o !P,1B1 Vermeersch dis Pastoor te Woesten TERUG NAAR HET VADERLAND na 14 jaren arbeid DE RANTSOENTABEL Kroniek onzer Bevoorrading VAN 10 JULI TOT EN MET 10 AUGUSTUS 1946 ABONNEMENTEN VOOR FRANKRIJK BïsuSzijtSe ik «HET NIEUWS VAN DE WEEK» J1 Juli Hieronder velgen de opschriften die bij bovengemelde feestviering aan d-e huizen der dorpsbewoners te lezen waren: Fyne Evariste; Gansch woesten Is gepint Iedereen is welgezind Mond en harte roepen blij: Dat Hij Welkom zij! Dcdoncker Leon: Welkom. Priester des Heeren Dien wij nu vereeren Ontvang een welkomgroet En schenk uw zegen zoet. Welkom, Eerwaarpe Heer, Hier moet ge zijn, zooals ziet De beste saucissen uit den trachter Het beste vleesch van voor en achter Om goed uw dorst te laven Wil d'ander deur naar binnen draven. Rousaeeuw J.: Hallo, Hallo hier in de Casino Verkoopt men bier en radio En is er iets aan den keten Hii wordt dan ook vlug nagekeken. Kijk maar eens aan ons vitrien. Daar is te bekomen olie en azijn. En in ons coiffeurssalon Scheren, permanenten en friction. Ameel Raymond: Eerwaarde Herder, Welkom! Wij kunnen niet veel - dichten Want wij moeten ons zoo zwichten, 't Is al goed en zoet wat wij maken, Laat eens goed uw mondje smaken Zoo kunt gij uwe zegelties kwijt ge- In St Antonius-suikerbakkerii. [raken Bij Raymond Ameel-Debacker. Dcroo Nestor: Heer Pastoor, Wees Welkom! Plaats U in de rij Van een volk, verheugd en blij. Depinois Romain: Wij kleuters, vader en moeder Juichen om den zielbehoeder En bidden voor 't behoud Van Hem die d'Hemel openhoudt. Lefever Gerard: Wij bieden kort en goed U, Heer Pastoor, onzen groet En wenschen van voor ons deur Wees Welkom, onze gebeur. Depuydt Martha Hartelilk Welkom aan onzen Nieu- [wen Herder. Vereecke Remi: Eerwaarde Heer Pastoor Wij wenschen U hartelijk Welkom! Aan de kerkdeur: Benedictus qui v«nit in homilie Do- [mini. Seghers Marie: Moge God U lange jaren De gezondheid hier bewaren. r' Slembrouck Jos.: Eerwaarde Herder, hier ook gelijk [alom Wenschen wij U van herte welkom. Debruyne C.: Wij willen ook Heer Pastoor vieren Hier verkoopt men goede bieren En beschinken hier menig man Die een export drinken kan. Bekaert C.: Eerwaarde Heer Pastoor Mirt welbehagen Wenschen wij U lange jaren! Glorie A. Wij wenschen onzen Herder heil en Op al zijn wegen. [zegen Boudry FL: M>:n roept nu hier alom Heer Pastoor wees Welkom! En mocht gij lange jaren Hier den staf des herders dragen. Fonteyne M.: Eerwaarde Heer Pastoor van Woesten Geef aan de menschen moed Schenk hun God en rein gemoed Laat hen saam liik breeders zijn Help hen dragen, last en pijn. Coppenolle L.: In de beenhouwerij van Coppenolle- [Alleman Vindt men altijd versch vleesch voor [pot en pan Ook verschil paté en gerookte worst En 't moet allemaal niet te veel kosten Mocht ik U, Heer Pastoor, hiervan [bestellen 1 Ware mij een eer U als klant te [tellen. Legi-ou J.: In de beenhouwerij wn Legrou Jaak Hangen er schoone stukken vleesch [aan den haak Welgeschikt en aan traden Om te koken of te braden. En moest het U behagen, Geachte [Herder, 'k Zal U wel bedienen, ga niet verder, Ameel Michel: Bii Michel Ameel-Vanoaeyzeele Krijgt de Pastoor ook zijn deel Van babliotten, sterke menten Lekkere koekjes voor wat centen. En voor die een zoeten mond wil Vindt men er ook achtjés en kara- [mellen. Goudesuene Georges: De bakkers hebben geen goede naam En daar ik houd van goede faam Bak ik brood en koeke zoet Van bloem en meel, fijn en goed 'k Gebruik geen gruis. Mijnheer, En mocht ge 't niet gelooven. Kom en proef ne keer. Boudry Andrc: André Boudry, winkelier, Heet U ook welkom rihier. Blijf in Woesten, vele jaren, Koop bij hem Uw winkelwaren. Terug naar het Vaderland na 14 jaren noesten arbeid. Na 14 jaren arbeid als Missiezuster in de Kasaï-streek van onzen Congo, keerden hier terug Eerwaarde Moe der Ignace (Juffrouw Bertha Van- Iieste van Geluwe) en Eerwaarde Zus ter Hildegardie (Juffrouw Claire De- loof van Brugge) dier Zusters van Sint Jozef, Zilverstraat, Brugge. De reis die per vliegtuig geschied de, ging door in twee ritten: 1. - Lu- luaburg-Leopoldstad, op Vrijdag 21 Juni van 12 tot 16 uur; 2. - Leopold- stad-Brussel, van Zaterdag 22 Juni te 12 uur tot Zondag 23 Juni te 15.30 uur. Familieleden en eenige leerlingen der St-Jozefsschool te Brugge gingen de Eerwaarde Zusters te gemoet om haar bij haar aankomsp per vliegtuig te Evere te verwelkomen, en over ''dat gemoedi-g uitstapje en de har telijke verwelkoming wordt ons vol gend verslag toegezonden dat we met genoegen opnemen. «NOG ENKELE DAGEN EN IK BEN BIJ U» schreef Moeder Ignace. Maar dat te legram in den namiddag van 22 Juni kwam ons toch verrassen! De uitwer king ervan was verbazend: guirlan des, bloemen, affiches, spreuken, ohro- nogrammen, verschenen rechts en links er op uit om frisch groen getelefoneerd naar belanghebbende families getelegrafeerd om auto bussen. Elk moest zijn vreugde uit bazuinen! 't Werd een herrie zonder weerga, in de anders zoo stille muren der St-Jozefsschool. NAAR EVERE! 23 Juni H, Sakramentszondag een echte Zondag. Oin 10 uur stopten twee cars voor de inrichting. Wie mocht mede? De eerste bus was bestemd voor de families der twee gevierde sympathieke figuren die aan 't vliegen waren boven de wolken. De tweedie bus was voorbehouden voor Zeereerwaarde Heer Groot Vicaris MaJilcu, zeer Eerw. Moeder Cecile, Hartezoone F.: Eere aan wie cere toekomt Welkom aan onzen Nieuwen Herd:r. Heer Onderpastoor: Gezegend Hij die komt in 's Heavens [Naam. Heer Burgemeester: Mochtet gij door blijde dagen Hier den staf des Heeren dragen Vol van vrede, vrij' van druk Voor uw heil en ons geluk. Clarys- M. IJa:r, staal,, koper en lood Verschaffen mij werk en dagelijksch 'k Doe mee aan 't versieren [brood Met hamer en vier En 'k vvensche den Herder Een heilzaam bistier. Baies TJ.: Eerwaarde Herder, Wees Welkom! Morlion M.: Uit der herten wenschen wij Heil en welkom, pul en blij Wijze werking, wijs bestier U onzen Nieuwen Pastoor hier. Vandewynckrl V.: Welkom, afgezant des Heeren Die ons 's hemels weg komt leeren Brenge uw komst voor ons mede Welvaart, vreugde, heil en vrede. Verbrigghe II.: Wij wenschen den Heer Pastoor Een hartelijk en lang bestier. Ampe Marcel: Mijnheer Pastoor, dit huis U nog on- [b'kend Is met uw komst zeer tevreden en [kontent Het heeft den bijnaam van bazaai Daar U kunt krijgen alle waar Hebt ge behoefte aan wol of linnen Aarzel niet langer, kom maar eens [binnen Vandromme C.: Men roept nu hier alom Heer Pastoor, Wees Welkom! Benteyn Sylvic: Heer Pastoor, welgekomen Zoo roepen wij U zonder schromen Vele jaren wijs bestuur En den Hemel op den duur. Mestdagh Basile: Wees Welkom, Goede Herder Sta hier éen oogenblik voor ge gaat Want hier woont Basile [verder Bierhandelaar is zijn stiel Ai zijn bieren zijn zeer fijn 'k Heb ook alle sl'ach en soorten wijn En ik durf met vertrouwen hopen Dat ik er bij U ook zal verkoopen. Bourgeois G.t Eerwaarde Heer Vermeersch Ik gebruik schaar en scheer» En werk met goede snee Zoo wel voor haai' als po.rte-monnee, Boudry Camiel: Zeg eens Pier, zeg eens Jan Hebt gij het al hooren zeggen... - 't is een nieuwen, 't is een goên We mogen ons handjes te gare leggen. Delobel Leon: Bij den velomaker Delobel-Petyt Werkt men altijd met ernst en vlijt Aan velo's, 't zij voor Pastoor, burger [of boer 'k Herstel ze goed en bedien elk op [toer k Maak ook nieuwe velo's, laatste [model, Doe me plezier, laat me een bij U be- [st-elien. Ampe Gaston: Welkom! Danneel Maurits: Geachte Herder, Wees Welkom! Boussemaere Emiel: In de drukkerij' bij Emiel Bousse- ma ere Vindt men allerhande schrijfgerief, [beste ware. Ik durk in t groot en in 't klein, net ten fijn 't Vlaamsch, Fransch, Engelsch of [Latijn. Ik stel mij ook ten dienste van onzen [Herder En vraag Hem met uw drukwerk ga [niet verder. Thans staak ik 't werk en met ons [vieren Zullen wij de inkomst van den Her- [der vieren, Amecl Julien: Mijnheer Pastoor, ik zal U zeker niet [kwetsen Als ik U zegge dat wij beiden metsen Ik met moortel en met steen En gij met Jezus' woord alleen Maai- tusgchen ons, 't verschil is klaar, Hetgene ïk metse moet begeven En 't Uwe blijft voor eeuwig teven. Schoolhuis: Welkom! Eerwaarde Heer Pastoor Mocht door uw intrede Komen orde, rechtvaardigheid en [vrede Schoolpoort: Wie zal 't verhinderen Dat ook de schoolkinderen Jubelen in koor Welkom, Heer Pastoor! Desmadryl Cel.: Zeer Eerwaarde Heer Pastoor, Mochtet gij nog v>:le jaren Wonen hier in peis en vreê En er vele zielen garen Voor d'eeuwige hemelstee. Vandenbussche Jos.: Heer Pastoor Wees Welkom Hoort men roepen hier in 't rond. Mochten wij U lange jaren In ons midden steeds bewaren. Vandenberghe Weduwe: Welgekomen Eerwaarde Heer Pastoor! Deceunlnck L.: Bij Deceuninck-Druant ln de garage Vindt men een geheele voorraad ar- [tikelen in d'etalage Dienstig voor 't herstellen en bevoor- [raden van autos en motos En vernieuwen van stukken in de velos Hij bestelt geen sterke dranken, [maar wel glaasje lekker bier Ea wenscht den nieuwen Herder een [lang en wijs bestier. Verbske Hartelijk J.! weikom, Eerwaarde Heer LPastoor! Grijspeerdt Sidon: Zi;t Priester Gods hier welgekomen Hier zijn 't al vrienden, anders niet Dis hebben blij dis het nieuws verno- Van uw benoeming zoo ge ziet. [men Bulens Jan: Wees welgekomen Nieuwe Herder! Deleu J.: Welkom Beddclcem Remi: De Heer heeft U ons geschonken Eerwaarde, wees gerust, 't Volk is reeds aan U geklonken Als vader van een rijke kroost. Houssin P.: Hartelijk welkom! Butaert O. Aan onzen nieuwen Herder Lang zal hij leven Zalig zal bij sterven Den hemel zal hij erven. Vanallemeersch Wed.: Aan onzen nieuwen Herder. Welkom! Calteeuw O.: Hier woonde eens vredig de bewaker- Maar thans 't gezin van 'n onderwij- izer Waak over ons. Nieuwe Zaligmaker- En onderwijs elk Woestensch reiziger. Depuydt A.: Eerwaarde Heer, Wees Welkom! Decroo Jos.: God gaf ons aan het hoofd Een goede Herder, die belooft Voor 't heil d>"r ziel en welvaren Van alle Woestenaren. Heer Pastoor daarbij houd alles net [en rein En hier, zal er ware vrede zijn. Baert Alfons: Welkom. Victoor J.: D'earr doet dit d'ander doet dat. Wij versieren ons deurgat. Staelen Firmin: Wees Welkom Eerwaarde Heer Mocht steeds uw woord de herten En ze U döor eed'le eer [treffen Tot deugd en broedermin verheffen. Dewancker J.: wij bieden kort en goed Den Herder onzen groet. Bamelis Georges: Aan den Eerwaarden Heer Vermeersch Hartelijk weikom! Soenen C.: Mocht volk en Herder saam Eens zijn van harte en zinnen En mochten wij elkaar Steeds wederzijds beminnen. Vandermarliere G. Eerwaar-de Herder ontvang dees groet Gé komt met wijsheid, kracht en [moed Den zwaren la.st der zielen dragen God schenke U lange levensdagen Tot aller heil en geestelijk goed. Lemahieu A.: Vandaag is Woesten in volle feest Allen sieren om ter meest 't Is om onzen Pastoor te vieren Dat we er aan werken als de mieren, Degandt A.: Heer Pastoor, wees Welkom Hoort men roepen hier alom 'k Versier mijnen winkel Met' hier en daar een krinkel. Mouton G.: Eerwaarde Heer Pastoor, wees ge- Doet uw misse kort en gced [groet In den biechtstoel niet te hard In den preekstoel maar een kwart. Vlaeminck M. en Cloet M.: Wees welkom onze Pastoor De veehandelaar Marcel wcont hier Indien U soms een zwi.in hebt vandcen Dit levert hij rap en 't zal zijn ne goên. Vandelanolte R.: Welkom die in den naam des Heeren Ons komt Gods wet en wegen leeren Geluk en heil in overvloed. Leroy R.: Wees welkom, goede Herder. Blijf bij ons en ga niet verder Uit aller oogen kunt U lezen Dat U hier welkom zult wezen. Cappoen I.: Wij wenschen den achtbaren Herder Veel geluk en vele jaren Te midden der Woestenaren. Louwagie C.: Wel wel toch, wat is dat Al de menschen zijn half zat Omdat gij zijt onze Herder Blijf bij ons en ga niet verder. Larieure Urbain: Gelijk de dageraad in den Oosten Geheel de wereld komt vertroosten... Zoo komt Gi.i, Herder, welbemind En maakt g'ons allen blijgezind. Dcvos R.: Mijnheer Pastoor kijkt alhier Hier bij Remi Devos. bests bier Verkoop men met veel plezier En dank zooveel voor een of tien Al is mijn winkel klein Hoop ik de gunst van iedereen. Glorie A.: Wees Welkom, onze Herder Wj wenschen U vele jaren Voor 't welzjn der Woestenaren. Goessaert Fl: Hier woont Florent. de plakker. Altijd vlug en wakker Nu om Mijnheer Pastoor te vieren En morgen om zijn werk te bestieren. Victoor J. Hier woont Julie En z'is er vandaag ook geerne bij Omdat ze Mijnheer Pastoor zie. Baelen E.: Gansch Woesten is gepint Iedereen is welgezind Mond en hart roepen blij Dat hij welkom zij. Petyt M.: Hier bij den mollenvanger Die den Heer Pastoor met welbehagen Wenscht lange blijde dagen, Bervoct C.: Al is ons hoekje niet groot Met werken verdienen wjj ons brood Vandaag laten wij ons huis pralen Om den Heer Pastoor in te halen, Pouillie J.: Ik jaag in bosch, wei en land Schiet haas, konijn of fezant Indien 't den Pastoor belieft Ben ik altijd ten zijnen dienst. Hij wordt door mij alras besteld Met 't schoonste wild dat hij begeert. Pruant Albert: Dat het weerkiinke alom Heer Pastoor, Wees Welkom. En mocht gij no" lange jaren Woesten in vrede bewaren. Poissonnier J.: Eerwaarde Heer Pastoor, hier Woont J ere mie Poissonnier Die U wenscht een lang bestier En Roger Decroo Wenscht het ook alzoo. Bamelis G.: Ons huis is versierd en bebloemd Voor hem, hier als Pastoor benoemd. Onze wenschen ziin kort doch ge- Gelukkig b:stuur zij verleend, tmeend Bamelis S.: Geachte Herder, Wees Welkom. Bamelis M.: Hier woont Maurits, de timmerman Die U van alles maken kan Levert hij soms niet heel vlug Toch komt men gaarne terug Want zijn werk is steeds goedkoop Met hout van de beste soort. Maar vandage wil hij ook versieren Om zijn Herder hulde te vieren. Saesen Hector: Eerwaarde Heer Pastoor 'k Pint voor U met vlag en groen En 'k recommandeer mijn schoen Want wie van mijn schoenen draagt Nooit van geen eksteroog en klaagt En al is mijn naam Saesen Niemand heeft over mijn schoên te [razen. Feys B.: Gansch Woesten is gepint Iedereen is welgezind Mond en harte roeipen blij Dat hij welkom zij. Coppenolle M.: HeeT Pastoor geprezen Wil dit aandachtig lezen Indien ge van mijn vleesch wilt halen Gij zult het niet te duur betalen En smakelijk moogt g'er van eten Gij zult nooit van tandpijn weten. Dan blijft ge kloek lenig en lijs Zoo raakt ge oud maar wordt nooii [grijs. Deleu FL: Vandaag houdt gansch 't gezin Het oog op U gericht Moge uw wijs en vroom bestuur Wezen hier van langen duur. Noppe M.: Wij wenschen onzen Herder heil en Op al zijn wegen. [zegen Depuydt J. B. Heer Pastoor, wil niet verzinnen Kom bij Depuydt ook eens binnen. We verkoopen. brood ear lekkernijen Koffie, suiker, specerijen. Zuur en zoet Niet te duur, maar goed. De witte H.: Men roept nu hier alom Heer Pastoor Wees Welkom En mocht gij lang'? jaren. Hier den staf ces herders dragen, Lemahieu J.: Heer Pastoor, wees Welkom Doe steeds wel en zie niet om. Robyn C.: Heer Pastoor, Wees Gegroet We wenschen U lang leven en veel [voorspoed. Benaut L.: Wees Welkom en gegroet Als Herder van ons goed. Vereecke H.: Heden is er vreugde alom Heer Pastoor gij zijt welkom. Goessaiert G.: Vandaag heeft gansch 't gezin Het oog op U gericht. Moge u wijs en vroom bestuur Wezen hier van langen duur. Mahieu C.: Mijnheer Pastoor, Wees Welkom Hoort men roepen hier alom. Vanlerberghc A.: Met zink, tin en lood Help ik vele menschen uit den nood 't Zij laag of hoog 'k Breng hun huizen in liet droog. En 'k stel mij ook in de rij Voor 't werk aan kerk en pastorij. Heniaert H.: Ons vaandel roept door 't zoldergat Eerwaarde Fleer Proficiat. Vandevoorde E.: Nieuwe Herder, Wees Welkom Hoort men roepen hier in 't rond. Mochten wij U lange jaren In ons midden steeds bewaren. Dewachter C.: Heer Herder wees Welkom Mocht gij nog lange jaren Den staf des Heeren dragen. Houwen M.: Welkom nieuwe Herder, Onnoodig, ga niet verder Hier woont Maurits Houwen Om te dienen in vertrouwen Waakt over uw zielen En de bloemen tijdig vernieuwen. Praalboog: Onze wensch: naar 't guluk Met volle zeilen Veel zon en zegen Op al uw wegen. Gouwy Henri: Vandaag roepen wij verblijd Ons Herder blijft hier langen tijd. Heer verhoor ons vurige beê Schenk hem vreugde, heil en vreê. S eg hers H.: Eerwaarde Heer Pastoor, wees Gegroet Doet uw misse kort en goed In den biechtstoel niet te hard In den preekstoel maar een kwart Want dis menschen zijn hier allen [fraai Uitgezonderd hier en daar een gaai. Detfeurwaerder Fl.: Mijnheer Pastoor Wees Welkom Hier bij Florent De deur war. r dei- Koopman in konijnen en pluimge- Ook herbergier. [dierte Hij drinkt ook gaarne bier. Olie vier J.; Hoer Pastoor Wees Welkom Hoort men roepen hier alom Konden wij U lange jaren In ons midden hier bewaren. Vandenborre J. M''n roept nu hier alom Heer Pastoor Wees Welkom Tot voordeel van ons allemaal Roepen wij 't wel honderdmaal. Praalboog: Pastoor zijn is hemelpoort zijn. Debeer B.: Hartelijk Welkom Eerwaarde Heer Pastoor. Top G.: Heer Pastoor Vermeersch, Ons geestlijke vader Aan U blijde hulde Van ons al te gader. Baelen E.: Heer Pastoor Wees Welkom Hier en overal rondom. Steen Edm.: Wees Welkom. DE PRAALWAGENS 't Oude Woesten: Hier d'ingez-.tene burgerij Heer graaf, hun zoon en de gravin Geëscorteerd door ruiterij En uitgedost naar hun zin. De familie is van goede reputatie En de zoon van goede educatie Hun manieren fijn en van formaat Kleeden hen met 't schoonste ornaat. Zeer vernuft en fijn van geest Zijn ze de grooteii van dit feest En om te luchten hun intelligentie Voeren z'al hun rijkdom per dilligentie. De Winkeliers in oorloggstijd: Bij gebrek aan paardekracht Gebruiken wij onz' eigen macht. Winkeliers opgepast, want Asiel Maakt van de kontrool zijn stiel En zijn uw prijzen niet gemarkeerd Ge wordt al spoedig gearresteerd. Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Door or.s bevoorradingsburo:l Krijgt elk zijn deel. De druk- en plakpotters: Vandaag laten de drukkers van Woes- [ten Hunne machienen ook niet roesten. Op hun pedalen geven ze maar katoen Om allen cp hetzelfde uur te voldoen En de reklamen vliegen in volle la- Van hun rollendan wagen [gen Tot plezier van al de menschen Die den Nieuwen Herder komen pro- [ficiat wenschen. Op Café: Al onz? bieren zijn fijn en helder Ieder rechtschapen mensch h( ,t ei- En ik durf verhopen [in zijn kelder Wie vandaag er geen heeft zal er [morgen kocpen Want het is overal bewezen Dat de beste kwaliteit is geprezen Fn zelf is dit alles békend Door mijn hardste concurrent. Onze bocr'-inekcns: Vroolijk en welgepint Werken w'immer welgezind Melken, zijden en keernen En voor degenen die 't begeeren Is er binnenkort bij de boerin Melk en boter naar ieders zin. Bierwagentje Huis van vertrouwen Spoedige en trouwe bediening Drinkt de bieren Basile Mastdagh. De naarstige bietjes: We vieren vandaag volop feest Ter eere van E. H. Vermeersch Zijt ge verkouden of moet ge hoesten Komt gerust eens tot den Beukenhoek [van Woesten Ge krijgt wat zeem van onze bieën En twee dag^n nadien zult ge niets [meer ontzien. De potjedeks: Op den dag van heden Werken potjedeks en smed:n Met hunnen beitel en boor Tot plezier van hunnen nieuwen Pas- I toor Maar morgen is 't voor hun d-agT- [lijksch brood Om alle menschen te helpen uit den [nood. Het Kapperssalon: Hier werkt men heel plezant Aan ieditr psrmanant Asook aan haar en baard Want 't is hier de moeite waard. De Hoveniers: Planten, vruchten, bloemen Door iedereen te roemen Met boomen, struiken, zaden Is onze bond beladen. En toch blijft een plaatsje open Om onzen Herder in te ioopen. Onze hennen ook zeer goed En nimmer plaag noch snot Is er soms dan een die broedt We draaien z'in den pot. Hier is ook nog ons konijn Het geeft een smakelijk festijn Zijn pels een warmen frak of hoed Doet 's Winters onze kleuters goed. Het Bouwbedrijf: Metsers, timmerlieden en Pastoor Bouwen allen samen door U. Eerwaarde, aan Gods Riik Wij in d'een of d'andere wijk Bouwen huizen en schuren Daken en muren En met hout, steen, kalk en cement Stellen wij iedereen content. De Pistoletbakkers: Eet ferme van ons brood Ni: mand gaat er van dood Weet wel, alles is er in Uitgenomen koren en vergif. Proeven mag men zeker wel Meuten, babelutten en caramel Doch met. al die haken en oogein Is 't verbod zonder zegel te verkoopen. Bolle-Beaf: Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Kom en treed bij ons eens voor Hier ziet U de beenhouwers al te gaar Allemaal goed geluimd bij elkaar Ze verkoopen carbonafien, hesp en [worst Maar lijden ook niet graag geen dorst Elkeen wordt bediend op zijn toer Hij weze Pastoor, burger of boer Want de menschen zijn hier fraai Al is er hier en daar éen gaai. De Wipschutters: De ledeh der Schuttersgilde vieren [feest Ter gelegenheid der aanstelling van [hun nieuwen Herder Eerwaarde Heer Pastoor Vermeersch. Daarom willen we met fatsoen Ook tets voor onzen Pastoor doen En hiermede wenscht de schutters- [wagen der Woestenaren Hun nieuwen Herder welkom en nog [vele jaren. Woesten-Dourdan Eerwaarde Heer Pastoor, wees gegroet Doe uw missen kort en goed Want voor ons duivensport Vragen wij diensten heel kort Want vandage, als weleer Doen we aan de sport nog meer. De Kiekenfretters: Wil vcercn hier alles met een wagen Omdat het veel te veel is om te dra- [gen En om onzen Pastoor eer aan te doen Pareeren wij alles nog met groen. Kweekt uit gecontroleerde hennen [van d'n IJzer G'hebt meer eiers en ge handelt [wijzer. Z. E. H. Pastoor loopt niet weg van [hier Want Castelein en Gruwier houden [U liter En Vroman en Vanhulle Houden U te Woesten, zulle. Klooster (Jaarschrift) U Den nleUWen herDer, sChenke GoD rijke kraCht en Ware HCht Langs Je prlestei-Wegen. In rein.; Witte kLeUren VeLe Jonge bLoMkes geUren WeLke U vreUgD WILLen geVen Langs UW prIesterW>:gen. klnDerhartJes VoeLen fIJn kLeUteroogJes straL:n rein klnDerkeeltJes JUb:Len bLIJ Voor Dit heerLIJk feestgetij. Jaarschrift op de Praalboog voor de Kerk: MoCht GoD U schenken zIJn zegen geVefi zIJn VerLIChtlng op aL ÜW Wegen. Aart Geldig PRODUCTEN Totaal Hoevt-nlh, zegtj zegel Dag voor per nooti, rantsoen 30 dagen :aegel X tijd» 1 Naar keuze: A) Brood300 g. 9 kg. 600 g. B) Broodjes280 g. 8 kg. 400 :>do g, C) Deegwaren400 g. D) Gesuikerde en niet-gesuiker- de diëetlevensmiddelen iioo g. E) Meel450 g. F) Geroosterd brood of toasis 225 g. 6 kg. 750 460 s. D) Derivaten van ingevoerde ha ver of gerstfiOOg, H) Peperkoek400g. 2 Gebrande koffie13.33 g. 400 g. 400?. 1 of 1 ongebrande koffie14 g. 420 g. 4:Jog. j 3 Margarine10.00 g. 300 g. HObg. j 4 Boter16.70g. 500 g, WOg. J 5 Cichorei2.5 g. 75 g. '15 g. 6 Suiker50 g. 1 kg. 500 '750 g. 8 Chocolade6.6 g. 200 g. 200g. 1 9 Speciale vleeschzegel voor 300 gr. JOOg. 10 Ondergenummerd van 1 tot 10: Versch vleesch36 g. 1 kg. 080 log g. j| Ondergenummerd van 11 tot 14: Bevroren vleesch54 g. 1 kg. 62<> soö g. 12 Naar keuze a) Fijne wittebroodjes en geiijk- aard. prod, suikergehalte 10 1 kg. 500 t87,S g. b) Banketgab., taarten, koeken, enz., suikergehalte 20 750 g. 93,75 g. c) gesuik. 'biscuits, suikergehal te 22 600 g. 75 g. d) Ges. biscuits-speculoos, sui- kergeh. 39%375 g. 46.35 g. e) Gesuik. biscottes, maximum suikergeh. 5%. 3 kg. 375 g. f) Konfituur, vruchtenm. en oompota 225 g. irttOg. g) Broodsmeer.sel180 g. i2 i g. h) Ingev. natuurhonig, kunst- honig, inverisuik. en vloei bare suiker, suiker en kandij- siroop200 g. 2.'ï gr. 1) Gekonfijte vruchten 180 g. 32.5 g. J) Gew. suiker-goed en mat cho colade belegd200 g. .5 g. k) Gevanilleerde suiker 150 g. tg 75g, 1) Ingev. konfituur, toietenstroop, gemengde stroop en gesuiker de fruitstroop225 g. 24 (Dg. 14 Butierspread3.33 g. 100 g. tOOg. 15 Maïsbloem, pudding3.33 g. 100 g. :3üg, 4 17 Ingevoerd? kaas of harde Belgi sche kaas 40 8.33 g. 250 g. J6ü g. 1 18 Tafeloüe (44 g. i 19 Visch in olie125 g. of vischconsexven212.5 g. 1 20 Aardappelen400 g. 12 kg. ïgg. e 26 Gedroogde vruchten3.33 g. 100 g. tOUg. 1 27 Gesmolten kaas 26 5 g. 150 g. t'iOg. 1 28 Ingevoerde confituur15g. 450g. «Mg. I Gemeentehuis (Jaarschrift): Dat gIJ eerWaarDe hier VeLe Lange Jaren LcVe! Dat In UW kerkbsstïer aLLen sChooner Leeren streVe'! Godderis J. (Jaarschrift) We Wensen oprechten WeLkoM reGhtsChapm zleiLerjlierBer Van LWoesten. Cllcteur M. (Jaarschrift) proficiat aChtbaren herDer Wees LIefDeVoL WoestensCh nleUWen zlelkLtlDer. PRIJZEN VOOR VROEGE AARDAPPELEN De maximumverkoapprijaen der vroege aardappelen afgeleverd door den producent vanaf 6 Juli 1946 wor den als volgt vastgesteld tot nadere wijziging: Prijs te 'betalen aan verbouwer, per kgr.: 1,85 fr.; Verkoopprijs van den groothande laar, franco magazijn, per kgr.: 2,21 frank; Verkoopprijs van den kleinhande laar aan verbruiker, per kgr.: 2,40 frank. DE MELKRANTSOENEERING In het Staatsblad van 6 Juli ver schijnt een ministerieel besluit waar bij de vroegere rantsoeneering dier melk als volgt gewijzigd wordt: Zuigelingen van 0 tot 1 j.: 30 zegels. Kinderen van 1 tot 3 j.: 24 zegels. Kinderen van 3 tot 8 j.: 16 zegels. Kinderen vsn 8 tot 14 j.: 8 zegels. Jonge lieden van 14 tot 18 j.: 4 zegels. De personen die den leeftijd van 65 jaar overschreden hebben: 8 zegels. GLEISWERK VOOR WEDERUITRUSTINGSBONS Gedurende de periode gaande van 1 Juli tot 31 December 1946, geven de zegels 1, 2 en 3 losgemaakt van de aankoopbons C3, recht op de le vering bij voorrang van faïeneevaat- werk. Elk zegel 1, 2 en 3 van de aan- koopbon C3 laai aan den verbruiker den aankoop toe tot een -bedrag van 25 frank. MAAR 200 Kgr. KOLEN PER MAAND NAASTE WINTER? Naar een Brusselsch dagblad zul len de rantsoenen kolen voc-r den naasten winter slechts 200 kgr. kolen per maand en p:r gezin van 3 per sonen bedragen. ALLEEN WETTELIJK MEEL MAG GEBAKKEN WORDEN Een besluit verschenen in het Staatsblad bepaalt dat alleen het wettig meel en de produoien m:t zulk meel 'bereid mogen in bezit wor den gehouden of bereid dcor de bak kers, 'banketbakkers en eigenaars van een oven. Worden verder ook verboden de fa bricage, de producten, waarbij ver- sche melk, melkroom, boter, versch? eieren en eieren in hun schaal ge bezigd worden. INLEGGEN VAN EIEREN IN BEPERKTE MATE TOEGELATEN In afwijking var», een- vroeger 'or sluit waai bij het inleggen van eieret verboden werd, is eeu. besluit ver schenen waarbij ivec inleggen vu eieren toegelaten wordt. De hoeveelheid mat u-ochUrs dl 509 eieren per gezin niet overschrij den. 150 GR. BEVROREN VLEESCH VOOR ZEGEL Nr 9 Het Ministerie van 3imtaU!«rin| deet mede: Van heden af geeft wgei NT 9 recM op 150 gr. bevroren T'.cvsach. BIJZEGELS VOOK BROO» Aan de arbeiders gewon» arbeid leveren mag ris bijrantsoen 1 bijzegel voor brood ;>er 2 dage» vverkelijken arbeid woi m verleend Zware arbeid4 tijz:.. :'.s toer brood per 5 dagen werfcdiljten arbeid. Zeer zware arbeid: bijSgels voor bread per 5 dagen werk-Kijten arbeid. De bijrantsoenen :>r"»ii aan zwan gere vrouwen en kraamvrouwen wor den, van 10 Juli 13+4 af, op 15 zegels per period? vjstgeste.d. VET EN TAFELOLIE VOOR DE LANDBOUWERS D18 100 MELK LEVERDEN Binnenkort zal ter. besluit verschij nen waarbij de Gein-: -ntelijke Dien sten van Ravi tail leering er tee machtigd worden, aan Je landbou wers, die in den loco der voorgaand* maand 100% aan hun m.ikleverin- gen zullen hebben voklaan, z-eglll voor tafelolie en ve; af leveren, in zoover deze producten voorzien zijn op óe rantsoen:erir.gsr,u-bel. t-yWVVWWWMAAlWWWW worden aanvaard tegen Betaling van 2,50 fr. (belglvch geld) per week. Aanvragen ter druk kerij of bedrag storten op pest- checkrekening 476360 vair San- sen Gebroeders, Poperirge. Ook voor Belgisch Congo, En geland, Amerika en alle andere landen kunnen abonnementen aanvaard worden, wwwwwwwwwwwi iirAti<~iiiVii(jrinj'"|||ir*iiif^»»»if\)»~»iHli<»iiJ\iiiiriiiVl Tr*ipi*~-y—rVYV*-<*l :»*U.IS|«-| «éi' bi11K' Ui »i 11 nog leden der families en de over gelukkige regentesjes in spe, der han delsnormaalschool... We laten hen het woord. HIEP, HIEP, HOERA! Ons hart was boordevol zon en we hadden ons geluk willen mededeelen aan heel de wereld. Wat een drukte bij het vertrekken: lrandgewuif, ge roep van «goeie reis!», «stelt het goed!», «brengt ze rap mes». Elk mieik een kruiske en weg bolden we, door de enge straatjes der Mariastede, full speednaar Gent. Of we ge noten van het ritje! Buiten lachte de zon, maar in de bus werd haar groots concurrentie gedaan. Heel de joelende bend-e was weldra aan 't jui chen en aan 't zingen. Een welkom- liiedje werd geïmproviseerd en... of de repetitie ons leuke momentjes brach'i. Rond. 11.30 uur bolden we Gent binnen. Op de Korenmarkt hadden we een half uurtje opont houd om de voorbijtrekkende H. Sa- kramentsprocessie te 'bewonderen. De klokken bimbamden uit alle kracht, de belletjes tingelden, klepelden en bonsden Christus ter eere. Vooral de priester met de remonstrans wilden we bereiken, want onze triomfantelijk rondgedragen Heiland moest ons zien en onzen tocht zegenen, LEUKE TOCHT! De bus zette nu een flink vaartje in ea langs beide zijden van de groo- te macadam-baan bcwontfcren wie de mooie heuvelachtige Brabantsche landschappen echt groote iafel- lakens met heel veel stukjes ingezet. Hier en daar een oude molen die volgens Jozef De Vocht Maakt stijf over 't koren zijn eendelijk kruis. Hoe meer we Brussel naderen, hoe opgewekter de stemming in de auto werd: er weid gebabbeld, gelachen, gezongen en... verlangd. Plots rijden wc voorbij de monu mentale Basiliek van Koeke-ltxrg, de Antwerpsche steenweg, de Haaoht- sche steen-weig, de brug over, nog 500 m_ eu_ we waren er. 'i Was iJiQ u. AAN DE SABENA! Ons eerste werk wa.s er op uit te trekken om inlichtingen. «Mijnheer, als 't u belieft, wanneer wordt 't vliegtuig Leopoldstad-Brussel ver wacht? Om 2.40 u. De reizigers worden hier gebracht op de autocars der Sabena! Wat een geluk, we wqren op tijd! En toen -kiende de kantine een in vasie: alle bc-schikbare tafels en stoe len werden in beslag genomen door de blije reizigers der 2 butsen. Plots een geronk en... «hij is daar!» en we vlogen naar de raampjes, peilden de wol-kén. Met émee fameuze ver beeldin'g zagen en hoerden we een DC4, en 't was... een gewone vlieger. Weer aan tafel. Maar wat nu? Wij hooiden het onplezierig nieuws: «Hier merkt ge niets van de aankomst!» De vliegmachine landt te Meisbroek öp 6 km. afstand van Evere!» Een oogeniblik spanning!... Een weg en weer gepraatEen geloop op in formatie!... 't Was 2.40 uur. NAAR MELSRROEK Elk stapte spoedig de autocar bin nen, een g'ezoef en... we waren weg. O- wee, toen we de zijbaan inreden, die naar 't vliegplein leidde, veyzwond schier alle hoop: vóór een hoog hek ken stonden twee kakkies op wacht! Wat nu? Een kleine ondervraging aan onze chauffeur het openen van een paar hanüiasschien en... we mochten door. St Jczef was niet ons! We hadden Hem immers heel de reis toevertrouwd! Rond 3 u. bereikten we eindelijk de landingsplaats. Weer stonden, de soldaten op wacht. Wij er naartoe: «Mijnheer, kunnen we, als 't u 'belieft, niet verder cp 't viieg- plein? 't Was moeilijk. De familie mag door maar de andere men schen op 600 m, afstand!Hard nekkig, hielden eb® beide mannes. s£-n Op bovenstaande foto zien wij de Eerwaarde Zusters-MissJonarissen terug in haar geliefde St-Jozefsschool te Brugge. Van 1. n. r.: Z. E. Moeder Cecile, Z. E. H. Groot-Vicaris Mahieu, Z. E. Moeder Ignace, Z. E. Zuster Hildegarde. hun gedacht tot het hen te sterk was en es ons toegaven nog. een 200 m. dichter te loepen. Of we die afstand gemeten hebben!... Juist wa ren we geïnstalleerd of een ronkend geluid... en een prachtige, blinkende, majestueus© vogel doorklieft de hori zont. «DAAR IS IE! DAAR, DAAK! We schreeuwden het bijna uit! De D. C. 4 cirkelde dalend tweemaal rond het groot e plein werd gr 00 ter en blinkender en verdween plets in, dé dtepte, één seconde waren we teleur gesteld toen kroop hij weer op verdween werd weer zichtbaar en tot ons aller pret taxide de D. C. 4 plechtig, als een 'reuzenmonster, niet op do startbaan, maar- op de beton nen weg, Juist vóór ons. Was dat geen meevaller? Zoo dicht scheerde het vliegtuig voorbij dat we één cogiemblik onder de schaduw van zijn. breede' vleugels standen, We zwaai den van louter pret naar de vreemde menschen dis langs de vensterkes lachten. Of zij 't zagen cf niet dat was bijkomstig, onze gestewas zoo spontaan. Een paar honderd me ter verder vielen de laatste twee mo toren stil, de schroeven draaiden nog een paar toeren en poef!..,. DE LANDINGSTRAP WERD BIJGEZET •De eerste passagiers stapten uit! Zieereerwaarde Heer Groot-Vicaris, Zeereerwaaxde Moeder, Moe-der Da- mienne, de families trappelden en... wachtten, 't Werd spannend, toen, na een 30-tal passagiers, eindelijk een Eerwaarde Pater Seheutist bui ten 't vliegtuig kwam, gevolgd door... «een witte Masceur!riepen de kleintje-s. Inderdaad, de wit-geklecde lachende Moeder Ignaoe en Zuster Hildegarde Zeereerwaardie Moeder wilde spon taan naar Moeder Ignace, haar lieve oudere 'Zus, doch twee sterke armen versperden den weg en halt! «Nog niet!» De passagiers moesten naar de speciale auto der Sabena en zouden langs een korten weg, na een 7-tal minuten, Evere bereiken. Er werd gewuifd, geroepen, geschreeuwd, gefotografeerd en... in stilte een ge- lukstraamtjié weggepinkt! OP TERUGTOCHT NAAR EVERE W-e beenden vlug over 't vliegplein, bedankten de goede wachten en sprongen in de car. Wat een gejuich toén we waarlijk weer de eersten arriveerden!... Een paar minuten en de rood© a-uto van de Sabena daag de op. «Kijk! daar is hij al!» We reikhalsden cm tooh een glimpje van de geliefde Zusters op te vangen. Geduld! De reizigers moesten naar een bureel om de controle te passee ren. Eén voor één werd ondervraagd en mocht naar buiten langs 't- smal deurtje van -het Sabena-gebouwke. Wat al protocol! Nu volgden hartroerende scènes: een mama en haar kindjes begroet ten hun welkome papa; een zoowat twintig-jarig meisje bezweek van aan doening ln de armen van haar ma. Een moederke cmh-elsde haar zoon Missionaris en vroeg hem zijn ziegen. Eindelijk verschenen Moede-r Ignace en Zuster Hildegardé. Wat duurde het lang! Dé kalme gedaanten, mot hun blinkende, pure kijkers, stapten naar Zeer Eerwaarde Heer Groot-Vi caris Mahieu, knield-cn neer wij natuurlijk ook en kregen het diep gevoelde Vlaamsche godskruiske van hun besten geestelijken Vader die hen 14 jaar geleden, ook hei laatste gaf, bij hun afreis naar dé Brousse. ZALIG TERUGZIEN! Dan nam Zeer Eerwaarde Heer Groot-Vicaris de hand: der -beide Mis- sieheldinnen en gaf ze aan Zeer Eer waarde Moeder. Dat was zóó roerend. Heel 't drukke menschengedoe viel stil. Eén moment van zegening en omhelzing! Vreugdetranen in ieders oog ook de buitenstaanders ston den verbluft over 't intieme, 't se- reene-religieus3 van dat weerzien. Toen staple Zuster Hildegarde naar haar lief moeke en -broer en zusjes. Zeer Eerwaarde Moeder en Moeder Ignace naar haar volk, en 't werd een beetje luidruchtiger. De eerste emotie was voorbij! Wat vreugde! Nu hadden de foto toestellen werk! Nog even de kantine van de Sa bena binnen! De aangekomen Zusjes hadden honger en wij... profiteerden ook van een fl-eschje verfrissohing. Een welkom-liedje moest er natuur lijk bij en... heel de restauran; deel de in ons hartelijk gezang en scheen tevreden over onze oveiborrelcnde liefde en 'bewondering. ROND VIJF UUR WEER DE BUS OP EN WEG! Neen, beste Missiezusjes, 't is geen droom. U zit werkelijk cp een Bel gische bus, U rijdt langs Belgische wegen naar huis, naar huls, naar de zoo graag gezhne Zilverstraat!... De terugreis was heel wat minder rumoerig in d-e car. Allen hadden we het -triomfantelijk gevoel we heb ben ze mee» n-eo alsof we zelf de Zusters in Leo-pold-stad hadden afge haald. Eén verlangen bezielde ons; ■vlug thuis zijn om de wachtenden blij te maken! Zeer Eerwaarde Moeder zat naast haar zus en of ze er deugd aan be leefde. Z-uster Hildegarde keuvelde met haar goed Moeke. Wat een lief deweelde tusschen ma en kirrtl, tus- schein twee intieme, eigen zusjes. Onze bus kre-e-g -het plots -te warm en rookte en pufte! Toen werd de chauffeur ban-g van ontploffing en remde. Een kwartiertje duurde het oponthoud en dan reden we verder. We hadden willen helpen steken aan onz© reeds 70 km. per uur rijdende auto. We nadeaden vlug de Brugsche stede. Het glinsterend uurwerk van do Haltotoren, wees acht urn- eh de frissche tonen van het wek kerspel huppelden over de scad, toen d 1 auto car aankwam. HOERA!!... WE HEBBEN ZE MEDE) Vlug werd Zllverstraafc 20 verwit tigd en de bus claxonneerde nog een extra-hard, toen hij de straat in- bolde. De Zusters stapten uit. Mevrouw Deloof stond haar dochter aan haren thuis af en nu vloog de poort van het geliefd klooster open. Gewuif, handgeklap, gejuich zonder weerga! Wie 't niet meeleefde kan 't niet be grijpen D© internen vormden twee lang* rijen, in de St-Jozefsgang, en één hun n er boo d de Welkome - Missi (lus ters een prachtige gertoe aan, sym bool van diepe, diepe blijheid, kin derlijke liefde en intiem meeleven. In de St-Jozefsschool zijn de Mis siezusters geen vreemden veer dl leerlingen. Elk kent ze, correspon deert ermee en... bemint ze! Een dreunend welkom-canon daver de door de gangen en midd.n al dat gejubel en al die versieringen puik!» men hier en daar een traantje weg, eentje van aandoening, eentje va» dankbaarheid, eentje van puur geluk om dit blije weerzien na 14 Jaar hard labeur onder de felle tropenzon in volle Kasaï-brousse. De grootc. goede God bad gezegend en weer zalig thuis gebracht. HiJ moest dan ook eergedankt en zou l; trok de triomfantelijke stcet naar <i3 mo'Oie-hartelijke kapel. Uit volle har ten ontsprong spontaan 't jubelend «Magnificat anima mea Dominuuili Moeder Ignaoe en Zuster Hildegar de, dé twee sympathieke baartk :(k' j sters, hadden plaats genomen juis» vóór het. Allerheiligste. Zeer Eerwaarde Heer Groot-Vics>';5 dankte hartroerend, eenvoudig en toch zoo schoon én Jezus én Cn^l Lieve Vrouwke én «Sint Jowef om da» heerlijk interne-zo aan dat jareirg lange labeuren op Christus' ziek11' ali-kuo - De Asoirantén-Rcgeiitecsf 1» j- der S t- J oze fsshan de !s,ii 3 ij iélilversU-aat 26, -1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6