1 Het Congres van de Christelijke Volkspartij De Regeeringscrisis DE WEEK IN ONS LAND DUITSCHLAND, voorpost van het Bolsjewisme HetWekelijksch Nieuws Het Wekelijksch Nieuws Nationale feestdag Moeder ging ne heer naar Brussel 1 Oogstvreugds in 't Land Steeds aan 't Zoeken KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN 21 JULI HET NIEUWS VAN DE WEEK ZATERDAG 20 JULI 1646. BESTUUR EN REDACTIE :p Gasthuisstraat 19, T elefconnummer PostdieckrekensPT Sanseu C «broeder» 47.63.60 POPERINGE PRIJS PER N'; 2 FRANK 1* JAAR. Mr 7. Prijs voer 't Abonnement: Tot Nieuwjaar 4G,fr. G F BRIEF UIT BRUSSEL HET GERECHTSHOF TE KORTRIJK AFGEBRAND VOOR DE DERDE MAAL IN ACHT JAAR JAARBEURS TE RIJSEL Voor het overschrijden der grens. KAREL VAN DE P0ELE HERDACHT TE LICHTERVELDE BUITENLANDSCH OVERZICHT De "Hoogste Eer„ aan Heer Jerome Weyne van Bikschote een West-Vlaming in Amerika wordt binnen kort Om verwarring te vermijden met een Confrater van Oost- Vlaanderen die onder zelfden titel verschijnt a's ons blad nu, zal ons blad over een paar weken ver schijnen onder den titel van u JONGELING UIT WA7CU IN DUITSCHLAPÏD GESTORVEN k I ip«WI#Me£WW6U«IR*IWMe^^RflAWIt Men abonneert zich op aüe post- dj kantoren van 't land, of bij SANSEN GEBROEDERS tl Gasthuisstraat 19, POPERINGE Fostcheckrekening 4ÏS3.G0. Verleden Zaterdag en Zondag hield de C.V.P. haar tweede Nationaal Congres in het A.B.C. theater. E>e ruime benedenzaal werd inge nomen door de 900 afgevaardigden, dis uit alle hoeken van het Vlaam- £--he l"td waren afgekomen, terwijl de geïnvi teerden in greoten getalle op het baleon plaats namen. Ds zaal was zeer sober versierd. Alleen een groots soandoek, met den tekst: Christelijke Volkspartij - Tweede Nat'onaal Congres - Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht en een g-oote koningsfoto waren cp het gordijn aangebracht. De eenige ver dere cpsmuk bestond in twos groe pen nationale vlaggen, die links en rechts van het podium waren opge- Eteid. (Tijdens de debatten vroeg dhr Michiel Van de Kerckhove terecht of de leeuwenvlag ook voor de C.V.P. verdacht was, en drukte hij den wensch uit, dat op het volgend con gres ook de Vlaamsche vlag zou wapperen. Deze tussehenkoms; Werd geestdriftig toeg>:juicht). Ds werkzaamheden van het Con gres hestonden Zaterdag in de be spreking van het verslag van den al- gemeenen Secretaris, dhr Robert Van de Kerckhove, over de werking der C. V .P. tijdens het eerste jaar van haar bestaan, en in de discussie van het rapport van oud-minister Eyskens over De C.V.P. tegenover ds actu eel© politieke problemen. Het ver-slag van dhr Van de Kerck hove was uiterst degelijk en uit de discussie die er op volgde, bleek dui delijk dat de C.V.P. werkelijk een eigen bestaan had veroverd, dat to totaai onafhankelijk is van de oude Katholieke Partij. De C.V.P. wordt dit jaar nog steviger georganiseerd en haar aantrekkingskracht op de massa zal nog aanzienlijk verhoogen, omdat iedereen zal Inzien dat de C.V.P. het programma, dat ze met Kerstmis 1945 lanceerde, wil verwe zenlijken. De opsomming van een aantal wetsvoorstellen door de C.V.P. hij Kamer en Senaat ingediend, be wijzen dit. Uit de uiteenzetting van dhr Eys kens bleek tenslotte hoe de C.V.P. in al de brandende vraagstukken van den dag haar eigen inzichten heeft en dat de oplossingen die zij vqor- staat, werkelijk van aard zijn om het land op den goeden weg te helpen. 's Zondags hoorden de congressis ten dan een rapport over de gemeen tepolitiek, door dhr Claeys. Tiental len sprekers wilden in het debat tus- schenkomen, maar de tijd was be perkt, zoodat het Congres tenslotte den wensch uitdrukte dat over dit zeer interessant onderwerp eerst daags opnieuw zou geconigresseerd worden. Ds practische richtlijnen door de plaatselijke C.V.P.-afdeelingen in acht te nemen, werden tenslotte ook fel besproken en goedgekeurd, mits een paar wijzigingen. Daarop werd er gestemd voor het nieuw Nationaal Comité. En toen was het reeds half twee. Te half drie nu "begon de alge meen© slotvergadering, waarop de uitslag van de verkiesingen werd mee gedeeld en waarop de H.H. Van Cau- weiaert en Harmei een schitterende redevoering uitspraken. Had de voor zitter van de Kamer het meer over de actueele politieke problcemen, de Luiksche hoogleeraar drong door tot den kern van de C.V.P.-ideologie, de familiale poiitkk. Met het kort slotwoord van den met algemeen© stemmen herkozen voorzitter, dhr Deschrijver en het uitvoeren van het nationaal lied, was het congres afgeloopen. Onze indruk! Het is een merkwaardig geslaagd Congres, niet alleen can den diep gang van de rapporten en den ernst van de discussie, maar vooral om den kraehtigen, jongen levenswil die er tot uiting is gekomen. De C.V.P. is gt:en verkiezingsmachine die om de vier jaar eens wordt inge smeerd, maar een levende, dynami sche beweging. Zij is geen partij die haar principes van kant schuift voor een schotel linzensoep, maar een po litiek geheel dat de massa wil leiden en recht en grondwet doen zegevieren. Een blik cp de rangen der afge vaardigden was trouwens voldoende om te constates ren dat de jeugd weer haar plaats in het politiek leven heeft ingenomen. Zoo gaat de C.V.P. dan een nieuwe werkperiode te gemoet, voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. De ge meenteverkiezingen zullen eens te meer bewijzen dat zij het vertrouwen heeft van de meerderheid van onze bevolking. Wij gaan naar de absolute meerderheid Op Zondag 21 Juli viert België de verjaging zijner onafhankelijkheid en der inhuldiging van Leopold I, als doorluchtige stichter van ons Vorstenhuis. In alle steden en gemeenten wordt te dezer gelegenheid een Plechtig «Te Deurn» gezongen, waartoe alle land- genooten uitgenoodigd worden. Wij kunnen de geloovigen niet ge noeg aanmanen deaa plechtigheid te willen bijwonen en vurig te bidden voor het welzijn van ons Land en van ons Vorstenhuis, alsook voor den spoedigen terugkeer van onzen Vorst Leopold III. f - 1 Het Gerechtshof in brand. Op het oogenblik dat wij dezen brief schrijven, ls er nog steeds geen merkbare verandering in den toe «tand. Alleen wordt algemeen aange nomen dat dhr Deschrijver door den Prins-Regent gevraagd werd een re geering samen te stellen, maar dat hij om persoonlijke redenen heeft geweigerd. De voorzitter van de C.V.P. heeft Inderdaad steeds bevestigd dat hij zijn krachten wenschte te wij den aan den uitbouw van de C.V.P. en dat hij bijgevolg in den eerst- komenden tijd in geen enkele regee ring zou treden. Dhr Deschrijver had verder ook lange besprekingen met dhr Van Acker, maar hierover werd geen woord gerept. Meest men voortgaan op de moties door communisten en liberalen aan genomen, -dan zou men zeggen dat zij geen lust meer gevoelen om aan een nieuwe Van Ackerregeerlng deel te nemen. Beide partijen verwerpen immers datgene wat specifiek Van Ackeriaansch was: 6? economische politiek. Maar ja, moties worden ge stemd voor de buitenwereld en om *oo groot mogelijke toegevingen te verkrijgen van den cabinetsvormer. Als puntje bij paaltje komt, dan zijn én liberalen én communisten echter van geen kleinen goocheltoer ver vaard. Om in de regeering te kunnen blijven, zijn die altijd bereid om het even wat te doen of te laten. D: Ha mer en Sikkelmannen omdat zij, op bevel, zooveel mogelijk posten moe ten bezetten in de administratie, de liberalen omdat zij de belangen van den geldmuur moeten verdedigen en het kapitalisme dienen. Alle partijen van de vorige regee ring wenschen echter dat de C.V.P. ook in de regeering zou komen, want Van Acker is het moe te regeeren met een ploeg die elk oogenblik door één stem in de minderheid kan wor den gesteld, en allen zitten1 te beven van schrik, wanneer zij aan, de ge meenteverkiezingen denken. Of de C.V.P. echter zal aannemen, ls een andere vraag. Er zijn natuur lijk argumenten die ten voordeele hiervan pleiten, maar het tegen overgestelde is ook waar. Wat er ook van zij: van één zaak kunnen we zeker zijn: de C.V.P. zal aan geen enkele regeering deelnemen, indien zij niet de zekerheid heeft dat de nieuwe ploeg een positieve oplos sing wil vinden voor de koningskwes tie en dat het vrouwenstemrecht ver zekerd is. Dit werd nog plechtig bevestigd op het jongste Congres. We mogen hier op betrouwen. 17-7-46. RONDOM HET PARLEMENT BESCHERMINGEN DER KÏESPROPAGANDA BIJ VERKIEZINGEN Bij dan Senaat werd door Hr Sena tor Missiaen een wetsvoorstel inge diend tot bescherming van de kies- propaganda hij verkiezingen. Dit voorstel werd enkeie dagen geleden behandeld d-oor de Senaatscommissie voor Binnenlandsche Zaken, en goed gekeurd. Het behelst het verplicht aanplak ken van affiches op naartoe bestem de borden, die door d-s gemeen tebe- Bturen bij elke verkiezing moeten ter beschikking gesteld worden van de partijen en groepeeringen, die can- cliriaten voorstellen. Het voorsbei voorzag echter dat de Gemeenten op hun kosten de ver nietigde of beschadigde plakbrieven «noest vervangen dit werd evenwel gewijzigd in dien zin dat d-e Gemeen tebesturen erover zouden moeten wa ken dat die plakbrieven geëerbiedigd blijven en bij beschadiging oi' ver nietiging de belanghebbends partij moet verwittigen, op haar kosten die cm plakbrieven te vervangen. TELLING VAN DE BEVOLKING De jongste telling van de bevolking bad p nats in 1930. Schikkingen wer den thans vooruit gezet voor een nieuwe telling. Een ontwerp van uit voering van een handels- n nijvw- beidsteHing is anderzijds thans aan de goedkeuring van de regearing on derworpen. HR. RTCKMANS GOUVERNEUR - GENERAAL VAN CONGO, TERUG IN BELGIË Hr. Ryckmans, Gouverneur - Ge neraal van Congo, is Dinsdag per vliegtuig te Melsbrck torgekome-n. terug uit Cargo. Zijn definitieve terugkomst gaf aanleiding tot een plechtigheid met aanwezigheid van Hr Godding, Minister van Koloniën. WH. MINISTER BORREMANS NOG SNT DEN U7T RT©REN ONTEIGENEN Naar Het Volk heeft Minister Borrenans, communist, en cit na den val der Regeering aan zijn ;.mb- tenarea bevel gegeven, binnen de 48 uren uit te maken hceveel de o.nt- i- eigen Lig van den Dierbaren zou L kosten Hieruit blijkt dus wel duidelijk dat de aftredende Regiering de volgende. %lsmeca het Vlaamsche land voer een ,vo\ö.orr<jvn. lelt, «k plaatsen, ter cezer Tawestie. ONDERSCHEIDING VOOR GRAAE CARTON DE WIART De Prins Reg-aat heeft aan graaf Carton de Wiacpt, ter gelegenheid van zijn 50-jarig parlementair jubileum, het Groot-lint in de Leopoldsorde ver teend. GEEN SAMENGAAN VAN LIBERALEN EN SOCIALISTEN BIJ AANSTAANDE GEMEENTE VERKIEZINGEN Dr Brusselsche Federatie der So cialistische Parti.i heeft een verbod goedgekeurd omtrent een samengaan van de Socialisten met de Liberalen bii de aanstaande Gemeenteverkie zingen. Zaterdagavond rond 6.45 u. brak brand uit m het Gerechtshof te Kor trijk. De brand ontstond in de voorzij de van den rechtervleugel en nam een snelle uitbreiding. In korten tijd stand het geheel© gebouw in lichte laai. Brandweer en politie waren rap ter plaatse en m©t alle kracht werd heb vuur bestreden. Dank den durf van velen kon een daal dier dokumen- ten gered worden. Rond 10 uur in den avond was ds brand zoo goed als gsiblusoht. De eer ste verdieping was volledig vernield, alleen de benedenverdieping kon worden gered. Een 5-tal brandweerlieden liepen verwondingen, op. Een hunner viel door verbrande plankan en stortevan een groote hoogte neer en liep een dijbreuk op. Een andere kreeg bal ken op het lijf. De oorzaak van dien brand is on bekend. Zonderling is heit dat dit gebouw in acht jaar tijds nu reeds voor de darde maal afbrand©eerste maal' in 1938 toen het vernield werd, een tweede maal in 1944 bij het bom bardement op Kortrijk, en thans nog maals wegens onbekende oorzaak. DE REGEERINGSCRISIS Donderdag werd dhr Van Acker door den Prins Regent belast met het samenstellen van het Minis terie. Hij weigerde omdat mijn partij mij niet toelaat te hande len naar mijn gedacht verklaar de hij Dan werd de Heer Struye, voor zitter C. V. P., met jormatieop- dracht belast. Hij ging den Heer Van Acker vinden. Deze zette den toestand uiteen volgens hij hem inzag en verklaarde geen antwoord te kun nen geven tot na bijeenkomst der partijleiders. De onderhandelingen zouden Vrijdag na 18 uur voortgezet worden. Ter gelegenheid van de Jaarbeurs te Rijs-el, die gehouden wordt van 13 tot 29 Juli, zullen de Belgische onderhoorigen ertoe gemachtigd Zijn, de Fransch-Beigische grens, zoowei bij het gaan, als bij het terug koeren, te overschrijden, op vertoon var. hun behoorlijk gevalideerde identiteits kaart, vergezeld van de legitimatie- kaart van de Beurs. Deze kaart kan verkregen worden bij den Algemeenen afgevaardigde in België van de Jaarbeurs te Rijsel. 3U2, Koninklijke straat, Brussel. Zij zal moeten gestempeld worden voor den tergkeer, op het bui eel van de Jaarbeurs. Grensposten zijn bepaald, waar al leen de grens bij dit middel mag worden overschreden. <j£> V. BE ONTHULLING VAN HET GEDENKTEEKEN Te Liehtervekte werd. zooais vrij feeds schreven, een grcotsche her- deitio:..' op tc.iw gezet, waarbij een herinneringsplaat Karei Van <Ie Poele wei-a calhJid. Onder b:l. baifverheven beeldhouwwerk staat gebeiteld' «- Hfc r werd gtSxwea Karei Van ét Po»*?, uitvinder in Amerika van de 'hetriséhe trams 1846TSS2 Ree';tra «t) de foto staat Trucktnce Van de Focie, kleindochter van <kr. uilvutde:, die speciaal uit Amerika kwam om de plechtigheden i>ij te wetten. In ons volgend nummer geren wij de aanspraak op deze plcchtlg- i Vteid. gehrwvieit door een student aar. Ixl B-.zsetooppeïiJfc College to Po* peaünsge, wsstx Karot Van de Poel» drie jaar op school vast. WIJ KEEREN MET DE ROODE VAAN TERUG Toen wij tijdens de dagen van de Duitsche ineenstorting'met een paar aftrekkende Duitschcrs een toevallig gesprek voerden, liep dit natuurlijk over de ineen, ting van het Derde Rijk en oorlogsche periode. Eén ervan was een xrude, afgc- tjokte landbouwarbeider 'uit Ol denburg. Hij had maar weinig te vertellen over den oorlog en ver langde maar 'één zaak: dag en nacht door te marsjeeren om tcch thuis te geraken vooraleer de ge allieerden hem zouden te pakken krijgen. De andere een jong in genieur uit Oost-Pruisen, dacht er anders over: hij vroeg ons of wij uit de radioberichten niet kon den opmaken zoaar ds Amerika nen vochten. Hij wou zich door de Amerikanen laten gevangen nemen, den plas oversteken als krijgsgevangene, ginder trachten te ontsnappen of de toelating trachten te bekomen om zich in de States te vestigen. Toen wij hem verwonderd vroe gen of hij dan absoluut geen lust meer gevoelde om naar zijn hei mat terug te keeren, antwoordde hij ons: «Toch wel. Maar mijn streek is door de Russen bezet en zij zal het blijven. Na den oorlog zal Duitschland trouwens in zoo'n slechte voorwaarden moeten le ven dat de communisten, die nu reeds een zeer sterke organisatie hebben, veel kans hebben om den baas te worden. Mogelijks zullen zij het niet halen daar waar de Angëlsaksers zijn, maar in het gebied door de Russen bezet, zal al wie geen communist wil wor den, worden uitgeroeid. Daarin komen nationaal - socialisme en communisme perfect overeen. Gij zult het trouioens zien hoe rap de vervloekte S.S.ers vurige com munisten en leden van N. K. V. D. (Russische geheime politie) zul len worden. De Sowjets zullen alle middelen gebruiken om Duitsch land te bolsjewisseren. Eén van die middelen zal hierin bestaan, dat zij na zeer korten tijd wraak gevoelens zullen aankweeken te genover de Angel-Saksers en de Duitschers een nieuwen oorlog in het Westen zullen voorspiegelen, waaruit zij eindelijk eens als overwinnaars zouden te voor schijn komen. De Duiisclie com munisten weten dit van nu al.. Ik heb trouwens van meer dan een soldaat reeds gehoord: «wir kom men mit der Roten Fahne wieder (wij komen terug met de Roode Vaan) VAN BRUSSEL NAAR PARIJS Dit gesprek dat wij cp 1 Sep tember 1944 te Brussel haddenis ons steeds bijgebleven, maar het stond weer in al zijn sclerpte voor ons geheugen, wanne?,- wij op het einde van verleden week in de kranten de berichten lazen over de conferentie van Parijs. Daar werden de vermoedens over de Sovjetpolitiek tegenover Duitschland weer eens bevestigd. Het is nu immers de tweede maal dat de Vier Grooten weken lang te Parijs geconfereerd heb ben en nog hebben zij geen accoord bereikt over het meest gewichtige probleem van 'den vrede: Duitschland. Het eenige wat zij tot nog toe hebben kunnen verwezenlijken, is een zeer mank accoord over de vredesvoorwaarden die men aan Italië denkt op te leggen en het bijeenroepen van de vredescon ferentie der 21 tegen den 29n van deze maand. De Angel-Saksers hadden er sterk op aangedrongen dat cok een ontwerp van vredesverdrag met Oostenrijk zon, worden gereed gemaakt, maar Molotov heeft dit weeral eens afgescheept. En het is duidelijk waarom. Indien men op de vredesconferentie, die op 't einde van deze maand begint, tot een vredesverdrag met Oostenrijk zou komen, dan zouden alle be zettingstroepen binnen de 90 da gen na het onderteekenen van het vredesverdrag, het land moe ten verlaten. Daarvan wil Rus land nu absoluut niet hooren, want dat zou beteekenen dat ze niet verder de Duitsche bezit tingen t in Oostenrijk zouden kunnen aanslaan (en alles wat ze interessant vinden, doopen ze onmiddellijk: Duitsche bezitting). En het zou vooral beteekenen: een verzwakking van het com munisme in Midden-Europa, en minde- mogelijkheden om wa.pens in Delia binnente smokkelen en in het schiereiland tot burger oorlog aan te zétten. Maar ook met Duitschland zelf willen ze geen vrede onderteeke nen, omdat ook daar het onder houden van een sterk bezettings leger en het ondermijnen van de Duitsche economie noodzakelijk is, niet voor den vrede in Euro- va, maar voor de vestiging van de bolsjewistische dictatuur en den communistischen invloed in Midden- en West-Europa. En de Sowjets gaan nog verder en verzetten zich stelselmatig te gen elke normalisatie van hét le ven in Duitschland en in deze obstructiepolitiek zien rij er niet tegen op, de accocrden van Pots dam, waarop zij zich heéle dagen beroepen, met de voeten te tre den. Te Potsdam waren Stalin, Truman en Attlee immeis over een gekomen dat Duitschland economisch leefbaar moest wor den gemaakt, terwijl het blijvend militair onmondig moest tvo'den gehouden. En wat doet Rusland? Ilet. ver hindert stelselmatig elke econo mische uitwisseling tusschen de verschillende zones, zoodanig dat West- en Zuid-Dnitschland een groots tekort hebben, terwijl al de landbo'.nvproducten uit. Óóst- Duitschland. naar Rusland wor den weggesleept. Dit heeft nu reeds voor gevolg dat de bevolking in West-Duitsch land minder goed gevoed is, niet tegenstaande al hetgeen de Angel- Saksers er invoeren invoer die zeer zioaar drukt op de beurs der Engelsche en Amerikaansche be lastingbetalers. Het sterkste van het geval is echter dat Molotov te Parijs een lans voor Duitschland heeft ge broken en gezegd heeft dat men in het ééne en democratische Duitschland volledig vertrouwen zal mogen hebben! Wij weten er alles vn.n. Het ïs dan ook niet te verwon deren dat dhr. Byrnes, bij zijn terugkomst in Amerika, zich zeer scherp heeft uitgelaten over die houding van Pusland. Intusschen hebben de Rr-sen echter weer wat tijd gewonnen. Pas in Novem ber zal men weer bijeenkomen om over het Duitsch probleem te onderhandelen. De Sowjets hopen nu binst die volgende drie maand hun propaganda zoo te kunnen doorvoeren, dat geheel hun be zettingszone intusschen zal gebol- sjewiseerd zijn. Dan zullen zij misschien bereid gevonden wor den een zekere regeling in te voe ren, omdat zij dan reèds een vol doend en genoegzaam betrouw baar communistisch kader zullen gevormd hebben. EEN NAVOLGER VAN MINISTER LALMAND Die houding van Rusland op de conferentie van Parijs mag een onmgewijden toeschouwer ver wonderd hebben, in feite stond het vooraf vast, dat Mclotov al dus zou optreden. En omdat we weten ïoat het communisme be oogt, en omdat Rusland sedert de capitulatie van Duitschland nog geen andere politiek gevolgd 'heeft. Ten tijde dat diezelfde Molo tov op 31 Augustus 1939 met von Ribbentroffc aan niet-aanvalspact afsloot, verklaarde hij dat de be langen der Sowjet-Unie tenslotte ook die icaren van alle andere volkeren. Dat liedje zijn zij trouio gebleven en daarom zingen alle Roode Vanen nu in alle landen van de wereld dat de U.S.S.R. alleen den echten vrede nastreeft. Dat wil dus zeggen, dat alle vol keren eerst moeien communis tisch: worden, eer ze gelukkig zul len zijn en eer er vrede zal heer- schen. Indien we dit goed voor oogen houden, dan is geheel de Duitsch- land-politiek van de Sowjets be grijpelijk, want om dit doel te kunnen verwezenlijken, moeten zij de wereldheerschappij in han den hebben en moeten zij dus kunnen rekenen op Duitschland om het Westen te veroveren. Duitschland moet dus eerst en vooral communistisch worden en daartoe zijn alle middelen goed. Om dit doel te bereiken, han delen de Russen dan ook steeds zoo dat de Duitschers den indruk moéten krijgen dat Rusland Duitschland wil ophelpen, terwijl de V/estelijke mogendheden het willen vernietigen. Zij weten dat de Duitschers allemaal genoeg van het nazisme gedronken heb ben. om nooit meer van een ver brokkeling var. Duitschland te willen hooren. Zij geven dan ook aan de Duitschecommunisten het wachtwoord door. op te ko men voor het «Eén volk, één rijk (straks komt daar weer bil: één führer) en Molotov verdedigt die stelling op de conferentie ie Pa rijs. V/aarom? Omdat de eenheid van het Rijk natuurlijk de impe rialistische plannen van het Kremlin goed zal dienen: eer de Russen uit Oost-Duitschland weg trekken. zullen daar niets anders dan communisten meer overblij ven en samen met de communis ten uit de andere streken, hopen rij aldus de meerderheid en de leiding van het democratisch Duitschland in handen te krijgen. Die stelling van de eenheid van Duitschland verkondigen zij met des te meer kracht, omdat er in het Angel-Saksisch kamp een neiging bestaat om Duitschland, federaal in te richten. Vooral Frankrijk roevt om de verbrok keling van Duitschland en de Fransche communisten schreeu wen het hardst. Zij doen dit ech ter loesr ov bevel van Moskou op dat de Duitschers te steviger den indruk zouden hebben dat 'Rus land de goede is. Verder eischen zij een mede controlerecht nv in het Rv.hrae- bted, maar toeigeren iemand bin nen te laten achter hun ijzeren oordijnwaar de oorlogsindustrie ën vooral munitie- en vliegtuig fabrieken) weeral op volle toeren draalen. Zii eischen dat alle industrieën in West-Duitschland zouden ge sloopt worden, maar ze vergeten dat West-Duitschland van rijn industrie moet leven. Intusschen zal dit gebied echter verarmen en zullen de plaatselijke commu nisten schoon spel hebben om de hongerige massa"s wijs te maken dat dit alles de schuld is van Frqelschen en Amerikanen, en at het in de communistische zone zooveel beter gaat. Verder gebruiken zij al hun ge wone terreurmethodes. De socia listische partij werd gedwongen met de communistische te ver smelten en wie rich hiertegen durft te verzetten, wordt 's nachts van zijn bed gehaald om de con centratiekampen der nazis op nieuw te gaan bevolken, in Sibe rië aan te landen of achter een hoek te worden afgeschoten. Ruslav,d heeft roei een heel stuk van Duitschland afgepakt het laat de Duitsche communis ten rond fluister en dat dit gemak kelijk aan Duitschland kan terug gegeven worden, op voorwaarde dat het maar Rood genoeg wordt. Deze teruggave zon dan gevierd worden als een groote mildheid vanwege de U.S.S.R., dan wan neer ze slechts bïoote rechtvaar digheid zou zijn. In afwachting dat ze echter tot zulke groote gesten kunnen overgaan, voeren ze hun propa ganda op kleinere schaal. Een ty pisch staaltje van die propaganda roerd voor enkele dagen geleverd door maarschalk Sokolovski, Rus sisch bevelhebber in de Sowjet- zone. Die maarschalk is onge- ticijfeld een goede vriend van onze roode minister halmand, want hij gebruikt ook het broed en de aardappelen niet in de eerste plaats om de menschen te voeden, maar om ze commu nist te maken. Zooals kameraad Lalmand voor de verkiezingen heele hoopen wit brood gaf, opdat de arme misleiden voor dien mirakeldoener en zijn kor nuiten zouden stemmen, zoo heeft maarschalk Sokolovski thans het brood- en aardappelenrantsoen verhoogd... op aomvraag van den führer der communistische partij. Het voorbeeld is maar klein, maar het is zeer typisch: alleen de communisten kunnen van de bezettende overheid iets gedaan krijgen. Alleen wie communist is, krijgt voldoende eten. Rusland hoopt nu dat die po litiek, indien ze die gedurende ge- ruimen tijd kan toepassen, zal succes hebbenHet verzet zich dan ook tegen elke definitieve regeling of voorloopige ordening van het Duitsch leven. De com munistische schimmel kan alleen welig tieren op moerasgrond. Daarom deed Molotov de con ferenties van Parijs op hun voor naamste punt mislukken. Vóór Rusland het Duitsch probleem, wil aanvatten, wil het zooveel mogelijk zekerheid hebben dat Duitschland de voorpost van het bolsjewisme zal worden en dat het de gewezen nazis terug naar 't Westen zal kunnen sturen, niet meer met het hakenkrvus, doch met de roode vaan. Het zal dan ook vanwege de V/estersche moaendheden heel vjat oplettend, heid en kracht dadigheid vragen cm dit gevaar te keeren. En voor ons spruit uit, deze overwegingen de plicht voort de communistische, vijfde colon ne in ons land uit te schakelen. V. WESTERLINCK. Moeder ging naar Brussel, naar 't Congres van de K.A.V. Moeder keer de terug Zondagavond. Moe lijk 'n hond, maar... en haar oogen schit terden lijk parels door haar bril glazen... Schoone! schoone!... ik zou 't voor geen gelei willen laten hebben Maandag morsten we twee drie dagbladen koopen; moeder moest we ten wat de bladen zouden schrijven In Amerikaansche- bladen verscheen onder den titel De hoogste eer aan Jéröme Weyne volgend artikel: Bij de eindexamens van de inge nieurs aan de Universiteit van Ra leigh, bekwam Jéróme Weyne, gebo ren te Bikschote. B'igië, de hoogste onderscheiding. Hij werd tevens uit gekozen als de meest uitmuntende student «n behaalde zoo den eersten prijs, een uurwerk in gedreven goud, dat hera door dan Rector van ds Uni versiteit in aanwezigheid van twee duizend personen werd uitgereikt. Jéröme Weyne is president van de «Rau Bèta, Pi national honorary en gineering fraternity en nresid-ert van Sigma, Pi, Alpha, national hono rary languages society». Zijn brcer G. Weyne is Pater Redemptorist. Doctor in de Godgeleerdheid en pro fessor aan het studiehuis van de Pa ters Redemptoristen te D:uven. Wat is het aangrijpend schoon in de oogsttijd. De boer vergeet zijn pijpke te stop pen, hij loopt rond, en zijn oogen zijn preutsch en karbonkelen over den golvenden rijkdom van zijn oogst: 't zijn priemen gouds, die dragend Zijn den last elk, en de zware, de dikke, vol onschatbaarheid der gouden korenaren (G. G.) OogstOogst De lucht hangt ei vol van. En 't verblijdt zoo klein, zoo groot. Omdat wij weten, wat het ge kost heeft van taai labeur, van zörg-en en zuchten, omdat wij Vlaamsche menschen hier, dis geen polder- noch leemgrond hebben om zaaigraan op te smijten, hebben mosten vechten tegen de magerte van den grond om er een schoone note uit fce krijgen. Doch geen nood, dees jaar. Want weer is het waar, wat Gezelle zong, die hartelijke mensch, die meejubelde en meeschreide-met de menschen. Ei ja, 'tis waar Gods regen op de velden viel God zegent u, gij boeren, diie peerd-wagens -konen zult dit jaar, ten vlegel voeren. Om die weelde is er vreugde in de zen stralenden Oogstmaand. Hoe hebben ze die maand alweer genoemd Van Sextilis werd de na me van deze maand door d>e Romei nen veranderd in dien van Augus tus ter esre van hun grooten keizer die Augustus heette. Karei de Groote, in 't begin van de 9" eeuw, die stillekens -aan de din gen op hun volkseh, op hun Ger- maansch begon t-e noemen, gaf deze maand den name van Oogstmaand. En onze geliefde dichter Guido Ga zelle- sprak gewoonlijk van Koorn- maand Maar we gaan ons geen zeer hoofd aandoen omwilla van dien name. We vieren den Oogst! En dat kon den d-e menschen uit den ouden tijd, en ja, ook uit den nieuwen tijd. toch zoo schoon. De Mei! Hé, je weet wel. die groe ne kerel boven d-e gouden schooven van het laatste ingehaalde voer. En alsof hij nog niet schoone genoeg was, werd er aan gepareerd met pa- pierkes en -bloemen. En ginder hoog was het een schaterende vreugde rond den Mei, die in de maand van Mei reeds zooveel plezier meebracht, met den Meiboom, de Meiplanting, de Meigilde. 'k Heb een meitak in mijn hand, aan wie zal ik hem geven? Nu is het de Mei van den Oogst, waarover meer dan één Vlaamsch liedje bestaat. Je kent toch allemaal dat prachtige Oogstlied van Pater Mervilii-e. Zing maar op: Den hoogen meitak staat te pronken van boven cp hët laatste voer; al wiegewagen en al lonken, knikte en loech hij naar den -boer. De mei van over honderd jaren beteekent. welvaart, vrede en vreugd, om het aan Polen te geven, maar en met zijn groene en vaste blaren is hij 't beeld der Vlaamsche jeugd! 't is zco! en Hi-et zijn groene en vaste blaren is hij 't beeld der Vlaamsche jeugd! In oud» tijdien aarig het werk volk op den laatsten wagen: Het laatste voer is cp de baan dat in den boer zijn schuur moet gaan. E. Serrosn. In zijn wijds en zijds gevierde stuk Hooger Opzet er zijn tconeel mee in. En het klinkt als een fanfare: Gaan wij vandaag den oogst Inhalen de stuiken staan :n ééne rij 7oo rijk en geel als goud te pralen Het graan moet in, 't is oogstgetij! Het laatste voer is ingereden, van boven op, de mei gepint en daarom is hét feest op heden en daarom zijn wij welgezind. En is hst in Veurne-Ambacht niet, dat de inhalers zingen: Kariole, ksriole, den oogst ls ln en als de boerinne geen wafels bakt 't en is geen volle kariole. Kermis cp 't hof. met wafels of pannekoeken, of met rijstpap. Volop boerenkermis. En had iedereen zijn maag welge daan, dan ging het naar buiten, waar de mei cp den bleek-er «plant werd. en er gefeest werd tot da eerste ster ren hun bleeke gezichten uit da pur peren hemelkappe staken. Da boer was gelukkig. Onder 't dik ke stroodak zat de oogst, ri.ip en vol. Het hardste werk van dsn zomer was af. Weldra zou het opnieuw plan ten en zaaien zijn. want zoo gaat het in ronden ring, jaar uit, jaar in. Elders wera er met het inhalen van den laatsten schoof, een gans ge knuppeld. En dan werd die lustig n-aar binnen gespeeld met vlaai en nieuwe tarwe. De armen ook werdan niet verge ten. Ze mochten zanten, en kregen van de liefdadige boerin nu en dan wel eens een flink stuk. Er is veel van die oude hertelijk- heid te loor gegaan. Zooveel men schen tellen maar het geld e-n zien niet om naar de schoone blijheid van t leven, die in meer dan één moment hst landeliik leven zoo vroo en vreug- dig maken" kan. Maar anderen hou den de goede gebruiken, uit moeders en vaders tijd, nog trouw in eere, en vairen er daarom wellicht niet te sl-sehter mee. Het leven te lande is zoo heer lijk voor wie het goed wil verstaan: vrijheid en vreugd© onder Gods blau wen hemel, gezondheid van lijf en geest 'in 't afwisselend gedoe van 't buitenwerk. Wie er geboren is. zal er zco graag blijven. In ens land blijft die goede trad tie. En liet gaat nog zoo erg niet als in vele andere sre- ken, waar er zooveel boerenmenschcn hunkeren r.aar het stadsleven. Hier zijn er steeds hofsteden te kort. Ons Vlaamsche buitenvolk blijft getrouw aan den grond, die hst zweet dronk van heelder geslachten. Trouw aan het schoone, forsige werk, midden de weelde van Gods natuur, die maand od maand in andere tooi en tinten staat, om ons te verheugen en de eentonigheid voor onze oogen te breken. Eentonigheid is allerminst het ken merk van d-en buitenarbeid. Want pas is de oogst binnen of rechte op 't land, of daar snijdt de blinkende ploeg door 't gouden stoppelveld. De oogst staat op ons land. Wat vreugde, wat rijkdom. Doch iaat het geen vreugde zijn- van menschen. die niet verder denken dan hun neuze lang is. Van den Greoten Meester van Hierboven, kwam de weplde en vruchtbaarheid en daarom zingen we met Pastoor Mervilli:: We moeten God met dank betalen, door Wien het minste zaadje leeft. Hij die met zegen en zonnestralen, ai wat groeit doen leven heeft Ü.B. over haar Congres, 't Was een tegen.- vallertje... «Wat!» zei ze, «over een peerdekoers schrijven ze meer! En zoo 'n schoon Congres! Gelukkig dat Vrouwenbeweging daar meer zal over geven; ge ziet hoe noocUg onze vrouwengilden zijn. De mannen be grijpen niet! Wij begrepen 't wel; moeder ge raakte ni:t uitgepraat. Ze was waar achtig lijk in den... hemel geweest, Zondag, of alleszins in 't voorge borchte. Die duizenden vrouwen in de kerk en vandaar naar dat rendlijk feestgebouw, 't Paleis der Schoone Kunsten! Ge komt van te lande en ge wórdt daar plots in zulk een para dijs neergezet! En alles zoo schoon versierd, zco in orde, zoo op zijp beste, dat kon moeder niet beschrij ven; landsche menschen vinden daar geen woorden voer. En dat was nochtans alles ter eer van die wijkmeesteressenvrou» wen die meer <en blauwe schort4 dragen dan een frak; die heele dagen wasschen en plasschen en niet veel uitkijken buiten hun parochiën; wier dagen vol zijn als een ei en toch nog tijd vinden om hun wijk te begaan! Dat was nu ten minste een prijs- uitdeeling voor moeders en wijkmees teressen! En voor die simpele land sche menschen werd daar een feest gegeven... lijk er gegeven wordt voor ministers en bankiers, met dat ver schil dat alles li:p over Moeders De oogen schitterden door de bril glazen... Er was ook gesproken geweest. Ni& in dat hoog Vlaamsch, dat ge niet verstaat... Maar Jw Baers en JwNae< gels en Jw Vandeputte waren veel ti veel gewoon niet de «kleine» men schen om te gaan, om dingen te ver tellen die ze niet verstonden. Dis duizenden vrouwen hadden geluisterd, aan de lippen gehangen van di» spreeksters Die Jw Vandeputte is van Blan kenberg©, geloof ik,zei moeder en 'k west niet maar ge luistert nog liefst naar uw eigen volk. Kijk, we leefden meê, we gevoelden meê, we peizen heele dagen wat daar ge- zeid werd... de zuivere waarheid, ten andere. De moeders staan in den hoek, bij di-e heeren te Brussel, d« moeders tellen niet meê, 't is lijk of te zeggen dat die heeren geen moeder hadden of er geen noodig hadden. Ze zouden wel zorgen voel d-e vrouwen o-p de fabriek, maar wal wordt cr gedaan voor de moeder dil thuis blijft en met de zerg zit van een -bende lieve deugnieten, 'k Weté er alles van... gij gloeiende rakkers, gij duvels als ge een duim hoogt waart... ...en haar oogen vlamden door haai brilglazen. Of wij er ook alles van wisten; maar moeder cked vroeger lijk alle Vlaamsche moeders; patiën tie hebben en zwijgen. Kom, moeder, we zien ar u te liever om! en we hebben, nu we groot geworden zijn, er zoo'n deugd van u t-e hooren moeder-en 't Moet veranderen en... 't zal ver» and-eren ook,zei moeder. Voer gezin moet men zorgen cn in 't gezii draait toch alles rond moeder, di! nooit t'endengewerkt is, ucoit mot rust gelaten en blij is dat c's Kerf, het Zondagwerk verbiedt; anders was het eeuwigdurende dwangarbeid ge weest! Veel meer word daar nog g?- zeid cn 't werkplan uiteengezet voor morgen, maar ciat zullen we op onze vergadering-en bespreken. Dat er daar duizenden vrouwen waren... Nooit in .mijn leven zoo iets gezien! Oudere en jongere, uit d-e Kempen, uit de Mijnstreek, honderden tot onze eigen provincie; Oostende-, Brugge Roese- lare, Kortrijk en uit onzen Westhoek hier! Aardig om buiten op straat al die verschillende tongvallen te hoo ren. De stoutste vroegen ai eens: Van waar komt gij? En gij? We reken den 't uit en wij van Veurne hadden voorzeker de prijs van vcrstkorr.cn- de In 't weerkeeren waren we dood op en toch! 't Was alsof we van ec,v bruiloft kwamen. Dien dag vergeten w-e nooit. Moeder ging naar Brusrel. Dingdag was het t'-onzent vergadering... Kot- fiebal voor heel den hoek! Moeders oogskens tooverden weer lichtjes door haar brilglazen, 't W-rs de herhaling, denk ik, van wo» wij gekregen hadden, maar ik vernam dat er een... steeltje bijkwam. Ja dat ging ons eigenlijk ni-et aan! Dil duizenden wijkmeesteres&:n haddef nu gezien en gevoeld dat aan één cfi zelfde koorde werd getrokken van Oost tot West. Nu gevoelden ze dat er 165.000 moeders aan c'ievlfde koorde in dezelfde richting trokken. En de Boerinnebond trek ook meê in dezelfde richting. Als al die moe ders nu... serieus wilden trekken? We kunnen al wat we willen,zei moeder, maar we- moeten eerst Tril len! Als we 't mesnen moet opvoe ding en zedelijkheid, als we 't se rieus mecnen met gezonde woningen als we 't absoluut willen dat de ko-« ningin van dsn heerd weer konin gin wordt al was 't op haar kloe fen en met de blauwe schort aan dan zal 't ge beuren. Als wij het. mesnen, zullen de gTOote Jan's en de madams met schoothondjes het mes ten afleggen. Zorg voor het volk be teekent in dé ecriste plaats zorg voor de volksvrouw en haar gezin. Zoo was moeder weergekeerd uit Brussel Dinsdag avond, als we thuis kwa men, schoten haar cogen nog von ken door haar briigli-zen, want moe der... meent toet en veis mee den, met haar. Moeder ging ne keer ncr.r Brussel! Pfi VLAEMYNCil. Marcel Money, zoon van toon en Ma rie Leys, werd cp 23 Juni 1343 door da Watouscbe Duitsche tolbeambten aan gehouden, cp 23-6-43 naar It per gevoerd en op 7-7-43 naar DuitschLin-J vrrl in nen. Daar werd hij in April 1944 ln cm beschieting gedood. Deze pijnlijke msre stelde een einde aan de vreeselijke on zekerheid waarin de familie Money sinds meer dan t:n jaar verkeerde. Mar cel, welke om zijn vriendelijkheid en minzaamheid door ledereen bemind werd, is Watou's eerste slachtoffer van de nazi terreur. De brave jongen wordt door iedereen betreurd. Wij beden langs dezen kant nam de diep beproefde ouder» onfc-e welgemeend» tteelaeaxiM in $US jgrootea rouw,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1