NOTARIEELE AANKONDIGINGEN De Bank van Roeselare Is ook voor UW BEDRIJF de aangewezen Bank Zij is tot uw dienst EET NIÉUWS VAN DE WEEK Bladzijde 5. WOONHUIS met HOVING Een WOONHUIS met Hof EEN ZWIJN, EEN GEIT, ZES HENNEN EN VAN MEUBELEN EN LANDBOUWGERIEF GRENSHOFSTEDE een schoon en welgelegen WOONHUIS EEN ZEER SCHOON HEERENHUIS EEN PERCEEL ZAAILAND EEN PERCEEL WEILAND HOOI TE KOOP 1 Hectare 30 Aren 50 Centiaren GOED ZAAILAND Een beste partie ZAAILAND HOFSTEDEN OVER TE NEMEN De schoone en welgelegen HOFSTEDE 2 Ha. 31 A. 60 Ca. BESTE ZAAI- EN WEILAND EENE SCHOONE WEIDE EEN BLOK BOUWGROND HANDELSEIGENDOM C. VANDAMME, F Mengelwerk van Het Nieuws van de Week Nr. 2 I De Hmulet van be 1Rant 1. - Best en welgelegene HOFSTEDE 2. - PERCEEL LAND 3. - Twee perceelen LAND 1. - Een schoon WOONHUIS 2. - Een HOFSTEDE 3. - Verscheidene perceelen ZAAILAND EN HOVENIERLAND EEN WOONHUIS EEN PARTIJ WEIDE EN ZAAILAND EEN PARTIJ ZAAILAND IJSKASTEN BEESTIALEN, ALAAM EN VRUCHTEN TE VELDE MOBILIEREN, afzonderlijke meubelen, tapijten, huisraad, enz., enz, ALLERLEI LANDBOUW- MACHIENEN EN -ALAAM een zeer goed en kloek HOFSTEDEKE GROOT WOONHUIS Welgelegen en nieuw ingericht NIJVERHEIDSGEBOUW Welgelegen en gerievig BURGERSHUIS SCHRIJNWERKERS- MACHIENEN SCHOON WOONHUIS Naamlooze Vennootschap Ze!@9ÜQSSiiJiüË» 34, fiioordstraat Agentschappen BRUGGE, 7, Dij ver IEPER, Diksmuidestraat 22 VEURNE, Noordetraat 24 H. R. Kortrijk 13776. Kantoren ARDOOIE DADIZELE LEDEGEM MOORSLEDE PASSCHENDALE RUMBEKE STADEN S* ELOOIS- W1NKEL. 124 ill 9e Corte-Vandenberghe Ieperstraat 102, POPERINGE koop l: EEN WERKMANSHUIS koop 2: EEN WERKMANSHUIS koop 3 Een schoon perceel LAND koop 4: Een schoon perceel LAND EN PERCEEL BOUWGROND A. DUMONCEAU K03MQS-REIZEN per Autocar. HET WOONHUIS Eene goede partij MAAIGRAS W. H. B. ANTVERPIA 13 Juli 1946. DM» Studie van den Notaris CASSIERS te rOPERINGE Dm uit onverdeeldheid te scheiden. DINSDAG 16 JULI 1916 om 3 uur zeer stipt 's namiddags, te Poperinge, Groote Markt, in het gasthof <i X>e I-ïoppebeurs gehouden door M. Valère Boudeweel, OPENBARE VERKOOPING VAN een schoon en gerievig gelegen te WESTOUTER, in den Plaatsho-:k, langs den keiweg naar Belle, groot volgens kadaster sekt. C, Nr 52f2 en 52g2, 15 a. 11 ca. Bewoond door M. Charles Barbez, douanier, zonder geschreven pacht, mits 165 frank te maande, vrij van lasten. (110) fflBflflBflHBBBBBBflSBBBBflBBs Studie van den Notaris CASSIEKS te POPEKINGE. MAANDAG 22 JULI 1943 om 3 uur zeer stipt 's namiddags, te Poperinge, in de Si-Janskruisstraat, ter herberg De Can tine gehouden door Juffrouwen Dewickere, OPENBARE VERKOOPING VAN staande en gelegen te POPERINGE, Komstraat Nr 9, sektie C, Nrs 1058 f en 1059 g, groot 2 a. 80 ca. Bewoond door M. Medard Durant, zond;r geschreven pacht mits 84 fr. tc maande, vrij van lasten. (220) Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE OP DINSDAG 16 JULI 1946 te 2 Vi uur namiddag (off. uur), ten sterfhuize van den Hr René Gythiel- D'haene, 106, steenweg naar West- vleteren, te Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN waaronder 2 bedden met ressort, 2 matrassen, s;oof, buffet, wekker, kleerkast, nachttafel, andere tafels, zetel, stoelen, nachtvertrek, beelden, potten, pannen en verder keukenge- rief, printen, koffers, koffiemolen, za gen, ladders, kruiwagen, fornuis, kui pen, konijnenhokken, zwijnsbakken, legbak, alsook een hoeveelheid brand hout. Met gtrsed geld. (137) OVER TE LATEN groot 13 ha. Seffens vrij. - Gebouwen en land: Fransch grondgebied, Belgisch grond gebied. Inlichtingen bij: GASTON BOURDEAUX, (136) Rijselsiraat 76, IEPER. Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER INSTEL: Donderdag 18 Juli 1946 OVERSLAG: Donderdag 1 Oogst 1946 telkens om 2 14 ure stipt namiddag, ten gasthove De Drie Koningen Groote Markt, te Yper, van: te YPER, Beluykstraat 36, met af hankelijkheden, koer en hof, groot 2 aren 43 centiaren. Zijnde het sterfhuis van den Heer Henri Deberdt. Thans ongebruikt. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van ieder week, van 2 tot 4 ure namiddag. 0,50 Instelprem.e. (172) IBBBBBBBSSBBaBBBSBBSBSBBa Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER. WOENSDAG 24 JULI 194G om 2 14 uur stipt namiddag, ter ge hoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis te Yper, Groote Markt, OPENBARE VERKOOPING .:i één zitdag, van: L Stad Yper, K. Meerschstr. 18-20. met grooten hof, serre en bouwgrond met inrijpoorten. Groot 15 a. 34 ca. 86 ma. Verdeeld in zes koopen. Dienstig voor allen, handel,, nijver heid, kliniek. Recht van samenvoeging. Onmiddellijk vrij en ingenottre- ding met de geldtelling. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag, mits machtiging van den verkoopenden Notaris. 2. Gemeente Reninge, wijk 8e Kanton. ter Zuid-Oostzijde der Broekdreef, sectie E, Nrs 141 en 142a, inhouden de 66 aren 80 centiaren. langs de Boezinggracht, sectie E, Nr 163, inhoudende 44 a. 60 ca. Beide perceelen thans gebruikt door Mevr. Wed. Désiré Merlevede-Sam- pers en Kinders, zonder geschreven pacht. (93) aaHHSSflXSB&ISBSiSBaBfciaSSKEI Goéd en aan genadige prijzen. Bij HENRI DELBECQUE, (133) Voormezelestr., HOLLEBEKE. Studie van den Notaris VANDENBOGAERDE te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP gelegen te ELVERDINGE, Zuid-Pope- ringehoek (dicht bij Brandhoek, Vla- mertinge). Gunstig tot bouwgrond Galgestraat. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden Notaris (244) Si Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-IIaringe. ÓP MAANDAG 22 JULI 1946 om 4 uur namiddag, ter herberg «Den Engels,, bij Mevr. Wed. Jules Demuys, ter Dorpplaats van Westvleteren, OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Oostvleteren. bekend bij kadaster sectie B, Nr 1017, voor eene grootte van 1 ha. 30 ca. Gebruikt door Aurel Compernolle zonder geschreven pacht mits 810 fr. 's jaars. (173) Streek Doornijk: Goede HOE VE, 13 ha. Streek Nijvel: Beste HOEVE, 18 ha. Streek Gemblocrs: Schoon© HOEVE, 20 hectaren. FRANKRIJK: Streek Arras: HOFSTEDE, 16 ha. Te pach ten: Marne: HOFSTEDE, 63 ha., zonder overname. Voor inlichtingen spreken OFFICE AGRICOLE FRANCO- BELGE, Noordstraat 7, KAREL- BEKE. (232) WWWWMVWWW i Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. TOESLAG: DINSDAG 23 JULI 1946 in de herberg De Nieuwe Statie bij M. Pin,et, te 15 uur, te MOOR SLEDE, Roeeelarestraat. Gemeenten Beveren-bij-Roeselare en Gits. genaamd 'T ONLEDEGOED wei den en Zaailanden, twee werkmans woonsten met zaailand, samen groot 32 ha. 72 a. 5 ca. Verdeeld in 16 koopsn. Gebruikt door MM. Ca'miel Moy- aert, ,Leon Moyaert, Isidoor Sinnae- ven en Paul Verbrugge. Gezamenlijke pachtprijzen: 50.815 fr. per jaar, val- dag 1 October. Belastingen, en ver zekeringspremie last:ns den eigenaar. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld, samen 3.026.000 fr. Plakbrieven met plan en verdere inlichtingen cp aanvraag. (233) Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. INSTEL: Maandag 5 Augustus 194S TOESLAG: Maandag 19 Augustus '46 telkens te 14.30 uur, in de herberg 't Jagershofbij M. C. Duthieuw, te Zonnebeke, Dorp. Stad leper, Verlorenhoek, langs den steenweg op Zonnebeke, dienstig als bouwgrond (verdeeld in 5 koopen). Gebruikt zonder geschreven pacht - voorwaarden door M. Silvère Santy, mits 3.200 fr. per jaar, belastingen lastens den eigenaar. Gemeente Zonnebeke, Dorp, bij en langs den stw. op Langemark, groo; 94 aren 66 centiaren (verdeeld in 2 kcopem. groot 1 hectare 97 aren 23 centiaren (verdeeld in 13 koopen). De goederen te Zonnebeke gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door Mevr. Wed. Cyrille Carbon- Bcudry mits 4.200 fr. per jaar, belas tingen lastens den eigenaar. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging'. Plakbrieven met grondplan op aan vraag. (236) TE KOOP TE BLANKENBERGE Zeedijk Centrum. gemeubeld, opbrengst 140.000 fr. per jaar, 220 m2, 7 m. fa?ade, 3 verdie pingen. Nieuwe staat, dadelijk vrij. Prijs: 1.750.000 frank. Schrijven: Litters D.R.V., bureel van dit blad. (167) Voor leper - Voormezele - Kemmel - Wijtschate - Loker - Westou- tcr - Vlamertinge - Renhigelst en omliggende. Ten einde iedereen toe te laten scha delijke insekten en plagen op fruit boomen en alle vruchten te kunnen bestrijden, worden nieuwe proeitoe- stellen verhuurd aan 5 fr. per uur. Ook chemische sprceistoffen te verkrijgen bij: leperstraat 18, DIKKEBUSCH. (231) Wdoor H. COURTKS-MAHLER. In een Keulsch blad vond zij op zekeren dag de volgende advertentie Door den chef der Kronaufabrie- ken wordt iemand gezocht, die Fran- sche, Engelsche, Russische, Spaan sche en Italiaansche corresponden- tie kan voeren en die talen vloei- end spreekt. De voorkeur wordt ge- geven aar. een dame, die de post van correspondente en secretaresse kan vervullen, Handelsopleiding is niet noodzakelijk, maar wel goede vormen daar nu en dan ook dien- sten als tolk worden verlangd en vloeiende stijl. Schriftelijke aanbie- dingen met levensloop en getuig- schril ten moeten gericht worden aan de directie der Kronaufabris- ken aan den Rijn. Freda richtte zich levendig op. Zij las de advertentie neg eens aandachtig c.oor, en haar cogcn straalden. Van de Kronaufabrieken,, die over de ge- lieele wereld bekend, en beroemd wa ren, had zij reeds dikwijls gehoord. Het moest een ernorme onderneming zijn. En daar zulk een positie te ver krijgen was zeer bagesrenswaard. Daar zou zij niet gebonden zijn, als wanneer zij een post van geaelschaps- dame aarmam. Een dergelijke betrek king onder zulke gunstige voorwaar den als bij gravin Dorlaga, vor.d zij toch niet weer. Zij was vast besloten, naar deze plaats te sollicileeren. Voorlopig wil de zij er haar broer niets over schrij - ven Daartoe was het tijd genoeg als zij die had gekregen en aanvaard. Hans moest nu eenvoudig dadelijk voor een feit worden gesteld. En het sprak vanzelf, dat zij nog zorgvuldiger dan tot nu toe het geheim zou bewa ren, dat baron Hans von, Ramberg haar broer was. Dadelijk ging zij met de courant naar gTaaf Hohenau. Zij toonde hem de advertentie en deelde hem mee, dat zij naar deze bsrekking wilde solliciteeren, daar zij voelde er de geschiktheid voor te be zitten. Zij verzocht hem dadelijk voor haar het beloofde getuigschrift op te stellen. De gTaaf keek haar laohend aan, ii lk kan. u misschien meteen aanbe veling van veel nut zijn, freule. Ik ken toevallig persoonlijk dsn tweedien directeur der Kronaufabrieken en ben sedert jaren met hem bevriend. Daar om kan ik ean goed woord voor u doen en, God weet, in alle oprecht heid. Van uw flinkheid heb ik mij ge durende deze dagen kunnen overtui gen, en de hier verlangde kennis be zit u immers volkomen. Schrijft u dus dadelijk uw brief. Ik zal het ge- Studiën van de Notarissen AUG. DENECKER te Izegem en A. CAMERLYNCK to Passchendale. Om uit onverdeeldheid te treden. Op Woensdag 17 Juli 1946: INSTEL Op Woensdag 31 Juli 1946: TOESLAG telkens om 3 ure namiddag, ter her berg «Den Grooten Hert», te Ize- gem, Gentstraat 1, van: ie WESTROOZEBEKE, gestaan en gelegen langs de kalsijde van leper naar Brugge, groot 4 ha. CO a. 70 ca. Gebruikt door Heer C. Dspoortsr, te Westroozebeke, zonder geschreven pachtvoorwaarden mits 7.00 frank 's jaars plus lasten en brandverzeke ringspremie, vervaldag 1 Oktober. Verdeeld in drie koopen. gelegen langs de Moorseelsche steen weg te RUMBEKE, groot 3 ha. 25 a. Gebruikt door Heer J. Stragier- Vinckier, zender geschreven pacht voorwaarden mics 4. (XX) fr. 's jaars, vervaldag 1 Oktober. gelegen te RUMBEKE, St-Antonius' Kapel (Kwa-estraat), samen groot 71 aren 25 centiaren. Vrij met 1 Oktober 1946. Rscht van samenvoeging voorbe houden. Instelpenning te winnen. (184) SS Studiën van de Notarissen TOMMELEIN te KORTEMARK en WESTERLINCK te HOOGLEDE. INSTEL: MAANDAG 15 JULI 1946 te 2 uur namiddag, ter herberg De Zwaan», bij Valère Doubel, te Kor- temark, Handzamastraat, van: Gemeente Zarren. met 3 aren 70 centiaren erf, te Zar ren, Dorpplaats. Bewoond door J. Beeckaert, veld wachter, mits 1344 fr. 's jaars, 40 verhooging inbegrepen, tot 15 Ja nuari 1948, vrij van lasten. met 4 hectaren 3 aren 80 centiaren gras en land, verdeeld in 6 koopen. Gebruikt door Prosper Defosuf, voor 18 naeenvolgende jaren, Ingegaan den 1 October 1941, mits 3.500 frank 's jaars, verhoog van 40 inbegre pen, boven de lasten en brandverze keringspremie. samen groot 4 hectaren 49 aren 81 centiaren, verdeeld in 20 koopen. Gebruikt door verscheidene, zonder geschreven pachtvoorwaarden. Ten overstaan van den Heer Vre derechter van het kanton Torhout. Instelpremie. (182) Studiën van de Notarissen PIETERS te RENINGE, FLORIZOONE te ALVERINGEM en DEBYSER te ARDOOIE. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG: Woensdag 24 Juli 194G te 4 14 uur namiddag, ten overstaan van dhr Vrederechter en Griffier van het 2e kanton leper, en ter Gehoor zaal van 't Vredegerecht te leper, Groote Markt, Gemeente Oostvleteren. KOOP I. ten dienste van Winkel en Bakkerij, met afhangen en verdere gerieflijkhe den, zooals twee serren, en ongeveer 16 a. 41 ca. medegaande erve, onder bebouwde grond, koer en hoving, ka daster wijk A, Nrs 457, 458, 459 en 460, voorhoofdende Zuid op de Kasteel straat. Prijzie van fruitboomen: 7.000 fr. In gebruik door Alb. Vanacker-Pee- ters, zonder schrift. Slechts ingesteld: 210.000 frank, prijzie inbegrepen, KOOP II. groot 1 ha. 31 a. 40 ca., kadaster wijk B, Nr 797, palend iZuid aan koop III. KOOP III. groot 1 ha. 23 a. 10 ca., kadaster wijk B, Nr 796, palend Noord aan koop II. Koopen II en III, bij samenvoeging, slechts ingesteld: 185.000 fr. Koopen II en III, in gebruik door Jer. Vandenbulcke, zender schrift. Recht van samenvoeging en her splitsing. Eigendom der erven Michel Peeters. Voor nadere inlichtingen, zich wen den ter studiën van genoemde No tarissen. (225) isszasssaiBBaBEBaaBaaasaasi Zoekt g'iets t'huren of te koopen Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat 7 Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons blad SBBBBSSBEÜEBBBflHBSBBESIBBflfl Studiën van de Notarissen FLOOR en BUURMANS te Veurne. STAD VEURNE HIS MASTERS VOICE VERDEELHR: V. DE CORTE-VANDEN BERGHE Ieperstraat 102, Poperinge, (190) Ter Hofstede van M. Gast. Louwaege, Pannesteenweg, MERKWAARDIGE VENDITIEN van 1. - DONDERDAG 18 JULI 1946 om 2 uur (officieel uur) namiddag, (vergadering aan den IJzerweg) 7 Ha. 25 a. schoone VELDVRUCH TEN, zooals zomergerst, haver, tarwe en erwten. 2. - DONDERDAG 25 JULI 1946 om 1 uur (officieel uur) namiddag, aan de hofplaats: BEESTIALEN, zooals: 13 tubercu lose vrije melkkoeien, 11 kalvers, paard, 17 schapen, jong bevigd zwijn. ALAAM, zooals: wagens, karren, pikbinder, pikmachien, zaaimachien, vettestrooier, hooirakel, tweescharren, ploegs, aalstuk, aalpomp, eegden, tol len, harnassuren, afroomer, keern, cylinder. Mazoutmotor 6 HP. met toebehoor - ten, electrische inrichting met dyna mo, tableau en batterijen. Gewone voorwaarden en mits komptante betaling. (128) Studiën van de Notarissen CORDY te WOUMEN en DE TA VERNIER te LAN G EM ARK. Door uitscheiding van bedrijf. Ter hofstede van Hr Bonte Henri, te MERKEM (Melane), OP WOENSDAG 17 JULI 1946 om 2 uur namiddag, VENDITIE VAN: 1. Driewielkar, ploegen, windmo len, zwljnenkooi, eggen, jumelle, bas cule, koei- en zwljnenbakken, zwen gels, harnas, harnasseering, aalbak, aalpomp, enz. 2. - Twee melkkoeien, een va ar ze - kalf, tweejaarsch ruinpaard. 3. - Te velde: 120 a. rogge, 80 a. haver. Gewone voorwaarden en toomptant geld. (241) iBssiBBsunHHsaasBiasi&BBmw Studie van Deurwaarder GEQUIERE Wilgendijk 28, Diksmuide. Studie van Meester E. REYNAERT Notaris te Staden. Gemeente Houthulst. GROOTE OPENBARE VERKOOPING VAN OP MAANDAG 15 JULI 1948 om 2 uur zeer stipt, zal voornoemde Deurwaarder bij Wed. Simoens (oude cinemazaal) TERREST 16, te HOUT HULST, het volgende verkoopen: Enkele prachtige slaapkamers waar onder in avadcré en eik. Drie eet plaatoen in uitzonderlijken staat waarvan een in eik en een in gepo lierd notelaxenhout. Bureelinstal- latie. Een groot lot afzonderlijke meubelen: tafels, stoelen, 'buffetten, kleerkasten met en zonder spiegel, boskenkasten, bureel-en. - Divan-lit. - Naaimachien. - Eetservies en koffie- servies, enz. enz. TentoonstellingZaterdag 13 Juli, Zondag 14 Juli, telkens van 9 tot 1 u. en van 2 tot 6 u.; en Maandag, dag der verkooping, van 9 tot 12 u. Bestuur: (230) D. Stampaert te Gent. Studiün der Notarissen PIERRE DENIS te Nieuwpoort en G. MASUREEL te Koekelare, Bij uitscheiding van bedrijf. OP MAANDAG 29 JULI 1946 cm 2 uur namiddag, ten verzoeke en ten hove van M. Maurice Vaneygen te KEIEM, SCHOONE VENDITIE VAN bestaande uit: wagen, 2 nieuwe kar ren, nieuwe maaimaohien, nieuwe zaaimachien, nieuwe aalpomp, een nieuwe braceuse, ploegen, eegden en allerhande klein alaam, enz., enz. Komptante betaling en gewone voorwaarden. (238) Studie van den Notaris RAMAULT te WERVÏK. OP MAANDAG 15 JULI 1946 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING in eenige zitdag, om 3 uur namiddag stipt, ter her berg «Het Handelshuis», bij den Hr Jules Crombez, te Staden, Markt plaats, van: met bijgelegen zaai en weilanden, te ZARREN, wijk «Koordhoek», aldus in koopen verdeeld: Koop 1: DE GEBOUWEN van een hofstedeke met tuin, bouw- en wei land, groot 70 a. 47 ca. Koop 2: DE NOORDERHELFT van eene partij bouwland nabij voorgaan de koop, groot deze helft 37 a. 95 ca. Koop 3: RE ZUIDERHELFT van een partij land nevens voorgaande koop, groot deze helft 37 a. 95 ca. Alles gebruikt door de echbgenooten Sylveer Vanhoutteghem-Debaillie, te Zarren, mits 2.8CO fr. 's jaars meer de lasten, tot 1 Oktober 1953. Voorbehoud van samenvoeging. Instelpenning te winnen. Alle ihliohtingen ten kantore van den Notaris. (226) IS Studiën der Notarissen G. MASUREEL te Koekelare én R. LINGIER te Oostende. UIT TER HAND TE KOOP Gemeente Wijtschate. met 13 aren 40 ca. land. Vrij op 1 November 1946. Inlichtingen ter studie van Notaris RAMAULT te Wervik. (112) INSTEL: Op Woensdag 24 Juli 1946, om 3 u. namiddag, ter herberg Café des Arcades», bij O. Devliegber-Be- kaert, Statieplein te Llchtervelde, ten overstaan van den Hr Vrederechter en ten verzoeke van Meester Maurice Depuydt, Advokaat te Gistel, curator dar failliet Albert VERMBERSCH, te Lichtervelde, van Gemeente Lichtervelde, Statiestr. 80 a. I, met verdiep en zolder, asceniseur, elec- triciteit en gas. Thans gebruikt als meubelfabriek. Inrijpoort op de Sta tiestraat en uitweg van 4,40 m. op de Kleine Statiestr. Groot 12 a. 46 ca. n. palende aan koop 1, groot 5 a. 57 ca. Electriciteit, gas en twee soorten wa ter. Uitweg op de Kleine Statiestraat. III. in nieuwen staat, staande in koop 1: poliermachien, presmachien, ronde schijfwr ij fmadhien, banidschuurma- chien, draaibank, lintzaagmaohien, speciale slijpmaohien, draagbare slijp- machien, machien voor het zetten van lintzagen, groote reedtafel, groote combiné - schrijnwerkersma-chien, zes bluschapparaten Minimax Ieder machien is afzonderlijk te verkoopen (12 loten). Onmiddellijk vrij genot en- gebruik. Voor bezoek: Dinsdag en Vrijdag, van 5 tot 7 uur. Affichen met plan op aanvraag. Instelpremie. (228) Studie van den Notaris VAN OUDENHOVE te RUMBEKE. UIT TER HAND TE KOOP te IEPER, Blindenliedenstraat. (229) ROESELARE tuigschrift onmiddielijk opstellen en stuur het u op uw kamer met een aanbevelingsbrief aan directeur von Strehlen. Ik hoop stellig, dat u succes zult hebben, en het verheugt mij, u een genoegen te kunnen doen. Freda bedankte hem voer zijn be reidwilligheid. Hij keek haar hoofd schuddend aan. U moet mij niet danken niet danken. Ik heb u veel meer te danken, ik wil u gaen vleierij zeggen, maar ik bewonder u ja dat doe ik. Nog den zelfden dag ging ds solli citatie naar de directie der Kronau fabrieken. Maar Freda legde r.u de handen niet in den schoot. Zij wist immers niet of er aandacht aan geschenken zou worden, en doorzocht ijverig ver der de couranten. Op de door haar geplaatste annonce kwamen wel eenige aanbiedingen, maar zij waren zoo geheel anders dan wat zij verlangde, dat zij er- niet toe kon besluiten er op in te gaan. Zij wil de nu eerst het antwoord der directie van de Kronaufabrieken afwachten en dan, als het noodig was, nog eens een advertentie plaatsen. Freda vermoedde niet wie de chef der Kronaufabrieken was, anders zou zij tot geien prijs naar de betrekking hebben gesolliciteerd. Het was eenige dagen, nadet de brief verzonden was. De tweed? direc teur, de heer von Strehlen verliet het groote direotiegebouw en liep den hoofdweg die tusschen de verschil lende fabrieken door liep af naar de de gene zijde van een bosehje gele gen villa van den eigenaar der fabrie ken den heer Gerhard von Ruden. Cterhard von Ruden zat in zijn werkkamer aan zijn schrijftafel en keek om naar den 'binnentredende. ic Wat brengt u mij, mijnheer von Strehlen Neemt u plaats. Wilt u rooksn Hier bedien u alstublieft Hiermede wees Gerhard op rook- benocdigdheden, die op een tafeltje naast de schrijftafel stonden. De di recteur boog en nam plaats. Ik dank u 's morgens rook ik niet. «Dat is waar ookl Dat had ik al weer vergeten. Dus wat heeft u voor mij Slechts een aantal aanbiedingen voor de post van correspondente en secretaresse, mijnheer von Ruden. Ik wilde ze u geven om door te lezen en er eten keuze uit te doen. Gerhard maakte een afwerende be weging. O neen, spaar mij dat. Ik lieb geen minuut tijd. Daar ik juffrouw Mar- brisch zoo spoedig haar ontslag moest geven, ben ik met werk overstelpt. En zooals u wedt, moet ik morgen vroeg voor een belangrijke conferentie op het Ministerie van Oorlog, Ik ver zoek u, doe naar uw gioedvinden een keuze ©n neiem zoo spoedig mogelijk een flink psrsoon aan. Er zou mij veel aan gelegen liggen indien ik haar zoo mogelijk hier zou vinden, wan neer ik terugkom. Ik mis juffrouw Marbrisch zeer, maar ik kon haar na tuurlijk niet houden, daar zij bij de kinderen van haar plotseling gestor ven zuster de plaats van moeder moest vervullen. o Mag ik u niet een der correspon denten van het kantoor als hulp 2>sn- den Neen, neen, die zijn mij alle te zwaarwichtig. Het liefst, had. ik dat u ean dame aannam. Dames zijn on loochenbaar sneller in staat zich aan te passen en in te werken. Verder geef ik u volkomen vrijheid. U weet immers wat ik noodig heb Dj directeur boog, ii Ik wilde u een dame voorslaan, die mij door graaf Hohemau bijzonder warm wordt aanbevolen als een flinke en geschikte persoonlijkheid. Ook wat zij over zichzelf schrijft is zeer aan- nemialijk. Haar stijl is schitterend. Alle vareischte kennis bezit zij. Goed, goed 1 Meer behoef ik niet te wetein. Is zij nu vrij Ja, zij kan eik oogesnfolik in be trekking komen en vertoeft tijdelijk op Lenhsfcerg dus dicht in de buurt. Goed, Stel dus ds dame aan. De voorwaarde kent u. Al het andere laat ik aan u over. Heeft u verder niog iets van belang Op het oogsnblik niet. Ik wil u niet langer ophouden. I' Mijn tijd is stellig zeer beperkt, daar ik voor nsljn vertrek nog ver schillende dingen moot afdoen. Van middag toom ik nog ©ons in het di reotiegebouw bij u. De plannen voor de conferentie krijg ik toch stellig vanavond Voor zes uur beslist, n Prachtig Dus u zorgt er voor, dat zij op zijn laatst den zestienden Augustus haar betrekking aanvaard? u Dat zal kunnen. Tot weerziens, mijnheel' Hiermede reikte Gerhard den di recteur de hand. en deae verliet het vertrek. Gerhard' werkte ijverig zonder op te zien door, totdat hij met zijn belang rijk werk klaar was. Hij vouwde eeni ge papiertjes siamen en legde ze in een lederen portefeuille, welk© hij sloot. Daarna belde hij. Een knecht verscheen. Leg de portefeuille in mijn koffer, Braun l De knecht boog. Ik zal er voor zorgen, mijnheer Is mijn zuster thuis De freule is in haar kamer. Gerhard zond den knecht weg. Een poos liep hij zijn kamer op en neer en keek peinzend voor zich. Blijkbaar hielden ernstige aangele genheden heim bezig. Het ging bij de conferentie om groote contracten. En dergelijke belangrijke aangelegenhe den deed hij hst liefst zelf af, al kon hij zich ook op zijn bekwame direc teuren verlaten. Toen hij alles nog eans overdacht had, haaide hij tevreden adem en ging naar het raam. Zijn oogen keken nu helder en scheip en er was een AANKOMST DER HIS MASTERS VOICE BESPREEK VAN NU AF Telefoon 249. H.R. leper 3051, een STOFZUIGER Verdeeler der His Masters VoicePrijs1980 frank Radio's - Pick-Upp's - Strijkijzers 6 COMPLEET Stofzuigers - Ijskasten. Ook te verkrijgen: Motoren A.S.E.A. - A.C.E.C. van P.K. tot 32 P.K. Alle licht- en drijfkrachtinstallaties woaden met zorg en waarborg uitgevoerd. (188) Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE. DINSDAG 23 JULI 1946 om 3 ure namiddag, ter herberg «De Gouden Hoorn», bij M. Remi Van- denbussche te STADEN, Markt, TOESLAG VAN Gemeente Staden, wijk «Misplaareik». met stallingen en 8 a. 32 ca. land. Bewoond en gebruikt door M. Pieter Volcke, zander beroep, te Staden, zonder geschreven pacht. Ingesteld: 10.000 frank, met stallingen en 8 a. 2 ca. land. Bewoond en gebruikt door M. Emiel Vandamme, werkman te Staden, zon der geschreven pacht. Ingesteld: 10.000 frank. ■groot 21 a. 20 ca., getogen nevens voorgaande. Ingesteld: 12.000 frank, groot 22 a. 97 ca., gelegen nevens voorgaande. Ingesteld: 13.000 frank. Recht van samenvoeging. (243) IBSSSBBBBBBaBBBSaBEBSaESB Studiën van de Notarissen ACKERMAN te HEULE en VAN CAILLIE te OOSTENDE. Om uit onverdeeldheid te treden. Wet van 12 Juni 1816, OPENBARE VERKOOPING VAN een welgelegen en beste HEERENHUIS met GARAGE en HOF, te HEULE, Kortrijkstraat 81, alsmede van Stijn Streuvelslaan, te HEULE. De Notaris ACKERMAN, ter ver blijfplaats van Heule, zal met tus- schenkomst van zijn ambtgenoot Meester VAN OAILLEE, notaris te Oostende, ten overstaan van de Hee- ren Vrederechter en Griffier van het 'kanton Moorslede, openbaar te koop aanbieden, volgend onroerend goed op hier gestelde zitdagen. Gemeente Heule. LOT EEN: Een welgelegen en beste HEEREN HUIS met garage, tuin, aanhoorig- heden en erve, gestaan en gelegen aan de Kortrijkstraat 81, met een fa?ade van 15 m., gekadastreerd sec tie C, Nrs 292 h-2 en 2921-3, groot in oppervlakte 900 m.2. Begrijpende onder meer:' GelijkvloersSalon, eetplaats, bu reel, woonplaats, veranda, keuken mét vastgemaakt buffet, wasebkeuken., naaikamer, klein bureel, garage be vattende pomp en twee waterputten, en koolkot. Eerste verdiep: Vier slaapkamers met geïnstalleerde badkamer en foad- verw armer. Tweede verdiep: Twee slaapkamers met ingemaakte kassen en twee zol ders. Het heerenhuis is voorzien van wa ter, gas en elektriciteit, van centrale verwarming, elektrieke pomp alsook reservoir. In den hof: groot eterniet kieken kot en klein kot. Palende aan gezegde straat, M. Mo reel Jules, lot n en M. Degryze G. LOT TWEE: Een perceel BOUWGROND, beplant met fruitboomen en voorhoofdende aan de Styn Streuvelslaan met 6 m., 'dienstig voor bijzonder woonhuis, ge kadastreerd sectie C, Nr 292 P-2, groot in oppervlakte volgens titel 446 m2 47 en 360 m2 volgens kadaster. Palende aan gezegde laan, Mevr. Van Belle, M. Remmerie, lot 1 en M. Peys. Lot een bewoond zonder geschre ven pacht door den Notaris Acker- man mits de som van 14.000 frank 's jaars, boven de belastingen en ver zekeringen, betaalbaar per drie maan den beginnende met 1 Januari van ieder jaar. Lot twee: onmiddellijke ingenot- en gebruiktrsddng. Voor lot een: zichtbaar den Dins dag en Donderdag. Recht van samenvoeging. Instelpremie. ZITDAGEN: INSTEL: Donderdag 25 Juli 1946 TOESLAG: Donderdag 8 Oogst 1946 telkens om 5 uur namiddag, 'ter her berg «In den [Nieuwen Hert», tie Heule, Kortrijkstraat 2, gehouden door Hr Ern. Ooucke. (235) IOXB! SUBNET zachte glans in te bespeuren. Zijn gelaatstrekken waren vastberaden en energiek. De villa lag in een grooten tuin op een heuvel. Vanaf dit raam overzag men de Kronaufabrieken in hun ge heel© uitgestrektheid. En als men ter zijde keek, zag men de kleine golfjes van den Rijn in het zonlicht glinste ren. Aan gene zijde van het bosehje la gen de talrijke lange gebouwen met de breede hooge ramen, waardoor het daglicht ongehinderd toegang had. In deze gebouwen waren de werk plaatsen ondergebracht. Zij leken pre cies op elkaar en lagen in het gelid als soldaten, die opmarcheerden. Ver achter deze gebouwen lagen de hoog ovens met hun reusachtige schoor- steenen, de ketelhuizen, de machine kamers en de electriciteitsgabouwen. En door dat alles ging de sterke pols slag van stoeren arbeid. Een ©ogenblik rustten de oogen van Gerhard tevreden op zijn trotsch rijk. Maar toen kwam er een afgetrokken uitdrukking op zijn gelaat. Zijn oogen kregen weer de zachte, verlangende uitdrukking, waarmee hij destijds over de reeling had gekeken en die tevoren niemand in zijn oogen had gezien. Indien hij met zulke oogen in gedach ten verdiept in de verte staande, dan stond Freda von Waldau hem voor den geest. Hij had haar niet kummsm verge ten. De indruk, dim zij op hem ge maakt had, was niet vervaagd, Inte gendeel, die was van dag tot dag ster- De beste uitslagen gewaarborgd» VERLICHTING! WEERHOUDING ZEKERHEID! Wendt U in volle vertrouwen tot de oude firma (Gesticht in 1885) Aanbevolen door de meest befaamde Geneesheeren. Verschillige Belgische en Fransch* Brevetten, Eerediploma's en Goude4 Medaille-s op alle Wereldtentoonstew lingen. NIEUWE GEPERFECTIONNEERD8 BREUKTOESTELLEN zonder veereft noch elastieken, draagbaar dag eft nacht. Buikbanden, Breukcorselettep» De Specialist, voorzien van alle toe* stellen zal kosteloos raad en uitleg geven van 10 tot 13 uur te: ROESELARE den derden Dlnsdaf van iedere maand, «HOTEL JAVA*» Ooststraat 16. VEURNE den derden Woensdag van iedere maand, «CAFÉ FLANDRIA» Groote Markt 3, van 11 tot 14 TORHOUT den vierden Woensdag van iedere maand, 24 Juli, «HOTEli UNIVERSEL», Statiestraat 11. IEPER den 3» Zaterdag van iedeif maand .«HOTEL DU NORD», Sta tiestraat 63. BRUSSEL ter zetel der firma all» Woensdagen en Donderdagen, vah 9 tot 5 u., Rue de la Meuse 65-67» VOOROORLOGSCHE KWALITEIT. WETTELIJKE PRIJZEN. (239), LOURDES: 3.250 fr., 8 dagen. Afr.: 4, 11 en 18-8,1,15 en 29-9. ZWITSERLAND: 3.250 fr, 8 da gen. Afreizen: 29-7, 4, 11 en 25-8, 1 en 8-9. NORMANDIE en BRETAGNE: 3.175 fr, 8 dagen. Afreizen: 4 en 11-8 en 1-9. ARDENNEN cn LUXEMBURG: 1.395 fr., 3 d. Afr.: 25-8. Alle inlichtingen bij: P. VAN BRUWAENE, (19) Bruggestr. 81, Poperinge. Studie van den Notaris ALF. VANHEE te MOORSLEDH. OPENBARE VERKOOPING VAI« Gemeente Langemark. met verdieping en inrijpoort met Bol der, verders stallingen en alle afhan kelijkheden, koer en hof, samen groot 3 a. 7 ca., langs den gravier van 9a~ bastopol» naar St-Juliaanv nabij den steenweg van Langemark naar Zoor nebeke. Bewoond zonder geschreven pacht (maandpacht) door M. Alb. Saelena. EENIGE ZITDAG: OP DINSDAG 30 JULI 1946 te 3 uur, ter herberg «Het Jager»- hofbij M. Camiel Duthieuw, t«' Zonnebeke. (228) IMHMBaBBBBMHEHBBnSHHMI Kantoor van den Notaris DEKEYSER te ICHTEGEM. TOESLAG: DINSDAG 23 JULI 1948, te 2 uur stipt, ter herberg D» Meiboombij Charles Deprez, tt Koekelare, groote baan op Diksmui de, van: Gemeente Beerst. vroeger ook drijfgras, groot 1 ha» 20 aren, gelegen ter wijk De Dri» MusschenGebruikt door de mede- verkoopers Henri en Silvie Vanslam- brouck, te Vladsloo, tot na den hooi tijd, on vergeld. Dus, seffens vrij ge* bruik. Ingesteld: 125.000 fr. (237) KAPITAAL brengt bij ons VEILIG en GEHEIM een goede intrest opl Vraag vandaag nog inlichtingen 98, Lge Lozanastr., Antwerpen. 12, Zandpoortstr., Gent. 12, Begijnhofstr., Kortrijk. (131) ker geworden. Het werd hem steedj» duidelijker, dat hij haar liefhad, zoo als hij nooit een vrouw had bemind, en dat hij haar nooit zou kunnen ver geten. Hij berekende met groot ver langen den tijd, die nog' moest ver* loopen, voordat hij haar terugzag. En dat wist hij zeker indien hij eens aanzoek zou doen om haar hand» dan zou zij dit aanzoek slechts aan nemen, als zij hem liefhad. En ook dit wist hij nu heel zeker, dat hij on uitsprekelijk gelukkig zou worden, als zij hem haar liefde schonk en hem wilde toebehooren. Hij was geheel in zijn droomen verdiept en schrikte op toen plotseling de deur van zijn ka- mier werd geopend. Hij wendde zich om. Een bekoorlijke brunette keek de kamer binnen. Twee donkere lachende oogen keken hem schalks aan. «Is het toegestaan het allerheilig* ste binnen te treden vroeg een vroolijke stem. Hij herstelde zich snel. Kom maar binnen, Eva, Je treft het. Ik ben juist met mijn werk klaar. Een jong meisje in voetvrije, glads de japon van wjtte, wazige stof tra4 de kamer binnen. Zij haalde dlejir adem eni stak haar hand door zijQ arm. Gelukkig dat Je vrij bent, Gerhard, ik heb iets zeer belangrijks met je te bespreken, iets dat niet uitgesteld kan worden. Gerhard trok de wenkbrauwen op en keek zijn bekoorlijke zuster lachend aan, ('t Vervolgtj

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5