DE PRIESTERDAG De Atoomproefneming op Bikini amulet van 6e 1Rant BRIEF UIT BRUSSEL Wereldgebeurtenissen De Week in ons Land POPERINflE-OlHMEüAlf 7 J U LI I Hl DE WIJDVERMAARDE PROCESSIE VAN WIE VERLANGT UITSTEL VOOR DEN DIENSTPLICHT? NOG DE H. SAKRAMENTSFEESTEM TE LUIK MIJN MOEDER! 6 Juli 1946, PLECHTIGE AANSTELLING VAN Z.E.H. DEMEESTEfc ALS PASTOOR TE IZENBERGE MOÖRD TE MIDDELKERKE PRACHTIGE HEILIG HARÏPROCESSIE TE ROESELARE MEUWSJES I/V T KORT Bladzijde 2. HET NIEUWS VAN DE WEEK.» Groote dag voor de bevordering der Priesterlijke roepingen. Dag van ge bed en van prediking. Aan Gods zegen is 't al gelegen, en als er geen oogsters zijn, wie zal er dan maaien? Als ge de langs lijst bekijkt d:r oude of zieke Priesters van ons bis dom, dan weet ge dat er zoovelen ge daan he&Cj-.n niet zaaisn. Nieuwe krachten worden ter hulp geroepen, ds «relève», zooals de sol daten zegden aan den IJz:r. Daar is roeping voor noodig. Veie jcng:lingen uit Rethorlca voe len zich aangetrokken door de zeil- stccnen van do wereld: geld, sohoone positie. Het is niet meer gelijk over lijd dat men rei: Hij leert voor Pastoor, zijn broodje is gebakken voor zijn leven.». E:rst de studiejaren op 't colleige en later in 't seminarie zijn kostelijk. Een omhaling wordt gedaan voor dit uitmuntend werk. Een jong Pro fessor is blij f.ls het college hem ©enige m-eutorikons geeft. De jonge Onderpastoor moet ook den hemel Inroepen om zich te installeeren en de eindjes aan mekaar te knoopen... •het zijn niet al rijkemans kinderen. En toch gaan ze niet in werkstaking. Ik geef U hier een passage uit: «De schoonste PriestermisDe IJ. Mis is het bijzonderste werk van den Pries ter, het centrum van zijn leven; de bronader van zijn apostolaat. MIJN SCHOONSTE MIS Mijn schoonste Mis was zeker de plechtige Eeremis (te Poperinge 1913) waar vrienden en familie meevierden, ■waar ouders weenden van aandoe ning, wanneer het koor zong en het orgel jubelde in heerlijke akkoorden? Mijn schoonste Mis met al de poëzie der jeugd, Mis in goud-ornaat? Mijn schoonste Mis was zeker de Nachtmis op Kerstdag, met een in getogen biddende menigte, die dooi de landwegels naar de dorpskerk ge komen was te Abeele. Adeste fideles!... Mijn schoonste Mis was voorzeker de Hoogmis voor de studenten in 't ooilege, te Oostende, met gregoriaan- schen zang van jongelingen, die er naar smachtten Priester of Missio naris te worden? Neen, dat was mijn schoonste Mis niet, op verre na niet! Schooner was 't te Ramskapelle, binst den groot-en oorlog, in de schurs, inet kobbenetten voor kanten, in de Villa, der trekgaten, toen in Januari '17 de potjes vervroren met water en wijn, in dit landschap van de sneeuw, Mis in 't wit. Dat was de schoonste Mis, zonder assistentie, tenzij een brankardier, die op zijn vingers blaasde en bibberde bij het antwoord: «Et cum spiritu tuo. De schoonste Mis was in 't Klok hof daar, te Veume, in de bosre- keuken nevens de stove, den Zondag te 11 uur. De walmende bcuillonpot zorgde voor wierookgeur die geen wekedaagsche was! De schoonste Mis was in de loop gracht te Boezin ge, op een altaar van zakjes aarde, vaderlajiderkens de Mis in open lucht, met misdie naars: mijn ordonnans, en een Fran- sehen soldaat, die niet wist wat hij eerst moest geven voor de offerande, water of wijn en me vroeg: «O'est y ie pinard?Mijn schoonste Mis in het groen. De schoonste Mis was te Woesten, in het klein toschje, niet ver van Moe dertje Papegaey, op een plank over twee afgezaagde boomtronken, en als begeleiding' de lentezang van merels en de plain-ehant van nachtegalen. De schoonste Mis was in den hulp post, daar waar in het beton, te Mer- kem-Hoeksken, men noch draaien noch keeren kon en op den Hoogdag van Paschen, in eerste linie, men het groote offer bracht geen Mis te kun nen col-ebreeren, op 50 m. van het r.omans land. Mijn schoonste Mis was de traan, dien ik stortte op den strco- zak, al denkend aan al de alleluia's overal elders en dien 'k hier weende om den vloek der piotten, die sak kerden omdat het eten niet kwam. Mijn schoonste Mis en grootste offer was geen Mis te mogen doen, en mij te moeten vervelen in den reek der cigaretten en het geaeever van sol- daten-parler. Mijn schoonste Mis: kanonschoten te moeten hooren in plaats van Paaschklokken. Mijn schoonste Mis zonder orne ment, met al de mizerie en proza van een hoogfeest met kaarsen die niet gewijd waren en pronkten op ledige ffesschen voor glazen kandelaars. Mijn schoonste Mis, daar op de plek, niet ver van de hofsteê, gekend en- der naam Jezuïeten-goed Mijn schoonste Mis, mijn arme leven is een Mis. En daar brachten zij een gekwet ste die zijn biecht sprak en zijn le ven offerde. Hij bloedde veel. Hij deed Mis in 't rood, zijn schoonste Mis, zijn dood. Hij sloeg zwart uit. Mis in 't zwaTt... Mijn schoonste Mis was in de ge teisterde stad, door ziekte 'binst twee ja-ar, in b:d of zetel... geen Mis te kunnen doen. Het grootste offer! Mijn schoonste Mis, niet de eerste, maar de laatste: Het Levensoffer. «Introïbo ad a'.tare Dei.» Ik ga als 't God belieft naar den hemel, het hoogaltaar van Gcd, die mijne jeugd verblijdt. A. B. (Vervolg van le Blad.) Op Bikini zelf bleven de palmboo- men, eens de rook verdwenen, rustig voor twui ven. E-:n bom van 2.000 pond, die op een proefschip was aangebraent, bleef zooais die.ywas. Admiraal Blandy betuigde zeer te vreden te zijn over de gedane proef neming. Andere waarnemers echter betuigden dat er grmis aan vuur werk was geweest bij deze proef neming. Intusschen zijn de marine overheden tevreden, omdat de proef uitgewezen heeft dat de zware oor logsvloot met de atoombom nog niet uitgedaan heeft. De Rusische waar nemer betuigde zijn meaning als volgt: «Eerder magere uitslagen De proefschepen vertoonen even wel nog een gevaarlijke radio-activi teit. Admiraal Blandy deelde anderzijds mede dat eerst binnen een maand volledig verslag over de proefneming zal kunnen verkregen worden. Enkele geleerden schatten de afge scheiden warmte op ongeveer 100 millicen graad. Het is de grootste warmte die colt op aarde werd te weeggebracht. OVER VIER WEKEN DE VOL GENDE PROEF De Amerikaansche radio deelt me de dat Admiraal Blandy verklaard beeft dat de eerstvolgende proef neming met de atoombom over drie of vier weken zal plaats hebben. De bom zal onder water ontploffen. VERSLAG OP WOENSDAG Op Woensdag werd andermaal ver slag uitgebracht over de proefneming. Hieruit blijkt daz 5 schepen zonken, 9 zwaar, 5 licht, 9 oppervlakkig en 31 vrijwel niet beschadigd werden. Op 6 schepen werd nog radioactivi teit waargenomen. De schepen die anderhalve Km. van de plaats der ontploffing geankerd lagen waren zwart geblakerd en ver brand, wat er- op wees dat geen le vend wezen erop had kunnen blijven leven. Acht ratten maakten het tochtje p:r vliegtuig door do wolken heen en bleven in ic-ven. Valt nu te zien of zij geen verdere gevolgen van den tocht zuilen ondergaan. Ais datum voor de tweede proef, ontploffing van toom aan oppervlakte, worde 12 Juli voorutegezet. Het tot ontp.ofi'jig brengen van een atoom bom cnd.r de oppervlakte zou tot 1947 worden verschoven. De berichten uit Bikini worden streng gecensureerd. VERSLAG OVER ATOOMBOM AANVAL OP HIROSJ1MA Het Witte Huis maakte verslag be kend over den alo-ombom-aanvai van 6 Augustus 1545 op Hirosjima, 'tijdens den oorlog tegen Japan. Hierin blijkt dat van de 450.009 inwoners van Hi rosjima er 80.CO9 gedood werden door die eene bom, en bijna zelfde aantal gewond. Te Nagasaki waren er 40.000 dooden en 40.000 gewonden. Te Hi rosjima waren 109 van de 200 ge n-se,sheeren der stad gedood, zoodat de hulp aan de gewonden zeer moei lijk ging. Er wordt eveneens aangestipt dat personen die in diepe kelders zaten en voldoende van den ingang ver wijderd waren, aan den end..gang ontkwamen. GEITJES VOOR BIKINI Onze lezers weien dat het geitenras als proefneming voor de atoombom op Bikini fel vertegenwoordigd was... en of ze eer aan hun vertegenwoor diging gedaan hebben! Toen men, na proefneming, naar de geitjes ging zien, stonden ze lustig gras te eten, net alsaf er niets gebeurd ware! Een eerste nuttige gevolgtrekking weze dan ook: Kweekt allemaal geiten, zoo kunnen we ons dan allen, bij eventueele volgende oorlog in... geitenvellen hullen! Op foto hierboven zien we hoe twee Amerikaansche marinesoldaten een geit op da boot inloodsen om het naar Bikini over te brengen... zeker zal het in het vervolg zoo tegenstrib belend niet meer zijn... want als suk- scsnummer kwam het uit den slag! Mengelwerk van Het Nieuws van de WeekNr 1. door H. COURTKS-MAHLER. (VERVOLG) Een vrije en geheime stemming was niet gewaarborgd. Alle leden van de referendum-commités waren communistisch getint. Alle andere waren uitgesloten. De laatste weken werd het leven der leden van de Boe renpartij, die zekerlijk de meerder heid der bevolking achter zich heeft, onmogelijk gemaakt en duizenden ervan werden aangehouden. Witte brieven zouden anderzijds gelden als ia-stemmen. Bil neen-stemmen moest cp den stembrief een min- teeken worden aangebracht, wat ge makkelijk in een plus-teeken kan worden veranderd. De uitslag luidde dan ook een meerderheid jaop alle drie de punten. Dat alt-s niet luist ls verloopen. wat te voorzien was, wordt toewezen door het feit dat de Hr Mikolaiczvk, leider van de Boerenpartij, reeds po test anntreken-de tegen vastgestelde onregelmatigheden. SOVJET RUSLAND OOK RUSTAND KAN ATOOM SPLITSEN De Sovjef-remering maakte Dc-i- derdao-avond officieel te Moskou be kend dat de Stalin-nriis toegekend werd aa.n dun internationaal beroem den geleerde prof. Alexander Pavlo- vich Zhdanov. voor de ontdekking van nieuwe methodes voor de cVeling van atoomkernen met kosmische stralen». Er werd niet te kennen gegevrn of het zeer technische pro ces is toegepast voo'- de fabricage we de atoombom, doch de Stalinprijs bedraagt 100.000 roebel. -«o»- Y OUGO-SL A VIE NAAR EEN DONAUBLOK Volgens A.P.P. zijn te E-eïgrado on- derhandeling-n ?an gang tot bet vor men, onder Russische bo&d>\ van een Donau-b'ok waarvan Albanië, Yougo- Slavie en Bulgarije deel van zouden uitmaken. Zulks zou tot geve'? hebben dat Roemenië en Hongarije van de nest van Europa zouden geïsoleerd worden. Regeering de inflatie niet inhouden, in zooverre dat zij besloten heeft geen cijfers meer te drukken cp de bankbriefjes, maar enkel letters, to. v. A..B.C.. en,z. Van den Maandag tot den Woensdag zullen de A-briefjes 10 mllliorn pengö waard zijn, en van af den Don-cterdag reeds 20 millicen. G-ecn nieuwe briefjes zullen nog moe ten worden vervaardigd. Per radio ■zal dan elke dag de waarde van de A, B. of C-briefje wcrdien 'bekend ge maakt. KORTE INIIOUD VAN HET REEDS BEKENDE DEEL De jonge barones Freda von Wal- dau maakt als gezelschapsdame van gravin Elisabeth Dorlaga, bij wie zij reeds 'twee jaar in dienst is, een reis om de wereld per luxe-stoomboot. Zij reizen nu van Hongkong naar Indië, om van daar weder naar Europa te varen. Freda von Waldau is wees. Haar Vader, baron von Waldau, hoog geplaatst ambtenaar, ging het hu welijk aan met de weduwe van baron von Ramberg. Uit dat huwelijk was een zoon geboren, baron Hans von Ramberg, die dus haar halfbroe der is. Zij hebben veel genegen heid voor elkaar. Daar zij niet den- zrtfden. naam dragen, is het weinig of niet gekend dat zij half-toroeder en -zuster zijn, en zij houden het g»heim. Baron Hans von Ramberg is immers officier, dit om te voldoen aan een verzoek van zijn moeder, en h«t meg in de ofïicierenwereld niet g»kend zijn dat hij ten zuster heeft die mo«t een beto-ekking zoeken om haar kast te verdknen. Het misvorm de militair eergevoel zou dit den knappen officier Hans von Ramberg niet vergeven, en dit zou de betrek kingen met zijn kameraden bemoei lijken en zijn toestand bij da andere officieren onmogelijk maken. TCHECKO-SLOWAKIJE Te Praag kon eindelijk een nieuwe regeering gevormd, worden, onder lei ding van den communist Clement Gottwald. PALESTINA STEEDS GESPANNEN TOESTAND De toestand in Palestina blijft steeds gespannen. De Britsche overheden zijn kordaat opgetreden en hebben talrijke huis zoekingen gedaan in lokalen van Joodsche organisaties en bij Joden. Hoeveelheden wapens allerlei werden hiiTTbij gevonden en aangeslagen. Het Joodsch Agentschap te J-eru- ruzalem werd bezet door Britsche troepen. Aanhoudingen werden ge daan o.m. van verschillende Jood sche leiders. Men meldde reeds 1.000 aanhoudingen. Sluitingsuren werden voorgeschreven. In to:t Britsch Lagerhuis heeft Eerste-Mmister At-tta:- anderzijds ver klaard dat de Britsche Regeering be sloten heeft alle terrorisme te breken in Palestina. WERELDNIEUWS IN 'T KORT Italië. Hr Enrico de- Nicola werd uitgeroepen tot Presidsrt der Repu bliek. Hij is C8 jaair oud en gema tigd monarchist. Canada. De H. Veder h'eft de Frar.sch-Oarsadeesche Jezuïeten be last met de organisatie van het schoolsysteem in Ethiopië. Vier jonge priesters zijn reeds vertrokken. Japan. Bij ondervraging van Ad miraal Osaki Nag-amo, die als oor logsmisdadiger in e en proces te To kio terecht staat, verklaarde dere dat de Japensche oorlogsverklaring bijna 2 u. te laat te Washington toekwam, wat tot gevolg had dat de aai vil op Pearl Harbce- geschiedde vóór deze oorlogsverklaring. Nedcrlandseh-Indië. De Hr Sja- rir, Indonesisch Ministerpresident, werd door extremisten ontvoerd, maar naderhand door dezen terug in vrij heid gesteld. Naar verluidt zouden deze extremisten gemeend hebben ©:n Nederlar.'dsch ambtenaar te ont voeren. Nederland. Dr Beel is er einde lijk in gelukt oen nieuwe Nod-erland- sche R:geering te vormen. Deze be staat uit 5 katholieken, 5 socialisten en 3 onafhankeliiken. Oostenrijk. Bij akkoord tusschen de Oostenrijksche Regsering en de fo: zettende machten, werd bijna vol ledige scuvereiniteit aan Oostenrijk teruggeschonken. Frankrijk. Te Parijs betoogden verscheidene duizenden proffësoren tegen de ontoereikendheid van hun wedden. Neurenberg. Op b:t proces te Neurenberg is de massamoord te Ka- tyn te berrie gekomen. Duitschers en Russen schuiven deze gruwel op el kanders rtiv. Getuigen van beide par tijen worden gehoord. Luxemburg. In het Groot-Her togdom van Luxemburg zal eveneens een belasting op het kapitaal worden geheven. Spanje. In Spanje zullen staats winkels werden opgericht cm de prij zen der levensmiddelen te deen dalen. In het kader van de H. Sakraments- feestsn te Luik hielden Vrijdag der vorige week de Katholieke Actiemeia- jes van geheel het land er een congres. Meur schat dat 20.000 meisjes aan do plechtigheden, optocht en vergade ringen ter dier gelegenheid gehouden, hebben deelgenomen. Zondag j.l. werden de HH. Sacra mentsfeesten op grootsche wijze ge sloten. Honderd autos en henderaen motorijders, kwamen uit Hasselt te Luik toe als begeleiders van het H. Sakrament van Mirakel, kamende uit de St Kwintenskerk te Hasselt en overgebracht naar de Mout Cor- nilion. De straten van Luik zagen zwart van he t volk en alleen de auto van den Hr Gouverneur van Limburg, die bet H. Sakrament vervoerde, kon tot de Ment Corniilon geraken. In den namiddag greep de proces sie plaats voor de Vlaamsche mannen. Ze begaf zicli van Corniilon naar H. Martin, van waar op den toren den zegen gegeven werd. 's Morgens greep de ordinatie plaats van 120 geestelij ken, waaronder 55 priester. VOLKSVERZEKENS! Wie gaf me *t lieve levenslicht En schonk me d'eerste gulle lach?... Wie achtte het 'n liefdeplicht Me zelf te voeden, nacht en dag?... MIJN MOEDER! Wie droeg me toen ik niet 'kon gaan, En wiegde me bij 't Vlaamsche lied?... Wie leerde m'op mijn beentjes staan, Gaf troost in lijden en verdriet?... MIJN MOEDER! Wie leerde me 'n kruisje sla&n En 't woordje Pa met zoo'n deugd? Wie wil ik minnen, zonder staan, Om Lirfde, Opvoeding en Vreugd?... MIJN MOEDER! Besriare, 1948. GEO. Bij Mceder's 91 o verjaardag. HET BEELD VAN O. L. VR. VAN BEAURAING Gemeld wordt dat het beeld van O. L. Vrouw van Beaming op 22 Au gustus a.s„ feest van hef Onbevlekt Hart van Maria, plechtig aal gewijd worden doer Mgr. Charue, Bisschop van Namen. schooljuffrouw, een prachtige 111% ding van de 4 jaargetijdiai door j, 4 ders- en patrconsbijdragen (23,5 beliep voor 1915 ruim zes milliard Hun moeder leefde een breed leven, verkwistte haar fortuin, en bij het afsterven der ouders, stonden de twee jonge lieden in een toestand die hun verplichtte te werken om te le ven. Freda von Waldau nad deze ramp zien komen, en, eerst voor genoegen, later onder dwang der harde nood zakelijkheid, had zij haar taalstudiën voortgezet cn was nu het Fransch, Engulsch, Russisch, Italiaansch en Spaansch even goed meester als haar Duitsch. Zoo had zij de 'betrekking ver kregen als gezelschapsdame bij gra vin Elisabeth Dorlaga, 40 jarige we duwe, een der rijkste vrouwen uit het land, die groote toezittingen in Duitschland en in Brazilië bezat. Het leven cp een luxe-stoomboot leidt natuurlijk tot kennismaken met de medereizigers en hier was dit ook het geval, 'te meer daar gravin Dor laga e'Sn mensch is met een goed hart, en dat haar jonge gezelschaps dame, freule von Waldau, een inne mende mooie verschijning is. Onder de voornaamst» passagiers zijn de gebroeders Gehrard en Vik tor von Ruden. Hun edeltitel had hun vader gekregen om zijn noest w»'k, maar op reis mieken zij er geen gebruik van en waren gekend onder den naam Ruden, zoodat nie mand wist dat zij vau den edel dom «O» HONGARIJE MATELOOZE ELLENDE E-u uit Hongarije naar Rome te ruggekeerde priester maakte enkele ziiner indrukken bekend over dit land. Hieruit blijkt o.m. dat Hongarije een land van hongersnood en ellende is geworden. Krachtdadige hulp van buiter.uit is allernoodzakelijkst. Op politiek gebied gaat het er even slecht. De Communisten spelen er beer en meester. Aldus wordt de Godsdienst stelselmatig uitgescha keld, o.m. uit <ii scholen en overal waar het maar kan. Het proef- huwelljk werd er goedgekeurd, waar door een huweliik na twee jaar kan worden ontbonden. De KatholVken beschikken nog slechts over twee dagbladen, en zijn daarbij aan stren ge censuur onderworpen. Het volk is er volledig uitgeput. DE INFLATIE NIET TE HOUTDEN In Hongarije, waar de Communis ten heer cn meester spelen Jcan de DE KONINGSKWESTIE De brief van dhr Pirenne, se cretaris des Konings, aan de Hee- ren Gillon en Van Cauwelaert, waarin dus gezegd werd dat de Koning accoord was om zijn ge drag en dat van de regeering tij dens den oorlog door een com missie van juristen en hoogstaan de menschen te laten onderzoe ken, heeft heel ivat herrie ge schopt in de politieke kringen. Daags na het publicéeren van dien brief zegde de regeering im mers, ten overstaan van geheel het land, dat ze niet op de hoogte ioas van het voorstel dat boven dien ongrondwettelijk was. Voor een regeering die in de Koningskwestie nog niet anders dan ongrondwettelijkheden heeft begaan klinkt het nog al sterk de Voorzitters van Kamer en Senaat van dezelfde zonde te beschuldi gen zonder dat hiervan in de ver ste verte kan spraak zijn. En het is nog veel schandaliger te be loeren dat men van niets weet, wanneer men op 1 Juni op de hoogte van het voorstel gebracht werd (en dan nog schriftelijk!) terwijl de brief van dhr Pirenne slechts op 27 Juni verscheen. Het is dan ook goed aan te ne men dat de Heeren Gillon en Van Cauwelaert zich die beleediging zoo maar niet hebben laten wel gevallen. Ze hebben Maandag jl. hun respectievelijke bureaux samen geroepen en gevraagd dat de le- EsaaaaasasMaiaïgMMgEKiHM Bericht aan de Miliciens der lichting- 1846 De aandacht der jongelingen, ge boren in 192-3 en miliciens der lich ting 1S4S, wordt er cp gevestigd dat zij d:sgewenseht hun aanvragen cm onbepaald uitstel of om gewoon uit stel tusschen 1 en 29 Juli 1945 moe ten indienen bij het toestuur der ge meente, waar zij voor de militie in geschreven staan. De aanvragen die, om welke reden ook, na het verstrij ken van de termijnen ingediend zijn, kunnen niet in aanmerking komen; voorgewende onwetendheid wordt niet aanvaard. BELANGRIJKE SMOKKELZAAK ONTDEKT TE MOESKROEN De Rijkswachtbrigades vah Her zeeuw en Moeskroen 'konden een be langrijke smokkel in rantscenzegeis ontdekken in het Mceskroensche. Ai- dus v&rd e;n vrouw aangehouden die 19.COO zegels Nr 1 bij zich had en deze te koop aanbood aan 3,59 fr. stuk. Bij verder onderzoek werden nog een 1509 zegels en IC9.099 frank aangeslagen en oen tweede aanhou ding gedaan. HET ZAKENCÏJFER T JN ONS MINISTERIE VAN I.iyOEK Uit cijfers medegedeeld door Heer Kroonacker, Minister van Invoer, 'bedraagt het zakencijfer van zijn mi nisterie 23 milliard. De Minister be loofde verder voor binnen kort ©en volledig winst- en verliescijfer over zijn departement. I11 de buitenlandsche diensten van dit ministerie staan 838 personen ie werk. STRUCTUURHERVORMING DEK KOLENMIJNEN Op het bureau van de Kamér heeft Minister De Sniarle, namens de Re geering, een ontwerp neergelegd strekkende tot structuurhervorming der kolenmijnen. BELGIE'S OORLOGSKOSTEN Een voorlocpige raming van de oorlogskosten voor België bepaalt de ze op 1S5 milliard frank, waarvan 55 milliard waard.:- 1939 en 140 mil liard waarde 1940-1945. 4,5 MILLIOEN MENSCIIEN BETROKKEN BIJ DE MAAT SCHAPPELIJKE ZEKERHEID Het aantal bij de Maatschappelij ke Zekerheid -be.-rokken arbeiders be draagt reads ongeveer 1.600.090, en dit der rechthebbenden is zoowat 4.500.000. Het totaal van de arbei- Vrouw schiet haar man dood. Te Middelkerke ging het sedert lang slecht in hef ge zin Frans De Coster- Van Craeynast, dat 6 -kinderen telt en er woont in de Prootstraat. De man was een onverbeterlijke dronkaard, en nietdeug, die alle g-szinslast van zich afschudde en binst den oorlog zelfs bet noodzakelijke voor vrouw en kin- der: n verkocht. Maandag morgen jl. kwam De Ces- ter rond 3.30 u. 'thuis, smoordronken, per taxi. Hij had ijn loon, 3.000 fr. volledig verdronken en kwam elfs nog 1C0 fr. tekort cm den taxi te betalen. De vrouw, moegesard door het el lendig leven dat zij lijden moest, had, besloten een einde te stellen aan dien erbarme-lijken tosstand en wachtte -haar man af, gewapend met een pistool. T-o:n de man 'binnenge- strompeld kwam en zich liet neer vallen cr> de ksu-kenkaclK-l, vuurde de yrcuw haar pistool r.f„ trof hem juist boven het hart, en schoot dan opnieuw. Dan riep ze een harer kinderen en zond hem om een dokter wijl zij zelf zich ging aanmelden cp de Rijks wacht, waar zij aangehouden werd na bekentenissen te h:bb:n afgelegd. Het .slachtoffer, -dat niet deed was, 'besefte in zijn dronken toe-stand nog niet wat hem overkomen was. Hij werd naar Oostende overgebracht en verkeert in een zorgwekkende toe stand. frank. Een commissie bestudorrt thans nog de uitbreiding van de wetgeving tot het huis- en dienstpersoneel, waartoe ongeveer 120.000 landge noot-en behoorsn. STEEDS MINDER WERKLOOZEN Hit werkloozencijfer in ons land daalt verder. Voor de week van 16 tot 22 Juni waren nog 47.826 werk- loozen ingeschreven, wat 1.000 min der is dan de week voordien. DE YVISSELPREMIE VOOR DE GRENSARBEIDERS Bemoeiingen van de christen syndi- katen laten goeden uitslag verhopen Het Grenssekre-tariaat van Moes- ki'oen (Verbond van christen syndi- katen) heeft bij de Belgische over heid aangedrongen om te Parijs de wet van 9 Maart, waardoor een wis selpremie voor de Belgische arbeioters in Frankrijk voorzien wordt, te doen verlengen. Men heeft alle r:den om te geloo- ven dat de zaak zal geregeld worden volgens de verlangens -van de arbei ders, die overigens in hun eisch door de Fransche werkgevers zelf gesteund worden, daar deze den Belgischen handarbeid als volstrekt onontbeer lijk beschouwen, vooral in de hui dige omstandigheden. HOEVEEL WERD ER IN 1843 VOOR PENSIOENEN UITBETAALD Voor de aan het dienstjaar 1945 verbonden gewone uitgaven van de Drgrooting van Pensioenen, zijn kre dieten geopend die de som van 4 mil liard 2.941.488 fr. beloopen. De uit gaven, voortvloeiende uit den oorlog, bedragen 362.000.000 frank. INTERNATIONALE STUDIEWEEK VAN DE K.A.J. De K.A.J. hield in de verloopen week haar Internationale Studieweek te Brussel. Onder meer werd een In ternationale Zitting gehouden in het Paleis der Sohoone Kunsten welke greote geestdrift verwekte. De Studieweek werd besloten op Zondag jl. met ©en slotvergadering in de Kajotterscentraie. waren. Zij waren eigenaars van de groote Kronaufabri: ken, gelegen aan den Rijn. Gehrard is er bestuurder; zijn broeder Viktor is officier. Beide bro-eders zoeken het gezel schap van gravin Dorlaga en barones Fre-da von Waldau. De oudste der broeders, Gehrard, kalme stille na tuur, ziet bewonderend de mooie, in goede gezelschapsdame van gravin Dorlaga aan, en gevoelt dat zij de eerlijke-goede vrouw is met wie hij zou willen het leven ingaan om een gelukkig gezin te stichten. Zijn -broeder Viktor, de officier, is licht zinnig en betracht maar steeds de gunst der mooie vrouwen, dit uit zelf zucht. Nu wil hij Freda von Waldau ook veroveren, maar wordt door haar, om zijn lichtzinnig gedrag afgewezen. Gehrard, die meent dat zijn broe der Viktor het met Freda von Wal dau eerlijk voorto:eft, wil zijn Jon gen broeder niet In den weg staan, en tracht zijn komende liefde voor Freda met onverschilligheid te ver duiken. Freda's voorkeur echter gaat ook naar den oudsten broeder, maar zij doet het mogelijke om daar niets van te laten blijken, meenend dat die voorname lieer w:l nooit een onver- vermogend meisje als ectoïgenoote zal nemen. Gehrard bemerkt toch dat Viktor list met Freda niet «'nstlg opneemt. Hierover verontwaardigd, verbiedt hij zijn broeder Freda nog het hof te malcen, m bi-edfc, hij de jonge gezel schapsdame zijn vorontschuldiarne«n aan over het laakbaar gëdrae van zijn broeder tegenover haar. De meest opgemerkte passagiers echter Mün de rijke Indische Radjah den van het bureau hun houding zouden goedkeuren. C.V.P. en Li beralen waren hier vlug op ac coord, maar de Communisten na tuurlijk niet. En de Socialisten natuurlijk ook niet aangezienhet tevens om de eer van Achiel ging. En in deze twistvraag kunnen beide partijen natuurlijk moei lijk alle twos gelijk hebben. Na dat ze de vergadering dan ook 'vijf uur.hadden doen aanslepen, hebben ze om uitstel gevraagd tot Vrijdag om intusschen de gele genheid te hebben eens een woordje met Achiel te praten. Dhr Gillon wilde eerst van geen liefde weten, en eischte ee.i goed keuring van zijn houding binnen de 5 minuten. Anders zou hij ont slag nemen. Dhr Van Cauwelaert kon hem tenslotte toch overhalen nog tot Vrijdag geduld te oefenen. Naderhand hebben echter de Liberalen van den Senaat toch hun vertrouwen betuigd in den Heer Gillon. En toch zal de ivaarheid ten slotte triomfeeren! DE REGEERING VAN ACKER IS ROT ALS EEN PEER Gij hebt Zaterdagavond waar schijnlijk allemaal dhr Van Acker door de radio hooren spreken. Hij had het dus over de sla- van Royapetta, op terugreis uit Ep- geland, met zijne jonge vrouw, een Eng-elsche lady, met wie hij zoo pas m Engeland in den echt is getreden. De Radjah en zijn gemalin als vrouw van een Indisch vorst draagt zij den titel van Eani trekken alle aandacht op hen, hoewel zij afge zonderd léven. Naar Indisch gebruik 'draagt de Rani den sluier voor het gezicht. Alleen met de heeren Ruden, en bijzonderljik met den oudsten broe der, is de Radjah regelmatig in ge zelschap. De Rani echter heeft reeds evn paar keeren goeden dag toegewuifd aan Freda von Waldau, wat deze ten meeste verwondert en intrigeert. Ook gravin Dorlaga heef'; dat be merkt en spreekt erover met haar ge zelschapsdame. Deze "meent in de Rani een vroegere kostschoolvriendin te herkennen, lady Maud Readford. Door toedoen van Gehrard Ruden komt zij te weet, dat inderdaad de jonge Rani haar vroeger© vriendin Maud is. Zij verneemt ook dat de Radjah en zijne cclitgenoote naar hun verblijf terugleveren om er de fasstelijbheden bij te wonen der hu welijksplechtigheden van de jongete zuster van den Radjah, die in huwe lijk treedt met een Indischen prins. Deze huwelijksplechtigheden, zullen met luisterrijke Oosiersche praal ge vierd worden, en door toedoen van heer G'chr&rd Ruden, verkrijgen de gravin en freule von Waldau een ultnoodiging om in het palei3 van Royapelta des» plechtigheid te gaan bijwonen. Do dames zijn de hwsn daarvoor uiterst dankbaar. kingen en de fameuze prijzen politiek van de regeering die hier door in. gevaar werd gebracht. In zijn rede had de Eerste Mi nister het over zekere vreemde trotskisten die de staking zouden georganiseerd hebben, en kondig de hij scherpe maatregelen tegen de stakers af. Zondag vergaderde echter reeds het Centraal Bureau van de com munistische partij en rechtte lot do regeering Van Acker een hee- len hoop verivijten: de prijzen politiek deugt niet, het wetsont werp op de bedrijfsraden trekt op niks, het voorstel voor de her vorming van de kolenmijnen laat de trusts baas, enz., enz... Maar toch besloot het Bureau voort de regeering te steunen... omdat anders de reactie aan de macht zou komen. Het is echter goed verstaan dat de regeering de ar beiders moet voldoening schen ken. Dus loonsverhooging. Dus failliet van Van Acker's prijzen politiek. En Maandag trekt de «Drapeau Rouge» er op los: V/aar zijn die Trotskisten die de stakingen lei den, vraagt het blad, we zouden ze graag leeren kennen. We ken nen alleen die en die syndicale leiders, en 't zijn die die de sta- De laatste dagen van samenzijn op de boot zijn aangekomen. Op een feestavond, ingericht door den ka pitein, torengvn de dames den avond door met de Heer von Ruden. Sprekend over den toestand der Rani, die, alsook haar echtgenoot, er ten uiterste gelukkig uitzien, drukt freule von Waldau haar kommer uit over haar vriendin, omdat zij vreest dat zij de liefde van haar man met andere vrouw-en zal moeten doelen. Hierover stelt Gehrard von Ruden haar gerust en zegt dat de Radjah zijn opvoeding kreeg in Engeland, en voor leefregel aanvaard heeft nooit een tweede vrouw aan zijn zijde te plaatsen. Op de vraag van den lichtzinnigen Viktor von Ruden: of de freule dat zoo ontzettend zou gevonden heb ben antwoordt de jonge dame, hem trotsch en -koel aankijkend: De von Waldau's voeren de zin spreuk: «Alles of niets» in hun wa pen», er bijvoegend: Noeh le-e-d, noch vreugde zou ik met een ander willen deelen, indien ik getrouwd was. Beide zou ik als mijn recht opeischen. Ge zoudt uw echtgenoot echter ook hetzelfde recht toekennen, is het niet?vroeg Gehrard Ruden, haar met een langen ernstigen blik aan ziende-. Dat spreekt vanzelf, mijnheer Ruden. Wie alles eischt, moet alles geven. Hij boog. Dat is ook mijn meeningant woordt Gehrard, en d-eae zienswijze van Freda maakt hem gelukkig. Te Calcutta aangekomen, loopen de wegen uiteen. Gravin Dorlaga en De groote en wijdvermaarde H. Kartprocessie ging onder prachtig weder uit op Donuerdag 27 Juni 1.1. Rceselare was in feesttooi dien ri-ag. Overal vlaggen, versieringen, bloe men enz. Een 4u-tal ruiters opeinden de pro cessie. Onder de talrijke groepen van deze vermaarde processie, vermelden wij o.m. de Me-nschwording van den Eoon Gods, de Verlossing en de prach tige uitbeelding van Calvarie, cok nog deze van Paschen, Hemelvaart en Sinksen, d-e wijding van de stad aan het Hart, en zooveel andere. De stoet werd gesloten door het H. Sakrament. king in handen hebben. Maandag ging het er trouwens ook ontstuimig aan toe op de ver gadering van het Algemeen Bel gisch Vakverbond. Ook daar loech men dhr Van Acker met zijn Trotskisten vierkant uit en was de meerderheid de stakers gene gen. Het wordt met den dag duide lijker: de regeering Van Acker is zoo rot als een peer. De Libe ralen willen niet goed meer mee omdat er te veel aan geleide eco nomie wordt gedaan; de Commu nisten spelen op hun poot en wil len absoluut loonsverhooging, ter wijl zelfs socialistische syndica listen hun stem tegen dhr Van Acker verheffen. Die rotte peer wordt alleen nog door een dunne peel bij mekaar gehoudenhun onverzoenlijke houding inzake de Koningskwes tie. De dag nadert echter met ras se schreden waarop ook die peel niet meer zal voldoende zijn om al die tegenstrijdige strekkin gen bij mekaar te houden. Dan zal de peer barsten en zullen we voor goed zien wat al vuiligheid er in steekt en wat die regeering aan rampen over ons land heeft gebracht. Op dat oogenblik wacht de C.V.P. die intusschen in volle kalmte haar plannen voorbereidt om dan eindelijk het land op den rechten weg te brengen. 'kleuters; of het broodje imaakïj naar aen trog ze weracn reru^e. vraegcl voor het Boerenfeest op i j UDiOok de jongensschool was er per fiets, per jeep, en per autova» top tot teen In franjen e-n bloemen- liet gesierde vervcerkorps... gEmotori! seercl Verder enkele goed verzorg, de Volksche nummertjesde tiui. venwager., schuttersgilde, Rood Krui* enz... IwH De stoet droeg ook zijn specifiek kristelijk karakter de H. Mildieck Patrones der Paroclüekerktie ff Henricus, Beschermheilige van den nieuwen Heer Pastoor cie Kapel van Onze Lieve Vrouw van Barmhartig, held, Izenberge's kleinood een incol. geslaagde Lieve-Vrouwenwagen, waar, op cie kindertjes met engelonstemme, tjes het Ave Maria zongenen last Vooraan zien we Z.E.H. C.ken De not least de piachtige Hemelwagen, Sagher, uit Veurne, met nevens hem l ömxingd vam zingenae maagden één 1 lm bur niivrlp/i.-i,. u,i ile nieuwe Herder die pas den her dersstaf komt overhandigd te worden. Op Zondag 23 Juni was Iz-enberge in feeststemming De lang verwachte zomerzarme beloof de-... en hield... 'n heerlijk lekker weertje Van heel vroeg in cle-n morgen wa ren ue mensohtn druk in a-e weer om straten en hulzen te versieren want 't moest «in orde» /ijn! Mr. Pastoor moest zien en voelen dat hij welkom was Als u:s,e voorbereiding tot het na- midclagfeest bracht eerst de Godde lijke Herder, in oe sohoone Sacra mentsprocessie, Zijn zegen ov:r de oevolking. Daarna werkte het anders aoo stil le I zen berge weer dapper door, om zijn nieuwen Herder, Zeer Eerwaar den Heer Demeester, op 'n gulle ont vangst te vergasten. Alsof ze lont ge roken hadden kwamen van al de om liggende dorpen vele kijklustigen toegestroomdMéér nogvan uit Izegem, waai- Z, E, H. Demeester 8 j. ais onderpastoor op Sint Hiloniuspa- rochie verbleef, - zelfs van uit Aarsele, waar hij vroeger werkte, waren hon derden... zegge welhonderden men schen overgekomen... verscheidene autobussen... tientallen personenwa- êens... o, wat moet die goede Heer •emeester die menschen nauw aan 't harte liggen Wat 'n drukte.vooral aan den in- ware tocht van het aardsciie naar het hemelsche, onder Moeder Maria's be. scherming Zeer Icierw. Heer Pastoor met 'n grooten groep geestelijken, en daarna de burgerlijke Overheid, volgden den stoet door de parochie naar de kerk. De nieuwe Herder opende de deur, en trok onder jubelend orgelspel en klokkengeluid, de vervallen, doch op gesmukte kerk binnen. Na lezing de: aanstellingsakte werden hem door Z. E. H. Deken achtereenvolgens de herderlijke ambten toegewezenal. taar, doopvont, biecht- en preekstoel, In ©en welaangepaste kanselrede noemde Z. E. II. Deken den nieuwcat Pastoor, ais nieuwe Christus, den vre debrenger vrede in de harten, vred« onder ds parochianen;... cn ver trouwde én Herder én kudde toe asj Onze Lieve Vrouw van Izenberge, di« zeker voor hem en voor allen de best* Moeder zal zijn. Een meerstemmig koor uit Izegeat bracht de nokvolle kerk in verruk- king door 'n hemelsch «Ave Maria 1 en n vertrouwvol Magnificat- ea al wie hart en stem had, dankte God voor dien heerlijken dag, door 'n ge zamenlijk Te Deum Na de roerende plechtigheid in <k kerk, werd een groote groep genoodig- den in de parochiezaal onthaald op 'n lekker hapje voor den inwendigon mensch. Had Izegem eraan gehouden, ten aanschouwe van heel Izenberge ej omgeving 'n geliefden Onderpastoor uitgeleidde te doen, in de zaal werd door verscheidene hoogstaande per« sonen - Z. E. H. Deken, Z. E. H. Pas. toor van Izegem - Heer Burgcmeeste van Izegem - Senator van Buggen- hout e.a. - eens te meer gewezen op het groote verlies voor Izegem en d< gang van het dorp Even na 4 uur kwam de beroering... daar bolden de auto's... met familie leden en vrienden... en eindelijk Mr. Pastoor zelf, samen met Zeer Eer waarde Heer Deken van Veurne, Zeer Eeerwaaröe Heer Pastoor van Izegem en de getuigen. 1 Door de fanfare van Leisele klin- groote weldaad voor Izenberge, welk# kend begroet, dcor Gemeentebe- de benoeming van Z. E. H. Denveesta stuur en Kerkraad hartelijk verwel- beteekent... gevoelige snaar,., die ooi komd, nam Z. E. H. Demeester plaats Tante Monneke uit Leuven raakte op de tribune, waar hem in gedich- I 'n aandoenlijk huldewoord aan kaea tjes en spreekkoor nog hulde werd ge- geliefden "Neef, die op zijne bewrt, da bracht door de kinderen, en hem de 1 heerlijke gebeurtenis van dien dag ba- Herderstaf werd overhandigd. sloot met een innig en diepgem«m( De stoet die in de Wulvertngem- 1 dankwoord, straat was opgesteld, kwam vooruitMoge Izenberge zich zijn nieuw op kop een heele groep jong boeren- Herder waardig toonen, en met ta\ volk te paard, met vlaggen en wlm- tot aller welzijn, in liefde en vert» pels en bloemen gevolg door de mu- wen samenwerken, ziekmaatöciiappij, die haar schoon- Zeer Berw. Heer Pastoorad mul ste deuntjes ten beste gaf. Vervol- tos annos gens, onder leiding van de knappe T. R. 5 Met Kermis-Zondag doortrekt de eeuwenoude en wijdvermaarde pro cessie van O. L. Vrouw van St Jan opnieuw onze stad. Niets wordt ge spaard om die grootsche Maria-hul- de zoo prachtig mogelijk te maken. Eenig schoon zijn de kostumes. Zin gende en sprekende groepen, heerlijke wagens vormen een waardige stoet Maria ter eere, in dank voor haar groot mirakel. Dit jaar komt een nieuwe spreken de greep de toeschouwers naderen uitleg geven over wat hier geschied is te Poperinge in het jaar O. H. 1479 Zoo hoort men den bard kond doen Gij, burgers van Poperinge, en gij, vrome lieden, die van heinde en verre zijt toegestroomd, luistert naai- het mirakel dat vijf eeuwen geleden te Poperinge is geschied, en looft God e-n de Lieve Vrouwe om hun wondere werken Aan Rassoe-n Vanhove, een eenza men burger dezer stad, en zijn vrouw Jacauemijne Bayaert, werd een zoontje geboren. De verwachting dor brave ouders, werd helaas - deerlijk ontgoocheld hun kind kwam dood ter wereld. Het Hart vol rouwe ging de vader met de meid Pieternelle Terlyn, naar den Eerwaarden Heer Kapelaan Ros-ne, om het kind te laten begraven. Daarop werd het kind, onder veel tranen en rouwe, in de ongewijde aarde begraven maar grooter dan hun to Te Mechelen werd uit de Dijle hec geraamte van een mammouth, een voorhistorisch dier, opgehaald. Toeschouwers vonden evenwel gel: - genheid om er van door te gaan met de slagtanden. R-e-eds vroeger werden dergelijke resten te Mechelen ge vonden. to Te Parijs werd een groote zaak van goud- en deviezensmokkel ont dekt. De smokkel zou over een be drag van 50 millioin loopen. Direc teurs van ©e-n bank zijn -bij deze zaak toetrokken. to Te Doornik hadden kinderen granaten g. vonden op het manceuver- veld. De kinderen speelden ermede met steeds hetzelfde noodlottig;- ge volg: een ontploffing. Een der kin deren werd gedood en vier anderen gewond. A Ben ferryboot die dienst deed tusschen Engeland en h:t eiland Wright, die 30 personen aan boord had wordt vermist., to Twee soldaten uit Duffel stap ten op een mijn, welke ontplofte. Beiden werden gedood. to Te Antwerpen, op St Anneke, stortte een staketsel In. Menschen die erop stonden, stortten in de diep teen 7 hunner werden hierbij gewond. verdriet was de macht van hun w trouwen. En zie i den vierden d«i voelden zij zich onweerstaanbaar R- trokken naar d-e plats waar het m lag begraven. Het kistje werd open«& broken en, o wonder, de lippen va het kind waren rood en zijn oogsta gingen open en ze zagen er de tinto ling van hot leven in. Het loech 'tl waar - als een die noo naar de «ra wederkeerde, maar het leefde EU hart bonzend van vreugde liepen a naar den priester die met eigen oogts het groote wonder aanrohouwee Aanstonds werd het kind gedoopt Ben uur nadien, sloot hst wonder® verrezen kind weer cie cogskensta ze voor eeuwig in einuelooze vertui' king te openen voor 't aanschijn m God. En met tranen van vreugde: dankbaarheid begroeven zijn cu;-fe re n hun schat opnieuw, c.l ni:i: de gewijde aarde. En over de landt van huis tot huis werd de mare ver spreid van het wonder door Matst) voorspraak bewrocht, en uit Romt de stad der Pausen, stuurde men s: geestelijken gezant, die t:r plaat de zaak met allen passenden erssl en grondigheid onderzocht. Toeu.B verloor) van twee jaar, bereikt: 4 Pauselijke bulle of brief va.n goedi» ring, het schepe-ndcm van Pcpn-isje: Wij, Johannes Monyrrart, gsul van den Heiligen Stoel, aan atea® deze b- even zullen zien, zaligheid den Heer Daar wij de zaak van het verrst kind van Rass oen Vanhove en quemijne Bayaert grondig hebiis onderzocht, waarbij niet minder tsc 37 ooggegetvig-en de feiten hebbeite vestlgd. beslissen en besluiten sil dat wij hier voor een duidelijks a onemstootbaar mirakel staan, S' God bewrocht op voorspraak venS Glorieuze Moeder, de Maagd Ksi Sinds dien cag is de deveft: C O. L. Vrouw van Sint Jan vee; 4 menschen uit 't Peperingsehe g:fc"; den als ©en tweede natuur. In m en druk, bij ziekte en oorlog vast hun troost en toevlucht. Rijken c armen, edelen en simpslen van gesi de geestelijken met abt Duval e Proost De lannoy aan 't hoofd,» wereldlijk bestuur der stad, cnteltetl bedevaarders van binnen en buit-ï de stad en het land, gingen bid:* en zingend den ommegang, vs-zgetf alle verschil van stand, vergetend# veste en haat, één in hun liefde t hun ééne hemelsche Moedor, 0.1 Vrouw van Sint Jan. Hierop zinge-n geestelijke en we® lljke oversten samen met de tel: vaarders een bedevaar tiled. De processie gaat uit, Zondag 7Jat te 10 uur, na de Hoogmis in St Ja» kerk. K:t wordt weer een heerlijke# voor stad en omgeving. IBaaSI£!IlBBBS3EliaS£l33IEil!I.aiaiij barones von Waldau verlaten de stoomboot. Freda zegde in haar zelfHet is goed dat ik spoedig van Gehrard Ru den moet afscheid nemen. Mijn ziele- rust zou door een langer samenzijn met hem, worden gestoord.Dat die zielerust reeds in ernstig gevaar verkeerde, wild© zij zich niet be kennen. Bij den afscheidsgroet had ook Gehrard all© moeite om zich kalm te houden en zijn gevoelens van ge negenheid niet te bekennen. En toen Freda van hem weg was, had hij het gevoel alsof hij Iets verzuimd had, alsof het geluk van hem wegging. Van Calcutta reisden de damej naar Royrpetta, waar zij door den Radjah en de Rani als vrienden ont vangen werden. Hier kon de Rani haar vriendin en haar geliefde meesteres in haar privaat-kamers ontvangen en onge dwongen met haar vertellen. De huwelijksplechtigheden der jon ge prinses verliepen met veel pracht. Bij het afscheidniemen sprak de Rani haar vriendin over een oude trouwe diens'tboclo, de oude AJa, die de naam had geheimzinnig# gaven der natuur te bwtftten. Door de oude Aja kreeg Freda van de Rani een amulet dat ls een geluksbrooh# ten geschenke. De Rani deed liet haar zelf om den hals, zeggend: Dat ls mijn afscheidsgeschenk je aan jou, Freda. De oudie Aja heeft hot met ©en tooverspreuk gewijd. Zij laat zeggen, dait je dit sieraad altijd moet dragen, dag en nacht. Het hoeft wonderkracht. Zoolang j© h«t draagt, ben je tegen ongeluk gevrijwaard en tegen liefdesmart. Met toover- krach't trekken deze steenen het hart van den geliefden man naar je toe, zoodat hij j-e nooit kan vergeten, zoolang je zelf in liefde aan hem denkt. Kijk eens, Freda, ook ik draag zulk een hanger, die dezelfde toover- kracht bezit. Glimlach er niet om. Ik zou hem nooit afleggen. Ik heb hter reeds zooveel wonderbaars be leefd en wie liefheeft, is -bijgeloo- vig. Ik wensch je een geluk, zoo groot als het mijne. De Rani vroeg aan Freda bij haar te blijren, haar een onbekommerde toekomst belovend, maar zij weigerde. Een inwendige stem riep haar naar het vaderland terug en het beeld van Gehrard von Ruden stond haar steeds voor de oogen. Ook de Rani had dit bemerkt en drong niet ver der aan. Daarmede kwam het afscheid. Op de terugreis echter trokken de dames door een dorp waar alle land huizen verlaten waren. Met schrik vernamen zij dat cholera ln die streek uitgebroken was. Tal Inwoners waren gevallen als slachtoffer; de an deren waren gevlucht. Zij wilden hun reis doorzetten, maar gravin Dorlaga werd ziek en niettegenstaande de verkleefdste zor gen harer genegen gezelschapsdame, stierf zij aan die vreeselljke ziekte, Freda alleen latend. Deze was er ten zeerste door ge- troffwi. Moedig herpakte zij, deed alle bagage naar Calcutta overbren gen en keerde terug naar Duitsch land, waar zij te Bramen aanlandde. Per telegram had zij den erfge naam van gravin Dorlaga verwit tigd, en deze, graaf Hohenau, haar afhalen en voerde haar mllj naar zijn kasteel te Lehnsberg, Daar verbleef zij ©:nige weken it de familie Hohenau en gaf erl inlichtingen over den dood van vin Dorlaga en over haar nal schap, wa/t voor de familie Rol van groot lx lang was. Zij hidi met de gravin nooit op té vtlti schappelljken voet geleefd en ïït# den door een testament onteiül worden. Door haar onvoorziens al:K ven had de gravin geen testa» gemaakt en alles kwam dus naail Familie Hohenau, die dit goed Ui gebruiken. Graaf Hohenau was da heel dankbaar om haar uiteenzettingen. Ook stelde hij W voor een tijd op het kasteel telt ven, maar Freda wilde geen gffll brood eten en zag uit naar eenrf we betrekking, te meer daar# broeder haar geldelijke hulp té had. De officier Hans vonEtf berg had wel reeds gelegenheid i had ein huwelijk aan te gaal ten rijke vrouw, maar hij eerlijk om een vrouw 'te nemen tuf voor het geld, en wilde trouw» lfcfde. Zij had die toestand met HcJ sproken toen hij haar was M afhalen te Bremen, en beiden 19 bij het besluit elkaar tijdelijk onbekenden te behandelen, omi positie niet in den weg 'te sta In een dagblad vond Freda op» dag volgende aankondiging: 1 (Van hier g"ven wij het vent zijn geheel Veel Lezers zullen o' daarvan wel gelezen hebben, w" zijn overtuigd dat zij alt met zullen herlezen, om dan het sioij boeiend werk te vernemend-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2