NIEUWJES IN 'T KORT Van bachten De Week Land in ons Wereldgebeurtenissen Beroepsschool Als een koning zoo rijk Vrije ZONDAG 23 JULI Koloniale LOTERIJ Vrije Middelbare TUINBOUWSCHOOL HET NIEUWS VAN DE WEEK KQSMOS-REIZEN per Autocar. TWEE GOUDEN BRUILOFTEN TE RQESELARE OUDERS, TE ROESELARE DE TWEEDE PROEFNEMING OP BIKINI OP 25 JULI SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS POLEN VROUWENLIJK AAN HET STRAND TE OQSTDUIN- KERICE AANGESPOELD kunt gij worden meeen beetje gelul» en ean biljet van de TREKKING OP 27 JULI. KINDERRIJTUIG MET ZUIGELING IN DE VAART TE BRUGGE DE BANANEN ZIJN VRIJ DUITSCHLAND ITALIË YOUGO-SLAVIE urne's Jub9l-Bo2ïpross!{ V. S. VAN AMERIKA FRANKRIJK OOSTENRIJK ROEMENIE HONGARIJE VOOR ONZE GRENSARBEIDERS De verlenging van de wisselpremie. te TORHOUT, Brugrgestraat 8 Groenten - Fruit - Bloementeelt AANVAARD vanaf het volein digde zesde studiejaar. (12 jaar) 0FFICIEELE BERICHTEN EN BESLUITEN DE DOODENDE DOODENSPRONG STORT 46 FRANK KRACHTSONTWIKKELING OP LANGEN TERMIJN RECHTERLIJKE BENOEMINGEN NOTARIEELE BENOEMINGEN fe EEN PLATINA, TWEE DIAMANTEN EN 22 GOUDEN BRUILOFTEN GEVIERD TE DE PANNE OP MAANDAG 15 JULI 1946 De echtgenooten Bulteel die hun ABONNEMENTEN VOOR FRANKRIJK IN ENKELE REGELS J&LacIzi j«3s 2- a——mb—s. -- ■■—in gaagngrcaag^waKitf Wie kent er de blauwe nonnekens niet van Veurne? In hun een voud en stilte werken ze wonderen van goedheid en behulpzaamheid en •laan, zoo ik het zeggen mag, hun vlerken uit tot over de aanbelerdende dorpen. Ze an in de gunst van eikendeen, zonder onderscheid van rang of stand, ik zou bijna durven zeggen: zonder onderscheid van opinies. Iedereen waai deert en looft hun werk en hun doening. Ze winnen het hart van gansch de bevolking, door hun veroverende liefde. Waar is het huis of de wijk der stad waarvan de kleine kleuters als het ware «iet gaan schuil™ ;''cr hun blauwen mantel? De kinderen die 't meest aan moeders sch hangen, trekken nog welgezind bij die maseurksns naar school. 't daar alles zóó gezellig en vriendelijk: ze leeren er al spelen en de klas is daar een vroolijke kindertuin. De geest die waait, is er een van blijde levenslust en kinderlijke pret. Ieder nonneke kent zijn leerlingen op den draad en elk kind voelt dat het masoeur's beste keppe ie, Ge hadt ze weer in rang en rek-e moeten zien optrekken te Sinksen- tijd. d.e vele Sinksenbruidjes, mot hun bloemenkroon, preusch en zingend deer- de strate n der stad. De groote mnschen kwamen buiten en vierden mede met ft.1 die kleinen: 't was weer eens 't oude veurne van vóór den oor!-.". Zj a klein incidentje in het stadsleven als ge wilt: maar zóó typeerend en chstsend. Weer eens zo echt Veurnsch en naar den ouden goeden trant. E:i nu hebben ze toon;el gespeeld en gedeclameerdI Het volk klapte van dat feestje, dagen vooruit, minstens evenveel als van een vermaarden tooneelgrocp, die een greote kunstavond zou komen geven. D: zaal zat stampvol tot in den nok. Ze speelden allemaal mede. De' jongste declamator was amper twee Jaar mui. 't Zei het al zoo schoons en zóó klaar. En zoo 't eene r.d 't ander..-: fabelkens, liedekens, koortn en tooneel. Al eigen werk, met eige kracht en al eigen volk dat kwam luisteren. Het was hier al niet zoo grootscheeps als aan de kust en in de prachtige paleizen van de hoofdstad, 't Is waarl Maar zoo helder klonken de stemmekens, zóó pront en aanminnelljk bewoog het gebarenspel, zóó kinderlijk-heerlijk was de voordracht en alles zoo knusjes in malkaar gestoken, dat alle toeschouwers heel den tijd zaten *e glunderen van voldaanheid. Het is een heele kunst op 1 eigen, honderden groote menschen, die «ooves-l gelegenheid hebben voor vermaken, door voordracht en lied van Weille kleuters, uren lang in een stemming van bewondering te houden. Bet is van een anderen kant ook een bewijs dat ons volk nog vatbaar is gebleven voor gezelligs: kinderfeestjes en dat onze groote menschen altijd den ingeboren trek bewaard hebben naar het spel der kinderen. hm min ii—wnmrvi-r «juli l i A Te Milmort, bij Luik, boden vier rsonen zich aan tem huize van den aeentasecretaris, verklaard/en te behooren tot de politie en houder te zijn van aaaiihoudingsmiamdaait. De vrouw van don sekretaris werd aan gehouden etn de hand gelogd op 1693 zegeïbladen, waarop de mannen ver trokken per auto, de vrouw van den sekretaris mediemememd. "Vorder op de baan werd de vrouw dan achter gelaten. o Te Eupen was een ijsroomver- kooper op ronde langs de baan. Drie kinderen hadden op het wagentje plaats genomen. Plots kantelde ae wagen en rolde in een ravijn mot de drie kinderen. Een dezer werd op slag gedood, de twee andere zwaar en de voerder licht gewond. Aan de Zwitsorsche grens werd een Amerikaansche kolonel aange houden, die poogde de grens te over steken met goud en uurwerk-en ter totale waarde van 12.000 dollar. Te Antwerpen, in den tunnel, reed een jeep tegen een auto die voorafging, en botste vervolgems te gen een derde auto, die uit tegen overgestelde richting kwam. In totaal moesten zes inzittenden der drie autos naar een kliniek worden overge bracht. De drie inzittenden van den jeep waren er het ergst aan toe. o Tc Knokke - Zoute werden de oefeningen voor den moto wedstrijd gekenmerkt door zware ongevallen. De Belgische welbekende motorijder Grizzly werd ernstig gewond bij een val, wijl zelfde lot beschoren werd aan den Engelschman Edward. De Britsche renner Gott slipte ook uit en bekocht het met zijn leven. Te Parijs zijn groote brokken Ebeen afgebrokkeld van de triomf boog. Maatregelen moesten worden getroffen om het volk ervan verwij derd te houden. e Bengalen wordt thans geteisterd door zware overstroomingen. Op ze kere plaatsen steeg het water 4,5 meter hoog. Bijna 600.000 personen van de streek van Sjittagong zijn bedreigd te worden afgesneden van elke verbinding. Slichar is reeds geïsoleerd. o Te St Pauwels is een ou-de man ln een brandende hoeve om het le ven gekomen. o Te Wemmei was hot gezin Her- bouch vertrokken naar zee. Zoowel man als vrouw hadden elk een bewa ker voor hun huis aangesteld, de eene een vriend die zijn intrek nam in de woning, de vrouw een neef die tevens gebuur was. De twee bewakers wis ten van elkaar niets af. Toen de neef dan op eon avond den anderen be waker in huis zag, meende hij dat hot een dief was, ging een geweer halen en schoot den anderen neer, die op slag gedood werd. De dader werd aangehouden. Te Brugge werd een 8 - jarig meisje aangereden door den auto van Hr Dr Helleputte uit Oostende. Het kindje werd zwaar ten gronde ge smakt en overleed kort nadien. o Te Waasmunster werd een een zame fietser door drie Amerikanen aangerand. De man verweerde zich duchtig en riep om hulp met het ge volg clat de aanranders ten slotte het hazenpad kozen. Te Anaegem heeft een man uit Schaarbeek zijn bijzit welke te An- Begem woonde, met vier revolverscho ten afgemaakt. Te Lommei werd een aanvang ge maakt met het aanleggen van een groot Duitsch militair kerkhof, be stemd om de ongeveer 27.000 in Bel gië gesneuvelde Duitsehers te bergen. In zelfde Gemeente wordt eveneens ibet aanleggen van een Poolsch kerk hof voorzien. LOURDES: 3.250 fr., 8 dagen. Afr.: 4,11 en 18-8,1,15 en 29-9. ZWITSERLAND: 3.250 fr, 8 da gen. Afreizen: 29-7, 4, 11 en 25-8, 1 en 8-9. ARDENNEN en LUXEMBURG: 1895 fr., 3 d. Afr.: 25-8. Alle Inlichtingen bij: P. VAN BRUWAENE, (19) Bruggestr. 81, Poperinge. Zaterdag J.l. kwamen aan de Joris Vercruysselaan te Kortrijk de auto van Theumin Michel uit Kor trijk en de motorijder Deman Lu- cien uit Iaegem in botsing. Zekere D'Heyne, uit Inigelmunster, die op de duozitting van de moto zat werd een 13 - tal meter ver geslingerd en liep een schedelbreuk op. De moto- rijder werd eveneens gewond, maar niet erg. Tijdens den nacht van Vrijdag op Zaterdag werden, visschers, die zich ongeveer op 50 mijl van de kus ten van Northumberland bevonden, plotseling omringd door talrijke wal- visschen, die hun nebben vernielden en herhaaldelijk getracht hebben de boot te doen kantelen. Eerst na ver loop van drie uur hebben de visschers zich van deze walvisscbembarik, waar van zij letterlijk de gevangenen wa ren, kunnen bevrijden. Russische walvischvaarders heb ben in de Zee van Okhotsk een wal- visch gedood van 109 ton. Het is de grootste walvisch dis sinds 25 jaar werd gedood. Het hart alleen weegt 1.900 kg. Ongeveer 2 milliosn schapen zijn in Zuid-West Queensland (.Austra lië) gestorven ten gevolge der droog te, welke als die verschrikkelijkste beschreven wordt die er sedert 50 jaar heeft geheerscht. o De gewezen Britsche Premier Churchill bezocht de Fransche stad Metz, 'waar hem een uitbundige ont vangst voorgehouden werd. Daarna trok hij naar het Groot Hertogdom Luxemburg. De Fransch- Luxemburgsche grens overschreed hij te voet. Te Luxemburg zelf werd hij op jubelkreten onthaald en de ont vangst was er zoo uitbundig, dat de ordedienst door het volk overrompeld werd. In beide steden genoot hij een ko ninklijke ontvangst. Te Luxemburg, tijdens een rede sprak Churchill zich uit voor een verbrokkeld Duitschland. Door hem werden eveneens bloemen neergelegd op het graf van Generaal Patton. Te Brecht speelden twee knaap jes langs ean weg, toen zij op een mijn stootten, die ontplofte. Beide knaapjes werden hierbij gedood. Te Rhisne-bi.i-Namen viel een kindje van 19 maanden voorover in een kookketel met water en verdronk erin. Thiophlel De Gryss-Emma Bauwens (links) en Gustaaf Clost-Roman's Dameyere (rechts) in de 'bloemen gezet en omringd van hun familieleden verlaten de kerk waar ter hunner eere een H. Mis van dankzegging werd opgedragen. (VERVOLG) indien uw jongen later een AMBACHT moet kennen, stuur hem naar de VAKSCHOOL. 28-38 Lcenstraat 28-38 beschikt U over een lagere en middelbare graad) INTERNAAT EXTERNAAT Daar wordt aan uw jongen een DEGELIJKE C. VOEDING en een GRONDIG ONDERWIJS gegeven in de: 1. WERKTUIGKUNDE. 2. ELECTRICITEIT. 3. HOUTBEWERKING. 4. WEEFKUNDE. 5. KLEERMAKERSKUNST. Deze laatste afdeeling is NIEUW. EENIG IN DE PROVINCIE. Vraagt nadere inlichtingen. (246) HET AANTAL GRENSARBEIDERS Op datum' van 30 April 1946 bedroeg hot aantal grensarbeiders in de proviwties West-Vlaanderen, Henegouwen, Luxemburg en Namen te zamen 42.105, waarvan 29.816 man nen en 12.289 vrouwen. KOMMUNISTISCII SENATOR VERZOCHT MANDAAT NEER TE LEGGEN Zooals men weet was de commu nistische Senator Kinet aanwezig in den Senaat bij de stemming, waar bij de ïtegeering in de minderheid gesteld werd. maar had het vertikt l aan de stemming deel te nemen, wat ten nadeele van d: Regeering» uitviel. Het Communistisch Bureau heeft de Hr Kinet hierom thans verzocht zijn mandaat neer te leggen. MEER DAN 323 MILLIOEN FRANK TOELAGEN VOOR 'T BROODGRAAN IN 1915 Uit een antwoo-d gegeven op eer- parlementaire vraag, bltikt dat in 1945 de Regeerin" 323 millioen frank toelagen heeft verstrekt voor het le veren, dorschen en malen van het binnenlandsch broodgraan. De toelagen verstrekt door dc Regeering binnen zelfde jaar bii de leveringen van slachtvee, beloopen 363 millioen frank. NAAR VERLENGING VAN DEN SCHOOLPLICHT Maandag werd bij Hr Minister van Openbaar Onderwijs, Hr Vos, een be spreking gehouden met hooge perso naliteiten uit het Onderwijs, nopens <ie verlenging van den schoolplicht. Eon besluit werd nog niet getrof fen, en men wacht op een verdere bespreking. Thans werd bekend gemaakt dat ook het reuze-vliegtuig-moederschip Saragotadeel zal uitmaken van de vloot, die als doelpunt zal geno men worden voor de nieuwe atoom- proefneming te Bikini cp 25 Juli a.s. Admiraal Blandy voorziet dat de atoombom, die onder de wateropper vlakte zal ontploffen, een kolom wa ter van 800 meter middtilijr. in de lucht zal slingeren. De ontploffing zal den 25 Juli te 8.50 u. 's morgens gebeuren, dit is te 20.50 u., den 24 Juli. Naar een .mededeeling van Admi raal Blandy zullen eveneens dieren gebruikt worden bij deze tweede proefneming. Bij de eerste proefneming waren er 3.519 dieren gebruikt, hiervan kwa men er 457 om bij de ontploffing en 80 overleden nadien tengevolge op- geloopen verwondin" of van bestra ling. Er zijn 298 dieren ln behan deling. Verwacht wordt dat hiervan nog enkele zullen sterven. VOLKS VERZEKENS! MERELNEST IN MIJN HAAG Hi) hupt en tript maar in het rond. Zoekt gras en stroo en mos en bla&n. Tak op, tak af, springt langs de grond. Gejaagd vliegt hij steeds af en aan! Hij bouwt zijn nestje in ons haag. Legt daar v!>:r groene eitjes in. O! Vader Merel fluit zoo graag. "Wijl 't wijfje broeit met moedermin! Nu uitgekipt! Eerst paddebloot! Dan stoppels, pluimen, vliegen heen! De oüwen kriischen nu om dood! Hun nest is leeg, en zij alleen! Beselare, 1946. GEO. «MARIA MIDDELARES» bestuurd d. de Dames v. St-N:klaas Voorstraat 47, KORTRIJK HET ■vaï'xssssftja .-. «•>.- vvxwi >;V»N»x'A. m >.A<- «4, a<v< 'at* M «co*» «t*M. oo x.to> O*» riop* i» *X*J< *<->V w teA MélM Zoekt g'iets t'huren o/ te kooptri Zoekt g'n meid, 'n plaai ic-it Wac'it niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZUEKER in ons blad. I Hierboven schets dar ontploffingen, de bovenste ontploffing der atoom bom is die welke reeds voorbij is. De twesd'e is deze voor 25 Juli a.s. en zal 18 voet onder water geschieden, de derde proefneming, voorzien voor t' jarent, zai 125 voet onder water geschieden. Te bckom:n diploma's: 1. Hospitaal-Vci'i 2. Verpleegster 3. Ziekenoppaster. Voorwaarden bij het Bestuur. (280) Maandagvoarmiddag, 15 Juli j.l., werd langs het verlaten strand van St-Andri.es 'n vrcuwenlijk ontdekt. Daar 't lijk niets op zich droeg ken de plaatselijke politie de eenzelvig heid niet vaststellen. In den namid dag stapte he; parket ter plaatse af. Slechts gissingen zijn mogelijk. Ds vijftigjarige vrouw leed zeker aan erge kwalen, 'n Misdaad is echter niet uitgesloten. Men betwijfelt dat de vrouw zcu verdronken zijn. Wellicht toomt er spoedig opheldering in deze duistere zaak. Een moeder, wenende dicht bij de afleioingsvaart van het kanaal Biug- ge-Oostence, te St PirDeisorurj.e, nad haar kindje van 8 maanden ge legd in het kinderrijtm# dat voor ae deur stond. Het vier-jarrg zusje wilde al spelend het rijtuig voortouwen. De straat loopt eohter hellend af, zoo dat het rijtuig snel begon voort te bollen. Het kleine meisje was niet bij macnie het rijtuig tegen te houden zcodat rijtuig en zuigeling de vaart inreden. Het 4-jarig zusje riep om hulp en de moeder sprang nog het water in maai- het lijkje kon slechts een kwartier later werden bovenge haald. Do bananen zijn niet meer aan de rantsoeneering onderworpen en mogen vrij tegen ofïicieele prijzen verkocht worden. De zeg:l Nr 25, met datum 10-6-46, is derhalve alleen nog geldig voer een citroen of even tueel voor een pampelmoes. ANTI - SEMITISME NEEMT UITBREIDING Het anti - semitisme nam merke lijk t'.'C deze laatste weken in Polen. Aldus werden in de voorgaande weak 33 Joden vermoord, 22 andere wer den verplicht uit den trein Lodz - Braslau te stappen en werden ter plaats afgemaakt, ook te Stettin wcr- deai vier Joden vermoord gevonden. Talrijke Poolsche Joden trachten nog steeds de Amerikaan scire bezet tingszone in Duitschland te berei ken. De daders van den progrom van Kielce verschenen voor de rechtbank; neigen doodstraffen werden uitgespro ken en drie andere liepen zware ge vangenisstraffen op. De doodstraf fen werden reeds uitgevoerd. EINDUITSLAGEN VAN IIET REFERENDUM Naar de officieels bekendgemaakte cijfers over de volksstemming welke oen drietal weken gehouden werd in Polen, blijkt dat 68% der kiezers zich uitgesproken hebben voor de af schaffing van don senaat, 67% voor dc nationalisatie der hoofdbedrijven wijl 94,3% de nieuwe Poolsche grens op de Oder - Neisse - lijn goedtoehivan. Ee Poolsche boerenpartij heeft reeds een viorde probestnotba aan ds Regeering laten geworden waarin de vervaLschiing van de geheim: i ver- kiozinigeni aan de kaak worden g steld. Da leden dezer partij worden ook verder vervolgd en tot heden werden er reeds 5.000 aangehouden. «o» NOG 800.000 UITGEWEKENEN TER PLAATSE Zooals men weet brengt het vraag stuk der uitgeweken perscnan dis placed parsons heel wat moeilijk heden bij voor de geallieerden. Se dert het eincie van den oorlog wer den door de U. N. R. A. reeds 5.760.000 uitgeweken personen gere patrieerd. Thans verblijven nog een 800.000 verplaatste personen in het Duitsch gebied, waaronder 427.000 Polen, 18.000 Balten en 129.000 zon der nationaliteit. Het meerendoal diar lieden wenschen zelfs niet naar hun oorspronkelijk land tertug te kee- ren VUURGEVECHT TUSSCHEN RUSSISCHE F.N AMERIKAANSCHE SOLDATEN Russische soldaten waren bij ver gissing in de Amerikaan sche bezet tingszone birjrJingedrongen en wa ren bezig een Duitsche hoeve te plun deren. Teen een der soldaten de zus ter vain den landbouwer met ccn bajonnet dreigde kwam een pratrcuii- le Amerikaansche politie tiusschen- beide en er ontstond een hardnekkig vuurgevecht waarbij een Rus gedood werd. De Amerikanen houden staande dat de Russen eerst geschoten hebben en de Amerikaansche soldaten slechts gebruik gemaakt hebben van hun recht op zelfverdediging. GEHEIMZINNIGE VERDWIJNINGEN TE BERLIJN Volgens Reuter verdwijnen er lede ren dag 6 7 personen te Berlijn, zor.der dat men weet wat er van hen is geworden. Enkele dagen geleden waren acht vrouwen uit Aldersdorf naar de stad gegaan om inkcopen te diosn. Men hoeft ze zien instappen in een Rus sische auto en sindsdien is men zon der nieuws van hen. De meerderheid der verdwijningen schijnt politieke motieven' te hebben. Mamven en vrou wen werden Ijlings tot een verhoor opgeroepen en men ziet ze nocit meer terug. Laatst verdwenen ock vier Ameri kanen nadat zij zich in de Russi sche zcr.o hadden begeven. Nader hand w;rd een Amerikaansche lui tenant alsmede zijn vrouw dioor de Sovjets in vrijheid gesteld wijl de Amerikanen cok Sovjets, die van sptonmage waren beschuldigd, op vrije vcetan lieten. UITBREIDING DER BELGISCHE BEZETTINGSZONE Naar verluidt zal de Belgische be- aet'tingszcne in Duitschland worden uitgebreid tot aan de Wessr, voorbij Paöerbomdit wanneer de weeds Belgische divisie naar Duitschland zal kunnen vertrekken. «o» NIEUWE REGEERING SAMENGESTELD Hr de Gasperi is erin geslaagd een nieuwe Regeering samen te stellen. Deze Regeering telt 8 Christen-De mocraten, 4 Socialisten, 2 Republi keinen, 4 Communisten en 1 Onaf hankelijke. Deze Regeering stelde zich voor aan de Constituante en in de Regeericgs- verklaring toekende de H. de Gasperi protest aan togen de besluiten getrof fen tijdens de Conferentie der Vier te Parijs nopens Italië. De Italiaan- sche Eerste - Minister verklaarde o.m. dat niet de Italiaansche Rsgaering hot Vredesverdrag zal aanvaarden of verwerpen naar wel de Ccnstituee- rar.iie Vergadering zalf. Spreker be toogde tevens dat Italië onmogelijk herstelbetalingen kan doen. VOLKSVERTEGENWOORDIGERS HANDGEMEEN IN I)E KAMER Tijdens een zitting van de Italiaan sche Constituante richtte dequalun- quistische Volksvertegenw. Generaal Boncivena scherpe woorden tot zekere andera parlementsleden, welke hij als volgt betitelde: «Italiaansche uit wijkelingen die naar hun land slechts teruggekeerd zijn in de proviandwa gens van de geallieerde strijdkrach ten en dank zij deze laatsteCom munistische en andere linksche volks vertegenwoordigers namen zulks zeer slecht op en vingen den Generaal te lijf, totdat deurwaarders de rust kon den herstellen. «O» GENERAAL MIHAILOVITSJ TER DOOD VEROORDEELD Generaal Mihailovitsj ward ter dood veroodeeld en met hem 10 zij ner medebeschuldigden, waaronder de voormalige President der Ycu ?o - Slavische Regearing. Verder werden zij van hun burgerrechten beroofd en al hun goederen aangslagcii. Zes anderen werden veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid en ver- bsurdverklaring van rechten en goe deren. Verscheidene mindere straf fen werden tegelijk uitgesproken. In liet vonnis werden ook beschul digingen geuit tetgen Britsche ver bindingsofficieren en de Yougo - Sla vische Regeering te Londen, en tegen Amerikanen. Generaal Mihailovitsj diende een verzoek tot genade in, dat verwor pen werd. Woensdag morgen werd de generaal geëxecuteerd, samen met acht me- deveroordeelden. De terechtstelling greep plaats met gesloten dturen. AANSLAG OP MAARSCHALK TITO Geruchten hebben de rente ge daan als zou ©en a.anslag zijn ge ploegd op Maarschalk Tito. Van of ficieel© Youigo - Slavische zijde wer den deze geruchten echter gelogen straft. DE GRAANUITVOER Sedert 1 Januari 1946 voerden de V. S. van Amerika reeds mser dan 5 miljoen tan broodgraan uit. President Truman heeft evenwel nog eein oproep gedaan tot ds Ame rikaansche landbouwers om de uit- voermoigelijkheden van levensmidde len nog te verhoogsin, dit om meer dere hulp te kunnen bieden aan de in ellende vertoearende eai hongeren de volkeren. LEENING AAN ENGELAND GOEDGEKEURD Met 219 stemmen tegen 155 heeft het Huis van Afgevaardigden der U. S. A. de leening van 937 millioen 500 duizend pond sterling aan Groot - Brittan je goedgekeurd. Deze leening is aflosbaar in 50 jaar en aan een rentevoet van 2%. - «o»■- NATIONAAL DEFICIT IN DRIE MAANDEN MET 15 MILLIARD TOEGENOMEN De Fransche Minister van Finan cien, Hr Schumann, maakte bekend dat het nationaal deficit in de laat ste drie maanden met 15 milliard is toegenomen. Hr Schumann voorspel de dat het tekort over geheel dit jaar 200 milliard niet zou te boven gaan. Voor het volgende jaar ver wachtte hij een moeilijke begroeting mat toenemende prijzencontrole ten einde een ernstigein financréeten toe stand te vermijden BELGISCHE AFVAARDIGING WEIGERT DEEL TB NEMEN AAN DEFILE TE PARIJS Ter gelegenheid van het 14 - Juli feest had te Parijs ©en défilé plaats. Een 850-tal verzetsmannen uit Bel gië waren naar Parijs getrokken om aan deze défilé deel te nemen maar boen vastgesteld werd dat de linksche partijen den plak zwaaiden weigerde het grootste gedeelte van de Belgische afvaardiging deel te neman aan het défilé, behalve een kleine groep dat onder leiding stond van den com munist Hr Demany. NIEUWE LEENING VAN DE U. S. A. De U. S. A. heeft aan Frar.krijk een nieuwe leening van 650 millioen dollar toegestaan. o UITDRIJVING DER DUITSCHERS VOORLOOPIG STOPGEZET Na onderhandelingen tussohen de Ocstenxijksche Rsgeering en de Rus sische Bezettingsoverheid werd de uitdrijving der Duitschers uit de Russische bezettingszone van Oosten rijk voorloopig stopgezet. 280 Duitsche fabrieken in Oosten rijk werden vcorlcopig aan de Oos- tenrijksahe Regeering overgedragen tot een akkoord werd 'bereikt inzake <te Duitsche bezittingen in Oosten rijk. BADEN DE KRUISBEELDEN TERUG IN DE SCHOLEN De Regeering van Baden, in de Fransche bezettingszone heeft bevo len dat voortaan hst Kruisbeeld zijn plaats moet hernemen in de scholen, O SENAAT AFGESCHAFT Bij dekreet van Konink Michaël wordt de Roameensche senaat afge schaft. Verder werden verkiezingen voorzien voor einde September e.k. DE RECHTEN DER KATHOLIEKEN BEKNOT De Eerste-Minister van Hongarije, toegevend op de eisch:n door den be velhebber der Russische bezettings troepen gesteld, hei: ft aan dezen de verzekering gegeven de katholieke jeitigdvereenigingen van Hongarije te ontbinden en de katholieke geeste lijken van Hongarije aan te manen niet meur te waarschuwen tegen het Roode Leger. De Fransche regeering schijnt ge neigd de wet van 9 Maart 1946, waar bij een wisselpremie toegekend wordt aan de Belgische arbeiders gebezigd in Frankrijk, te verlengen tot 30 Sep- tenïber as. Maar zij zou dien eisch stellen dat een ontwerp van statuut van dien grensarbeiaer voocgelgd worde vóór hst einde van het loopen- de kwartaal. Deze eisch moet nog aan de Belgische ragoertag overgemaakt worden. Op Zor.dar 2? Juli e.k. zal cl: wijd vermaarde Boetprocessie v/eev hr.ee rondgang dom in de straten der al oude stede Vei mi?Dit jaar nochtans met meer luister dan nn gewone ja ren, want de Serialiteitdie de processie organiseert, jubileert, daar het 300 jaar 's dat zll die eervolle taak van inrichter» vervult. Weer zal Veurne dan, als de Hemel ons met >:en gunstig weder begiftigt, zijn schoonsten dag van het jaar be leven en duizenden vreemdelingen zullen het oude mysteriespel komen bewonderen. En wee" zullen, als naar gewoonte, allerlei gissingen en ver zins: Is over oorsprong en beteekenls van de processie werden naar voren gebracht. Het worde dan hier her innerd dat deze processie geen uit staans beeft met de relikwie van het H. Kruis, die berust ln de kerk van Ste Walburga en die haar eigen pro cessie heeft op den Zondag vóór 3 Mei, feest der Kruisvinding. Ook niet het or.teeren der H. Hostiën door twee Fransche soldaten, in 1650. gaf oorsprong aan de Boetprocessie, aan gezien deze reeds bestemd in 1644. Wel werd door de Sodalisten. ter oor zaak van deze heiligschendend.? daad. meer vurigheid aan den dag gelegd om in d? bostpleging te volharden. Welke is dan haar oorsprong? In de kerk van h:t klooster der Capu- cijnen had jaarlijks een veertiguren gebed plaats, dat telkens besloten werd door een precessie met het Al lerheiligste. In 1644 namen leden van de Bioederschap der Sodalitelt van den gekruisten Zaligmaker, in 1637 gesticht door Pater Clou, deel aan deze processie, in boetekleed gehuld: dit om dreigende oorlogsgevaar en rampen r.f te keeren. In 1643 nam de Broederschapp, die intusschen reeds sterk was aangegroeid, het on zich, geheel de processie te organisreren. Zoo gingen, bij hrt verdwijnen van het Capucijneriklooster, het veertig urengebed en de processie over naar de kerk van St N'Ma-'s, waar d: So- daliteit haar zetel tvd. De processie is dus 'n ware Hei lig- Sarcramentnrooessie die in den loop der tijden een boeteke.rakter kreeg ©n uitgroeide tot wat ze1 peg is ©an wandelend toonrelspel i i het Lijden en den Dood van den Zalignv - ker uitbeeldt, eenig overblijfsel van de oude Mysteriespelen. En de oorzaak van de steeds groei ende belangstelling? - Geen pracht- stoet met machtge groepen en schit terends kostumen. Doch een aloude, eenvoudig* voorstelling van taferee- len uit liet Oude Testament, Je- theoretisch en practisch Groote oefentuin, moderne serren en warenhuis. Tevens voortgezet onderwijs en VERZORGDE OPVOEDING zooals in een College. INTERNAAT Half - Internaat Externaat Er worden LEERLINGEN INSCHRIJVINGEN, eiken dag vanaf 20 Juli. ms' voorafb3©ldlr:3©n, ©n uit het Nieuws Testament, Jezus' lijdien en dood. Dit alles voorgesteld door spre kende )>ersor.en of oude beeldengroe- ii door penitenten getrokken of ge. .ragaal. In aiies overiieerscht het boe- tekarakter nkt alleen bij die boete lingen in bruine pij of zwarten slui er maar zelfs bij de figuranten, die hun rol vertolken in geest van echte vroomheid. Niet het minst de groep van hor.dard kruisdragers maakt lei- ken jane op de toeschouwers een die pen indruk. Het spreken 'oer som mige groepen, c'at hier reeds dag- tcekert van einde 1600 en begin 1"M, en sedert enkele jaren weer ln veel plaatsen in voege gebracht, mag zeker beschouwd worden als een overblijf sel van de vroagere openluchtspelen. Veel van de sprakenhier nog ia voege dagteekenen ook uit dezen tijd Veurne wacht ln spanning naar zijn traditioneele boetedag en de So dalitelt is druk in de we' r om dit jaar aan de orocessie een pubelka- rakter te geven. De beroemde trapezósten. «Clerans» voerden Maandag avond op de scene van een Parijsche bioscoop hun be- ruchten «doodensprong» uit, toen een hunner, Charlie, een onderdeel van een seconde te laat vertrokken van het bovsnste trapezium, de twee han den miste, die liem afwachtten, en voor de verschrikte toeschouwers op de soene te pletter viel. Hij werd met gebroken ruggtegraat naar het Richat- zlekenhuis overgebracht, alwaar hij kort daarop overlwd. Hij was 25 Jaar oud. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sanson, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. VERBOD LEVENDE HERKAUWERS EN VARKENS UIT FRANKRIJK IN TE VOEREN Met het oog op het mond- ea klauwz© r. werd het bij besluit v n den Minister van Landbouw verbodei. herkauwers en varkens in te vocien van uit Frankrijk, dit tot nader bevel. NIEUWE MESTSTOFKAARTEN De vcor het landbouwa: izoen 1945- 1946 uitgegeven meststoffenkaarteu zullen met 15 Augustus c.k. waarde loos worden. De r.oocüge schikkingen werden reeds getroffen tot de uitreiking, langs de Gemeentebesturen om van de nieuw: kaarten voor het seizoen 1946- 1947. D: r d:z: uitreiking niet tijdig zal kur.rvn geschteden voor de toe kenning der meststoffen voor de na- teelter. rullen de burgemeesters ge- macht °ri worden, voorloopige bons voor stikstof» n te geven, waarvoor dan later coupon Nr 1 zal moeten worden ingegeven. ALLE GERANTSOENEERDE EET WAREN MOGEN WORDEN OPGK DIEND IN SPIJSHUIZEN De spijshuizen mogen voortaan alls gerantsoeneerde eetwaren opdienen, op voorwaarde dat de eetmaleh ver strekt worde.» tegen rantsoenargels. Door toedoen van de Nationale Fe deratie der Belvlsche Hoteliers, zul- 3*n aan de belanghebbende hotelier» deelzegels voor brood en vetstoffen worden uitgereikt. HENNEPZADEN VOOR LIJNVISSCI1EBS Eerlang zuiien i.e lijn visschers !n het bezit van ©rn vischbewiis voor 1946, zich 500 gr. hennepzaden kun nen aanschaffen. De houders van een viechbewijs voor 1946 zullen zich vóór 21 Juli tot huii gewonen lev rancirr werden en hem hun een-elvirheidskaart voor leggen. Het vischbewiis gèeft recht op één enkel* inschrijving. «ten»- Werden benoemd Tot bijgevoegd rechter in de rechtbank van 1» aanleg t© Gent Hr Van Brusselon F. A. P. rechter in de rechtbank van 1" aanleg te leper, eerste substituut krijgsauditeur be velde Tot plaatsvervang-eaiid rechter in het vredegerecht van heit kanton Veurne, Hr Van Acker P. J., advo- kaat - pleitbezorger te Veurne Tot griffier 'bij de rechtbank van 1« aanleg te leper, de Hr 'T Kindt R. F., caardida^t - deurwaarder te Harelbeke, adjunct - griffier bij den. Krijgsraad te velde Tot griffier van het vredege recht van het kanton Poperinge de heer Norro, F. J. M. bediende ter griffie van het vredegerecht van het forste karnton Brugge Tot griffier van het vredege recht van het kanton Wervikde ffleer D,e Loose, L. A., bediende ter ÉÖffio van het vredegerecht van het Rtoeae kanton Kortrijk Tot substituut - prokureur des Konings to Veurne, de Hr Colpaert, substituut - krijgsauditeur te velde Tot aanvullend rechter in de rechtbank te leper, de Hr P. Colle, substituut - krijgsauditeur te velde Werd benoemd tot Notaris te Mee- IMsm de Hr A. Raveschot, Aövokaat «ti Liccmciaat in Notariaat, in vervan- van, Hr P. Ghekiere, ontslag- Maandag 15 Juli J.l. bad teD; Panne een heerlijk fesst plaats. 't Weder nam geen deel aan de feest viering, die niettegenstaande dit, toch heerlijk- van stap:l liep. De optocht werd gevormd, vóór het Gemeente huis waarop vervolgens in de Sint- Pieterskerk dc kerkelijke plechtigheid plaats greep. Het Gemeentebestuur en alle maatschappijen waren verte genwoordigd en de ontvangst, alsmede het vergasten op den eerewijn. had plaats in het Casino. De Burgemees ter hield daarop een rede en schetste een beeld van het hard© leven van elk afzonderlijk der Jubilarissen te meer daar er zioh onder hen eens tiental IJslandvaarders bevinden. PlatlnabruUoft vieren werden bijzon der bedacht. Visscher Bulteel heeft 6 IJslandireizen achter den rug, ver blijft thans 87 jaar ln de ouderlijke woning en is overgrootvader. Na de toespraak van den Heer Bur gemeester werd het nationaal lied aangeheven evenals het zoo sympa thieke Duinenlied dat luidruchtig werd toegejuicht en zelfs door de oud jes meegezongen. Aan het slot van het feest werd overgegaan tot het uitreiken van bloemen en. geschenken. Op otüü» foto Wenboven 'hetoSén we dé tpHBCbe groep Jubilarissen. Hét was een echte krachttoer zooveel Ju- bileerende echtparen samen op de gevoelige plaat te krijgen, We hebben cr aldus: Platina Bruiloft: Bultheel Am and en Mylle Joanna, ■gehuwd 6-7-1881, Brouwerastr. 29. Diamanten Bruiloft: Deferens Alexander en Matsaert ElLsa, gehuwd 20-5-1886, Bortieriaan 18. Gouden Bruiloft: Blonde Emiel en Debra Mathilda, gehuwd 18-11-1892, t&eelaan 68. Decrop Déairó en Velghe Odlla, «gehuwd 20-1-1894, Walkiessbr. 10, Looae Fellcien ©n Debaene Maria» gehuwd 26-4-1894, Kasteelstraat 30. Cuvelier Camiel en Wijbou Sidonie, gehuwd 2-8-1893, Kasteelstraat 4G. Decamp Déslré en Van Hoof Marie, gehuwd 29-12-1896, Ollevlerlaan 48. Bcaivie Felix en Jaoobs Marie, 'gehuwd 19-11-1894, Ambachtstr. 11. Moeyacrt Jules en Henderyckx Emma, gehuwd 14-7-1896, Veurnestraat 102. Ta"hón August en Vandevelde Eliza, gehuwd 15-10-1895, Veumestr. 275. Schoolaert Julius en Rlethaeghe Cam., gehuwd 13-2-1889, Marktiaan 22. Roubault Paul en Duohemln Emma, gshuiwd 23-1-1894, Veurnestraat 303. Ryssen David en Veibanck Eugenie, geh. 16-5-1894,Lljnvlsschcrsstr. 4. Vandenveeg&ete A. Butsearoen L„ gehuwd 19-8-1891, Vlsscherslaan 6. Zwertvaegher Hipp, en Dequeker M. men, cn staan dus niet op de foto: gehuwd 15-1-1896, Duinenstraat 29 Lambrecht Emile en Macs Maria, gehuwd 20-1-1894, Duinenstraat 49. Duyok Karei en Been Phtlomena, gehuwd 8-10-1890, Duinenstraat 51. Daele Florimond en Devroe Leonie, gehuwd 27-4-1893, Veurnestraat 41. Annys Pieter en Matsaert Clothilde, gehuwd 2-6-11-1896, Veurnestx, 147. Boels Pleter en Lenaers Ollsa, gehuwd 29-7-1892, Veurnestraat 14. Vamscheeuwljck Gust. en Thoorls M., gehuwd 22-1-1895, Veurnestraat 113. Vierden ook feest, maar bonden aan de uiterlijk* hiuMe geen deelne- Diamanten Bruiloft: Schoolaert Pleter en Matsaert Rosalie, gehuwd 29-4-1884, Brouwersstr. 6. Gouden Bruiloft: Vyaene Florimond en Legein Justine, geh. 6-2-1890, Nleuwpoortiaan 36. Calcoen David en Destoop Leontine, gehuwd 6-2-1893, Konlnkl. Baan 17. Ver Eecke Jer. en Merckx Frangoise, gieliuivd 29-8-1896, Doktersweg 4» «Het Nieuw» van de Week» wenscht de zoo talrijk» Jubilarissen van harte proficiat. De 17-Jarige landbouwerszoon Buck Lafever uit SoroitievMle (U.S.A.) nil de waarheid bevestigen van de spreuk dat wie dagelijkse!» een kalf kan op heffen eindigt met een gansche ko« in de lucht te tillen. Of hij c'aarin lukken zal is evenwel een ander paar mouwen, maar in alle geval» deze proefneming draagt toch de sympa thie weg van een Radiosocieteit die Buck telkens 5 dollar betaalt wan neer hij hiet kalf opheft. Bij hei) ter wereld koinen woog het kalfje 40 kgr. Bovenstaande foto die geno men werd wanneer hij voor de 85' maal het kalf optilt toont Buck uan 't werk, maar ondertusschen zijn de 40 kilokes er 95 geworden en... ver der nieuws zullen we waarschijnlijk nooit meer vernemen... natuurlijk uit Amerika. worden aanvaard te-gen betaling van 2,50 fr. (belgisch geld) per j week. Aanvragen ter druk- kerlj of bsdrag storten op post checkrekening 476360 van San- sen Gebroeders, Poperinge. Ook voor Belgisch Co ïgo, En geland, Amer.ka en a'.'e andere landen kunnen abonnementen aanvaard worden. Tusschen Dlnant en Neme» maakten twee Amerikaansche sold1* ten zich meester van een jeep, onder bedreiging met een revolver- Naderhand geraakte een der Amer1', kanen met jeep in de Maas, kf® zich redden, maar werd later aaf*" gehouden. M Te Schaarbeek is een ouder!u1* van 60 Jaar uit het venster eea^p 7* verdieping gevallen. De ongeluk" klg» werd met schedelbreuk opl* nomen en stierf kort nadien.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2