NOTARIEELE AANIONDIGIEGEN De Firma STEVENS Kiop-Stofiuiger "HOOVER WERELDBEKENDE E,J$?i¥ÜSS GSBlGlMiS Bladzijde HET NIEUWS VAN DE WEEK 29 Juni 1946. EEN WOONHUIS EEN ZWIJN. EEN GEIT, ZES HENNEN EN VAN MEUEELEN EN LANDBOUWGERIEF Een •welgelegen WOONHUIS EEN ZEER SCHOON HEERENHUIS EEN PERCEEL ZAAILAND EEN PERCEEL WEILAND ALLERHANDE MEUBELS EN RADIOS OORLOGSMATERIAAL EN ANDERE WOONHUIS met HOVING ALLERBESTE MAAIGRAS GERIEVIG WOONHUIS GRENSKOFSTEDE PARTIJ ZAAILAND Een gerieflijk WOONHUIS Een gerieflijk WOONHUIS UNE MAISON EEN WOONHUIS EEN PARTIJ WEIDE EN ZAAILAND EEN PARTIJ ZAAILAND Schoon en welgelegen WOONHUIS EEN WOONHUIS GROOT WOONHUIS EEN WOONHUIS HOFSTEDEKEN ALLERHANDE MEUBELS EN HUISRAAD LANDBOUWBEKLEEDING, BEESTIALEN. VRUCHTEN TE VELDE HOOI TE KOOP Eene schoone en goedgelegen HOFSTEDE EN BOUWGRONDEN BURGERSHUIS 1. - Een allerbeste HOFSTEDE 2. - Eene partij beste ZAAILAND DE KLOK DER DUIVENHOKKEN APOTHEEK MULLIE Beestenmarkt, HALLE. - Tel. 523319. De schoone en welgelegen HOFSTEDE AUTOCAMIONMET met kap Twee gerievif/e WERKMANSHUIZEN EEN RADIO merk «BARCO», BEESTIALEN, ALAAM EN VRUCHTEN TE VELDE Eene goede partij MAAIGRAS PRACHTIGE MEUBELEN, TAPIJTEN, BRANDKAST, esrsz^ enz. HOFSTEDEKEN W. H. B. ANTVERFIA! NOOD3L ACHTINGEN VRUCHTEN TE VELDE VITRIENEN en uw GLAS HEEFT HET GENOEGEN AAN HET PUBLIEK MEDE TE DEELEN DAT ZIJ ALGEMEEN AGENT is voor de streek ven de EEN EERSTE CONTIGENT VAN DEZE TOESTELLEN IS REEDS TOEGEKOMEN - BESTELT ONMIDDELLIJK IEPER, POPERINGE, Vanden Pcereboomplaats 7 leperstraat 5 S9 Kunt gij ook zwemmen? vraagt Sjarel aan mij. Het Manneken uit De Maa* maasMs&.i.smw'jissimmtti Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPEEINGEL OP MAANDAG 1 JULI 1946 te 3 uur namiddag, ter herberg De Kroonbij M. Etienne Thery, te Poperinge, Bruggestraat 21, OVERSLAG VAN met schuur, stal en verdere afhan kelijkheden en 1 a. 75 ca. bebouwden grond en erf te Poperinge, zeer dicht bij de stad, ter westzijde van den steenweg naar Reningelst, er geke tend Nr 69, aan den hoek der Ja- gersiraat. Bewoond door M. Guido Creus zon der schriftelijke huur. Slechts ingesteld 9.600 fr. (83) Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te ÏEPER. OP DINSDAG 16 JULI 1946 te 2 uur namiddag (off. urn-), ten sterfhvize van den Hr René Gythiel- D'haene, 106, steenweg naar Wesfc- vleteren, te Foperinge, OPENBARE VERKOOFING VAN ■waaronder 2 b: dd-en met ressort, 2 matrassen, sloof, buffet, wekker, kleerkast, nachttafel, andere tafels, zetel, stoelen, nachtvertrek, beelden, potten, pannen en verder keukenge- rief, printen, koffers, koffiemolen, za gen, ladders, kruiwagen, fornuis, kui pen, konijnenhekken, zwijnsbakken, legbak, alsook een hoeveelheid brand hout. Met gereed gel-J. (137) BBSaH3BBBBSaEaSBflasnaBHH Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. VRIJDAG 12 JULI 1946 om 4 uur zeer stipt namiddag, te Poperinge, Casselstraat, in het gast hof 't Zwaantjegehouden door M. Jules Lenoir, OPENBARE VERKOOPING VAN te POPERINGE, Casselstraat 123, groot 62 ca., sektie F, Nr 1546b. Bewoond door M. Gaston Mille- ville, zonder geschreven pacht mits 159 frank te maande, vrij van las ter. (125) Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE WOENSDAG 24 JULI 1946 om 2 14 uur stipt namiddag, ter ge hoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis te leper, Groote Markt, OPENBARE VERKOOPING In één zitdag, van: 1. Stad leper, K. Moerschslr. 18-20. met grooten hof, serre en bouwgrond met Inrijpoorten. Groot 15 a. 34 ca. 86 ma. Verde:ld in zes koopen. Dienstig voor allen handel, nijver heid, kliniek. Recht van samenvoeging. Onmiddellijk vrij en ingenottre- ding met de geldtclling. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag, mits machtiging van den verkoopenden Notaris. 2. Gemeente Reninge, wijk 8c Kanton. ter Zuid-Oostzijde der Broekdreef, sectie E, Nrs 141 en 142a, Inhouden de 66 aren 80 centiaren. langs de Boezinggracht, sectie E, Nr 163, inhoudende 44 a. 60 ca. Belde perceelen thans gebruikt door Mevr. Wed. Désiré Merlevede-Sam- pers en Kinders, zonder geschreven pacht. (93) iHaiaoBgaaaHBsaBUBBBBHBs KANTOOR DER DOMEINEN Dikkebuschsfceenweg 116, leper. Kantoor van Deurwaarder VAN CAPPEL, Hondstraat 60, leper. OPENBARE VERKOOPING TE VLAMERTINGE OP MAANDAG 8 JULI, te 13 uur, in de zaal van de Familiekapel, van o. m.: slaapkamer In eik, kassen, kle-er kassen, elektrieke waschma- chien, schoone kroonluchter, ka ders, enz. Tentoonstelling d»:r te verkoopen voorwerpen in de zaal van de Fa- miliekapEl op Zondag 7 Juli, van 9 tot 12 uur. Comp tante betaling. (135) lEBfflasasaBBEaaffiSaaZSSSïSiaS Studie van den Notaris VANDEN BOGAERDE te IEPER Cai uit onverdeeldheid te scheiden. BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING te vergelijken met gesloten biedingen van OP ZATERDAG 6 JULI 1S46 om 2 uur, in het Hotel Continen tal Statieplaats, te IEPER. Beschrijving der te verkoop:n goe deren: Lot 1. Open Hangaar met bijge bouwen, ln beschadigden toestand, met onderzoekput in beton, s:aande op den koer van de rijkswachtkazer ne te leper. Weg te nemen binnen de maand; fundeeringen en onderzoekput tot op 1 m. diepte uit te' breken en de plaats in haar vroegeren staat te vereffenen en te herstellen. Lot 2. 5 Betonnen Waterbakken, staande op zelfde plaats. Lot 3. Schuilplaatsen en Grond vesten van barak, op den. eigendom van den Heer Veys, steenweg naar Poperinge, te Vlamertinge. Gronden te vereffenen en ln hun vroegeren staat te herstellen tot vol doening van den eigenaar van den grond. Lot 4. 1 Schuilkelder, deels in bouwsteen deels ln lx ton, op den koer der Jongensschool, St-Niklaasstraat, te leper. Zelfde verplichtingen als voor lot 3. Lot 5. Rangeerlocomotief met 2 verbonden assen en voorlooper, ge kenmerkt 639 - Liégen, ongeveer 35 ten; staande op de stelplaats voor locomotieven te leper. Lot 6. Een deel van Duitseh Veldkanon, ligger.de in een gracht te Voormezele (hofstede Opsomer, langsheen den steenweg naai- Rijsel). Lot 7. Een Duitseh gesprongen DONDERDAG 4 JULI 1948 Veldkanon, liggende op dén eigen- te 3 uur (off. uur), in de herberg «De, dom van da Wed. Eoekenoix, Wer- vikstraat, te Beselare. Lot 8. 30 Chassis van luister posten en schijnwerpers, volledig ver weest, liggende in de afhankelijkhe den van het kasteel Marquis du Pare» (toegang langsheen de hof stede Geldhof, steenweg naar Elver- dinge). Lot 9. Mïtraille van Engelsch viermotorig vliegtuig, liggende in de wei-de der hofstede Desomer Albert te Brielen. Lot 10. Ongeveer 20 m3 Euville- séeen, gemiddelde grootte 0,90 x 0,90 x 0,30 of in tweeën 0,50 x 0,15 x 0,30, en 6 m3 Brouvllliersteen van 0,35 diame ter en zelfde hoogte, voortkomende van. de afbraak der kerk van Vla mertinge, en die kunnen cienen voor zuilen, kolommen, omlijstingen, pa rementen, enz. Stapelplaatsen; achter de statie en nevens de kerk te Vlamertinge. DINSDAG 18 JULI 1946 om 3 uur ze-er st;pt 's namiddags, te Poperinge. Groote Markt, in het gasthof De Hoopebeurs gehouden doer M. Valere Boudeweel, OPENBARE VERKOOPING VAN een schoon en gerievig gelegen te WESTOUTER, in den Plaatshcck, langs den keiweg naar Eelle, groot volgens kadaster sekt. C, Nr 52f2 en 52g2, 15 a. 11 ca. Bewoond door M. Charles Barbez, douanier, zonder geschreven pacht, ni U 165 frank te maande, vrij van lerten. (110) lEtasHBagBBaEissimBsaBiiuBiBaB Kantoor van den Notaris LAHAVE te POPERINGE Zen», Elverdingesteenweg, Poperinge, PUBLIEKE VERKOOPING VAN 1 ha. 82 a. 39 ca. gelegen te POPERINGE, tusschcn de baan Poperinge-leper en den steen weg Poperin ge-El v-erdinge, nabij de hofstede grbruikt door M. Henri Bcone-Cordenier. Verdeeld in 5 koopen. Met gereed geld en onder gewone voorwaarden. (132) UIT TER HAND TE KOOP in go-eden staat, dienstig voor her berg of winkel, met langs achter bcltra en 6 aren tuin, gelegen Poite- st-raat, POPERINGE. Voor inlichtingen zich wenden: Gasthuisstraat 62, of bij Iïr Notaris Lahaye te Poperinge. (C.44) OVER TE LATEN grooi, 13 ha. SeflJ.ns vrij. Gebouwen en land: Fr arisch grondgebied, Va Belgisch grond gebied. Inlichtingen bij: GASTON BOURDEAUX, (136) Rijselstraat 76, IEPER. SiJtiLXiWWtSWWtJWOTIW UIT TER KAND TE KOOP Lot 11. I Verbrande Chassis van Auto Bedford met deel van ach- terbrug en I wiel, staande bij Bouton Cyriel, Groenstraat 2, Vlamertinge. Lot 12. 1 Autocamionnette Ci troen van 3/4 ton, staande in de rijkswachtkazerne te Zonr.ebeke. Lot 13. I Chassis met achter- brug en 4 janten, merk Renault staande herberg De Nieuwe Lan ding te Vlamei-tinge. Lot 14. Ongevaer 15.000 Kabel dekkers in gebakken aarde, 30 cm. lengte, gemerkt «Ravinn»s Belgique», liggende bij Vandeputte Arthur, Bel lestraat 51, te Vlamertinge. Gebeurlijke goedkeuring. Kosten 15 (81) groot 44 aren, dienstig voor bouw- j laaXBHB&BlBaaHBaaBBBHBUeiEH grond. Gelegen te VINKEM. Inlichtingen bij JULIEN CEULE- NAESE, Wulveringem. (64) isaiZiSBSffixsisssisaEfflBSESEEaina ALLERLIEFSTE LB7ERESKENS en beste Lezers, 't is tegenwoordig toch een spel als ge de gazetten openslaat, 'n Mensch zou denken dat d.e vervloekte oorlog toch tot iets zou gediend hebben en dat de mensehen nu eindelijk eens vredegezind zouden geworden zijn. Maar 't is al moord en brand dat de klok slaat. In ons land alleen, hebben er ln de afgeloopen week zes en dertig misdaden plaats gehad, uit liefde! Ja, ja, uit liefde. 't Is eigenlijk toch komiek: iemand kwaad doen uit liefde: En dan spreek lk niet van de huishoudens, waar man en vrouw elkander hebben afgedroogd met koterhaak of staartpan. Op een plaats heeft een vrouw arseniek In genomen, voor de oog:n van haar man, die echter geen vin veroeren kon, aangezien hij lam in 'n zetel lag. Nooit werden er te Brussel zooveel echtscheidingen uitgesproken als te genwoordig. 't Zijn vooral huwelijken pen uit, zei de schoolmeester. Geef Drukkerij Sausen Gebroeders Verantwoordelijke Uitgever Jan Sausen, Valkstraat 20, Poperinge. De openbare verkooping van 1 ha. 39 a. 50 ca. ZAAILAND te ELVESR- DINGE, zal geen plaats grijpen. (126) BHBSEHSSSEHMSSSlJEEHSaSSSaSSa Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Karinge. MAANDAG 1 JULI 1946 omlii namiddag, ter herberg Den Engeltij M. F. Goetgh-eluck, ter Dorpplaats van Proven, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Proven. met afhankelijkheden en 54 ca. on der bebouwde grond en erve, ter Dorpplaats van Proven, bekent bij kadaster sectie A, Nr 115a. Bewoond door Mevr. Wed. Van Eegroo-Somers. (79) Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-IIaringe. MAANDAG 8 JULI 1946 om 4 uur namiddag, ter herberg In 't Boldershofter Dorpplaats van Roesbrugge, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Koesbrugge-Haringe. met afhankelijkheden alsmede 2 aren 60 centiaren onder bebouwde grond en hovenierhof, staande en gelegen ter Dorpplaats van Roesbrugge, be kend bij kadaster sectie A, Nrs 652g en 652-f. De gebeurlijke rechten tot vergoe ding wegens oorlogsschade worden alhier mede verkocht. In pacht gehouden door M. A. Brut- sa-ert zonder geschreven pacht. (80) IHafflSaaSiaaSÏEffiHSESaffiSaHH Etude de Maïtre J.-E. DE SIMPEL, Notaire a Warnêton. ADJUDICATION: VENDREDI 5 JUILLET 1943 15 h., au Prétcire de la Justice de Paix k Messines, Commune de Ploegsteert, Rue du Romarin 17, avec 1 a. 70 ca,, Sect. C, N° 665 m/6. Li-bre d'occupation. (92) Studie van den Notaris J. EAMAULT te WERVIK. gelegen te IEPER, heek Adj. Mas- scheleinlaan en Diksmuidesteenweg. Inlichtir.ge ter studie van Notaris RAMAULT te Wervik. (94) <f3ES32!I2E5£12EE33a3ES!S23EEE;S Studie van den Notaris RAMAULT te WERVIK. Studiën van de Notarissen PIETERS te RENINGE, FLORIZOONE to ALVERINGEM en DEBYSER te ARDOOIE. Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE LICITATIEVERKOOPING VAN Gemeente Oostvleteren. KOOP I. ten dienste van Winkel en Bakkerij, met afhangen en ongeveer 16 aren 41 centiaren, medegaande erve, onder bebouwde grond, koer en hoving, ka daster wijk A, Nrs 457, 458, 459 en 460, voorhoofd-ende Zuid op de Kasteel- sci aat, In gebruik door Alb. Vanacker-Pee- ters, zonder geschreven pacht. KOOP II. groot 1 ha. 31 a. 49 ca., kadaster wijk B, Nr 797, palend Zuid aan het goed hierna beschreven. KOOP III. groot 1 ha. 23 a. 10 ca., kadaster wijle B, Nr 796, palend Noord aan koop twee. Koopen II en III, in gebruik door Jeroom Vandenbulcke, zonder ge schreven pacht. Recht van samenvoeging. Eigendom der erfgenamen Michel "Ppptipvc EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 3 JULI 1946 te 2 V» uur namiddag, ten overstaan van dhr Vrederechter en Griffier van het 2° kanton leper, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt, te leper. Voor nadere inlichtingen zich wenden tot bovengenoemde Nota rissen. (135) Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. UIT TER HAND TE VERKOOPEN met 11 aren erve, in de omgeving van POPERINGE. Inlichtingen te bekomen ter stu die. (87) iBBaBMiHBflMHSMBHasHa: Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OPENBARE VERKOOPING VAN groot 3 a. 30 ca., te LOO, Zuidstraat. OP MAANDAG 1 JULI 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg «De Brugbij Romeo Alleweireldt. Sterfhuis van Mevr. Wed. Canaille Decleyre. Seffens vrij. (56) aEsaagsaassBHEaEtEEasassaBsa' Studie van den Notaris de GRAVE te LCO. UIT TER HAND TE KOOP UIT TER HAND TE KOOP Gemeente Wijlsehate. met 13 aren 40 ca. land. Vrij op 1 November 1946. Inlichtingen tsr studie van Notaris RAMAULT te Wervik. (112) Studie van Meester FLORIZOONE, Notaris te Alweringem. Bij Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Alveringem. met stal en d-s hoeveelheid volgens titel van 41 ca. 18 hondersten, en volgens kadaster, wijk D, Nr 233/a, 76 ca. modegap.nds erve, voorhoof- dende Zuid op de Oude Fortemstraat. Sterfhuis Wed. Karei Loones-Van- hille. Dadelijk vrij. EEENIGE ZITDAG: MAANDAG 8 JULI 1943 te 4uur namiddag, ter herberg De Tramstatiebij M. Camiel De- quecker, te Alveringem. Vcor nadere inlichtingen zich wen den ter studie. gelsgen in VEURNE - AMBACHT, groot 3 ha. 10 a. 80 ca., verpacht tot 1 Oktober 1964. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden Notaris. (127) SESEBSSEESESaSSaiSESESnSSS Studie van Deurwaarder FR. DUJARDIN Vlamingstraat 10 b, Roeselare. De liefde, 't is een aardig ding, En meermaals is gebleken Dat msn daarvoor, op een, twee, drie Doet allerzotste st. eken. Ge leeft gerust, maar zeekre dag Ontmoet ge een lieve deerne. Pardafdaar kinkt een stem in 't hart, Mijn kind, ik zie u geerne En nu begint het minnespel Dat -gij niet kunt ontvluchten. Ge zit als een die tandpijn heeft Te klagen en te zuchten. Bij haar alleen, zoo zegt gij stil, Kan ik nog vrede vinden. En als een uil die 't daglicht schuwt Ontvlucht gij thans u-w vrienden. Dat duurt totdat ge 't maagdelijn Uw vrouwken lief moogt noemen. Maar dan gaat 't met uw liefde vaak Ais m-et de schoonste bloemen. Die pronken ook maar luttel tijd. Met hunne schoone koppen. Want eens getrouwd, dan zegt men Hce li-et ik mij zoo foppen [vaak, Dan denkt ge, kon ik met mijn wijf Nu naar een markt gaan loopen Ik zou haar -dan voor luttel geld Misschien kunnen... verkoopen. EN WAT HET WED-EIR EETREFT, kunnen w'er in elk geval nog niet veel op boffen. Het gelijkt nog meer op 'n warmen Winter dan op 'n kou den Zomer. DE WARMTE, zet de voorwer- die onder den oorlog werden gesloten. En hoevelen zijn er thans niet die zouden willen scheiden, m.aar niet durven. De Japanners zijn nu ook te vreden. De echtscheiding bestond niet bij hen. Maar nu is dat product daar ook Ingevoerd. Daar is veel miserie ln dat kiekenkot dat wij wereld noe men en liefde Is blind. eens een voorbeeld, Ja-nneken Als de smid een ijzeren band cm een wiel legt, maakt hij dien band eerst gloeiend, de band wordt groo- ter daarna als hij koud wordt, krimpt hij in. Goed, zei de meester. Wie weet er een ander voorbeeld? Jefken stond recht en zelf Op zelfden datum, te 1 u. namidd., en ten voorschreven huize, VEILING VAN Gewone voorwaarden. Met ge reed geld. (111) In den Zomer, als 't warm is, worden d-e dagen langer. In den Win ter, als t koud Is, worden ze korter. MAAR ZGMER of Winter, ln Per- zië wordt een boom gevonden die steeds -bloeit, maar enkel 's nachts. Wanneer de eerste ster aan den he mel verschijnt, opent zich; de eerste bloem en hoe later het wordt, des te meer knoppen springen er open, tot de boom geheel in blo-ei staat. De -bloemen verspreiden een zachten geur. Tegen den morgenstond zijn a.l die bloemen weer verwelkt en schijnt de boom gestorven, 's Avonds echter begint hij weer opnieuw te bloeien. MARENTA komt Juist binnen en 'k zeg tot -haar: Ge zijt nog beter dan die Per zische boom, want gij bloeit altijd als een rozige bellefleur. Marenta bekijkt me alsof ze 't ln Keulen hoorde donderen. Ze loert eens naar de flesch cognac, nog eens naar mij en dan zegt ze: Toen we nog jong waren en nog verkeerden, toen waart ge veel vrien delijker tegen mij. Toen wist ge niet wat doen, om mij aangenaam te zijn. Dat kan wel zijn, zeg ik tegen Marenta. Maar als een jongen in een boom klimt om een appelken, zal hij dan nog hooger klimmen en zich meemaken, ais hij 't appelken vast heeft? Bijlange niet, zegt mijn weder helft, 't zou 'n ezel zijn! BSewel, beste schaap, ik ben de jongen en gij zijt het appelken en t huwelijk is de boom en lk ben geen ezel. Oh! die valsche mannen, zucht Marenta. Had ik het geweten! Helaas zoo zuchten er velen... BELANGRIJKE VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOPING VAN te Rumbeke-Bcythem, tegen de Statie van Reythem, ter hofstede van Gustave Verraes. Ruinpaard, 9 jaar, rouaan; kweek- merri-e, 6 jaar, rouaan; 2 melkkoeien; 1 vaarskalf. 2 Wagens, 2 driewielkarren, 2 ju- m-ell-en, pikbinder Deering 1S33», maaimachien 1 paard, pikmachien-af- legger, vettestrooier, negen-scharre, ijzeren rolle (400. kilos), ijzeren egge uit drie stukken, 2 houten eggoin, ijzeren slesphoui, ijzeren aalpomp, dynamo 3/4 HP., karn, 3 melkbidcns, windmolen, baseuul, sproeier met paard (7 Vz m. lance) onlangs nieuw, zwijnskcoi, kookfornoois (200 liter), ploeg, enz., enz. Tabakast in asch- steen 6x5. Veel hout (diitpersem, tuinstaken, enz.). Paardenharnassen, havergraanders, 4 ladders, enz. BEZAAIDHSDEN: 1 ha. 20 a. tar we; 70 a. rogge; 1 ha. 50 a. haver; 80 a. zomergerst; 1 ha. 15 a. vlas; 65 a. tabak; 1 ha. 30 a. aardappelen; 7.000 kilos hooi. VERKOOPDAG: DONDERDAG 11 JULI 1946 om 13 u. zeer stipt. Gewone voorwaarden. Gere-ed geld. (89) Goed en aan genadige prijzen. Bij HENRI DELBECQUE, (133) Voormezelesir., HOLLEBEKE. Studiën der Notarissen CAME ELY NC K te I'asschcndale en VANHEE te Moorslede. TOESLAG: MAANDAG 1 JULI 1946 in d'herberg De Nieuwe Broodsein- Ue bij M. A. M'iesseman, te 15 u., te Zonnebeke, Broodseinde. Gemeente Zonnebeke, wijk Broodseinde, langs den steenweg naar Beselare en de-n steenweg van Broodseinde naar Zonnebeke, samen groot 4 ha. 71 a. 57 ca. Verdeeld in 10 koopen. Bewoond en gebruikt sedert meer dan 9 jaar door den mede-eigenaar M. Oscar Naert, mits 3.000 fr. per jaar, valdag 1 October, meer de be lastingen en verzekeringspremie. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk Ingesteld, samen 634.060 fr. Plakbrieven met plan op aan vraag. (90) Studie van den Notaris CAMEKLYNCK te Passchendale. Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE Toeslag: MAANDAG 8 JULI 1946, in de herberg Café Sportwereld bij M. Marcel Kcsteloo-t, te 15 uur, te Passchendale. Gemeente Passchendale, dicht bij het dorp, lar.gs den Zonne- bekesteenweg en de Rozestraat, Een Sterkgebouwd en Schoon met stagie werkplaats hof en weide en nog twee goede WOONHUIZEN met Zaailand, alles een blok uitma kend, groot 1 ha. 18 a. 25 ca. (Ver deeld in 10 koopen.) Gebruikt door MM. Auguste Ds- poorter, Georges Germonprez, Leon Clinckemaillie, Silvère Pieters, Fran- gois Cardoen, Gerard De Cat. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk Ingesteld, samen 353.000 frank. Plakbrieven met plan en verdere inlichtingen op aanvraag. (123) Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. MAANDAG 8 JULI 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg Café de Slachterbij M. André Coussée, wijk De Vijfwegente Staden, nabij de Statie van West- roozebeke, TOESLAG VAN groot 2 ha. 15 a. 70 ca., staande en gelegen te ELVERDINGE, bij den steenweg van Vlamertinge naar Po peringe, wijk De Brandhoek Ingesteld: 126.000 frank. groot 69 a. 90 ca., gelegen te VLA MERTINGE, dicht bij hiervcren- gaande koop. Ingesteld: 30.000 frank. Bewoond en gebruikt do-or M. Remi Depoorter-Catrysse, mits 3.500 fr. 's jaars meer de belastingen en brand verzekeringspremie, met recht van pacht tot 1 October a. s. (121) DUIVENLIEFHEBBEKSU <J s Wat moet ge doen om gezonde duiven te hebben en prija'n te spelen? f* «4 i. Alle dage 50 druppels ELIXIR MOllVA per 3 luers drinkwater; 2. - Dinsdag en Vrijdag, 's morg'ns, nuchter, 1 ASEPTA PIL en een druppel SNOT OLIE MULLIE aan ieder neusgat; 3. - Al de andere dagen een SPIEBPIL MULLIE. IN ALLE APOTHEKEN of rechtstreeks schrijven naar: Eénige methode om duiven in form te breng:n en ze te behouden. Op aanvraag zend ik U gratis die vier punten van de groote form S die indere duif moet toonen vóór het inkorven. Studiën van de Notarissen FLOOR en BUURMANS te Veurne. STAD VEURNE Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE. INSTEL: DINSDAG 9 JULI 1946 in de herberg De Sportkringbij M. Godderis; TOESLAG: DINSDAG 23 JULI 1943 in de herberg De Nieuwe Statie bij M. Pin-et, telkens te 15 uur, te MOORSLEDE, Roeselare&traat. Gemeenten Beveren-bij-Roeselare en Gits. genaamd 'T ONLEDEGOED wel den en Zaailanden, twee werkmans woonsten met zaailand, samen groot 32 ha. 72 a. 5 ca. Verdeeld in 16 koopen. Gebruikt door MM. Camiel Moy- aeri, ,Leon Moyaert, Isidoor Sinnae- ve-n en Paul Verbrugge. Gezamenlijke pachtprijzen: 50.815 fr. per jaar, val dag 1 October. Belastingen en ver zekeringspremie laste ns den eigenaar. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan en verdere inlichtingen op aanvraag. (22) Kantoor van d~n Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE UIT TER HAND TE KOOP Gemeente Nieuwkapelle, Dorpplaats. Schoen en welgelegen BURGERSHUIS ook dienstig voor handel, met hof, alles te zamen groot 4 a. 50 ca., en bouwgrond hebbende 11,50 m. straat zijde nevens het huis. Onmiddellijk vrij. Voor alle inlichtingen zich wen den in liet kantoor van d-:n Notaais of tot Mevr. Wed. Charles Ghusses te Nieuw-kerke. (116) SQ333EBEBaBB!a3SSl!ISSK»!a3QSS3 MINISTERIE VAN FINANCIEN Bestuur der Registratie en Domeinen. HQsassffiDsoramHsakiffiaBiaaxxisisE» Labos, babus, biberum, Oh! Wat zijn de vrouwen dom. Natuurlijk, mijn aldsrltefste Leze- reskens uitgezonderd. DOM WAS OOK 'N .ZEKERE Splj-ks uit Limburg. Hij dacht dat hij slim was en vond er zijn plezier in naam- looze brieven te schrijven naar een huisgezin van zijn kennisse. Daar door veranderde dit huis-houden spoe dig in een echte hel. Uit'plezier dronk Spijiks daar dan een goede pint op. Maar die drinkt, die babbelt ook nog al gemakkelijk en klapt nog al eens zijn ton-g voorbij. Dat deed S-pijks ook en zoo .krwam het spelleken uit. Om te beginnen heeft hij 'n goeie toeffeling gekregen en naderhand nog drie maanden ba.k. Daar kan hij m-editeeren dat hij die straf niet gestolen heeft. Als u geen lastertong ontziet Behoeft ge naar géén r-eên te vragen. De slechte vruchten zijn het niet Waaraan de wespen knagen. POEPA, zegt Flupke, de inspec teur is in ons school geweest en we hebben eens goed gelachen met on zen meester. Hoezoo, Flupke. Hewel, poepa, onze meester die had de gewoonte ons gedurig uit te schelden in de klas voor ezels..., uilen..., apen, enz. Ais mijnheer de inspecteur nu onze klas ging bin nentreden, heb ik op de deur geschre ven In do Ark van Noë En Flupke vraagt me of Noë ln den zondvloed 'n paraplu bezat. Waarom moet ge dat weten, Flupke? Uit curiositeit. En omdat ik een gedichtje gemaakt heb over; De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Veurne zal overgaan op MAANDAG 8 JULI 1946 om 214 uur, in de herberg «StPi-erre», Veurnestraat 2, te De Panne, tot de OPENBARE VERKOOPING bij opbod te vergelijken met gesloten aanbiedingen van merk «Renaultin bruikbar-en staat, (motor Nr 736808 en chassis Nr 47417) staande in de garage, nevens de woonst van den Heer Foll-et, -bouw kundige, De Panne, Kerkstraat. Sleutel te verkrijgen bij M. Alfons Frappé, herberg «St Pierre», Veurne straat 2, De Panne. Kosten 15 Betaling binnen de 8 dagen der goedkeuring en vóór de weghaling. Voor alle inlichtingen wende men zich ten kantore: Oude Beesten markt 2, Veurne. (129) DINSDAG 9 JULI 1948 om 3 ure namiddag, ter herberg «.De Gouden Hoornbij M. Remi Van- den-bussche, te Staden, Markt, INSTEL MET PREMIE VAN Gemeente Staden, wijk «Misplaareiïc» met afhangens en land, samen groot 60 a. 51 ca., staande en gelegen wijk Misplaareik Verdeeld in 4 koopen. Bewoond en gebruikt, het eene huis met ongeveer 10 aren land door M. Emiel Vandamme, werkman te Staden; het andere huis ook met ongeveer 10 aren land, door M. Pieter Volcke, zonder beroep, te Staden, zon der géschreven pacht. Het overige land is gebruikt door den eigenaar en komt vrij met het scheren en weren der vruchten. (122) Studie van den Notaris DEVOS te KUMBEKE. UIT TER HAND TE KOOP Onlangs nieuwgebouwd HUIS met garage en terrein, dienstig voor allen handel, gelegen te ROESE- LARE, bij de Statie. Onmiddellijk -beschikbaar. (113) Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEURNE Gemeente Roesbrugge-Haringe. OP ZONDAG 30 JUNI 1946 om II ure voormiddag, cp de Markt plaats te Roesbrugge-Haringe, OPENBARE GERECHTELIJKE VERKOOPING VAN een Spiegelkast; - een Régulateur in eiken hout, en een Keukenstelsel met potten. Gewone voorwaarden. Ccmp- tante betaling zonder kosten. (118) Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEURNE. Ter Hofstede van M. Gast. Louwaege, Pannesteenweg, MERKWAARDIGE VENDITIEN van 1. - DONDERDAG 18 JULI 191G om 2 uur (officieel uur) namiddag, (v-ergadering aan.den IJzerw-.'g) 7 Ha. 25 a. schcone VELDVRUCH TEN, zooals zomergerst, haver, tarwe en erwt-en. 2. - DONDERDAG 25 JULI 1948 om 1 uur (officieel uur) namiddag, aan de hofplaats: BEESTIALEN, zooals: 13 tubercu lose vrije m-elkkoekn, 11 kalvers, paard, 17 schapen, jong bevigd zwijn. ALAAM, zooals: wagens, karren, pikbinder, pikmachien, zaaimachien, de, van: Kantoor van den Notaris DEKEYSER te ICHTEGEM. INSTEL: DINSDAG 9 JULI 1946 te 2 'A uur stipt, ter herberg De Meiboombij Charles Deprez, te Koekelare, groote baan op Diksmui- d-;, van: Gemeente Beerst. vroeger ock drijfgras, groot 1 ha. 23 aren, gelegen ter wijk De Drie MusschenGebruikt door de mede- verkoopers Henri en Silvie Vanslam- brouck, te Vladsloo, tot na den hooi tijd, onvergeld. Dus, seffens vrij ge bruik. Inst-elpenning. (86) EESsseaaaaasiaiaiHEEKisEfiaaeBa! Kantoor van den Notaris DEKEYSER te ICHTEGLJ.I. INSTEL: DINSDAG 9 JULI 1948 te 4 uur stipt, ter herberg De Mei boom», bij Charles Dspr-ez, te Koe kelare, groot baan Torhout-Diksmut» vettestrooier, hooirakel, tweescharren, ploegs, aalstuk, aalpcmp, e-tgden, tol len, harnassuren, afroorner, keern, cylinder. Mazoutmotcr 6 HP. met toebshoor- ten, electrische inrichting met dyna mo, tableau en -batterij-en. Gewone voorwaarden en mits komptante betaling. (128) Studie van Deurwaarder GEQUIERE te DIKSMUIDE STAD DIKSMUIDE Groote Openbare Verkooping van Gemeente Vladsloo. Een schoon en kloek rn-et go-'de en groote gebouwen en 1 ha. 7 a. 57 ca., wel- en zaailan den, gelegen langs d-e Simaercstraat» Voorzien van electriciteit en put water. Gebruikt ctoor den verkoopsr M. Albert Nyks-Inghebrecht tot 1 Oc tober aanstaande, onverg-eld, - Du» seffens vrij. Inste]p:nning. (120) UW KAPITAAL brengt bij ons VEILIG en GEHEIM een I goede intrest op! Vraag vandaag nog inlichtingen I 98, Lge Lozanastr., Antwerpen. 12, Zandpoortstr., Gent. 12, Begijnhofstr., Korlrijk. (131) Gemeente Houthulst. Bij uitscheiding van bedrijf zonder blijver. OPENBARE VERKOOFING VAN DE PARAPLU De paraplu houdt den regen Als ge eronder gaat, tegen. 't Is een stok met baleinen en doek Thuis staan er vier in den hoek. Ons vader heeft een groote, van 't oud [model. En daarmee is hij nog ruim zoo wel, Als met dis nieuwe modellen. Daar zou ik histories van kunnen ver- tellen. Tante Lis heeft er zoo een van he uren [vent gehad. En als ge daaronder loopt dan wordt [ge nat, Niet onder den vent, maar onder den [paraplu. De paraplu bewijst veel dienst aan [de m-enschen En koppels die vrijen, hebben dan al [wat ze wenschen. Want als ze onder een paraplu-ken gaan Dan blijven ze af en toe eens staan Om elkaar een kusken te -biên. En ze peinzen: niemand heeft dat go- [zien. Ik heb zoo tante Lis en haren vent [af gelet. Voor mij-n straf moest ik seffens naar [bed. Als ik groot bsn, zal lk mij ook een [paraplu koopen Om met mijn lieveken te loopen. En daarom zeg ik hier gewis: Dat een paraplu zeer nuttig Is. FLUP, zegt Marenta, over die dingen moogt gij nog niet spreken! Och, Marenta, zeg ik; staat er niet geschreven: Kind-srkens, -bemint el kander, want de liefde is het hoogste gebod - Dat ls die liefde niet, en daarbij, FIup heeft een beetje te veel 'n aard je naar zija vaartje, en een appel OP DONDERDAG 4 JULI 1S4S om 3 uur namiddag, ter hofstede van Mevr. Wed. Emeric Vervaele en Kin ders, landbouwers te Houthulst, Po-el- kap:llestr., openbare verkooping van: 10 Gemete ROGGE, waarvan vijf gem-ete keurrogge; 7 Gemete beste HAVER; 4 Gemete PLANTERWTEN en 1 A gemete LATE ERWTEN. Vergadering om 2 A uur ter hof plaats. P.S. De verkooping van BEES TIALEN, LANDBOUWALAAM en d-s verdere HOFSTEDEBEKLEEDING, zal plaats grijpen op Woensdag 21 Oogst aanstaande. Beheer: A, VERMEIRE, zaakwaar nemer te Zarren. Gewone voorwaarden. - Comp tante betaling. (96) GEMEENTE STA VELE Plaats van Gemeentesckretaris De plaats van Gemeentesecretaris is te begeven. Toepassing der wet van 3 Augustus 1919, 21 Juli 1924 en d-er onderrich tingen van het Ministerie van Bin- nenlandsche Zaken verschenen in het Staatsblad van 9 Mei 1946, bl. 4092. Aanvragen per aangeteekend schrij ven 'te zenden aan het Schepencol lege uiterlijk per post besteld op 15 Juli 1946. Aanvullende inlichtingen te beko men bij -het Gemeentebestuur. (130) valt nooit verre van den boom. Pardon, Maren-ta, zeg ik, 'k zei het daarstraks nog, dat appelken zijt gij. Zot, zegt Marenta en daarmee kan ik het stellen. IK BEGRIJP NIET, zei Marie tegen haar vriendin, hoe er menschen zijn die zeggen dat d-e huwelijksjaren de karakters veranderen. Mijn man en ik bijvoorbeeld, wij zijn nog net met elkaar als op onzen trouwdag. All-ez, aliez, antwoordde de vrien din. Dezen morgen heb ik u neg hc-o- ren schelden en vechten als kat en hond. H-ewel op onzen trouwdag ook. MARENTA HEEFT daar juist 'n artikel gelezen betreffende 'n vrouw die aangehouden werd omdat ze pas geboren kindertjes deed verdwijnen. En inderdaad, in den kelder van die fee les vond men twee kinderlijkjes. Die waren ingegraven en de grafjes toe- gemetst. 't Wijf en een metser van zeventig Jaar, die met haar samen woonde, werden opgeleid. M;n ver wacht ook aanhoudingen van verschil lende jonge meisjes. Ouders, waakt op uwe kinderen... Want 't is veelal uwe schuld Dat uw dochter in de schande, In de schaamte wordt gehuld. Laat ze langs de straat niet loopen Zeg niet: ik vertrouw mijn kind», Weet wel, dat mijnheer de duivel Oh, zoo fijn zijn netten spint. MAAR ENFIN, vroeg de juge aan 't vrouwtje, waarom wilt ge nu met alle ge-weld scheiden?... Om-dat i-k getrouwd 'ben, mijn heer de Jugel Bij deze laat 17 Dl. Van Bier- vliet. Priester, str., Pcpcringev '-■fcjg weten dat hij ;>^a!le noodslach» tingen van koeien, paarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt ea b: taalt. (65) GEMEENTE OOSTVLETEREN Commissie van Cpeiib. Onderstand, Deurwaarder GEQUIERE voor noemd, zal op DIAANDAG 1 JULI 1946 om 2 uur zeer stipt, in de zaal van de Katholieke Kring», vroeger ge naamd «Schild», Kening Albcrtstraat, te Diksmuide, openbaar verkoopen: Ultra-moderne Slaapkamer in aca jou gepolierdmet aanhangende nachttafels. Prachtige Slaapkamer in ■eikenhout, eveneens met aangehech te nachttafels. Ze-er schoone Slaap kamer in massieven eik. Twe-e an dere schoone Slaapkamers. Eetkamer in zwaar eik-rnhout, ul tra-modern. Eenige Eetkamers ln ge polierd notenwortelhout. Eik-:n Eet kamer in Vlaamsche styl. Afzonderlijke meubelen, zooals Kleerkasscn met en zender spiegel, tafels, stoelen, spirgels, lavabos, l'g- kassen, bureaux Américain, minister- bureclen, boekenkas, buffetten. Velos, radios, naaimachines met in vallende kop rn-erk Singer schrijf machines, enz. Keuken ccmple-et in eikenhout en ultra-modern. Tapijten van 2x3 m. en 2A x3A meter, carpetten, enz. Sterke brandkoffer, gewaarborgd, ^Ijn van toepassing, in nerfecten staat. Zilverwerk juweelen, antiquiteiten, enz., enz. Verder nog vele andere loten, te lang om te melden. TentoonstelL'ng: Zaterdag 29 en Zondag 30 Juni 1946, telkens van 9 tot 12 uur en van 2 tot 6 uur; Maan dag, dag der verkooping, van 9 tot 12 uur. (119) VOOR UW wendt U bij: W. TA VERNIER-BEDDELEEM, j De Secret, dd., (45) Tempelstr. 4, IEPER. - TG. 324.1 Alb. Vaaacker. De plaats van SECRETARIS üer Commissie is te begeven (vaste t> di-'ning). De voorkeurrechten van 3-8-1519 en 21-7-1924 alsook voor de gelijk- gestelden van dsn oorlog 1310-1545 Voorwaarden Ten minste 25 jaar oud zijn; Van Belgische Nationaliteit; Middelbar.? studies van dsn loge ren graad of ermede gelijkgestelde studies Houder zijn van hot getuigschrift van burgerdeugd, en van goed ge- drag en z>:den. De aanvragen met de erbijhooren- de stukken moeten t-en laatste tegen 5 Juli bij den Voorzitter der Com missie to: komen. Cp Bevel: De Burgemeester, C. Rocryck. (82) 13 Demonstraties worden geregeld gegeven. Groote keus van Radio's en Pick-Upps. M'N KAMERAAD Snol ls me ko men vragen of het waar is dat trou wen op 'n Vrijdag, ongeluk bijbrengt. Ik heb hem gevraagd waarom 'n Vrijdag 'n uitzondering zou wezen! MOEDER, zei J-efke, kan ons meld in den donker zien, gelijk de katten? Weineen Jefke, waarom vraagde dat? Wel, gisteravond kwam de meid 'n tommy tegen, 't was donker en 'k hoorde haar zeggenGe hebt u vandaag niet geschoren! '-t Eind van die historie Dat ken ik niet. Maar 'k weet toch, potdorie, Dat die meid Na weinig tijd Het huis verliet. Hoe zij die affaires met mama ver effend- heeft, dat vreet lk niet. SLECHT EN SLECHT ls twee. Slechte wijn kunnen ze nu oud ma ken door -hem te electriseeren. Toch corrie-us. Met '-t vrouwvolk is 't juist het contrarie. Als ze die jong willen maken, worden ze geëlectriseerd... IK BEN EENS EEN KIJKJE gaan nemen aan onze kust. Te Oostende, Blankenberge, Knokke en andere plaatsen zijn de m-enschen gearriveerd om te gaan zwemmen, maar lnplaats van -hun zwembroeksken, dragen ze hun winterkleeren. Ja, zeg ik. En waar hebt ge dat geleerd? vraagt -hij weerom. Wel, in 't water, zeg ik, waar zoudt ge anders kunnen zwemmen? In 't geluk, zegt Fientj-e, en ze beziet haren Sjar:l met 'n koppel verliefde stokvischoogen. Ja, zwemmen in 't geluk, Zoo droomt men 't huwelijks', ven... Maar ach. God weet aile:n Wat dat het dan zal geven zoo zeg lk tegen Fientje, maar "t schaap peist natuurlijk dat er voor haar geen kwade dagen kunnen komen. Als ge verliefd zijt tot over de ooren Dan denkt ge aan geen kwaden dag... Dan is het jon.ge leven Slechts zonneschijn en lach... Maar duren,zeggen de men schen... en Duren is een schoone stad. T IS MAAR T SLECHT weer dat duurt. Op 't eind d-er Junimaand zijn wij En 't jaar is weeral half voorbij... En 'k hoorde menschen klagen. Waar zijn de zomerdagen? Met zonneschijn en zachte wind... En zwoele zomernachten. Wie is 't die hierop antwoord vindtt Mogen wij nu die tijd verwachten? Het weze nu aizoo voortaan. Dit wenscht CVerboden Nadruk)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8