -belangrijks. Na een half uur ging de tocht ver der. Om 2 uur verlieten we de C-on- gostroom en gingen we te Km-amouth aan waL Ook niets belangrijks, We vaarden dan de Kw&op tot rond 5 uur. Nogmaals een halte om hout ln te nemen. Daar het donker werd, zullen we hier maar blijven. Het is nu 0 uur. Daar het te warm is om te slapen, blijven- we maar wat op zitten in de kan tien. 7 JUNI Vanmorgen in de KwS, de eerste krokodil in 't wilde gezien. Een onzer heeft ernaar gschoten, maar ze was gauw verdwenen, 't Schijnt dat er veel zitten in de Kasaï. Binnen een kwartier zullen we -te Muskie aan komen. Er is daar e-en ivoormarlct en 'k zal zien om een souvenir te koo pen. Gisteren wilden ze ons tafals en stóele-n in riet verkoopen, heel schoo- n-e voor 45 fr. Niemand kocht er, want hoe moet ge dit meesleuren?... Op 't laatst boden ze ze aan voor 5 frank! Jammer dat E'ville zoo ver is. Om 12 uur hebben we Muskl verla ten. Er was veel ivoor te koopen, maar 't was wat duur. Ik kocht een mooie souvenir. Van al de krokodilen die we hier zouden zien, is niets in huls gekomen, hoewel de negers er vsel jacht op maken. Ze -binden een stuk vleesch of een geitje aan een haak en vangen ze zooals men visch vangt. Ze eten het vlesech en re-eden -de vell-sn. Ook zijn er in de Kasaï nijlpaarden. ET zijn er die er gezien hebben, maar ik nog niet. Verders niet veel bijzonders. De Kasaï is zeer breed en vol zandbanken, daarom varen we ook niet te rap. Om 5.39 uur landen we om hout in te ne-men en te vernachten. Geweldig veel muskie ten. We doen een toertje in t dorp. 't Is er zeer proper en goedi onder houden. 8 JUNI Om 5 uur vertrek. Om 7 uur Ban- ningville. Er stappen hier een paar kameraden af, die naar Kikwit moe ten. Wij blijven er tot 9.39 uur. Het landschap is nu wat veranderd. Geen bergen meer, maar savannnen, groo te grasvlakten. Ds-zen morgen zagen we nog een krokodil. Om 5.30 uur. stoppen we te Esaka. We stappen hier met een paar kame raden af en koopen hier een paar echte inlandsche «souvenirs». Ik koop 2 muziekinstrumenten (resonantlchort met ijzeren veertjes, die men moet doen trillen met de vingers) en een lanspunt. Mijn kameraad koopt 2 lan sen. Om 9 uur dooft men de lichten en we gaan slapen. 9 JUNI Om 8 uur landen we om hout te laden. Gansch den dag niets bijzon ders. Zandbanken in den stroom en versnellingen. We schieten niet te rap op. Om 5 uur achterhalen we een sleepboot. De vrouw van den kapitein van- die boot komt van Europa en is op ons schip. Zoo vin-den die twee malkaar op den stroom. We stopten en de vrouw is overgestapt, 't Loopt nu weer tegen den avond-, 't is 5.20 u. cn we zullen wederom gaan aanleg gen. Misschien kan ik mijn «schatten» weer wat aanvullen. Jammer genoeg heb ik hier niet veel plaats. Heden avond hebben we redelijk lang gevaren, alvorens we een plaats vonden om hout te laden. Om 8 uur zijn we eens aan land geweest, niets speciaals. 10 JUNI We varen nog altijd. Vandaag heb ben er eenige een nijlpaard gezien. Hoewel er veel wilde beesten zijn in Congo, hebben wij er toch maar wei nig gezien. Om 11 uur machined-efekt, te 2 uur zijn we weer klaar. Niets speciaals meer. 11 JUNI 's Morgens, om 7 uur, vertrokken wegens de mist. Om 10 uur landen we te Mangai. Een E. Pater, reisgezel, stapt hier af. We hebben 4 nijlpaar den gezien, die in de zon aan 't spe len waren formidabele beesten! Ook een krokodil lag zich in de zon te keusteren. Vanavond zijn we niet aan land geweest, daar we op den stroom vernacht hebben, 12 JUNI Van-daag zullen we waarschijnlijk te Port-Franqui aankomen. We hebben onze rekening van eten betaald; 815 fr. Nu, we hebben alle dagen 4 prachtige maaltijden gehad. Ik sluit nu maar deze bootreis en zal mijn brief te Port-Franqui posten I>9 cgi» tóujtrfc. voort, Twöe kerels, ge-wapend met een re volver, drongen varledan Zptisrdiag de Kredietbank te Mortsel binnen, hielden personeel en bsdi-enden in be dwang en wilden zich van de ka* meester maken. Een der klanten had. dien durf naar buiten te loopen en maakte alarm, waarop de schurken de vlu-cht namen, en miet hun auto er vandoor reden. De Antwerpsche mobiele politiebri- gad® daagde spoedig op en kwam ei* bandieten cp het spoor. Een bawogea jacht werd ingezet waarbij die gang- scers meer dan eens tegen andere rij tuigen botsten om ten slotte op het gaanpad terecht fc® kom-en. Een gans- ster, di® nog in den auto zat, wilde nog vuren op die politieagenten maar door een slag op den arm te ontvan gen kwam de kogel, ln zijn eigen bil terecht. Hij werd dan ook aangehou den. In den auto vond mien nog een pis tool, oen handgranaat, twee mitral- ietten en 7 kogeliaders. Wegens overtreding op de toepas sing van de vastgestelde prijzen werd te Brugge het grootwarenhuis Au bon Marchégesloten. De overtre dingen werden vastgesteld cp den verkoop van textiel en schoenen. Hongarije Is het -slachtoffer gewon den van oen inflatie zonder weerg» en de geldpersen van den staat bren gen steeds biljetten op de markt waar van hot bedrag eindigt op een houdend groeiend zero-getal, cigarct kost heden 11 miljoen een tramticket 80 miljoen en Hongaarsche kind dat we hierboven een ijskreem zien koopen, moet multi- mtijonnair zijn om dit te kunnen be talen, een heel pakje bankbriefjes ettelijke mi Ui oenen i Versnapering akje biöakbrief Jes TOtt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7