Uit enngsche Geef mij... Uit 'tïepersche MATRASSEN 6 Juli 1943, KET NIEUWS VAN DE WEEK UIT POPERINGE NAAIMACHINES MEVR. J. MOREL-ORBIE FIRMA STEVENS GEBROEDERS CIRKUS ALEX LIBOT SPECIALE TRAMS MET POPERINGE-KERMÏS VRIENDENWEDSTRIJD Verwerij - Nieuwwasscherij MOYAERT-DESCHILDER Komstraat Poperinge. STOFZUIGERS STRIJKIJZERS BRIDGE-PLAFOND GROOTE PRIJSKAMP MET DE BOLLE JAARLIJKSCHE BOLLING GROOTE PRIJSKAMP IN HET BIEDEN BOLTRA «IN DE KLOEF» GROOTE SCHIETING KERMISBOLLING LANDBOUWERS BETAALD VERLOF PIERRE BEUN, IEPER VIERT EEN KUNSTENAAR: HEER MOERMAN KOERS voor Parochianen. WATOU UIT 3EPER ST-JAN-TER-BIEZEN FIRMA STEVENS GEBROEDERS WESTVLETEREN Schu Itersverbond Zuid-Westland - leper OPGELET! OVER TE NEMEN BESELARE LANGEMARK NIEUWKERKE PLOEGSTEERT Elatïzijde 3. ZONDAGDIENST OP ZONDAG 7 JULI 194S Geneesheer: Dr Dewulf. Veearts: Dr R. Ostyxi. Apotheker: Hr Kestelyn. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. Heet. MAELBRANCKE, Veurnestr. 36, Poperinge. (12) BURGERSTAND VAN 27 JUNI TOT 4 JULI 1946 Geboorten Vanstavel Arlette, d. v. Joseph en De Byser Agnas, le per. Maas Cecile, d. v. Adrien en Delanghe Godelieve, Krombekestraat, £3. Geh'egat Jean-Pierre, z. v. Al- bert en Prinzie Godelieve, Valkstraat, 32. Orbie Nelly, d. v. Firmin era Q-uesrtoy Ivonne, Bellesbraat, 4. Sinave Luc, z. v. Maurice en Vermeu len Anna, Vlamertinge. ArtoisLuc, z. v. Julien en Logie André, Elverdin- ge. De Jaeghere Annie, d. v. Albert en Varawijnsberghe Georgette, Roes brugge. Overlijdens Decorte Lucie, 83 5. wed v. Ampe René, Boomgaardstraat., 22. Laroye Masda, 7 dagen, Koei- straat, 15. FocqVenoey Elisa, 63 -j-, echtg. v. Lebon Theophiel, Toekomst straat, 45. De Puydt René, 86 j., ■wed v. Clabau ïïemma, Ieperstr. 128. Laroye Lena, 12 dagen, Koeistraat, 15. HuwelijkenChaerle Albert, werkm. en Verbiese Maria, z. b. bei den v. Poperinge. Struye Sylvère, beenhouwer era Verbrugge Elisa, z. b. beiden v. Poperinge. HuwelijksafkondigingPinceel Maurice, grondw. en D'hondt Simora- ne, z. b. beiden v. Poperinge. brengt ter kennis dat zij vanaf Zondag 30 Juni, in haar winkel, Ieperstraat 76, Poperinge, te koop biedt: Alle KINDERARTIKELEN en BENOODIGDHEDEN VOOR KINDERVERZORGING. Gediplomeerde Vroedvrouw. Tel. 40L (144) PRIESTERS VAN DE WEEK St-Bcrtinus: E. H. Vandenberghe. St-Jan: E. H. Demuynck. O. L. Vrouw: E. H. Van Walleghem. BETAALD VERLOF De Firma STEVENS Gebroeders, Poperinge, bericht hierbij dat haar winkels eh werkhuizen zullen geslo ten worden op 8, 9, 10, 11, 12 en 13 Juli e.k., daar op die dagen betaald verlof wordt verleend aan* haar per soneel. (145) DE APOTHEKERSDIENSTEN IN DE KERMISWEEK Dienstregeling van 7 tot 14 Juli. De dienstregeling der HH. Apothe kers uit stad is voor de Kermisweek van 7 tot 14 Juli als volgt geschikt Zondag 7 Juli: Apoth. Kestelijn. Maandag 8 Juli: Apoth. Kestelijn. Dinsdag 9 Juli: Apoth. Creus. Woensd. 10 Juli: Apoth. Lsuridan. Donderd. 11 Juli: Apoth. Notredame. Vrijdag 12 Juli: Allen open. Zaterdag 13 Juli: Apoth. Creus. Zondag 14 Juli: Apoth. Notredame. Deze Apotheken zijn open 's morgens van 8.30 u. tot 12.30 u. 's namiddags van 2 u. tot 7 u. IN DE POST Ter gelegenheid van. Kermis-Dlns- da.g, zal op 9» dezer het Postkantoor 's namiddags gesloten zijn en de 2? uitreikingafgschaft. IVIAAAltJKAfWIAfiWWWWWMAAAftfl STAD POPERINGE Standplaats Faardenmakt, BEZOEKT HET dat wederom is aangekomen en acht dagen schitterende voorstel lingen. zal geven, met een gansch ?JTEUW PROGRAMMA geen ibluf, komt zien en overtuigd II! Telkens te 8 uur stipt, 's avonds. Ook de nieuwe internationale boksmatch, voorgesteld door Jem my Krack, Toto Knol en Pierre De Meyer. Openingsvoorstelling: ZONDAG 7 JULI 1946 en volgende Kermisdagen. Ook op iZondag Matinée te 3.30 uur, met het zelfde programma van 's avonds. Er wordt niets achtergelaten. Voor verdere reklaam komt zien aan het Cirkus. Kaarten te bekomen, op voorhand, vanaf 10 uur 's morgens aan kas- wagen Nr 3. (C.5-8) De Directie. Alex Libot, NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN LIJN POPERINGE-VEURNE Zondagen 7 en 14 Juli 1946 Poperinge 13.15 22.00 Roesbrugge 13.55 22.40 B: veren-S telplaats 22.55 Roesbrugga 14.00 Poperinge 14.50 Maandag 8 Juli 1946 Veurne 6.45 Wulveringem 7.08 Beveren-Statie 7.30 Poperinge 8.40 Poperinge 11.00 Beveren-Statla 12.15 Veurne 13.10 13.55 Zaterdag 13 Juli 1946 Poperinge 13.15 Roesbrugge Beveren-Statle Beveren-Statie Roesbrugge Poperinge 22.00 22.40 22.55 19.20 14.00 19.35 14.50 20.20 LIJN POPERÏNGE-DIKSMUIDE Zondagen 7 en 14 Juli 194S Poperinge 14.00 Oostvleteren 14.25 Oostvleteren 14.30 Poperinge 15.03 KATHOLIEKE HARMONIE SINTE CECII.IA Aan de Leden Muziekanten herin neren wij dat er on Zaterdag 6 dezer te 20.15 urn-, groote herhaling is, waar ie dereen moet aanwezig zijn. Kermis-Maandag, te 20 uur, in den hof van den Katholieken Kring Concert, aangeboden aan de Eere leden, op wiens aanwezigheid de Mu ziekanten rekenen. HONDENCLUB 'T WESTLAND Lokaal In den Vetten Os MAANDAG 8 JULI, te 14 uur, voor alle honden van de leden van den club. 300 Frank prijzen. Na den wedstrijd zal de 2-jarige hond DUC die aan den wedstrijd zal deelnemen, aan den meestbieden den verkocht worden. (194) BETAALD VERLOF Wegens het verstrekken van be- taad verlof aan het personeel, zal ons werkhuis GESLOTEN blijven van 8 tot 13 Juli e.k, (187) ONZE KERMIS Ja, wij hebben weer kermis, tot groot jolijt van groot en klein. Deze laatste dagen algemeene voor bereidselen. In de straten werden zoowat overal schilders opgemerkt, waaronder velen eigen woonst her- opfrisschen. Binnen huis waren de vrouwen ook overal aan den grooten kuisch, en op de Markt zelf veel ge wed en gerijdsel, opslaan van barak ken voor attracties, wat natuurlijk de groote belangstelling wekte bij het jonge volkje. De groote inzet blijft evenwel onze- Processie van O. L. Vrouw van St Jan, morgen Zondag, die van 10 tot 12 uur onze straten zal doortrek ken en als naar gewoonte zekerlijk veel volk naar onze goede stede zal aantrekken. Mocht de goede God ons ervoor ook met een goed weertje begiftigen. Op Zaterdag 13 Juli zal Donkeren- Ommegang weerom van heinde en verre al van geloovigen aantrekken om van O. L. Vrouw van St Jan een of andere genade af te smeeken. Ook binst de gansche ksrmis zullen veel bedevaarten en afzonderlijke bede vaarders den ommegang doen. Op wereldsch gebied zal onze ker mis ens ook allerlei vermakelijkheden, prijskampen, wedstrijden, enz. bie den. Als attracties zelf hebben wij eerst en vooral wat volgt.: Groote Markt: Carrousel Salon Echoolaert; Auto Skout-er, Bossuwe Svlv.: Suikerkraam, Bossuwe Omer; Suikerkraam, Parreyn Hector; Paar- dsnmolen, Lauwers L-opold; Cake Walk, Wed. H. Verhulst; Postuur- kraam, Blomme Camille; Tête Queue, Bulkens Georges; Tunnel Lo comotief, Merlewde Gaston; Lon- guenesse Monster, Vandevelde Alb.; Velomolen, Dagraad; Vliegende Da- me, Oudaer; Frituur, Vandevelde Ar thur; Suikerkraam, Bossuwe Leop.; Tir Salon, Hoornaert; Serpentine, Willemyns Herman; Tir Photo, Jean Trinaut. Paardenmarkt: Balangoire, Dag- raad; Cirk Libot. Verder hebben wij; Den Zondag 7 Juli; groot-s schie ting, Ingericht door de handboog- maatschappij Willem-Teil. Maandag; Vrienden wedstrijd met de honden van den- Hondenclub t Westland te 14 u„ in den Vet ten Os De muziekmaatschappijen van stad geven dien dag ook een concert ten beste voor hun leden. Dinsdag 9 Juli; Groote Internatio nale Paardenkoersen. Programma vindt men elders in dit blad; 72 paarden zijn ingeschreven. Woensdag 10 Juli: Groote Velo- koc-s voor Beroensrenners. Vrüdag 12 Juli: Groote Bridge- plafond wedstriid in Skindles-Hotel. Zondag 14 Juli: handboogschieting bij St Eobastiaan. Maandag 15 Juli: dien dag Is de Bruggestraat in feest. Er Is er velo- koers voor Juniors cn feest bij Wil- lem-Tell. Verder algemeene opsluit van de kermis. En hiermede hebben wij nog niet gesproken van de groote bolling. met 1 000 fr. prijzen gewaarborgd, binst d" kermis ingericht in den Katho lieken Kring», noch van de kinema- vertooningen. noch van het optreden v-n de "i-oep Gerard in onfcch van de boiling, ingericht den Maan dag in «De Brabant», en bij Camille Vanhee, alsmede van den kaartprijs- kamo «In den Perre-hoomVer noemen wij nog d-e behing binst de kr-mis'week «In de Kloef». Er is dus veel gelegenheid tot ver maak. Wi.i wenschen onze Le^rs dan ook een aangenaam en eerlijk ker- misverzet. FILMLEIDING CINE PALACE Arizona Bill avontuurlij drama met Wallace Bee ry en Virginia Bruce. Voor allen met Voorbehoud. CINE ROYAL. Têtes de Pio- ches», met Laurel en Hardy. Voor allen. OPTREDEN VAN KONTROLE- DIENSTEN EN RIJKSWACHT IN HET SLACHTHUIS Woensdag traden de Kon-troledien- sten, bijgestaan door de Rijkswacht, op in het stedelijk slachthuis. Al het vleesch werd aangeslagen en aan of ficieel® prijzen aan de been-houwers overgemaakt. Dit werd gedaan met het doel overdreven prijzen en bij betaling uit ter h-and tusschen che- villeurs en beenhouwers uit te scha kelen. Op het bord van het Stadhuis werd dit optreden bekend gemaakt, en de bevolking werd verzocht alle vraag van overdreven prijs voor het vleesch aan te geven. Aan de beenhouwers "werd 'bevolen die prijzen van het verkregen vleesch uit te plakken. HIS MASTERS VOICE 5/ h:KT>H:H:T,H:H. V. DE CORTE-VANDEN BERGIIE Ieperstraat 102, Poperinge. (191) VERGADERING VAN DE HOERENGILDE Zondag 1.1. hield de Boerangilde een flinke verzorgde vergadering. De leden waren talrijker als naar gewoonte opgekomen. E. H. Proost handelde over de chris telijke bedreigde waarden in dezen tijd. De Schrijver verstrekte eenige nuttige inlichtingen betreffende het gildeleven. Daarna sprak den Heer L. Deschodt over het werk van de Landbouwcom- missie. Twee- uren lang- werdm-et ge spannen aandacht geluisterd naar de uiteenzetting van actueele vraagstuk ken aangaande het nationaal leven en de landbouw. De pachtwet en de hoppeteelt wer den grondig aangepakt. Belangrijke vragen werden gesteld. De spreker be loofde de nocdige stappen te deen om de meest gunstige oplossing te kun nen bekomen. Nu hebben we géhoord wat er voor de boeren gedaan werd. Alle aanwezigen gingen voldaan naar huis. BRIDGE-CLUB POPERINGE OP VRIJDAG 12 JULI, te 17 uur, GROOTE PRIJSKAMP van In «HOTEL-SKINDLES», Gasthuis straat, Poperinge. In 4 rond-en van 12 doelen. Twee prachtige bekers te winnen. 2.000 Frank prijzen. Zie verder plakbrieven. (193) NAAR CONGO Woensdag j.l. is van uit Antwer pen, onze stadsgencote Vrouw Je rome Vansevenant- -alma Pittillioen per boot naar Congo vertrokken, om er te Kiambi, in het gebied van Elisabet-hstad, haar echtgenoot te gaan vervoegen. Wij wenschen haar een goede reis en een gelukkige aankomst ter be stemming. BOLTRA KATHOLIEKE KRING Met Poperinge-Kermis 1.000 Frank prijzen verzekerd. Inleg: 25 fr. per man. Ploegen van drie man. Inschrijving tot 6 Juli te 20 uur, waarna onmiddellijk lo ting en aanvang der bolling. Zie ver der plakbrieven. (192) SLUITINGSUUR Binst de kermisdagen is het slui tingsuur geschorst tot en met Maan dag 15 Juli. In de herbergen is het dus gansch den nacht open hof Alle muzek moet evenwel stopge zet worden te middernacht en ook op zelfde uur moeten de attracties sluiten. Dinsdag 9 Juli 1946 Poperinge 11.00 Noordschote Woumen Diksmuide 11.55 12.27 13.00 Diksmuide 7.00 Merkem 7.26 Noordschote 7.50 Poperinge 8.40 Zaterdag 13 Juli 1946 Poperinge 14.00 Oostvleteren Oostvleteren Poperinge 14.25 14.30 15.03 N. B. Treinen Nrs 11-12 bollen zooals op Zondagen. Stilstand aan de tusschenstaiions. De andere treinen volgen de gewone uurtabel. OPROEP TOT DE BEVOLKING De Burgemeester der stad Poperin ge ontving van de Bevelvoerends Of ficier van het 2» Poolsche Geblin deerde Artellerie-Regim-ant, aan het welk wij allen te Poperinge de zoo gelukkige en heuglijke bevrijding te danken hebben, een. schrijven, waarbij gevraagd wordt, dat al het mogelijke zou gedaan worden om pho to's in te zamelen, genomen-op dsn be vrijdingsdag of daaropvolgends dagen. Deze photo's, schrijft de bevelhebber verder, zouden cienen om de wapen feiten te berdenken van dit zoo dap pere en roemrijke regiment. Alle ingediende pho-to's zouden door den Heer Burgemeester overgemaakt worden aa,n het 2« Poolsche Geblin deerd Artillerie-Regiment. Het lijdt geen twijfel dat onze dank bare stadsgenoot&n ondereen zullen wedijveren om aan deze vraag te vol doen en alle photo's hoe onbeduidend die ook mochten schijnen, op het Kabinet van den Burgemeester, Se cretariaat Stadhuis Poperinge, wel zullen willen afgeven. Ook deze photo's zijn welkom wel ke genomen werden tijdens de plech tigheid der inhuldiging aan het Stad huis van de herdenkingsplaat ens door het Poolsche R&gimamt geschon ken. Indian de medeburgers zich liever miet ontdoen van de photo zelf, mo gen zij ons de film of pélicuie dezer photo's laten geworden. De Burgemeester der stad Pope ringe twijfelt er geenszins aan dat de medeburgers, welke in het bezit zou- den zijn van zulkdatnige photo's, de gevraagde gunst niet zullen willen weigeren aan onze dappere bevrijders van het roemrijke Poolsche Regi ment, De Burgemeester. Dr. J. Van Walleghem. CHRISTEN VOLKSHUIS' Allen naar leper Zooals wij in onze Gewestelijke ver gadering gezegd hebben, worden alle bestuursleden van 't gewest Poperinge te leper verwacht. We komen bijeen in 't Kristen Volkshuis te Poperinge om dan ge- zame-n-tlijk naar leper te fietsen om deel te nemen aan 't Congres. Iedereen weze dus op post I Poperinge Ommegang. Ter gelegenheid der Kermis zullen de bureelen te Poperinge gesloten zijn op Maandag. Dinsdag, en Zaterdag 8, 9 en 13 Juli. gelief dus van deze regeling rekening te houden. Aan de Werkloozen. Zcoals wij reeds verleden week heb ben medegedeeld, moeten de werkloo- zen hun lidboekje meenemen op de uitbetaling, dit om het bedrag dat ze ontvangen op hun lidboekje te kun nen inschrijven. De geheimzinnige man Wie met kermis eens hartelijk en goedkoop wil genieten, die zal niet nalaten cp post te zijn in hot Christen Volkshuis den Woensdag en Donder dag der kermis te 8 u. Want Dr. Belmans uit Antwerpen komt ons vergasten met zijn alc-mge- prezen goocheltoeren. Iets mlsterieus, iets spannends, iets om eens hartelijk te lachen iets dat iedereen zegge iedereen moet zien en hoeren. Kaarten alle da°en te verkrijgen, in het Christen Volkshuis bureel bo ven, tusschen 9 en 12 u. Prijzen der genummerde kaarten 20, 15 en 10 fr. Belangrijk Gezien de kinderen niet toegelaten zijn op de vertooning van 8 u. zijn er speciale vertoonirgen voor' de kinderen beide dagen te 5 u., de kinderen van de leden van iedere tak van het Christen Volkshuis onder de 14 jaar hebben vrijen tcegang op leze vertponirg, kaarten dienen afge haald te worden op Maandag en Dins dag der kermis tusschen 9 en 12 u. in het Café vain 't Volkshuis. Kinderen van buitenstaanders bétalen 5 Fr. 1 De ouderen die de kinderen willen vergezellen betalen 10 Fr. per volwas- san persoon boven de 14 jaar. PENSIOENKAS DE VOORZIENIGHEID Gedurig komt er verbetering in het ouderdomspensioen voor dezen die regelmatig storten op tijd en stond Daarom een gouden raad dce regel matig uw Storting of breng uw kaart binnen in den maand, waarin ge ge boren zijt. Stel niet uit uitstellen doet verge ten en klagen in z'n ouden dag baat niet Zitting voor de pensioenkas eiken Zondagmorgen van 9 tot 12 u. in het Christen Volkshuis, Ieperstraat. Achterblijvers let op uw zaak MAANDAG 8 JULI «IN DEN BRABANT», 'bij R. Ra- mout-Kiem. Paar werkschoenen te vartoollen. Daarna MUZIEK AVOND. (223) VOOR DE GETEISTERDEN De geteisterden, welke in een der hiercndeTstaande categariën behooren en welke voorrang willen genieten om een voorschot te verkrijgen op het bedrag der hun eventueel toekomende vergoeding voor oorlogsschade aiara Onroerende goederen, moeten zich ten stad-huize aanbieden, bureel no 3, alwaar zij aangifte zulten doen van hunne eventueel te geiden rechten op voorrang Welke zijn de bevoorrechte perso nen die van een prioriteit genieten A) deze welke slechts één huis be zitten dat door hen bewoond werd, en die voor de aanvullende perso neel® belasting op inkomsten van 1944, niet aangeslagen werden voor een bedrag hooger dan 30.000 fr. Onder deze geteisterden zullen een voorrang genisten 1. Politieke gevangenen, hun we duwen en weezen. en opgaande ver wanten ten laste 2. Gijzelaars of werkweigeraars 3. Krijgsgevangenen teruggekeerd in 1945 4. Ocrlogsweduwen en wee-zen 5. Deze welke meer dan éénmaal geteisterd werden 6. Weduwen en wsezen van bur- gelijke Oorlogsslachtoffers 7. Kroostrijke gezinnen of gezinnen die geteisterd werden en ten minste drie personen ten laste hebben B) Uitzonderlijk aan eigenaars van in huur gegeven woningen, voor zoover de herstelling ervan een bijzonder economisch of sociaal belang kan op leveren (landbouw, nijverheid, enz...) De personen die onder één dezer ■twee catsgcriën (A en B) 'behooren moeten, verscheidene stukken indie nen. De aard dezer stukken kan op het stadhuis gevraagd worden. N. B. Daar de aanvraag uiter lijk binnen, de week moet gesohicd'en, gelieve nota te nemen van de dagen waarop de bureelen van het stadhuis gesloten zijn. (zie bericht hierboven in ons blad). MAANDAG 8 JULI voor alle liefhebbers. 1.009 Fr. prijzen. Bij VANUXEM VALERE, In den Peereboom Begin te 3 uur. - Inleg 10 fr. (222) STAD POPERINGE bij Maurice Vanuxem, Ouderdomstw. ALLE WEEKDAGEN van Kermis, COMBATBOLLING, vanaf 6 uur 's avonds. Met medewerking van het Stadsbestuur. (C.54) WILLEM-TELL IN FEEST Onze stedelijke handbocgmaat- schappij viert Maandag 15 Juli feest. Zestien leden vieren den dag hun meer dan 30 jaar lidmaatschap. Te 14 uur vergaderen de leden in hun lokaal Katholieke Kring om in groeo en begeleid door de Katho lieke Harmonie Ste Ceciliain stoet op te trekken naar hun .park. waar het feest zal gesloten worden met een luisterrijke schieting voor de leden. ZONDAG 7 JULI 1946 bij Willem-Teil- Poperinge, Oppervogel 200 fr.; Zijdvogels 125 fr.; Kallen 75 fr.; 10 Hoekvogels van 50 frank; 20 Roode vogels aan 40 fr.; 20 Blauwe vogels van 30 fr.; Witte 25 fr; 5 Bondsvogels van 30 fr. Inleg 35 fr. Koppels tellen. Begin, te 2.15 uur stipt. (1S:3) NATIONAAL WERK VOOR KINDER WELZIJN Ter gelegenheid van Poperinge ker mis zal op Maandag 8 Juli aanstaan de geen zitting yoor raadpleging ge houden worden. De eerste aanstaande zitting is vast gesteld op Dinsdag 16 Juni a.s. op MAANDAG 8 JULI,- te 2.30 U., In de GAAIBOLTRA 'bij Cam. Vanhee, Krombekestr. 4, Poperinge. (C.51) KONINGVISSCHING De HandlijnvisBCbersclub De Wa re Visschsrs Poperinge, hield 30 Juni j.l. zijn 20c Kcnir.gsprijskamp en boekte meteen een gezellige namid dag. Twintig leden namen er deel aan. Jammer dat de vangst zelf niet van groot belang was. Van de twintig deelnemers kwamen de volgende leden in aanmerking 1. Deglorie Willy 2. Decorate Ma- thieu 3. Wy Item an Arthur 4. Logie Re-mi 5. Bcuve Julien 6. Creus André. De Koningtïtel 1946-1947 kwam toe aan onzen sympathieken voetbalspe ler era beginneling' Wiüy Deglorie.. Dit geeft ook meed aan de begin nelingen. Hartelijk proficiat Willy. Beste liefhebbers, sluit aan, ver schillende prijskampen, staan in 't vooruitzicht. N. B. Tijdens de laatste algemeene vergadering werd er met algemeene stemmen beslist een woordje van dank te sturen aan. Volksvertegen woordiger Deschodt voor zijn optre den en verdelging ten opzichte der vischliefheb-bers, tot de verdelging der krabben en h-et rein houden der waters. Voor de goede hoedanigheid in LAN'DiBOUWKALK en MEST STOFFEN, wendt U in voile vertrouwen bij: OMER TILLIE, Abeclesteenweg 9, Poperinge (C.56) DIEFSTALLEN In den nacht van Zondag op Maan dag j.l. hebben dieven een hesp, die in de- keebe van landbouwer D. O. te rooken hing, geroofd, alsmede een drietal lakens welke geborgen waren in het bakhuis der hoeve van Wed. D. J. Beide hoeven zijn gele gen langs den Iepcrsternweg. JAARLIJKS MARKTFEEST met PAARDENPRIJSKAMP Op Dinsdag der Kermisweek 9 Juli 1946om 9 uur op Bertenplaats en Deken De Bo Laan 5000- Fr. prijzen 45 Eermetalen PROGRAMMA'.* 1. Hengsbekach-te-ls geboren in 1946. 2. Hengsten ol' Rui-ns geboren in 1945. 3. Msrri-ekachtcls geboren in 1946. 4. Mc-rri-eën geboren in 1945. 5. Merriën van' 2 jaar. 6. Merriën van 3 jaar. 7. M-erriën van 4 jaar en daarboven niet geprimeerd mogen gevolgd wor den door hun veulen. 8. Merriën van 4 jaar en daarboven geprimeerd, mogen gevolgd worden door hun veulen. 9. Kweekmerriën geprimeerd of niet geprimeerd gevolgd door ten min ste 2 afstammelingen. Zie schikkingen op aan plakbrieven. De Secretaris, De Voorzitter, Roger Ostyn. Pierre Quaghebeur. DIENST DER BEVOORRADING Uitdceling van nieuwe zegels In den loop der komende week zul len de nieuwe zegels voor de periode 10 Juli - 8 Augustus worden uitge reikt. Juiste dag kon nog niet be paald worden. Men gïlieve hieromtrent regel matig het bofi aan' het Stadhuis te raadplegen. ELECTRIFICATE TE LANDE Vrijdag 5 Juli, in de groote zaal op het Stadhuis, te 20 uur, zeer be langrijke vergadering over de uit breiding van het elektrisch net over geheel het grondgebied Poperinge. STADHUISDIENSTEN Bureelen gesloten. Alle bureel-en van het stadhuis zul len gedurende de Kermis-week van 7 tot 15 Juli 1946, op volgende dagen, voor h-et plublte-k gesloten zijn Dan Maandag 8 Juli in den na middag Drn Dinsdag 9 Juli gedurende den gansohen dag Der Woensdag 10 Juli in d-e.n na middag Den Donderdag 11 Juli voor den ganseden dag Den Zaterdag 13 Juli in den na middag Den Maa-dag 15 Juli in den na- middag. GEZELSCHAP GERARDINO lederen dag gedurende Poperinge- Kermis, doorloopende prachtige too- n-eelavonden, opgeluisterd door het gezelschap Gerardinodit in de zaal van J. Houwen, opgetrokken op den koer van H. Huyghe, Groote Markt. Blijspelen, muziek, zang en ballet ben, uitgevoerd door The Mariluos uit het dansstudio van Me.i. Lily De- munt-er, eerste sterdanseres aan den Koninklijken Franschen Opera te Gent, met den onovertrefbaren ko miek Camilio Vier uur schaterlachen. Bemerk wel: ieder en dag verande ring van programma. Magnetische verlichtingen in kleu ren. Allen welkom. (197) MEIVAART VAN DE B. J. B. OP HET COUTHOF Op Zondag 30 Juni ging de Meivaaxt van d-e B. J. B. door in het park van Oouthof Onder het lef dat gezon gen werd in het Vogeltje -hield de Gewestprooat een sermoen waar hij sprak over O. L. Vr. ons Voorbeeld. Daarna stapten de deelneemsters met vlaggen aan de kop naar het Cou-thof o. Na hst wijden van het O. L. Vrouw beeld ontwikkelde zich gedurende drie uren de Meivaart, -door lied, voor dracht en reidans, kunstig opgevoerd. De Gowestleidster dankte d-e aan wezigen voor hun opkomst en mede werking. Wfegens -hst betaald verlof zar-l-len onze magazijn-en GESLOTEN rijn van 8tot 16 Juli inbegrepen. GER. TRUANT DUCOURANT (225) Veurnestr. 14, Poperinge. KADÏPIOEN-DUI7ENLIEFHEBBER Onz-e stadsgenoot Remi Dewickere heeft met zijn flinke duiven dit jaar den kampiaeneirtibel behaald'. Hij b:- haalde drie maal den eersten prijs op Creil, Dourdan en Orléans. Met de talrijke ander.; prijzen mede in rekening te brengen, kan gerust be toond worden dat hij wel den. s-terk- sten duivenmelfci-ris van stad voor 'het oogenblik. Wij wenschen hem dan ook har telijk proficiat. M. De Wulfstr. 25, POPERINGE, zich komt te stellen als aannemer voor alle Metsel- en Plakwerken. - Tevens is hij voortverk&oper van al hit materiaal hiertoe gebezigd als witte haarmortel, chefmortel, .plaas ter, witsel, cement, enz. Alles aan voorde-elige prijzen. (18) DUIVENVLUCHTEN CREIL van 30 Juni 1946; 312 duiven: I. Amez A_: 2. Dedrie M.; 3. Vermeulen G.; 4. Desmadryl II.; 5. Lermytte M 6. Desagber J.; 7. Brysbaert R.; 8. Decae M.; 9. Grombez K.; 10. Ingelaer-e M.; 11. Vanüevoorde V.; 12. Creus A.; 12. Des- sein C.; 14. Derycke-Dehouch A.; 15. Ver meulen J.; 16. Deman R.; 17. Creus A.; 18. Vermeesch W.; 19.. Devos M.; 20. Vermeesch W. ARRAS van 30 Juni 1946; 515 duiven: 1. Verpoot E.; 2. Kesteman B.; 3. Ls- quien J.; 4. 'Verpoot E.; 5. Lsquien J.; 6. Id.;7. Coudron H.; 8. Blanckaert A.; 9. Schinkels Geb.; 10. Clabau H. (Pot.); II. Goudeseune N.; 12. Carlé M.; 13. Desaeher J.; 14. De wachter G.; 15. Schinkels Geb.; 16. Dssender J.; 17. Gadeyne G.; 18. Clabau H. (Pot.-); 19. Creus A.; 20. Blanckaert A. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: Vertellingsbcek: -bruin lederen brieven tasch, inhoudende ruim 2.000 fr. en. eenzelvigheidskaart. GevondenOorbel; handschoen kinderpet; pantoffel; rugzak; geld beugel; vulpen. ïnl. ten politiebureele. GEMEENTE ELVER.DINGE ZONDAG 7 JULI 1946, te 4 uur 500 Fr. prijzen en talrijk premiën. 25 Km. op zeer goede. -baan. DAARNA EESTEN TAP en FEEST bij C. HesseL (223) Burgerstand. Geboorten. Desmytter Christiae- rae, d. v. Paul en Vararobaeys Ger main®. Van,acker A-nnette en Gl- rette d. v. Albert en Larraragé Eer- tha. Butstraon Jacqueline, d. v. André en Desps-ghel Godelieve. Huwelijken Vanhauw-e Camille van Provsn en D'Ocghe Marguerite van Wate-u. Kesteman Jeremi en Vandenberghe Ida b. v. van Watcu. Overlijdens Dsmey Madeleine weduwe van Labey Georges 63 jaar. Feest van het H. Hart. W-atou vierde op waardige wijze rijn >1 H. HartefeestHet triduum, dat dit feest voor-afging werd gepre dikt door 'n E) Pater Capucij-n. Op groote menigten kan hier jammer niet geboogd worden. Maar des te talrijker was de deelname in d-e al gemeene oommuoiemis era vooral in 't lof met blo-emenhulde en her nieuwing d-er toewijding. Om 8 u. reeds was de kerk proppe-nsvol. De stoet maakte de kleine processieron de e-n de zingende menigte verzamelde zich op de markt remdo-m de kinde ren der -beide schol-en. In feestklee d-ij en rra;t bloemen beladen vormden onze kleinen een prachtige-n groep. 'tWas muisstil cp de groote markt toen het spreekkoor begon, 't Was nieuw en indrukwekend. E. H. Pastoor hield een gelegenh-eidssermoen en Hr 'Burgemeester daad de vernieuwing der toewijding van Watou aan het H. Hart. Het tweestemmig koer uitgevoerd door do schoolkinderen werd fre-tig aanhoord. Thans kwamen de zóóvele lieve kleinen hun ruiker aan den voet van den Grooten Kindervriend neer leggen en t werd als 'n bed van geu rigs bloemen. Es-n best gsJaag'd fesst. Het mooiste dat we tot he-don te zien kregen. Onrae Watoun-aren hebben h-et H. Harte- feest waardig gevierd. Watou's bedevaart mar O. L. Vrouw van St Jan te Poperinge. Op Maandag 8 Juli houdt Watou rijn jaarlij-ksch's-n bedevaart. Om 8.05 u. vertrekt een speciale tram naar Poperinge. De bedevaarders war den op de peerdemarkt afgehaald en hooren de H. Mis om 9 u. Daarna ommegangom te 11:05 u. met een speciale tram terug' te keer en. ZooaJs ieder jaar zal deze bedevaart druk bijgewoond worden, door onze Wa- •tousche bevolking'. Pensioenen. Zijt u in orde Zorg ervoor dat uwe pensioshkaart in uw -geboortemaand opgestuurd worde. Zorg ervoor tijdig ds door de wet v-ereischte stortingen te doen. 120 fr. voor 'n mannelijke wij verzekerde, 60 fr. voor een vrou welijke vrij verzekerde. Voor een werknemer iedere maand een pensi oenzegel (in algemeene regel 25 fr.) op d-e perasioenkaart. Over 't al-gemeen denken de men- schsn dat. wanneer ze 50-52 jaar ge worden zijn, hét stilaan tijd wordt eens aan hun pensioen te denken. Deze personen slaan den bal deer lijk mis en zullen op 65 jarigen leef tijd ten hunnen schade ondervinden wat het kost eenige stortingen te kort te hebben. Voor de gezinsvergoe ding moe-t -bij een geboorte een nieuwe aanvraag om gezinsvergoeding inge diend worden bij de Compensatiekas waarbij uw patroon ingeschreven is. Mond- cn Klauwzeer. Deze gevreesde plaag schijnt haar Zie vervolg hiernevens. Op Donderdag 4 Juli werd te leper de Heer André Moerman, 1" prijs voor viool aan het Koninklijk Muziekcon servatorium te Brussel, gehuldigd. De Heer André Moreman werd ge boren e leper, den 22 Juni 1925. Hij is de oudste van een gezin van 7 kin déren. Zijn vader is bediende in den Open-baren Onderstand. André ont ving zijn lager onderwijs in de St Michi-e-lsschool, vervolgens deed hij de Hand-elskl-assen aan het St Vin- centiuscollege. In-tusschen was hij reeds flink begonnen muziek te stu- deeren en bezocht d-e Muziekakade- mie ter stede. Den Heer bestuurder Biomm-e die alras in den student een ware muziekingeborenheid ontdekte, stond den jongen met raad en daad bij. Hij verliet de Muriekakademie met dien In prijs voor viool, vandaar naar het Konservatorium te Brugge, waar hij na drie maanden den 1" prijs wegkaapte. De Heer Bomme in de mate van het mogelijke hielp hem als een ware pleegvader, want, het was niet gemakkelijk veer den jongen musicus, om gedurende den- dia-g zijn brood te verdienen als bs- d-is-ndie op de ravitailleering, en vóór en na rijn werk zich aan zijn gelief de taak te wijden, met de medehulp van rijn zuster die hem op de piano begeleidde. M-eldie-n we terloops dat rijn zuster Andréa die ook een kun stenares aan het werden is ock veel er to:- bijdroeg om den triomf van haar broeder voor te bereiden. Met noesten arbeid en taaie wilskracht dan ook gestudeerd. Hij bezocht het Konink lijk Konservatorium te Brussel en haalde er d-e-n 2" prijs. Het volgend jaar, dat nu dit jaar is, kaapte hij er den eersten prijs weg. Toen hij thuiskwam was er dan ook gsvlagd in de buurt. Bij de ravitailleering werd er reieds een klein feestje ge houden en d-cor rijn medebsdienden werd hij een geschenk aangeboden en hartelijk proficiat gewenscht door den Heer Van Acker, buree-lhoofd en vervolgens door zijne medebedisndera. Woensdagavond werd hij gevierd in den K. B. M. J. waarvan hij lid is en Donderdagavond wordt hij offi cie-el gevierd, afgehaald aan die statie en ten stedhuize ontvangen. Mel den w-e ook nog dat den Hr Moerman reeds menige stukjes heeft getoonzet en dat hij door het N. I R. reeds ge vraagd werd om een recitaal te geven. DE KULDEVIERING DONDERDAG AVOND Donderdagavond, omstreeks 19 uur, werd de bekroonde Hr André Meer man, van de statie afgehaald. Een prinselijk onthaal viel hem te beurt. Aan dé statie w-erd hij opgewacht door zijn vader -en familieleden; door den Heer Blomme, Bestuurder der MuzK'kakademie; den Heer A. Gru- w-ez, namens de Harmonie «Ypriana»; het bure-elhoofd en h-e-t personeel van den Ravitailleeringsdienst waarvan de girvierde bediende is. enz. Heer Grawez verwelkomt hem. Heer Moerman bedankt. Hij ver schijnt cp het statieplein: daar wacht hem de Harmonie Ypriana alsoox talrijke stads- en straatgenoot-en. Het vaderlandsch li-sd weergalmt, de hoof den worden ontbloot. Een bloemrui ker wordt aananboden namens de Harmönie «Ypriana»; foto's worden genomen, er wordt in de handen ge klapt. Een open koets staat gereed. Nemen gr in plaats: de gevierde, zijn vader, Heer Blomme en Schepen Berghman. Met muziek op kop ver trekt men naar het stadhuis. Hier staat insgelijks veel volk. De Laureaat wordt er verwelkomd door den Heer Burgemeester Jan Van-der Ghote, om ringd van de H.H. Schepenen en Ge- meeteraadsleden; verder bemerken we de familie van dim gevierde, het Professorenkorps en den Beheerraad van de Muriekakademie, het feest- komitTit der Beluikstraat, enz. De Heer Burgemeester brengt hulde én aan den gevierde én aan de ouders, die zich beiden zoo vole offers heb ben getroost. De gevierde door, niet tegenstaande hij een plicht vol amb tenaar is op den Ravitailloerirags- dienst, na zijn zware dagtaak zich nog de moeite getroostte om zich aan de edele kunst der muziek to? te wijden en zijn ouders om hun zoon te helpen en aan te moedigen op den ingeslagen weg. Ook had hij een woord van huldg voor den Heer Be stuurder Blomme die reeds verschil lende van zijn- oud-leerlingen met zulk: mooie uitslagen bekroond riet. Dit is wel een teeken dat hier te leper degelijk onderwüs gegeven wordt in de Muzx-kakademie. Als blijvende herinnering overhandigde de Heer Burgemeester dan een geschenk aan den grvierde. Meiuffer Daelemans bood hierna aan Mevrouw Moerman oen- bloemenruiker aan namens de oud-leerlingen der Muriekakad-emi:. Verders bedankte de gevierde den Hl' Burgemeester Schepenen cn Gemeen teraadsleden om de gebrachte hulde, maar ook zijn ouders, r'i-e het hem mogelijk mieken deze studiën te doen, den Heer Blomme. Bestuurder der Muriekakademie, die hem den weg aanwees en hem met raad en daad bijstond. Handgeklap begroette deze korte maar rake dankwoorden. Hier na werd de eere-wiin aangebeden. Bij het buitenkomen van het Stadhuis werd hij door de kleine Co-; lette Beirnaert een bloemenruiker aangeboden. Van hier ging de stoet naar het Ieoersch gedenkteekm, waar Heer André Moerman een bloemen ruiker neerlegde, en vandaar langs de bevl-agd-e Boter- en Stuersstra-at naar de Beluikstraat, waar een praal boog opgericht is met als opschrift Huldeen de eerste noten van het O. L. Vrouw van Tuineli-ed. Gansch de straat is met guirland-en overhan gen. Voor het huis van der. gevier de wordt halt gehouden. Mejufifcr Lucien-ne Pinte treedt voor en leest in naam der bewoners van de straat, ec-n huideadres af. Bloem enruikers worden aangebo den; het geschenk der straat een mooie muziektasch wordt over-, handigd waarbij zich nog komen voegen verschillende geschenken van alleenstaande personen. Het Muz-rk speelt het Ièpersch volkslied «Reusje» en O. L. Vrouw van Tuine. Hierna, brenrt de He-er Camiel Dehaene, voorzitter van d-e feestcommissie, hul de aan den gevierde, waarna het pak kende dankwoord van den primus, gevolgd door het vaderlandsch lisd. Hr-t feest .werd dan verder voortgezet door de bewoners van de straat. W-e voegen ons bij de Ieperlin-gen en wenschen den He-er André Meer man, alsook zijn achtbare familie, hartelijk proficiat. BIJ EEN SCHIELIJK OVERLIJDEN ZONDAGDIENST der APOTHEKERS Op Zondag 7 Juli: Heer Van Ro- baeys, Bot-erstraat. GENEESKUNDIGE DIENST De Tandheelkundigen van leper hebben, in verstandhouding' met hun beroepsvereenigmg, besloten verlof te nemen gedurende d-e periode van 4 Oogst tot en met 18 Oogst. Zullen van dienst zijn Van 5 tot en met 10 Oogst Dr Grimmelprez, R. Cclaertplaats Dte Cortier, Diksmuidestraat. Van 12 tót en met 17 Oogst Dr Peene, Statiestraat Dte Bouckaert, Rijselstraat. Tandarts Jadoul, Siurmeratstraat, zal afwezig rijn van 4 tot en met 18 Oogst. 25 JUNI TOT 1 JULI Geboorten Dael Albert, v. Zon- neb&ke. Spriet Luc, v. Langemark Vand'cvemrae John, K. Torhoutstr. Laverain Liliane, v. NieuWkerke. Vandermeersch Roland, Kieksra- markt 7. Deboesere Etienne, van Pceleapelle. Vere-ecke Rita van St Jan. Van Is-acker Norbert, Haig- laan 149. Versiyppe Rn yes, v. Vla mertinge. Deltour Lud-o, v. Lange- mark. Le Roy Gustave, v. Paade- vijverstraat. Verhey-e Annie, Kalf-; vaart 19 Vanroose Albrecht, v. Kalfvaart2. Callaras Luc, Rijselstr. 104 Ide Maria, v. Ziltebeke. Van- steenkiste Gisela, Bukk3rstra?.t32. Varasteenkiste Angela, Bukkerstraa-t 32. Lowagie Norbert, Poperinge- straat 50. Valcke Serge, Lange M-serseh 1. Deruyter Jacques, Pope- riragesteenweg 39. Overlijdens A-ernc-ut Olemence, z. b. 77 j. oud, eng. Meenenstr. 29. Ccff'yn Henri, meester schilder, 72 j. oud, echtg. v. Rosalie Doconinck, Be Montstraat, 23. Larid-on Elisa, z. b. 72 j. wed. Try'bo Augusts, Meenen- stsenw. 29. Pype Camillus, z. b.- 63 j. oud origeh. Oud-e Veurnestr. 25. HuwelijksafKon.digingen Rom- mens Albert, beenhouwer en Torrë Eliss, winkeljuffer, beide-n gehuisvest te leper. Rommens Sylvere vla-s- handela-ar, gehuisvest te Desselghem en Vanhoutte Jeanne z. b., gehuisvest te leper. hoogtepunt te hebbsn bereikt. In d-e laatste dagen deden er zich geen nieuwe gevall-sn meer voor. Veearts Dejonkheer van Kortrijk past overal de inentiragen toe. De riekte woedt echter in omliggende gemeenten voort en oppassen blijft de boodschap. Hoerengilde en AankoopafdeeLng. Zondag 7 Juli, gewone vergadering- der gilde, te 4.30 uur stipt. Uitslag baanbolliiig bij Veyer C. 29 Peletons van 2 man: 1. Doise Gabriel en Doise Omer; 2. Swert- vaegher Nestor en Swertvaegher C.; 3. Maerten Camiel en Maerten An- dr (Watou)4. Buseyn-e Cyriel en Cauwelier Achiel; 5. Buseyne Mar cel en Desmyter Paul; 6. Vandenabee- le Jules -en Goudeseune Alidor. Uitslag der baanbolling (30 Juni). 47 Peletons van 2 man: 1. Veyer Cyriel en Saesen Julien; 2. Maerten Marcel en Vanacker Georges; 3. Hautekeur Maurice en Ryckebosch ■Jules; 4. Outtkr Fiorent en Ver- -meersch A-bert; 5. Wyckaert Robert en Cauwelier Robert; 6. Saesen Henri en Cauwelier Camiel; 7. Cauwelier Gilbert en D'Arras Valère. De Feestcommissie dankt de milde gevers en -alwi-e meegewerkt heeft tot het welslagen van onz: kermisfeesten. Ons bereikt de droeve mare van het schielijk overlijden in Zwitser land van den He-er Richard Leclercq, ©ere-peraept-eoH' van den Telegraaf en den Telefoon te leper. Hij werd geboren ts St-Jans-Mo- lenbeek op 2- Januari 1875, trad in den echt me M-ej. C-s-hna Cardinael uit leper. Hij woonde alhier in de Oude Hóulmarkts-tr. 10. In leven was hjj o.m. Pero:pteur op het Koninklijk kasteel van Cier- raon onder Albert I, in Eupen-Mal- medy en in leper, waar hij op den ouderdoms-grens rijn pensioen aan vroeg. Onder zijn bevoegde leiding werden verschillende verbeteringen aangebracht in den dienst van den Telegraaf en den. Telefcon. Het was es-n schrander en een dienstvaardig ambtenaar. Hij was ook Voorzitter van het Last Post Comité, en na d» bevrij ding to-e-n hij reeds cp pensioen was, bood hij spontaan rijn diensten aan, aan dsn Heer Burgemeester om zijne medeburgers te kunnen helpen. Hij deed er dan ook verschillende maan den dienst alsook or> de rantsceneering voor de afdeelin-g Kolen. Hij was sedert korten tijd weduw naar geworden, en als verpooring trachtte hij iedereen te helpen waar hij kon. Hij was door all-en ge acht en bemind, he is dan cok geon wonder dat dit droevig nieuws uit Zwitserland v-ele Ieperlin-gen met verstomming heeft geslagen. Een aieledlensi zal later plaats heb ben i-n de St-Maartenskathedraal. Afd. Landbouwmachines Vanden Peerebooniplaats 9, BETAALD VERLOF De Firma Stevens Gebroeders be- irich: hierbij haar kliente-sl dat haar winkels en werkhuizen zullen geslo ten worden op 8, 9 en 10 Juli e. k., daar op di: dag-en betaald ver-lof wordt yerl-eend aan haar perso neel. (.146) Wel - Flocon - Bedde-coutils Gewatteerde Sprei: n - Sargiën. Bij E. DOBBELS, Tel. 248. (25) Bruggestraat 3, POPERINGE. Bedevaart naar O. L. Vrouw van St Jan te Poperinge Nu de bedevaarten van. den om megang wederom met den vree-geren luister ingericht wc-rden, moeit West- vl-eter-en ook aan d-eze Maria-hulde d-e-eiln-s-men. De dag voor Westvlete- nera is Dinsdag den 9» Juli. Er is een speciale tram die vertrekt te 8 u. aan I de tramstatie. Terug uit Poperinge (markt) te 11.05 u. De -bedevaarders worden ingehaald aan de Paardenmarkt te 8.45 u. Na de mis te 9 u. volgt de ommegang. 't (Bondschietlng) Maanflag 8 Woesten 14.30 25 Zond. 11 Popcr. (St Scb.) 14.30 25 op de vlucht. Hij kwam on-gede-erd Ir Frankrijk toe, en keerde met zijn schat behouden in zijn verwoeste stad terug. Evarist Swingedouw, want dat is de gelukkige vinder, vestigde zich met rijn groenselhandel op de Dik- ke-buschsteenweg. Maar over rijn vondst gebaarde hij van ni-ets, tot over een paar maaneen een Pater dat te weten kwam, en zegde Evarist, dat is wel, maar zoo een kostelijk iet» moet weer aan de devotie van 't volle gegeven worden, en nu met 't Eeuw feest van Salette ware 't momment. m Jamaar, O. L. Vrouwe blijft bij mij thuiswas besliste antwoord, tot er besloten werd, 't akkoord met da Zusters Arme Klaren, die in den he mel waren met die vondst, 't beeld ta herstellen en op den Dikkebuschsteen- weg zelf in een velkapel te plaatsen, en Evarist mag de koster zijn. Om van die kapel iets schoons t« maken, en met luister een feest ta kunnen geven binst de genade-no veen van Salette, door het houden, eener precessie op 22 September, zal er deze week heel leper worden rond gegaan, en de Ieperlin-gen zullen too- ne-n dat ze O. L. Vr. van Salette nog niet rijn vergeten. Als 't voor O. L, Vrouwe is, zei een leperling, is 't hier i-n de stad ncoit te veel. Maria-vereerders kunnen hun gift sturen aan het Secretariaat van het ComiteitMej. Dslva, de Stuersstraat. 10, leper Postcheckr. Nr. 319.378. TE IEPER VOOR DEN ANDEREN OORLOG... De oude Iepsrlingen vertellen nog gaarne eens over oe-n goeden, cuaen tij-el. xiun stadje was toen veel schilder achtiger dan nu met zijn smalle straatjes en bouwvallige g-vels. En d-e m-enschen waren ook veel beter zeggen ze. Allé, cm maar allae-n te spiesen van ae devoties in d-e stad. Als ge 't nog geweten hëbt, toen 't kiocSterke van ctö Arme Klaren nog bij d-e St Maartenskerk stond, - "t is nu van vóór 1900 dat ik spreek - ge had de noveen van Salette. Die be stond al van in 1852 door Mgr. Malou opgericht, ock een ouden Ieps-rling'. G-ehael leper wilde binst de noveen in Spte-mber i-n dat kapelle-ke zijn, en daar werd er gelezen. De moeders trokken daar naar tce met hun kinders, en de Pastoors van uren in 't rende waren er met hun parochianen, en ze lazen er de Misse, soms acht op ééne morgen. D'r moesten twee Paters Trappis ten van St. Sixtus komen can er al-tijd maar door communies te doelen en de Litaraiën van Salette te lezen, en twee Minnebroeders preekten er de Vlaamsche- en. ook Fransche ser moenen. Effenaf iets buitengewoons En alle dagen twee Hoogmissen t?n 8 en ten 10 uur, en altijd met den schoorsten zang door een kooi' uit 't stad. En d'r rijn mirakels gebeurd, echte, om wille van 't vertrouwen van de mensohe-n in O. L. Vr. Vraag maar es-ns om in de oude papieren van de Zusterkes te snuit-sren. Gr zult er vind-en 1853. Judith van Stecnkirte, 54 jaar oud. echtgen-cote Pieter Van de Putte uit Rollegem Oapellr, na 15 maanden zenuwkoortsen, volledig ge nezen. 1854. Meisje, dat stervende was door tering, volkomen genezen door 't drinken van 't water van Salette. En ook uit den tegenwoordige,n t'jd. 1923. Volkomen g?n-ezing van een jongen uit Belle, die blind en doof stom was ten gevolge van een riekte. 1926 uit R-eningelstgenezing van doodelijke maag- en leverziekte. Een vrouw van St. Jan liet in d-e ka pel haar krukken achter, enz... 't Zo-u al een heel boekje rijn moest ik al die documenten overschrijven. Zoo dat we mogen spreken van een mirakuleus beeld van La Palette bij de Arme Klaren te Ieorr. Dat btoli werd jammer genoeg met 't 'kapellek® en 't klooster, dat dan al naar de Bn- tsrstxaat was "erhuisd, vernield in den oorlog in 1915. Maar een Ieperling op weg naar Frankrijk ken net neg bijna volledi ge hoofd van die Lieve Vrouwe uit de puinen oprapen, e-n 't was zijn geluk PAS VERSCHENEN «'t Begon in een Midzomernacht» Trilogie door OLAF GULLVAG, dundrukpapi-er, 966 bladz.; mooi verbonden; 225 frank. BOEKHANDEL LEygJ SCONE P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstr. 4, IEPER. (84) IN DE St - NIKLAASKERK De octaaf van O. L. Vrouw van d« Vesten is volop aan den gang. E. P. De Spie-gels er, redemptorist weet zijn toehoorders sympathiek te boeien. Het bijwonen van het avondsermoen vaa 8 uur groeit steeds aan. De wijkmissen aangekondigd in het parochieblad worden goed bijgewoond. Nu meet de plechtigheid van Zondag 7 Juli veel volk aantrekken. Onder de Hoogmi» van 10 uur zal het Vrouwenkoor d» Mis van Pe-rcsi uitvoeren, 's Avond» te 8 uur, Rozenkrans. Groot sermoen lof en processie in de kerk. 't lied vara-O. L. Vrouw van de Vesten, ge- toondicht door den parochiaan Heer André Moerman, thans 1» prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium ,van Brussel, zal er dreunen onder de gewelven der kerk. Dinsdagavond t» 8 u. slotplechtigheid met Te Deum. Alle Ieperlin-gen komen bij O. I» Vrouw van de Vesten troost zoeken in hun -nood. Winkeliers, Marktkramers, Ccnfectiehuizsn, wendtU voor uw bestellingen la NAAIGAREN, BREIKATOEN, ST O-PKAT OEN, tot den ena. GROOTHANDEL, Sïnt-Jacobsstraat 59, IEFER, BESTE VOORWAARDEN. (185) K. A. V. - NIEUWS Leidstcisvei'gaderh'.g» In tsge-nsts-llmg' met wat vsrledeii week werd medegedeeld worden de plaatselijk; verantwoordelijken en leidsters op Zondag; 7 Juli vs-rwacht om 2 u. i-n de 'feestzaal van het Colle ge waar den Heer August Cool, Alge meen Secretaris van het A. C. V., een belangrijke rede zal uitspreken. Na de zitting die om 15.30 zal ein- di-g-e-n, komen we bijeen in h-e-t bureel van d-e K. A. V. om de laatste schik kingen te nemen voor het congres. BERICHT Ds müitievergosding voor ds maand Juni 4S, zal uitbetaald worden op Dinsdag 9 Juli e.k. cm 14 uur ten Sta-dhuize (Bureel 2 Ds Burgemeester, J. Vanderghote» FILMLEIDING Voor allen COLISEUM Sur la Piste des Mo hawks. Avontuurdrama CL Colbert - H. Fonda. MAJESTIC Pilote d'Essai (Prosf- pilooi) Dramatiscne miiieu- schets. (Cl. Gable - M, Loy.) Schadelijk. FLORA: Francois Ier Les Amours d-e la Bslle Ferrontiere. P. S, OUD IEPER Le dernier jugemsnt Inlichtingen ontbra ken. WEET GE... Dat er Faracy-.Fair is in het Ge sticht van de H. amilie, G. de Steurs- straat en dat er veel volk verwacht wordt Dat de bloemenstoe.t onzer klein tjes aan het H. Hart waarlijk aan doenlijk was en dat we hopen dit vrome gebruik te mogen zien voort leven. Goedbeklante Bcenhouwerij-Charcuterlc-Café. Alles goed ingericht voor het be reiden van vleeschwaren en het u.t- batsn van den stiel. Ink: D. DEVREKER, Dorpstr. 2, Houtem-Veurne. (101) H. Hartfeest Morgcnhulde t Ons es-nlg- klontje schelt het feest i De menecnen gaan vroeg naar de mis 1 Mot bloemen, kaarsen, om ter meest» citeren zij Jezus boattenis Avondgroet 'n Bonte stoet van schoolkinderen stapt naar ae ke-rk, in 'n bioeme-nzs» ui-e fleurt en gem t Bree&e orgel- klanken galmen tusschen de gethuk» Kerkcbogen. 359 kinderstemmen, zui gen Jezus lof Ze dragen voor J-szUkea bloemekens blij Ze gev-n hem zoentjes o&r lieflijke Mei 1 Fancy-Fair. Het Zonnetje was Zondag laaist vara de partij. IStuzmae kinoeien en jc-n-g voIk van beioe soort en menscraon vara jaren strccmaen het Park en hot Kas teel van Langen.ark binnen. De kin deren kon-den hun hart opnai-en met allerlei van hun lievelingsspelen, het jong voik was zeer vrcolijk en ge daagde mensche-n hadden een geluk kigen dag. Zondag a.s. 7 Juli wordt het Groot» Fe-est beëindigd. Om 2 uur opening. Nieuwe attracties Ro:ibooten Spei voor groot en klein aü-erle-i vol doening voor dg lekkerbekken 'sA- von-üs Vuurwerk en Kampvuur met Reidansen. Bezoekt de Fancy-Fair in het niet bewocnd'ï maar prachtige Kasteel van Lang-emark. Burgerstand. Huwelijksafkondigingen Da niel Storme, landbouwer cn Antoi nette Brfes, beiden te Nieuwkerke. Vital Leroy, brirnara-clelaar en Joanna Boulet z. b. beiden te Ni-euwkerek. Burgerstand. Huwelijksafkondiging André Kn-ocka-ert, te Plcegsteert en Sinionn-a Vannoye te Armentiers. Geboorten Raymcod-e Da Cl-ercq. Magalie Hinne-berg. Overlijdens Roman ie Boudry, 79 jaar. Louis Lindeboom 64 jaar. De Controle in r rte. De rijkswacht bracht een cc.- wachts bezoek bij don kl.inha laar H. Q. cp c;e wijk Cirn. d'Annentieres - er. moest va„..,. dat de winkelier boven de cèfi. prijzen zijn waren aan Den bracht. Gevolg inbeslagname ,een grocte hoeveelheid bitterp I allerlei andere- kruiarruerswareu. De winkel moest gesloten worden. i ra n 3 he van et]

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3