ROLLUIKEN IN HOUT en STAAL A. JeurissenCloostermaiis ZOEKERS Waterleidingen I De Firma STEVENS li*. itop-Sfofeniger "HOOIER,, Allo! MM DumontJuliea I LIEFDE OVERWINT WERELDBEKENDE BIJST1WSJS GEBROEDERS Reninge Officieele Berichten en Besluiten OPENSTAANDE PLAATSEN Bladzijde S. HET NIEUWS VAN DE WEEK GEDACHTEN ROL- EN SCHUEFMEKKEN - SONNETENTEN - Parasols Terrasrcrteubelen EN ZONEN TEL. 31 Berlngersteeaweg - 21 - ZONHOVEN VERTEGENWOORDIGER VOOR BEIDE VLAANDEREN J. STERKMANS, Ooststraat 13, Veuras TEL. 68 Ik verkoop Naaimachines BIEENZWERMEN bij DANIEL DEVOS 16, Ieperstraat, DIKKERUSCH. HERSTELLEN VAN VELOS HAARGOLVING HANDELSZAAK IN WIJNEN EN LIKEUREN NOODSLACHTINGEN jiv TE KOOP GEVRAAGD Wilt U eems meer weten over: VRAAGT HET AAN G FRÈRE R1CTRICITEIT KOLONIALE LOTERIJ TWEE PIKMACHINE5 GROEPSREIZEN OVER TE NEMEN 8 HEEFT HET GENOEGEN AAN HET PUBLIEK MEDE TE DEELEN DAT ZIJ ALGEMIEEN AGENT is voor de streek van de EEN EERSTE CONTIGENT VAN DEZE TOESTELLEN IS REEDS TOEGEKOMEN - BESTELT ONMIDDELLIJK lEPER, POPERINGE, 89 VRAAGT PLAATS VERLOREN GEVONDEN GERIEFLIJK WOONHUIS 9 R. JONCKERS-FESTRE Z0CN ARMGAS-MOTOR TIMMERLIEDEN EN DRAAIERS OVER TE NEMEN DE DIEFSTALLEN VAN RANTSOENZEGELS Dieven opgespoord te Oudenaarde, Antwerpen, Gent en Brugge. DE KLOK DER DUIVENHOKKEN APOTHEEK MULLIE AUTO MET LIJK VOORTSLEUREND DOOR DE STAD OOSTENDE MOTOLIEFHEBBERS Hoe beter gij TJ zeiven kent, hoe minder gij anderen om hun gebre ken zult misprijzen. Ja, er moet afgebroken worden, maar het is nog veel beter op te bouwen. Wie zijn broeder goed weet te doen, behartigt zijn eigen belangen. Wie veel bezit en er weinig mee dort, draag: zware boeien en gToofce verantwoordelijkheid. Ha Ra-Ra Waar ik sta 'k Zeg het vrank En met klank Hoor en zie Boven: Bikini. Ja, m"n liefste jeureskans en beste lezers van «He: Nieuws van de Week» hier 'een ik weer met m'n epistel. En waar zou ik het nu anders kunnen over hebben om te beginnen dan over hetgeen iedereen spreekt. Waar ieder een de mond van vol herft, maar waar niemand i:ts van begrijpt. Tracht nu weer de slimme niet te spelen, rest Marenta, want ge ver- £iaa„ gij daar niet meer van, dan eender wie.Waarin ik Marenta volkomen gelijk geef. Maar, beste nienschm, hoe hebben zo ons weer eens de schrik op het lijf gehaald, met hun formidabels atoombom, 't Manneke dacht zoo in zijn eigen, 242 twee. 'n Ziekere Tarlieu uit Luik, was deze week naar Brussel gekomen en het gevaar niet kennende, had hij kennis gemaakt met een nachtvlin der. Enkele glaasjes gedronken heb bende, constateerde hij dat met de nachtvlinder ook zijn portefeuille ofte geld;asch was gaan vliegen. En daar zaten enkele mooie briefjes in. 't Is te laa-t den put gevuld als 't kalf verdronken is. Maar niettemin zucht te hij: Ja, ja, Ik weet 't nu wel, Zco menig maniezei Die loopt te paradeeren, Loert op de duiten van den man Die z'in haar netten vangen kan. Nu zing ik: miserere. 't Gebeurd, 't gebeurt en 't zal nog gebeuren, zei Luppe Kwant, en hij kwam zat thuis. «MAAR BIJ MIJ THUIS, zei hij, dat hij van hierboven moeder aarde)is alles perfect. Wij komen altijd met mekaar overeen. Mijn wijf smijt alle dagen naar mij me: potten of pan nen. Als ze mij raakt is zij kontent. En als 23 mij niet raakt, dan ben ik kontsnt. 't Is niet moeilijker dan dat. in stukken ging zien vliegen. Maar 'k zeg het met plezier Daarvan merkte ik gesn zier. En compassie dat Marenta had, met al die lieve vexksfcss en schaap- kes die daar moesten als proefko nijntjes dienen. Maar ik geloof dat na het groot experiment de verkskes vrooüjk zullen' geknord hebben en de gcitrkens die nog aan 't hooi eten ■waren een jubelend bê-toê zullen ge- blaten hebben. Hfet hooi was druis zelfs nog nie; verbrand. Marenta zegt dat dit een herhaling is van de ark van Noë, waar de dieren gered wer den van het water en nu van het vuur. En Flupke vraagt cf ik niet snap. Dat dit alles geschiedt, Ten bate der wetenschap! DAT DE WETENSCHAP steeds maar vooruitgang maakt, weet ieder een. Daar is nu een dokier die ge vonden heeft dat het goed is, slappe of zwakke memsehen met schapen- bloed in. te spuiten, 't Schijnt dat die m-enschen kloek en straf worden, 's Is'nu ba zien of ze op hun gansche lijf geen wol krijgen en cf ze niet hé... bê... beginnen te roepen cf geen andere schapenmanieren overnemen. *k Zou dat spelleken niet verbouwen. -«Gij vertrouwt ook niemand, reept Marenta, ge denkt maar altijd dat gij de slimste zijt.» Zooais ge op merkt, liefste lezereskeus en beste lezers, is m n duurbare Marenta, van- drag in heur beste humeur. Zal we: beteren als ik maar kan wachten. ALS G-E KUNT WACHTEN zal ik u cp tijd verwittigen wanneer de pro- c'ssifi nogmaals uitgaat te Gembloers. Ze is nu pas uitgeweest en dat ge beurt c—«-*"'-rè»! jaar. Duw IK met Ma renta, ook eens uitgeweas:. Menschen, wat zijn er reeds auto's op de banen. Maar 'k heb geen gezien van. 't laat ste model. Dat zijn er m:t veeren van onder. Om de ongelukken te ver mijden. Ge wandelt c-p straat en daar komt 'n auto aan, blijft gerust s:aan. Hoepla! Auto met alles wat er in zit springt u over den kop. Ik heb er foto's van gezien. Dus, weg met d» ongelukken. MAAR ER ZIJN ar.den km de dag van vandaag. Er zijn menschen die niet kunnen laten lig gen wat niet te her: of te zwaar is. Maar er zijn er andere die andere cingen ook beter zouden laten lig gen. Ik bedoel hier de onont plofte bommen. Hoeveel kinderen en ock gioote menseden zijn niet aan hun e éde gekomen door hun onvcorzich- t .acid. Alle dagen zijn er nieuwe s itoffsrs. Dus, ouders, waakt op i w kinderen MAAR SLACHTOFFER en slacht offer is twee. Iedereen weet dat rup sen schadelijke insecten zijn. En dat va die insecten dan ook moeten ver- c algen. Een onderwijzer van ergens in de Walenstreek gaf nu een les in natuurkunde. En hij leerde zijn kin deren dat da rupsen eigenlijk voort- kamen van vlinders. Dus om het kwaad te voorkomen, dat ze het on heil motsten in de kieni smoren. Want, dat een vlinder zóóveel eitjes legt en dat elk eitje een rups wordt. En die arme vlinders moesten nu het s'achtcfter worden. Nog g:en weck was c; verloopen of zijn kinderen, of toeter gezegd, zijn leerlingen brach ten zoo maar eventjes 12.020, a, twaalf duizend doods vlinders mts naar sohcol. Ik meet zeggen dat die schoolmeester 'n belooning beloofd had aan het kind die er het meest meebracht. Ge kim: bemerken dat dis '.es viuchtcn had gedragen. H VLINDER en vlinder is ook TELLEN IS OOK NIET MOEILIJK. Maar 't is te zien tot hoeveel. Ge kent misschien allen wel het whist spel of wiezen zeggen z: soms. Dat sp?.I wordt dus gespeeld roet twee en vijftig kaarten en eik speler krijgt er dertien. Op hoeveel manieren denkt go nu dat die kaarten kunnen ver deeld wordtn zoodoende dat eenzelf de speler nooit dezelfde kaarten in handen krijgt. Op hendsrd of dui zend manieren? Bijlange niet! Pro beer nu maar dit cijfer te lezen: Op 536.447.377.654.887.928.392J74.440.000 dus op miljarden manieren. Als ge 't niet gslooft kunt ge 't eens" pro beren als ge met vier spelers zijt. MARENTA vraagt me of ik zoo'n som geld zou willen bezitten al is het dan maar in nikkeien frankskee. Ik heb haar geantwoord«Ja, m'n schattebout, want dan zou ik iedere Belg 'n gratis abonnement bezorgen cp Het Nieuws van de Week Waarop Marenta antwoordt: «Ver mits ge dat toch nie; kunt, vrr.rg dan maar aan uw alderliefstele- zersskes, of ze u 't plezier willen doen van elk één. lezer bij te winnen.» Hetgeen ik dan cok dce. Het spreek woord indachtig: Hoe meer lezers, hoï meer vreugd. MAAR HOE MEER MEN HEEFT, hoe meer men wil. Zco, die rijks kerel die deze week te Brugge ge snapt wsrd in 'n juwelierswinkel. Hij wou er daar zoo maar eventjes van door gaan met 'n briljant van twee honderd duizend kadoüekens. Die vent was eigenaar van. ten minste twintig huizen. 't Is bij mij niet, zegt m'n Marenta, dat a: zoo'n rin getje zullen komen pikken, want zoo 'n schat heb ik niet.Ik ock niet. zeg ik, verwijl ik Marenta vrien delijk aankijk. Maar mijn schat zijt gij. (En die zullen ze niet kernen pikken) vo:g ik cr stil bij. Maar se h :ft het gehoord en ze toekijkt me met 'n paar oogen die meer flrk- kr:en dan de Noordpoolster. Ik zwijg. Dat is neg 't beste wat ii mensch doen karMaar daaraan tan men Zien dat er menschen zijn die nooit ongeluk- rijk genoeg zijn. 'T 13 ZCO, er zijn er die nooit genoeg hebben», zei Boemelmans, en hij dronk zijn twintigste jenever. GENOEG DING-EN die niet zou den mogen gebeuren, gebeuren er in Amerika toch. Als 'n mensch nagaat en overpeinst dat cr daar alle twin tig seconden een moord, diefstal of aanranding geschiedt dan mogen wc ons in ons klein landeke toch nog gelukkig achten. Het rijn ten minste de gazetten die "net schrijven, dat het er ginder zoo tos gaat. Maar 't is ver van hier en gaan kijken kun nen we toch niet. VER VAN HIER gaat 'n goeie ka meraad van mij. Bijna langs de an dere zijde van onzen aardbol. Hij heet Marcel, br.er gekend onder den naam van «D: zoon van Pol den drukker». Maar hij leeft gedurig in ruzie met z'n vrouw. Voor hij naar c|at afgelegen, land vertrekt, heb ik hem eens de les gespeld en geregd dat die ruzie moest uit zijn en alles vergeven en vergeten. «Wie weet, heb ik hem gezegd, of ge nog ccit terug komt.Hewel, goed, heeft hij mij geantwoord, zoolang ik weg b:n is alles zooals ge 'i vraagt, maar wanneer ik terugkom is 't weer zoo als te voren.» Wees dan maar vredestichter en doe uw best om de menechen totj mekaar te houden. TWEE MENSCHENKINDEREN, Mia Lopie en haar verloofde moesten ook bij mekaar komen. Maar daags voor haar huwelijk is Mia spoorloos ver dwenen en niemand weet waarheen. Waarom, dat wret man niet Maar 'k durf u hier wel vragen: Kon 't huwelijk misschien Aan 't meisje niet toehagen? Of, gloeiden, diep in 't hart Soms and-re liefdevonken? En, had rij aan €>en ander man Haar hartekni geschonken? 't Zal wel eeuwig een geheim blij ven. 't Gebeurde lang geïeên en Mia is nooit teruggekeerd. MAAR OM TERUG TE KEEREN tot plezieriger dingen; or.s Flupke zegt me daar juist dat ik nu bijna genoeg gepend heb, cn dat het bijna kennis is bij ons in d» straat. Volgende wsek, potdorie, 'k was hst zoowaar verge ten! En dan is 't p-nsekermis, «Hewel, zegt Flupfce ,rust nu maar een beetje, 'k zal ik nu 'n keer mijn gedichteken schrijven over: ONS VERKEN Ons verken is een. viervoetig beest. Eerst is hst zeer klein geweest, Maar nu is 't dik. en groot En nu moet ons verken dood. Pier die slachter is er naar komen zien En die zegde: het weegt misschien Wel bij de vierhonderd, pond. Ons verken was altijd kloek en gezond Precies gelijk we t'onzcnt allen zijn. Buiten grootvader, die sukkelt met [fierecijn Als ons verken wordt dood gedaan Dan gaat ons moeder voor een uurken [aan. Zij kan niet zien dat ze 't beest em- [bèteeren Maar kotteletten en pensen eet ze [toch gceren. De meester zegt: 't verken is een [nuttig dhr. We geven hem altijd een pens cf vier En wat spek en wat smout Want de man is getrouwd. 1-Iij zit met negen gasten op zijn kot. Dus ons verken moet kapot. Pier de slachter zal het komen deed [doen En dan zegt hij tegen mij: Allez Nu opgepast [kapoen Houdt gij list staartje vast Maar de léste keer, zonder liegen Als Pier stak, lioï ons verken wat Langs achter [vliegen En lachen meest toen Pier de slachter Maar ik laat met mij niet meer gekken En Pier moet nu zijn plan maar trek- Als ons verken dood zal rijn [ken. Is t'onzent feest voor groot en klein. Flupke heeft me honger deen krij gen en 'k wou reeds een weekje ver der wezen. En als het weder dan blijft zooals "t nu is, dan gaan w'eens kermis vieren dat de stukken er af vliegen. «Hoe ouwer, hoe zotter», zegt Marenta. Maar ik zeg: Neen Marenta, niet zot. Maar als het hart jong blijft, dan lorft de mensch dub bel. En als g'in eer en deugd, uwen evennaaste de miseries van cms tra nendal voor enkele ccg:n-blikken kunt doen vergeten, dan moogt ge dat niet nalaten. Want het is een werk van barmhartigheid, de bedrukten ver troosten. alscck de r.iet-bedruk ten nog cnbedru'kter te maken.» Marenta is me niet in de rede gevallen. Dat is een tecken dat re begrepen heeft wat ik bedoeld heb en ik hoop, van u, alderliefste lezereskens cm vrienden lezers, juist hetzelfde. Het Manneken uit de Blaan. voor huishonden in alle modellen, zig zag machines, zw. kleermaker-machine, schoenmaker-machine, zak-stop-machine en ledermachines, met vplledigc waarborg EEN OUD EN VERTROUWBAAR ADRES: HONORÉ VAN LEKSBERGHE, - Mecanicien in Naaimachines - Ieperstraat 85, VLAMEKTINGE. IMKERS: voor zwermen; hoogste prijs; Telefoneer Nr 195 leper, en hij komt ze zelf afhalen. (103) GERARD LERNOU, Velomaker, Krombekestr. 31, POF ERIN GE, Iaat hierbij weten dat hij zich komt te plaatsen voor het Bij hem. zijn alle bsnocdigdheden voor rijwielen te verkrijgen aan genadige prijzen. Spoedige bediening ver zekerd.(C.53) Dames, Juffrouwen, wilt U een koude, blijrende natuurlijke met het meeste gekende merk «Oréol» wendt U naar SALON ALBERTINE, M. De Wulfstr. 24, Poperinge. (C.36) OVER TE NEMEN in Grensstad. Voor inl. schrijven onder letters J.D.C.-IH ter drukkerij. (214) Bij deze Iaat U M. Van Bier vliet, Priester- str., Poperinge, weten dat hij alle noodslach- tingen van koeien, paarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) Wie ons per brief inlichtingen vraagt, gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A.T. D. is Adres Ten Bureele. Gelieve U dus te wenden tot ons Redactiebureel. Pchoone nieuwe Becnhonwersblok, aan genadigen prijs. Ter Been houwerij D'Haene, Kortrijkstraat 200, Mennen. (151) Keste Boerenwagen, draagvermogen 5 i 6.000 kgr. Ieperslraat 21, El- verdinge. (199) IIlocke Mansvelo, In goeden staat. Veurn-estr. 73, Poperinge. (C.50) Armschoenmakersmachien Singer». Bij Achiel Verstxaefe, Dijk 20, Adinkerfce. (200) Dcroorque, draagvermogen 3.000 kgr., zonder banden. Veurnestraat 12, Poperinge. (201) Jïcmorque, draagvermogen 1.000 kgr,, op nieuwe banden. V-eurnestr. 12, Poperinge. (202) ïachtstoof, Kleerkast, zes Stoelen (ge- garneerd), Brankoffer, ronde Tafel, Trap voor bloempotten (met bloem potten) enz.* Dubbele Ladder. Bij Th. Vancayzeele, Dorp 43, Dikke- busch. (203) Qpel '3, 10 HP.; Chevrolet '31. Bei. den in zeer goeden staat, bij G. Pauwels, Poperingestr. 4, Wateu. (266) ingeriekas, schoone Ilorlogekas, twee Deuren en een Zetel. Alles autiqui- fceit. Ach. Detoeir, «In den Leegen Waaienburg», Rocsbrugge. (C.73) Mest Pyclc - Honden jongen, afstam mend van ingeschreven vader en moeder. Bij Leeuwers Jerome, land bouwer, Pollinkhove. (C.62) jUieuwe Rcmorque, voor alle diensten, draagvermogen 2.50O kgr. en Tri» porteur, volledig, voor ijskreem-ver- koop. TC'c'komststr. 22, Pop. tC.64) Drie Pyck llcndenjongen, 2 maanden oud. bij G. Deheegher, Biofcstraat, Watou. (C.07) Vierwielenwagen, zoo g oed als nieuw. Bij Eg. Haspcslagh, Kromibeke- straa; 15, Stavefc. (C.70) /'root Bureel-Schrijfmachien «RoyaJ», klavier Azerty, in zeer goeden staat. 4.500 Frank; aan partikulier alleen. W. A. d'Hallewin, Vander Meersch- plaats 44, Meenem. (252) r'roote hoeveelheid schoone Porei- planten. Bij J. Dewaneker, Hoog'- w-eg 20, aan den «Knekm't», Wer- vik. (253) Cchcon Amerikaansch Bureel, in nieuwen staat. Dikkebuschsteen- weg 26, leper, (254) Goed Meisje, om in huishouden te helpen. Goede kost en inwoon. Te Poperinge. A.t.D. (162) GoeJe en bekwame Gast, alle werk kennend. Met kost en inwoon. Bij J. Ma tthys, Kivïettocek 2. Leo. (208) Meisje, om te kuischen. Doornstr. 21, 1 Poperinge. (203) DRINGEND GEVRAAGD GOEDE MEID, wat op hoogte van huishonden. Hoog loon. Brouwerij Maes, 12 Wijngaard straat, Kortrijk. (257) Telef. Oostvleteren 8 13 Juli liMtL TREKKING VAN DE 8» SCHIJF 1946 6 JULI 1948 E:n- De biljetten waarvan, heden het Nr eindigt op: winnen 7010 98260 403200 0311 2751 359401 188911 3042 1914S2 13 4243 1653 2433 30893 37843 85264 35324 955 8925 6795 38935 17925 6 9416 0398 14799 44239 377089 Dé loten worden na 7 Januari 1947 niet meer uitbetaald. De betaling door de Postkantaren zal op 7 Octo ber 1848 eindigen. OKKASIE: merk «Deering», met voortrein en schoofdiraaier, in volkomen gioeden staat van werking, TE KOOP bij: C. VAN EECKE, Ooststraat 59, VEURNE. (265) 2.500 fr. 20.000 fr. 250.000 fr.. 2.500 fr. 10.000 fr. 250.000 fr. l.OOO.OOO fr. 5.000 fr. 250.000 fr. 500 fr. 5.000 fr. 5.030 fr. 10.030 fr. 25.000 fr. ÏOO.QOO fr. 20.000 fr. 50.000 fr 1.000 fr. 2.500 fr. 10.000 fr. 20.000 fr. 100.0CO fr. ICO fr. 5.000 fr. 2.500 fr. 20.000 fr. 50.000 fr. 250.000 f r. Leiders van groepsreizen of school bestuurders, vraaigt autocars aan KOSMOS-TOERISMEAiie inl. bij den agent: Paul Van Bruwacne, Bruggestr. 81, Poperinge. (216) Gocdbcklante Beenhouwerij-Charcuterie-Café. Alles goed ingericht voor het be reiden van vleeschwaren en het uit baten van den stiel. Inl.: D. DEVREKER, Dorpstr. 2, Houtem-Veurne. (101) ^vUW (jj Mengelwerk van Het Nieuws van de Week )MAN UIT HET DORPSLEVEN door QEO CANDAELE imwm KORTE INHOUD VAN al den overschot van ons verstand 'T VOORGAANDE bijeen te scharrelen en haar te hcl- Mon Bosteels, cafébaas in 't lokaal der pen. fanfare van Kloltzcle is een der ijverig ste leden der fanfare, waarvan ae 24-jarige Micl Verbcke, koster te Snet- tcroeke, chef is. Bosteels heeft 2 doch ters: Suzanne, 20 en Neüy, 9 jaar oud. Hiel en Suzanne beminnen mekaar, maar Mon Bosteels, opgemaakt door den veldwachter Isidoor, icil van die liefde niet weten en eischt dat Suzanne trou wen zou met den zoon van den veld wachter, Camiel, die meer bcgoed is dan Micl. Kijk, d'r ligt iets. Wat is dat Dat was vast dezen namiddag niet hier. Hé? Ze buigen zich beiden met het ge volg dat ze bijna met bet gericht tegen den grond terecht komen. 'a Meisje... hakkelt Lowie, vol schrik. Leeft zc nog?... bazelt Jef, nog meer bevreesd dan z'n lotgenoot. Hij kijkt nader toe. Maar... dat is Suzaimeke Bos teels, roept hij. Wat is er nu ge beurd?... Haast je Lowie... loop Vlug... Ik?... loopen.Maar man... t ls ernstig Lowie» We «henen Demonstraties voorden geregeld gegeven. Vanden Peereboomplaats 7 Ieperstraat 5 Groote keus van Radio's en Pick-Upps. Suzanneke... Niets roert. Suzanne... Geen gehoor. Toe Lowie... haal hulp naar 't dorp. Het is niet veraf. Lowie staat verstomd te gapen. Wacht, ik ga zelf, wacht gij hier bij haar. Maar... niet wegloo- pen... hoor. Jef waggelt dwars over die baan naar 't dorp toe. Lowie, alleen, -zucht eens diep, kijkt goed toe naar het meisje, riet rond of hij nergens iemand bémerkt langs de baan... misschim 'n andere late thuisganger... beprceft z'n verdwaas de gedachten bijeen te krijgen. Hij noemt z'n mutsje af, slaat 'n kruisteeken en fezelt bevend... Onze Lieve Heerke, ik ben wel 'n beetje in sobere» staat om U iets te vragen, maar ik meen het toch gced... Help Suzanneke hier, want ik... tik kan het siiqt...! Dat er haar niets erg over koma... Maak dat Jsf rap hulp vindt in 't. dorp... En dat ze alleszins Biet. dood gaat, want... 't is potver... hola! huis kwamen, haar zagen liggen. en hij slaat onwillekeurig den hand voor den mond, »t ls toch zoo'n braaf en lief meisje...». En hij babbelt verder... een een voudig gebedje uit het diepste van z'n gemoed... zoor.is hij 't neg nooit heeft gedaan... vol vertrouwen... een gebed van "n braven man die een beetje zat is... VI Esn weck later. Suzanne is terug opgestaan. Acht dagen had ze moeten te bed blijven. Rustzegde de dokter, rust en kalmte. Het meisje moet ergens he vig geschrokkon zijn, en alleen vol komen rust kan haar terug ophelpen.» Drie dagen heeft haai' verstand ge- dwaalt. Bij oajcnfcJikkem heeft ze ge sidderd ra gebeefd, haar oprichtend in haar bed, een ingctoecldien vijand afgeweerd, Mlel om hulp en bescher ming roepend. Dan is ze stil geworden en heeft twee dag an r.aeesa geslapen-. Iedere» dag is de dokter tweemaal terug gekomen. Mon is voor 't minst vijftigmaal per dag naar het boven kamerken getrokken, bet hart tus- sehen hoop en vrees. Heden is ze terug beneden. Ze is aa.n de beterhand. Wat er zich juist heeft voorgedaan weet nog niemand. Suzanne zwijgt. De twee mannen die haar vonden we ten niets anders te vertellen clan dat ze dien avond, toen ze wat laat naar gansch uitgeput, langs den weg. Mlel heeft ook deze week vol onrust ten allen kante langs de baan ge zocht of hij nergens 'n spoc-r zou vin den. Z'n vermoeden was niet onge grond, daar z'n eerste gedachte toen hij het voorval vernomen had onwil lekeurig naar dan zoon van den veld wachter ging, dien, ze dien avond van hun samenzijn uit hst boschje zagen wegvluchten. Maar ook hij zweeg. Zoo werden stilaan de menigvuldig in omloop zijnde praatjes nopens de ze zaak noodgedwongen tot staan ge bracht. Mon heeft reeds verschillende ma len beproefd Suzane iets meer te ont lokken om zoodoende misschien 'n lichtpuntje in die donkere zaak te brengen. Doch alle3 was vruchteloos. Ik weet het wel, knort hij hei melijk, ik weet het wel... daar heeft dat stukske muziekmeester vast de hand in. Ik heb hem drie dagen ge leden nog zien ronddwalen bij die plaats. Zwijg toch, pa, zegt Suzanne, de meester is er voor niets in tus- schen. Ssst... hou maar op. Ik ken dat liedje reeds van buitan. Maar ik zal hem op het hart drukken dat bi# hier niet komen moet om met de meisjes te flikflooien, maar wel om ons muziek aa» te loeren... echter niet om u te loeren kussen. Maar Mon, bemiddelt Sofio, t is toch 'n goeie jongW). Een ificisjrsgck... ca verachte- p aardengeleider, bij O. Joye, W-ulver- gem. (258)' jjekwarne Mailleur-Fflenr, op de hoog te van het vak, voor Rijwiel-Groot handel, Emaillage, Nickelage, Chrö- mage D. Pottel-Schreel, Zuidburgweg 57, Veurne. (259) Goede Kckin, voor het seizoen. Mceu- wenlaan 79, De Panne. (260) Goede Meid, minstens 18 jaar, voor huishouden met kinderen, op ge meente rond Brugge. Kost en inwoon. Goed loon. Inl.: bij C. Ventere, veld wachter, Proven. (C.68) Gcodc Meid, minstens 18 jaar, bij Dr Snick, Mah u'.aan 23, leper. (331 poenhouworsgasi, 16-18 jaar, alsook goede Meid. Bij Ger. Vanth-uyne, Nie-uwpoortlaan 43. Be Fanne. (262) Goede Schoenmakersgast, kunnend herstellen, hebbende een leerkon- trakt, zijnde beneden 13 jaar. Zich spoedig aanmelden bij Gexax-d E:im, Steenvoordesfcr. 15. Watou. (2S3) 9» en 3" Pasleibakkersgast. Dringend. Bij Germain Penei, Zeelaan 236, St-Idesbald. (234) fjienstmeid, 18-20 jaar. Te Kortrijk. Adres ter dukkerij. (C.60) Gediplomeerd Chauffeur. Adres ter drukkerij. (168) Meisje, 21 jaar, beide landstalen machtig, dactylo, handelscorres pondentie kennend, als winkeljuffer of bediende te Poperinge. Adres ter drukkerij. (210) Mooie Gaanstok van invalied, op de groote baan Proven-Roesbrugge, tusschen woning Prosper Pareyn en herberg 't TramtjeTegen beloo ning terug te bezorgen bij Joz:f Vas- seur, Roesbruggestr., Proven. (C.S6) jUjansvest. Af te halen bij Leopold Degraeve, Wertvleterenstw. ('bij de Kruisstraat), Poperinge. (C.61) UIT TER HAND TE KOGP met afhankelijkheden, met 13 aren 84 ca. grond, gelegen te HARINGE, langs steenweg H aringe Roesbrugge Bewoond door Henri Kino. Inl. aldaar te toekomen. (C.69) UITSCHAKELING VAN OVER- TO MGE TUSSCHENPERSONEN Het Staaishlad maakt een besluit wet bekend -betreffende het niet ver antwoord optreden van tusschemper- sonen in de verdeel in g. Wordt bestraft elke persoon die op treedt in de verdeeling van produc ten, en die, gren van onderstaande voorwaard:» vervul-;: a) rich rechtstreeks bevoorraden bij een producent cf den invoerder; b) rechtstreeks vertkoopen aan den verbruiker. VERDEELING VAN DIEREN- VOED ER De rantsoeneexingstab:l, vastgesteld voor de verdecling van dierenvoeder in den loop der maand Juli, voorziet 100 kgr. haver voor de paarden. KIEKENVOEDER Eerstdaags zullen de onderrichtin gen ter kennis gebracht wmd-:n, vol gens welke 50 kgr. maïs en 50 kgr. samengesteld veevoeder, type E zul len verdeeld worden p:r levering van 300 eieren op een erkende markt. GENEZING ZONDER OPERATIE GEWAARBORGD door de allerlaatste nieuwe gebreve- tetrele toestellen voor alle breuken en zakkingen. Zelfs de zwaarste verwaar loosde gevallen zullen teruggehou den worden door het dragen onzer supergeperfectionneerde corseletten er» buikbanden. Speciale toestellen voor maagzakking, nier en baarmoeder, door de bijzonderste geneestoreren goedgekeurd en -bewonderd. Breuklijders, mistevreden over oud® toestellen kunnen zich in volle ver trouwen wenden tot de birocr.ui# SPECIALISTEN die hunne tosstellen WAARBORGFfcf OP FACTUUR. Goede kwaliteit zekere voldoening. Ontvangen kos teloos van 10 tot 13 uur te: DIKSMUIDE 1® MAANDAG var* i-ed-ere maand, Hötel de liaa- dire Groote Markt. VEURNE 3® ZONDAG van iedera maand, «Grand Hdtel Royal Groote Markt. BRUSSEL: ALLE DAGEN ven tob 17 uur Cs Zondags gesloten)^ in zijn partlkulter huis, 22 Rue de» Eperonmiers (achter Gr. Markt), Tel. 13.93.68. Men 'bezoekt het gansche land. - Vraag or.s datum van ontvangst ts| uw streek. - Op aanvraag begeefti men zich ten huize. Prijzen buiten coneurrenlh in icdenql bereik. 124f»>j |BEOiiaHl»aaZSSZSBEU!SZSZ2B TE KOOP model Bollinck 35 40 PIC., ais nlc-rvy, T: bezichtigen in werking. Voorw. bij Coussae-rt rn Bou-kaerfL Izegcm. - TeL 525. (215), GEVRAAGD voor Noord-Frankrijk: Voor inlicht, zich wenden bij de Constructie Werkbuizen der Maalmo- Iens en Tabakmaehincs DJQ.D., Icper- steenweg 89, Dikkebusch. (247) Moderne VARKENSKWEEKERIJ voer 600 varkens, in de streek van IEPER. Te bezichtigen de Vrijdag en Zondag. Adres ter drukkerij. (248) UIT TER HAND TE KOOP 60 AREN ZAAILAND te ST-R.IJKERS-HCOGSTADE. Pa lend aan de groote baan Ve-urne- I-epe-r. Schrijven: B. B. Leon Ma- hiilonlaan 4, Brussel. (249) ps.' Te Oudenaarde wend overgegaan tot een aanhouding en w-erde-n er gToote partijen zegels in beslag ge nomen. Ook te Antwerpen werden verschillende p:TSonen aangehouden en zegels in beslag gencmen. Te Brugge en Gent worden de opzoe kingen voortgezet. DUIVENLIEFIIEBBERS! Wat moet ge doen om gezonde duiven te hebben en prijz:n te spekri? 1. - Alle dage 50 druppels ELIXIR MORVA per 3 liters drinkwater; 2. - Dinsdag en Vrijdag, 's morgans, nuchter, 1 ASEPTA PIL en een druppel SNOT OLIE MULLÏE aan ieder neusgat; 3. - Al de andere dagen een SPIERPIL MULLIE. IN ALLE APOTHEKEN of rechtstreeks schrijven naar: Beestenmarkt, HALLE. - Tel. 533319. Eénige methode om duiven In form te brengen en ze te behnuo-m. Op aanvraag zend ik U gratis die vier punten van de grocte farm die indere duif moet toonen vóór het inkorven. (114) GEMEENTE OOSTVLETEREN Openstaande Plaats GEMEENTE WULVEBIN'GUM Openstaande Plaats De plaats ven Gii.MEENTBSr.CKE» TARIS t:n d:fin;ticv:n titel is te be geven onder de volgende voorwaar den: 1. - Et'.r, ven goed gedrag cn .cdïr» en burgerdeugd zijn; 2. - Voldaan hebben aan de mili tie wetten; 3. - Vrij zi;n van 2i'k n in li chaamsgebreken die onveiccxiigbsar zijn voor het uitoefenen vatt dit ambt; 4. - Gedaagd zijn ':n cxarj-.u san Gemccntesec. taris of houder ijn van diploma in ba r. u ar sw sir use), ■p- pon 2» ;oar; 5. - Verplichting cr -eer.cirtj t» Aan de wijk Klein Parijs werd bon dag nacht het lijk vair den visscher Nelson Vercnoeke langs de straat ge vonden. Het lijk was vreeselijk ver minkt. Uit het ingestelde onderzoek bleek dat de ongelukkige door een auto was omvergereden en daarop een heel eind door de stad door den auto werd voortgesle-urd vooraleer langs de straat te blijven liggen. De autovoerder, zekere Louis Calcoen, weid naderhand aangehouden. Ds plaats van vast GEMEENTE SECRETARIS is te begeven onder de volgend: voorwaarden: 1. - Belg zijn, van goed gedrag en zeden en burgertrouw. 2. - Burgerlijke en politieke rech ten genieten. 3. - Voldaan hebb:n aan de militie- wetten. 4. - Tusschen 21 jaar en 30 jaar oud zijn (plus 5 jaar voor de voor keurrechthebbenden, wet van 3 Aug. 1919 en 21 Juli 1924 en min'steriecle omzendbrief van 1 M:i 1946). 5. - Houder zijn van het diploma van middelbaar onderwijs van den lage ren graa-d, of gelijkwaardige stu dies en einddiploma van bestuurs-1 b:\vc-ncn cl: maand r.i cl: b r.ee: recht (Wést-Vlaanderen). j 6. - Minstens 25 er. ao: 7 jj 6. - De gemeente bewonen uiterlijk I jaar oud zijn op 1 Ju teteö.': jj twee maanden na de benoeming. rekening g:hcu:ten warden t 7. - Wettelijke wedde en verhoo-1 wetten van 3 3-1919 ca 2'Vt gingen. evenals van do wet. 't? .k 8. - Verbod handel te drijven, ook priori ri. -rechten :u;' n door tusschenpsrsonen. 9. - Vrij zijn van ziekten cf ge- brekkelijkheden welke den dienst zouden kunnen hinderen cp heden en ook in de toskomst. De aanvragen moeten met de noo- dige bewijsstukken per aangeteekend schrijven gezonden worden, uiterlijk den 22 Juli 194S, aan het College van Burgemeester en Schepenen. D: Secretaris dd., De Burgemeester, Alb. Vanacker. (177) A. Garmyn. «o» Wilt U een verzorgde en goede bedie ning, wendt U in vertrouwen tot de Provensteenweg 6, Poperinge. Prachtige okkasie MOTOS: B.S.A. 5 PK., B.S.A., 3,5 PK (culbuteur) MATCHLESS 3,5 PK. (culbuteur). MATIGE PRIJZEN Spoedige bediening. Dank op voorhand. (C.56) GEMEENTE WIJTSCHATE Plaats van Gemeentesecretaris ten definitieven titel te begeven. De aanvragen en bewijsstukken die nen schriftelijk en aangc.teekend toe gestuurd aan den Heer Eurgemeester vóór 17 Juli 1946. Voor verd-e-re inlichtingen en voor waarden, zich wenden tot den Heer Burgemeester of het gemeentes-eerta- riaat te Wijtschate. De Secretaris dd., De Burgrmeester, G. Alleman. (177) J. Cattean. UIT OORZAAK VAN VERTREK Sterkgebouwde Boerderij-Hoenderkweekerij gunstig gelegen aan de kust. o-p 2 km. der stad Nieuwpoort. - Mogelijk 2 3 ha. bij te huren. - Voordcelige prijs. Schrijven bureel van 't blad o-nder letters O.V.C. (250) Drukkerij Sansen Gebroeders Verantwoordelijkc Uitgever Jan Sansen, Valkstraat 20, Poperinge. voor «2? eudstrijders 1042 7. - Wedde vote ens baresrt JH De cigrnhrr.d'g geschreven a-.r.vra gen. vergezeld van d - ncodige K-;vj;s' stukken mce.m ore den omslag bij de meeseer to:kcm:n, 24 Juli 1S46. ter on.m Ho r ];iire-l n 1 a :s. cp 071) GEMEENTE MNKETI lijk steekt Mon z'n sclio-uders op... 'n meisjesgek, dat -is hij. Als hij er een riet dan is hij er verliefd op en ziet hij een tweede... dan laat hij nummer één staan. Da's nic-t waar, pa, Da's wel waar, kind. Dat zegt de garde, omdat hij graag onze Suzanne voor zijnen Ca miel zou opstrijken, orakelt de kleine N.eily. Zwijg gij, snotneus, gij hebt u met die zaken nog niot te bemoeien, daar zijt ge nog veel te jong voor. Paatje, niet boos op zusjelief, fleemt de kleine, e» ze legt haar arm pjes beschermend om ihaar groote zus. Pa gromt nog wat, steekt z'n pijp aan en gaat de deur uit op avond uitstapje. ,ïn de» vliegonden dragend e-r een kleine herberg ten uitkant© van öe dorpplaats. 't Is eT wekelijksche kaartenavond. Es» achttal mannen rijn reeds aan het spel. In ©en hoek zit den veldwachter, de oog en half open half toe te kijken. Van tijd tot tijd zakt z'n hoofd stilkktns tot op de borst. Hij dommelt in, schiet den weer wakker door het luidruchtig gepraat van. de opgewekte kaarters, kijkt of het niemand hééft gezien en dost 'n ferrnen slok uit z'n glas schuimend bruin bier. j Mon stapt binnen. 'n Avoijd, allema stapt tot bij den veldwachter. G-oén avond, garde... Hij gaat rich bij dezen laatsten zetten, bestelt 'n glas bier en de twee gaan 't rede-nceren ondereen in stilte en geheimzinnigheid. G... g... geen nieuws...?... vraagt de veldwachter. Niets. En gij Bah... "n k... k... kleinigheid. En nog wel w... w... wel in b... b... betreffende het voorval met uw doch ter. Zoo en Mom zet groote vraag- oogen. Ja, 't s... s... schijnt dat de mu ziekmeester g... g... gansch den avond met haar in 't b... b... boschje w... w... wandelde... Heb ik het niet gedacht. Maar is dat vast en zeker Zoo zeker als ik hier rit. Onzen C... Camiel heeft ze ge... ge...gezien. En toen ze z... z... zagen dat ze ont dekt waren, da... da... dan rijn ze d'r vandoor ge... ge... gegaan. Da'k zegge... wa... wa... waar naartoe weet ik niet. Wat zeg Je daar gansch den avond... onze Suzanne met dien sn uiter En ku... ku... kussen, mensch, en likken... sch... sch... schandalig om zien, ze... ze... zegt onzen Oainiel. JVton veert recht. Wat M'n dochter gaat zoo te keer? Dat ls ongehoord. Dat wil Ik niet. Hij drinkt driftig z'n glas ledig. allemaal, groet hij enj Nog Uvec, kommamjeert hij. Luistert, garde, onze Suzanne zal met uwen Camiel, trouwen, dat is zoo waar als wij hier samen zijn. Dat wil ik en dat zal. De kaarters zien even op bij het felle armgezwaai van Mon. Deze wordt terug kalm. Het volgend half uurtje is 't een geheim gevezei en gebazel tusschen de veldwachter «n Mon. Het oene glas volgt het andere tot ze allebei met verhitte gemoederen den terug tocht naar hunne woning aanvaar- dem De kleine Nelly is boven op haar kamertje. Den slaap wil maar niet komen. Ze leunt buiten haar venstertje bo ven de straat, al de vreemde gelui den van den laten avond opvangend, bijwijlen opschrikkend wanneer In vledermuls rakelings langs haar klei ne hoofdje voorbij scheert. Wie komt daar aan?... Vader?... Maar wat praat die hard... Zou ze roepen Neen, daar is 'n andere man bij, en vader moest eens boos worden... Z© denkt aan de menigvul dige keeren dat z'n harde hand op een alles behalve zachte manier op haar zitvlak terecht kwam wanneer ze "n kwajongensstreek had uitge haald. Neen, ze zal ziwijgen en zich stil houden. Voor het huis var* Mon blijft het tweetal staan. In een hevige woede door het ge stook van den veldwachter spuwt Men gal «a venijn tegen Micl en Suzaanet Openstaande Plaats D? plaats ven GEMEEN USE® TARIS ten crfirriticven titel is t: te* geven or.der d: vclger.se vaowsH* den: 1. - Balg, van go:d gedrag cn en burgerdeugd zijn; 2. - Voldaan hebben asn ri: ie;!) tie wetten; 3. - Vrij rijn va» ziekten ra 11* chaamsgebreken die cnvcreragbaal zijn voor het uitoefenen van ambt; 4. - G:slaagd zijn in examen »?ij Gemeentesecretaris of hcudcr zijn van diploma in bestuurswelciischifr pen 2® jaar; 5. - Verplichting de gsme nt: W bewonen de maand na de to-noaEingf 6. - Minstens 25 en hccg:nsten jaar oud zijn op 1 Juli 1946. Ei nJ rekening g:hcuden word:n trri wetten van 3-8-1919 en 21 71924 evenals van de wetsbt palingen rite d4 prioriteitsrechten zullen uitbreiden voor d: oudstrijders 1940 4".; 7. - Wedde volgens barc-m. De eigenhandig geschreven turv:»' gen, vergezeld van de noodige bewijs1 stukken moetrn onder aan-geteteui' den omslag bij den Heir Emu* meester toekomen, ten laatst: of md SBBBSK&E>3SQ4 24 Juli 1946. De kleine hoort het. Tot morgen, hé, garde, zegt Mo<i ten slotte, en stuur maar uwen CM micl eens naar hier. Ik ;ol cte z&nf wel regelen. En wil die kale men# Suzanne niet laten, dan... Dan Dan kan ik het u niet verzet® ren, garde, dat hij den ecne of dei andere» dag in ©en der meerschcJ* beken niet ligt te spertelen. Hahahaha... lacht de vcldwatM ter, g... g... goed, Mon, goed.,, dt rijt ne man, gij. Morgen ko... komt Camiel mee na... ra... naar herhaling. Goeden avond, Monske. j 'n Avond, garde. VII Het muzieklokaal van B Lii'lfl Blazersis vol leven en vreugitijfl klanken. De herhaling is ten volM aan gang. (%J*m Mie! staat in de hemdsmouwen «j zwaait met zwierigheid en kunde d* maatstaf over een deinende klank®®" zee van schetterende trompetten trombonnes, zachtringende bugm§ zwoarbromrnende tubas en schalm#»' ende hoorns. 't Is de eerste maal dat. ze *n ui we nmrsch aanieeren getoonriJo™ door hunnen muziekmeester, d' Miel zelf. Ure» heeft hij eraan, gewerkt het tot een prachtig kunstvol gel te krijger* ft VerwlgU

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8