VAN DAT BOMMETJE DE ATOOMPROEFNEMING OP BIKINI Ds evenwel minder HET A TOOMVRAA GS De Radioboodschap van Z. H. DE PAUS PIUS XII Wereldgebeurtenissen Onze Lieve Vrouwtje van Groeninge KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN Zeewijding te Oostende ZATERDAG 6 JULI 1946. BESTUUR EN REDACTIE:! Gasthuisstraat 19, Telefoonnummer POPERINGE 9. Postcheckrekening Sansen Gebroeders 47.63.60 POPERINGE PRIJS PER Nr: 2 FRANK 1» JAAR. Nr 5. Prijs voor 't Abonnement: Tot Nieuwjaar 43,fr. Da ontploffing verwekte een geweldige rookkolom 5 schepen tot zinken gebracht, meerdere beschadigd AAN ONZE LEZERS! BUITENLANDSCH OVERZICHT BELGIË, het eucharistische land bij uitstek ÏN HET TEEKEN VAN 11 JULI DE CONFERENTIE DER VIER TE PARIJS IN DEN VEILIGHEIDSRAAD ENGELAND FRANKRIJK DUITSCHLAND POLEN E53S£S xvtiwwwwwvwuwwvwwiAJWWWJini*' Men abonneert zïch op alle post kantoren van 't land, of bij SANSEN GEBROEDERS Gasthuisstraat 19, POPERINGE Postcheckrekening 4763.60. &0m/ttu*uiev»AMWf>MWA3vwnjuvï laww'.uwJMMt'wa Het eiland Bikini moest ver dwijnen. De inwoners, een paar honderd, werden naar een ander eilandje overgebracht... de eiland- Ies liggen daar bij honderden, om looren althans. Maanden lang waren de mannen van DE weten schap, was de staf van de Ame- rikaansche zeemacht en van de luchtvloot alleen maar bekom merd en bezig om die beruchte atoombom, dat nietig bommetje! dat van duizenden meter hoog op oude, ter doodveroordeelde oor logsschepen zou neervallen en Bi kini wegblazen. Gij hebt dat gelezen, precies lijk ik. En g'hebt al die bijzonderheden bedacht: Op de booten, die ge kraakt of gevierendeeld zouden worden waren geiten en zwijns ondergebracht. En onder die zwijns waren er uitverkorenen, die... soldaten-uniformen droe gen! Men moest immers kunnen nagaan wat het effect zou zijn van dat duivelsch bommetje. Een heele oorlogsvloot kwam te pas bij dat spel; en admiraals en vice-admiraals om alles te con troleeren en te inspecteeren. Dan zouden vliegtuigen, zonder be manning maar met een heele vracht heel bijzondere en gehei me instrumenten, de lucht in gaan, om dwars door de rookko lom die bij de ontploffing kilo meter hoog zou stijgen, alles per fect te registreeren, te fotogra feeren. Thuis keken we ne keer naar elkaar en 't was alsof we allen Thomas heetten. Dan kwamen de profeten voor den dag! en we lazen de voor spellingen: en die serieuze geleer den voorspelden ons allerlei fan tastische dingen. Geleerden namen ontslag, om dat ze niet wilden medeplichtig zijn aan de ontzettende misdaad die zoo koelbloedig werd beraamd. Andere geleerden protesteerden, in naam van DE wetenschap na tuurlijk, en deelden hoogstgeleerd mede wat zij vreesden. Duizenden kilometer van daar zou alles door mekaar geschud en geslingerd worden lijk deeg in den trog. In de Philippijnen en in Australië zelfs was men geweldig bang en niet zonder reden. 't Ergste was nog wel dat an ders geleerden... altijd maar ge leerden, ziet ge... voorzagen dat een springvloed geweldig veel schade zou aanrichten, dat een rukwind, een tornado, met een snelheid van 1800 km. per uur als 't nog niet sneller was een halve wereld zou wegvagen! Om de kroon te zetten op al de dingen die... vermoed werden, kwam ons dan een man van de wetenschap verwittigen dat we misschien wel aan 't einde van de wereld waren gekomen en dat ons stukje wereld in brand zou vliegen. Er was dus voor alle... goesten! En DE geleerden en DE weten schap voerden het hooge woord en wij, doodgewone stervelingen, arbeiders en boeren en nering doeners, wij lieten ons... gezeg gen. Wij lieten ons gezeggen, maar als ongeloovige Thomas sen gingen we gerust slapen en vertikten het te luisteren naai de radio die ons al de inlichtin gen zou verstrekken en heel 't programma volgen van de opeen volgende ongelukken en catas trofen. Bikini zou verdwijnen. 't Schijnt nu dat dit koppig eilandje, 't is maar zoo groot als een fatsoenlijke Vlaamsche ge meente, niet wilde verdwijnen. Die ontploffing was geen kin derspel, dat willen we wel geloo- ven en een aantal ter dood ver wezen oorlogsbodems zijn gesneu veld of zullen niet meer genezen. Er waren geen menschenlevens te betreuren en we lezen dat die arme geiten neerstig aan 't hooi zaten als men die terug vond. Van de zwijns-in-uniform, geen nieuws Over een maand zullen de ge leerden en de mannen van DE wetenschap volledig verslag kun nen opmaken over de historie van de atoombom. Die proef moet miljarden heb ben gekost. Miljarden om te weten hoe ver de Mensch het reeds gebracht heeft in de kunst van... vernielen! Het zal wel nuttig zijn geweest dat even te onderzoeken want, we hebben het zelf ondervonden, de Mensch en DE wetenschap hebben het ver gebracht op dit gebied! Ik heb mijn kop geschud alis ik al dat nieuws eens doorliep. Een van mijn buren volgde heel die zaak met ware passie en... geloofde dat het einde van de wereld nabij was. 't Was in ieder geval een meevallertje voor al de dagbladen; en voor vele men- schen was het zoo interessant als een kinema-voorstelling. Ik heb mijn kop geschud... Miljarden voor zulke proef; om te vernietigen. Hoeveel miljarden zou men wel moeten uitgeven om den... HAAT te vernietigen? En waarom zoeken de geleer den niet naar een bommetje om DIE kwaal te vernielen? Maar, 'k weet het: daar zoe ken die geleerden niet naar; daar is DE wetenschap niet om be kommerd. Ik zag wel DE weten schap die bij een soort menschen reeds het GELOOF vervangt. 't Is eeuwen geleden nochtans dat we dat fameus bommetje be zitten, dat den Haat vernielen kan. De proef kostte één leven; het leven van een Mensch die te zelfdertijd God was. Dat bomme tje heet... NAASTENLIEFDE. Maar wat wilt ge... geleerden en... dwazen kijken naar Bikini en verwachten 't einde van de wereld; dan is 't zeker gedaan zoo wel met den haat als met de naastenliefde! PÉ VLAEMYNCK. t!iiiiiiiiiiii!i'iuiiii!!|"niiiitiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zwoor Qdii werd vsrweclsi LAATSTE VOORBEREIDSELEN De vierde atoombom die zou ter ontploffing worden gebracht, moest dus worden uitgeworpen bij den over gang van Zondag op Maandag j.l. Het einde der vorige week, alsmede Zondag, werden dan ook druk gebe zigd om de laatste hand te leggen aan alle voorbereidselen voor deze grootsche proefneming, waarvoor zooveel belangstelling en... vrees in de wereld werd verwekt. De varkens aangebracht op de Srocfschepen stonden bijzonder in e belangstelling, daar de structuur van hun huid het dichtst die van het menschelijk wezen benadert. Aan enkele werd dan ook een uniform aangetrokken! Andere varkens zou den zelfs geschoren zijn geweest. E:n aantal dieren, niet alleen varkens, werden ook ingewreven met een pas ta die, naar men meende, hen zou moeten beschermen tegen de uitwerk selen der bom. Zondag avond werd intusschen al les in gereedschap gebracht op het eiland Kwajaleln. van waar ds reu- zenvesting met het verschrikkelijke bommetje moest vertrekken. De bom werd met groote voorzichtigheid in dit vliegtuig, dat den naam Dave's Dreamdroeg en onder bevel was van majoor Woodrow Swancutt. g>'- laden. Te 22.53 u. Belgische tijd steeg het vliegtuig on om den tocht van 350 km.'naar Bikini aan te vangen. Het spookeskader van vliegtuigen (dat slechts een 20-tal witte muizen aan boord had) ging eveneens de lucht In en vergezelde de Dave's Dream naar zijn bestemming, geleid bij middel van de radio. Aan boord van het vliegtuig werd dan de bom ontploffensgereed ge maakt. BOM LOS! Te 0 uur (Belgische tijd) werd de bom boven het do l gelost en werd zulks bij middel van de micro van uit de Dave's Dream aan de we reld kond gemaakt, door den kreet Bnm los Korte stonden later, d? eenen zeg gen 45 seconden, de anderen 2 mi- nu+en. volgde de ontploffing. De metronoom, aangebracht op het doel schip Nkvadaviel stil van zoohaast de ontploffing zich voor- DE ONTPLOFFING De ontploffing, of beter gezegd de twee ontploffingen door de atoom bom teweeggebracht, veroorzaakte eerst een verblindende ,bal vuur glansrijker dan de zon, naar ver luidt, die onder het stijgen rond draaide, wijl tevens een, als een pad destoel, geweldige rookkolom ont stond, die een groote hoogte mi'-t groote snelheid opging. Volgens de eenen steeg deze rookkolom tot 15.000 meter, volgens andere tot 20.000. waar afgelegde verklaringen zou deze rookkolom niet zoo hoog opgestegen sriin als dirze verwe!.t door de atoom bom geworpen op Hirosjima. Het leek op een explosie van rood, purper en writ. De tweede ontploffing was geweldiger dan de eerste. Bikini, de lagune en. de schepen verdwenen eveneens aan het zicht, g; onder een dichte rookwolk, in vorm fc van, paddes toeL 1* DE GEVOLGEN Alras bleek dat de gevolgen van de ontploffing niet zoo gewe.dig zijn "geweest, dan v*el vreesden. Er werd geen vloedgolf veroorzaakt, noch de den zich andere onnatuurlijke ver schijnselen voor. Alle door de radio gecontroleerde vliegtuigen, die door de stijgende wolk doordrongen, als mede boven de onmiddellijke nabij heid kruisten, konden behouden naa.r hun vlieghaven teruggebracht wor den. Verscheidene der proefschepen had den het evenwel erg te verdurenwijl andere in brand stonden. Uit de jongste mededeelingen van Admiraal Blandy, die de proefneming leidde, werden twee torpedojagers, een Japansche lichte kruiser en twee transportschepen van 12.000 ton elk, tot zinken gebracht. Onder de zwaar beschadigde schepen bevinden zich het pantserschip Arkansas het Ja- pansch pantserschip Nagatode duikboot Skate het lichte vlieg- deksahip Independencedat in brand schoot, de lichte kruiser Sa- ka wa de zware kruiser Pensacola en een landingsvaartuig. De Duitsohe kruiser Prins Eugenzou nog het best hebben weerstaan, daar de romp ervan grlascht is en niet. geklonken. De bom trof niet haar juiste doel, namelijk de Nevada maar kwam slechts tot ontploffing er dicht bij. Voertuigen die aan boord van de Nevada aan dek stonden, liepen, naar verluidt, geen schade op. Er is geen enkel menschelijk slacht offer te betreuren, alleen de aan voerder van de Dave's Dream leed licht aan de oogen, daar hij die niet tijdig had weten te beschermen bij de eerste ontploffing of vuurflits. Er moest intusschen gewacht wor den om Bikir.l te naderen tot aire gevaar van radio-activiteit in de wa teren en de lucht van Bikini zouden verdwenen zijn. Toch is reeds vastgesteld dat de proefgeiten in ieder geval niet gele den hebben. Toen men ging nagaan hoe het met de dieren gesteld was aan boord van de schepen waar zij on dergebracht waren, waren zij rustig aan het kauwen. Zou een geitenhuid dan bestand zijn t'gen atoombom? Van varkens en witte muizen wordt niets gemeld. (Zie vervolg 2" blad). Dit is het laatste nummer dat de Oud-Abonnenten als tegoed op De Poperingenaarkoste loos ontvangen. Nu zijn alle adressen aan den Postdienst aangegeven en kwijtschrift is aan allen of zal in de eerste dagen nu, worden aangebo den. Wie afwezig was, en om die reden het kwijtschrift niet kon voldoen, maar toch begeert ons blad voort te ontvangen, vuiie het Inschrijvlngsbuiletijn zie 6® blad in. Dit geeft hem ook. de verder te volgen richt lijnen. ItannaAftMnAAAAa GEHEIM WAPEN Naarmate Duitschland tijdens den jongsten oorlog meer van zijn pluimen verloor werden de geruchten volgens dewelke wel dra nieuwe en geheime wapens zouden ingezet worden hardnekki ger. De zonderlingste zaken wer den verteld. Men sprak over elec- tromagnetische kanonnen waar mee men van op de kanaallcust geheel Engeland zou onder schot nemen, over doodende stralen die de super forter essen als doode vliegen zouden doen naar hene den vallen, enz., enz. Iedereen loech hiermee, uitge nomen de Duitsohe handlangers die zich aan deze laatste hoop moesten vastklampen omdat ze goed inzagen dat alleen nog een half mirakel hun beschermhee-1 ren van den ondergang redden kon. Wij mogen toentertijd gedacht hebben dat deze geruchten alleen in de bezette landen verspreid werden om de bevolking rustig te houden en de handlangers aan te zetten tot het einde toe vol te houden. Dit blijkt echter niet juist te zijn. Immers een Deensch journalist, Henrik V. Ringsted, die tot en met de onvoorwaarde lijke capitulatie te Berlijn ver bleef, verhaalt in zijn boek Hit ler's Groote Vergissinghoe in geheel Duitschland systhematisch dergelijke nieuwsjes verspreid werden om de bevolking en het leger er toe te overhalen steeds maar door weerstand te bieden. Het kwam er zoogezegd alleen op aan nog ivat tijd te winnen om de Duitsche wetenschapsmen- schen toe te laten de nieuwe geheime wapens op punt te zet ten. Geheime wapens die zóó re volutionair zouden zijn dat ze de oorlogskansen totaal zouden doen keeren, ook al beukten de Russen reeds aan de poorten van Berlijn en stonden de Angelsaksers vóór den Rijn. Maar zooals in de bezette ge bieden waren het in Duitschland ook nog alleen de nazileiders die zich aan dien droom vastanker- den. De gewone man geloofde, na de desillusie der V-l en V-2-bom- men, niet meer aan de beloofde mirakels. En toch, was het niet heele- niaal gelogen, dat van die nieuwe revolutionaire wapens: de Duit sche geleerden zochten naar de atoombom. Geheel het eiland Bornholm hadden ze als een reus achtige werkplaats ingericht. Alle inwoners hadden zij doen verhui zen en onder de rotsen waren ze op zoek naar het wapen dat de geallieerden op de knieën moest dwingen. Had de oorlog enkele maanden langer geduurd, dan zou dit mis schien het geval geweest zijn. TWEE BOMMEN OVERWINNEN EEN IMPERIUM Deze rit tegen het uurwerk waarvan de toekomst van de we reld afhing, toerd echter niet door de Duitschers maar door de Ge allieerden gewonnen. Het Derde Rijk capituleerde on voorwaardelijk en de Drie Groo- ten kwamen te Potsdam samen om voorloopig over het lot van Duitschland te beslissen. Van uit Potsdam nu werd aan de laatste overlevende van het stalen pact, Japan, een ernstige waarschuwing gericht: het moest capituleeren of er zouden andere middelen gebruikt worden. Maar Japan capituleerde niet... En de eerste atoombom viel op Nagasaki. Dit verwekte een he vige beroering maar eerst moest nog Hiroshima door een tweede atoombom volledig vernietigd worden vooraleer de Japanners tot het besluit kioamen dat ze het tegen dergelijke wapens niet meer aan konden. Toen stond de geheele wereld verbaasd: wat millioenen solda ten, uitgerust met het meest mo derne oorlogstuig slechts had kun nen bereiken na maandenlangen strijd (de vooruitzichten van het oppercommando voorzagen inder daad nog meer dan een jaar!) dat hadden twee atoombommen als vanzelf opgeknapt. De wereld was een nieuw tijd perk binnengetreden: het atoom tijdperk. Dit kan een periode van lueergaloozen voorspoed of van totalen ondergang worden. DE STRIJD OM HET ATOOMGEHEIM Misschien had men tot nog toe nog eenigszins wantrouwend ge staan tegenover de practische re sultaten van een atoombom, maar na de capitulatie van Japan was het wel duidelijk bewezen welk een enorme kracht er in stak. Dan begon de appetijt der groote naties ook voor goed vas ten vorm aan te nemen vooral die van Rusland dat nog geen atoombommen bezat. Reeds bij het einde van den strijd tegen Duitschland hadden de Sovjets het eiland Bornholm in de Baltische Zee onverwachts weten te bezetten zoodat het on beschadigd in hun handen viel. Instrumenten, machines en ge leerden werden in schepen en vliegtuigen opgeladen, en alles vertrok met bestemming Rusland. Na de capitulatie van Japan werd de atoomhonger van Rus land echter nog grooter. Alle Duitsche geleerden die ook maar iets van opzoekingen omtrent de atoomkracht afwisten, werden op gepikt en naar Rusland overgre- bracht. Dit ging zeer gemakke lijk in de eigen bezettingszone, maar niet aan den anderen kant van de demarcatielijn. Daar wer den ze echter tegen fabelachtige sommen opgekocht en naar Rus land over gesmokkeld. Dit konden de Amerikanen niet lijdzaam laten gebeuren en ook zij begonnen heele karrevrachten Duitsche geleerden op te koopen. Speciale luxepakketbooten wer den uitsluitend te hunner be schikking gesteld, zoadat de M.P.'s te Marseille meer dan eens relle tjes hebben moeten onderdruk ken omdat Amerikaansche solda ten die gedemobiliseerd waren en naar huis wilden vertrekken hun HEER MACKENZIE-KING Eerste Minister van Canada. plaats moesten afstaan voor een groep Duitschers waartegen ze nog zoo onlangs gevochten had den. Maar hiermee was de maat nog niet vol. Rusland organiseerde in Cana da een reusachtig spionnagenet dat er toe moest leiden het atoom geheim ook in communistische handen te krijgen. De zaak lekte gelukkig uit vooraleer het onher roepelijke gebeurd was. Stippen we ten slotte nog aan dat die atoomstrijd van Rusland zelfs tot in het Belgisch parle ment zijn weerklank vond. We mochten het immers beleven dat de communistische Senator de regeering interpelleerde omdat al de uranium (waaruit de atoom bommen gemaakt worden) die in Belgisch Congo gevonden wordt, uitsluitend aan Amerika verkocht werd! HET VREDELIEVEND RUSLAND En Rusland ging verder. In naam van de goede verstand houding en van den wereldvrede vroeg het dat het atoomgeheim aan een internationale co?nmissie zou medegedeeld worden, (zoo zouden zij het ook te weet ko men!) die er dan zou voor zor gen dat de atoomkracht alleen voor vredelievende doeleinden zou aangewend worden. De Sovjets zongen hierbij na tuurlijk hun eeuwig liedje: Als ge 't niet doet, dan zullen wij moe ten denken dat gij dit vreeselijk wapen tegen ons gereed houdt. Hierop kwamen president Tru man, premier-minister Attlee en dhr Mackenzie-King, eerste mi nister van Canada, te Washing ton bijeen, en tot groote opluch ting van de geheele wereld mie ken zij bekend dat zij het atoom geheim niet zouden prijsgeven en dat alle volkeren trouwens goed genoeg wisten dat ditwapen in de handen van het vrijheidslie vende Amerika voor niemand een gevaar beleskende. Dhr Churchill onderlijnde trou wens, tijdens een debat in het Lager Huis, dat er van een uit levering van het atoomgeheim geen spraak kon zijn indien Rus land niet van zijn kant alle nieu we ontdekkingen aan die inter nationale commissie meedeelde. Op dat punt nu kunnen we in Rusland niet veel vertrouwen hebben, aldus dhr Churchill, aan gezien we tijdens den oorlog meerdere nieuwe uitvindingen aan de Russen hebben bekend ge maakt, zonder dat zij er ook maar eentje meedeelden. Zoover staan de zaken ook thans nog, wanneer de atoom- kwestie voor de speciale commis sie van het Veiligheidscomité wordt besproken. De Angelsaksers zijn bereid het atoomgeheim aan een internatio nale commissie mee te deelen, maar ze eischen tezelf dertij de dat die commissie ten allen tijde en op alle plaatsen zou mogen gaan controleeren of er atoombommen worden gemaakt. De Sovjets willen nu wel zeer graag het atoomgeheim kennen, maar zooals de nazi's, willen ze niet dat er iemand vrij binnen hun grenzen zou kunnen rond gaan om te zien of ze een nieu wen oorlog voorbereiden. Ze scher men dan ook met groote ivoorden over de staatssouvereiniteit en stellen voor dat men die inter nationale controle zou vervangen door een plechtige verklaring vanwege alle staten, dat ze geen atoombommen zouden fabricee- ren. Waar dat op neer komt ziet iederéén onmiddellijk in. Eerst en vooral zijn de Sovjets, evenmin als de nazi's, voor geen haar te betrouwen. Achter hun grenzen zouden ze een ongehoorde hoe veelheid atoombommen opstape len om dan op het gepaste mo ment toe te slaan. Het argument dat ze trouwens ter verdediging van hun stelling aanhalen is zeer slecht gekozen. De Russische afgevaardigde op den Veiligheidsraad verwees in derdaad, naar het voorbeeld van de gassen. Iedere staat, aldus Gro- myko, heeft na den vorigen oor log de verbintenis aangegaan geen gassen ie gebruiken, en ge ziet wel, tijdens den jongsten oorlog heeft men dan ook geen gassen gebruikt. De Sovjet diplomaat vergeet hier echter twee zaken: 1) Dat alle landen reusachtige stapels gasbommen liggen had den, omdat ze wilden gedekt zijn tegen hst risico dat de andere ze misschien toch zou gebruiken. 2) pat een vergelijking tusschen gas- en atoombommen absoluut niet opgaat aangezien gasbom men niet van dien aard zijn dat ze den oorlog op doorslaande ma nier kunnen beslissen, terwijl atoombommen dit wel kunnen. Het eerste werd tijdens den vo rigen oorlog, het tweede tijdens den huldigen bewezen. Het is dan ook duidelijk dat alleen een degelijke internatio nale controle in staat is de we reld van een totalen ondergang door de atoombom te vrijwaren. En generaal Eisenhower heeft dan ook honderdduizend keeren gelijk wanneer hij, als hoofdver antwoordelijke voor de Ameri kaansche veiligheid, eischt dat Amerika het atoomgeheim niet zou meedeelen vooraleer Rusland in die controle toestemt. Indien de Sovjets trouwens zoo vredelievend zijn als ze het da gelijks van alle daken roepen, waarom hebben ze dan atoom bommen noodig, en vooral: waar om zouden ze dan die interna tionale controle niet aanvaarden? Geen enkel verstandig mensch kan hierop een afdoend antwoord geven. Intusschen mogen we ons ge lukkig achten dat de Voorzienig heid de Angelsaksers het atoom geheim liet ontdekken, en niet de Russen. Anders hadden we allang een tweeden 10 Mei beleefd nog veel afgrijselijker dan de eerste, en leefden we nu onder een ter reur waarvan die der nazis ver moedelijk nog maar een flauw afkooksel zou geweest zijn. V. WESTERLINCK. HET VISIOEN VAN DEN II. APOSTEL JOHANNES Ter gelegenheid van de slotplech- tigheid. der viering van den VöOstan verjaardag van ds instelling van hst feest der H. Eucharistie, richtte Z.H. Paus Pius XII Zondag namiddag tot de gelcovigen der stad Luik in "t bij zonder en tot het Belgisch volk in 't algemeen, de volgende radio-bood schap Wijl u, d'erbars zonen en dochters uit België, in de vurigheid van uw geloof en ln de vreugde van uw geest driftige godsvrucht, den 700sten ver jaardag viert van de instelling van het feest van het Heilig Lichaam van den Heer, feest dat door den bisschop van Luik, Robert de Thou- rotte, werd voorgeschreven, en waar aan u den zoo heerlijken naam van H. Sacramentsdag hebt gegeven, herinneren wij ons spontaan 't he- melsche visioen van den H. Apostel Johannes, die, na zijn blikken ge richt te hebben op <l:n arend, tot de menschen spreekt in een taal, die niet van deze aarde is. In dit visioen is het Lam het mid denpunt, het geslachtofferde Lam, het Lam dat door een stoet van Maagden gevolgd wordt, in wiens bloed de zondaars hun bezoedeld kleed wasschen om opnieuw gerei nigd en verheerlijkt te worden, het Lam dat samen met millioenen en myriaden engelen, door tallooze scha ren van alle volken en landen ver eerd wordt. Uwe landgenooten, de ge broeders van Eyck, hebben dezen weergaloozen triomf op een geniale wijze uitgebeeld, en hebben met hun onvergelijkelijk talent de vrucht baarheid van het Mystisch Lam ver tolkt, middelpunt van. de Kerk, van de geesten, de harten en de zielen, onstelpbare bron van alle leven, van alle goed, van alle heil, van alle kracht, van alle heiligheid, van alle liefde. DE LOF VAN ONS LAND Welnu, deze laatste twee Zondagen zijn <te doeken van de Meesters van Brugge levende werkelijkheden ge worden en vandaag, op dit plechtig oogenbllk, is het Lam in werkelijk heid het centrum geworden van deze machtige manifestatie. Ja, het Lam is hst centrum van dit Belgie, van dit eucharistisch land bij uitstek, waar, rond het vleesch geworden woord, dat tot levendmakend brood geworden is, de prachtigste geschie denis van de menschelijke en chris telijke activiteit in al haar vormen is opengebloeid, door de uitstraling van zijn universitaire centra, waar nog steeds de stem van hoogstaande doctors weerklinkt, door de weerga looss vlucht die zoowel de mystieke als de apostolische heiligheid er ge nomen heeft, door de tallooze sociale liefdadigheidswerken. HET JUWEEL VAN KATHOLIEKE LITURGIE Moet het ons dan verwonderen dat Christus, bron van alle licht, van lief de en van goedertierenheid, uw vader land, door den eeredienst van de Augustijnsche maagd van Cornillon, dit juweel van katholieke liturgie, den Heiligen Sacramentsdag heeft toevertrouwd, opdat het eerst bij u met steeds meer glans zou schitte ren, om vervolgens over de geheele wereld uit te stralen, opdat allen, zonder onderscheid, van landen, klas sen, levensomstandigheden, zouden verzadigd worden met hetzelfde god delijk voedsel, en opdat ze samen zou den smakende krachtgevende zoetheid van de eenheid en den vrede die door het brood en den wijn verzinnebeeld worden, waaronder het lichaam, het bloed, de ziel, de godheid van Chris tus, ons ware voedsel en ons ware leven, schuil gaan. HET GEBED EN DEN ZEGEN VAN DEN PAUS Daarvoor is het dat ons hart zoo vurig bidt tot het Hart van Jezus, door de voorspraak van het Onbe vlekt Hart van Maria Middelares: moge zij over u allerovervloedige ge naden laten neerdalen, samen met den zegen, dien wij u met al de liefde van ons vaderlijk hart verleenen, aan u, de bevolking van Luik, aan uwe geestelijke leiders, en bijzonder aan de nieuwe priesters en subdiakens, die op dezsn gedenkwaardige» dag gewijd werden. De Kwssfi© eier €©rl©gss£S?sdö Toch Dïcscar een volledige vergoeding In ons laatste nummer meldden wij dat Minister "Ikrfve, die zorgen moet voor het Departement van We deropbouw, slecht onthaald werd cp een vergadering van geteisterd'n te Brussel, bijzonüerliik toen hij mede deelde dat geen volledige schadeloos stelling kon worden voorzien. Op een vergadering van geteister- den, nu te Antwerpen, waar Minis ter Terfve trachtte zijn beleid te rechtvaardigen, behaalde hij even min sukses. Op een vergadering voor Geteister- den. onlangs gehouden op het Stad huis te Roeselare, was Minister Terf ve wel niet aanwezig, maar toch ver tegenwoordigd door den Hr Bob Claessens, attaché aan het Ministerie voor wederopbouw. V/as er eveneens aanwezig, de Hr van Outrvve d'Yde- walli?, gouverneur van Westvlaan- deren. De Hr Claessens voerde het woord en kondigde o.m. aan dat een wets ontwerp 'op de schadevergoeding zou worden neergelegd vóór 15 Juli e.k. en dat dit volledige schadeloosstel ling zou voorzien voor de schade aan onroerende goederen. Spreker wees ook op de tusschen - komst van de Coooeratieven. zoorts die than.s bii besluit zal worden ge regeld en waarbii aan deze vennoot schappen de regelng van voorschot ten en leeninpsaanvragen zal worden opgedragen. BOUWVEKEOD Op zelfde voormelde vergadering deelde de Hr Claessens mede dat de drie toelatingen van bouwer., deze van de gemeente, c.eze van dsn ste denbouw en deze aangaande de toe kenning van materialen (deze laatste behoort thans nog tot de bevoegdheid van den gouverneur, maar zal weldra van het Ministerie van Wederopbouw ■afhangen) voor rekening van <te ge- sinistreerden door de Coöperatieven worden aangezocht. Dhr. Claessens kondigde aan dat het zou verboden worden in het ver volg ds voorgevels te veranderen. Verder zal de toelating tot het bou wen van villa's verboden worden, als ook van kleine drankhuizen langs de baan en van hotels. NIEUWE OW NIEUWE FORMULIEREN? Woensdag heeft de Senaat het wetsvoorstel van Hr Ronsar, C. V. P., strekkende tot ontslaging vcor ds j- teisterden tot het invullen van nieuwe formulieren, ■besproken. Hr Terfve, Minister van Wederopbouw, vroeg evenwel dat de huidige administra tieve paperasserij zou worden be houden. O. L. Vrouw van Groïninge. Hst J 'sve Vrouwke van Groeninge, dat Kortrijk zco dierbaar was, cok in dezen laatstsn pijnlijken oorlog, is zeer nauw met de 11 Juli-herdenking verbonden. Zeventien jaar vóór den Gulden Sporenslag trok de edele Bsatrijs, gravin van Vlaanderen, naar den Paus van Rome, en kreeg dat schoo ns Lieve Vrouwke ten geschenke, een beelöeke zoo groot als esn hand, dat gevonden werd in een bosch, zooals het nog te lezen staat onder een der kerkramen: «Aen Beatrix, Gravinne van Vlaenderen, 't jaer 1235, dewelke dan tot Roomen was, er.de hetzelve naer Curtïrick ghebracht heeft. Beatrijs, die van de wereld genoeg had, werd een simpele kloosternon in de aloude abdij van Groeninge. Zij nam het dierbare beeldje mee, en schonk het aan het klooster. Veertien jaar na dsn dood van Beatrijs rukten de machtige Fransche legerbenden ons schoon Vlaanderen binnen, tuk op roof en bloed. In de schaduw der Groeninger abdij ston den <yp 11 Juli 1302 de zwarte leeuw en de gouden lelie tegenover elkaar. DREIGENDE BREUK KON WOKDEN AFGEWEND DOOR H. BÏDAULT De onderhandelingen op de Confe rentie der Vier in het Palais ^du Lu xembourg, schieten moeilijk op. De zitting van Zaterdag 29 juni j.L was bijzonderlijk ixwogen, bij de be handeling van de kwestie over Triest. De Hr Byrnes wilde ook volstrekt de bijeenroeping van de vredesconferen tie bespreken en datum ervoor vast leggen. Over beide punten geraakte men andermaal niet akkoord, ingevolge de obstructie van den H. Molotov, zoodat zelfs hoogs woorden zouden gewisseld zijn geweest en de H.H. Byrnes en Bevin de houding dei- Russen brandmerkten. Hr Bidault moest hier andermaal reddend op treden. Begin dezer week bleek men even eens in hst slop te moeten geraken inzake Triest. Talrijke voorstellen konden geen algemeen toetreden be reiken. tot ten slotte de Hr Bidault, Fransch Minister van Buitenland- sche Zaken, een nieuwe scheidings lijn in Julisch Venetië voorstelde, alsmede de internationalisatie van Triëst zelf. Hr Molotov werd bij dit voorstel meer to:geeflijk en aanvaardde het, evenals de H.H. Byrnes en Bevin. zoodat hierdoor eindelijk akkoord werd bereikt over een der neteligste vraagstukken. Yougo-Slavië neemt evenwel geen vrede met dit voorstel en brekende reeds protest aan. Het akkoord bereikt omtrent de Fransch-~taliaansche grenswijziging, waarbii Tenda en Briga o.m. aan Frankrijk worden toegewezen, heeft in Italië een groote beroering ver wekt en heftig protest doen rijzen vanwege ds Italiaansche Regsering. Daarentegen verwekte de toeken ning van den Dodekanesos aan Grie kenland een groote vreugde in dit land. De Vierbesloten eveneens dat Italië meet afzien van zijn koloniën, maar over de overdracht der souve- reiniteit dezer <*ebieden. konden zij het evenwel nog niet akkoord gera ken. Dit besluit heeft nog grootere ontstemming teweeg gebracht in Italië. Ook geen akkoord werd bereikt in zake het Vredesverdrag met Finland, evenmin als over de bepaling van da tum voor de Vredesconferentie. De Duitsche vraagstukken staan ook neg op de -"renda. Dit alles zijn kw>: sties van belang, waarover de zienswijzen zeer uiteenloopend zijn. Men voorziet dan ook zeer moeizame onderhandelingen en besprekingen over deze punten. IN HET SUB-COMITÉ VOOR ATOOMENERGIE Het Sub-Comité voor atoomenergie, aangesteld door de Commissie vcor atoomenergie van de O. V. V., kwam •bijeen voor de eerste maal, om ken nis te nemen van een voorstel, opge steld door den Hr Evatt, Australisch Afgevaardigde, hebbende tot doel: 1) De ontwikkeling van de atoom energie onder internationale con trole te brengen; 2) Het afzien van de verschillende landen van het ge bruik van de atoomenergie bij oor logsoperaties en 3) De vernietiging van alle bestaande atoombommen en het afzien van de fabricage ervan, alsmede tot de ontwikkeling van de atoomonderzoekinpen voor vredes doeleinden. «o» NOG STEEDS DE SPAANSCHE KWESTIE Na wekenlange besprekingen om trent de Spaansche kwestie, waarbij alle gedane voorstellen op verzet van Russische zijde stuitten, kon einde- Ijk een akkoord worden bereikt, na melijk dat die kwestie od de agenda van het Sub-Comité voor Spanje der O.V.V. zou behouden blijven. Het resultaat van die lange öespre- king:oi is dus heel mager. Bidault werd door de Fransche Con stituante goedgekeurd met 510 stem men tegen 4, cp een totaal van 521 stemmen. HERZIENING VAN PROCES PETAIN GEVRAAGD De advokaten van Pétain hebben in een schrijven, gericht tot Hr Bi dault, protest aangeteekend tegen de behandeling welke in zijn gevang be schoren is aan hun veroordeelden klant en maakten hun inzicht be kend een herziening van het proors aan te vragen. HET BROOD GERANTSOENEERD Vanaf 21 Juli zal in Engeland het brood worden gerantsoeneerd, wat zelfs tijdens de zwaarste oorlogsjaren niet is gebeurd. Naar men meent, zal dit rantsoen 10 oneen als basis heb ben. Voor bepaalde categoriën zullen dan bijrantsoenen worden verstrekt. -«O»- Hr BIDAULT OOGST SUCCES De motie van vertrouwen in de nieuwe Fransche Regeering van Hr OPSTANDIGE BETOOGINGEN TE HAMBURG EN BERLIJN De Britten hebben besloten het personeel der Britsche controle-com missie te logefren in Hamburg. Uit dit besluit zal voortspruiten dat een 20.000 Duitschers uit hun woningen zullen moeten gedreven worden, om plaats te maken voor de Britsche gasten. De bekendmaking van dezen maat regel heeft groote beroering verwekt onder de Dutsche bevolking te Ham burg en een groote menigte ging be- toogen voor het Rathaus tegen de Britten. Ook te Berlijn betoogden enkele jonge mannen, die een nazi-lied aan hieven en deelnemers aan e:n com munistische betooging uitdaagden. De politie greep echter in ïxide plaatsen dadelijk in. VERKIEZINGEN IN WURTEM- BERG - BADEN, BEIEREN EN GROOT-HESSEN De verkiezin-en gehouden tot het aanstellen van een constitueerende vergadering, zoo vcor Würtemberg- Baden, als voor Beieren en Groot- Hessen, hebben voor de Christelijk: Demokreten een groote zege gebracht. In Würtemberg-Baden b: haalden de Christelijke Demokraten 41 zetels, tegen 32 aan de Socialisten, 10 aan de Communisten en 17 aan de Duit sche Partij van den Arbeid. In Beie ren behaalden de Christelijke Demo kraten 109 zetels, tegen 51 aan de Socialisten, 8 aan de Communisten, 8 aan de Liberalen en 4 voor de Vrije Arbeiders. De verdeeling d:r zetels in Groot-Hessen was volgende: Chr. Demokraten 3a. Socialisten 43, Com munisten 7 en Liberalen 6. AMERIKAANSCHE LEENING GESCHORST Polen moest 40 millioen dollar in leenin" ontvangen van de U.S.A. Door tussehenkomst van het Ame rikaansche Ministerie voor Buiten- landsche Zaken werd deze leening thans geschorst. REFERENDUM Zondag li. had in Polen een refe rendum plaats over voglende punten: 1) Behoud of afschaffing van den Senaat ais wetgevend lichaam: 2) Behoud of afschaffing van de landbouwhervorming en de nationa lisatie der ondernemingen. 3) Godekeuring der nieuwe Pool- sche grenzen ten Oosten en ten Westen. In plaats van dus over te gaan tot vrije verkiezingen waarvoor de' Poolsche Communistische Regeering vreest heeft zij dus een referen dum uitgeschreven over drie punten waarvan er twee zim. het 2" en 3", waarmee omzeggens de gansche be volking akkoord gaat. Een volksstem ming dus op zijn Hitler's Alleen verdeeldheid kon bestaan over punt een, maar vóór Zondag werd reeds voorzien dat ook voor dit punt een meerderheid zou worden behaald, 't zij op rechtvaardige of onrechtvaar dige wijze. Punt 1 is ten andere ean kwestie die de Poolsche bevolking koud laat. (Zie vervolg op 2* blad) De grootste heldenstrijd uit onze geschiedenis was ongemeen bitter en bloedig. Op een gegeven cogenblik drong de Fransche overmacht de Vla mingen achteruit tot onder ds abdij muren. Vóór het altaar van het Lieve Vrouwke van Groeninge lagen de kloosternonnen, eüelvrouwen en poor- tensvrcuwsn diep neergebogen en ba den luid: O. L. Vrouwke van Groe- 'ninge, help onze broeders, onze man- nen, onze vaders, en zonen!». Een angstig gevoel beklemde het hart van d-eas biddende vrouwen, als het wa pengekletter en het strijdgeroep tot vóór het altaar weerklonk. De vijand naderde, het Vlaamsche heir week terug... Met verdubbelde aandrang werd er geroepen: O. L. Vrouw van Groeninge, haast U, red Vlaande ren!». En ook daar buit'n sloegen smeekende blikken van Vlaamsche wevers en Macekliers, tusschen het hagelen van zwaarden en goedendags, naar de Groeninger abdij. Het luide gesmeek «Maria help!» overstemde langs deze zijde het rauwe krijgsge schreeuw. Gewijde, de aanvoerder van 't Vlaamsche heir, riep luidkeels: «Heilige Koningin des Hemels, sta mij bij! Hi sag sine scare al open An beden siden crane er.de dinne Hi riep: «Hemebsche Koninginne» Hulpe mi nu ute deser noet. Die vrese was bitter ends groet Borluut ende Godsenhoven fljn Rinesse, Bonen, Bangelyn Ferrant cec Poppenrodsn D:se hebbsse weder ingetroden Met groter cracht, al dat si mogen. Zco verhaalt Lodewijk van Vel- them, een der oude kroniekschrijvers in zijn Spieghel Histcriael En Maria stond hem bij! Zie daar daagt de vresselijke gestalte van Wil lem van Saeftinge op. Hij rukt als een bezetene met zijn machtig ros de Fransche ridderen te gemoet. De Fransche lelie aarzelt. Van Sasftinge springt toe, slaat en slaat. De poor ters volgen: De moed is er weer in. De Franschen wijken. Het onafgebroken vrouwangebed voor 't wonderbare beeldje wordt wel dra overstemd door 't zegedreunen der onzen: «Vlaanderen die Leu! De gulden sporen werden aan Ma ria opgedragen: Onze Vrouwe, Onze Vrouwe wij dragen ze U op de sporen der schoone gevelden, de blinkende sporen, gevonden harop op Groeninge's güldepe velden... (G. G.) En cp den ouden grafsteen van Sigis van Majcrka leest men deze treffende woorden: Lof moet wezen aen H. Moeder Maria van Groening, en glorie die door haer mirakuleus bildt in t jaer 1832 heeft geghsvsn victorls. Ends omtrent 40 duysent mermen synda frans van stamme edelsaed Daarvan de sypnlture van Coiiinckx Sigis hier in 't midden staet. Dit alles zijn teekenen, die er cp wijzen dat het Lieve Vrouwke van Groeninge, steeds aangezien werd, als een opperste en heilzame hulp in deze Vlaamsche zege van 1302. Met moederlijke zorg werd cp hst schcone to:eldje gewaakt. Twee maal was het in groot gevaar: toen de Cal vinistische beeld-stormers bet Groe- ningerklcoster vernielden in die el lendige 16e eeuw en toen de sans culotten ln 1797 de kloosternonnen verjoegen. Gelukkig kon het beeldje, ook" in dezen oorlog 40-44 bewaard blijven, alhoewel de kerk waar het in praalde, bij het bombardement van Kortrijk, totaal uitbrandde. K. HOPPSZEUNE. Daar rijst weer de zon van Vlaan- derens hoogdag, dag van fi:r verblij den, dag van diep bezinnen! Mét vereering zien wij op naar de eenvoudige helden van 1302, die met den feilen slag van hun goedendag- de Fransche ridders neervelden cf door het offer van hun leven aan Vlaanderen het pijnlijk offer spaar den van smadelijke verknechting. Want de koene Vlamingen hebben op den Groeninge kouter heel wat meer bevochten dan hst handhaven van hun vrijheid, heel wat meer ge red dan den vadergTon-d, di;n ze knielend kusten: immers de rijke schat van Vlaamsche cultuur, die in de latere Middeleeuwen met zoo on- gemeenen luister heeft geschitterd en nu weer stilaan zijn vrcegeren glans herwint, was de kcsteüjke in zet en de prijs van den strijd. Terecht juicht dan gansoh het land bij de herdenking van den Slag der Gulden Sporen! Getrouw aan eigen aard, overtuigd dat e?n volk, dat zijn helden eert, zich zelf eert, overtuigd dat in de schoonheid van Vlaande ren ook Belgie ware grootheid vindt, vieren wij het 11 Juli-fesst en hul digen dien dag als een zinnebeeld van nationale fierheid en nationale heropstanding, in ruimen geest van verheugende eendracht! ABONNEMENTEN VOOR FRANKRIJK ?f worden aanvaard tegen betaling g van 2,50 fr. (belgisch geld) per 5 week. Aanvragen ter druk- 5 kerij of bedrag storten op post- C checkrekening 476360 van £a.n- sen Gebroeders, Pcperinge. g Ook voor Belgisch Congo, En- geland, Amerika en alle and;re landen kunnen abonnementen aanvaard worden. vwm Zondag jl. had de plechtige zeewij- d'ing plaats te Oostende. Al wat Oostende aan schepen'en booten telde was voor het strand samengevaren om den zegen met bet Allerhoogste te kunen ontvangen. Op booten en. In stad, overal vlaggen en versierin gen. Op den dijk was het tevens zwart van het volk, terwijl in de stad zelf er eveneens zeer groote belangstelling was voor de processie der Viascherg»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1