Geef mj... Ml mm ai Uit t r ope? JlJZl MATRASSEN UIT POPERINGE TENTOONSTELLING NORMANDIE STOFZUIGERS STRIJKIJZERS OOLROGSSCHADE SPECIALE TRAMS MET POPERINGE-KERMIS UIT IEPER ss PUI 13 Juli IS -»■ i.i.k*-anm •p.- y "^LUllASGl .7-'"- „vl i, v. .- W.'i «HET NIEUWS VAN DE WEEK i Bladzijde 3. O'S. 6 u - --J» Middelbare Beroepsschocl, Leer werkhuis, Handëlsaf deeling, Lagere Scholen van de Zrs Benedictinessen, Boeschenestraat, 14, Poperinge. Voor de 1° maal na den oorlog zal de jaarlijksche Tentoonstelling, van de werken, vervaardigd in Beroeps- school - leerwerkhuis - Modes - Lage- ZONDAGDIENST OP ZONDAG 14 JULI 1945 Geneesheer: Dr Florizóone. Apotheker: Hr Notredame. Veearts: Dr O. Dereckx. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Scholen en Kantschool plaats he-b- ben, op Vrijdag, Zaterdag en Zendag NAAIMACHINES 112-13-li Juli. Alles voor alle merken. Een vriendelijke ultnoodiging wordt gericht tot de ouders, kennissen en vrienden der leerlingen alsook tot de Oud-leerlingen. Vrije ingang langs de schooldeur. Iedereen is welkom. (117) Heet. MAELBKANCKE, Veurneslr. DG, Poperinge. (12) BURGERSTAND van 4 tot 11 Juli 1946. Geboorten. Cocq Nicole d. v. Henri en Hernaert Go-de lieve Abeele- •tatiepiaats 1. Bourgeois Nicole, d. y. Nestor en Desegher Maria Jager- «traat 4. Delanghe Freddy, z. v. Raymond en Heze Flora, Gouden- hoofdstr. 7. Pareyn Frieda, d. v. Albert en Deiye Martha, Westvlete- renstw. 9. Gheus Luc, z. v. Jerome en Cossey Alice, Switch Road 12. Deraedt Ghisiain, z. v. Joseph en Deroo Marthe, Watou. Dejonck- i\eere Willy, z. v. André en Deweerdt óermaine, Brielen. Vermeulen Ed dy, z. v. Georges en Milleville Alice, Elv-erdinge. Gruwier Jean, z. v. Karel-Louis en Loncke Maria, Vla mertinge. Overlijdens. Dequidt Jules, 70 J., ongeh., Abeelestw. 8. Dcqueker Ju liana, 67 j., echtg. v. Ver mote René, Bo-eschepestw. 12. Ruckebusch Ca- xnille, 77 j., echtg'. v. Quaeghebeur Emma, Gasthuisstraat 5. Huwelijken. De Roo Florl, beton werker, en Desegher Alice, z. b., bel den v. Poperinge. Bryon Jules, sir.ids-gast, en VerhuLs-t Germana, in- pakister, beiden v. Poperinge. No tredame André, metser v. Proven, en Papegaey Maria, fabriekwerkster v. Poperinge. Huwelijksbelofte. Gouden-hooft Rog-ar, trein-wachter, en Prinsie Ma deleine. naaister, beiden v. Poperinge. PRIESTERS VAN DE WEEK St-Bertinus: E. H. Veys. St-Jan: E. H. Vandenberghe. O. L. Vrouw: E. H. Vandenberghe. MEVR. J. MOREL-ORBIE brengt ter kennis dat zij vanaf Zondag 30 Jiini, in haar winkel, j lfperstraat 76, Poperinge, te koon biedt: Alle. KINDERARTIKELEN en BENOODIGDHEDEN VOOR KINDERVERZORGING-, Gediplomee-de -Vroedvrouw, 401. (144) KL,*..14.1.3 De Kermis brengt veel leven, in de stad, er was een macht van volk Zondag 1.1. De Maandag was eerder stil. maar Dinsdag' was er weerom veel beweging in ds-n namiddag met den paardenkoers en na deze blijven natuurlijk veel bezoekers eens rond toeren cp da kermis. De kcers voor beroepsre-nners lokte Woensdag' even eens veel volk naar de stad de koers was ten andere .een volledig sules-es. Meer geven we daarover in de afzon derlijke rubrieken. Bonderadg een rustpoos midden de kermisweek. Elke-n morgen-trok een of andere bedevaart uit het omliggende den om megang rond, om genaden vanO. L. Vrouw van St Jan af te smeeken. Ook zagan wij verders pp, alle uren van den dag. van den heel vroegen morgen tot laat in den avond, afzonderlijke bedevaarders den ommegang doen. En... de Kermis gaat nog voort. Zaterdag avorii en Zondag wordt bet cp cie markt wederom vollen bak... en Pameltj-e, de opsluiting zal in de Bruggestraat gevierd worden. NIEUWE MODERNE ZAAL Hondstraat POPERINGE. GROOTE VERMAKELIJKHEDEN OP ZATERDAG 13 JULI OP ZONDAG 14 JULI OP MAANDAG 15 JULI Ingang: 15 frank. ULI 0.63) 1 KATHOLIEKE HARMONIE Het concert Maandag j.l. aan de leiien aangeboden--had vele leden mar h,.f van den Katholieken Kring aan- fctefct. I>e uitvtei-ing, onder de kun dige kaoiiig van Hr„ J.. Wyns'oergne, verliep opperbest en viel ten zeerste li-, o-en smaak van het aanwezige, pu- blieiwat bewezen werd dóór het handgeklao n-a elk dar uitgevoerde stuken., L>e Harmonie is op den goeden weg; dat alle muziekanten voortaan ook verder medewerken met Chef en met Bestuur tot verderen bloei. Maandag' komen alle muzikanten te 1.45 u. bijeen in den Katholieken Kring cm eerst de feestvierende leden van de handboogmaatschappij Wil lem-Teil met haar jubilarissen te ver gezellen naar het park van V/illem- Tell. Daarna wordt het Kermisuit- stap.ie voor de muzikanten voortge zet. Niemand mag' ontbreken. HIS MASTERS VOICE VERDEELER: V. DE CORTE VANDEN BERGIIE Ieperstraat 102, Poperinge. (191) VERGADERING VAN I)E BOLLING IN DEN KATHOLIEKEN KRING Ruim veertig bolders li-eten zich Inschrijven vcor deze bo-lling. De eerste en de tweede schifting werd hardnekkig betwist tussohen de in geschreven ploegen en al wie de par tijen volgde heeft er veel genoegen aan beleefd. Donderdag bleven nog drie ploe gen in lijn om de eerste prijzen, namelijk deze van de HH. Lucien Deschodt, Gerard Vermeulen eoi Mo dest van Brabant. Donderdag had de bekorting plaats om de prijzen 4, 5, 6, en 7. De bekor ting om de eerste, tweede en derde prijs heeft plaats Vrijdag avond 12« dezer. AANGIFTE OF INLICHTINGEN ZITDAGEN VOOR TE POPERINGE: Bureel in Gast huisstraat 44, open den Maandag, Woensdag en -Zaterdag voormid dag, van 9 tot 12 uur; ander dagen gesloten. TE KEMMEL: Zitdag op Donderdag 18 Juli a.s., van 9 tot 16 uur. DE GOOCHELAVONDEN IN HET VOLKSHUIS De go-ochslavcnd-3ii op Woensdag co, D-t-nderadg 1.1. in het Volkshuis gegeven door Prof. Beima-ns kenden een g-rcet Suisses, zco wat het aan het publiek vo-crgesohotelde betreft als aan aanwezigheid. Wat voorgebracht werd paalt wer kelijk aan het ongelooflijks, wij zou den wellicht zeggen aan to-ove-rii. Het is dan ook niet te vs-rwcnd-eren, d-at alle aanwezigen uiterst tevreden zijn geweest over hun avond. Het is niet zonder reden d-at Prof. Bei-mans de Koning dor goochelaars wordt genoemd. Gezien het overgroot suks-ss be haald d-oo-r Prof. Belma-ns de zaal was bij iedere- vert-ooning teüken-s te klein wordt nog op Vrijdag 12 Juli, te 20 u. een laatste vertooniog ge-geven. G-e zult uw tijd er niet beklagen. DIENST DER BEVOORRADING AARDAPPELKONTRAKTEN De laatste -da-g vcor het inbrengen dar aardappelcont-racbsn is Maandag 15 Jlili. Men we-ze herinnerd dat de Dienst der Bevcariradir.ig Maandag namiddag gesloten is. ZWARE VAL Vr. A.' D. uit d-e Fottestraab was Vrijdag 5 Juli j.l., in dear morgen, bij de Kermisschcenmaak, op een trap- la-ddörtje in haar ke-uken geklommen om er het plafond af te w-assohen. Wijl ze boven op de ladder stond ver loor ze plots liet evenwicht en oloftc zwaar ten gronde. Zij we-rd onmid dellijk overgebracht naar de kliniek waar een lichte beendieirb-reuik in den. rec-hte,relle-bocg vastgesteld wierd-, De vrouw kon dan ook 's anderendaags huiswaarts keeren. DAVIDSFONDS - BOEKERIJ Een maand gesloten. De Davidsfords - boekerij, Iep-er- st-ra-at, 29, wordt voor een maand ge sloten. Alle boe-k-e-n dien-en teruggebracht te word-en op Zcnid-ag 14 Juli van 11 tot 12 u. en ten laatste Donderd-ag 18 Juli van 1.30 -tot 3.30 u. HET BESTUUR. BETAALD VERLOF Wegens het betaald verlof zullen onze magazijnen -gesloten blijven tot en met MAANDAG 15 JULI G. TRUANT-DUCOURANT (267) Veurnestraat 14, Poperinge. WILLEM TELL IN FEEST Onzë stedeliike ha-ndboogmaat- schappi.' viert Maandag 15 Juli feest. Zestien leden vieren dien dag hun meer dan 30 iaar lidmaatschap. Te 14 uur vergaderen de leden in hun lokaal Katholieke Kring om in green- en begeleid door de Katho lieke Harmonie Ste Ceciliain stoet on te trekken naar hun park, waar het feest zal gesloten worden mefeen luisterrijk - schieting voorde Zaterdagavond wat te diep in m-et een lu.stem.ik. schletm„ voor de j gekeken en von-d het maar leden. FILMLEIDING CINE PALACE. «De Gieren der Wildernismet Gil Martin. Voor allen. CINE ROYAL. «Heel de Slad danstmet F. Gravey en L. Raimir. Voor volwassenen, met voorbehoud. LANDBOUWERS Voor de gos-d'S hoedanigheid in LAND20UWKALK en MEST STOFFEN, wendt U in volle vertrouwen bij: OMER TIL 1,1 E, Abeeksteenweg 9, Poperinge (C.53) DONKEREN OfdMEGANG Era massa g-elcovlg-e-n wordt heden verwacht cm deel t-c nemen aan den Trukeren Ommegang, O. L. Vrouw v.-a Si, o an ter e-ere. Te 4 u. wordt ter dier gelegenheid Er.uicen gehouden in St Janskerk, waarna Denkeren Ommegang cn P..:'hti.g Lol'. Wel - Flocon - Bedde-coutilis Gewatteerd® Sprei-: n - Sargiën. Bij E. DOBBELS, Tel. 248. (15) Bruggestraat 3, POPERINGE. DUIVENVLUCHTEN DOUHDAN, 7 Juli: 1. Dewickere R.: 2. Parein J.; 3. Amez A.; 4. D:- wickerr K.; 5. Dave O.; 6. Derycke- L.r.ouek; 7. Lava A.8. Creus A. 9. Verhaeghe-Beernaert 10. Scha- b.Jiie M.: 11. Colpaert A., R-eningelst; 12. Desasher J.; 13. Id.; 14. Beck R.; 15. Cr.ms A. 16. Decoker J. 17. Lrseure U.. Woesten; 18. Barroo G., Vyestcuier; 13. Vermeulen G.: 20. Id. AR.RAS, 584 duiven: 1. Dewacht- r G ,:2. Verpoot E.; 3. Dalleine G.; 4. Verhaeghe-Beernaert; 5. Lequisn J.; 6. ld.; 7. Schihkels Gebr.; 8. Ver meulen G.; 9. Cla-bau M.; 10. Blan- cka-:rt A.; II. Verhaeghe-Beernaert; 12. Creus A.13. Vechaeghe-Beer- nr.ert; 14. Vermeulen Gr, 15. Dume- lie Ar 16. Desagher J.17. Benauwdt A ia. Blanckaert Mr, 19. Bamelis G.; 20. Verm uien G. VERLOKEN EN GEVONDEN Verloren bruin ledeiran geldbeu- pcl -t- geld 1 deren vróuwanhand- Kdhcein ar in bandu urw-s-rk vc-or- echoot dianuanten oorring porte feuille mihoudon-de ruim 3.000 fr. en paptea-en. Gevondendrie lederen geldbeu gels twee vulpennen zakje met ro zenkrans kiaiderwantjachthond toegekomen. lui. ten politk'bureelSL UITSLAG PAARDENPRLTSKAMP VAN 9 JULI 1946 I. - Heng'steveuleiis gebo-.-en in 1946 1. Wed. K. Vanhoutte Wulveringem. 2. Karei Baelde. Dranouter. 3. Edward Loaahe, Poneringe. 4. Dequefcsr Valeer Po-peringe. 5. Daniel Cordenie". Poperinge. II. - Henesten of Ruins geb. in 1945 1. Pierre Ouachebeur. Poperinge. 2. Devos Jozef. Vlamertinge. 3. Kamiel Swertvagb'r Alveringem. III. - Merrieveulens geboren in 1946 1. Baelde Karei, Dranouter. 2. Dewaele Prosper. Stavel-e. 3. Var.uxem Firmin. Westvleteren. 4. Rcmmens Gerard, Vlamertinge. 5. Dauchy Jules, R-eningelst. IV. - Merriën geboren in 1945 1. Rommens Gerard. Vlamertinge. 2. Vermeersch Emi-el, Vlamertinge. 3. Debrrgh Alex, Westvleteren. 4. Baelde Karei. Dranouter. 5. Deraedt Wed.. Dikkebusch. V. - Merriën van 2 jaar 1. Guaghebeur Arthur. Poperinge. 2. Wed. Vanhoutte, Wulveringem. 3. nghe Jozef. Watou. 4. Baelde Kavel, Dranouter. 5. Deraedt Wed.. Dikkebusch. VI. - Merriën van 3 jaar 1. Jerome Notebaert, Poperinge. 2. Jean Ollivier. Nieuwkcrke. 3. W-ed. Verdonck. Stavele. 4. Jerome Notebaert, Poperinge. VII. - Merriën va.i 4 jaar en nioor niet genrimeerd 1. Debergh Alex. Westvleteren, 2. Swértvagher Camiel. Wulveringem. 3. Wed. Vanhoutte. Wulveringem. 4. Dauchy Jules, R-mirigélst. '5. Dera'eat' Wed., Dikkebusch. VIII. - Merriën van 4 jaar en meer geprimeerd 1. Baelde Karei, Dranouter. 2. Pierre Quagh-rbeur, Poperinge, 3. Idem. 4. O. Demeulemeester. Westvleteren. 5. Baelde Karei, Dranouter. IX. - Kweekmerriën met afstammelingen 1. Pierre Quaghebeur, Pcperinge. 2. Baelde Karei. Dranoub.r. 3. Vanhoutte Wed., wulveringem. 4. Dauchy Jules. Reningelst. 5. Vermeersch Emiel, Vlamertinge. De Secretaris, E-: Voorzitter, R. Ostyn. P. Quaghebeur. OP FAMELTJE-MAANDAG, 15 JULI ter Café «ST-OME'R», bij A. Dumelie, KONIJN VAN 4 KGR. te verboi.cn door den tuin. Gegeven door Lef-ever Leopol-d en Debeir Lucien. Begin ts 9 uur. Bekorting te 12 uur. (C.71) HONDENCLUB 't WESTLAND Om ï-edien dat de Hcn-d-einclu-b- Mo-sskróeui cp Zondag 14 Juli zijn 25-jarig bestaan viert en op zelfden dag ter d-ier gel-sgeinheld ten wed strijd inricht, ken bij beslissing g-e- t-roife-n door de Kinolcgische Club van België, door o-n-zie plaatselijke ve-reen-iging geen officieels wedstrijn worden ingericht te Pope-rin-ge cp zelfden datum. Hondenclub «'tWestland» ver hoopt evenwel binnen kort toch een wedstrijd te kunnen inrichten. Op tijd en stond zal hierover dan kon a wend-en gedaan. HET WERK VAN DEN AKKER Landenaarsbond - Poperinge. PRIJSBOLLING. Al de leden wor den vriende-lij-k uibgeno-odigd, om deel te n-e-men aan de Kostelooze prijs- bolling' doo-r den «Uil», waar er een 1009-tal fr. prijzen ts verhollen zijn. Dsze balling; begint stipt cm 3 u. op Pame-ltje Maandag', 15 Juli. Voorwaarden Niemand mag meer dan e-ens bollen. Er zijn som tijds leden die 'n de onmogelijkheid zijn van te ko-men, wel die mogen hun d-osn vervangen doer een lid va;n hun huisgezin. Allen dus ne-a-r d-e Prijsbollinig', in uw ge-woon lokaal Volkshuis Oo Maandag- Pameltje, 15 Juli om 3 uur. DRONKAARD BESTOLEN Zek-e-re A. L. uit Krombeke had het glas gekeken en von-d het maar.bs-st een tukje te gaan d-oen in die meer- sehsn langs de Koeistraat. Toen hij verder in den nacht wakker kwam waren -dieven er vandoor met de bei de wielen van zijn fiets, die de man n-aast zich had laten liggen alsmede met zijn portefeuille, die, naar hij zegde, een 7oo fr. zou hebben inge houden. D-e politi-s stelde èen o-n-derzoek in. VINKENSTELLINGEN Uitslagen van Ksrmis-Zo-ndag 7 Juli j.l., in «De Voorstad». Ie Categorie. 1. Noël, Artois Le-cn, (515) 2. Blum, Goose-n Cyrie-1, (498) 3. Irma, Uze-sl Maurits, 450) 4. De-la-di-er, Goos-sn Cyriel, (441) 5. Notje, Cayze-ele Lu- ci-en, (393) 6. Kramer, Uze-sl Maurits, (388) 7. óxo, Beheyt Fi-rmi-n, (357) 8. Myood, Pouse-ele Pamphile, (334) 9. Ds Me-es, Decreus Daniel, (327) 10. G-uido, Oibi-s Alfons, (326) 11. Joris, Uzeiel Camiel, (320) 12. Ivoi, Uzeel Camiel, (315) 13. Blekken Jan, Hauspie Gusfaaf. (310) 14 Err.est, Taffi-n Camiel, (297) 15. Fhipp-s, Cauwelier Guido. (284) 16. Karlo, Saesssin Juli-en, (236) 17. Mickie, D-s- qu/Ske-r Remain, (224) 18. Majoor, Durant G-srard, (216) 19. Oscar, Quaghebeur Nestor, (190) 20. Micki-s, Decreus An-dré, (177). 2" Categorie 1. Ds Waal, Collez Ch„ (153) 2. Fatty, Bae-rt Marcel, (143) 3. Ne-sto-r, Devos An-dré, (160) 4. De Klapper, Neul Roger, (164) 5. Fluppe, Oo-ghe Maurits, (168) 6. Himl-er, Adam Hen ri, (97.) 7. Maurice, Spillsbout Eli-s, (76) 8. Ardita, Cayzsele Lucien, (53) 9. Jarnac, Key'r-igraaart EHie, (30) 10. Daniel, Wyckaert Robert, (22) 11. Flip. Devos André, (15) 12. To-mas, Verfaille Oscar, (1). Een konijn voor de minste zangers. Dumelie Achisl, (19) Graeschepe Albert, (27) Taffin And-ré, (29) Milleville D-ar.-iel, (7) Jacques Jerome (8) Truwan-t Omer, (10) Ksyn- gnas-rt Rsr.é, (38). Op Zondag 14 Juli in de heiberg Ds Klokke», Koer van den Omme gang, bij Oscar Verfaillis. Vinken- s telling om 9 u. 's morgens. SLACHTEN VAN RUNDEREN Diegene die overgisgaan is of doet overgaan tot het. slachten van vee (Runderen, kalveren, varkens, scha pen, geiten en eenhoevig-en inbegre pen) in een andere plaats dan in het aangenomen slachthuis, is straf baar met de -bij heb besliut van 22 Januari 1945 voorziene straffen. Dit geldt insgelijks voor de nood- slachtingen. welke niet noodzakelijk op d-e hoeve moeten afgeslacht wor den. BIJ ONZE BRANDWEER Zondag trok een afd-seling van ons stedelijk Brandweerkorps, e-en twin tigtal man sterk, naar het 47® Con gres van de Koninklijke Federatie der Brandweerkorpsen-, gehouden te Roes-elare. Er werd deelgenomen aan de feest zitting e-n optocht, maar niiet aam d-e werkzaamheden welke bij die-rglijke gelegenheid d-oor een -aantal korpsen telkens ten beste wordt gegeven. BEKENDMAKING Het Bestuur der Pame-ltje-Kermis- koe-rs in dia Bruiggestraat vraagt dat alia personen die aan Wouss'en Ju- lien steungeld uitbetaalden, hen bij een hunner leden zoudien kenbaar maken." (25). SCHAPEN GEBETEN Dinsdag morgen ward met ontzet ting vastgesteld d-at in disn voor- ga-andeini n-acht, dertien schapen deer lijk gebeten werden in de weide van dsn Hr Beern-aert, Abee-Lsstean-weg, en -ook 5 in da wei-de van Hr. Robert Bafcop, welke aldaar wat verder woont. Verscheiden der dieren waren zeer zwaar toegobatosld en bij Hr. Beer- naert mc-ssten er drie afgeslacht wor den en stierven er no-g e-an paar, wijl bij Hr. Bafcop -er twee mo-esten wor den afgemaakt. De plaatselijke Rijkswacht stelde een onderzoek in. Waa-rsohijnlijk is hier een hond oorzaak van deze- slachterij. EXAMEN Hr Georges V-erslrae-te, uit Pope ringe, heeft met voldoening zijn exa men afgelegd aan de Universiteit te Leu-vein voor het derde jaar- Dckter i-n de Rechten. LIJN POPERINGE-VEURNE Zaterdag 13 Juli 1946 Poperinge 13.15 22.00 Roesbrugge 13.55 22.40 Beveren-Statie 22.55 Bsveren-Statie 19.20 Roesbrugge 14.00 19.35 Poperinge 14.59 20.20 Zondag 11 Juli 1916 Pcperinge 13.15 22.CO Roesbrugge 13.55 22.40 B-iveren-Stelplaats 22.55 Roesbrugge 14.00 Poperinge 14.50 LIJN FOPERINGE-DIK5MU1DE Zaterdag 13 Juli 19-40 Poperinge 14.00 Oostvl-: teren 14.25 Oostvleteren 14.30 Poperinge 15.03 Zondag 14 Juli 1946 Poperinge 14.00 Oostvl-: teren 14.25 Oostvleteren 14.30 Poperinge 15.03 ^ESaBEHHSESC .CK^UKCI. «v uur i eounitiiai»* dm. .««ttBaig. .stiCdRB. .BHsSan. JEBagfirtUfc /•iksStita» tt HMB*Bi8aiu'jKunMiQSaH»«B3.»aEaiik ïK8^5srtasa;35S??.ss3L, ■^SjSSUSffiKÏÏSKïBÏKÏÏSÏE^SïïSl -ibSbuji A inp-bc.-c.j Mau-iutwa ,SS Kïi! R2yj«Si»a Man<B»wmn "'"ÉI tlss SWïKiS ca m» QSwrf isr - w 'm DE LUIE SCMOEMPOETS der ECL AT - Producten geven... gScsns Te verkrijgen in 't groot bij J. SUFFYS cn ZONEN p.v.b.a. Poperinge VERKEERSONGEVAL Tijdföns dan beawpsreinnerskoers Woensdag mamidldag werd aan de Statie ds voetganger Ach. lac., uit stad, doo-r de auto aanigeredién van Hr Bissch. uit Deerlijk. Lac. werd licht gewend. De Rijkswacht stelde proces-ver baal op. WESTOUTER Burgerstand, Mei-Juni 1946. GeboortenHardeman Rosa, d. v. Jules en Lefever Al. Van- e-eckoutte Maria, d. v. Julianus en Kestaman Agn-es. Overlijd-3'ns Cuvelier Maurice, 64 j„ echtg. Quaghebeur Helena. Quaghebeur Julianus, 72 j., ed1!®- V-erbeke Zali-e. HuwelijkenDehouck Gilbert met Samijn Maria. Spece-nier Ge rard met Reubrecht Martha. Wul- lüs Rem! met Reubrecht Irma. Huwelijksbeloften Verplancke Francois met De Crock Jacqueline. ELVERDINGE Burgerstand Juni 1946. Geboorten Che-mar Roger, z. v. Hector en Delcbel Alida. Ollevi-er Marc, z. v. Gerard en Verhaast Ma ria Vloemans Ingrid, d. v. Alois e-n Vanpoppel Marie. Overlijdens Capoen Margarita, echtg. Se-ys Achiel, 61 j. FluwelijksafkondiginigsnBafcop Origène, koc-pman, v. Reningalst met Cardoan Gabrielle, z. b., v. Elver dinge. Buysse Roger, werkm., v. El verdinge met Possonnie-r Jeanne, dienstim., v. Brielen. Dspover Ro bert, paardengeleider, v. Elverdinge met De Beer Antoinette, dienstm. v. Woesten. Reroo Gerard, landb. v. Dikkebusch m-et Haghe-do-cre Cécile, z. b., v. Elverdinge. Stubbe Remi, lan-db, v. Elverdigne me-.t Seghers Ber tha. z. b. v. Reninge Huwelijken David Joseph, sui kerbakker met Holvoet Clara, z. b., b. v. Elverdinge. Bafcop Origène, koopma-n, v. Reningelst met Cardoen Garb-ielle, z. b., v. .Elverdir.g-e. WATOU Coloradokever. Vroeger h-e-bbsn wij de verschijning van dit gevreesde ihsekt aangekon digd. Thans is het bijna algemeen verspreid. In d-e hoving-sin der Winn en Poperingestraat woekert het in alle aardappelvelden. Verschillende landbouwers langs de Abeelestraat hebben ermee af te rekenen. De be- spro-eingen worden overal druk toe gepast. Ongeval. Al-b. Kesteman, echtg. Jeanne De- c-noop, werkende, in Rillem, op ee-n hoc-ge-n ladder, verloor hst evenwicht en viel achterwaarts. Hij bleef echter met zijn beide voeten tusschen de sporten hangen. Zijn werkgezellen konden h-sm uit zijn gevaarlijken ■toestand redden. Albert lie-p aan bei de voetgewrichten een spierverscheu- rir.ig c-p on klaa-gt over inwendigs pijme-n. Duivenvlucht Arras. Jonge duiven. 1. Plancke Ger.2. Plan-cke Ger. 3. Corteel Alb. 4. Goudeseune J-sr. 5. Goudeseune Valère 6. Goudeseu ne Valère 7. Vanacksr Alb. 8. Wer- quin Jules 9. Corteel Albert 10. Van-acker Alb. Oude duiven Arras. 1., 2. en 3. D-amibre- Paul 4. Maer- ten Jcs. 5. W-e-rquin Jules. 6. D-e- calf Prudent7. Deca-1 Gabriel8. en 9. M-aerten Jos. 10. Vallasy Pasc. Algemecne RangschiKking der 10 beste spelers. <2 aangeduide duiven) 1. Maerten Jos. (259 p.) 2. Gou-dc- seu-n-e Jerome (259 p.) 3. V-anacker Alb. (205) 4. Corteel Alb. (192 p.) 5. Goudiessunie Valère (133 p.) 6. Valla-sy Pascal (181 p. 7. Da-mbre Paul (165 p.) 8. EarziSt'lo A. (129 p.) 9. Maerten Arthur (125 p.) 10. D.Hooghe Maurice (119 p.) Goed nieuws voor de voetballiefheb bers. Het bestuur van- F. C. Eendracht denkt er aan ta-ekc-mend seizoen in af deeling te s-pe-len. De nc-odige schik kingen worden getroffen en formali teiten vervuld. Dat is één Ook wor den onde-rhandeli-tuen aangeknoopt om met omliggende elftallcsi een prachtig taekartomcoi te betwisten. Tijd en nadere bijzomderhedisn wor d-en later kenbaar gemaakt. Mond- en Klauwzeer. Nietfegenstaattöè de inenting tegen deze schadelijke ziekte deden, zien deze week nog een paar nieuws geval len voor. M, C. Gem-eeneistraat en R. D. Watou-center. Naar de processie van O. L. Vr. van St Jan, te Poperinge. Op aanvraag trokken eenige onzer muzikanten naar Poperinge om de processie te helpen opluisteren. Dit groepje slosg flink figuur. Esn schco- ne daad vanwege deze bereidwillige muziekliefhebbers die steeds te vin den zijn wanneer hot eene goede zaak geldt. Ommegang naar Poperinge. Maandag trok esn speciale tram met ongeveer 150 bedevaarders na-ar Poperinge. Onder de geleide van E. H. Pastoor werd de ommegang gedaan. Een mooie greep aanbidders van O. L. Vrouw. Mei de dorpsfanfare naar Houtkerkc. 't Klinkt als een droom En 't is voci'bij als e:n droom. Jammer ge noeg dat zulk een uitstap maar om de twee jaren terugkomt. De ontvangst was hartelijk en gemeenJ. D-e eere wijn werd aangeboden, H-ser voor zitter lsgd-e een bloemengarve cp 't standbeeld dier gesneuvelden en 't wanclelccncert werd ingezet cn t bracht leven in de brouwerij. Dit mooi fesst slc-ot met een- flink avond maal. We denken nog dikwijls met vreugde aan dit uitstapje terug, en onze fransche buren -behouden f r de-n besten indruk van. Na afloop werd d-e SSF" Zie vervolg hiernevens. BURGERLIJKE STAND van 2 tot 8 Juli 1946 Geboorten. Rambour Monique, v. Elverdinge. Degrave Sonia, Li- gywijk 51. Vercruysoe Lucien, Kaai-West 10. Pauwels Georges, v. Bikschote. Ryd-e- Dani-el, v. Nieuwkerke. Supply Raphael, v. Loker. Van Ussel Geert, Deken Delaerstr. 2. Depuydt Roland, Dikkebuschstw. 2. Noy-elle Edith, Meen-tnstw. 36. Martinez José, Kaaistr. 18. Knockaert Annie, v. Voormezele. Vanlede Lena, v. Vla mertinge. Overlijdens. Bryon Emma, 71 j., huishoudster, ongeh., v. Reningelst. Lrmeire Marguerite, 5S j., land bouwster, echtg. v. Leopold D'halle- win, v. Vlamertinge. Moerman Maria, 78 j., huishoudster, wed. v. Clodomirus Destrebecq, Zo-nn-ebeke- steenweg 62. D-:wulf Augusta, 55 j., echtg. v. Sanctorum Arthur, v. Mee- nen. Moe-neclaey Hector, 50 j., landbouwer, echtg. v. Alice Lalleman, v. Proven. All erne-: rsch Caroïus, 74 j., wed. v. Eugenie Willem en Emerence Symoen, Poperingestw. 191. Warmoes Madeleine, 47 j., cchtg. v. Borremans Frangois, v. Adin-kerke. Huwelijk. Sinr.aeve Andreas, mekanieker, en Degryse Magd-alena, fabriekwerkster, b. v. leper. Huwelijksbeloften. Ketels Julien, metaalbewerker, v. Dikkebusch, en Kesteloot Maria, dienstmeid, v. leper. Joos de ter Beert Christian, dok ter in de rechten, v. Brugge en Bie- buyck Anne-Marie, z. b., v. leper. Van-den Berghe Henri, groothan delaar en Dejonghe Andrea, z. b., b. v. leper. Vastmans Emiel, s-er- geant-beroepsvrijwilliger, v. Watou, voorh. te leper en Deboutte Paimyre, z. b„ v. Watou. PAS VERSCHENEN: Rebeccadoor DAPHNE DU MAURIER. Vertaling van Dr. J. N. C. Van Dietsch. Prijs 155 fr. ingebonden. boekhandel leVET SCONE (125) P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstr. 4, leper. BRAND IN HET HOTEL YPRIANA Woensdagmorgen brak brand uit in een achtergebouw van het Hotel Ypri- ana. De sirene loeide en de pom-piers waren spoedig ter plaats. De brand was dan ook in e-ën vrij korte tijd spanne omschreven. De schade is door verzekering gedékt. Men gist naar de oorzaak. ROUWDIENST Het Bestuur der Iepersehe Afdae-li-ng Gebroken Vleugels heeft de ete<r de inwoners uit t-e rjoodigen op Maandag' 22 Juli e.k. tot de HULDIGING REMI MAHIEU Lid van de afvoerlijn van Geallieerde Vliegers, op Januari 1945 omgekomen in het kamp van Neuengamme. Om 10.30 u. ROUWMIS i-n de St Pieterskerk. Om 11.30 u. Onthulling der GE DENKPLAAT op het huis Mahieu, Rij selstsemiweg, 135. Vergadering om 10.15 u. in St Pie terskerk. DAVIDSFONDS De leden van he-t Davidsfo-n-dis die dit nog niet d-ed-ein, warden dringend verzocht tem. spoedigste hun Keuze- kaart voor d-e boe-ken va-n het dienst jaar 1946 te willen insturen (vergeet a.u.b. niet uw naam «r cp aan te duiden)Binnen kort wordt dan het lidgeld ten huize afgehaald. Nieuwe leden kunnen e-en Belleman en Ke-u- zskaart bekc-m-e-n De Ha-ernestr.. Nr. 6 ofwel op het St - Vincen-tiuscöllege terugreis aanigeva-ngen en om dui- venme'lkerst-erm'ein- t-e gebruiken was 't een slechte vluchtDe tehuis komsten verschilden niet m-et s-ecan cien, maar met uren. Los om 13 u. Eerste duif om 13.30 u., laatste duif 9 ur-ein later...?!? De uitslag is nog niet heel juist gekein-d. PROVEN Feestvergadering Boerinncnbond. Donderdag 11 Juli, feest van de H. Godelieve, had een groots Feest- vergadering plaats van den Boerin- nenbond. 's Morgens, te 7.30 u. werd er een H. Mis gecelebreerd ter eere van de H. Godelieve, waarin de le den in groot getal aanwezig wa ren en te kommunie gingen. Daar na smakelijk ontbijt in d-e patro naatszaal en feestvergadering, waar Jufïr. Ghekiere, uit Pcperinge, met veel talent een interessante voor dracht gaf. De vergadering werd verder opge luisterd met zang en muziek en al lerhande vermakelijkheden, waar onder tombola. De zangsters verdienen gelukwenschen om hun mooie nummertjes. Het welgelukken van die feest vergadering zal zoowel de afwezigen als aanwezigen aanzetten voort ge trouw de vergaderingen bij te wonen. ROESBRUGGE-HARINGE Bij de Harmonie. Zondag 14 Juli, Fransch Nationaal Feest, geelt onze Harmonie te 9 u. 's avonas een groot Kunst-Concert te Hanidschoote op de kiosk der markt plaats. De g-emeente-overheid van Hon-clsohoote zal ons Muziek ontvan gen aan cie Statie cm daarna in op tocht door het dorp mede te stappen. Op het stadhuis zullen onze mannen een eerewijn worden aangeboden. Onze Muziekanten zullen hu,n best doen c-m d-oor hun prestatie aan onze Fransche ge-buren, t-e bewijzen dat zij d-e kunst hoog houden en tevens hun sympathie Laten -blijken tegenover de menigvuldige Fransche muzieklief hebbers van- Hcndschoot-e, want we weten, dat er da-ar ook fijn-proevers d-e-r muziek women en dat enze Fran sche gebuurgemeente c-ek veel jonge ctobutanten telt in d-e kunst. Wij vertrekken uit Roe-sbrugge te 5.30 u. van ons lokaal, Wie niet mee gaat per au-to en misschien per fists zouden verkiezen te reizen, gelieven er r.-cta van te nemen dat allen langs het tolkantoor van Ocstcappsl moe ten' vc-orbijkc-men, want daar is de lijst n®srge!e@d van de muziekanten en hun instrumenten. Voor onze man nen werd vanwege het gemeentebe stuur van Hcn-dsohoote gezorgd dat d« zaken aan het tclbureel geregeld zijn. Person-en die geen deel uitmaken van d-e maatschappij kunnen dus ab soluut nie-t met den auto mede-rijden. Zij dieren afzonderlijk zich in regel te sterie-n. met, de douanen, en wii kun nen geen, tijd verliezen tot «ene of ander^ zijne zaken aan bet tolkan toor in erde gebracht heeft. Uit Hondschoot® vertrekt de auto terug naar huis t-e 11 uur. Uitslagen duivenvluchten. Duivenmaa-tschappij Onder Ons Prijsvlucht uit Arras 1. Dec-alf R. 2. Verbrigghe ,T. 3. Decrco M. 4. Dspczsr G. 5. Wer-meeuw J. 6. Ds- croo M. 7. Beun R. 8. Vane-E-oa - ine M. 9. D-ecro-o D. 10. Coevoet C. Prijsvlucht uit Brctsuil 1. Haeze- brouc-k G. 2. Vanhoutte H. 3. Bsun G. 4. Rossel J. 5. Bowness L. 6. Haezsbro-uck G. 7. Ald-srweireld-t Ivf 8. In-g-elaere J. 9. Vanci:marliere A. 10. Barzieele A. Prijsvlucht uit Le Touquet (Kalsij- de Kermis) 1. Boulagei- V. 2. Decroo D. 3. Bo-ulager V.-; 4. Bo-ulcger V. 5. Schier L. 6. Schot,na-er» M. 7. Cceuaone H. 8. Deealf R:9. So li ier L.10. AktervveireJdt M. GELUKKIGE REDDING Zondag 7 Jili j.l., rond 18 u. reed Willa-ert Jerome uit Po-slcapelle per fiots van den Dikkebuschsteenweg langs de oude va-art achter de statie naar den Popsringest-eenweg. Geko men omtrent rechtover de Centrale Brouwerij z-ag hij e-en spelend meisje aan d-s-n duiker der daar voorbij vloei ende beek voorover in- het slijk vallen. Gelukkig^ sprong de moedige voor bijtrekker het meisje achterna en kon h-e-t aldus uit die 50 cm dikke mod- dieir van een zekere versmachting red den. De kranige kerel, die bewees heit hart nog op die goede plaa-ts te heb ben, trok met het meisje huiswaarts dat in den Dikkebuschsteeniweg Nr 62 woonde. De moeder was geweldig onder dein indruk ear dankte wel vijf, tien-maal den moedigen red-der. FILMLEIDING VOOR ALLEN: COLISEUM. Fantómes déchainés, klucht, (Laurel-Hardy). MAJESTIC. Pilote d'essai (Proef- loods)dramatische milieuschets, (Cl. Ga-ble, M. Loy). VOOR VOLWASSENEN: FLORA. Laissez-nous vivre (Laat ons leven). Gerechtsdrama (M. O'Sullivan, H. Fonda). P. S. OUD IEPER: Les Gaïetés du Service; inlichtingen ontbreken. EEN TWEEDE BRAND Hungaar met strooi gaat in de vlammen op Woensdagavond, omstreeks 18 uur, deed de sirene voor de tweede maal op een dag haar hooren. Ditmaal was er brand uitgebroken op den Zonne- bekesteenweg, op de hoeve van Mau rice Donck. Een hangaar met hooi en strooi stond in vlammen. De brandweer van leper, verwittigd, ging ter plaatse en omstreed het vuur. De schade echter is vrij aanzienlijk. weet ge?... Dat de Muziekschool van leper reeds verschillende flinke krachten gevormd heeft, die aan d-e conserva toriums met de eerste prijzen gaan loopen. Dat officieus besloten werd een gedenkteeken op te richten voor de slachtoffers van den ooi-log 1940-45. Dat de versmelting van de twee stadsmeisjesscholen (de Justice en de Frieadellen) e-en voldongen feit is. Dat de aanleg der rioleering der Weverij- en Nijverheidsstraat bespro ken wordt. Sint-N iklaasparoch ie NAAR CONGO! Óp Dinsdag 23 Juli vertrekt Eerw. Broeder Elias Rubben, der Christe lijks- Scholen, voor de tweede maal naar het verre Missieland. Geboren te leper den 21 Oktober 1894, deed hij zijn intrede in de Congregatie der Broeders van de Christelijke Scholen ,en reeds in Januari 1919 vertrok hij naar Congo, om aan de arme heid-ensche kindertjes hst chris telijk geloof te onderwijzen. Gedu rende die vele jaren b:eft hij zich geopenbaard als een flinke onderwij zer, opvoeder en een echte Missio naris. Op gebied van missie-or.derwijs is hij een goed gekende en tevens onderlegde figuur; langen tijd stond hij aan het hoofd van de christelijke scholen ts Lropoldstad. Samen met Monseigneur Six, van Vlamertinge, doorkruiste hij het Vicariaat om de scholen te bezoeken, de leerkrachten aan te moedigen en nieuwe scholen te stichten. Daar verloor hij het rechter oog en moest voor een heel kundige bewerking naar het Vader land terugkser-en. Nu zal de moedige Missionaris opnieuw naar zijn missie gebied terugkeeren op 23 Juli, alwaar het vliegtuig te Leopoldstad zal lan den op 24 Juli. Insgelijks op 23 Juli verlaat ons een ander Parochiaan, Eerw. Broeder Roger Muiier, der Broeders Maristen. Geboren te Thouart (Fr.) den 29 September 1918, uit Iepersehe ouders, trad hij binnen bij de Broe ders Maristen en was gedurende ge- ruimen tijd onderwijzer te Ardooie. Thans is hij door zijn Oversten aan geduid voor het Christelijk Onder wijs te Stanleystad. Waarlijk de parochianen van Sint Niklaas en alle inwoners van leper mogen fier zijn, twee» zulke waardige zonen te tellen, wij verhop:n dat een vurig gebed de edelmoedige missio narissen zal vergezellen voor e>:n voorspoedige reis en een vruchtbaar apostolaat en ook -dat onze parochia nen hen mild zullen steunen in de omhaling die zal geschieden in de St-Niklaaskerk, cp Zondag 14 Juli, onder al de H. Missen. K. A. V.-NIEUWS 14 JULI: ONS JUBILEUM Dit is de dag van ons jubelfeest. Meer dan 150 bestuursleden van de plaatselijke afdeelingen en kernleden van jonge vrouwen, reizen vandaag naar Brussel om het 25-jarig' bestaan van het Nationaal Verbond der Vrou wengilden te vieren. Een ongekende geestdrift waait door onze rangen over geheel het land. Dit Is een tijd van fierheid, maar ook' van groote dankbaarhed. Onze gedachten winnen veld. Wij vernemen dat de Socialistische Vooruitziende Vrouwen besloten op hun nationale conferentie van dit Jaar o. a. ook te spreken over De erkenning van den huiselij- ken arbeid. Wij stellen met genoegen vast dat deze vrouwen nu het belang van d-e familiale en huishoudelijke taak van d-e vrouw inzien en deze verdedigen. Ge ziet, dat onze gedachten veld win nen en overal binnendringen. Wat denken de vrouwen over de Prijzen- en Loonenpolitiek. Voortgaande op hun dagelijksche ondervinding wets-n alle vrouwen, vooral degenen, die het beheer van ee-n huishouden in handen hebben, dat er iets niet klopt met de loonen en de prijzen. Van de vele en zeer in gewikkelde oorzaken van dit gemis aan evenwicht tusschen loo-nen en prijzen zijn zij niet op de hoogte. Sommigen hebben van verre het de-bat over loonen en prijzen gevolgd, maar de vrouwen zijn de beheerders van de inkomsten der familie en zij weten wel dat ee-n inkomen, in cijfers uitge-dmkt, op zich zelf nog niets zegt. Alles hangt er van af wat er mee kan koopen. Voortdurend schreeuwen om loons- verho-oging bete-ekent nog niet het belang en de welvaart van het volk dienen. Maar ijveren opdat er spoedig een aanpassing zou komen van loonen en prijzen, dat is de juiste weg naar een echte welvaart. In den grond, moet. niet zoo ze-er het loon verhoogd worden, maar wel de koopkracht van het loon. Als op dit oogenblik de uitgaven van een arbeidersgezin op zijn minst 31a maal zoo hoog zijn als vóór den oor log en de inkomsten slechts 2, 3, dan loopt iets mank. De vrouwen denken dat een gezonde oplossing moet gezocht worden niet, in een voortdurende verhooging van de loonen, maar in het dalen van de prijzen en het stijgen van de voort- brengst. PRAKTISCHE SCHOOL VOOR GEZINS- EN HUISOPVOEDING Dé lessen gegeven door de Prakti sche' School kennen een ongehoord succes. Meer dan 120 gehuwde vrou wen komen er wekelijks naartoe. Om aan het verlangen van vele onzer huismoeders te voldoen, richten we een nieuwe cursus in over het ver vaardigen vair kindeikleeding. In deze cursus wordt het volgende aange leerd: meisjeskleed, jongens- en meis- jesschort, jongens- en meisjesbloes, jonger.sbroek en kindermanteltje, als ook het verstelwerk: insteken van rond stuk, stoppen van Engelsche en gepreste stof. De lessen vangen aan begin Sep tember, in het lokaal der Praktische School, D'Hondtstraat 59. Het in schrijvingsgeld bedraagt per cursus van 3 maand30 fr. voor leden K.A.V. 70 fr. voor niet-leden. De inschrijvingen moeten binnen zijn tegen 15 Augustus. WIE REIST ER MEE?... De vrouwengilde van leper gaat op bedevaartuitstap naar Oostakker, met bezoek aan G:nt. Inschrijvingen bij de wijkmeesteressen vóór 15 Juli. De plaatsen zijn beperkt. De reis- onkosten bedragen 65 fr. prr deel neemster en worden betaald bij de inschrijving. De reis gaat door op Maandag 29 Juli. Verdere schikkin gen worden volgende week mede gedeeld. Gemeente ZANDVOORDE-bij-Ieper, IEPER ST - VINCENTIUSCOLLEGE Examenuitslagcn van Oud leerlingen. A. Dewulf, I-sper, voorbereidende prcef tot cie studiën van ingenieur, onderscheiding. G. Durnon, leper, doctoraat iin de rechten (twee-de proef), voidoaning. J. De Tan-d-t, Zillebeke, kandida tuur in wijsbegeerte en letteren, voor bereiding tot de rechten (eerste proef), groote onderscheiding. BEVOORRADINGSDIENST Hcrultrustingsbons. Vanaf 1 Juli tot 31 December 1946 geven de zegels 1, 2 e-n 3 der aankoopbons C3 recht op levering van faïencevaatwerk. Ieder zegel 1, 2 en 3 heeft een waarde van 25 frank. Deze zegels worden op borderellen geplakt en overhandigd aan de gros siers, die terug bevoorraden bij voor rang. Molk. De kinderen tusschen 14 en 18 jaar hebben recht aan vier liters melk vanaf 9 Juli. Rantsoen- kaarten medebrengen. Loket Nr 3. Nieuwe rantsoenkaarten. Op ein de Juli zullen de nieuwe rantsoen- kaarten uitgedeeld worden. Iedereen zal moeten de eenzelvigheidskaart voorleggen (of trouwboek voor de kinderen). De personen die in de onmogelijk heid zijn de eenzelvigheidskaart me de te geven moeten een bewijs voor leggen, geteekend door hun werk gever en dit do:n goedkeuren door 't gemeentebestuur van leper. Deze formulieren zijn te bekom-in in de Bevoorrading aan loket Nr 1, vanaf 11 Juli. Landbouwers. Op heden Zater dag 13 Juli 1946, van 9 tot 12 uur, in het Secretariaat, Boomgaardstraat Nr 12, zullen zegels voor zemelen uitgedeeld worden aan landbouwers die in het 1° kwartaal 1946, 100 </0 en meer va.n hunne melkleveringsver- plichting verantwoord hebben. Dit vanaf 500 liters. Opgelet: Deze zegelberi.eiing besehiedt slechts één dag. NATIONALE BEDEVAART NAAK BE AURA ING Van nu af aan kan reeds medege deeld worden dat er vo-tgemde speciale trams met aansluiting voor de bede vaart-trein uit leper naar Beauraing op 22 Augustus zullen worden ingelegd zoo vcor de heen- als v-o-o-r de terug reis Tram van uit Reni-nge, Oosvlete- ren, Woesten, EUve-rdinge Brielen, leper. Tram van uit Korteinaik, St Jozief, Sta-de-n, West- Rooze-beke,'oelk-apelle, Langemark, Bos-zAnge, leper. Tram van uit Nieuwkerke, Kemmel, Viirstraat, Cafó Franjais, I-eper. ROUWBERICHTEN ABEELE. Bi-leefde ultnoodiging tot het bij wonen van liet Ptechtlg JAARGE TIJDE, op Woensdag 17 Juli, te 9.3# uur, Fransch uur (10.30 tl. Belg, uur), lil de kerk van Abeeie voor VROUW MARIA BE00ELEEM Echtg. v. H. Reirnl WdUus. (C.65) ROUWBEBANKING PROVEN. Mevr. Ilector M-waeeEaey-Lalema» en Dochter bedanken. Familie, Vrien den en Kennissen voor de talrijks- blijken van deelnamicn® betoond- tij dens de Begrafer.Lspteehtiigibeden vai* hun diepbetreurtten Sobtgenoot ctfe Vader HEER HECTOR MGEWECLAEY, (C.72^ ■MMBMMM'IBIHiri ZONDAG 21 JULI 1946 GROOTE PAARDENKOERS Begin te 2 uur. (247) VLAMERTINGE Burgerstand Juni 1946. Geboorten Artois Marie-The- rese, d. v. Elle en Martha Lemahieu. Goeman Rita, d. v Jules e-n Alida Pluym. Huwelijken Cauliez Germain, d-agl. met Van Poucke Eleanore, z. b, Ferr.agat Juliaan, landb., met Lan- auyt Maria, z. b. Overlijdens Adam Henri, smid, 56 j., echtg. v. Lete-rme Maria, Soe- ri-ai Sylvia, z. b., 66 j„ wed v. Sruyve Jules. Pyck Remi, 13 d., z. v. Mau rice en Stratsaert Bertha, Pluym Marie-Luoise, z. b., 79 j., wed v. Pa reyn Henri. BOEZINGE Burgerstand - Maand Juni 1946. Gebcortsn Ampe Dirck, z. v. A-ndré en Rachel Vierstrae-te. - Van- belleghem Annie, d. v. An-dré en Julia Degryse. Noyez Anna.d. v. Achille en Robe-rtha Verstraete. Petillion Erik, z. v. Valere en Rosa Roose. Castryck Rosa d. v. Victor en Maria Defrancq. Huwelijken Daniel Devacht, j. m. van Brielen met Emilier.n-e Lar- n-ou j. d. van. Boezinge. Overlijdens Allewaert Maurice, 59 j. oud, echtg. Gabrielle Vandevij- ver. .Bilcke Victorina, 71 j. oud, echtg. Serafien Vaiibelleghem. Huwelijksafkondigingen De- vacht Daniel, j.m. van Brielen en Emilienne Larnou, j. d. van Boezin ge. Degraeve Cyrille, i. m. van Boe zinge en Marguerite Billiet, j. d. van Poelkapelle ZUIDSCHOTE c. V. p. Verleden week had een eerste ver gadering plaats van het definitief be stuur bestaande uit 12 gekozenen en 6 geccopteerden. Een afgevaardigde werd met algemeenheid van stemmen gekozen om naar het congres te Brus sel heden Zondag, daar Zuidschote te vertegenwoordigen. Daar vernamen we ook dat, wat het ledenaantal be treft, Zuidschote dat m-et naa-m aan sfeertje staat van het A. B. C., aa-n d? spits kc-mt van al de gemeenten van het arrondissement leper, want volgens het bevolkingscijfer bedraagt het ledenaantal 41,4%. Steenstraat-Kermis. De jaariijksche kermis heeft plaats op Zondag 21 Juli. Toekomende week meer daarover. Zoekt g'iets f huren of te koopen Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEK ER in ons blad ZONNEBEKE Burgerstand Juni 1946. Geboorten Leuwers Julie-n, z. v. Maurice en Gekiere Dina. Dejonghe Georges, z. v. Maurice en Pattyn Ir ma. Nut-ten Marcel, v. Beselare, z. v. Peter en Ever a-er t Leon-tine. Meeuws Roland, z. v. Gaston enDzy- ciel-e-wska Anna. Deoeuninck Si- menne, d. v. Gustaaf en De-fever Ma ria, Soete Joseph, v. Beselare, z. v. Pol en Vandevijvere Martha. Lcleu Magda, d. v. Daniël en Bintein Agnes. Capellt Wilfried, z. v. Frans en Lieta-e-rt Ma-ric-Mad-eleine'. De smet Rika, v. Geluveld, d. v. H-anri en Degroote Bertha. Vandevivere Monique, d. v. Marcel en Eggermont Marguerite. Kniockaert Monique, d. v. Gaston en Verfaillie Julia. Duel Alb., z. v. Hearari en Baute Bertiha. HuwelijkenDebeuf Marcel met Landuyt Anna. Degryse André, v. Fasschertdale met D'Hon-dit Simcn- n-e. Claere-bout Lucien met De- moer-. Rachel. Laki-ere Valère niet JDeleu Ivette. BESELARE Burgerstand Jjini 194(ï» Geboorten Riickebbsah. Etienne. z. v. Robert en Bouoketao-o-gihe Leo— na. Vandepitte Atuw-e, <1 v. Gerarcfc. en Rottey Martha, Soete Joseph^ z. v. Polidoor en Vandwijvere Mar tha. Bouckaert- Jaokiw, z, v. Joseph* en Vercaemer Clementine, Nutterfc Marcel, z. v. Peter m Bewaart Leon- tine. OverlijdensNekyniolc Henrl» wed. v. D-edecker Eio-ha. Huwelijken Castetóa Germaiiv v. Beselare met Neyrkwk Zoé v. Bese lare. Demar. Hubert, v. Beselar« met Versavel Julia v„ Beselare. Onockaert Willy, v„ Ypw met Woes tijn Yvonne v. Besela.es, ■Benoeming. Aan de officleele i-mgansschool j» benoemd, met algem-aeme stemmen van de aanwezige gwcmsieiniteraadsle- den, als onderwijzer. Etser Seinand M-erlevede uit leper. Veicn Parte gefe liciteerd I JMagelbui j Dinsdag avond kragen we 'n onwe- der vergezeld van 'n girootSe hagelbui. Hard-e, witte vogel-duiven- en hen- neieren botsten met g-ewetó op daken en vruchten Hier en 'laar vat scha de In dakvensters, sarren, en veran da's voin-d men rinkelende glasscher ven Tabak ear beetehtrtaJaren zijn nogal gescheurd, .■PuAK-lejkoersen! Zondag 14 Juli 1948, te i u. namid dag. op het Plein Neyrlattk, Groo-te Diafkoe-rsen, or.cter ieexirig va-n het West-Vlaamsch Beheer, tü.OOO Fr. prijzen. De Harmonie St Oecilia zal de feesten opluisteren I En na de koers, miisaiafc -en feest, met Jasz en Bal, ptezjer <mi 't.meest I POELKAPELLE Burgerstand Huwelijken Cyrrilte, aar- dew. te Langemaak a» Ofanyttenaere- Zoë z. b. te Poelkapelie. Verkinde ren Juliaan, betor.-w, te Lamgemarlr met Lefever Mag-cta'.ena, z. b. te Poel kapelle. Overlijdens Verrueera-fh Elodi^ 82 j., wed v. Decoene Oaralus. Huwelijksatkon-dlgiriigen Van- thourenhout Joseph, «netserdi-e-nde-r te Poelkapelle met Slagers Eltsa z. b. te Airtwerpen. 'Vereist Gerard, landb. te Poelkapelle mat Ca-tryss» Yvonne, landb. te Steden, Pauwe- lyn Jerome, lan-db. met Vallaeys Ce»- lestina, landbouwster, beiden te Poel kapelle.Vand-e-nbroeie Oa-orges, bak ker te Poelkapelle met Devel-ter Ger-. man-a, z. b. te West-Roosasibeke. De graeve Cyrille, werkt-dgkundig-ste Boezinge met Billiet Margweri-et, z. b. te Poelkapelle. KEMMEL Burgerstand, Geboorte Cluisua®» 'Descamp% d. v. Gérard en Alice Moreau, üuivennieuws De Wam -Liefheb, bers)- Prijsvlucht uit BltKTEUII- 1. Vancoullie C. 2. Vaneoullie C. 3. De Grijse J. 4 Sninaer-t J. 5, Comijn R. 6. TouquetM 7. Tou quet M. 8. Touqet. M 0 Ooehy C. 10. Timpe-rman A. Prijsvlucht uit ARRAS (J-onga dui ven). 1. Samain M. 2. WJft» M. 3. Wy« bo M. 4. Wybo M. 5. Hosséy Alb. 6. Hossey Alb. 7. Braam Et 8. Braent H.9. Deschild-er J. to Touquet Mi Duivensport PrijsvJac&t uit Brc. teuil (Oude duiven. 1. Cousin G.; 2. Ennaert Gr.; 3. Hos sey A.4. Timpermaa A.5. Ma«> ten J.; 6. Touquet M.7 Cousin G.; 8. Samain M. 9. Woussen R. 10, Maerten J. Breteu-il (long-e duiven) 1. Touquet M. 2. Hossey A, 3. Hos sey A. 4. Bossa-erS X 5. Touquet M. 6. 7. en 8. Touquet M.9. Mi- niaïlo P. 10. Bossaert f. WIJTSCHATE Gemeentefeesten, Ter gelegenheid van. -ie. -Cliameenle- feesten wordt op Zanda# li Juli, té 15 u. een Verbroederingsfeest inge richt met de me-dewertotog der mu* za-skveree-ndgingen v«a WestDurer, Dikkebusch ani Wijtsohabe, De Koncerten begin-rnen. van af 18 u, op de kiosk van de Marktplaats. Plechtig Jaargetijde de Paro« chianen. Maandag 15 Juli se 10 u, Plechtige Zie-lemis voor de 'jverledan paro chianen, waarn-a bloemen-hulde aan het gedenkteeken der sjesnieuvelden Wielerwedstrijd voor Niewwelingen. Maandag 15 Juli te L'ï u. Groole Wielerw-edstrijd voor Pegimn-elingeni 2500 Fr. prijzen eo. talrijke pre- miën. Plechtig Jaargetijde voor Te Gesneu velde Soldaten en BurgetijiCs Slacht offers. Op Donderd-ag 18 Juli te 10 u. zal een Plechtigen Dienst plaate hebben ter zielerust va« de geanieuv-elbe sol daten en burgerlijke itebchto-ffe-rs de» beide wereldoorlogen, Volksspelen, Dinsdag 16, Vrijdag 19, Zaterdag 26 en Zondag' 21 Juli, volksspelen, baan. bollingein, mastkllmmuyg, enz. Mea raadplege het kermisprogramma. Duivennieuws Prijswlltic&i uit Bre- teuil (Oude duiven) 1. Schre-sl Jules 2. Cax-diruael Ar thur 3. Vamhaelewijn H. 4. SchreeJ Jules 5. Verguldezoone O.. Prijsvlucht uit Bretcuil (Jongt duiven). 1. Cardinae-1 A. 2, V-anguI-dezoone C. 3. Knockaert. L i. Cardinal Gebr. 5. Doheun G. PLOEGSTEERT Burgerstand. Huwelijken Debaeq Jules, ge-, meentebediem-de en Bekaert Chris tine, z, b„ beiden te Ptoegsteeirfc. Geboorten Heughebaert Jean- Pierre. Huwelijk.safkondigli'ug-ati.Rous seau Louis en Mahieu Anicfcréa, bei den te Ploegsteert. Ontslag van d®tt jreldwachter, Door een besluit van. d-ettg Heer Gouverneur der provincie werd uil gezondheidsreden, het ontslag van de» veldwachter aanvaard Verkeersongeval De heer Bou-deval uit Hallewijn kwam met zijn personenwagen uit Belgie, kon niet tijdig vertragen aan het Tolkantoor te Bizet en bo-tste op den afsiuitingsbarreel, Zijn voertuig werd bulten gebruilt gesteld e-n de afsluiting beschadigd. Terug naar het Vaderland, Mevrouw Albertine V-etrhaegüe vza Nieuwkerke en Omer Mtejhieu vaa Waasten werden met een proces-ver baal begunstigd, om op onwettig* wijze de gtrens overschreden te heb ben en werden naar hut* vaderland terug gewesoeo,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3