Beroepsrenners te Poperinge ZOEKERS III© Dumont Julien L IEFDE O VER T fc*m wêêêSê' Onze FinanfieeEe Kroniek «het nieuws van de week» Blèrde S. ijszee weldra regel- matig bevaarbaar? 27 gouden bruiloften te zeventem BIJ EEN BEZOEKJE AAN DE MOEREN EN BUITENMOEREN NIEUW AMERIKAANSCH JACHTVLIEGTUIG DIAMANTEN BRUILOFT TE IEPER DE STAKINGEN IN HET LUIKSCHE GEËINDIGD trotting poperinge GROOTE INTERNATIONALE DRAFKOERSEN dinsdag 9 juli 1946, te 14.30 uur TWEE DIAMANTEN JUBILEUMS TE LEISELS BEVOORRADINGS KRONIEK VERBROEDERING DER BELGISCHE OORLOGSVRIJWILLIGERS RADIO'S VEESTAMBOEK- KEURINGEN GERECHTSZAKEN DIAMANTEN EN GOUDEN BRUILOFTEN TE MEENEN i* groote prijs omloop der zuid-west-vlaam- sche bergen» op kermis-woensdag 10 juli a.s. WÏELRIJDEN bij de beroepsrenners bij de onafhankel1jken bij de juniors aangekondigde koersen bij de juniors voetbal OFFICIEELE BERICHTEN EN BESLUITEN HOFSTEDEN in Belgie of Frankrijk, TE KOOP gevraagd vraagt plaats te huur gevonden STORT 48 FRANK Ill® I MOTOLIEFHEBBERS Provensteenweg 6, Poperinge. 6 Juli 1946. NATIONALE BANK VAN BELGIE Toestand op 27 Juni 1946: Bankbiljettenomloop Is verminderd niet 103 millioen en beloopt tot 72 milliard 505 millioen. De her disconteerde wissels en bank- accepten stijgen met 374 miiiioen en net papier uitgegeven door de Instel lingen onder waarborg van den Staat met 259 milliccn. Deze ver- Jioogingen bewijzen dat de privaat sector steeds meer en meer beroep moet maken op de Nationale Bank en dat men stillekens een krediet- Crisis 'te gemoet gaat. IN- UITVOER o toestand van onzen buitenland- g«.,én handel schijnt bevredigend, ïn millioenen franken uitgedrukt, beloopt de invoer voor dr 5 eerste maanden van 1946. 15 milliard 355 millioen en de uitvoer 8 milliard 278 millioen. Voor de maand Mei vertegenwoor digt de uitvoer 59 van den invoer, teren 43 in Januari 1946. Het ware wenscheliik dat alles in het werk wordt gesteld om onze uit voer te wrrhoogerdaar alleen im mers ligt de redding. SPAARKAS De stortingen voor de 5 eerste (naanden van 1946 beloopen tot 1 milliard 910 millioen frame en de terugtrekkingen 1.460 millioen frank; hetzij 450 millioen aan nieuwe spaar, geiden. Het is een verheugend feit te be- itatigen dat er bij ons volk, en wel Vooral bij ons West-Vlaamsche volk, all? spaargeest, spijts Gutt-maatre- gel-en en dergelijke, nog niet verdwe nen is. (AANGIFTE VAN NEDERLANDSCHE EFFECTEN Wij herinneren er aan dat de Ne- flerlandsche effecten die zich op Bel gisch grondgebied bevinden en toe- behooren aan natuurlijke en rechts personen die g>:en verblijf houden in Nederland, worden aan een algemee- fce registratie onderworpen en moe ten vóór 15 Juli a.s. worden aange geven. Obligatiën met een waarde minder Man 51 gulden en aandeelen met een tvaarde minder dan 26 gulden, zijn plet aan bedoelde registratie onder worpen. De registrate heeft met in gang van 3 Juni 11. een aanvang ge- fcomen. De belanghebbenden dienen zich te Wenden tot een bankinstelling of tot pen effectenmakelaar, die over de fcoodige formulieren beschikt. Als Nederlandsche effecten worden chouwd al deze die uitgegeven ,jn door het Koninkrijk der Neder- mdén en Nederlandsch-Indië, Surl- ame, Curacao of door provinciën, "meenten en alle andere pübliek- chterlijke lichamen in een der bo- ngenoemde gebieden, alsook gloor vennootschappen, vereenlgingen, gtlchtingen, instellingen en alle an dere organismen, welke er hun zetel fcebben. Indien de aangever in België glechts in het bezit is van het cou ponblad of den mantel van een ef fect. dat aan de registratie onder- Worpen is, dient hii deze bijzonder heden bij zijn aangifte te vermelden. Alle niet aangegeven effecten ver liezen hun waarde. De aandacht wordt anderzijds ge vestigd op het feit dat de stichters- aandeelen van Nederlandsche ven nootschappen, de Nederlandsche aan- deelen zonder nominale waarde en de certificaten van Anrerikaansche waarden, uitgegeven door Nederland sche flnancieele Instellingen, zullen onderworpen worden aan de voorzie ne aangifte. TREKKINGEN VOOR BE MAAND JULI 1946 10 Juli: Verwoeste Gewesten 1922, 1 Lot van 250.000 fr. 15 Juli: Verwoeste Gewesten 1921, 1 Lot van 1 millioen fr. 18 Juli: Lotenleening 1833, Loten van 50.000 fr. 20 Juli: Verwoeste Gewesten 1S23, 1 Lot van 100.000 fr. 25 Juli: Lotenleening 1932, 1 Lot van 100.000 fr. OPENSTAANDE INSCHRIJVINGEN Nationale Maatschappij der Bel gische Spoorwegen. Kasbons op 10 j., 4%, uitgifteprijs 87%. Stad Luik, Kasbons op 10 jaar, 4%, 970. La Floridienne (nieuwe aandeelen) van 1 Juli 1946 tot 15 Juli 1948. Métallurgique du Hainaut, maat schappelijke aandeelen, van 18 Juni 1946 tot 19 Juli 1946. OPBRENGST BELASTINGEN De inkomsten van den Staat zijn steeds hoog>;r. Voor April boeken wij 3.006.000.000 fr. aan inkomsten, terwijl in 1945 voor zelfde maand de inkomsten slechts 1.449.000.000 fr. be liepen. De totale ontvangsten voor de 4 eerste maanden, van 1946 beloopen 11.153.000.000 fr. Voor de 4 eerste maanden van 1945 was dit cijfer 5.554.QOO.OOO fr. Het ware te wenschen dat het Ministerie van Financiën, alsook alle andere departementen een zuinig ge bruik zouden maken van deze mas sale inkomsten en dat deze geen aan leiding zouden geven tot moer en meer verteer in de Openbare Be sturen. Het Sovjet-Russische Nieuwsbureau deelt mede dat de Noordelijke IJzee binnen die eerstkomende vijf jaar, re gelmatig voor de zeevaart ml openlig-, gen. Aanzienlijke werken zullen door talrijke hydrographische zendingen uitgevoerd worden. 140 nieuwe vuurtorenis 16 radio- graphische posten en radar-instellin gen zullen op de kusten der poolstreek worden opgericht. Zaventem, gemeente In Vlaamsch Brabant, die 7.25S Inwoners telt, heeft op 4 Juli jil. niet inin da - 27 Gouden Bruiloften gevierd. Binst de 'bezet ting werden dergelijke feestvieringen achterwege gelaten, maar thans haal de men zijn schade ln, daarom dat er nu zooveel Gouden Bruiloften zijn ineens. Ter gelegenheid van Moerekermis gingen we een wandelingske doen naar de verschillende hoeken van dtsze vroeger zoo vruchtbare streek, waar we honderden keeren de oog- Sten bewonderend en waar zoo'n machtige bijdrage geleverd werd in Bake ravitailleering van het land en üe aanvulling bij 't onvoldoende rantsoen van onder den oorlog, i In 't algemeen staan de veldvruch ten maar redelijk; sommige zelfs zeer pauw, zooals op de- Ringslootpercee- Jien en in de Blanke Moeren (kant Van Adink-erke). Sommige partijen gerst én vlas zullen om zeggens geen oogst geven. Toch zagen we in De NLosren veel goede, nartijen gerst en traver, die een normaal uitzicht heb- pen. De haver staat er zeer weelderig en met een gezonde kloeke bel. Een partij Zomertarwe.,1 Précoce. de Gem- fclouxstreelt waarlijk het oog in t>e Moeren en zal wellicht wel een oorst geven. Met wat vertraging rullen de bëst:nvelden ook een re delijke opbrengst geven. Het weiland staat mooi groen en op sommige Jarige plaatsen zelf weelderig. Het vee geneert er zich goed. 't Zal er op aan- omen, voor diegenen die thans meer weiland hebben dan de overeenstem mende hoeveelheid dieren, dat kunst matig grasland kost wat kost te laten kort afeten door he'1-- vee, en liefst niet te maaien; dit met het oog op de vorming van een sterke zode voor blijvend weiland. Wij willen geen pronostiek uit brengen over de vermoedelijke oog sten in De Moeren, 't Nat weder is eerder gunstig geweest voor de ver der? ontzouting van den grond en mede vocrdeclig voor de groeiende teelten. Wat min kcude zou den groei meer aangewakkerd hebben en een betere, doch in sommige gevallen een te felle stand veroorzaakt hebben. VbU zal afhangen van 't komende Zomerweder. In U algemeen zullen de -.-aangewassen de overtollige warmte moeilifk vetdrbven; dit door verschillende samenwerkende scha- deliike oorzaken, gevolgen van met zoutwater overstroomde gronden, die weinig kunnen doorzien. Met veel belangstelling volgen we de uitslagen der proefvelden van het Bodemkundig Station der Landbouw- hoogeschool van Leuven, onder lei ding van Heer Ingenieur Gesquiere uit Brugge, aangelegd bij de H.H. Omer Deband't en Maurits Cuvelier en de Wed. George, met verschillen de grondstoffen op verschillende teelten. Spijts alle vooruitzichten is een bezoek aan de Moeren en buiten- moeren voor boer en liefhebber de moeite waard. Ook wenschen we de uitbaters van die gronden en vooral uit De Moeren, het beste, omda't ze. belooning verdie nen voor moedig en te bewonderen pionierswerk, te meer, daar er voor wat de zaak van De Moeren be treft, weinig vooruitgang te bespeu ren valt. Gelukkig trekken ze, in zake bou wen en veel andere- zaken, zelf zoo goed mogelijk hun plan. J. G. IN DE LUCHT ZOU HET ONBE WEEGLIJK AAN DE SCHROEVEN KUNNEN BLIJVEN HANGEN De Amerikaansche marine meldt «He verschijning van een nieuw jacht vliegtuig van een gansch nieuwe con structie. De vleugels van het toestel zijn even breed als lang, waardoor het ©en buitengewone draagoppervlakte verkrijgt. Het zal een snelheid van 640 km. per uur kunnen bereiken en bij na van 900 km. per uur, zoo het van fcrubines voorzien wordt. "Volgens de bouwers zal het vlieg tuig in de lucht onbeweeglijk blijven, zoo de piloot het in verticale positie plaatst, want de stijgkracht door de schroeven ontwikkeld zou voldoende zijn om het toestel letterlijk aam de schroeven te latèn hangen De echtelingen Désiré De-puydt en Vaierine Wullepi-ex werden op Maan dag 1 Juli gevierd ter gelegenheid van hun Diamanten Bruiloft. Désiré is geen onbekende voor de Ieperlingen eerst ais ambachtsman kleermaker en later als postbode zoodat menig memsoh hem leerde kennen als thuis- bremger van goed... maar ook wel van slecht nieuws. Uit hun huwelijk werden vijf kin deren geboren waarvan 4 in leven. Deze hebben op hunne beurt 10 kin deren, en de jubilarissen, tellen daar enboven nog 9 achterkleinkinderen. Om 9.30 u. weraen d-e jubilarissen aan hun woning afgehaald en stoets gewijze naar de kerk gebracht waar om 10 u, een plechtige Dankmis plaats had. Talrijke -buren en parochianen van St- Pieters ook wel van andere parochiën hadden eraan gehouden op deze plechtigheid tegenwoordig te zijn. Verschillende -bloemtuilen werden overhandigd vanwege, familie, vrien den en kennissen, ook de Commissie van St Pieterskermis had den jubi laris niet vergeten die reeds 25 jaar lid is van bovengenoemde commissie. Van hier trokken ze naar het Siad- huis waar ze ontvangen werden door den Heer Burgemeester J. Vander Ghote en de H-eeren Schepenen. Ben heildronk werd door den Heer Bur gemeester ingesteld en verder werden de jubilarissen door verschillende aan wezigen geluk gewenschit. Wij bieden insgelijks de jubilarissen onze beste wenschen en ad muitos annos. De stakingen verleden week uitge broken in het Luiksche, die een zoo spoedige uitbreiding namen, zijn Dinsdag JL geëindigdi. Mengelwerk van Het Nieuws van de Weck Nr. 5 ROMAN UIT HET DORPSLEVEN door QEO CANDAELE ifwiAfuwuuutAdwwutJ RENBAAN GROOTE HEERLIJKHEID WOESTENSTEENWEG 72 INGESCHREVEN PAARDEN Prijs van Oostvle teren (18 ingeschreven paarden): Cjkraine, Caresse, Cc;-fa uil do Klokh., Don Pablo, Dixi, Bel Ami, Belle Fleur, Urielle Guy, Carlo V, Bedford, Calvados, Attila, Ajax, CaerLe Madden, Charmante, Dreyphus, Coccinelle, Clyde Madden. Prijs van Watou (9 ingeschreven paarden)Bedford, Clyde Madden, Bistouri, Charm of Mary, Article, Com te Verm, Orysta, Arnica Guy, Bona Jay. Prijs van Vlamertinge (17 Ingeschreven paarden): Tureime, Aviat. Worthy, Saphir II, Oonohita, Astrid, Blacklieaf, Betsy D., Comte Verm, Rot d'la Mé, Adhémar, Bona Jay, Outsider, Very Happy, Surprise VIH, Sauve qui Peut, Pascal, Prétexte. Prijs der Stad Poperinge (6 ingeschreven paarden): Van Madden, Unworthy, Peter Stokes, Uronsidcs, Amélie, Star de Wyncke-1. Prijs van leper (14 ingeschreven paarden)Very Watts, Asther, Billy Madden, Astrid, Verry Happy, Stavisky, Betsy D„ Sire Mondale, Adhémar, Britt Star, Alcala, Annabsila Worth, Aiglon, Questeur. Kei-misprijs (8 ingeschreven paarden)U-gène, Prétexte, Stavisky, Rot d'la Mé, Sparag-us, Savatra, Rohy, Radjpoutana. (219) Op foto hierboven zien we de twee jubilee rende echtparen, omringd van hun familieleden, bij hun aankomst voor het Gemeentehuis. Zondag 30 Juni 1.1., bij een uiterst schoonen Zomerdag, werd er 'te Lei- sele een prachtig feest op touw ge zet, met medewerking van het Ge meentebestuur en van de gansche bevolking, n.l. het Diamanten Jubi- leumsfeest der twee echtparen De- smich't-Callens en Kinoo-Galliaarde. Te 10 uur werd door de Muziek maatschappij, het Gemeentebestuur in ootocht genomen en spelende trok ken ze naar de Tramstatie, waar de Jubilarissen en familie, in een tien tal met bloemen versierde luxeautos van Leiselnaren, afgehaald werden. Muziek en Gemeentebestuur deden rechtsomkeer en, gevolgd door den stoet, togen allen ter kerke, waar te 10.30 uur een H. Mis van Dankzeg ging voor de beide Jubileerende echt paren opgedragen werd. Al de bewoners van de dorpplaats hadden hun woning bevlagd en tal rijk waren ook de proficiatwenschen die de overgelukkige oudies van de langs den stoet opgestelde nieuws gierigen mochten in ontvangst nemen. Na de H. Mis viel er hun een c-f- ficieele ontvangst te beurt op het Gemeentehuis, waar de Gemeente- overheid en dit ln tegenwoordigheid der talrijke familieleden, aan ieder Jubileerend echtpaar een herden- kin asdiploma overhandigde. D_ze werden afgelezen door den Heer Ge meentesecretaris, waarop de Hr Bur- meester Vandenbrrhe een treffende gelegenheidsrede hield, die we hier onder laten volgen: FEESTREDE UITGESPROKEN DOOR DEN Hr BURGEMEESTER Beste Jubilarissen, Geachte Familie en Toehoorders, Gansch de Gemeente juicht om het overheerlijk geluk dat U en Uw duurbare Familie heden te beurt valt. Daarom ook vervul ik gaarne den zoeten en aangenamen plicht, de ge lukkige echtparen, in naam van het Gemeentebestuur, in naam van vrienden en van de gansche Bevol king, onze beste en voorspoedige ge- lukw-enschen aan te bieden, ter ge legenheid van hun diamanten brui loft. Ik noemde het een overheerlijk ge luk en dit is ongetwiifeld niet over dreven, want het mag wel een groot wonder genoemd worden op een ge meente als Leisel-e twee echtparen te vinden die zulk heerlijk feest mogen vieren. 60 Jaren huwelijksleven!!! wat al herinneringen, brengt deze ge dachte U voor den geest? Het is voor U eene roemrijke levensbaan van trouw, van vlijt, en werkzaamheid, van liefde in vreugde en rouw. Veel vreugde, welstand en genot heeft U het leven niet geschonken, stormen hebben Uw levensweg geteisterd. Gij lcreegt Uw deel in liefde en leed. er kwamen donkere dagen Uw huwe- li.ikspad verduisteren en nooit liet gij U terneerslaan. Moedig, zonder morren of klagen, hebt Gij den last gedragen. Gij hebt Uw dagelijksch brood in het zweet Uwer aanschijn verdiend, zoodat beide echtparen eerf voorbeeld van d-e-ugd en werkzaam heid mogen genoemd worden. Die 60 jaren, vervlogen als een rook, Jerome en Leontine en Petrus •en Louis-e, zijn 60 bloemen die ver gaard op heden in een krans de edele kroon der zilveren haren schitteren doen met nieuwen glans. Hoe bliil Hoe fier! en vooral hoe dankbaar! bewonderen Uwe kinde ren thans hun geliefde Ouders? Zij zijn U vooral dankbaar om al het goede en de ontelbare opofferingen die zij zich voor hen hebben getroost. Op hun steun, medehulp en 'troost kunt gij in Uwen ouden dag rekenen. Daarom ook schenken wij U heden .met onze oprechte gevoelens van eer en achting, gepaard met de hernieu wing van oiize gelukwenschen, deze lieve blceme-n en onderscheidene di ploma's aan, om de heerlijk treffen de en 700 zeldzame gebeurtenis ervan te vereeuwigen. Laten wij ons glas ledigen od het geluk en den voorspoed van onze Ju bilarissen. Lang l'-ven de beide echtparen: Kinoo-Galliaerde en Desmicht-Cal- lens. De -eerewi.in werd geschonken, en er werd met de oudjes flink getikt, die- zich in -een goede en luimige At mosfeer bevonden. Daarna werd er voor d-e oudjes, die cndertusschen in zetels geplaatst werden, door het Ste Cecilia muziek ein prachtig con cert 'ten beste gegeven... en onder het gedreun der verscheidene opwek kende stapmarschen hebben de oud ies dannog eens hun harte opge haald, een polka meegedanst. aldus bewijs" gevende van hun vrooliike stemming hen bij die mooie hulde toegebracht. Tot slot werd het Nationaal Lied gespeeld onder de ingetogenheid van Gemeentebestuur en brvolking die, heft mag gezegd, f ere halen van hun fec^t en ondernemingsgeest. Ook Het Nieuws van de Week sluit zich gaarne bil die vreugde aan en wenscht de Jubilarissen van harte proficiat.en tot binnen 10 jaar. X. KORTE INHOUD VAN 'T VOORGAANDE Mon Bosteels, caféhaas in 't lokaal der fanfare van Klokzele is een der ijverig ste leden der fanfare, waarvan de Z4-jarige Miel Verbeke, koster te Snet- terbelce, chef is. Bosteels heeft 2 doch ters: Suzanne, 20 en Nelly, 9 jaar oud. Miel en Suzanne beminnen mekaar, maar Mon Bosteels, opgemaakt door den veldwachter Isidoor, wil van die liefde niet weten en eischt dat Suzanne trou wen zou met den zoon van den veld wachter, Camiel, die meer begoed is dan Miel. Nooit... Mielke, zegt Suzanne,... nooit mee^, hem 'n kus op de wan gen drukkend. Dat beloof ik u, Suzann-eke. Op mijn woord van eerlijk meis je, Miel,.,. u en niemand and>ars. Het moet wel 'n heel tijdje geweest ei,in dat ze daar nu stonden, maar ze weten 't niet, want in hun overtollige vreugde om het samenzijn, alleen, in dit stille boischje, hebben ze tijd en uur vergaten. Ze gaan op in elkander, alles wat buiben hun -beiden is, op zij latend. 'tls een zacht gefluister, een li-ef- koozend omhelzen, een smachtend zoenen, hunkerend... meer en meer. En op dozen stillen zomeravond zien ze tn elkanders hart een diepe alles trotseerende liefdie, bereid alle stormen te weerstaan. Suzanne heeft Miel in allen eenvoud verhaald hoe haar vader zal opstaan tegen haar verkeerin-g met hem. Ze heeft er op gewezen dat de veldwach ter een uitnemende opdringerigheid ten haren opzichte betoont, er tevens troostend bijvoegend dat zij diens zoon, dien langen slungel, nooit zal kunnen noch willen beminnen. Miel heeft het meisje z'n eere woord gegeven, als man openhartig te strijden tot hij haar als z'n vrouw tje veilig aan z'n zijde zal hsfoben. Ze hebben elkander ernstig hun gansche leven voor-gelegd. Daarna on. zinnige zotte prullen verteld, als twee ■kinderen. Ze hebben echter niet gezien dat langs de andere zijde van de baan een man in het struikgewas Is geslo pen, hen stil naderend, grijnzend, af gunstig, het hart vol hatelijke gevoe lens, die twee in liefderoos eikander omhelzende menschen met waanzin nige oogen aanstarende, den geest niet heelemaal vea-anitwoordelijk voor de daden van het lichaam... 'n lange, magere, jonge man, met groot water hoofd. breede mond en grinnikend we. AARDAPFELCONTRACTEN MOE TEN WORDEN INGELEVERD VOOR 15 JULI Wij herinneren eraan dat alle aard appelcontracten moeten worden In geleverd vóór -den 15 Juli. Deze moe ten worden ongemaakt voor een rant soen van 100 kgr. aardappelen. BIJZEGELS VOOR BROOD De -bijzegeIs voor 'brood van het bijzondere type Y, geldig vanaf Juli, zullen een -waarde h-abben van 300 gram brood. De 'bedoeling van deze ibijze-gsls aan de arbeiders en bedienden is als volgt -bepaald: nor-male: 1 bij zegel per 2 dagen; zware: 4 bijzegels per 5 dagen; zeer zware: 6 bijzegels per 5 dagen; ondergrondsohe mijnwerkers: 5 bij- zsgels per 3 dagen; werklieden aan den wederopbouw: 7 bijiz&gels per 5 dagen; bedienden: 12 -bijregels per periode van 30 dagen. BEVROREN VLEESCH OP ZEGEL 18 In de rantsoenseringsperiode Juni- Juli, zal een rantsoen 'bevroren vleesch van 125 gr. toebedeeld wor den tegen afgifte van zegel 18 waar op de da'.um van 10 Juni 1946 voor komt. iHaBssjsasBBSBiDaaaasiBaiiaüa zen. Hij had reeds den ganschen na middag Suzanne gevolgd maar inge volge het onweder was hij haar spoor bijster geraakt. Thans, verloren loo pend in het eikenboschje, vind hij haar terug... bij Miel, den muziek meester. Hij ziet Suzanne als hulpeloos meis je bescherming zoeken in de armen van dien jongen. Hij ziet hen elkander kussen, 't Warrelt in z'n hoofd. Er kookt in hem 'n haat tegen Miel... een vernielden haat. Wat?... Suzanne, het meisje met haar mooie been-en, haar naakte ar men, haar lief wezentje onder die golvende haren... aan de zijde van 'n ander?... En hij die dacht haar eens voor zich te hebben. Woedend baalt hij de vuisten,... wraakplannen vliegen hem door het hoofd... 'n smeulend vuur van hartstocht vol la ge driften en afgunst om het bezit van dit meisje. Thans staat hij machteloos. Met 'n vloek kronkelt hij terug da struiken door, scheurt z'n vest aan de neerhangende doornen, kwetst z'n handen en gezicht, wat z'n woede nog hooger opdrijft. Hij scharrelt recht en zet het op een loopc-n als had hij dien duivel op de hielen. Suzanne schrikt op Ze laat Miel los. Hoor ik daar iets Maar lis velos, zegt Miel, wat kan er u doen schrikken?... Bij mij hoeft ge niets te vreezen. Bij u voel ik mij veilig, fluistert Beter laat dan nooit!! Ja-, vrienden Oorlogsvrijwilligers,- te is er, en re blijft er, «De Verbroedering der Oor logsvrijwilligers Zoo gij niet ten achteren wilt blij ven, zoo gij nog dat warme bloed, echte vrij-willigersfolced in d'adren vloeien voelt, zco gij uwe belangen wilt verdedigen en verdedigd zien, zend onmiddellijk uw -aanvraag om lid te worden met volledig- adres aan: Zetel der Verbroedering der Belgische Oorlogsvrijwilligers Désiré Mellacrtsstraat 69, HIS MASTERS VOICE VECRDEELER: V. DE CORTE-VANDEN BERGHE Ieperstraat 102, Poperinge. (188) iMXïïESisaasaMMüassiiSBaM VEEKWEEKSYNDIKAAT IEPER WOENSDAG 10 JULI 1946 Ziliebeke: Kruiskalsijde, 7.15 u.: Plaats, 7.30 u. Holtobeke: Henri Verstraete, 8 U. Houiem: Henri Claere-'oout, 8.20 u. Wervik: Zandvoordestraat, 9 u. Geluwe: Jules Ingelbeen, 9.20 u. Beselane: Kerk, 9.45 u. Passchendale: Kerk, 10.10 u. Poelkapelle: Kerk, 10.45 u. Langemark: Th. Lampaert. 11.15 u. Zonnebekc: G. Van Walleghem, 12 u. Frez-enberg, 12..25 u. St Jan: Camiel Dochy, 15 u. Langemark: K'rk, 15.40 u.; Drieweg, 16.10 u. Blkschote: Odiel Crombez, 16.30 u. Zuidschote: Steenstraat, 16.45 u.; Plaats. 17 u. Boezinge: Plaats, 17.30 u.; Vijf wegen, 18.30 u. ATUJDAG 12 JULI 1946 Dikkebuseh: Alf. Goudezeune, 7.20 U.; Canada, 7.40 u. Renin gclst: Ouderdom, 8 u.; Kerk, 8.20 u. Westoutcr: Kerk, 8.40 U. Loker: Kerk, 9 u. Dranouter: Kerk, 9.20 u. Nieuwkerkc: Jean Ollivier, 9.40 u. Meesen: Vaker Geerardiin, 10.45 u. Nieuwkerke: Zwiinebak. 11.30 u. Kernm?l: Viers-traat, 12 u. lener: Emiel Lamnaert. 12.20 u. Vlamertinge: Emkl Stesnlan-dt, 15 u.; Emiel Delva, 15.30 u.: IJzerweg, 16 u.; Wed. Coene, 16.20 u.; Kerk, 16.45 u. Eiverdinge: Oudemannenhuis, 17 u. Woesten: Kerk. 17.40 u. Brielf": Tramstatie, 18.30 u. VEEKWEEK SYNDTKAAT NIEUWPOORT DONDERDAG II JULI 1946 Wulpen Camiel Van Hyfte, 7.30 u. Victor Desaever, 8u.; ïtomain R.a- baey, 8.30 u.; Herm. Pauw-els, 8.45 u. Booitshoelce: Cyr. Hauspie, 9 u. Ramskapeile: Alber. Van Hee, 9.30 u.; Cyri-el Dsgraeuwe, 10 u.; M-aison Caxrée, 10.30 u. OostduinkerkeKarei Cloet, 10.45 u.; Zoeten Inval, 11.15 u.; Dorp (Flo- rizoone), 11.45 u. Wulpen: Hector Warreyn, 12 u.; Ju- lie-n Rommelaere, 12.15 u. Mannekensvere: Uniebrug, 3 u.; Ho- noré Osaer, 3.30 u. Schore: Jules Tahon, 4 u.; Dorp, 4.30 u. Slijpe: Zwarteberg, 5 u.; Wed. Le- vecque. 5.30 u.; Cyriei Deruytter, 6 u.; Karei Aspeslagh, 6.30 u. Wilskerke: Dorp, 7 u. Middclkerke: Dorp 7.15 u. Lombardsijdc: Zeelaan, 7.30 u. Nieuwpoort: Lange Brug, 7.45 U. DE ZAAK DE COENE Het Krijgsihof van Antwerpen -heeft uitspraak gedaan inzake het geding ingespannen tegen -d-e Meubelfabriek De Coene te Kortrijk. H-et vonnis luidt als volgt: De C-oene Joseph, 20 j-aar hechte nis; De Le-u Arthur, 1-5 jaar hech tenis; Paul Provost, 5 jaar opslui ting; Henri De Ls-u en De Coene Pierre, 3 jaar gevangenis. De twee eersten moeten verder 100 millioen en de drie volgende 50 millioen schadevergoeding aan den Belgischen Staat betalen. Deze be komt even-eens de terugvordering van alle -bedragen door de Duitschers aan de firma uitbetaald voor gedane leve ringen en berekend op 393.455.000 fr. Tot de onmiddellijke aanhouding van Paul Provost en Pi-erre De Coene werd overgegaan. KRIJGSRAAD IEPER DE MANNEN VAN DE WERBESTELLE STAAN TERECHT Voor den Krijgsraad te leper ston den terecht de geweren leden van de. Werbestelle te leper, n.l. Depraetere Jos., Iep:r, Vansev-enant Jos., lener, die beiden door de bevolking tijdens de bezetting gevreesd waren en oorzaak waren van d-e wegvoering van vele personen uit onze gewesten, alsmede Smeyers Franqois, Mieenen, Goemaere Anna Ma-es Jeann», Roeselare Ho-u- art Georges, toper. Var.d-ewynckel M-aurice, Ro-eselare, Waigni'ers Remi. Daze betichten worden gezamenlijk beschuldigd van vijandelijke politi-ek en propaganda uit winstbejag, ver klikkingen, enz. Uitspraak voor le en 2e -betichteDepraetere Joseph en Vansev-enaii-t Joseph. Bij verstek de doodstraf met den kogel te voltrek ken te leper. Aan de B. P. Bel. Staat m-coten beide betichten een som van 500.000 fr. betalen. Smeyers Francois, vrijgesproken. Gosm&ere Anna 18 maanden gevang. Maes J-eanne, (Roe selare), vrijgesproken, Houart Geor ges, vrijgesproken. V-andewynckel. Maurice, 1 j. gevang. Waigni-ers Remi, vrijgesproken. Twee Meenensche families vierden Dinsdag 2 Juli j.l. hun diamanten en gouden bruiloften. Vierden hun diamanten bruiloft; de echtgenooten Hr en Mevr. Vaneoillie-Vansteen- kiste. Hr Joseph Vaneoilli-e werd ge boren te Me-enen on 19 September 1863, terwijl zijne vrouw, geboren Elisa Vansleenkiste, -te Meerurn het levenslicht zag op 1 September 1862. Zij -traden alhier in den echt op 26 Juni 1886. Hun huwelijk werd ge zegend met 5 kinderen en zij tellen eveneens 16 kleinkinderen. B:n plech tige dankmis werd te 10 uur in de Sint Vedastusk-erk ter hunner inten tie opgedragen. Vierden hun gouden bruiloft; de echtelingen H. Camill-e Demeester, geboren te Geluwe- on 3 Januari 1870, en zijne echtgenoote Idoni-e Claer- hout, geboren te M-esmj-ni op 13 April 1874. wonende Vosker.straat. Zij traden te M-een-en in het huwelijks bootje op 13 Juni 1896. Zij hadden verscheidene kinderen en- tellen tal- rij k-e kl: inkinderen. Te 9.30 uur werd eer.e plechtige ■dankmis gecelebreerd in de Sint Ve- d-astuskerk. De beide families werden te 10.15 u. en- te 11 u. plechtig ten s-tadhuize ontvangen door de kden van het Stadsbestuur. Eene bijzondere ver siering was buiten -aan het stadhuis aangebracht geworden. In de groote Raadsza-al w.-rden de jubilarissen ontvangen door den H. Honoré Bas ton, eerste-gemeenteraadslid. welke hun van harte gelukw-enschte, waar na bloemen en de gebruikelijke ge schenken aangeboden werden, ge volgd van het schenken van den Eere- wiin. ze, miaar zie... zie... ginds... en ze wijst naar den loopenden man in de verte, daar zie... maar dat is... Wie is dat? Dsn zoon van den veldwachter... gek wat heeft die hier verloren Suzanne siddert even. Bit... ik krijg het koud als ik aan dien man denk. Kom, kom, meisje, wees kalm en dienk er niet meer aan. Miel heeft tntusschen z'n uurwerk uitgehaald. Wat?... zoo laat?... stamelt hij... Het wordt tijd dat we afscheid nemen. Tot Donderdag hé, lieveke Hij zoent z'n meisje nog eens. Moet ik verder meegaan, vraagt hij. Laat maar, Mielke, van hier naar Snietterbeke is 't nog tamelijk ver, ter wijl ik slechts tién minuutjes van huis af ben. Daag en de hand, wui vend verwijdert ze zich. Miel blijft staan, ziet heit meisje met haastige pasjes heengaan, neemt z'n fiets, keert den weg terug naar Woll-egem toe, en vandaar verder naar huis. Da zon is onder. In 't Oosten donkert de luoht. Een vage kleuranwameilng van bloeiende bloemen, onafzienbare vel den rijpende vruchten, deinende wel den, hier grazende ginds loom neer liggende koelen. Een stelletje eenden dat stM kwekkend op 'n rijtje de straat over waggelt van den f-risschen vij ver naw huls toe. AAn dien draai van de baan een pinkelend Hohtje, een veld-kapelleken met een Lieve Vrouw- ke, waar kinderen in vereering voor hun bemeische Moeder simpele bloe- mekens hebban geplaatst... ook to kaarsje. Miel houdt er stil. Zcet Lieve Vrouwke, zorg voor mij... zorg voor mto meisje zegen ons beiden... nu... en ook later... en hij prevelt to weesgegroetje. Stil.-bijna onzichtbaar dalen won dere dampen neer, alles omtooveren- de in to waas van geheimzinnigheid, van vrede, van stille berusting... Alles zwijgt... Het avondt. Terwijl Miel z'n weesgegroetje pre velt stapt Suzanne flink door. Haar stappen klinken hol op de baan, in di® rustige avondstHte. In haar vreugdevol gemoed heerscht zon en gejubel. Ho» mooi is het toch elkander met hart en ai»l lief te hebben. Hoe won der is het hart van den memsc-h. De gedachten vlieden haar door het hoofd. Haar jongen, het onweer, die zoete kussen... 'twarrelt al dooreen... Ze kan t niet vasthouden... re ls te'blij. De baan is eenzaam en verlaten. In de verte tarnt een klooster klok je tien ti-age slagen. Wat?... zoo laat?... Wat zai men thuis zeggen Gejaagd stapt ze verder. Plots springt een man uit de gracht, plant zich te midden van de baan, Woensdag e.k. kent onzen Westhoek en Poperinge ln het bijzonder zijn sport- hoogdag. De 3 beklimmingen van den Roodenberg zullen van dezen koers iets meer maken dam een gewonen kermis- JIHHIHI koers, want de klimmers worden aan-Alle premlën op dén oinloóp te geven, NADERE SCHIKKINGEN Het vertrek zal gegeven worden door oud-kampioen Cyriel Van Hauwaert. Premien: De minimum-prijs voor een premie wordt vastgesteld op 200 fr. t»«moedigd door een premie van 3.000 frank, ln 3 klassementen te betwisten. DE OMLOOP Te 13.30 u. stipt zetten de renners aan op de Groote Markt, aan «De Hop- beurswaar te 12.30 u. de uitdeeling der rugnummers begint, en van Pope ringe trekken ze aiover Renlngelst en De Knjtte naar den Roodenberg, waar op kop ervan de Bergpremle te betwis ten valt. Ze rijden de bergen over en keeren aiover Westouter en Reningelst terug naar Poperinge. Van de Berten- plaats naar de Markt, Ieperstraat, Ieper- steenweg, tot "aan de maalderij Cu velier, door de Beleedstraat naar 't Hof van Commerce», op den EUverdingesteen- weg en zoo de stad terug ln aldoor de Gasthuisstraat, Oasselstraat en Keer van den Ommegang, om dan de Boeschepe- straat door, terug den weg naar Renin gelst te nemen. Drie zulke ronden worden er gedaan en dian voor 't einde 4 zulke kleine, om tenslotte aan te komen op de Berten- plaats, waar over een afstand van 200 meter de baan zal afgespannen worden. .DE GELDPRIJZEN zijn: 30.000 fr., als volgt verdeeld: 4.500 met palm, 3000. 2500 2000, 1800, 1500, 1200, 1000 800 700 6O0, 4 X 500, 5 x 400 350 350 9 x 30">; samen 27.000 frank. Daarbij 3000 fr. premie te betwisten op den Roodenberg ln 3 klas sementen, als volgt verdeeld: 1500, 1000, 500 frank. moeten ingediend worden vóór Zondag middag. De later binnenkomende pre mlën zullen aan de aankomstlljn wor den gegeven. Volgautos en motos: Alle autos en motos welke geen toelating van het In richtend bestuur hebben bekomen, zul len van den omloop geweerd worden. De toelatingsvoorwaarde voor auto ls het betalen van 500 fr.. voor de motos 250 fr. Er zal door de gendarmerie eene zeer strenge controol worden gedaan. MicroreportageHet verlotlp van de koers, aangekondigde of gewonnen pre mlën, zullen door een bevoegd speaker door de micro worden kond gemaakt. DE INGESCHREVEN RENTERS Tot bij het ter perse gaan Waren vol gende renners reeds Ingeschreven: 'Vandebsrghe Georges, Vanhoutte Mar cel, Vandewalle Valeer. Vandevelde Pe trus, Decorte Roger, Vlaemynck Lucien, Dufromont Jerome, Deslmpelaere Mau rits, Mommerency Arthur, Leersnljder Albert, Haemelrljck Jullen, Vanhove Georges, Buysse Achlel, I'lander Jans- sens, Ollevier Valeer, Bockland Robert. Dekeyser Omer, Vanelsue Michel, Ser- cu Albert, Masson Emiel, Schotte Al- berlc, Huwel Omer, Rogghe Leon, Ber- tón Albert, Decin Albert, Declerck An- dré, Massells G., Sterckx Frans, Mom merency Omer, Goethals Oscar, Stads- baeder Désiré, Mertens Germain, Al- paerts Eugeen, Desmet Maurice, Vermet Albert, Hintjes Carolus, Crombez Oscar Malbranche André, Deschacht Maurice, Huvare Jules, Van Rossam Hector, De- noo Jullen, Beirnaert Albert, Landuyt Jan, Rik Lerao, Accou Lucien DE RONDE VAN ITALIË ONDERBROKEN De renners op weg naar Triëst op steenen en vuurschoten onthaald De renners die aan de Ronde van Italië deelnemen en naar Triëst moes ten, werden te Plerls, op 32 km. van Triëst, door Slovenen ln een hinderlaag gelokt en onthaald op vuurschoten Vier renners en een politieagent werden hierbij gewond. Te Triëst werden de renners met uit bundige geestdrift onthaald door de I'tallajansehe bevolking, die vlaggetjes zwaaide. Toen het nieuws van de hin derlaag hekend werd, namen de Ita lianen onmiddellijk weerwraak en com munistische lokalen en andere Yougo- Slavische organ lsat lelok al en moesten het duur bekoopen. Een Italiaan werd ge dood tijdens de relletjes die volgden. Geallieerde troepen kwamen tusschen. maar niet render gevaar, want een Britsch korporaal en een Amerikaansch majoor werden ernstig gewond. Het slot van de wanordelijkheden was: twee dooden, 20 gewonden en uitroeping van algemeens staking. SERCU ANDERMAAL BAAS TE DE PANNE 34 Vertrekkers kwamen op. In de 2* ronde ontsnapt Mommerency, maar Ler- nou, Vermet en Mertens vervoegen hem, zoodat 4 man op kop zitten. Sylvère Maes valt plat. De wegloopeirs worden echter Ingeloopen en ln de 3" ronds kiezen Hsrmie, Beernaërt en Landuyt en Janssens het hazenpad. Ollevier weet ze naderhand te vervoegen, maar Sercu als trekpaard, trekt het gansche pele- ton op de vluchters en wint heel nipt in den sprint op Ryckaert Marcel. Ds uitslag ls: 1. Sercu; 2. Ryckaert Mare. op 10 sec.; 3. Stadsbaeder; 4. De- clercq André; 5. Flander Janssens; 6. Deschacht; 7. Ollevier; 8. Beernaert; 9. Desplervter; 10. Alpaerts; 11. Vlamynck. Verder: Goethals, Hermie, Mertens, Decraene, Debusschere, S. Maes, Van- rossem, Vanden Drlessche, Vanden Ber- ghe en Heintjes. EEN KIJKJE IN HET BEROEPS- RENNERSKORPS ANDRE PIETERS, die verleden week te Staden den hoofdvogel meeplukte, komt andermaal zijn forme te bevesti gen en won Vrijdag J.l. te Aartrijke op 37 kleppers in den sprint tegen R. De- poorter en Desmet. BERTEN SERCU laat zldh ook nog steeds gelden. Te Torhout was hij on tegensprekelijk de beste en won de St Piëterskoers op A. Mommerency ln den sprint. Ramon was derde en De slmpelaere 4a. ALS KLASSTEKER, voor zoover we het noemen mogen, werd Zondag J.1, Brussel-Spa verreden... en Keteleer kaap te voor den neus van Bonduel de pal men weg. GEUS, een Belgische Jonge belofte, won Parijs-Limogss (385 km.) voor Brambilla (Italië) en Louviot (Fr.). Ook EMELGEM vond ln zijn koers eetn sterke Sercu, die won op Fl. Jans sens en Van Houtte. Als Berten zoo voortgaan... wordt hij gewis nog de kamnloen der koersen! DESIMPELAERE kon te Rallegem-Ka^ pelle doorbreken en vloerde Sercu van 20 cm. ln den sprint. Landuyt was 2» en Pieters 3». Eén koers werd ln de streek verreden, n.l. te Meenen, waar de lokale renner Annutchln dan ook al de anderen de baas was. Annutchln won op Desmedt van 2 lengten. Tack Omer was 4" op 50 sec. TE KOKSIJDE 16 Deelnemers. Aan de eerste ronde reeds kwam er afteekenlng. Aan de der de ronde hadden we een groep van 8 man, met op 2 min. 30 sec.: Sabbe, op 3 min.: Ramout en op 5 min.: Ber- tÜeloot. Aan de 5" ronde groep van 7 man. Op de derde laatste ronde kozen Achlel Calcoen en Willem Labaere het hazenpad. De groep van 5 man volgde op een dertigtal s-ekonden. Een spurt beraadslaagde oVer den uitslag, waar Labaere afgeteekend won. In de groep vloerde Vanbellegh-sm zijn tegenstrevers. Uitslag: 1. Willem Labaere (Hand zame) de 100 km. ln 2 u. 52 m.; 2, Achlel *alcoen (Koksijde) op 5 lengten; 3. Van Bellsghem Georges; 4. Jullen De- puydt; 5. Delaere; 6. Roger Nowé; 7. Pascal: 8. Sabbe; 9. Cerdeobble; 10. Ramouth. -4 on STAD POPERINGE. Koers voor Juniors. Op Maandag 15 Juli 1946, Groote Prijs Pameltje 4000 fr. prijaen. Inschrijving van vlak voor haar d-e armen open. Ze schrikt hevig... staat stil, ver lamd... de oogen wijd opengespalkt... den boezem hievig jagend. Als 'n grijnzend spook nadert hij. Spotlachend giert hij het uit... H-aha meisje... Suzanneke... thans is het mijn beurt... Hij grijpt haar vol driftigen harts tocht vast. Suzanne hierd-oor tot de werkelijk heid teruggeroepen, verweert zich. Laat me los, hijgt ze, weg... laat me los... Ik smeek er u om, Camiel... De zoon van den veldwachter grin nikt. Eerst to kusje... je hebt je aan die andere daar steaks genoeg gege ven. Thans ls het aan mij... Neen, snakt re kortaf. Ze be proeft uit z'n greep los te komen. Nut teloos, z'n armen, prangen haar vast als to tang. Kus me... en lk laat je los, regt hij, z'n hatelijk gezicht tegen hiet ha re houdend, of... ik wurg je... Nooit Ze houdt haar lippen dicht opeen geklemd. Bah... ze walgt van dien sterkruikemden bieradem. Ze draait het hoofd, maar hij, met z'n grove 'handen, wringt het terug en drukt z'n grooten mond op de hare... een... twee... driemaal... Hij laat haar los. Tot ziens, Suzanneke, grijnst hij, cn loopt hoen. Lafaard..., schreit zo ln haar woede en machteloosheid. Ach, had re Miel toch maar mede genomen tot thuis, dan ware dit ze- 1.30 tot 2.3-0 uur -bij Al-b. Lecl-uyse In 't Schuttershofvertrek te 3 uur bij Jerome Bamelis In de Hesp aan komst hij Aloïse Durieux In de Vlasmijnuitbetaling bij J-ulien Bultinck In Park Willem Teil». Omloop: Bruggestraat, Switch Road, Iepersteenweg, Beleedstraat, Elverdin- gesteenweg, Bruggestraat, Paarden markt en terug; 15 ronden; 100 km. MEENEN KAMPIOEN DER BEVORDERINGEN Verleden Zondag kregen wij de finale voor het promotiekampioenschap, waar bij Mol op bezoek kwam bij S. C. Mee nen. Het kwam er voor de Meenenaren op aan dezen, titel te veroveren door een winst van minimum twee doelpunten verschil op de tegenpartij. ZIJ slaagden erin hun overwinning aan te dikken tot 60. Hier moeten wij de weinig spor tieve houding van den doelverdediger van Mol betreuren, die na het vierde doelpunt de pijp aan Maarten wilde ge ven; en slechts op aandringen van zijn ploegmakkers op het sportveld bleef, doch zonder de noodlge bezieling! En meteen ls de kampioen van pro motie gekend... Zou het geen tijd zijn? MOBILISATIE VAN HALF-LATE EN LATE AARDAPPELEN VAN DEN OOGST 1946 Bij -besluit verschenen in het Staats blad moeten, voor den oogst 1946, alle ■geoogste hoeveelheden, half-late en late aardappelen ter beschikking van het Ministerie van Ravitailleering warden- gesteld. Buiten de voorafnemingen van 2.000 kgr. per ha. voor aanplanting, van 10 'th. van de opbrengst voor afval en 270 kgr. als jaarrantsoen per persoon deeluitmakende van het gezin. MOBILISATIE VAN BROOD GRANEN EN PEULVRUCHTEN Een ontwerp van besluit voorziet de mobilisatie van de broodgranen en de peulvruchten. Dit ontwerp beoogt de volledige mobilisatie van de tarwe, maar laat daarentegen den aligeheelen haver oogst 'ter 'beschikking der producen ten. Zekere hoeveelheden zullen kunnen afgehouden -worden voor het prod-u- ceeren der hoeveelheden vl-eesch wel ke noodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen inzaken vleeschleve- rinigen. Deze afh-oudingen zullen gebeuren tegen 4 kgr. voedergranen per kilo gram levend vee en rekening houdend met de oppervlakten aan voeder. Buiten de volledige havervoort- brengst ziullen d-e landbouwers over de meer productie vrij, kunnen be schikken. Voor de aanzuivering der hoeveel heden voedergranen welke de volgend hooger gemelde -basis voor de vl-eesch- voortbreng-st vereischte hoeveelheden overschrijden, zal -de landbouwer de keus hebben tusschen het inleveren van het om het even welk soorf"v-oe- dergraan. VOOR HET KOOPEN, OVERNEMEN of PACHTEN van wendt U in volle vertrouwen tot: AGENCE «LA FRANCE AGRICOLE» Zeelaan 260, Koksijde-Baden. (186) Wie ons per brief inlichtingen vraagt gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A. T. D. is Adres Ten Bureele. Gelicvt U aus ie wenuen ioi. ons liedaciieoureei, pietersoven met twee verdiepingen, in zeer goeden staat. Inlichtingen: Koninklijke Baan 66, Koksijde-Ba- den. (105) Twee duizend vijf honderd Kassei- steenen van 8-10 kgr. Veurne- straat 51, Poperinge. (150) Qchoone nieuwe BeenhouwCrsblok, aan genadigen prijs. Ter Been houwerij D'Haen-e, Kortrijks;raat 200, Me:nen. (151) permanenten-Toestel, zoo goed al® nieuw, zonder draad. Bij Schoo- naert A., coiffeur, Roeselarestraat 34 Zonnebeke. (152) Deste Boerenwagen, draagvermogen 5 6.000 kgr. Iepersfcraat 21, Ei verdinge. (198) jZloeko Mansvelo, in goeden staat. Veurn-estr. 73, Poperinge. (-C.50) Armschoenmakersmachien Singer». Bij Achiel Verstraete, Dijk 20, Adinkerke. (200) pemorque, draagvermogen 3.000 kgr., zonder -banden. Veurnestraat 13. Poperinge. (201) pemorque, draagvermogen 1.000 kgr, op nieuwe 'banden. Veurniestr. 13, Poperinge. (202) Jachtstoof, Kleerkast, zes Stoelen (ge garneerd), Brankoffer, ronde Tafel, Trap voor bloempotten (met bloem potten), enz. Dubbele Ladder. Bij Th. Vancayreele, Dorp 43, Dikke buseh. (203) jfindervoiture in goeden staat. Spe ciaal voor tweeling. Bij Germain Vandiromme, Ouderdomsteenweg 57, Poperinge (C.47) Meid, om in huishouden te helpen, te Poperinge. A.t.D. (C.25) JAienstmeisje, 17-18 jaar, voor huis werk en winkel, in confectiehuli voor Dames te Moeskroen. Kost en inwoon. A.t.D. (109) Goed Reiziger, voor het bezoeken van kruidenierswinkels. Goedé verdien ste. Zich wenden Veurnestraat 51, Poperinge. (155) Meisje, Fransch sprekend, om ln huishouden te helpen. Goed voor kinderen zijnde. - Duinenlaan 134, Wesfcende-Baden. (150) Heftige Keukenmeid, minstens 18 J. Goed loon. Bij Leonce Van Allei- nes, de Stuersstr. 55, leper. (157) Qoede Meid, voor café. Zich wenden tot Mevr. Germalne Knock aert, café L'YssrMarktplaats, Mee sen. i (159) Dakkersgast bij Jullen Decreus, Po- peringestr. 1, Roesbrugge. (160) Goed Meisje, om in huishouden t# helpen. Goede kost en inwoon. Te Poperinge. A.t.D. (163) Goede Kuisch- en Waschvrotrw. Ga rage N. Batthieu, leperstra&t, Po peringe. (204) Deizigers voor het bezoeken van colf- feurs en drogisten. Vooir de om streken van Iregem, Roeselare, Brug ge en Kortrijk. A.tD. (205) JJeftige Meid, bij goede Familie, te Brussel. Zeer goed loon. Adrea ter drukkerij. (20ö) Jgakkersgast, 10-17 jaar. Kost en in woon. Bij G. Derammelaere, bak ker, Recollettenstr. 26, Kortrijk. (207) Goede en bekwame Gast, alle werk kennend. Met kost en inwoon. Bij J. Matthys, Kiviethoek 2, Loo. (208) Goede Meid, voor priester, ln d® streek. Zich wenden: Boomgaard straat 4, leper. (C.103) Qoede Meid. Ter Patisserie Roger Vereeeke, Bruggestraat 47-49, Mee nen. (C.1Ö4) Meisje, om te 'kuischen. Doomstr. 21, Popsringe. (209) Gediplomeerd Chauffeur. Adres ter drukkerij. (168) piektrieker. Liefst rond Poperinge. Adres ter drukkerij. (163) Meisje, 21 jaar, beide landstalen machtig, dactyl-o, handelscorres pondentie kennend, als winkeljuffer of be-diende te Poperinge. Adres ter drukkerij. (210) Ghauffeur. Adres ter drukkerij. U (C.49) Gediplomeerde Chauffeur. Adres ter drukkerij. (C.5T) LI uis met koer en magazijn, groot 84 Tm, gelegsn in center stad leper. Inlichtingen: Rijselstraat 104, leper. (211) Alaamzak voor vloerbelegger, Diru» dag jl.,-tusschen Woesten en Oost vl-eteren, op de groote baan'. Terug t* bekomen bij Florent Boussnért. pla fonneerder, Poperingestraat 22, Woes ten. (212) op postchcckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Wilt U een verzorgde en goede 'bedie ning, wendt U in vertrouwen tot de Prachtige ckikasle MOTOS: B.S.A. 5 PK., B.S.A, 3,5 PK (cuibuteur) MATCHLESS 3,5 P.K. (cuibuteur). MATIGE PRIJZEN Spoedige bediening. Dank op voorhand. (C.56) ker niet gebeurd. Dan was het slot van dszsn moeien dag toch niet zoo triestig en vol deemoed. Zoo sterk als ze zich voelde in de armen van haar jongen, zoo hulpe loos verlaten, waant re zich thans, alleen langs deze baan. Ze voelt -zich 'n klein nietig dinge tje... als to teed-ar vlindertje dat in het net van 'n donkere leeiijke spin zat verward, half uitgezogen, lam ecu futloos na enkele flapperende vleu gelslagen toch terug loskomt en gansch uitgeput op den grond valt, rondwemel-end in het stof, niet meer bekwaam naar de zoo aanlokkelijke bloematjes van Gods vrije natuur te rug te vliegen. Is dat het leven Een cogenblik haat re het. Ze haat alles... ze weet niet waar om. Ze haat alle mannen, die toch maar droom-en van to meisje can er den speelbal van hun hartstochten van te maken. Ze haat zichzelf... haar schoonheid... haar thuis... Het liefst zou re wegvluchten... ver weg... niemand meer zien... niets meer hooren... alleen met haar ge dachten die er misschien weer kalm en bezadigd zouden worden... Ze krijgt koorts... ze siddert... 't draait alles hasur voor de oogen... ze wankelt ...valt... blijft liggen. De maan is gierezsn en hangt als 'n grooten bcllantaarn aan den hoogen hemel, statig en stil, zonder flikke ringen, alles met to bleekpurperen glans bestrijkend. In den laten avond komen twee menschen, hardop filosofeerend, lang» de baan naar Klokzele. 't Zijn Lowie van den brouwer, zto trombcmne met to koord op den rug vastgebonden, en Jef Lawijt, zto trom mel op dezelfde manier in veiligheid gebracht, armen en beenend zwaai end, vermoedelijk het gevolg .van het laat uitblijven en het feesten. Laat ik zeggen, swobbelt Lowi» met een karpertong, de pastoor wordt maar ééns ingehuldigd, maar 't slecht ste van de historie is dat mto vrouw dat weeral niet zal begrijpen. Dat mensch heeft geen verstand van gees telijke zaken. Ik ga mee, predikt Jef, en zal 't haar helpen uitleggen. Op het oogenblik schiet hij te mid den de baan, verliest bijna z'n even wicht en sakkert. Potver... 't zit allemaal in mto hoofd en mto beenen, en 'k heb he4 nochtans naar m'n maag gezonden... da's eigenaardig. Kom, we zullen elkander stut en steun zijn. Lowie neemt Jef bij den arm, Jet doet hetzelfde en daar gaan de twe® vooruit, nueens langs de eene dam weer langs de ander zijde van d® baan, laveerend als 'n schip bij hoog® zee. Wij zijn gezworen kameraden. Wij zullen elkander nooit verlaten, Lowie zto tong slaat heen en weef als de klepel van 'n klok. Hol^ i Hij staat stil. ('t VervolfftJ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5