Uit 't Veurnsche 't Diksmuidsche I Uit Meene Uit 'tNieuwpoortsche Spitrliiieuwa Uit 't Werviksche Verder uit de Provincie! Het Brandweerkorps van Veurne aan de eer te Roeselare I JongeEimg Werdrenke'ira HET NIEUWS VAN DE WEEK MEESEN NIEUWKERKE STAD MEESEN P AARDENPRIJSKAMP OP ZONDAG ZS JULI 1S4S KOSTBAAR RIJWIEL AANGESLAGEN UIT VEURNE TENTOONSTELLING- PRIJSKAMP VOOR PAARDEN 5239 Fr. prijzen en eeremetalen, BEVERENa. d. IJZER LEISELE BULSKAMP GIJVERINKHOVE HOOGSTADE IZENBERGE KOKSIJDE DE PANNE UIT DIKSMUIDE UJT MEEMEN GROOTE INTERNATIONALE DRAFKOERSEN 129.803 Frank Prijzen. 13 Juli IM'3, te ¥©yrst® STAD LOO WOUMEN HOUTHULST UIT NIEUWPOORT OOSTDUINKERKE GELUVVE PRIJSKAMP voor GEÜTEN (Hertenras) OP ZONDAG 14 JULI 1946 VR0m¥ GAAT T1YEE VECHTENDE MANNEN MET KAPMES TE LÜF TE WERVÏK AUTODIEVEN AM-GE HOUDEN TE KORTFJJI UIT WERVIK MOETEN BRIEFJES VAM 500 FR. INGEDIEND WORDEN? STADEN RADIO'S GEVRAAGD TE KOOP fl-en s'taret, 7C9-800 kgr. T« beticta ■ti'mi in (I;.u i-.i .re- bij jc-vtil» Am-eeie, Capr-oostr. 23, leper. (237)J Bladzijde 4. jBurgerstind van fie maand Juni IMG. GeboortenBeun Anna-Maria, fl. v. Raymond en van Van Den W-eghe Yvoinne. HuwefljkeinVand-anbussche Marcel, haarkapper te Waastea en' Menu Raymond: z. h. Metsen. Overlijdens: Kreiner SiiraolilB.Be-' peansioimeercte 76 j. oud, Wed. Dobri- /ourt Maria. Lucas Jeretnfc, z. b. ire©. z. v. Ftareat en v.m Bumque Ma- yefene, 3 j. oud. Couresée Désiré /O J. oud, z. b. echtg. van Woussstn Marie. Duivenvlucht uit Creil Uitslag. 1. Lr 1 fly A.2. Raeeke H.3. Muyl- lo M.A MiiyBe M.5. Delacre J. 6. Dubois H.7. Kiuyghe ,E.8. Cat- a A.9. Lelfly A.10. Verbeest L. De nieuwe rantsoenkaarten De uitreiking der nieuwe rantsoen - kaarten, tegen voorlegging der oude kaarten zal plaats h-sbbm op Donder dag 18 Juli van 9 tot 12 uren. Burgerstand, Overlijden dejoir?he Marc, C ni., z. v. Emile en .Maria JBertier. Burgerstand. HuwdyksafiontHgtag-cn Ga briel Cappwén en Maria Vermeulen., beiden ts Nietrw-kerke. Huwelijk Vital Leroy, bierhan- delaar en Jê-anne Bcmlet, z. b. beiden 'te Nieuwkerfce-, it KEKKEI, IJKE EEREMERKEN AAN INWONERS UIT NIEUWKERKE Enkele weken geleden, mochten de Hoeren Ollivier Jules en Daanbre Ju- •les uit de haaiden van Z. H. Ex. Mgr. -Jhamiroy de Prachtige decoratie van *-'« Pro Ecclesia et Pontificein ont vangst te nemen, voor de talrijke groote diensten, die zij in hoedanig- iheid van Kerkraaclsvcorzitter- en 3id gedurende 42 j., in cnae kerk bs- Av-eaen hebben. Korte dagen geleden, wend ook heer -Alfoms Lasure aamgéïnae.m verrast torn hij van Mgr. met het buitenge- Avoon Eereteekeh van het Kruis van fltotheranen vereerd werd. D>e ver- 'di'Enstvolle gedecoreerde stelde rich treads op 8-jarigen ouderdom ten Ödi-ensbe van c-mae kerk, waarin hij perst ais misdienaar optrad. Nu hij reeds 74 jaren telt, is de ievervolle bediende zoodanig met de kerk ver- 'groeid. dat de Nieuwkerkenaren zich 'moeilijk een kerkdienst- of plechtig- jih-sid zouden kunnen indenken, waar in Alfons niet in fungeeren zou. Aan het geacht trio oze Hartelijke G-elukwemschen Eervolle onderscheiding. Juffrouw Siraone Verstraete heeft ln de Normaalschool van de H. Fa milie, te Tielt, haar exaam van on derwijzeres met onderscheiding' af- f' elegd en dat van Catechiste met roote onderscheiding. Dat verdient1 pen Hartelijk Proficiat om 14 uur stipt (officieel uur) 10.009 FRANK PRIJZEN cu 00 Eeremetalen Twee Jury's zullen fungeer® en In volgende orde de paarden toeoar- deelen: Renbaan I 1. Merrie-veulens geboren te 19' 6. 2. Merrie-veml-ms geboren in 1945. 3. Merriën van 2 jaar. 4. Merriën van 3 Jaar, niet geprim. 5. Merriën van 3 jaar, geprimeerd. Renbaan II G. Kengst-veulens geboren te 1948. 7. Hengst-veulens geboren in 1945. 8. Hengsten van 2 jaar. 9. Merriën van 4 jaar en daarboven, niet geprimeerd mogen gevolgd worden door hun veulen. 19. Merriën van 4 jaar en daarboven, geprimeerd, mogen gevolgd wor den door hun veulen. Kampioenschap Ee;n kunststuk en bloemtuil zullen toegekend worden voor de beste mer rie en voor den besten hengst. Algemeesie schikkingen 1. De prijskamp is aangeboden aan alle voorstanders van 't Bel gisch Trekpaard 2, Inschrijving per bulletijn teu laatste op 16 Juli. Bulletijns te verkrijgen bij de Secretarissen Alfred Caenepeel, Slachthuis, leper of Albert Desmyter, St Elooi, Voor- mezele. Inschrijvingsrecht: 20 Ir. per dier, te storten op postcheck Nr 302013. OP ZONDAG 14 JULI om 14.30 uur, in het Hotel de Viffe te Meesen, algsmeene vergadering met belangrijke voordracht door Hr Inig. M. Sys, Hoofdsta&tsveeteeltconsulent. Het bevatte 222 goudstukken. De g'sudsmokkelaar aangehouden. Zekere Vamde-vyveire Julien, 31 jaar, handelaar, wonende Generaal de Gau- Tesiraa-t. te EsSaire iFransch Vlaande ren). reed per rijwiel naar de Bel gische 'grens, tosti hi j er door tolbe dienden. op (Jen Zwarten Berg aange houden werd. Zijne houding kwant verdacht voor. en de tolbedienden on derzochten zijn rijwiel. Verborgen iet de buis van zijn kader, ontdek'-.-n zij: 222 goudstukken van een pond star ling. Vandevyvere toonde zich ten zeerste verwonSard owr de aanwe zigheid van dergelijk® schat in zijn rijwielDe .g-cudsmckkela&r werd itaar hst Parket overgebracht. Te Roeselare werd, ep Zondag 7 Juli .1.1., ter gelegenheid van het 47-- Con gres van de Koninklijke Belgische, ferwadweerfedfiratie en van de 50- yerjaring der har-inrichting van de Stedelijke Brandwear, aldaar de Fede rale Beker van de Bra-ndweerfederatie jyaa België betwist. De Federale beker is een rondreizende beker, dis ^telken jare, door de verschillende inerte vrijwillige brandweerkorpsen ,vaa Belgi-e te verdienen is, om 't vol gend jaar opnieuw bedongen te wor den. j Die beker werd door het korps Kuurme, in 1939 uit Aalst naar West ^Vlaanderen medegebracht, j Deze Wedstrijd had. een 70-tal .brandweerkorpsen van heinde en ver 'naar de Bodenbachstede doen t»3- jStroomen, om het schoons feest bij yte wonen, dat den ganschen dag in beslag zou nemen. Na technische dsmonstratie's, na stoet en concerten zou het feest zijn (hoogtepunt bereiken om 16 uur, aan ,de Kom van de vaart waar de eigen lijke wedstrijd doorging, p De belangstelling was er zeer groot en wij bemerkten zelf een vert-egen- ,'v.oordigiing uit Holland, Frankrijk, iEngeland, Luxemburg en andere lan den. f De werkende ploegen moesten met echt man de volgende brand naar best vermogen bestrijden I Ben woonhuis van 2 verdiepingen. In de beneden voorplaats en in de i achterkamer van t tweede verdiep 'was brand uitgebroken. Bewoners afwezig. Deuren en vensters geslo ten. De vijf mededingende korpsen hielden er elk een verschillende me thode van werken op na Ds Jury die de werkzaanmheclen volgde, be stond uit de Heer-en Kommandant Meert en Luitenant Laeosoe, beiden uit Brussel, en Kommandant Geerts uit Brugge. Benevens het werken, werd ook door de bevoegde Jury het gebruikte Ma- teriaal en de Kleedij der manschap- pen bsoordesld. Het Korps van Veurne had de der de beurt van werken, en werd dooi de Jury als overwinnaar in den wed- strijd uitgeroepen met 73,5 punten.: Zij mochten benevens de Federale beker ook nog de beker der stad Roeselare in on-tvangs: nemen. Mochten zij toekomend jaar den Federalen beker in him stede bewaren. Dit is onze vurigste wensch A Een brandweerman schrijft ons verder Het succes hebben wij te dan ken aan, benevens cnae flinke brand weermannen, het Stadsbestuur van Veurne dat geen onkosten gaspaard heeft om ons brandweerkorps te voor zien van mode® materiaal, want het w-eze gezegd dat wij thans mogen bo gen een der best uitgeruste korpsen van het land te zijn. Wij bedanken ook E. H. Onderpastoor Vanderhaeghe die ons toegelaten heeft onzs csf-3- ninigen te doen in het ruim gebouw van St Germairae en ten slotte gaat onze dank near -den heer Marcel Cioet wn. luitenant bevelhebber van Oostduinkeike en zijn korps alsmede aan de muziekmiaatschapij van Oost- duintoerke die, toen de micro onae overwinning verkond ingrie, een dreu nende se,remade en als slot het Vader landslied ten beste gaf. Langs dezen weg biedt Het Nieuws van de Week», ascn de Bevelhebbers en de mannen van het overwinnende korps, zijn beste gelukwenschen aan. f BURGERSTAND Huwelijken Fischman Beamat, algemeen vertegenwoordiger, van Bra. tblava met Michiels Jacqueline z. b., te Veurne, GeboortenLe Meaec Guy, z. v. Jeanne, St Joost ten Ncodie, Le Mezec Claude, z. v. Jeanne, St Joost ten Noode. Ds-pry Jean, z. v. Frans en van Schuller Suzanne te Koksijde. Overlijdens Top Bav-o, echtg., V. Dehem Octavie, 71 j., v. Houtnn, overt. Ou-d-e Beiestemmarkt 1 te Veume. ZONDAGDIENST Dokter Ch. Babbler. Oostmarkt. ApothekerKing,et D., Markt. BRAND Dinsdag namiddag rond 17.45 uur, gilde plots de sireneen er was brand uitgebroken in het huis van. Hr Pil- -laart, Ooststr. Twee minuten na het eerste alarm was de brandweer reeds ter plaatse om het onheil te verhel pen. Gelukkig was het niet erg. Na een kwartier werk, was alles gebluschi, dank zij het vroeg ingrijpen, der brandweermannen. KINDERFEEST IN STAD De klnders van de bewaarschool dei- Ban,nestraat, zuil® Zondag 14 Juli e. k. te 16 u., in de zaal Patria Pannestraat, de liederen welke zij gr- LANDBOUWCOMICE VEURNE "van het Belgisch Trekras, uitgegeven door het Comice OP WOENSDAG 17 JULI 1B46, tc II u., iir de Lindendrccf te Veurne. 1® Prijskamp: Herigste veulens ge- fcct-en hl 1946: 100, 75 60, 50, 50 fr. 2« Prijskamp: Msrrieveulens gsbo ren in 194S: 100, 75, 60, 50, 50 fr. Prijskamp-: H®gstén geboren in 1945: 120, 100, 75 fr. 4* Prijskamp: Merriën geboren in 1645: 150, 125, 100, 75, 50 fr. 5e Prijskamp: Merriën geboren in 1944: 150, 125, 100, 75 50, 50 fr. 6e Prijskamp: Merriën geboren in 1613: 159, 125. ICO, 75, 50, 50 fr. Prijskamp: Merriën van 4 j. en meer: 175. 150, 125, 100, 75, 50, 50 fr. 8» Prijskamp: Loten van 2 Merriën van 3 jaar en meer van denselfden eigenaar: 175, 150, 125, ICO, 75 fr. Zie verdere schikkingen op aan- plakbrieven. durende het jaar geleerd hebben, hun ouders en vriendjes voordragen. Ook de kinderan der Nieuw:Fad dioan dit te zelfde mal en uur maar voor hen Donderdag 18 Juli. DIUVENPRIJSVLUCHTEN Lokaal De Werkman bij Oscar Descheemaeker. Jonge duiven. ARRAS. 1. Germanipré Albert 2. Vanwijns- berg-he Gator.3. Cauwelier Jos. 1 Descheemaeker Albert 5. Biliau Eu- geen6. Vanwijnstoerghe Ge-br.7. DegTaev-e Maurice 8. Claeys August 9. Adam Prosper10. Debüsck Engel. Oude duiven. ARRAS. 1. Vanelslander Silvesr2. Bonte Camiel 3. Roder Maurice 4. Va- layes Jozef5. Dcschesmaker Albert 6. Oogghe Gerr-ain7. Vanelslander Silveèi- 8. Germonpré Albert9. De-- bmyne Hem-i10. Degraeuw-e Gus'itaï Lokaal Gansch Alleenbij Jos. Vanhijfte. ARRAS. 1. Leroy Alfons. Veurne2. De sa© ver Pamphil. Wuipsn 3, Vanbii- iemont Cyriel. Koksijde 4. en 5. De- saiever Pamphil, Wulpen 6. Class- s-aics J., Kctaijde7. Steen Urbain, Koksijde8. Deschcdt Gabriël9. Sarrazijn Louis, Koksijde10. D?- saevei' J., Wulpen. VINKENZETTING 1. Jean Baert, Boeve. 551 2. M«,r- qui, Deburgraeve, - 4651 3. 'Lebrus. M. Gerrv. (4181 4. Omer, Lesaever Om., (3691 5. Norbert. Mevr. Gerry, (3651 6. Leonard, De Poorter, <340) 7. Kcnteg^ce, De Poorter, (337> 8. Oké, Roe-me, '3281 9. Pioo, Runsicr Ein„ (313)10. Patachon, Lanoye C., (307). Burgerstand Juni 1916. GeboortenBcddeleem Fran- clne, d. v. Luclen en Vercruyce An na. HuwelijkenCanetbe Willy, ga reelmaker v. Proven met Vanlerberghe Gennaine, z. -b., v. Bei-enen-IJzer. Burgerstand van 1 Juni tot 30 Juni GeboortenButays Mariette, d. v. Michel en Verfaülis Maria, Lrl- sele. HuwelijksafkondigingVande- vein J-ean, vrijwilliger in *t leger, te Vlnkem, met Bouthez Agnes, z. b. te Lslsele. Burgerstand van 1 Juni tot 30 Juni GeboortenCailewaert Freddy, z. v. Daniel en Cambier Mariette. Overlijdens Bracquer Al-nis, r. h. 25 j., wed. v. Denijs Leonie. Hea- dn-yokx Rog-er 21 d. z. v. Julins en Madeleine H-e-nderykx (overi. -te lepei> Bericht vanwege de Beioerradings- oicnstcn. H:t Foa-faitair opbrenastoUfór dsr volgende graangewassen is voor eaa gemeente als volgt Wintergerst 2000 Egr. par Ha. Rogge1830 Kgr. per Ha. Alle aanvragen tot seha&tteg moeten per aangelisekBEd schrijv® aange vraagd warden aan het kaxut-cminaal bui-e-c-lhocfd der mobilisatie van die landbouwproducten. De aainiTagers der schatting mogen hun .predukteu niet oogsten, alvorens de schatting is geschied. Bui-eElurfin. Het gpanaeaiBiiiesBratóairia-ait is open elk® .namiddag, uitige/niOEMïj, den 'Za-terda®, vah 2.33 u. tot 7 uur. Het fcuneel van ds bevooriTadtegs- diensi-e-n is allaen toogantoelijk v-oor bat puibiiek den Maandag, Woensdag: en VrijdagnamiddE g v-an 2 tot 5 miu-. Gelief deae uren in acht te nemen want In dien voormiddag aal -geen. toe- garag meer mowtaa -verJiasnsi a.an hst puib-liek. Geld gevonden. Een so-m geld werd verleden we-ck gevonden in het swmsmibesacreta- riaat. Wis haar vsiuore.n heeft kan zitóh w-ariiden tot het «eretarisuaJt waar zij te beschiking van dén eigenaar Burgerstand van I Jan. tot 30 Juni. G-oboorb®Vanlea-toerghe Wal ter, z. v. Sylvain -en Maeyaert Ma ria. Ste-culcruan Nicole, d. v. Michel en Benfeyn Maria. -De Ruy-ter Joël,: z. v. Albert en Facon Maria. Vanhse Frans, z. v. Maurice en Ryan Maria. Sticker Nicole, d. v. Remi en Maes Martlia. Huwelijk-enFeys Juli-en, v. Rentage met Kinoo Bertha v. Hoog st® de. OverlijdensLoncke Helena. Vaaniieuwkerke Daniël Cormette Le-antieia. Clarysse Loretta. Van- ryssel Amamd. Notredome Alouïs. Decloedt Floi-emt, Feestviering in de Bocrengilde. Op 29 Jrani stend dis gemeente Izenbergie in het toeken van een heer lijks feestviering. Deze was afge stemd op de hendienkinig van hat 50- jarig- toestaan van dis plaatselijke boe ien-gilde. Ds landbouwers van Izeniberge als- - eek deze van die omliggende gemeen ten stonden er dia-n oak op -dit veel- bsteekeod en waardevol tot met vol- tem luister te vieren. Hat fosst ward ingezet met e® So- lQmneele Mis voor de overleden stich ters e-n ledtan vam de Plaatselijke Bo-srengilds. Aldus wend het Kriste- lijk kaï-akbar van de toeerenorganisa- tie eens te meer onderlij n-d. Daarbij volgd-e esn alge-m-aane toos- renrvgrgadicrinig. die zich kenmerkte do-or hare degelijkheid en der talrijke opkomst. Na een vurige cpeningsr-ede van Dhr Georges Rooryék, voorzatter v-an de plaatsslUke boerengilde, waariaa ■hij hulde bracht aan de m-oed-i-ge stichters -van d-eze gii-d-e, waarondsr dri-e nog ovgrleve-niSe Jubilarissen, de hearsn Henri De Tui-ok, Heinri. Ma- zureei en Henri Tcp, g-af Dhr Ber- thals, opziener van chin Belg. Bc-e- renbo-nd een zesr belangrijke histo rische uiteenzetting over de boeren- organisat-ie. Daarop hield Dr, S-enator Mullie, Voorzitter van den Beügaschani Bce- rsnibcnid oen zeer vsrkwikk&nde cau serie over de landtoouwicsstanten waarmede hij een vasten kijk gaf over de richting, die cnze landbouw in ösz; nieuwe tij dsn te volgen heeft. Onmondig te geg-rtm dat zijne -zeer initeressant-e en pracÉisctoe medeciiee- liagieai gretig opgevang-en we-rden door de talrijke aanwezigen. Neg lang zal zijn optreden in deze feestvsrgaüe- ring in t geheugen blijven, en. zeter ook zal het een spoorslag te meer zijn van de verder uittors-idiing van de boerenorgamisatie in Veurne-Am bacht De vergadering mocht -dan ook nog e® pass-end woord aanhooren van Dhr Maurice Van-d-amme, de flinke voorzitter van de zeer voouitstrevend-s bosremgil-de te Vimkem-Wulvsrir-jgem, -z® tocnibesld in de streek, en alge meen geacht Prcvincde-rsadislid in t kanton Ve-ume - Nieuwpoart Na h-et gezellig noenmaal, ook ze-s-r t-abijk bijgewoond, mocht de gemeen te Izenberge den luister -beleven van een soort historische stoet, verheer lijkt door menigvuldige fljirk-e opge smukte wagens, die a-is levende uit drukking hadden de ont-wikkeling va-n cSe laiidbouw-tiEehniek, zaoals ze zich deze laatste 50-jaren heeft vcorge daan. Op de Marktplaats, waar een dichte menigte wa-s samenigetrc-kkoni terwijl de overheden plaats hackten genomen op die -kiosk, richtte daarna als be sluit van dit faest,, Senator Sotory een gloedvolle rede tot de talrijke aan wezigen. De -bo&reniorgainfSatie. zoo zagde hij met diepe oinerbuiging, die in het ver leden eèm weldaad en «3n nioodzake- lijkheid was, blijft thans even onmis baar. Daarom is elke verdeeldheid uit den boo-ze. De Tedding van den 'endbouw ligt niet -alleen, in de nosete -rkkracht van enze boe-rem, hij moet vooral ook nog verdedigd zijn door de gToote bocreoanranisatie, aan wier hoofd een onschatbare lei-der staat, Souster Mullie. Senator Scto-ry wijst verder op de groot® moeilijkheden die zich voor do® in de lamdtoauwecimiamje «ener zijds het blijven voortbestaan van het onizalig corporati-ej-uk anderzij-ds onvoldoende verkoopprijs. Als besluit zegt hij aan het adres van d® limksebe rageering We kun nen u niet betrouwen ten overstaan van uwe anti-economische, anfi- Vlaamsche en amti-Kristelijke poli- ttek. Daarom trekken we cmtestcord ten strijde en die vast© hoop weldra den lang verwachten ommekeer te kunnen zich verwezenliikem. Met een vurig applaus rtmflSgfle -deze verkwikkende rede, alsook dit, schit.t-areind boerenfeest, in den avoind nog gevolgd d-oor cene Vlaamsche Kermis. Eere aan wie eere toekomt. Verleden week, in ons verslag over de inhuldiging van Z. E. H. Dem-eester als nieuwe Herder der Gemeente heb ben we verkeerdelijk gemeld d-at het, h-et muziek van Lai&ele was d-at de stoet opluisterde. Naderhand werd ons kond -gedaan d-at dit onwaar bleak te zijn maar dat het wel de fanfare van Izenberge zelf w-as. We herstellen volgaarne deze kleine vergissing want eere geschiede hen wie -eere -toekomt,- De Kenniswerk. De jaarlijksehe "kermis is tot een totaal succes uitgegroeid. Allerlei ver makelijkheden stonden op het pro gramma, zooals bollingen, mas-tklim- rningen, vetokoersen voor jong® en ouden. Bij de jongelieden onder de 17 was het André- Nowé die het pleit won, vcor den gedachten Maur. Fo- petier. Eveneens d-e koers vcroa- de oudjes bracht groote spanning en we zagen er kleppers in als Ivo Nowé, Leon Popelier, Ticket Fikken en an dere, die van hun lattegaven. Natuurlijk dat er 's avonds menig potje bier gedronken werd; het was immers erg dorstig weder, en nu het bier merkelijk verstooft is, waren er velen die hun- dorst een beetje ts veel gelaafd hadden. Men ziet dus ten rechte dat Koksijde nog leeft. Schieting. Aan de liggende pers had bij Hen ri Thieren een -buitengewone schie ting plaats. Je-an De Bondt, uit Fiè- che d'Orschoot den oppervog-el. Autobusdie ast. Met het oog op het Zomerseizoen werd de uurrooster der nutubusdienst Veurne-Koksijd-e veranderd. Uit Kok sijde vertrekt de autobus alle uren en dit vanaf 7.33 tot 19.30 uur. Uit Veume komt hij near Diksmuide eveneens alle u-ren, te beginnen van 8 uur 's morgens tc-t 7 uur 's avonds.' Onderscheiding. Door het uitvoerend comité van test Rood© Kruis van België werden de palmen toegekend aan M-cjuffer Emi lia Priem, voor bewezen diensten tij dens de oorlogsjaren 1940-1945. Me- juff-cr Pri-em bekwam eveneens een mooie m-edalje. Het Casino. De werken aan het Casino vorde ren heel snel. Het groot tennister- rein, welke 3 te-nnissan bevat, werd uitgebrok-en en een heel prachtig nieuw groot terrein werd «r aange bracht. Internationale -tennismatchen worden er -op voorzien in den loop van het seizoen. Het buitenwerk van hst Casino werd geschil der t in een rose kleuir, zoodanig dat deze prachtige instel ling er thans heel aantrekkelijk en, ook heel frisch uitziet. Aan het binnenwerk werd onlangs, -begonnen. De oude danszaal werd in, twee gesplitst en gescheiden door een: muur. Eveneens werd de nieuwe in-' gang verplaatst naar links toe. Ook. een bodega zal geconstrueerd worden.' Tevens werd bekendgemaakt dat al-. Ie concerten -die zullen ge-geven wor-. den door die bezoekende barmonden, zullen plaats hebben op he.t terras: v.an het nieuwe Casino. De opening: van d-eze instelling kan nog niet, nauwkeurig bepaald worden, alhoel; wel over *t algemeen de openings-1 datum voorzien is voor T5 Juli. Feestelijkheden. Voor Zondag 14 Juli staat de Zee- wijding op het programma. Donder- - dag 18 Juli, om 17 uur, zai cp den zeedijk een hondendressage plaats hebben. Eveneens zullen dit seizoen veel vermakelijkheden ingericht wor den voor de kleintjes. Oo Ha-lf-Gogst zal weer h-et ja-arlijkach vuurwerk plaats hebben. -CwtteuHaag van gedenkplaat. Een -bronzen- gedenkplaat zal inge huldigd wonden -cp de speelplaats dST sch-c-ol Pamme-Instotradt, ter naged-ach- iterffs van de oud-leerl-ingieio,, olartmi- offers ven den vijainid. Toes-pnakfin euhen -gehbu/den. wnadan. en door de leerlingen der school zullen herinne- rinigsli-ederen gezan-gien worden. De sla-clitoff-ers zijn: Honoré .H-oiuvsnae- ghel, Andr-é D-cc-ussemaeker, R-ené en Eimiel RoosiemioBit, Maa'cel Deman, Karei ïig-eeEUtfomf «ar Willy Vanidar- me-eren. Bij de N.S.B. Door de VoaEzitter van d-e N.S.B. wan® bekend gisnaak-t dait esn afge-, vaamiligide zietelit iederen Zondag van af 10 uur- in heit «Hotel -de- la Daigtrae Tramdlenst. Onlangs werd de t-ramdienat ve-rze- kïird itussdhen Knakke m l>e Panne om het half unr. Eveneens de lijn Veurme-De Paaaase is ven Muraowsfer v-e-raniderd. Uit Die Panne vertrekt die train te 6.40 u„ te 7.40 u. en venter j alle 49 mtao+pn na het uur mtsb laat ste train te 21. 40 uur. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Huyghe Gerrit, z. v. Gustaaf en Vanysa-cker M.-Magd. (Bo- v-ekerke). Vanduyfhuis Lionel, z. v. André en Verme-ersch Lazari-e (Hand zame). Dsbergh Maria, d. v. A-b- don en Pil Magd-alena (Koekelare), Vandevyvere Willy, z. v. Gerar- dus en- Mackelberg Rachel (Woumen). Vanlerberghe Eugëne, z. v. Albert en Vanbeveren Ivann-e (Pervijze). Verhaegh-e Jean, z. v. Mich-el en Huysman Raymon-da (Loo). Mis- selyn Suzanne, d. v. Georges en Van Isac-ker Germaine (Nieuwpoort). Huwelijken. Oora-et Leon, Alve- ringern,, elactrieker, 24 j., «n Theu- nynck Jeanne, 21 j„ z. fe._ Diksmuide. Depuy-d-t Emiel, 36 j., -diamant bewerker, Kaaskerke en Tanghe Ma ria, 30 j„ z. b., Diksmuide. Dams Eduardus, 27 j„ rykswach-ter, Elsene en Matte Alice, 24 z. to., Diksmuide. Dewaele Sylveer, 28 j„ apotheker, Iichtervelde en Deket-eiaiere Simon- ne, 23 j., z. to„ Diksmuide. Overlijdens. Debergh Maria, 1 cL, d. v. Albin en Pil Magdalena (Kce- k-elare). Depreytere Theophiel, 61 j,. i overleden te I«eg-em3, «eehtg. v. Zoë Mar-ia, Diksmuide. Decaeste- cker Richard, 65 j„ echtg. v. Ghyse- len Lsonie, Diksmuid-e. APOTHEEKDIENST Apothsteier Hauspie, Groote Markt VOETBALNIEUWS: K.B.V.B. Op Zondag 14 Juli e.k. op het sta dion Vand eweghegroote pro paganda voetbalwedstrijd, waaraan een prachtige beker is verbonden, tusschen de kampioenploeg Woud- sport Houthulst cn S. V. Diksmuide, versterkt -doer M. V-srcamnisn (In ternationaal, Lyra) en de bekende B&rchem-speler.s J. Staelens (Inter nationaal, militair elftal), Begraaf; Van de Ven en Van U-tem Algemeens inkomstprijs 10 fr.tri bune en zitplaatsen: 15 fr. KINEMA'S 1. Onze Kring Wilgen-dijk: Be bloede Sneeuw m-et Errol Flynn en Julie Bishop. 2. Théatoe Beerststoaat: Bar- nabémet Fer-mand-el. BERICHT AAN DE T INDBOUWERS Door de provincials schatttags- commissie werd medegedeeld dat bet voorttorengsteijfer der wintergers-t en rogge forfaitair werd vastgesteld op 1.830 kgr. per Ha. De eventueels her- schatting moet aangevraagd worden per aangefceekerrd schrijven: Kan tonaal Bureel, Vischmarkt 1, ter VERMAKELIJKHEDEN Op Zondag 14n dezer, in de zaal Katholieke Kring aangenaam bal met tombola. Begin om 18 uur. Ink-omstprijs 10 fr. VINKENNIEUWS Ijzervink», op -Zondag voormiddag 21 Juli, monsterzetting voor vinken. Inschrijving in '-t lokaal, bij Oscar Jaques, Groots Markt, eafé o-Conti-- nental KERMISPROGRAMMA Zondag 21 Juli is het Diksmuide- Ke-rmis. E® uitgebreid verslag er-: over geven we a.s. week. 'Thans ver genoegen we ons met het bijzonder ste mede te de-el en: Zaterdag 20 Juli, te 19 u„ openings concert. Zondag 21, te 14.30 u., paandern- wad strijden. Maandag 22: Schieting in -St Se- ba5tiaan. Dinsdag 23Juniorskoers. Donderdag 25Paardenl-oopwed- stoijden. Esn meer uitgebreid prcykammu volgt a.s. week. STAD DIKSMUIDE op 21 en 25 JULI 1948 (Kermisweek), op liet plein VandeWeglie, om 2.30 u. VAN ALLES WAT Et. Starion®, St .Jaras-Maltensito., lisio -een dubbele .aa-mbr-euk -op bi,i 't vallsn van ©en ladder waaimnee ze ■de ruiten aan 'tkuisohsn was. Lamadre ,J„ werd in de Rijsel- stoaat door een voortvluchtigen aiito as-njge-radisn. Hij bekwam lichte let sels, zijn fi-ets werd deerlijk gehavend. Uit ©an café in de I-eparstoaat, werden 20 ïonoplaten peflitólen dooi- verbruiikea-s d-ie... komen luisteren wa ren maar mooi muziek. Uit een offerblok der St Frairn- ciscusksrk werd die taksplaat va r den gestolen vsl-o van Lom mens Adriaans, Gulierem, boven-gehaald. 1000 Poreinlairftein werden bij V. Van-dewa 11e wonen-de in de Schans- stoa-ait, gestolen. EEN HEVIG ONWEDER Een kort doch hevig -omwe-d-sr brak Dinsdag avond rond 1-0.1S u. los ov-etr de gre-nssto-ee'k. Het on-wadier was ge paard m-et groofc togdvlagem. Hag-el- sbeen-sn zoo groot als dikke -im-arbsls kwamen gedurende tien minuten neer, er waren er -zelfs zoo groot «Is -duiv-sn- eteren. Een kwartier m-a d-e hagedvia-ag wwrdiem er nog aangetroffen -di-e naiain 8 om, omtrek hadidem. GTcote schade werd aan dis tabakbe-plantinigen aan gericht. Gedurende een tijd was de telefoondienst onde-rbrokE-n. Derge lijke hagelvlaag werd sedert jaren niet meer waargenomen in de streek. EEN ERNSTIG VERKEERSONGEVAL Een pijnlijk ongeval heeft 'zich 's namiddags voorgedaan op d-e Ks- zelberg, grensscheiding M-e-enen-Da- dizseie. De zuster van bero-spsrenner Decraiene, Elza, reed -in gezelschap van haar «fchtgeao-ot -per rnot-o lang-s -de rijksbaan Me-enan - Roeselare, tosin aan bovsoe-emelde plaats, ten gevolge ©ein diefekt, zij van de duo- zttttag viel. Zij liep talrijke ve-rwon- diangen op en werd naar ce-ae kliniek van M-esnen overgebracht. A-lor-ar stelde rni® -eeme armbreuk vast als mede andere verwondhage-n van min ernstigan aard. AANGESLAGEN De gendarmen hebben in eens burg-erswoning in de Moeskro-enst-raat, overgegaan tot de aanslaging van ver scheidene kilos koffie en cichorei, be stemd voorde Zwarte Markt, a'smede eene som van 20.000 Fr. fransch geld. •BURGERSTAND Geboorten VwniSainunje Paul. De Jonekheere Johny. Cappell-e Jeanne. Di-s-iynck Je®n-Piexré. WaigiMien Démétoi. Pl-uym Bmë- ric. Cailewaert Ghislain. Evera-ert CHMsluta. Demybbenwste Y-oI-iinide. HuwBKFksafkondigmgcnItïolf Willy, fabrie-kw. -en Varaicl©ein.put Em ma, toa-arkapster. W-a-rlop Valère, pa-plerbewarSsar en Cre-ias Agnês, huis- hcudster. Dakoker André, en .Maer- ï-e-ns Suzanne, Btiopstw. Huwelijken Chaize Jean, inonteer- clsr en Houttefciet Jacqueline, spin ster. Baeteias André, wever en De- vl-c© Gteorgette, z. -b. Draclercq An dré en toru-w-eieire Gaaeiviev-e, b. Tanghe André, posittoadiamde en David Lydie z. b. Overlijdens Ramaeker Joseph, ■65 j. Cre-parle Victo-riinia, 85 j. Ba-es Arthui-, 73 j., Schansstoaat. Satobis I-Triena 60 j., Bruggesto. De- oherf FëhronS'ï, '51 j. Vanidairn.uae Camiile, 50 j. TE PLECHTIGE VAANDEL-INHULDIGING M-EENEN Ter g-eJegteinihieid van de Vamdel- inhuldiiging van den Bond der Poli tieke Gevanigenen ein W-eggiev-oiErd-ein, hadden alhier groote feestelijkheden plaats. Rond 9.30 u. begavan de leden van den Bond zich stoetsgewijze na-ar de Sint Franciseuakevk, waar de plech tige wijding der vlag plaats had, om- der het Peterschap van den H. Ernest Tytoerghiein, «ere-schepen der .stad M rennen, oud politiek- gevangene 1914- 1918, en onider het Meterschap van Mevr. Ai-mand Dewesrdt. Om 10 u. had de plechtige Hoogmis plaats. Na deze plechtigheid begaf de stoet, voor afgegaan van die Muziekmaatschappij Sint-Jozef, der wijk Barakken, en van talrijke vlaggen van groepeermgen der Bon-den .uit de omgeving, zich naar het stadhuis, waar de overham- -digïn van het vaandel plaats had. Aan den ingang van. -he t stadhuis wer den de l-eden van den stoeit verwel komd d-oor d-en H. Armand Beweerd t, Burgemeester, die er in gepaste be woordingen -dan lof maakte van de moedige gedragslijn- van den H. Er- nest 'Tyberghie-n, alsmede van de ge- sneuveldaa van -den Bc-nd. Om 1L45 uur had eene blc-s-msmhuld-e plaats aan het G-edenkteefcen der Gesneu velden op de Groote Markt, waarna eane red-evoerin-g iiit-gesprokein werd gevo-l-gd van test dooden-a-ppe) d-at ge- da-aii we-rd door Mejuffsrs Wallecan, dochters van den H. Voorzatter der F. N C. Na een minuut ingetogen heid hield den H. Wal-graeve Voor zitter van d-en Bond, e-ane welgepaste rede. Rcmd 12 uur had er in het lo kaal Pa valleen lepe-Tstoaat, e-ene ©n-tvangst plaats der v-oorzi-tfers «n vaanide-ldragers va-n de talrijke aan wezige gró&p® en vereenigingan. H. Walgraeve bracht cr hulde aan d-s Fransc-he -groepes-rhigan. Gedureini- 'de h-et ban-ket werd aan dan H. Tyb:r- ghi-s-n en aan Mevr. Deweerdt, een Donderdag 11 Juli j.l. waren tt Veurne, rond 16 uur, 4 jongelingen aan het spelevaren op toet water aan de Nierrwpocrt-Brug. Plots stuikte een hunner, André Sinnaeve, 16 ja-ar oud en wonende in de Nieuwsta-d, Hobélaan 22,, voorover ln hst water. Bij dit zien .sloegen de anden» 3 jon» giens -op d-e vlucht. Ongeveer een kwartier nadien toolc» ken daar twee rijkswachters voor bij, Bertael, wachtmeester en Wil- laert, brigadier, die het gewoel in 't water zagen en er een lichaam be merkten, Beiden sprongen aanstonds in 't water en konden den jongen bovenhalen. Seffens werd een -geneesheer «nt- bodien, d'e ongeveer 29 minuten d« kunstmatige a-demtoaitag toepaste. Al les bleef evonwdl te vergeefs. Sin naeve kom tot het teven niet meer teruggeroepen warden. De -verslagenheid lm ktad was al gemeen. Uito-tek-end-e verbindrö-gen m-et teta d tram en autobus. -- - - - (246) Burgerstand Juni 194S. Geboorten Ariekx Johny, z. v. Ernest en Maria Besla. Des-caii Yvef-te, d. v. Mauric-e en Margriet Siembroek. Hon-d-aighein JVtaxie- Louise. d. y. Omer en Margriet.Dasndt. Overlijdehs Va-ndeasteeae Eu genie, £2 j., wad. Alois Hc-crcaert. Casier Roland, 9 m, z. v. Camiel en M-arie-Lo-uise Hkarnaant. Marchand .Noël, 2 j., z. v. Leon en Maria De- coodt. Covamackar Rané, 89 j., omgh. Burgerstand Juni 1946. GeboortenClaus Rcsa, d. v. Pol en Descamps Alice. D-eroo Ar ietta, d. v. Marcel en Hautekisr Ma ria. Exfsr Joseph, z. v. Leon en Carett-e Margue-rtte. Vanfcraba.ndt Chi-istell-e, d. v. Maurice en Dsteu Palmyre. Deman Jacqu-slin-e, d. v, Basiel en Sinnaghel Yvcaroe. Clanw Lilisne d. v. Julius en Denys Augus ta. Du Moulin Jshn-y z. v. Henri en Raepsaist E3isatoeth. Huwelijken Dewys-e Marcel, v. Klerken met Six Suzanne. Jacques Albert, met Sóaéfen Marie-Louise. Willaert August, v. Veurne m-et De Bruyn-e Maria. Overlijdens Van-quaille Marie, 1 «L, d. v. Jul,iaan en Bul-tinck Gecc- gina. Seeraen Renilde, 69 j., echtg. v. Ratoaut Hector. Verhaeghe Marie, 74 j., echtg. v. Vannieuwenhuvse August. Du Moulin Johny, 1 d„ Bij de vinkenmaiatschappij T>e z. v. Henri en Raepsa-et Elisabeth. BURGERSTAND Geboorte. Rathé Rita, d. v. Ca miel en Byloo Marguerite. Huwelijk. Vileyn Roger, bedien de, en Verha-e-ghe Bertha, z. b., te Niéuw-poort. APOTHEEK SDIENST Apotheek «DE ZEEMEEUW», Kerk straat: open van 10 -u. tot 12 u. en van 16 u. tot 1-8 u. CINEMAS CENTURY, vanaf Vrijdag 12 Juli tot en m-et Maandag 15 Juli: «Le Roman d-e Marguerite Gauthier», voor volwassenen - ernstig voorbe houd. Zondag om 2.30 u.; werk dagen o-m 7.3-9 uur. NOVA, vanaf Vrij-dag 12 Juli tot en m-st Maandag 15 Juli: «De Bul tenaar», voor volwassenen. Zon dag om 2.30 u.; werkdagen om 8 u. STEDELIJKE VISCHMIJN In de maand Juni wer-d in de ixiijn voer 2.349.800 frank visch verkocht: 1.057.509 fr. visch -en 1.281.709 fr. garnaal. Burgerstand van 1 Juni tot 30 Juni Geboorten: Van Hulle Huguette, d. v. H-snri en Momballiu Adrooia. Lyck-e Jacqueline, d. v. Marcel en Ra- baut Bertha. Baimmens Gilberte, fi. v. Jooeph en Bed-art Agnès. Vync-k Anita., d. v. Pie-ter en Lycke Angela. Beerlamdt Eric, z. v. Ga briel en Ley-e Agnès. HuwelijkenVan den Bussche Miaurits, timmermien te Veume en Lycke Godelieve, z. b. Oostduinker- ke. San-azyn Riohand, werkm. en G-eryl Gabriella, z. b, beid-en te Oost- duink-erke. Leye Roger, metser, en Dedrie Sylvia, wed. Mahieu, z. b. bei den te Oost-duiinkerke. Sims Clif ford, Biitsch Corporeal, en Roux Chislainie, z. b. te Oostd<umberke. Deman Albert, Pasteibakker, te Ni-auwpoort en dauw Rachel, z. b. te Oostduinkerfce. Debruyne Geor ges, landb., en Geryl Augusta, z. b„ beiden t-e O-ostduinkerke. We-rre- brouck, André, we-rkm., te Lombard- sijde en D®me Ida, z. b., te Oostduin- kerke. Dutrieux Henri, visscher en Bos Madeleine, z. b. beiden te Oost- duinkerke. De-bliieck André, clec- triekeT en Verbanck Hilda, -z. b. bei d-en te Oostduin-k-erke. Overlijden Le-gein August, mees tergast, 45 J., echtg. Beschuyt Anflréa, te Oostduinkerke. voorstelling van hst vaandel, terwijl ook bloem-® aan Mevr Deweerdst ov-erhandi-gd warc-sin. Blcemen werd-sn evaneans overhandigd aan EU. Wal graeve, Dupomt Maurice, Abel Vis-ene en aan Mèvr. Yvcone Vand-evoorde. Rond 15 uur had e&n groote optocht plaats door d-e bijzonderste straten dar toad. Dit welgelukte Soest werd gastoten -met esn gezellig sameneain in de gns-ete fe-estzaal van h-et lo kaal Hst Pavilloen. PLECHTIGE ROUWDIENST VOOR OVERLEDEN LEDEN VAN HET GEHEIM BELGISCH LEGER «AFBEELING MEENEN Op Maandag 8 Juli, te 10 uur had &r in de St V-sdastiusfes-rk een plech tige Rouwdi-enist plaats ter gedachte nis -aan vier overleden leden van he-t Geheim B-eigisch Leger, der afd.ee- ling Meene-n. De-ze jilschtige D-ienst w-erd -opgedragen ter gedachtenis aan I-IH. Vandestsan® Maurice, 22 j„ over leden in het k? mp van Bergen-Beleen, den 18-J 9 April, 1945 Vanhoo-f Ed-cu- ard, 40 j,, gestorven in het kamp van Grcss-ïtose-ru, op 8 Ftebruari 1945 Vansteenkiste Robert, 40 j., gestor ven in het kamp van Gross-Rosen, den 8 Februari 1945 en Vanzielegham Desiré, 53 j., gestorven in het kamp van Gross-Strelirz, den 24 September 1944. Aöea waren leden van -de Af- d-aeling MeeroenEen talrijke me nigte had er aan giehouti® deze plech tige Rouwdienst -bij te wonen. Onder de aanwezig-en bemerkten wij ver scheidene i-ooraa-nstaan-de persoon- lljkhed-an der stad, afgevaaa-digden der plaatselijke Bonden van Politieke Gevangenen en Weggevoerden, Oud- strijd-ers. P. N C. Politiekorps, Rijks wacht, Witte Brigade, Geheim Bel gisch Leger, in Uniform, «ene afvaar diging van de Boys Scouts allen met hur.ne vlaggen. De offerande duur de tot op het einde dier Mis. Onder de Offerande werd het «Naar Wijd en Zijd», op het orgel uitgevoerd. Een roeren-d ocg-enblik was het, teen onder de Consecratie het Te Veiöe geblazen werd. Menige traan werd d-ocr de aanwezigen wee-gepinkt. Na deze zoo roerende plechtigheid be gaven de afvaardiging® met hunne vlageen, zich stoetsgewijze miet de familieled-en van de roemvolle over ledenen en ©ene groote menigte zic-h naai- hst Dooden-Gedienkteefesn op d-s Groote Markt, alwaar een prach tige blcementeran-s neergelegd - werd, gevolgd van ©en roenendie rede. Gansch de bevolking van Mesn-sn had er a-an gehou-den hunne rouw- -hul-de te brengen aan hunne bel-dsm, dorar hunne huiaein met -die nationale drd-skl-eur half top uit te steken. EERLIJKE VINDERS Mejuffe-r Pa.squé LBonitine, wo- mra-de Kortrijkstra-at, vondt ©ene handtasch, inhoudende eene groote som geld. H. Pratiz Armand, woffliende Rij- selstraat, vonidit nabij de stedelijke zwemkom een geldbeugel. Beide eer lijke vinders dedetn aangifte van- hun ne vónd-sten op -het politi-eburee-l. EEN EIGENAARDIGE AUTORIJDER Zondag avond rond 21 u. kwam de auto m-et plaat Nr. 117236 uit d-e rich ting' van leper gereden met één wiel zonder band. Aan de Marktplaats .ge komen alhier, werd d-e voerder, die ietwat te diep in het glas gekeken had, deer de politie naar de politie post geleid, en den auto werd voor d-e polhis.post met d-e hand geduwd. AANGESLAGEN De gen-darmen hebben in ©me wo ning- gedegen in d-e Mocskrosmsia-aa-t, nabij d-e gr&nis, ©en hoeve-elhsid ta bak aangeslagen, die bestemd was om ov-ea- d-e grans gebracht te ivo-rd-en. Wijkfeest Molenhoek Verleden Zondag en Maandag had den er op d-e Molenhoek allerhan de f-eeeteiijkheden plaats ter gelegen heid van p-orte-imcniiaie ommegang Bet mc-oi weder, d-e heerlijke omge ving en d-e volksspelen hadden veel volk na-ar d-e Molenhoek gelekt. Er he-erschte beide dagen gezellig heid en leute In beide herbergen was het vellen bak Menig toertje ■werd geflanst... menig glaasje we-rd gel-edïgt, zoodat én de vierders én de bazen uiterst voldaan waren 1 Nationale Feestdag. Gel-u we zal, voor die eerste maal sader de bevrijding, cp waardig; wijze de Nationale Fees:flag kumn-en vieren. Een feescpicgramma ward door het Schepencollege samengesteld waar aan d-e Jeugdgroiepeerii-.-gM, de Too- nesigilide Onder Onson de Ge- meentelijke Harmonie St Cecilia hun medewerking verieeniem. Te 10 u. Hoogmis waarna plechtig T-e Deum. Alle maatschappijen worden drinigand uitg®c-od3gd aanwezig te zijn. Te 17 u. cp de keer van d-e Kaarh- itenschoolVolksfeest. De jeugdgroe pen gei'® allerhande mcois .spel® reidans® ben beste, de Tocnerl- gilde Onder Onskrant vcor de pinn® met het «e® plezierige blij spel Schoonmama komt logseren Dit alles wordt afgewisseld dooi- mu ziek en dans. Te 21 u. cp de PlaatsMuzréfccon cert door de Harmonie onder leiding van d® Heer August Waigr.ien. Uit- galezsn nummers komen op het pro gramma voor. Te 23 a op de PlaatsPrachtig Vi arwerk. Aile medeburgers zullen er aan hen- d® van 's morgens vroeg hu,nine hui- a® te bevlaggen ook te lande aan al cie feestelijkhed® deel te rem®, aldus getuigenis afleggende van hun trouw aan Vorst e-n Land. om 6 nur (toreiumr) bij Wed. A. PHILIPS, Kruisstraat. Namens het Bestuur: De Sekr-eitaris, De Voorzit!-er, M. Decleyre. J. H««di-yckx. i#Vjn Verleden Maand-agavcrd is cp tte Leeg-Vlaanid®cn'S"tTaat te Wervïk a bloedige twistpartij ontstaan. Ruzie was onitstaam roasschc-a de «chtgoncrst A. en zijn gebïistr C. M. De twist la-aid-e zoo hoog op dat beid® Jasand- geme® werden. Een gevecht mntster.fl in regel. Maar de vrouw van A. koa rnis-t die vuist twist geen gm-ccgen ne men en ging het kapmes halen waar mee as in hat wilde cp de fwe-s voch tende mannen beg® ts kloppen. Zs raakte ©irSt C. in zijn dij langs var ©n d-an iangs achter- wawrdot?r het bloed leags fle mesr clan vijf ocr.:i- meter breedte vcateten gnprt;. Zs kapte maai- verder, -do® cn fcwBteta haar- eigen man bov® de pols waar door d? slagadsr dwars exergesn; a werd. Dit biosfl zien-de kwari® allen tot de ontnuchterende vastetcTH-g van hun daden. JBsn bijgr-.c-p:n ge- ne sshesr legde in der haast ce ia verbanden cn verveerde ds t«r:e wanden nar toet gasthuis veer a vertes be-ffkurriigs beuierking. Da bijgesprongen Eijkswrcht rtelto cn» middriijk «en mderrnek in ra ral verder zorgen vcor het wettelijk ver loop der i—aic. Ce beide slachtnf. era zijn aan de bet-srher.-d maar zullen toch wel Iets-els van hr.n geve r at ovechowd®. «jPrtHqUUWm Mffitairen hadd® te Kartrijk eea auto gestolen. Zij reden eaec-wel t-e- jpra «©n peal «n de bestolene r: ©ai haip cm de dieven te kunnen aanhouden. D: dievsn viurkt-t® rtf As auto «ié, de straat cp. Politie- agm-ton zett® k:n achterna en d~ar eij ge® gehoor gaven om stil te hou den werd gescheten, in de lucht. Na derhand kenden drie der driven aan gehouden werden. SCHITTEREND HET KAMPIOEN SCHAP VAN WEST-VLAANDEREN TE GISTEL 1. Ma'brancke André, 199 tem in 3 u. 55 min.; 2. Gcteers Eton, cp IS"1; 3. Jacobs Eugacn taehilde), op 18"; 4. Go&thals -Oscar, op 48"; 5. Pacpe Albert; .6. Alpaert Juli®: 7. Kermie Michel; 8. Declercq André, op 2' 30"; 9. De-predomme; 10. Leliae:':; 11. Tcr- ryn Karei12. Cnocteaert Rager; 13. Gelijk: Vander Rusten, Landuyt en Ardyns; 19. Crombé; 17. Niessens. Er -wondt allerlei ronid-gestrooid over het al of niet verplicht indien® van Belgische bankbriefj.sis van 5C-0 frank. Zlehiei- fle juiste toedrachter woi-- d>en geen blauwe toan-kibriefjes van 50-0 fr. unieer uitgegeven. Deze bank briefjes worden van nu af door de banken, ingehouden,. D-e bsvolkin-g mag ne -dan ook nog st-eads aanvaar den; maar voor dit soort bankbriefje bestaat hiervoor -evenwel geen ver plichting meer. M® kon as steeds iiitwjaseiai bij een toahk. V-oor alle eaflra» tenkbriefj-es van 509 fr, is gem eoMte inhouding voor- ztca. Burgerstand v. 3-9 Juli. Geboorte. Brugg:nian Marcel, z. v. Cyriel en De-po-orter Maria. Overlijdens Mathues Maria, 50 jaar, huish. echtg. v. Dsmuyit® Achille. Swaen-ipoel Alo-ïs, 63 j., landwerker, wed. v. Vanmaeokeltbergh Em-süe, echtg. v. Volcfca-ert Maria.- Brvoon-adingsnicuivs. Mobilisatie der wintergorst, gerst en rogge: Ifigevolge m-edede-eltn-g van dsn Prov, Dienst der Sehattingscom- mlssie, is vo-or do wtatea®eiristfc, gerst -en ro-gige het min im-umopbremgsbeijfer vootó-aa van 1809 kgr. De producen ten w-elke met d-i-t cijfer niet kunnen akkoord gaan, mogen de schatting aanvragen, mits aangateek-md; schrij ven te richten aan het ikantonn-aal h-oofd van d-e mobilisatie der land- bou»pro-duc;-.-n, Stafiedrecf, Roese lare. Geen vruchten mogan worden g-ooffl®ït tot de «chfltJnig plaats ©reep, op ieder te «Swttssa perceel dient een plankje asi-.re-teracht met de grootte van hrt perceel. Inbrengen der mclkzegels door •awwile'-ca.: lïi de producenten: MAANDAG 15 Juli. Uitreiking der bijzegels: ter ms MASïm-S VOICE VmÜHELER: V, DE COKTE-VANDEN BERGHE Irijsrstraat 102, Poperi.jgé. Ü89) Aan zwan-ger-s en toevallen vrouw-en en T.B.C., op Woensd-a-g 17 Juli, 's voor- middags, fessoh-en 8.30 en 1130 u., voor A tot en met LDon derdag 18 Juli, 's voormiddag®, tus schen 8.30 en 11.3-0 u. letters «M» tot en met Z - Bijzegels van het nieuwe type: Waarde: b-rcoctoegeiS, vaste waarde van 399 gr.; vl-eesch, 59 gr., en mar garine, 39 gr. Werkgevers: Afhalen der bijze gels: Vrijdag 19 Juli, 's v-o-ormid-dags, tusschen 8.30 en 11.3-9 u, dienen de werkgevers de bljzegel-s vc-or d-e bij h-en tewerkgestelde arbeiders af te halen, met toetrek o-p die pE-ri-ode van 10 Juli tot en miet 27 September 1946. Kolenkleinhandclaaxs: De ont vangen zegels mogen tusisch-en 10 en 25 Juli mgebracht warden, zonder af- giftetoewljzan te ontvangen in ruil evenwel, de zegels A, B en C, on-d-er- genummerd 5; A, B en C onder-ge nummerd 6; en A, B en C, onder- gemummerd 7» e-venal-s d-e aegels E «S» en «G». Nachtridders op ronde. Sedert maanden wordt Staden ge plaagd m-et diefstallen. Deze week kwam d-e Roeselarestraa-t aan de ■beert. Bij P. B. werden een pa-ar ge monteerde fietswielen buitgemaakt. Ook e® dynamo w-erd op e® andere plaats medegenomen. Velokaei-s. UITLAG: I. Clays, Ln.ngemark; 2. Feys; 3. Pi-eters; 4. SaM.-5. De- baene; 6. As»:z; 7, Ho-oreibeke. BURGERSTAND Geboorten Wecmac-ls Claude, z. v. Marcel en Maarten Lucienoe. Vain Bun Jeannine, d. v. Arno-uld ein Deput Jea-nne. The-uwen An-dro, z. v. Petnis en LEfebvre Lucknne. Vanthcmme Artotöe, d. v. Diani-el en Dekens Noëlla. OverlijdensBouchaert Jear.ne, 47 j., wed v. Bout® Lac-n. De- caest-ecker Alois, 83 j., wed v. Pille Marie Deksyser Leanie, 76 j., wed. v. Lacante Henri. Joy-e Lucien, z. v. R-mi en Blieck Margu-eribe. Huwelijken Versaevel Aloysins, smid en Mahi-eu Marie, huisvr. b. te Wervik. Lale-u Edgai-d, w-ever te Kom® en Lesage Afph®-sine fbw. te W-e-rvik. Huwelijksafkondigingen Haze - -brouck Maurice, vlasw. te Kamen en Bossuvt Paula fbw. te Wervik. Migncaux Raoul, kl-e-s-rm. en De-blaere Marcïlla, z. b., b. te Wervik. Gh.es- quiere Jo&e-ph, slachter en San-azin Jeanne, huisvr., -b. to We-rvik. Du- mortier Louis, handelaar, te Mees tere® en Dumez Lucienne, z. b., te W-en-ilc. Coudrcn Albert, autogel., t-e W-eirvik en Garcia Irma, bediende, t-e Lambres-le«-Douai. VLAAMSCHE TOERISTENBOND Op Zondag 28 Juli I94S, uitstap per auto-oar naar De Panne. Gelêgeu- heid tot bijwonen van de Boetpro cessie te Veume. Reissom 55 Ir.. Be spreek uw plaatsen tijdig in - Hot:! des Pompiers-», Donkerstraat, Wervik. Wordt -lid van de V. T. B. wa-nit de le-d® gienl-etE-n 40% koa-ting (niet op Z-ondag) cp de bove-nplaatsen in d-e kinema Olympia SERENADE Veris dein Maandag bracht de Groo ts Harmonieen veriedEh Dinsdag de harmonie Onder Ons -- e® sere nade aa-n E. H. Pastoor ter geie-gm- he-i-d van zijn Naainda©. Zod wsrd -een zeven j-aren wnder- brokien traditie weerom aangsiknoopt. GELUKWENSCHEN In het uitgamgsexwmen in d-e Nor- maalsch®l te Torh®t heeft de Heer Raymond Devos he-t einddiploma van anidcrwijzsr verovsird. Beste eeluk- wanschcn 5 M-ejui'f-sr Solange Veivaecko Is met d-e -gro-otóte on-derschei-ding geslaagd in heit Muziefcexamism van het 1» jaar lagere graad voor de J-ui-y van Gent. Proficiat 3 UITSLAG DER OPENBARE AANBESTEDING Aan den laag-sttote-éend® aamnem-ea- MahiKU H-enri van loper werd het wenk -der uit te voeren rioolwerken voorloopi-g toegewezen voor dis som van 1.C84.014,05 ïr. De aawraaaarr ts geen vreemde me-zr in Wervik wa-nt hij veerde voor -di® oorlog reeds da wegsniswerken uit in de Kruisearkr- stritat ©n de rioo-lwerken die r-eeds rarer rekoning van stad gelegd wor den. UITNOODIGING De Harmonie der christen werk lieden <- Onder Ons noodigt vrien delijk uit tot desol. mi vcor haar afgestorven onderaooraiSter, Emil« Delbaere-Vanl-eene, ep Zo-n-dag 14 Juli te 9 uur in d-e Sint Mie-darauskeria VLAAMSCHE KERMIS De vroeger re-sds aangokondigds Vlaamsche, Kjenmis gaat dus door op d-en 1» Zondag van de Oogstmaand, en wel ten voord-oele van c.-e missie werk® van Pater Gellynck e-n van d« plaatselijke sociale avbeidersw-ake-n. 11 JULI - VIERING Op Donderdag 11 Juli, greep i-n <1« ruime zaal van liet Sint Pol ©en bui t-ongewoon geslaagd 11 Juli-feest plaats ender hot motto van een Ge zellig Zomerfeest». Het Davi-dsfon-ii heeft met veel sukses zijn oud-e tra» diilie weerom opgenomen. ELECTRÏCÏTEITSDIENST Voor dringende hersbelLiing® na d» werkuren, zich deze week ivt-md® tot J. Koopman, Gasstraa-t, 3, Wavik. ZITDAG Heden Zondag van 10 tot 11 u. zit» -flag van Volksvertegenwoordiger Je- reem Stu-bbe op h-et secretariaat van die C. V. P. in hst Volksbelang Duiv-enstraat, 80. Iedereen is er wel kom. DUIVENSPORT Uitslagen van Zondag 7 Juli 1948 Maatschappij De Toekomst Dul» ven-sin 33, Wervik. CREIL 1. Decuyper M.2. Del- ba-ere Duck'3. D-esmawSs A. 4. Mas» scheiein J. 5. Dasmarets A. ARRAS Oud-o fl-uive-n. 1. Bon» du-efl-e J. 2. S r.csael G. 3. Valck» H. 4. D-ejongh? O.5. Deitour F. ARRAS Jonge duiven. 1. Mas* seh-elein L.2. Opsoms-r O.3. De bruyne G. 4. Clarasse R. 5. Lm pi-ere H. Maatschappij De Volksvriend:n Kruise-e-kestr. DOURDAN l. Brouckaert G.; 2. Broukaort Jos.; 3. Vand-ep-orre G. 4. Vand-ekerckhove J5. Vanwalls» gh-em, JG CREIL 1, Vanwilde-rm-E-a-rsch.; 3, Roba-sys E. 3. Brouckae-rt A.4. Van* flamm-e-koopman 5. Del® Gen S, ARRAS Jonge -duiven. l.be- fSbvre G.2. Deiobel J. 3. Stressen J. 4. Va-nflcinbraembussche 5. Van» flepiibte O. jCoede Meid, voor priester, in d* streek. Zich, wenden: Boomgaard* straat 4, leper. (C.109)' jflocde Meiil. Tor Patisserie Ro«0( V-ere-ecke, Brugg-estraat 47-49, Mee* me-n. C.19Ö] rtamionnrfte «Tmxi», 4 cyL zeer go#*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4