JOS. DIDDEN, E NIEUWE LANDPACHTWET Op de Peerdenikoers te Poperinge ESN JONGE LIMBURGER 13 Juü 1948. HET NIEUWS VAN DE WEEK HET S" CECILIA-MUZIEK VAN LEISELE VIERT DRIE JUBILARISSEN zet zijn naam op de Eerelijst van den In Omloop der Zuid-West-Vlaamsche Bergen te Poperinge DE PAARDENPRIJSKAMP VAN POPERINGE WIELRIJDEN BIJ DE BEROEPSRENNERS BIJ DE JUNIORS AANGEKONDIGDE KOERSEN üininnn BEGINNELINGEN VOETBAL JUNIORS 4 ZWENDEL IN VAISCHE TABAKSKAARTEH DRUKKER UIT KORTRIJK AANGEHOUDEN MOSSELEN OR KOMST? li*. Foto hierboven toont ons de Jubilarissen, In de bloemen bedolven, met hun «wapen» in de hand. Op Zondag 7 Juli j.l. werd. er te Deisele een plechtig feest gehouden tér 1 JubelViering van: BUTSTRAEN JEROME, als 60 ja- rèh spelend lid der Muziekmaatschap pij Ste Cecilia waarvan hij onder bestuurder is, en MAELSTAF JULES en BLAN- CKAERT AUGUST, 'beiden als 50 Jaar spelende leden in dezelfde maat schappij. Aan de Tramstatie werden te 10 u. de. Jubilarissen in met bloemen ver sierde auto's door hun confraters van bet Muziek in ontvangst genomen en stoetsgewijze vergezeld door het Ge meentebestuur, opgeleid. De menigte trok'''vandaar naar de kerk waar te 10.30 uur een H. Mis van dankzeg ging voor de Jubilarissen werd op gedragen. Na deze H. Mis werden de Jubila rissen door het Gemeentebestuur in pet Gemeehtehuis ontvangen alwaar de plechtigheid van het opspelden dér .Eeremédaljes zou plaats grijpen. De Jubilarissen werden met ©en goed glas wijn ontvangen cn de Bur gemeester, in naam van de gansche bevolking, verwelkomde hen met eenie gelegenheidsrede. (Waarvan we de tekst toekomende week rullen mede- deelen.) De eerewijn. werd ge- Sclionken én de Heef Burgemeester Èpélde onder de uitvoering van het Belgisch Volkslied de decoratieën op «ie. horst dar drie Jubilarissen. meentebssbuur werd van w-ege ds Muziek voorgedragen en het feest verliep verder in een atmosfeer van vxeugde en onder het drinken van ménig glaasje wijin. Verscheidene gedichten werden ook door meisjes ter eere van de Jubila rissen opgedragen en een groot aan tal bloemtuilen werden aan de drie verdienstelijke Jubilarissen aangebo den zoodat zij er waarlijk ln bedol ven werden. Ook mochten wij een afvaardiging van hst Muziek van ïzentoerge op merken met den Voorzitter aan het hoofd die de Jubilarissen hun vu rigste wensohen aanbood en een prachtige 'bloemtuil ovorhan ;de. Verder werden de Jubilarissen ln hunne zetels vóór het Gemeentehuis gepla.ats, waar zij van een prachtig' concert mochten genieten gegeven door hun confraters. Een stoet werd verder gevormd en richtte zich, onder het gedreun var. enkele flinke stapmarschen tot aan het gedenkteeken der oorlogsslacht offers der twee ooi-logen, waar de Jubilarissen, onder de uitvoering van het Nationaal Lied hun bloemtuilen aan den voet van het gedenkteeken neerlegden. Vérder werd i optocht door de straten van hei dor.p ingei-icht, ge volgd door de Jubilarissen er. een groots massa., feestvierende ingeze tenen. Een wcofd van dank aan het Ge- SPORTKRONIEK r -VERVOLG VAN 1* BLAD Er is zooals seeds natuurlijk geen volledige eensgezindheid omtrent deze wet. JEn wel-te beginnen met de geest ervan, waaregen heftige kritiek werd (Uitgebracht. Dë'"conservatieve 'elementen, die feéds' vroeger, 'bij'do behandeling der wet" van "1929, spraken van het <-hei ige eigendomsrechthebben dit ar gument terug opgediept om heftig Van'I'ser te trekken tegen de nieuwe wet. Nooit, zeggen zij, hebben socia listen,en. communisten een zoover gevorderd stadium van hun program ma „bereikt.De nieuwe wet immers, véffelarén ze verder, maakt op ern stige en verontrustende wijze inbreuk op hét eigendomsrecht en op de Vrije wilsbeschikkingen <5:r' partijen in take verbintenissen, twee van 'de (3pr,damenteele principes .waaróp ons Ju'r'g.Wetboek is, gegrondvest. Twee irinclp.es die in het nieuwe program- fa staan van de C.V.P., schrijft een "tótaris, terwijl do leden ervan de p:üw© .wei steunen, fiérder wordt Tgqn de nieuwe wet ingebracht, dat ^e,..niéuwe regeling der opzegmogc- n, aap. den pachter een sooxt lakelijk recht geeft, op het goed, in plaats „van een persoonlijk recht dat voortvloeit uit een vrijelijk aange- ga- verbintenis, die even vrijelijk mc.ec verbreken kunnen worden. Thv economie, fcetoogen ze verder, kan niet gebaat zijn door dergelijke bepalingen, die het spel der vrije concurrent:': uitsluiten, waardoor cle minderwaardige elementen plaats mesten „ruimen voor de betere en de wvf^zanie. Anti-sociaal, aldus de conservatie- ven,,,jsze eveneens, daar de jongere landbouwers thans voer goed de hoop moeten laten varen, een hoeve te kunnen, vinden, terwijl anderzijds de verouderde en soms technisch-veel- minder-geschoold'C landbouwers zich aan, hst goed zullen vastklampen, en aklits ds corza.ik zullen zijp van een techntechan .achtexiuitgangi eh zo:i öfEcTjls cflk var.' een verval van het gc p'stegenpartij de progressisten als wij ens aldus inog:n uitdrukken (gn in de Kamers vormen ze de groote meerderheid) werps-ri op tegen deze. kritiek: 1. Dat ook de landbouwer-pach ter ;een kapitaal belegt in de hoeve en. heden ten dage moer dan ooit. Dat afwatering, bemesting, aankoop van machines, enz. kapitalen vergen die hun opbrengst moeten afwerpen. Dat de pachter, dikwijls spijts zijn werk en inspanning machteloos ploot toezien, hoe de vrucht van zijn arbeid vernietigd wordt door de na- tuurelemenen. Dat hij dus recht heeft op verschillende jaren pacht, zoodat het gemiddelde der jaarlijk- eche opbrengsten hem de opbreng sten van zijn arbeid en zijn kapitaal verzekert waarop hij recht heft. 2. Men betrekt geen hoeve zoo als een appartement, daarom moet de pachter ln zijn bedrijf de veilig heid en de stabiliteit hebben van een lange pacht. 3. De goeds eigenaar heeft van de nieuwe wet niets te vreezen. Hij kan de pachter opzeg geven «én ern stige reden, maar wanneer deze zijn verplichtingen nakomt, is er g>:en en kele "réden om hem aan de deur te zetten, hem de vruchten van zijn ar beid te ontnemen, en aldus ben mis bruik te maken van zijn eigendoms recht. 4. De nieuwe ,/et stelt een einde aan bepaalde misbruiken, en zal be reiken, dat door de zekerheid die de pachter thans krijgt,- de nieuwe on ontbeerlijke economische methodes op groote schaal worden toegepast. Twee groepen staan dus tegenover elkaar. De conservatieven, die vol gens onze meening, niet inzien dat de sociale vooruitgang ook op land bouwgebied zich moet laten gelden, zullen het onderspit delven, omdat zij te veel blijven zweren bij de prin cipes van een verouderd en al te zeer liberaal opgevat burgerlijk Wetboek. Ook dat boek is en was niet zonder gebreken, terwijl een economische stelling die voor enkèle decennia goed mocht zijn, mét den tijd haar doel matigheid kan verliezen. Onze tijd is en moet sociaal zijn. Dat is iets dat wortelt in de diepere gronden als daar zijn: reusachtige bevolkingsaangroei van Europa, in de laatste decennia, hoogere graad van ontwikkeling en politieke ontvoog ding der massas, groote afhankelijk heid der individuen van eikander. ruimere en veelvuldigere staat,stus- schenkomst, onontbeerlijke technische uitbating der landbouwbedrijven, enz. Om deze redenen deelen wij vol ledig. de ..zienswijze- van de woord voerders der partijen die de nieuwe wet zullen stemmen. Maar wij aarzelen echter niet te waarschuwen voor al te verregaand staatstusschenkomst, voor al te diep gaande -inbreuken op de grondregels van cns oude récht, dat ook zijn goe de zijr'cn had, vooral waar het pro clameerde dat de Staat en de wét ten dienste staan van het Individu, dat van nature uit rechten bezit die in den grond onaantastbaar zijn. Een inbreuk erop kan gerechtvaar digd zijn, wanneer hét algemeen be lang liet eischt, zobals hier het ge val is. Mén moet' «enter met wijze voor zichtigheid'binnen de perken blijven, en ervoor zorgën dat men niét terecht komt in'., .het. vaar water., der commu nistische leerstellingen, want dan zouden wij hiermede ons doodsvonnis hebben getcsker.d. P. S. Zeer belangrijk is het te 'weten: .1 1 1. Dat de nieuwe wet, zoodra zij gestemd is, van toepassing zal zijn op al de pachten die liepen op het oogenblik dat het wetsontwerp werd ingediend (April 1945) alsmede op de pachten sindsdien afgesloten. 2. Drtf, ingeval van verkoop van het goed, «r alleen opzeg kan-worden gedaan, ingeval de kcoper het goed zelf wil ge-bruiken. Advokaat Vandenbusschc Diksmuide. PACHTWETGOEDGEKEURD In Kamerzitting van Dinsdag j.l. werd de nieuwe' pachtwet goed gekeurd. De 1» Omloop der Zuid-Westvlaamsche Bergen, kortom, de POPE- RIN'GSCIIE KERMISIÏOERS, is tot een onverwacht sukses uitgegroeid. IIoc kon het anders! Weer degelijkheid en flinke organisatie de handen ineenslaan, daar moet iets fijn uit groeien. De DEGELIJKHEID: daar zorgden de crack-namen der renners voor; de ORGANISATIE: die beruste in flink leidende handen, en 't is dan ook on een hartelijk proficiat dat we alle mannen, die eraan meegehol pen hebben, mogen onthalen. Heel aeker de naam van een Kint, Desimpclaere, Vandtr Mcers- schaut, Hcrmie, Bufrcmottt, Stadsbaeder en andere Van Houttes cn Olli- viers hadden bij de groote massa de overtuiging nagelaten dat er sport uit 't bovenste schof zou te zien zijn. Maar wanneer we al die namen opsommen, dan is er daar heel zeker nog eene bij te kort, eene, die wij hier in onzen Westhoek schier nog nooit hadden hooren uitspreken: de naam van een 23-jarige, jonge, blonde, sympathieke kerel uit Opglab- beck, een klein dorpje in het verre Limburg cn daarmee bedoelen we den Hinken overwinnaar van den koers: JOS DIDDEN Wij zeif hadden hem nog nooit g'v.'en, nooit hooien 'van spreken. Voor 't eerst merkten we hem op in het hoofdpeletcn; we aanschouwden hem als een gewoon renner te midden in al die groote «omes met wereld faam, vraariusscben hij zich bevond. Hij was de eenige zonder vcrsnel- Iingsapparaat, de eenigste die niet elke ronde twee, drie verzorgers had die hem drinken en vcrfrisschend koud water toedienden... oen jongen, verlaten, die hier zijn kans was komen loepen... lijk zooveel anderen, om tenslotte tegen al die macht te moeten bezwijken... en uit koers te verdwijnen. Mar.r dat rennertje ging mee, droei mee. klom mee lijk de besten, ook zonder versnellingsapparaat en BLEEF mee; hoe hard er te klim men viel; hoe rap er te rijden viel. 't Gebeurde in de derde ronde, bij 't begin ervan. Desimpclaere smeekte óm drinken. Hij vroeg bier. We zegden hem dat we niet moch ten. «Rijdt voor zei hij, «en zeg het dat anderen er wat geven Did- den hoorde liet. Hij vroeg er geen. Maar in die dikbestoyen oógen lag een smeekendé vraag: «Krijg ik er ook een beetje?». Hij heeft er ge kregen, boven op den berg, waar hij als eerst bovenkwam en meteen 't klassement der bergpremie 'won. Hij dankte... en. bleef erkentelijk. We hebben hem .verder in koers gezien. We hebben hem zijn slag zien thiiishalen; 'k Zal vertellen hoe 't gebeurde. Bij 't inrijden der eerste kleine ronde, wipte hij uit voor een premie... en bleef voor, om dat de anderen niet achterkwamen. 't Gebeurde op den Iepersteenweg. Tapden Broeck was. uit 't pelo ton weggewipt en hing op 100 meter van Didden en 100 meter voor het peloton. Bidden was zichzelven niet zeker en keek gedurig om naar Vanden. Broeck; hij pedaleerde en wou er op wachten, om niet alleen te moeten de nog 40 overblijvende km. afduwen. Maar Vwndfen Broeck, op 't zelfde oogenblik, keek ook om naar de bende en pëdale.erde ook.-;, en wachtte. Didden, ziende dat Vanden Broeck hem liet inloopcn, schudde ne keer zijn .kóp, zétte zich terug aan 't stuur en... ging,,;, -speelde alles of niets... 't was zijn geluk. Hij hield stand. Wel vijf, zes maai kwam hij ons vragen: of hij veld wón of verloor of de anderen op 'hem jaagden Of niet. We spraken hem moed in, hij won veld, van 40 sec. ging het naar 55 sec., tot 2 min. 10 sec., dan was hij zege-zekér én lachende snelde hij ter meet, waar 't dankbaar sportpubliek hém feestelijk toe juichte! Hij verdiende het, hij was DE renner uit den koers. Achteraf kwam hij ons danken om het «Slokje drinken De vreugde stond op z'n vermoeid gezicht te lezen: 'k Bén toch zoo blij gewonnen te hebben,zei hij, 't is m'n eerste koers, en al had fle nog geen cent verdiend, de eerste plaats is me genoeg, 'k ben zoo kontent! Simpele, diepe woorden uit het verheugde hart van een ëènvoudigen jongen, die juist daarom des te sympathieker voorkomt, omdat zijn kun de, in allen eenvoud ontwikkeld, hem recht geeft tot een naar waarde schatten, waarvoor hij zelf te nederig is. Didden jongen, gé blijft aan onze koers verbonden...' Wé moeten u 't jarent terughebben! Vertellen wat we allemaal zagen kunnen we niet. 't Ware te veel. Toch, vooraleer te sluiten dient ook de rijkswacht geloofd om haarfi:nk, kordaat, maar tactvol optreden. Onze wensch is dan natuurlijk tot 't jarentHoppeland. De Pope- ringsehe Kermiskoers is reeds zoodanig ingeburgerd dat we hem in onze kermisweek niet meer missen kunnen... en 't ware te hopen, hem niet maer missen zullen, want den Woensdag wordt 'n aanlokkelijke kermis dag bij de andere toegevoegd en... waar er nering is, is er tering; zoo wordt meteen ook het tweede doel der inrichters verwezenlijkt. DE KOERS Na de ontvangen richtlijnen dooi den Hr Paul Beddeleem, uit leper, die als officieel koersleider optrad, en het vertreksein door oud-kam pioen Cyriel Van Hauwaert gegeven, trokken de 46 renners de riempjes toe rond de voeten en vertrokken te 14.07 u. stipt, aan den 1" Grooten Prijs van den Omloop der West- Vlaamsche Bergen. Reeds na een paar kilometer grijpt de eerste ontsnapping plaats en 't zijn DUfromont, Vlaemynck en Van Houtfce, die een lichten voorsprong ne men op' 't peleton, dat heel zeker de ze ontsnapping niet ernstig opneemt. Te Reningelst steekt Vlaemynck de eerste premiecenten op zak, maar nog vóór de renners De Klijtte aandoen, komen uit het peleton Desimpelaere, op kermis dinsdag 9 juli 1946 Merrie van 2 jaar, toe-bchoorend aan Heer Arthur Quaghcbcur van Pope ringe, die den eersten prijs won in den vijfden prijskamp. Koppel flinke mededingers, toebfhoorend aas Heer Ptorre Quaghebeur, Poperinge^ eerste geklasseerd in negende prijskamp: Kweekmerriën met afstammelingen» Gilson, Vandenberg-he, Didden en Brusselmans uitgewipt, die halfweg de mooie betonbaan De Kli jtte-Loker, de 3 kópmannen vervoegén, zoodat we dus 8 renners op kop hebben aan den vost van den Roodenberg. Het peleton volgde op 300 meter, DE EERSTE BEKLIMMING VAN DEN ROODENBERG Boven was het Maurits Besimpe- laei-e die de eerste onderverdeeling der bergpremie won, vóór Vanhoutte, Didden, Dufromont en Vanden Ber- ghe, wijl Brussclmans en Vlaemynck bij 't klimmen lichtjes losten. De inspanning dezer twee renners was hert echter te zwaar en, bij het afdalen werden ze door het van dicht bij volgende hoofdpeletcn opgeslorpt. We spoeden de kopmannen ach terna en aan een snelheid van meer dan 60 per uur, bij het afdalen van den Zwartenberg, gaan 'we aiover Westouter-Renüigelst naar Poperinge terug, waar we bij 't uitrijden der stad op kop hebben Dufromont, De- simpelaere, Van Houtte, Didden en Vanden Berghe. Deze renners, die er flink aan door getrokken hebben,' hadden geleidelijk hun voorsprong vergroot en namen 55 sec. op Kint, Vander Meersschaut, Vanden Broeck en Schotte die ook op hun beurt, wellicht de ontsnap ping als ei-nstig aanschouwende, uit het peleton wegwipten en er 1'13" op volgden, Op 2?15" volgde verder Lambert en op 4'30" Messells, De- craene en Heirnaert. DE TWEEDE RONDE Wanneer we de tweede ronde in zetten, komen we de eerste slacht offers tegen. Het zijn Vanhove, uit leper, Malbranche, Bei-ton, Flander Janssens en Van der Rusten, die met bandbreuk af te rekenen hadden en aldus onkansi-ijk uitgeschakeld wer den. Het meest interessante brokje Sport was hier wel het duel, eenerzijds tus- schen dé vier kopmannen: Desimpe- laere, Didden, Van Houtte en Van- denberghe en anderzijds de 4 jagen de achtervolgers: Schotte, Vanden Broeck, Kint en Vander Meersschaut. Tegen deze 4 cracks zou de kopploeg wel niet bestand blijven en stille- kens aan zien we ze dan ock veld winnen... maar... Witte Vander Meersschaut liet zich plots uitzak ken, het wieltje van zijn versnel lingsapparaat was stuk gesprongen en de ketting droei in zijn wiel. Witte moest dan ook van deze prachtige achtervolging afzien en z'n maten laten gaan. Van voortrijden was er voor hem geen sprake meer. Hierbij verloor de koers zeker een figurant, die nog wel 'n overwegende rol zou gespeeld hebben. Aiover De Klijtte gaat het naar den Roodenberg, waar het achtervolgende trio slechts nog "n 50-tal meter af stand 'boekt. DE TWEEDE STAND OP DEN ROODENBERG Deslmpelaere klopt andermaal Did den, Van Houtte, Vanden Berghe en Dufromont in den sprint om het tweede klassement der Bergpremie. Op 80 meter volgen Kint, Vanden Broeck en Schotte. Hier treft ander- maai het noodlot een hoofdfiguur: Brik Schotte. Wie Schotte ziet rij-1 den, wie Schotte ziet klimmen vooral, weet dat z'n fiets niet met zachtheid behandeld wordt. Brik klom la danseuse» en had als enkele tegen macht van z'n zwaren, ijzeren tred, z'n stuur, dat hij... glad in tweeën trok. Hij stuikte ineen, gelukkig voor hem, kwam hij er goed van af... on gelukkig v.oor ons was hij uit koers, 'n Tweede tegenvaller. In het afdalen van den Zwarten berg komt groep 2 op groep 1, zoodit we nu 7 renners op kop hebben: Kint, Desimpelaere, Van Houtte, Didden, Vanden Berghe, Dufromont en Van- den Broeck. Plots daagt een 8° op: 't is Stads baeder, die er vanachter gansch al leen uitgemuisd was en in fcrsche rush de kopmannen had weten te vervoegen. Waar Schotte dus uitviel, wordt hij door Stadsbaeder vervan gen en bij het binnenrijden van Po peringe tellen we voox-op 8, neen 7 man, want Vanden Berghe heeft pech en staat met lekken band. In stad zelf neemt Didden licht jes voorsprong en weet dan cok dankbaar gebruik te maken om en kele premies te winnen. DE DERDE GROOTE RONDE De hamer is stillekens aan, aan 't kloppen gegaan. Kint staat goed z'n steke bij 't kop houden, wijl Didden en Desimpelaere, doodop van den dorst, de schoonste woorden spreken om een beetje drinken, we vragen Maurits hoe 't zit... hij steekt z'n neus op... maar Van Houtte, die 't hoort, lacht ne keer en draait soepel rond, zonder werkelijk een krachtin spanning te moeten doen. Dufro mont duwt neerstig door en... Kint gebaart van toeten noch blazen, maar trekt. Zoo naderen we den •Roodenberg. We weten werkelijk niet. hoe hst er Tahgs achter uitziet en of' 't gros van 't leger fel gedund, is of niet. Aan De Klijtte spoeden we ons om den Roodenberg boven en DE LAATSTE SPRINT VOOR DE BERGPREMIE geeft ons op kop Didden, gevolgd door Van. Houtte, Kint, Ejuteomont, Van-. Sen. Broeck, "Sfan Schil, Stadsbaeder, Desimpelaere en Dolf Verscheuren. jBij iedereen rijst de vraag.:. Wat ko men Van Schil .cn Verscheuren hier doen? Maar volgers weten ons tè ver tellen hoe, na een goed saniehbewérk- te jacht, deze 'twee kleppers uït dén achtergrond"'zich wisten lós te ruk ken en even aan dén voet van den berg de kopploeg wisten te vervoegen. We zitten dus-andermaal met 9 ren ners voorop. Op Ï'IO"- volgen dan Van Dyck Denis en Beirnaert. Dan nog op 1'4'6" 3 réninérs: Oliivier, Ver- schéurén. en Vanden Bex-ghe, die dus hersteld en kloekmoedig, doch tever geefs, de achtervolging instelde. We haasten ons oxn de kopmannen weer te vervoegen en krijgen ze beet halfwege Reningelst - Poperinge. In het rijden achterhalen we Ollivler, die gelóst had, en 100 meter voor hem Van Dyck en Beirhaert. Aan het eindeder drie groote ron den, even voor het binnenrijden in stad, merken we dat het peleton nog steeds, voltallig zit en aan een snel tempo de nog te doen 4 kleine ron den aanvangt. DE EERSTE KLEINE RONDE DIDDEN RISKEERT DE KANS Een premie wordt betwist. Didden wipt erachter en wint ze. Niemand, achter hem sprint, zoodat hij algauw 10, 30, 50 meter vcoi'sprong heeft. Hij rijdt vast door en we zien. dat hij aan de statie vervoegd wordt door Van Houtte, die 't evenvvel niet ernstig opneemt, met een mogelijke ont vluchting en zich laat inlcopen. Didden houdt stand. Hij neemt 50 meter op een peleton, dat schijn baar meer bekommerd is om te we ten wie kop houden zal, dan dat er een renner ontvlucht is... Daarvan profiteert Didden en... rijdt duchtig door. Na Van Houtte riskeert V. d. Broeck het. Hij neemt 50, 100 meter, maar 't moet zijn dat het stilzitten der bende hem den indruk nalaat dat het niet ernstig zijn kan, want hij kijkt even om, pedaleert en laat zich opnieuw inloopen. DE TWEEDE KLEINE RONDE De korte straatdraaien zijn Did den gunstig, alleen kan een renner ze veel rapper nemen dan. in peleton. Ook hier is het zoo, en wanneer we den stand aan de statie opnemen, hebben we Didden op kop, en op 40 sec. de bende... die niet jaagt. Iedereen verwacht er .zich aan dat demarages zullen uitspringen, neen. IN DE DERÖE KLEINE RONDE heeft Didden zijn voorsprong reeds tot 55 sec. aangedikt en draait hij dapper door, fel aangemoedigd door de talrijke toeschouwers, tot wiens jolijt hij werkelijk den koers leidt. DE VIERDE EN LAATSTE RONDE zien we Didden steeds zijn voorsprong vergróoten; 2 m. 10 sec. telt hij reeds en nog steeds is er in het peleton geen sperkel vuur te ontwaren... Thans staat het bijna zwart op wit dat Didden deze koers de zijne maakt... en of de jongen het ver diend heeft! DE EINDSPURT Wat iedereen wenscht, wordt ver wezenlijkt! Didden, hij die werkelijk DE koers leverde, wordt, onder dreu nend applaus Van de duizenden toe schouwers, die, achter de aankomst- 'ijspanning post hadden gevat, over winnaar van de 1« Omloop dér Zuid- Westvlaamsche Bergen. Zeven rennex-s boden zich aan voor den sprint: Kint zette hem van ver in, wellicht ietwat van te ver, naar Marcel ons achteraf, verklaarde en de H.H. Officieelen zouden hun scherpste oogen moeten opzetten, want '„t en kon heel zeker geen 15 cm. schillen tusschen Stadsbaeder, 2', De. sim'pelaere, 3" en Kint, 4". Op dit ploeg je van 7 man volgde er nog eentje van *vlér eii hier won Oliivier tamelijk gemakkelijk op Ver scheuren. Ook Vanden Berghe had met 't vierde groepje geen last en hield Mertens van 'n lengte achter zich. DE VOLLEDIGE UITSLAG We zullen ons vex-der bepalen tot den officieelen'uitslag, die is: 1. Didden Jos., Opglatobeek (Lim burg) 140 km. in 3 u. 43 min. 2. Stadsbaeder Désiré, Harelbeke, op 2 min. 22 sec. 3. Desimpelaere Maurioe, Moorsele, op 1 banddikte. 4. Kint Marcel, Zwevegem op 10 cm. •5. Van Houtte Marcel, Tielt. 6. Vanden Broeck, Antwerpen. 7. Van Schil Marcel, Antwerpen. 8. Oliivier Val., Roeselare, op 8T0". 9. Verscheuren Adolf, Borgerhout. 10. Beirnaert Alb., Zomergem. 11. Van Dyck Denis, Scherpenheuvel. 12. V.d. Berghe G., Roes., opll'40". 13. Mértens Germ., Gent. 14. Verpoorten Jan, Leopoldsbrug. 15.-Coufisement, Harelbeke. Ex-aequo: 16. Michielsen, Deurne; 17. Omer Mommerency, Kortemark; 18. Gilson' Jean; 19. Descamps Av, Ha relbeke; 20. Lambert A., Gent; 21. Moeya-ert M., Zedelgem; 22. Vande Walle, Oostnieuwerke; 23. Dujardin R., Lauwe; 24. Hlntj.es O., Gistel. De Bergpremie werd gewonnen door Didden, met 12 punten, op Van Houtte 11 en De- simpelaex-e 10. Stadsbaeder (Harelbeke) won nipt den sprint van het tweede peleton en veroverde aldus de tweede plaats. Als tweedo van rechts bemerken we Hr Jos. Roffiaen, de Voorzitter van het Sportcomité. DE RONDE VAN ITALIË GEËINDIGD BARTALI EINDOVERWINNAAR Rond de naam Bartali hoeven we niet lang stil te staan. Z'n naam, verbonden aan zijn schier-miraku- leu'Z: daden uit de Ronden van Frankrijk, ligt nog in ons aller mon den als typeering van DE renner. Bartali komt nu dit .jaar de Ita- liaansche Ronde te winnen, meteen bewijs gevïnde van zijn uitzonder lijke gaven als athleet-renner, klim mer, sprinter en al wat ge wilt. De eindrangschikking van deze rondrit in b't appelsienenland maar te Triest waren het toch geen appelsie nen die ds reners achter hun hoofd kregen luidt als volgt: 1. Gino Bartali 29 32 20 2. F. Coppi 29 33 07 3. Oïtelli 29 47 48 4. Grippa 29 47 51 5. Roneonl 29 56 51 Mén ziet dus dat het duel Bartali- Coppi hard mpet geweest zijn, want het mag als zeldzaamheid genoemd dat 't verschil tusschen 1* en 2" in een Rondekoers van 17 ritten, slechts zich met 47 seconden afteekent 1 Er was dus spanning! Ook Bartali won den Bergprijs met 27 punten op Coppi 20. ONZE RENNERS VOOR «DE RONDE» Wanneer we het de Ronde noemen, vermoedt iedereen de Ronde van Frankrijk», maar toch is dit over dreven. De 23-ritten lange Fransche suksitsronde van vroeger moet nog herboren worden en heel zeker is Frankrijk althans leenen de inner lijke toestanden zich nog niet tot d/ergelijk sportspektakel. Maar de spox-toassie vond toch een uitweg en met een «Fransche Ronde» of Pyreneënkoersover 5 ritten wordt thans de veer opgewonden. Vaa de drie ronden, welke over de maand #ui hun verloop krijgen, be looft de «Ronde de Fi'ance», welke in vijf ritten van Bordeaux naar Gre noble loopt en Woensdag 11. een aan vang nam. Inderdaad, indien aan de Ronde van Zwitserland slechts 6 Bel- aon deelnemen, indien voor de kleine Ronde van Frankrijk slechts 8 man werden aangeduid, in de Fransche ronde Integendeel treffen we onder de ingeschrevenen meer dan twintig landgenooten aan. Het wórdt dus een zeer interessan te proefnefning, vooi-al in betrekking tot het vraagstuk van de colsOp den Aubisque en op den Touimalet zullen deze twintig man de gelegen heid krijgen te toonen tot wat ze in staat zijn op gebied van klimmen. Het wordt zeker een niet te versma den vingerwijzing voor de groote Ronde van volgend jaar. Zooals men weet, krijgen we in deze «Ronde:» een nieuwigheid: een dubbele strijd per merle en per land. De constructeurs mogen een Fran sche en een vreemde ploeg inzetten. Doch onder de vi-eemden zijn de Bel gen natuurlijk veruit het talrijkst. Als Belg vinden we bij «Metro- nole»: Beyens, Van Eenaeme, De Backer en Decorte. Mercierech ter telt uitsluitend Belgen, n.l. Maes Sylv., Lowie, Ritser eld, Desplenter, Ixepoorter en Ryckaert. Ook «Rochiet» koos niets anders dan Belgen: Claes, Dubulsson, Van Herzele, Moerenhout, Anciaux. Geus. Alcyon deed 't zelf de met Pieters, Sterckx, Janssens, De- smedt, Remue en Ryckaert. Gabin kontrakteerde enkel Bayens en P. Van Verre. Totdaar de Belgen. Ver der vinden we nog mannen met naam als: Vicini, Bizzi, Louvlot, Le vel, Cogan, Goasmat, Caput en Van Schendel. KINT OVERWINNAAR IN BRUSSEL-VICHTE Als eenige niet-kermlskoers had den we Zondag j.L de pseudo-klas sieker, waarvoor 43 renners opkwa men. Op ditn Kwaremont trokken 5 romers, waaronder Schotte en De simpelaere er van onder, maar 26 km. voor de aankomst speelde Kint loco motief en trok de bende bij... Alleen echter met Huvaex'e kwam hij bij de leiders, die reeds op 3 gedund wax-en, zoodat de sprint, van verre ingezet en door Kinit gewonnen, ons als uit slag gaf: 1. Kint; 2. Desimpelaere (1 1.)3. Huvaere; 4. Delmuylle; 5. Clemens Mathias; 6. Van Dyck. 26 Renners kwamen aan en de 213 km. werden door den Wereld kampioen in. 6 u. 45 m. afgelegd. OPNIEUW PIETERS TE HANDZAME Dró Pieters bevestigde andermaal zijn momenteel© forme. Te Hand zame won hij dan ook in den spurt, heel nipt; op een wiel slecht» van Didden, gekiekt na zijn prachtige overwinning. Nevens hem zien we out kamipoen Cyriel Van Hanwaert, wijl aan zijn rechter hand de jong., dame plaats genomen heeft, die hem de zegebioemen overhandigde. 2. Maelbrannke: 3. Paepe; 4. Lellaert; 5. Van de Walle; 6. Mommerency. kermiskoersen hadden we in de streek niet. Daarom vergenoegen we ons met in 't kort énkele uitslagen uit andere gewesten op te sommen: Te Aalst won Brusselmans op Buysse Ach. Te Teralfene kaaote R. Desmedt voor den neus van Dekeyser, de bloe men weg. Te Grobbendonk won Nest Sterckx voor Hendrickx en wist zoo Sercu in 't aantal overwinningen voorbij te gaan met 11 tegen Sercu 10. A Te Zele won Grysolle voor Van Eenaeme. 4 Te Waregem won Rog. Desmedt zijn derde koers in een week, voor Pieters en Ramon. Kint was 4" en Knockaert 5e. 4 Middelkamp, de Höllandsche renner, won het Kriterium te Sche- veningen en de koers te Kontich voor Buyls. 4 Te Tcssenderioo won L. Poels zijn 6" koers voor Peeters en Lon- cke A.. toerkonje-dlinkerke EN TERUG Voor dezen Noord-Franschen klas sieker, over 190 km., kwamen 80 ren ners op. Anhutchin, uit Meenen, viel plat, maar wist na 50 km. jacht te rug te vervoegen. Juist toen hij ver voegde «n wat leeg zat-, sprongen twee Franschen weg... die wegbleven. Annutchhi won de spurt op de bende én... jammer van zijn band breuk... zooniet... De koers had als uitslag: 1. Deprez (Fr.): 2. Marcellac; ,3. Anmtchirt op 2"21"; 4. Ta'Illeu (E.); 5 Task. Totdaar 't voorbije weekkalender der profs. rosseel, UIT lauwe, KAMPIOEN VAN BELGIE Te Rixensax-t had Zondag het Weg- karr.Dicnxschap voor Juniors plaats. 74 Jonge, vurige keppers waren op gekomen. i/e strijd kan kort en bon dig samengevat: Na 100 km. koers (er waren er 125 te doen) bewees Schaekels wel de sterkste te zijn, maar Rosse el, uit Lauwe, de slimste. Tal van demara ges had Schaekels al uitgevoerd en hij had zich steeds op 't voorplan gehouden, maar 20 km. voor de aan komst, juist om oo tijd 'te zijn, kroop Rosseel uit zijn schelp en ging over allen, prachtig van brio. tot bij Schaekels, die met Blomme (Oost- nieuwkerkc) vooroplag. We tellen nog 8 km. Rosseel had enkel nog wat tijd om uit te rusten. De spurt wordt ingezet... afwisselend gaat het, tot eindelijk Rosasel onweerstaanbaar alles geeft en op de witte lijn z'n rivaal Schaekels klopt van- 2 lengten, meteen beslag leggend op den titel van Belgisch Kampioen der Juniors 1946. Vergeten we niet de prachtkoers van den jongen Blomme, uit Oost- nieuwkerke, die eervol 3? uit den slag kwam. Ziehier de uitslag: 1. André Rosseel, d 125 km. in 3 u. 40 m.; 2. Rik Schaekels, op 1 1.; 3. Maurits Blomme; op 2 1.: 4. Th~o Lossie, op 1 m. 30; 5. Al. De Hert: op 1 m. 35. 4 Delobelle won te Moeskroen op Van Oosthuyzen en... 4 Te Handzame won Labaere op Van Belleehem. 4 Te Pittem won J. Laroye op Heyvaert en Slembroeck. 4 Te Oostnieuwkerke was Blomme baas in eizr- - won op Joys 2" en Tyt- Bultinck In Pai'k Willem Teil Omloop: Bruggestraat, Switch Road, Iepersteenweg, Beleedstraat, Elverdin- gesteenweg, Bruggestraat, Paarden markt en terug; 15 ronden; 3 00 km, DIKSMUIDE. Groote Prijs Geor ges Van Belleghem, op Kermis-Dins- da-r den 23 Juli 1946. te 3 uur. 5.000 Frank: 80 km. Wegwijzer! Éérst vijf kleine ronden in de stad DiksmuWe. Dan een groote omloop al over Beerst, Wiinendale, Torhout» Lichtervelde, Kruiskalsijde, Korte mark, Handzame, Zarren, Ezo'.n» Diksmuide. Daarna 15 kleine ron den in de stad Diksmuide, met aan komst In de Beerststraat. Inschrij ving: vanaf 2 uur, bij Charles Leroy, «Café du Théatre». Pri.isuitdee- ling: bii Wed. Leopold Maes, Café De Welvaart ST JULIA AN - LANGEMARK. Zondag 14 Juli, om 15.30 uur zeef stipt; 2000 fr. prijzen; 60 km. Dinsdag 16 Juli, om 15.30 uur zeer stipt 2000 fr. prijzen en pre» miën 60 km. De twee koersen gaan door met optelling van punten, waarvan de vol gende prijzen toegekend zijn: 250, 200, 150. 125, 100, 75 fr. RENINGELST. Op Zondag 28 Juli. om 5 uur, groote velokoer» voor alle beginnelingen; 2500 fr, prijzen; 500 fr. premiën; Ingericht döor de plaatselijke velo-club d« West-Vlaamsche Bergstïéek. AS. EN V.G. OOSTENDE EN KNOKKE BLIJVEN IN HUN RANGSCHIKKING Een van de bijzonderste punten Zondag i.l. in de Algemeene Verga dering van den B. V. B. afgehandeld, is wel zeker de beslissing dat aan d« kustploegen der Hoogere Afdeelin- ggen hun verzoek ingewilligd w>:r4 en ze aldns niet degradeeren zullen. Zoo blijft A. S. Oostende in Eerst» en blijven V. G. Oostende en F. O. Knokke in Bevordering. Als door slaande bezwaren golden de laastigt toestanden waarmede, onder de be zetting, deze ploegen te kampen had den, en de door den oorlog opgedron gen schier volledige, uitroeiing va» materiaal .en... spelers. Wij noemen het ook een gelukkig initiatief, alhoe wel dergelijke beslissingen steedi moeilijk zijn om ih vastbepaalde re glement uiteéngezét te worden. Wie herinnert er zich echter het zwans seizoen niet meer van Knokka, dat volhield met eiken Zondag M gaan uitspelen... en dat dient he«S zeker beloond. Onze Provinciale Reeks verlicht daarmee van 2 eenheden, komt van 20 op 18 ploegen, en zoo komen heel aiker twee aspirant-kampioenen niei meer in aanmerking. STAD POPERINGE. Koers voor Juniors. Op Maandag 15- Juli 1946, Groote Prijs Pameltje 4000 fr. prijzen. Inschrijving van 1.30 tot 2.30 uur bij Alb. Lecluyse In 't Schuttershof vertrek te 3 uur bij Jerome Bamelis In de Hespaan komst bij Alóise Durieux In de Vlasmijn»; uitbetaling bij Julien Aan de Belgisch-Hollaxidsche grana werd enkelen tijd geleden een persootj aangehouden die drager was van eeö aantal valsche tabaks-kaarten (Belgi sche) Het Nederiandsche gerecht kwaan door die aanhouding vlug te weten dat de kaarten afkomstig waren \M Gent. Het Parket te Gent werd ver wittigd en een streng onderzoek leid de tot Korfcrijk waar men in een nieu we drukkerij binnen viel, verschil lende verdachte clichés kon vinden en de drukker aanhield. Volgens het «Algemeen Handels biadzaldeze week een aanvang woxden gemaakt niet het verzenden naar België van mosselen uit hel Iersche. Een eerste verzending van 200.000 ton kan reeds worden uitgevoerd. SspO OP kermis-dinsdag 9 juli 1946 De traditionneele paardenkoersen op Poperinge Kermis-Dinsdag, had den een macht van volk naar het koersplein Groote Heerlijkhede dit jaar aangetrokken. Er wordt aan genomen dat minstens 5.000 personen aanwezig waren. Een groot deel van de 72 ingeschre ven paarden hebben aan de koersen deelgenomen. Elke koers werd vinnig betwist en was spannend tot het ein de. Onze stadsgenoot Hr Gerard Leb be sleepte als menner twee eerste prijzen in de wacht, met paarden van Hr Sylvain Bollengier, uit Watou. Ei- werd duchtig gewed, met na tuurlijk voor de eenen winst en voor de anderen verlies. Opmerkenswaar dig is het evenwel dat dit jaar bijna alle favoris de koersenhebben ge wonnen. Hier laten wij nu de uitslagen volgen: Prijs van Oostvleteren, 2.400 meter, 9 paarden in lijn, aangespannen. 1. Caerle Madden, aan Sylv. Bollen gier (G. Lebbe), 3,55 !4, 1,36 1/10; 2. Don Pablo; 3. Urlelle Guy; 4. Cocci- nelle. Prijs van Watou, 2.350 meter, 0 paarden, bereden, 1. Charm of Ma ry, aan M. De Bock (H. Andries), 3,52 3/10, 1,36 8/10; 2. Clyde Madden} 3. Bistouri; 4. Bedford. Prijs van Vlamertinge, 2.400 meter, 7 paarden, internationaal, aangespan nen. 1. Surprise VIII, aan R. De- cuypere (Jer. Desoete), 3,45 8/10, 1,321/10; 2. Sauve qui Peut; 3. Roè d'la Mé; 4. Betsy D. Prijs der Stad Poperinge, 2.400 me ter, 5 paarden. 1. Van Madden, aan O. Demeulenaere (A. De Meule» naere), 3,39 6/10, 1,30 6/10; 2. Peter Stokes; 3. Uronsides; 4. Star d« Wynckel. Prijs van leper, 2.400 meter, T paarden, aangespannen. 1. Siro Mondale, aan S. Bollengier (G. Leb be), 3,473/10, 1,318/10; 2. Alcala; 3. Verry Happy; 4. Britt Star. Keimisprïjs, 2.400 meter, 4 paar den, internationaal, bereden. L ex-aequo: Sparagiis, aan R. Riem (G. Claes) en Savate, aan J. Van*' houtte (O. Slock), 3,45 8/10, 1,33 1/10}. 3. Roby. «Do Kermisprijslaatste koers, gaf aanleiding tot een vinnlgen s tri Jé tusschen Sparagus en Savatte die samen den eindsprint betwistte® en samen toekwamen. Zij werden dan ook beiden als overwinnaars, eerstt gerangschikt;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7