DE WEEK IN ONS LAND POPERINGE-OMMEGANG Van bachten de Kuupe Qouden Professie-Jubileum Karei Vande Poele-Viering Wereldgebeurtenissen Vrije Beroepsschool 31aözi]de 2. HET NIEUWS VAN DE WEEK in dé St-Sixtus Abdij te Wéstvleteren 13 Juli OOK POPERINGE AAN DE EER TE LICHTERVELDE WERKMAN TE KQKSÏJDE HET BEEN AFGERUKT Bij het dynaixiiteeren der opruimingswerken aan den Zeedijk. DEMONSTRATIE TEGEN DE ATOOMENERGIE IN KAMER EN SENAAT TWEE DIAMANTEN, 22 GOUDEN BRUILOFTEN TE DE PANNE DE CONFERENTIE DER VIER TE PARIJS PALESTINA TRIEST HONGARIJE POLEN GRIEKENLAND FRANKRIJK OOSTENRIJK PHILIPPIJNEN MANDSJOERIJE VATIKAAN3TAD WERELDNIEUWS IN T KORT DE WIJDVERMAARDE PROCESSIE VAN TE POPERINGE OP KERMIS-ZONDAG 7 JULI L.L. NA DE PROEFNEMING OP BIKINI Twee jonge meisjes verdronken TE KNOKKE DUIZENDE RANTSOENZEGELS GESTOLEN TE HASSELT GROËNÏNGE! OUDERS, TE ROESELARE UITSLAG DER EXAMENS aan het St-Jozefsiesticht, Normaalschool - Torhout. ZEG NOOIT: MAAR ZEG: KOLONIALE LOTERl ANTWERPSCH WISSELAGENT VERMOORD TE SCH0TEÜ 110.000 LITER ALKÖilfll AANGESLAGEN N.aar 't gedacht der lieden van elders is 't land van bachten de kuiipe een strook grond gelegen ónifèveeï een paar boogscheuten Verder dan 't uiterste uiteinde Van de bewoonbare wereld. T<ii vroegere tijden rees daar vlak bij de grens, afgelijnd door ft. sflptr waterlint van een be t-geïnde rivier, statig een stevige tJzertpren. de hooge lucht in. Ce kgndet hem ontwaren van fiffipde, en ver. Nu ligt hij in pulnc'n. Zooals het gaat met allegroote gebeurtenissen in de geschiedenis van een volk en een. ïdnüi iüil de ware toedracht van zijn verdwijning maar geschreven worden na vele jaren. Hei is nu eenmaal een gebruik dat de echte documenten eerst archief moeten geworden zijn eer zij- aan het daglicht mogen ge bracht worden. ■Dat schijnt een vaste wet te Zijn. in de geschiedenis en nu zooals. altijd moet de oorzaak daarvan wel wezen dat het zeer gevaarlijk kan zijn dat de tijd- g&nooten zelf de toaarheid daar omtrent kennen. Monumenten kan men wel de lucht doen invliegen, maar wit zij vertegenwoordigen leeft voort. En zoo is 't ook met heel'i land van bachten de kuupe: anderen kunnen 't wel in hun gedachten verleggen een eindje buiten de wereld, maar wie bachten de kuupe woont en leeft, voelt zich imidden de wijde wereld, als in eèn groot woonhuis waarvan de ruime vensters openstaan om licht en leven, van Oost en West, Zuid en Noord te laten binnen stroomen. Hier is het land van ruime ge dachten en gezond optimisme. life: kan het anders, ■■■•Zie 'ginder de witte schittering der golvende duinen-met de brui sende-zee daarachter. 1 Over de wijde vlakte waait de SQute en zingende wind. Ner gens gooit de zon haar licht zoo wifd-uit over de'wereld als hier. En- waar is het kleurige leven der wolken zóó wondeischoön- als - -in dc diepten des hemels die kangt boven ons tand? IxP-G&en van bachtende kuupe. is de wereld dl schoonheid en heerlijkheid. We speuren met welgezindheid naar de voorteekenen der herople ving van ons naburig Frankrijk, dat schijnbaar verloren voor goed, stilaan maar zeker, door vele weeën heen een nieuwe en schoo- ne toekomst te gemoet gaai; we verkrijgen stilaan de vaste zeker heid dat in eigen land de don kere machten in verbeien razer nij hun laatsten troef spelen, maar weldra zullen moeten wij ken voor hen die hun kracht zoe ken in de lichtende waarheid van onvergankelijke beginselen Van hieruit kunnen wij rustig en gezapig nagaan hoe overal, de wereld door, een geweldige strijd aan den gang is tusschen de kin deren van de duisternis en van het licht en langzamerhand, meer en meer de zege verzekerd wordt voor de kinderen van het licht. Daar is zooveel kleinheid over al: maar 't zal vergaan in schuim als de baren die uitsterven op 't stfand van de zee. Nooit was er meer reden tot vertrouwen en optisme als nu. Nooit! Nd regen komt er zonneschijn! We hebben bange en zware ja ren achter den rug. Wie zou 't kunnen loochenen? Maar waarom zoo hardnekkig de oogen sluiten voor de heerlijke tijden die in aantocht zijn? De groote dwaling van onzen tijd is dat we onbewust blijven kijken naar de wentelende buiten- nissige omstandigheden en 't al- zqo al gaat schemeren en wan kelen voor ons gezicht. De groote massa verliest er den moed bij als ze de wereld zóó bekijkt: en dat is niet te verwon deren. Dat gaat al voorbij. Het is zoo bemoedigend den zin en de bete.ekenis op te speuren van al wat rondom ons gebeurt: Voor wie goed toekijkt is dit alles het onvermijdelijk voorspel tan een heerlijke 'toekomst ge bouwd op waarheid, goedheid en recht. i -«•; Het daghet in den Oost. Wat is de wereld wonderschoon .en, het, leven wonderzoet gezien van bachten de kuupe.. :-i~; a"- v - ssü» /V.üs-wU u.r. e H iiv Dinsdag 9 Juli 11. was het volop feest' lxi Sint Slxtus ter eere van Broeder Rodolf, den gulhartigen klOostetportlêr. Op dien dag was het immers vijf tig "j%ar geleden dat hij' zich door de kloostergeloften aan den dienst Van God had toegwijd. Der Eerwaarde Broeder Rodölf, m' de wéreldCyriel Leuridan, werd ge- toöfeh te Dlkkebusch, den 28 Februari 1874. Op twintigjarigen leeftijd kwam Fii'aan Dom Albericus Verhelle, z.g. vraten om onder het getal der Broe- ttèrBaangenomen te-worden. Vader "Abt'-zal Voorzeker niet lang geaarzeld hebben en den 2 Juli van het "jaar 1894, mag de nieuweling, onder der. naam van Broeder Rodolf, zijn novi- ••Éiaat beginnen. Uit zijn verder - leven- kunnen wij opmaken dat Broe- - der- Rodolf een zeer vurig novice ge weest is, die vol edelmoedigheid aan tie wereld verzaakte en naar het kloöster kwam om God te zoeken, in de eenzaamheid, het stilzwijgen, in| geft'ed' en arbeid. Want ik heb menig- maal hooren beweren, dat men nooit vuriger is of zijn zal dan tijdens het noviciaat. Op 9 Juli 1896 had hij dan pok „het geluk zijne geloften te mogen uitspreken en zich voor goed aan God temogen, geven. En 't is de vijftig ste-verjaring van die heugelijke ge beurtenis, die nu met vollen "uister Werd gevierd. Een. zestigtal familieleden waren ge komen... om de plechtigheid van den Jubilé. bij te wonen. In het koor der Paters bemerkten wij ook Z.Z. E.E. Heeren D'Hallewein, Pastoor van VReatvleteren, en Delanote, voormalig onderpastoor alhier, thans Pastoor op Sint Jacobs te leper en eveneens Jubilaris. "Om 10.30 uur trok de stoet der Paters en Broeders, mét Hoogeer waarden Vader Abt, in plechtig or- naaj;,... van de kerk naar de poort, om ..deri-ii jubilaris af te Jjalep, Vandaar 1 'iepfeje stpet al ."zingende; naar de kei;k..:terug, dat eenvoudig klooster pij berkje,- dat voor de- omstandigheid was versierd, zooals' velen- onder de Paters zelf het nog nooit geriejj heb ben. Het Lieve Vrouwen-beeld was "tenten het Hoogaltaar opgesteld on- der een helderblauwen troonhemel, omgeven van prachtige palmen, geu rende witte leliën en talrijke bran dende kaarsen. Toen de Prelaat met zijn offician ten op den trap van het Presbiterium fiad plaats genomen, kwam de Eerw. Jubilaris zich vóór de voeten van Vader Abt prosterneeren. Deze stelde dan de vraag: Wat vraagt gij? Waarop de Broeder antwoordde: De barmhartigheid van God en de ge nade van den JubiléEn de Abt opnieuw: Sta op in den Naam des H-ëéten». Wanneer de Jubilaris weer op zijn plaats was gekomen in het midden van het koor, kwam Z E. Heer Flipts, parochie-herder van Krombeke, de aanwezigen vergasten op een ser moen, zooals alléén de Pastoor van Krombeke dat kan doen. Ik zal het maar niet wagen hier zijn prachtige preék te schetsen, zulke dingen hou den we liever in ons harte. Menig toehoorder voelde zijn oogen nat wor den. niet van droefheid, maar van geluk, van de zoetheid die we sma ken als Broeders onder elkander te leven, onder de cchutse van Maria en onder hetzelfde dak met Hem Die ons door haar geschonken werd, Jezus-Eucharisticus. Na 't sermoen komt dé Jubilaris weer vóór Vader Abt, bidt het Con fiteor en krijgt der. vollen Aflaat, aan den Jubilé verbonden. Na den stok baculum seneotutisen de kroon gewijd te hebben, geeft de Pre laat, volgens het ritueel, den Jubi laris den stok in de hand, zet hem de kroon op het hoofd en overhan digt hem eveneens den Rozenkrans. Na die plechtigheid werd de Ponti ficale Hoogmis gezongen door den Abt Dom Gerardus Delëye en beslo ten met het kerkelijk dankgebed: «Te Deum laudamus! Na de hoogmis trekken de genoo- digden naar het gastenkwartier, waar, hun een middagmaal te wach ten stond. In den namiddag, rond 4 uur, werd In den tuin van het gastenhuis, door de kinderen van Sint Sixtusschool, onder leiding van Heer Roger Van- nobel, hun ij vervollen onderwijzer, voor de genoodigden een tooneelstuk- Je opgevoerd: «Kabouters in Congo - Een heer uit de stad hoorde ik de opmerking maken: «Die jongens spelen lijk grootenProficiat, Meester I Daarna begonnen de genoodigden stillekens huiswaarts te keeren, en de Zondag a.s. viert de gemoerde Llc'h-tervclde haai- beroemdsten aoon, Karei Van de Poele, ter gelegenheid van de honderdste verjaring zijner geboorte. In. 1859 vertrok deze, als beeldhou- w-r in berk-meubelen, naar Amerika, doch wijdde zich weldra uitsluitend aan zijn liefhebberij, de electriclteit. Deze begaafde jonge man bleek spoe dig een geboren uitvinder te zijn, zoo danig dat hij van 1889 tot 1892, het jaar van zijn afsterven, te Lynn bij Baston, twee honderd vier en twintig brevetten nam en berecht den naam kreeg van Vlaamscben Edison Zijne grootste uitvinding, de el-ec- trische tram, dagteeker.t van 1882: dit jaar immers demonstreerde hij in de stad Toronto het eerste trolleystelsel. Merkwaardig is het dat hij den elec- trisehen tram heeft uitgevonden op een oogenblik dat niemand hem ken bijstaan, want zelfs Edison, die hem in zijn werkhuis to Detroit was gaan bezoeken, gaf deze proefneming op. Ieder stuk van zijne toestellen en machines moest Van de Poele zelf zoeken en door zijn vernuft ontdek ken. Na toepassing van de electrische trams in verschillende steden in Amerika, werd zijne uitvinding over gebracht naar alle grootsteden van Europa. Het weze hier onderlijnd dat de vader van oneen held, Piet-er Van de Poele, die timmerman was doch een bediening had aanvaard bij de W-est-Vlaam-sch-e Spoorwegmaatschap pij, zich in 1858 met zijn gezin kwam vestigen te Poperinge, waar hij woon de in de Bruggestraat Nr 1, en dat de kleine Karei tot 1858 studeerde aan liet St-Stanislascollege, waar hij de leergangen volgde van de hoogste voorbereidende en van de eerste èn derde middelbare klas (de tweede mocht de vlugge knaap overslaan). Reeds hier vatte de leergierige jon gen voorliefde op voor de electriclteit en hare toepassing en kreeg, door tuiFisohenkO'irst van zijn vader, ge makkelijk toegang tot hét statiekan- tocr, waar 'hij de tele-graafa-pparaten leerde kennen. Menige bijzonderheden over het leven vaxi den grooten uitvinder heeft men te danken aan Z. E. H. Six, thans rustend! Pastoor te Pcperinge ■en destijds Onderpastoor te Lichter- velde, die merkwaardige bijdragen orer Karei Van de Poele heeft ge schreven. Te Lichte-rvelde zal Zondag e.k., 14 Juli, te 3 um- namiddag, een groot- 'scb® optocht plaats hebben en een gedenkplaat, aangebracht aan het geboortehuis, zal worden ingehuldigd. Een afvaardiging van het College van Poperinge zal. met m-i:-z':k en vaandels, aan deze feestelijkheden deel nemen. Het feest wordt per radio en film opgenomen en zal vooral in Amerika, waar Van de "Poele ,de Inventor goed gekend is en waar nog 41 fa milieleden wonen, op het doek ver schijnen. Ltehtervelde zal Van de Poelets kleinkinderen zien. Ze komen per vliegtuig uit Amerika. Kapitein John Van de Poele-Phelan, zijn vr-ouw, zijn dochter 12 jaar en zoontje 5 jaar; in open rijtuig zullen zij in de stra ten verschijnen, en de toejuichingen der Lichterveld-sche bevolking in ont vangst nemen. Radio Détroit-Michi- gan zal op Zondag 14 Juli, den dag der huldiging, een lezing geven over Van de Poele. BROEDER. RODOLF Portier tier Sint Sixtus-AMij. rust en de kalmte keerden in de Ab dij terug, En Broeder Rodolf, bij al den lof, de toejuichingen en gelukwenschen hem toegestuurd, blijft de waardige, kalme kloosterling, die in de stilte van zijn hart, effe-naan die lofzeggin gen door Moeder Maria's handen aan O. L. Heer geeft en het heiligdom met je van zijn schoone ziel niet laat verstoren. Éerwa'arde Broeder Rcdolf, we wen- schen U dat Ge nog vele jaren uw sfcillé apostolaat var.- kloosterportier moögt uitoefènèn, tot Góds en Maria's meerdere eere 'en tot bate vaft menige 'ziele; x. Momenteel zijn opruimingswerken aan gang op den Zeedijk te Koksijde, waar betonnen stukken tot springen gebracht warden door middel van springstof. Een werkman kwam met een. been onder een afgesprongen blok terecht en wend het.been totaal afgerukt. Hij werd aanstonds over gebracht naar de kliniek te Veume. Dc proefnemingen van de atoom bom, waarvan wij in ons blad ver leden weck een uitvoerig relaas ga ven, kende zoowel in Amerika als in Engeland tegenstanders. Onze foto hierboven toont hoe demonstranten te Trafalgas Square te Londen hun oordeel over de Atoomenergie te ken nen gaven. De man in 't wit gekleed die de atoombom voorstelt draagt op de borst een plakkaat waarop ge schreven staat: «Atomie enercy for what?» «Voor wat dient de atoom kracht?». De hem volgende per soon, gansch in 't zwart gehuld en met doodskop op brengt daarop het antwoordt dat luidt: Brings Death», wat zooveel is als: Ze brengt de Dood! HEER SENATOR SOBRY VRAAGT HERSTEL VAN HET PALEIS VAN' JUSTITIE TE VEURNE Tijde'ns .cla bespreking ip <jen Se naat van de Begrooting van Justitie, heeft Hr Senator Sobry het dringend -herstel .gevraagd van het Paleis van Justitie t-e Veurne, dat in 1940 deer lijk werd gebombardeerd en nóg'niet hersteld is. Thans dreigt het volledig 'in te storten. Intüssche.n feljn 'de rechterlijke diensten aldaar onvol doende gehuisvest.' Spieker vraagt daarom dringend, herstèl nog vóór den Winter. WETSONTWERP OP DE OORLOGSSCHADE UITGESTELD Het Wetsontwerp op de oorlogs schade werd besproken in de Kamer. Qp vrrzoek van den Hr Merlot, Mi nister van Begrooting, werd de be- handeling ervan evenwel uitgesteld, i VOOR VERHOOGING VAN DEN KINDERBIJSLAG Door Hr Behogne, C.V.P., werd an dermaal aangedrongen in de Kamer op een verhooging van den kinder- I bijslag. Het mag niet zijn, betoogde i de spreker, dat de aanwezige gelden i voor andere doeleinden zouden wor den gebruikt. DE REGEERING IN DE MINDERHEID GESTELD Dinsdag werd in den Senaat, bij de stemming over de interpellatie van den Socialist Rolin tegen Minister Van Glabbeke, de Regeering in de minderheid gesteld met 79 stemmen tegen 78 en 3 onthoudingen, met het gevolg dat do Regeering ontslag nam. Zie hierover verder in. onzen Brief uit Brussel TWEEDE CONGRES VAN DE CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ Op 13 ,en 14 Juli e.k. houdt de Christelijke Volkspartij te Brussel haar tweede Nationaal Congres. Hierop zal het voorloopig bestuur rekenschap geven van de wijze waar op het de C. V. P. geleid heeft in het afgrioopen Jaar. Ook zullen afgevaar digden worden verkozen en verder afgewerkt aan de structuur dei- Partij. NATIONALE CONFERENTIE VAN DEN ARBEID Nieuwe bijeenkomst voorzien voor den 1 Augustus Vrijdag 5 Juli kwam de Nationale Conferentie van èerii Arbeid ander maal bijeen te Brussel. Een 159-tal vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers woonden de zitting .bij, alsmede de Ministers Van Acker, Devèze, Troclet en De Smaele. Belangrijke beslissingen werden er niet getroffen. De vergadering heeft vastgesteld dat de beslissingen van de vorige conferentie in uitvoering zijn en keurde de prijz:n- en loonpolitiek die uit die conferentie zijn voort gesproten, goed. Men kwam er even wel tot de overtuiging dat een ver dere algemeene prijsdaling met 10 of 20 evenwel niet meer kan ver hoopt worden. Aanpassing van de loonen werd verschoven tot de naaste bijeenkomst, die zal gehouden worden op 1 Augus tus e.k., waarop de eventude ver- hooging der minima zal behandeld worden. Intusschen zal een onder- derzoek ingesteld worden in de ver schillende nijverheden, om uit te ma ken welke loonen er worden betaald. Voor <te mijnwerkers zal evenwel een speciale toestand worden ge schapen. Er werd eveneens gehandeld over de inrichting van de Btdrijfsraden. Toch werd bekomen dat de familie- toeslagen binnen kort zullen verheo- gen zekere bladen zeggen met 20 wijl eveneens een speciale verhooging zal toegekend worden aan weduwen en weezen. Het vraagstuk der bediendenwed- den zal even.:ens aan een nieuw on derzoek onderworpen worden. NATIONALE HANDELS CONFERENTIE OP 19 JULI De Minister van Economische Za ken heeft besloten op 19 Juli e.k. een Nationale Handelsconferentie bijeen te roepen, die tot taak zal hebben de algemeene waagstukken, die han del en ambachtswezen betreffen, te behandelen. URNE MET AARDE VAN BASTENAKEN NAAR AMERIKA Een beetje aarde, genomen te Bas tenaken stad welke bij het von Rundstedt offensief met hoogen hel denmoed door de Amerikanen ver dedigd werd werd ingepakt in een koffertje en naar Amerika per vlieg tuig gezonden. Ter gelegenheid van de overhan diging vair deze aarde aan Ameri- kaansche afgevaardigden, hadden grootsche plechtigheden plaats te Bastenaken. DE MOEILIJKE TOESTANDEN AAN DE KUST Hr Van Oaeneghem, adjunct- kabinetschef van den Eersten Minis ter, heeft Vrijdagvoormiddag de bur- gemeester'S der gemeenten van de kust ontvahgon; die hem den toe stand in hun streek uiteengezet hebben. BEVOORRADINGSCOMITE'S GEVEN GEEN BEIVJZEN VAN BURGERTROUW MEER Naar een rondschrijven' van het Ministerie van Rav.itaüleermg mfir .dedeelt, zullen voortaan de plaat- seliji;-?, BsvcorradmgscQmité'sgeen bewijzen van burgertrouw meer af leveren om het bekomen van een verkoopvër'gunning voor -eetbare pro ducten De Vroegere instructies zul len derhalve niet meer toegepast worden! De personen die een ver gunning eiscben. zullen zich - recht streeks richten tot de bevoegde dien sten. NIEUWE NEDERLANIjSCIIE SPELLING BIJ HET KOMEND SCHOOLJAAR Een communiqué van het Ministe rie van Openbaar Onderwijs deelt mede dat het aanlceren van de nieu we Nederlandsche spelling in al de klassen en in al de graden van het lager-, middelbaar-, 'normaal- 'en technisch onderwijs "met ingang van ■het nieuwe schooljaar, algemeen zal gemaakt worden. Wat de openbare besturen betreft, is de advïsecrende commissie van meening dat het einde van het jaar 1946 dient .afgewacht. Men mag inderdaad verwachten dat het Nederlandsch parlement inmid dels een. beslissing zal hebbëri ge nomen. JUBELCONGRES VAN K.A.V. TE BRUSSEL Zondag 14 Juli wordt te Brussel hot Jubelcöngrès gehouden der Kris- telijke Arbeiders Vrouwengilden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der beweging. JUBILEUM VAN GRAAF CARTON DE WIART Donderdag 11 Juli was het juist 50 jaar geleden dat Hr Graaf Carton de Wiart, Minister van State, zijn Intrede deed in het Parlement als vertegenwoordiger voor Brussel. Graaf Carton de Wiart heeft se dertdien een groote rol gespeeld, zoo wel in de rangen van de Katholieke Partij, als bij de politieke leiding van het land. 50 Jaren heeft hij aldus gestaan in den strijd voor Kerk en Land. Hierom mag hem wel hulde worden gebracht. Ds gemeente De Panne neemt schikkingen om overkort een onge ëvenaarde serie Jubilarissen te vie ren. Hieronder volgen de namen der- te vieren Jubilarissen. Platina Bruiloft: Bultheel Amandi en Mylle Joanna, gehuwd 6-7-1881, Brouwersstr. 29. Diamanten Bruiloft: Schoolaert Pieter en Matsaent Rosalie, gehuwd 29-4-1884, Brouwersstr. 5. Deferens Alexander en Matsaert Elisa, gehuwd 20-5-1886, Bortierlaan 18. Gouden Bruiloft: Blonde Emiel en Defera Mathilde, gehu-wd 18-11-1892, Zieelaan 68. Decrop Désiré en Velghe Odila, gehuwd 20-1-1894, Walkierstr. 10. Lco'zra Felicien en Defeaene Maria, gehuwd 26-4-1894, Kasteelstraat 30. Cuvelier Camiel en Wijfecu Sidonie, gehuwd 2-8-1893, Kasteelstraat 46. Decamp Désiré en Van Hoof Marie, gehuwd 29-12-1896, Oilevierlaan 48. Bonvie Felix en Jacobs Maris, gehuwd 19-11-1894, Amfeachtstr. 11. Calcoen Dewldi en Destoop Leontine, gehuwd 6-2-1893, Konlhkl. Baan 17. Moeyaert Jules en Henderyckx Emma, gehuwd 14-7-1896, Veurnestraat 102. Tahon August en Vandevelde Eliza, gehuwd 15-10-1895, Vemmestr. 275. Schoolaert Julius en Riethaeghe Cam., gehuwd 13-2-1889, Marktlaan 22. Roubault Paul en Duohemin Emma, gehuwd 23-1-1894, Veurnestraat 303. Ryssen David en Verbanck Eugenie, geh. 16-5-1894, Lijnvisschersstr. 4. Vyaene Florimond en Legein Justine, goh. 6-2-1890, Nieuwpcortlaan 36. Vandienveegaete A. en Butseraen L., gehuwd 19-6-1891, Visscherslaan 6. Ver Decks Jar. en Merckx Franpoise, gehuwd 29-8-1896, Doktersweg 4. Zwertvaegher Hipp, en Dequeker M., gehuwd 15-1-1896, Duinenstraat 29. Lambrecht Emlle en Mms Maria, gehuwd 20-1-1894, Duinenstraat 49. Duyck Karei en Been Philomena, gehuwd 8-10-1890, Duinenitraat 51. Daele Florimond en Devroe Leonle, gehuwd 27-4-1893, Veurnestraat 41. Annys Pieter en Matsaert Clothilda, ■gehuwd 26-11-1896, Veurnestr. 147. Boe-la Pieter en Lenaers Olisa, gehuwd 29-7-1802, Veurnestraat 14. Vansche-euwijck Gust. en Thooris M., gehuwd 22-1-1895, Veurnestraat 112. W© houden heel zeker onze lezers op de hoogt® der volgende feestvie ringen. UITNOODIGING TOT VREDESCONFERENTE EINDELIJK VERZONDEN Inzake de verschillende kwesties welke Italië betreffen, zijn de vier Ministers van Buitenlandsche Zaken bijeengekomen te Parijs, eindelijk akkoord geraakt. Wij verwijzen hier naar ons hoofdartikel «Bultenlandsch Overzicht Er werd ten slotte een akkoord bereikt om de Vredesconferentie, waaraan 21 naties zullen deelnemen, te do-sn doorgaan op 29 Juli e.k. De 21 naties, die verwacht worden op de vredesconferentie zijn: De Ver- eenigde Staten, Rusland, Groot-Brit- tannië, China, Frankrijk, Australië, België, de Socialistische Sovjet-Rspu- bliek van Wit-Rusland, Brazilië, Grie kenland, Nederland, Indië, Kanada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, De Oekraïnische Socialistische Sov jet-Republiek, Tsjechoslovakije, Ethi opië, Zuidslavië en de Zuid-Afri- kaansche Unie. Maar toen de tekst van de ultnoo- digi-ng tot deze vredesconferentie diende opgesteld-, kwam het ander maal tot diep meening.'u-schil, de den de Russen aan obstructie en, block het dat alles weer op het doode punt zou ui-tloopen. Hr Bidault was eens te méér de bemiddelaar en na verscheidene dagen palaJberen, ge raakte men het toch akkoord en kon den de uitnoodigingen dan eindelijk opgesteld worden. Verschillen rezen op omtrent de te volgen procedure op de voorgenomen vredesconferentie, maar ook hier werd ten slotte een compromis be reikt. Er werd tevens besloten dat op de Vredesconferentie een meerderheid van de twee derden der stemmen zal noodig zijn om die voorgestelde be slissingen te doen goedkeuren. Dinsdag werd hef; DuAtsoh probleem besproken. Hr Molotov- bracht ter dier gelegenheid kritiek uit over. het ontwerp tot regeling-dier kwesti^ uit-- ge-bracht door den Hi' Bymes, en deze' verdedigde zijn- ontwerp. Eens te meer •bleken, -beide standpunten 'diep ver schillend. -«o» -• DE BRITSCHE GIJZELAARS TERUG IN VRIJHEID GESTELD De BritscKe officieren die een drie-: tal woken door Joódsche terroristen geschaakt werden en als giizjelaars weggevoerd, werden thans' terug, in vrijheid gesteld. Honderden Joodsclie vrouwen ma- nifosteeren te Tel-Avlv, - omdat hun mannen nog aangehouden bleven. Dé joodsche kwestie blijft steeds veel stof Opjagen. Zoowel in Engeland als in de U.S.A. betoogen de Joden tegen het optreden der Britten in Palestina en Wegens het door Enge land niet ingaan op het voorstel tot toelating van inwijking van 100.000 Joden in Palestina,. Op een dier be toogingen werd zelfs een Britsch vaandel met een hakenkruis opge schilderd, meegetroond. De Arabieren- blijven hunnerzijds •zich lialsstarrig verzetten tegen een verdere Joodsche inwijking in Pales tina. Voor hun part zeggen de Ara-' bieren: «Laat Amerika plaats bie den voor de Joden». De Vrabischs Liga harerzijds heeft een nieuw statuut gevraagd voor Pa lestina, dat in overeenkomst zou zijn met het pact van de O.V.V. Anderzijds- werd vooropgesteld dat. Engeland aan Amerika zcu vragen de moeilijkheden, te helpen dragen in Palestina zelf, waar de Britten zooveel last hebben om orde en rust te kunnen do-en heerschen. Na eep woelige zitting werd de verkiezing van Hr Rcynaud goedge keurd met 280 stemmen, tegen 132. «o» TOENEMENDE INCIDENTEN De beslissing der Vier Ministers van Buitenlandsche Zaken te Parijs, heeft te Triest toenemende inciden ten uitgelokt, daar de Italiaansche bevolking op allerlei wijze tegen die •beslissing protest wil uiten. De geallieerde troepen mo-tsten reeds gebruik maken van traangas- bommen om de betoogende m-enigte uiteen te jagen. Meisjes, die aan het praten stonden met geallieerde sol daten, w-erden de kleecteren afgerukt. Geallieerde- autos w-erden met stee- n-e-n bekogeld. Ook geallieerde soldaten manifes teerden, maar zonder wapens, tegen de houding der bevolking en ook hierbij kwarn het tot Incidenten. In Italië zelf rijst groot protest te gen de -beslissingen der Vier. Aldus stelt het blad Italië Lune-dide vor ming van een nieuwe nationalistische ■beweging in het vooruitzicht, gaven Italiaansche partisanen de decoraties die zij van de geallieerden gekregen hadden terug en luidde de grootë klok van de Universiteit van Padua gedure-nde drie dagen en drie nachten ten teek-en van rouw. -10» COMMUNISTISCHE EISCHEN BRENGEN REGEERING IN GEVAAR Het hoofd der Russische bezettings troepen in Hongarije heeftvan de Hongaarsche regeering geëischt dat deze alle Hongaarsche padvinders- en Katholieke Jeugdorganisaties zou ontbinden, dat de parlementaire on schendbaarheid zou opgeheven wor den van twee vertegenwoordigers van de Partij- der Keuterboeren, dat streng zou opgetreden worden tegen ongenoemde fascisten en wordt even eens de katholieke geestelijkheid aan gevallen. Dsze elschen zullen de Hongaar sche Regeering in moeilijkheden brengen en regeeringscrlsis blijft zelfs niet onmogelijk. mijn ter wereld, gelegen te Pathun, nabij Moekdsn, werd onlangs on bruikbaar gemaakt. Deze correspon dent weet ook te melden, dat Cht- neezen en Japanners voorbeeldig samenwerken. In Moekden verschij nen plakkaten, zeggende: Smijt de Rus.-xn buiten! Zij hebben het Verdrag geschonden! ONREGELMATIGE VOLKS STEMMING s H-et blijkt al meer en meer dat de voor twee weken gehouden volks stemming in Polen op onregelmatige wijze gehouden werd. De oppositie partijen protesteeren daix ook reeds tegen die onregelmatigheden. De no ta hieromtrent vermeldt een 300 ge vallen van vervalsching. Naar een der weinige buitenland sche correspondenten, die het aan gedurfd heeft de onregelmatigheden over dit referendum aan de wereld te onthullen, blijkt dat alle kies- kommissies uitsluitend uit commu nistische elementen bestónd; dat aan gestelde bijzondere commissies het recht hadden de kiezers aqh te duiden die mochten gaan stemmen; dat -alle witte stembrieven automa tisch als ja «-stemmen werden aan zien; -dat, gezien geèh èenzelvigheids- 'kaart móest word-en voorgelegd aan zienlijke groepen kiezers van de eene localieit naar de andere trokken om er telkens hun stem uit te brengen, enz. Aldus werd ook vastgesteld dat van een kiesdistrict alle stembrieven door een en dezelfde h$nd waren in gevuld. Kiescommissies verdraaiden ook volledig de. bekomen resultaten. Zoo werden voor een kiesbureau 144 ja-stemmen en 1166 n-een-stemmen uitgebracht, maar het officia:l resul taat luidde he-elemaal verkeerd. Te Krakau werd anderzijds de ver tegenwoordiger van de Boerenpartij vermoord. GANSCHE GEMEENTERAAD UITGEMOORD Het terrorisme steekt weeral den kop boven in Griekenland. In de streek van Kilkis heeft een gewapende bende den ga-nschen gemeenteraad van het dorp Mandres uitgemoord. De Regeering meest gepantserde troepen uitzenden om de rust te her stellen. In zelfde streek, bij Kontokerassia, viel een 150-man sterke terroristen- bende, onder dekking van 300 vrou wen en kinderen, een infanterie- compagnie aan. Een zwaar gevecht ontplooide zich daarbij., waarbij 7 soldaten gedood werden. Zestien soldaten werden als gijze laars meegenomen door de terroris- sten. Naderhand werden de ongeluk- kigen dood teruggevonden, met over gesneden keel. Dez-a gruweldaden heeft de anti communistische stemming veel veld doen winnen in het land. De Minister van, Openbare Orde beschuldigde de -communisten van terrorisme en vroeg de aanhouding van alle communistische leiders. «o» VERKIEZING VAN REYNAUD GELDIG VERKLAARD De Fransche Communisten- hadden de Constitueerende Vergadering ver zocht de verkiezing van den Hr Paul Reynaud ongeldig -te verklaren. Hr Reynaud protesteerde tegen den voorgestelden- maatregel en verdedig de zijn verkiezing voor de Constitu eerende Vergadering. In zijn uiteen zetting was de Hr R-synaud niet malsch voor de communisten en ver weet hen hun houding in 1939-1940, toen zij op 1 Mei 1940 do arbeiders aanzetten een einde te makea aan de vijandelijkheden» 54.000 DUITSCHERS DOOR DE RUSSEN UTGEDREVEN De bezattende Russische macht in Oostenrijk heeft beslot-pi 54.000 ■in de 'Russische bezettingszone van Oostenrijk verblijvende Duitschers Uit -te drijven .en hun goederen in be slag te nemen. Een aanvang werd reeds, met deze uitdrijving genomen. De Oostenrijksche Regeering is dienaangaandein diep meenings- verschil geraakt met de bezettendë -Sovjet-overheden. «O» ONAFHANKELIJKHEID VERWORVEN Door de U.S.A. werd de onafhan kelijkheid toegekend aan de Philip- pijnen. De U.S.A. heeft hierdoor geen koloniën meer. Op de Philipp'ijnen zullen de Ame rikanen evenwel steunpunten behou den en meer troepen dan voor den oorlog. Op economisch gebied is nau- we samenwerking voorzien. «o»- DE RUSSEN VERNIELEN DE INDUSTRIE De speciale correspondent van de «Daily" Telegraph» in het Verre Oosten, meldt dat de Russen al de Mandsjöerische machines, die zij niet konden wegslep:n, vernield heb ben. De grootste openlucht-kolen- EERSTE HEILIGVERKLARING SEDERT DEN OORLOG DEZE VAN SINTE CABRINI Zondag 7 Juli jl. weid in. Vatikaan- stad Moe-der Prances Xavi-er. Cabrini onder grocteche plechtigheid Heilig verklaard. Dit is de eerste Heiligverklaring ssd-ert den oorlog. Sjr.óe Cabrini is oo-k de eerste Hei lige der Vereenigde Staten van Ame rika. Haar feestdag werd bepaald, op 22 December. «o» Oostenrijk. In de Tyroolsche bergen hebben led-en van den Fran- schen Veiligheidsdienst sprookjes achtige schatten ontdekt, namelijk 200 kgr. edele metalen en duizenden trouwringen met Israëlitische namen ingegrift.Men meent te weten dat dit alles afkomstig is van juweelen welke afgenomen werden in een Duitsch concentratiekamp. Frankrijk. De grondwetscom missie heeft met eenparigheid van stemmen het principe van het twee ledig Kamerstels'ël aangenomen. Engeland. Ongeveer een vier de der Britsche land-bouwarbeiders zijn Duitsche krijgsgevangenen. An derzijds hebben reeds talrijke En- gelsche meisjes een paspoort aange vraagd om naar Italië te mogen af reizen om er een huwelijk aan te gaan met Italianen, die tijdens den oorlog krijgsgevangen waren in En geland en sedertdien naar huis moch ten keeren. Engeland. De bekende Engel- sche schrijver Wells heeft een aan val gedaan op het Engelsche Ko ningshuis. Groote naklank hiervan wordt ev>' nwel niet verwacht. Duitscliland. In de Amerl- kaansche zone werd bevelen dat alle houders van bankbriefjes van 1,000 mark deze moesten aangeven en de herkomst érvan mededeelen. In de Britsche zone zullen de. soldaten en de personenin dienst van het Brit sche leger sterlinibons ontvangen, in plaats van marken. Anderzijds wordt gemeld dat ieder maand nog 'een 10.000 Joden uit. Rusfand en Po len in de Amerikaansche bezettings zone toekomen, die hun land ont vluchten. Pole:-. Te Kielce had een kleine jor a Joden beschuldigd van mishandelingen. De bevolking ging de Joden, wonende in het huis door den 9-jarigen jongen aangewezen, te lijf, en niet min dan 41 Joden wér den er vermoord. Toen alles voorbij was, bleek dat de jongen eenvoudig weg leugens had verzind. Spanje. Hei brood wordt voortaan in. Spanje gerantsoeneerd op basis van 250 gram per dag en per persoon. Roemenië. In Roemenië werd de doodstraf afgeschaft. V. S. van Amerika. De laat ste Duitsche krijgsgevangenen, in de U.S.A. vertoevend, worden thans ge repatrieerd. Tijdens den oorlog be droeg hun totaal 379.000. Neurenberg. Twee leden van de Fransche delegatie op het Proces van Neurenberg, werden tijdens een uitstap in de omgeving, door de be volking van een dorp aangevallen ën afgeranseld. De bevolking van Poperinge heeft eens te meer getoond dat allen ech te Mariavereerders zijn en blijven. Onder Gods blauwen hemel door trok de prachtige Processie de stra ten der stad! 't Was, een feeërie van kleuren en bloemen,'t was waarlijk dé feeste-dag van O. L. Vrouw van St Jan. Geheel de Processie was een aaneenschakeling van voorstellingen Uit Maria's leven, in mooie en ver zórgde kleedij en door spraak, mu ziek en' gezang weergegeven in stille en echte piëteit voorgedragen. Bij 't voorbijgaan van 't Mirakelbeeld tril den alle harten van vreugde. Aan all-en'die de Processie opluis terden door hunne tegenwoordigheid, een woord van dank, in naam van gansch de bevolking en van alle toe schouwers. Ook een dankwoord aan al dezen die niets ontzagen om de Processie zoo luisterrijk mogelijk te maken. Alles Maria ter eerel Mocht het door Haar als liefdepand aanvaard worden. Ja, Poperinge, Proficiat! Gij ■hebt schoon en godvruchtig de negen- daagsche Plechtigheid geopend. Als 't God belieft, toekomende jaar komt. nog wat bij en daarom, vraagt men nog groote m'enschen van goeden wil, die door steun en aanwezigheid de groepen zullen helpen opluisteren. Dank op voorhand. Bericht. Aan allen die hun Pro- cessiekostumen in eigen huis bewa ren wordt herinnerd het streng ver bod deze in leening te geven of te gebruiken voor stoeten en tooneel. 't Zijn uitsluitelijk Processlekostu- men! UIT DEN GROEP VAN HET GROOT MIRAKEL VAN SINT JAN De echtgcnootcn Rassoen Vanhove en Jacqucminne Bayaert met de meid Peiernelle; E. H. Dicderik Roene, kapelaan van St Jan ten tijde van 't Mirakel, die 't herlevende kind doopte. Het is dit Mirakel dat d® Processie deed ontstaan en nu telken jare erin herdacht wordt. Thans is gebleken dat slechte 10 der dieren welke op die schepen wa ren ondergebracht op slag gedood werden. De geleerden stelden even wel vast dat de overlevenden zouden aangetast zijn. Slechte een varken overleefde den ondergang van het Japansch schip Sarawaen werd zwemmend op het water aangetroffen en opgepikt. Bij nader onderzoek, zou ook geble ken zijn dat de getroffen schepen zwaarder hebben geleden dan oor spronkelijk werd gedacht bij een schouwing van uit de lucht. Naar ver luidt ontplofte de bom. te ver van het doel, namelijk op 7-00 yards van de «Nevada», tevens op 50 voet boven den waterspiegel in plaats van 500 zoo al-s was voorzien. Aldus ging een groote kracht verloren op het water. De volgend® proefneming met een atoombom gaat -thans door den 25 Juli aanstaand®. Twee Jongens en drie meisjes gin gen baden te Knokke. Door een on bekende oorzaak verdwenen ze plots in- de golven. Dank zij spoedig opda gende hulp konden de beide jongelie den en een meisje behou-den aan land gebracht warden. Helaas twee der meisjes verdronken. Het zijn de 18- jarlge Geeraert Julia van Zomergem en de 19-jarige Van Parijs Agnès, dochter van den oud-onderwijzer van Oostwinkel. Ten nadeel© van een Kasseltsche firma werden duizenden zegels voor koffie, suiker, enz. ontvreemd. De da der, een werkman dier firma, werd aangehouden. VOLKS VERZEKENSI De vrouwen bidden heel den nacht! De mannen nutten Vadergrond! Die aarde schenkt hun marmenkraüj De wapens fclett'ren in het rond! Daarbachten de Groeningebeek, Staan ridders in 'n mom van stai( De lans geveld voor d'eersten steé Het voetvolk schittert van 't metat.' 'tKlaroent! Vooruit! Vrijheid of dooi| De goedendag tegen him zwaard! 't Harnas tegen hun borsten bloot I De Leeuw is nooit geëvenaard! De schok is wreedDe ridders vloodtl Nog vóór het vallen van den naohi, Zeshonderd Gulden Sporen! Dood! Daar ligt de bloem van Frankrijk [macht Beselare 1946. GEO. indien uw jongen later eej AMBACHT moet kennen, sbuuf! hem naar de vakschool 28-38 Leenstraat 28-38 beschikt U over een lagere en middelbare graad) INTERNAAT EXTERNAA* Daar wordt aan uw Jongen een DE&ELUKE OPVOEDING en een GRONDIG ONDERWIJS gegeven in de: werktuigkunde; 2. ELECTRICITEIT. 3. HOUTBEWERKING. 4. WEEFKUNDE. 5. KLEERMAKERSKUNSH Deze laatste af deeling is NIEUW, HENTG IN DE PROVÏNClH Traaft nadere inlichtingen. (246) Totaal: 820 punten., Groote Onderscheiding: 85 697 A 1. Vanackere Leo, Wevejgem. Onderscheiding: 75 -"= 615 p. 2. Deceuinck Leopold, Dadlzele. 3. Theünlnok Julia&n, Zarren. 4. Noterdaeme Daniël, Leisel®. 5. Vandecapelle Raoul, Meulebeke. 6. Vandecasteele Gabriël, St-Denljt, 7. Trybou André, Houthulst. 8. Van De Ghinste Jul., Koolskaimflt 9. Vanhaverbeke Paul, Wevelgem; 10. De poorters Adelson, S-taden; 11. Camerlynck André, Kóksljd®. 12. Opffnus Marcel, Geluwe; 13. Berthier Rafaël, Torhout. 14. Gjael Oswald, Aalter. 15. Sarazyn Walter. Oostende. 16. V.-d.-driessche Stef., W.-roczeb:k«, 17. Maltorancke Pieter, leper. 18. Moeyaert Omu, Oostkamp. 19. Tijdgat Hendrik, Küurne. 20. Vlamynck André, Meulebeke. 21. Dufourmont Jan, Rekkem. 22. Hoste Rafaël, Vlam-ertinge. 23. Verhellen Norbert, Wcrtegem. 24. Kinoo Roger, Hoogstede. 25. Markey Joris, Pervijze. 26. Verfaillie Urbaan, Izegem. 27. Van Laere Gerard .Wimr-ene. 28. Bflliet Louis, Sint-Krufe. 29. Braet Jozef, Ruiselede. 30. Teerlinck Joris, Ocstkamp. 31. Van Coppern-oUe Maur., Ruisriedt 32. Lagae Marcel, Lauw*. Op voldoende wijze: Op voldoende wijze65 533, 33. Vandelanotte M., Dikkebusch. 34. Tieghem Emiel, Izegém. 35. Vereruysse Victor, Zweve-zele. 36. Paityn Jaak, Zonnebe-ke. 37. Lampaert Roger, Geluwe. 38. Warlop Bernard, Mieenen. 39. Ducatte:uw M., St-Eloois-Vijve. 40. Vanisteelandt Herman, Bernegen 41. De Volder Roger, Kanegem. 42. Devoe Reimond, Wervik. 43. Rotsaert André, Vlissrgem. 44. Maeseele Joris, Zweveaele. 45. Broché 'Urbaan, Besen. 46. Wüclcmeersch Pelix, Brugge. 47. Mullebrouck Hendrik, Wevelgem, 48. Bode Gerard, Nieuwmunster. 49. Deprez Achiel, Assebroek. 50. Haghebaert Denijs, St-Andrlea. 51. Vanassche Gabriël, Hulste. 52. De Moor Frans, Torhout. 53. Oragenae Daniël, Snellegem. 54. Vermeulen Victor, Wnardamm®. 55. On-gena-e -Gilbert,. Snellegem. «IK HEB GEEN GELUK». Zwartkijkers verliezen altijd. «Het geluk is voor iedereen DUS OOK VOOR MIJ.» Koop vandaag nog uw biljet van TREKKING 27 JULI. (221 Een Antwerpsch wisselagent, Prat van Nuland, werd vermoord gever- den in een bosch te Schoten. 0 moord werd als volgt ontdekt: ee boschwachter had vuurschoten V hoard en spoedde zich naar de plas waar hij meende dat schoten gevall-en. Aldaar zag hij langs baan een auto staan en kort da kwam een man te voorschijn uit Mj bosch die verklaarde aangerand zijn geweest door twee Amerika en den fooschwachter vroeg zijn te gaan halen in het bosch. Wijl boschwachter aan dit verzoek gaf reed de autovoerder ervan en de boschwachter vond In het bost het lijk van een jonge man met do® schoten hoofd. Het Parket van Antwerpen stek onmiddellijk een. onderzoek in dn met welslagen bekroond werd. Aidu werd uitgewezen dat de Hr Van N» land een auto wou koopen -n hi® voor 109.000 fr. had afgeha. 'd. H: had zich in betrekking gesteld W' een persoon die zegde e-en auto f willen vericoopen en maakte met i' zen een proefautoritje, dat hem de naar het fatale bosch van Set- ten, waar hij met een revolversct# gedood werd, zijn lijk in het bost' gesleept, en van de 100.000 fr. beroofd. D© ma.n die een auto wou verkol pen werd eveneens gevonden, ook Antwerpenaar, die later in Oosten® -kon warden aangehouden, Door d® inspectiediensten van Ministerie van Ravitailleertng wen 110.000 liter aikohol, bestemd voor zwarte markt, aangeslagen. Alsm» werd beslag gelegd op 50.000 1$} geestrijk© dranken, 300 ton verschillend© honcterU ton d© sjoederen» UAL. 50.000 Ut® on kolen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2