JÊÊÊÊÊÈmtj/eurnschkim Uit 't NiëawpoófiscRé Uit Y Biksmuidsche 't Meenensche De Bank van Roeseiare Is ook voor UW BEDRIJF de aangewezen Bank Zij is tot uw dienst 1 Hopteeleï^ I PHYT0SAM p'v-b'3* SOCIALE KRONIEK Verder uit de Pr ovincb UIT VEURWE lOUDERS I UIT VEURNE-AMBACHT. Vakschool St-Iclesbald UÏT KÏÊÜWPÓÖRT I LEISELE """•".CKAM? ALVERINGEM OEREN 1. Jónge MieisjeS in neb College (met Annie Shirley) Voor volwas- 'semien.. OOSTDUINKERKE UIT DIKSMUÏDE GROOTE INTERNATIONALE DRAFKOERSEN 120.000 Frank Prijzen. SINT-RIJKERS LOO UIT WERVIK UÏT MEENEN 'WOUMEN UïT HET STAATSBLAD R0ESELARE Zelef s !0i$ËIARi( 34, fgssoreSstracït Agentschappen j BRUGGE, 7, Dijver IEPER, Diksmuidestraat 22 VEURNE, Noordstraat 24 J H. R. Kortrljlr 13778. KANTOREN J ARDOOIE - DADIZBLE - LEDEGEM MOORSLEDE PASSCHENDALE RUMBEKE STADEN -StELOOIS- WINKEL. 124 li de Smet de Naeyerlaan 498, BRUSSEL. De Algemeene Vergadering der Nat. Fed. t Kamers van Handel en Nijverheid van Bel DE LOONSTOP IN HET BOUWVAK VERBROKEN GETEISTERDE AMBACHTSLIEDEN AAN ONZE LEZEF STADEN retl m den BnoonradingMUoal tM> rBïadzStes HET NIEUWS VAN DE WEEK S wV^ui*JVUwti"vvïrirïafV5;ïJVVtscvMVWi(!ï;\ lli I v&jw&tps.nr. n ZONDAGDIEN SX Apotheker Sierens, Vlorachhou- w-erstraat. Dokter: -- Fr. Maeyaert, Linden- droef. BURGERSTAND Huwelijksafkondigingen Van- derhaeghe Albert, houthandelaar, Veurne met Geeraerst Juliana, z. b., St Gillis. Jacques Jules, schoenma ker Vcume met Thomas Jeanne, leurster, Veurne. Smith Louis, sol daat Enselsch Leger, met Cyx Geor gette, werkster, Veurne. Temper- villa Gaston, werkman, Hoogstede met Semesael, naaister, Veurne. Thomas Marcel, uitgever, Pollink- htove met Decoster Raymohdie, z. b., Veurne. Huwelijken Deioor Robert, metaalbewerker, Oostduinkerke met Delanghe Godelieve, z. b„ Veurne. Geboorten Vanhove Frans, z. v. Augustus en Laixangé Lucia, De Pan ne. Viaene Franctae, d. v. Urbain en Hungenaart Julienne, Veurne. Dsgrieck Anna d. v. Jozef en Dolfen Georgina, De Panne. Hubrec.iit Gihislain, z. v. Hendrik en Duyck Elisabeth, Veume. Sterfgevallen Timmerman An tra, echte. v. Hiele Ludovicus, 87 j„ Houtmarkt 1, Veurne. Sinnaeve Andre, 16 j„ z. v. Raymond en Deleu Joanna, Veume. ONDERWIJS EN OPVOEDING Ouders, die bezorgd en bekommerd fijt om de toekomst van uw meisjes, feeft hen de gelegenheid- can zich op iun grootsche, doch moeilijke taai voor fe bereiden. In Veurne vindt ge de gepaste in richting waar gij uw kinderen kunt toevertrouwen aan flinke leermees teressen die uw meisjes op ean hoog peil zullen brengen en ze Vaardig ma ken om met open oog en gerust ge woed het leven in te gaan. In de Beroepshuisschool Vleesch- houwerstraat 22 Veurne, worden de meisjes van 12 tot 17 jaar geoefend in de kookkunst, de wasch de rtrijk, de schoonmaak. Daar ieeren ze* van jchigsaf de naald hanteeren. zoodat ze na korten tijd als flinke naaister-* tjes patronen tèe-kenen, knippen, pas sen, afwerken van hun eigen kleed jes en mantels, die van zusjes of nichtjes, en zelfs van Mama... De verstandelijke ontwikkeling ■houdt gelijken tred met dfe huishou delijke vaardigheid. All? vakken van het middelbaar onderwijs worden er volgens het Staatsprogramma onder wezen en in hun- gshëel afgewerkt want de school is erkend door Staat en Provincie er. staat crider beider inspectie. Elk jaar'krijgen de leer- ling-en die in- de' examens slaagden een overganigsdif)loma eh ha he.t 4° leerjaar wórdt een officiéél exaliien afgenomen dat recht geeft op een officieel diploma. Voor de meisjes die zich graag op werken tot typiste of reken-plichtig® in een handelszaak bestaat in voor noemde inrichting een handelsaf- deeling, waar ze een officieel examen afleggen en het diploma, bekomen. Vosl van deze meisjes zijn reeds werkzaam in een of andere zaak-en. brengen een niet te misprijzen steun in het gezin. Ouders, wilt ge U vergewissen van de degelijkheid der school, bezoekt de tentoonstelling van de werken der leerlingen op 28, 29, 30 en 31 Juli in de lokalen van het gesticht. Vleeschhouwerstraat, 22, Veume, Ailen naar de Tentoonstelling Ingang vrij Daniel De Ha-sr-e- laan. (294) KLEINXINDERFËEST Miet kindertjes van vier tot zes jaar voor 't publiek op de planken ko men mag -gewaagd nesten. Te dur ven denken dat net mogelijk is dat publiek gedurende meer can twee uren inspaning te houden met al lerlei wisjewasjes door kleuters weergegeven, mag als vermetel wor den Desfcempeld. Dat hebben de be- waarsehoolmaesteriessein van Veume- center en Ni-euwstad noch thans ge durfd en gedaan, de eerste op Zondag 14 Juli, de tweede op Donderdag lts Juli. En met succes voor zooovsel we mi reeds wetan. Zondag 14& zat de zaal Patria nokvol met belangstellende ouders vergezeld Van hun kind-eren, groote en kleine daarnevens geestelijke en wereldlijke overheidspersonen en an dere nieuwsgierigen tegen kleingeld. Te vier uur stipt, gordijn op. Oh 1 Oh Wat een zee van licht, wat een speiering van kleuren 1 Om te begin nen een godsdienstig tafereel in le vende beelden opgehemeld met zang en tegenzang, met rythmische ba we gingen. Volgden dan allegorische dansjes, liederen en voordrachten! met gebaren tot zelfs een sprookje in drie bedrijven. Verschenen, daar achtereenvolgens, kleurig en fleurig uitg-edoscht, grospen jongentjes, groe pen meisjes, ook gem-e-ngde groe pen al naar 't geval en zender on derscheid van rijk of arm, groepen die moesten uitbeelden kabouters of engeltjes, boo as geesten of goede feeën, aardsche wezens of hemedin- gen-, tot zelfs O. L. Vrouwtje en het Kindje Jezus, Twintig vroolijke iris- sclve nummertjes opeenvolgend zonder rustpoos een heel programma waar achtig. Uitbundig handgeklap betuigde her haaldelijk 6e ge-est-drift van de toe schouwers. Men hoorde niets dan lof uitspreken over alles wat ten tooneele werd gevoerd. In het gemoed van de ouders die aanwezig waren steeg zon der twijfel een gevoel van dankbaar heid op voor de ontzichtbare leid sters die fijne kindertuiniersters van de Pannes braat en d-e Nieuwstad Veume. Maar die dank werd door niemand uitgesproken vóór het pu bliek. Ben spijtige verwaarloozmg voor wi-en het toekwam zulks te doen. Hieir zij dan dus te luider dank ge zegd aan de Eerw. Overste en de Zusters van de H. Gehoorzaamheid te Veume die zich sinds zooveel ja ren inspannen om de eerste opvoe ding van de jeugd in deze stad te Verzekeren. A. J. N. v/at vangt ge aan met uw groot geworden jongens? Weet U, dat de toekomst van velen onder U, alleen verze kerd wordt door een degelijk TECHNISCH ONDERWIJS? Wil uw jongen mecanicien, moto- rist, draaier, electricien, schrijn werker of meubelmaker worden? Hij koms, na zijn schooltijd, op 12 September naar de te Veurne, om er den grondslag te leggen van zi.jh latere vaardigheid en van een schoone toekomst. Inschrijvingen eiken Woensdag voormiddag, van 10 tot 11 u., op de Vakschool, Pannestr. 54, Veurne. HET BESTUUR. ZWEM- EN KANOCLUB Het bestuur van de V. Z. K. C. laat weten dat de kabienen aan de zwem plaats het Jaagpad toegankelijk zijn voor het publiek. Alle dagen van 5 tot 9 uur. 's Zondags van 11 tot 12.30 uur. De huurprijzen der kabienen zijn als volgt vastgesteld Voor tie leden (Op vertoon der Iidkaart), 2 fr. per hoofd. Abonnementen per 14 dagen, 20 fr. per ma-and, 35 fr. Voor niet leden per hoofd, 4 fr. Abonnementen per 14 dagen, 40 fr. pe-r maand, 70. fr. Leden en abonnementen wcrcten aanvaard bij J. Lucid-arme, Statie- plaats, 3, Veume. WEET GIJ... Dat de Boetprocessie een ju bileum-omgang zal -doe-n, dit jaar. Heit is immers 300 jaar geleden dat de processie -haar eigen omgang deed, nl. 'in 1646. Daarom zullen ditmaal ook de jubileum-wagens den boete tocht m-e-demaken. Dat verder de (groep der Is raëlieten en de Hosanna-groep wórd- den uitgebreid. Dat hst Barebt-a-inuseum weer opsn is en kosteloos kan bezichtigd worden ln de bovenzaal van het stad huis. Dat de C. V. P. Veurne haar definitief bestuur verkozen heeft voor 't loop-end jaar. Dat de Gulden Sporen-viering ln het Vlaamsche land en ook te Veurne zeer pover geweest ls. Geen enkele vlag te Veurn-e. Dit is een ongezonde toestand. Wij hebben- ons niet te schamen v-cor de Vlaamsche Leeuw», die door enkelen misbruikt werd, maar die in groote meerder heid zijn klauwen getoond heeft, van den beginne af, aan een snooden vijand en verkrachter. Vlaanderen moet weer zi-ch ae-lf- zijn, fier, vrij en vroom. Da-t er voor Veu-rnie-Kermis... scheen weder besproken is. (tenzij de 10% afslag ook toepasselijk zou zijn D Dat de Vakschool St Idesbald te Veurne, een bijgeweig-de afdeeling heeft met Cursus over Snit en Con fectie (M-anskostumen) en dit el- ken Maandag van 9 tot 12 u. en '/an 2 tot 5 u. Met Diploma na 2 jaar Het schooljaar begint met half Sep tember, Voor Inschrijving en voorwaarden ben buire-ele van d-e Vakschool, 54 Pam- nestraat. V«u-me, e-lkein Woenedag van in tot 12 uur. ma"1 w DIU VENPRIJ SVLU CHTEN lokaal «De Werkman», bij Oscar Pescheemaecker AR.HAS1. Deburchgraeve Juilen; 2. Dolfen Cyriel; 3. Descheemaecker Albert; Bllllau Eugcen; 5. Gaethaf' Henri; 6. Bllllau Eugeen; 7. Verscheure Gentll; 8. fcauweller Jos.; 9. Lonéke Henri; 10. ,Verha-ghe Joris. BRETEUIL: 1. Gcrmonpré Albert; 2. Bonte Camlel; 3. Dolfen Cyriel; 4. Van- jlayes Josef; 5. Deburchgraeve Jullcn; 8. Jpejaeghere Marcel; 7. Muyllaert Pam- f&hll; 8. Gaethaf Henrl; 9. Eeckhout Hen- jfi; 10. Degraeve Maurice. Lokaal Gansch Alleen», bi] Jos. yanhvfte: BRETEUIL! 1, xuubaert Drbaln; 1 Houteman G.; 3. D-:aever V.; 4. Titeca B.; 5. Desaever V.; 6 Bonami MJ 7- Ferret; tl. Bril A.; 10. Cortlier G. N»" het Jubileum der Muz-lranten. Verleden wéék gaven we verslag met. belofte dees week de rede mede te dee- leri door den Hr Burgemeester uitge sproken, Hier volgt-ze. Geachts Jubilarissen Achtbare Muzikanten, Achtbare Toehoorders. Het is mij een aattcename plicht als Burgemeester van Lelsele in naam van het Gemeentebestuur van Lelsele en de ingezetenen van onze Gemeente aan U Butstraen Jerome, als 60-jarigen spe lend lid en Onderbestuurder onzer Mu ziekmaatschappij aan U Blanckaert Au gust en Maelstaf Jules, als 50 - jarige spelende leden in onze Muziekmaat schappij deze hulde te mogen brengen. Meer daii de helft ëener eeuw is voor hij voor eeuwig in den stroom der tij den weggezonluh cn op dien verleden tijd moogt 'gij allen met blijdschap en fierheid terugblikken. Gedurende dit lange tijdvak zijn geen enkel oogenblik de banden van wederzijdsch vertrouwen, van vjU-eeniging en verstandhouding onder gebroken geweest, integendeel, ge hebt ze voortdurend weten dichter én dichter toe te, halen. Wij allen zijn getuige van het goede dat Gij de Muziekmaatschappij St. Ce cilia van Leisele bewezen hebt door Uwen i-ever, werkzaamheid en opoffe ring van het goede voorbeeld waarvan Gij ons allen zoo menigvuldige bewij zen hebt gegeven. Ja. konden Uwe speeltuigen spreken, konden zij voor een enkel oogenblik de spraak verleend worden. Zij zouden U zeggen Wat aardige en afwisselende dagen hebben wij binst die lange jaren ontmoet?»... dagen van vreugde, da gen van droefheid, dagen van ingeto genheid en van Godsvrucht. Dagen van Vreugde, wanneer wij door onze blijde tonen het een of andere ge zellig feest mochten ooluisteren dagen van Droefheid wanneer onze jamme rende en snikkende stem, hartverscheu rende weeklachten liet hooren op het graf van een te vroeg ontrukkenden vriend, weldoener, een medelid; dagen van Ingetogenheid en Godsvrucht wan neer wij onze welluidende bede in de Processie ter eere van het Heilig Sarcra- ment hemelwaarts deden opstijgen om de zegen van God over een Gansche Pa rochie af te smeeken. ...En zoo ls deze lan|e reeks van ja ren vervlogen tot U aller eer, tot ons aller voldoening, tot voordeel en wel zijn van de gansche Gemeente. Binst Uwe lange loopbaan als werkende leden der Muziekmaatschannlj St Ceci lia van Leisele hebt U te worstelen ge had met allerlei moeilijkheden. Er heb ben onstuimige wolken over Uw hoofd gewaaid welke dreigden U te verplet teren. doch bi] ieder gevaar verdubbel- det Gij Uwen mood en zelfs de twee oorlogen die wij beleefden, konden uwé wilskracht als Muziekliefhebbers niet verbrijzelen. Gij spraakt elkander Eendracht en volherdlng in, en trots alle hinderpalen hebt Gij alle moeilijkheden overwon nen en 'onze Maatschappij steeds hoo- ger in aanzien weten te brengen. Ja. de gezichtseinder is thans zelfs roos kleurig; onze Maatschappij bloeit steeds meer 'dan ooit. De jonge krachten zijn daar om den weg verd op te trekken; de opkomende zon der Muziekmaat- schappil lacht ons tegen en laat ons op vele schoone dagen verhopen. Dien bloei van onze Maatschappij, de' onderlinge verbroedering eerier gansche Gemeente, hebben wij grootendeels aan U te dan ken. Ontvang dus op heclan het loon Uwer werkzaamheid en getrouwheid. Dat het Eereteeken dat U weldra op de borst zal gehecht worden U een aandenken zij van" roem en eereene getuigenis van moed en volherdlng. Dat het voor de Jeugd een prikkeling weze om Uwe voetstappen trouw na te leven en voor ons alien het zinnebeeld van trouw- he'd, verbroedering en eendracht. Laten wij nu ons glas ledigen op Uwe Gezondheid, op uw' lang leven en op den Bloei van onze Muziekmaatschappij o.„, ce'lia. Velokoers. O» «wndar 21 Juli. Nationaal Feest, ter geL.;,rnheld van Nteuwpoortekermis, groote velokoers voor alle Beginnelingen, 1.509 fr. prijzen, met medewerking van de Boeren, Herbergiers, Handelaars en ail? Neringdosners. Inschrijving vanaf 15 uur. ln «Het Gouden. Hoofdbij Henrl Morlion en vertrek te 16 uur stint-. Aankomst aan De Rhetoricabij Germain Depuydt. Burgerstand der maanden April-Mei-Juni 1946. Geboorten. Billlet Paul z. v. Louis en Decroos Maria. Wackenier Dina, d. v. Richard en Dleusaert Joanna. Coutsreel Josephine, d. v. Joseph en Booghs Maria. Vandersteene Maria, d. v. Cyriel en Planckaert Ircr-a. Coutereel Isidoor, z. v. Marcel en Booghs Martha. D'haene Jeanne, d. v. Alois D'hooge Maria. Vanthournout Genevlêve, d. v. Albert en Zulma Ra mon. Kino Noel, v. Joseph en Dehaese Maria. Vanelslande Nora, d. v. Michel en Devrieidt Rachel.— Vienne Danny, z. v. Albert en Vandlcke Simonne. Huwelijken. Declerck Gaston, landb. en Lemahleu Irima, landh, b. v. Alveringcm. Vansteenlandt André. aarde .v., v. Polllnkhove en Verheyde Eugenie, werkster, v. Alveringem. Overlijdens. Louwagie Cyriel, landb. 93 J., echtg. v. Catteeuw Bertha.— De- bever Rene, z. b. 86 J., ongeh. Se- nave August, kieken en konijnenkoop man, 78 J., wed v. Maria Dccloedt. Vandoorne Julius, werker, 69 J. ongeh. Vanhille Eugenie, werkster, 81 j., wed. v. Carolus Loones. Cornette Blanohe, z. b., 18 J., d. v. Cyriel «a Hannon Ellsa. Burgerstand. Huwelijken. Vannevel Jor la, landb. v. Veurna an Gheeraert Bather landb. v. Oer en. BURGERSTAND Geboorten Hamers Annette, <5. v. Gaspard en Dccraemer Maggie. Legein Roger, z. v. Frantic s en Bon jé Albsrtlne. Overlijden Clcet Isidoor, Wed. v. Vintit Antonte, 76 j. Huwelijksafkondiging Oscar Joan, Jearaar wonandie te Nieuwpoont en Taingjhe Maria, regentes, te Jette. Huwelijk Forme-syn Louis, be diende, ta Nieuwpoort en Vande- casteeie Maria, z. b., to Nieuwpoort. APOTHEEK SDIENST Apotheek Oools, Marktstr., Nieuw poort, open v. 10 tot 12 uur en v. 16 tot 18 uur. - CINEMAS NOVA l'Elephanit BoyEen wildennits-fiiim, Voor allen aanbe volen. CENTURY Lea Hibusticrs (met Franciska Gaal) Avonturen film. Voor allen. Verandering vanjprogrammu den Dinsdag, Woens dag en Donderdag. 2. Samenzweerders, Onbekend. BENOEMING Tijdens de Gemeenteraad van 11 Juli 11. werd den lieer J. Van. Cau- wenberghe 'benoemd tot vast Ge meentesecretaris dor Stad Nieuw- pc-ort. Burgerstand. Geboorten. Van Hulle Huguette, d. v. Henri en Monballiu Adronia. Lyoke Jacqueline, d. v. Marcel cn Ra- baut Bertha. Banrmens Gilberte. d. v. Josephus en Bedert Agnès. Vynck Anita, d. v. Pieter en Lycke Angela. Beerlandt Erie, z. v. Gabriel en Leye Agnès. Huwelijken. Van den Bussche Maurits, timmerman, te Veurne en Lycke God-lieve, z. b. te Oostduinker- ke. Sarrazyn Richard, werkman, en Geryl Gabriella. z. b., b. te Oostduin- kerke.Leye Roger, metser en Dedrie Sylvia, wed t. Mahieu z. b. b. te Oost- dulnkerfce. Sims Clifford, Britsch korporaal, en Roux Ghlslalne. z. b., te Oostdulnkerke. De Man Albert, pas teibakker te Nieuwpoort en Clauw Ra chel, z. b., te Oostduinkerke. De- bruyne Georges, landb., en Geryl Au gusta, z, b., h. te Oostduinkerke. Werrebrouok André, werkman te Lom- bardsijde, en Dome Ida, z. b., te Oost duinkerke. Dutrieux Henrl, visscher, en Bos Madeleine, z. b., b. te Oostduin kerke. Deblieck André, eleetrleker, en Verbanck Hilda, z. b., b. te Oostduin kerke. Overlijden. Legein August, mees tergast, "45 1., echtg. Beschuyt Andréa, te Oostduinkerke. 21 Juli-viering. Door het gemeentebestuur, wordt op onze nationale, feestdag, met medewer king van alle plaatselijke groepeeringen, een optocht georganiseerd als hulde blijk aan ons Vorstenhuis. Door haar aanwezigheid langs den doortocht van den stoet, zal de bevol king haar gehechtheid aan ons Konink lijk huis betuigen. Verbindingen met tram en autobus. Locale tramlijn Koksijde-Bad Oost- duinkerke-Bad over de dorpen In Oostduinkerke-Dorp naar Koksljde vanaf 7.30 u., om het uur tot 20.30 u. In Oostdulnkerfce-Dorp naar Oo&t- duinkerke-Bad vanaf 7.13 u.. om het uur tot 20.13 uur. Autobus van Oostende op Veurne te Oostduinkerke-Dorp 7.34 u. Veurne: 7.55 uur. Veurne. op Oostende, te Oostduin- kerke-iDorp 20.31 u. Oostende 21.25 uur. Uurtabel buurtspoorweg De Panne - Oostende tot en met l Sept. Naar Oostende: te Oostduinkerke- Bad. 5.57 u. (dorp 5.50: u.) 6.57, 7.57. 8.27 én te 8.57 u. verder om de 30 min. tot en met 21,57 u. Naar. de De Panne te Oostduinker ke-Bad; 6.05 u. (dor"> 6.12 u.) 7.20, 8.20, en te 8.50 u., verder om de 30 min. tqt en met 23.20 u. Weet ge dat... Dhr Djcat Roger officfe&l als politiecommissaris van onze gemeen te werd aangesteld. Gedurende de laatste gemeente raadszitting, Dhr Dedecker Kiairel be vorderd werd tot gemeentesecreta ris. BURGERLIJKE STAND Van 7 tot 14 Juli Geboorten. Thevelin Willy, z. v. Camille en Deman Magdalena, D'i- sele. Musseeuw Georges, z. v. Al- fons en Vanbelleghem Angela, Zande. Ds Meulenaere; Frans, z. v. André en Duri-e Eisabeth,. Woumen. yer.- mote Magda, d. v. Carolus en Dè- visch Irma, Beefst. Dedeurwaer- der Johanna, d. v. Remi en. D;zut- teré Maria, Doolaeghestr. Diksmuide. Vanelslander Rita, d. v. Camiel en Maes Gerarda, Eesen. Dusender Roza, d. v. Achille en Seyrynck Ma ria, vladsloo. Vera'verbeke Noël, z. v. Constantin en Desender Ger- maine. Keiem. STAD DIKSMUIDE op 21 en 25 JULI 1946 (Kermisweek) op het plein VandeWeghe, om 2.30 u. Uitstekende verbindingen met trein, tram en autobus. (246) GRÓOTE JULIKERMIS 1946 PROGRAMMA: Zaterdag 20 Juli: Te 19 uur: Mu ziekuitvoering op perron Stadhuis door de Vrijzinnige Fanfare. Zondag 21 Juli; Te 11 u-ur: Plech tig Te Deum in de dckar.nl? kerk; Te 11.30 uur: Muziekuitvoering op perron Stadhuis door «Kath. Bur- gerskring»; Te 14.30 uur: Groote Paaridenioopwedstrijden op plein Van- de weghe; Te 15 uur: Groot? Vin- kenprijskamp. Maandag 22 Juli: Te 11 uur: Bei aardconcert, door Hr J. Vanblaere; Te 14.30 uur: Handboogschieting aan St-S©baetiaan»; Te 16 uur: Groote Velokoers voor beginnelingen in IJaerlaan, 1.000 fr. prijasn. Dinsdag 23 Juli: Te 14.30 uur: Groote Baankoers voor Juniors, 5.COO frank prijzen; Na koers, in Beerst- straat, allerlei Volksfeesten, met Vuur werk als slot. Woensdag 24 Juli: Duivenvlucht uit Ari'as. Donderdag 25 Juli: Te 14.30 uur: Groote P aardenloopwedstrljdie n op plein Vandew^ghe; Te 19 uur: Prijskamp in manllle bij Br. Van belleghem. Vrijdag 26 Juli: Biljartprijskamp bij J. Cocquel, en te 13 uur Trabol- ling bij Aimé Deketelaere. Zondag 27 Juli: K^ómen^iéting ■bij Willem Teily, Te 16 uur: Groote Voetbalmatch tusschen S. V. Diksmuide I en S. V. Nieuw.poort I. Maandag 28 Juli: Wijkkermis op «Wijk Achtervoet■vermakelijkhe den en besloten mst Vuurwerk. Zondag 4 Augustus: Kaaikermis, met allerhande vermakelijkheden en Zwem- en Kanowedstrijden. Aan alien een aangename Kermis. Gelegenheid hiervoor wordt U ten overvloede aangeboden» VERMAKELIJKHEDEN Ter gelegenheid van de groote kermis, groote vermakelijkheden in de cinemazaal op: Zondag 21 Juii, vanaf 3 uur; Maandag 22 Juli, vanaf 5 uur; Dinsdag 23 Juli, na de velp- koers (zie' programma); Donderdag 24 Juli, vanaf 6 uur. Met het vol ledig orkest Andréxuit Veurne, met grooten orgel. Cirkus Semay: Vertooningen vanaf Zondag 21 Juli tot en met Woensdag 24 Juli, telkens te 8 uur. Od Zondag 21 J uli dagver tooning met volledig programma. Cinema «Onze Kring», Wilgen- dijk, Diksmuide: Zaterdag te 20 uur. Zondag te 2.45, 4.30 en 20 uur: «La Citadellen, met Bert Donat en Ro salind Russel. Maandag te 3 en te 8 uur. Dinsdag te 20 uur: Soixante Années de Gloir?», mooie kleurfilm met Anton Walbrook. Burgerstand. Huwelijken. Vandendriessche Ge rard, apotheker v. Desselgem en Ma- rescau Agnes, z. b., v. St Rijkers. Lefebvre Maurice, landb. v. Poilinkhove en Vanhee Gabrielle, landb. v. St Rij kers. Goed nieuws. Hebb:n aan de Hoogeschool hun examen afgelegd: Matthys Roger, eindexamen In de Germaansche taal, met groote onder scheiding. Vanderfai'illie Louis, ingenieur Electro-Technici, met onderscheiding (1" Jaar). Aan beiden, alsook aan hun acht bare Familie, onse beste geiukwen- schen. Slecht r.ieuws. Op het grondgebied van Loo wer den deze week drie haarden van mond- en klauwzeer vastgesteld. Het noodige werd gedaan om de uitbrei ding van de ziekte te beletten. Gouden Jubileum. Donderdag 18 Juli vierden de echt- genooten Justin Vantoortelboom-Her- minie Moerman hun gouden Jubi leum. Geboren, de eerste te Nieuw- kapille, den 22-8-6S, de tweede te Noordsohote, den 6-3-72, werden bei den in den echt verbonden te Loo, den 30 September 1895. Om 10 uur had er een H. Mis van dankbaarheid nlaats, daarna officiee- le ontvangst op het stadhuis, om te eindigen aan een welvoorziene tafel. Iedereen had er aan gehouden aan dit feestje deel te nemen, want va der Justin en moeder Herminie zijn de vriend van alleman. En laat oris hopen dat vader Justin nog vele ja ren zal mogen helpsn het hooi in halen bij z'ijn zoon Marcel, zooals verleden week; datemoeder Herminie nog vele schoone uurties zal mogen doorbrengen aan d-e kaartetafel. En dat kan, want beiden zijn nog goed bewaard, oud missöhien, maar verre van Tterslëten. Uitstap. Op Initiatief van den Boerinne- bond wordt op Donderdag 5 Septem ber een reisje ondernomen naar de eilanden Beveland en Walcheren (Holland). De reis gaat ovef Eekloo, Gent, Hulst, Walsoorden (hier wordt ingescheept om de monding van de Schelde over te varen), G»:s, Mid delburg (Markt). ln den namiddag, rond het eiland; terug te keeren al over Kruizinge, St Niklaas, Kortrljk, Loo. Als men w:et dat de Duitschers van die eilanden een echte forteres- se hadden gemaakt, en dat die markt van Middelburg om zeggtsns wereld- Zie vervolg hiernevens. BURGERSTAND Geboorten. Bordau Christlane, d. v. Camille en Deprez Jeannette. Hoornaert Magda, d. v. Karei en Vanacker®, Magdalena. Santy Ro- sita, d. v. Daniel cri Bossuyt Elisa beth. Durnez Ghislain. z. v. Albert en Breyne Maria. Delvoye Berna- dett'e, d. v. Georges en Vansteienkiste Ivonna. Dhanschotter Freddy, z. v. Roger en Vanheule Andrea. Overlijdens. Br a em Edmond, 60 i., ongeh. Claeys Victorina, 70 j., echtg. v. Man-sis Alois, Huwelijksafkondigingen. Delvael Georges, fbw. te Wervik en Couckt Elza, fbw. te Kortrljk. Yerhaeghe Michel, autogeleider te Wervik en Gael Zelie, fbw. te Wervik. Du- vtenger Valère, velcanaker en Blieck Lucienne, naaister, b. te Wervik. Veirstoaete Albert, landwarker te Be- sriare en Verack Jeanne, huisvrouw te Wervik. Lebrun Jules, been houwer te Ukkel en Masil Madeleine, z. b. te Wervik. APOTHEKER VAN DIENST Mr Demazieir?, Nieuwstraat» PROGRAMMA DER VADERLANDSCHE FEESTEN Zaterdag 20 Juli, op Sint Maar tens- plaats: 'savonds om 20 u. Kunst-con cert gegeven door het Symphonisch orkest Kunst voor Allenonder leiding van; Mr A. Decreuk. Zondag 21 Juii, 's voor-middags te 11.30 u. Plechtig Te De-urn in d-e hoofdkerk waarna Bloemenhulde bij heb oorlogsmonument 1914-18 en bij den gedenksteen op de Leiebrug. Op-, tocht dér Vaderlaïiöschs M-aatschap- pijen over de Vrijdagmarkt, door de Nle-uwstr., Duivenstr., Steenakker- plaat.s, Vlamingstraat, Sint - Maa-r- tensplaats, alwaar Ontvangst van de Gerjoodigdèn op het Stadhuis, 's Namiddags te 17 u. J-euigd-DéfOé. Stijlvolle opmarsch van- al de Wer- viksche School- en Jeugdgroepen door de Ten Bri-e-lenlaan, Koma-nsbr., Leege Kruisse, Spelden,straat, Molen straat, S beenakker, Vlamingstraat, Simt Maai'tensplaats, alwaar- te 18 u. Jeugd-Meatiing ornder het motto De Jeugd komt aa,n het woord. Optre den. van De Wervikschs Nachtegaal-' tjesonider leiding van Mr Valere Vainbelle, Bestuurder van de Stedelijke Muziekschool. De groet -aan het Vaan del, Sameiizang. Spreekbeurten. Te 20 uur. Kunstconeert .ge-geven door de Koninklijke Groote Harmo nie, onder de leiding van Mr V. Van belle. Aandacht. De bevolking wordt verzocht met de nationale kleuren te willen -bevlaggen. EEN VLAAMSCHE KERMIS In de eerste dagen van de maand Oogst gaat te Wervik een grootsohe Vlaamsche Kermis door. De perso nen die er voor verantwoordelijk zijn schijnen er iets groots van te willen maken. Het programma wordt eerst daags medegedeeld. VACANTIEPATRONAAT Wekelijks zal er weerom vacantlo- patronaat zijn voor de meisjes den Maandag, Woensdag cn Vrijdag van af 2 u. Inschrijven op Dinsdag 23 en Woensdag 24 Juli van 6 tot 7u. inhei. Sint Pol, Duivenstr. ZEDENFEITEN De genaamde G, Jozef werd ln over treding genomen wegens erge zeden feiten. Het gerecht heeft de zaak in handen. FIETSWALSEN Vand-amme J. had zijn fiets la-ten staan in de poort van de herberg Au Due d'Orleansom er een pot te pakken. Toen hij buiten kwam móest hij de verdwijning van zijn ri.i-wiel vaststellen. D'Hanschotter A. liet zijn fiets staan aan de coiffeurswinkel waar hij binnen ginig'. Buiten gekomen stelde hi j de verdwijning van zijn fiets vast, die naderhand verlaten op de Ge- luwssteenweg werd aangetroffen. De politie zoekt naar de daders. BESCHADIGD De tabak va-n landbouwer Card-oen werd gswe-ldigd beschadigd door onbe kenden. Klacht wea-d bij de politie neergelegd. KINDERWELZIJN De eerste prijs van de groote Jaar- lijksch-e tombola in het kinderheil van de Duivenstraat is een schoon kinderrij-tniig. AJle ingeschreven leden mogen deelnemen en de regelmatig heid wordt beloond. VLAAMSCHE TOERISTENBOND Op Zondag 28 Juli uitstap naar De Panne met gelegenheid tot he-t -bij wonen Van de Boetprooefisie te Veur ne 55 fr., inschrijving ln het Hotel des Pompiers ONDERSCHEIDING In de wedstrijd die ter gelegenheid van het 47° congres der brandweer mannen te R'oese-lare doorging be de 4°. prijs. Proficiat aan bestuur en leden van 'het -korps. BURGERSTAND Geboorten Vamdenberghe Sl- monn-e. Liétaer Mare. Vaahau- waert Jacques. Maes Edith. Bee-uwsaiert Jacques. Wilïemyns Norbort. Vandorhacghe Georget te. Desomtbere Francine. Caytan Roland. Vanheeke Paul. Bos sier Joseph. Vanrioordjen Medard. He-imbang Christiaan. Bossuwé Jeaanine. Soete.Ronny. Dewae- le Gilbert. Grymonprez Jenny. Huwelijksafkondigingen. Car- reau René, 'bediende en Ducasbel An dréa.Larun-oy Prosper,on-derwijzer en Bultynek Liane, z. b. Snashfoid Derick, bediende cn Gosselin Mar tha, modiste. Laenen Florentin, monteer-der en Muylen Lucis-nne, fbw. HuwelijkenPearson Arthur, loodgieter en Pinm-oy.'Albine, z. b. Dem-eyer Richard, niekanieker en. De- kiere Adrienne, herbergierster. Vei-straet-e Sévère, bakker en Hcxighe Julia, z. b. De-wachter Marcel, vlas werker en Vanwontei-ghem Mar tha, z. b. Goeminne Maurice, vlaswerker en Dlerynck Zulma, huish. Overiijdcns Philips Julien, 26 Braeye Roger, 7 m. Wittouck André, 23 j. Va/nqua-tiam. Carl, lm. Blomme Catherine, 6 m. Vamiwalleghem Rcrmy, 4 m. Nyst Marie-Caroline, 84 j. Copman August. 9 j. Alleman Celine, 58 j. Collie Prudence, 67 j. Galloo Ma rie-Louise. VLAAMSCHE KERMIS Op Zondaag 21 en Maandag 22 Juli wordt in de hovingenvan de I^gia een Groote Vlaamsche Kermis ge houden, ingericht door de plaatse lijke Christen-Werkli-edcnorganisatle, ten voordeele van de Opvoedingswer ken dezer bèwagirig. Allerhande ver makelijkheden- staan op de dagorde. Alsmede het optreden van elke avond va.n het gunstig gekende Kabarat- Gezelsohap «Kaj-oksa», uit Brugge. Aan iedereen warm aanbevolen. Bedevaart. De txaditionerle bedevaart dar Sint- Vedastus parochie, aan O. L. Vrouw beroemd was vóór den oorlog, dan zal dat uitstapje voorzeker heel in teressant zijn.- Vertrek uit Loo, 's morgens om 5 uur (off. uur). Een gids gaat mede om uitleg te geven en om ens te voorzien van Hollandsch geld (als we er begeeren). De reis geschiedt per autocar Kosmos. Aantal plaatsen beperkt. Prijs 225 fr. Inschrijving bij E. H. Kapelaan, Loo. Wie wil meegaan, moet zich voorzien van een bewijs van burgerdeugd, tin einde een gezamenlijk paspoort te Hunnen bekomen. Niet-led:n van den Boerinnebond mogen, ook mee, maar geen kleine kinders. Hartelijk proficiat. Onze hoogstudent, Heer Jozef Colaert, heeft zijn eindexamen afgelegd te Leu ven, met onderscheiding, voor dokter ln de- geneeskunde. Heer Henri Kastelein heeft zijn exa men afgelegd voor 't eerste jaar schei kundig ingenieur aan de Hoo'gere Tech nische School te Oostende. van West-Roozs-bske, zal op Zondag 21 Juli plaats hebben. Esn kostbare remonstrantie zal door de Meene- naars aan de Moeder - Gods overhan digd worden. HIJ HAD SLECHTS WAT UITGERUST Rond 23 u. toen H. Bertheloot, 32 jaar, wonende te Rolleighem-Capelle, zich in de woning van zijn patroon, H. R. Doom, slachter, wonende Kor- trijkstr., alhier, bevondt, hoorde hij plots dat den -auto van zijn baas in gang gezet werd. Dit voertuig stond voor de woning, en dit ten zeerste verdacht vindende, ging hij dade lijk zten» Op zijn zicht sprong- een mian uit de auto, en li-e-p haastig in de richting der Benediktij'nenstraat. Hij wea-d echter door den H. Berthe loot achternagezet en weldra inge haald in de Benediktijnensfcraat. Met de hulp van den H. Doom welke in- tusechen ook aangekomen was, wea-d de kerel naar de politiepost overge bracht. Ondervraagd verklaarde de kerel, een'inwoner der Volkslaan al hier, 34 jaar, afkomstig van Hale- wij-n, dat hij den auto niet had wil len ontvreemden, doch er slechts plaats Ingenomen had, om er wat in uit te rusten Niettegenstaande zijne verklaringen werd hij des anderen daags naar het Parket van Kortrijk overgebracht. Na ondervraging van den* Heer Onderzoeksrechter werd hij in vrijhexd gesteld. VAN ALLES WAT Camiel Doolaeghe uit Passchm- dale werd 16.000 fr. ontstolen na esn logist bekomen t-e hebben in een hér berg der Koningstraat. Bij Lerouige Gerard stolen 2 vrouwen uit Rijsel 2 flessohen li keur. Bij kon de vrouwen evenwel aan he.t tolkantoor terug-vinden en meteen de ontstolen waar ock. Van een 15-jarig meisje uit Torhout werden verscheidene kilo's koffie door de Rijkswacht aangesla gen. Dit geschiedde aan de autobus Meenen-Roeselane... en zij drceg de smokkelwaar in een speciaal daar toe gemaakt onderkleed. In 't station, op 't perron, ont- stond*ruzie tusschen zoon Jüllen en vader Cyriel Depuydt. De onwaar dige zoon sloeg en stampte zoo zijn vader dat deze geneeskundige zor gen moest hebben. COÖPERATIEF VOOR OORLOGSSCHADE IEPER POPERINGE Hat Staatsblad van 18 dezer deelt -de oprichting mede van een Coöpe ratief voor Oorlogsschade Voor Ieper- Popëringe en Omliggende, met als ze tel: Poperinge, Bertenplaats 19. Zijn als Beheerders aangesteld: HH. H. Notiedame, C. Bayaert, A. Minnekeer, D. Dupont, L. Candeel, J. Boed't, O. Verdonck, P. de Vinok; Commissaris: A. Van Wblleg-hem. Naamlooze Vennootschap I GOED NIEUWS M De Engelsche P.B.I. »-ptcdulcten, algemeen gébruikt in de g«. M kende hopcu-lturen van de Kent-streek, zijn thans ock in Belgi» ffl verkrijigibaar: yk NICOTAN: Krachtig standaard preparaat op basis via J ZUIVERE NICOTINE te gebruiken aan 1% (1 Uter in 100 liter water). DYNONE II: Uitstekend en gebreveteerd prod-ukt tcr be- strijd'lng van ROODE SPIN vcmietigit evsneens d* uv eieren- zowv-el a1^ de sjjin en larven. Bespaart hier- m door besproeiingen en tijd. 'j/ NICOTAN en DYNONE II zijn te verkrijgen ln origineel© oiige- fA schonden verpakkingen: het merk P.B.I. waarborgt de kwaliteit, H J'AN BRITANNICA INDUSTRIES Ltd. ALGEMEEN AGENTSCHAP: J» Voor alle Inlichtingen en aankoop wendt U tot den verkoo;>eT yl ter plaats (360) Er werd ons door de Kamer van Handel en nijverheid van het Arr. leper gevraagd, volgende m-e-dedee- lin-g op te niemen De Nationale Federatie der Ka mers voor Handel en Nijverheid van België is op Woensdag 3 Juli in e-sn Gewone Algemeeine Vergadering bij een gekomen. Nadat d-e Hoeren De Landsheer?, Voorzitter van de Kamer van Handel en Nijverheid van Gent Moens de Fernig, Voorzitter van de Kamer voor Koophandel van Brussel Sloss-e, Ondervoorzitter van de Ka mer voor Handel en Nijverheid van Vervie-rsen Vandendriessche On dervoorzitter van de Handelskamer van Oostende geroepen werden tot den Beheerraad, werd er lezing gehouden van het Administratief verslag en ,van de redevoeringen van zijn Voorzitter Mr. Y. Fey: riek. Deze laatste heeft, namelijk, onze internationale ruilingen, de econo mische w-sder oprichting van België, het evenwicht tusschen d-e wedden en d© prijzen, de scherpzinnig» deeling van ons mogelijk werk noodzakelijkheid een fiscaal re in te- richten met het oog op, ce; lijkheid te deen -bestaan van een voor de belastingen en vooral, der toevlucht te nemen tot een ning, het bedrag te vermen ni tot het moderniseeren van de r. male uitrusting, behandeld. Nadat'een verslag werd voorg over de wettige verordening va Handelskamors en over het om- al de administratieve diensten vj nationale economische groepecij te vereenigon in één gebouw va economie, heeft hij besloten me: dringenden opresp te doen aan Staat, de Vennootschappen en al de belanghebbend en opdat samenwerkende krachtinspar.r.i zouden bijdragen tot de verzek van het verhoocen van de v brengst en de ruilingen, die een van welvaart beteekenen voor land. AFHOUDINGEN AAN DE BRON DER INKOMSTENBELASTINGEN In afwachting van de goedkeuring door hot Parlement van het door de Regeering ingediende wetsontwerp betreffende de vermindering van de inkomstenbelastingen, deelt het Mi nisterie van Financien mede dat het d-s werkgevers toegelaten is vanaf de eerstkomende uitbetaling (na 16 Juni) der 1 oenen en wedden, naar de onder staande verhoudingen, de beiastimrs- bedragen te verminderen, welke bij de bron dienen ingehoud-en te worden, overeenkomstig de aanduidingen dei- bij het besluit van 10 Februari 1941 (Staatsblad van 14 Feb. '41) bevoegde tabel 1«q 1) tot 25% (inplaats van 70%) wan neer de belastbare inkomen hooger belcopsn dan de van Bedrijfsbelas ting vrijgestelde minima, doch over eenstemmen met een jaarlijksch bruto-bedrag van minder dan 30.160 frank 2) tot 50% (inplaats van 70 of 80%), wannéér de belastbare inkom sten schommelen van 30.160 ïr. tot Tot groote verbazing van velen wordt vastgesteld aat de loonstop, voor wat betreft het bouwbedrijl', e.n ijdel woord is gebleken. D: Mmister heeft de beslissing van de paritaire commisie aanvaard waardoor de loo- ne-n van het meerendoel dar steden en gemeenten in het land een dubbele venhocging enttergaa-neensdeels door het verhoogen van het loon, an derzijds doer de herclasss-ering van de gemeenten. In de categorie IV (landelijke ge meenten) is het loon gestegen van de gesohoolde van 12 fr. tot 13 a 14.50 fr. geoefende, van 10.90 fr. tot 11.70 0 13.05 fr. ongeschoolde, van 9.90 fr. tot 10.40 11.60 fr. In de categorie III (provincieste den) is het loon geste-gen van de ge schoolde van 12.90 fr. tot to.50 a 16 fr. geoefende van 11.65 fr. Tut 13.05 a 14.40 fr. ongeschoolde van 10.50 fr. tot 11.60 12.80 fr. Voor aannemers werkend in regie of bij aanbests-diag kan van deze loonsve-rhooging bij het berekenen van den prijs worden rekening gehou den, doch er wordt geen aandacht geschonken aan het geval van den l'abricant van steenen en bouwmate rialen die het loon van zijn vakman nen moet verhoogen van 12.90 fr. tot 16 fr. terwijl zijn toestaande prijs ge steund op een uitbetaald loon van 12.90 fr. moet verminderen met 10%. Hoe kan men met een. loonsverhoo- ging van 24% een prijsvermindering van 10% op zijn producten toepassen? De Ambachtslieden die door de oor logsomstandigheden geteisterd wer den, kunnen een aanvraag richten tot den- Heer A. de Pierpont-Surmont, Demotstr., 14 te Brussel, tot het beko men der vergoeding wegens opgeloo- pen oorlogsschade aan hun materi eel. Zij moeten bij hunne aanvraag de omstandige beschrijving voegen van de opgelo-open oörlogschade aan hun materieel, en een attest van den Bur gemeester, waarin deze betuigt dat de beschrijving der schade naar waar- fieid en juist werd opgesteld. minder dan 60.000 fr. 3) tot 80% (onveranderd) wai de belastbare inkomsten schomt van 60.000 frank, tot mind:r 100.800 frank. 4) tot 90% (onveranderd) wat de belastbare inkomsten schotnn van 100.800 frank tot minder 150.000 frank Te beginnen met een brute-; diging van 150.000 fr. dienen d' lasttngen afgshouden ten beloop 100% (inplaats van 90%) van hé drag dat vcorvloeit uit de in de b- bedoélde tabellen opgenomen aa: dingen. Het bedrag van de naar de b staande modaliteiten verschu! belastingen dient tot op de 1 decime afgerond. Aldus meet voor de 1 oor.trek'.;* die bv. een truto-inkemst 7,: hébben van 30.163 fr. tot 60.0; per jaar, de op de tabel van 194 gegeven taks met de helft vermi worden, ton ware de werknenw gens kinderlast vrijgesteld sou Zijn vrijgesteld van afhoud van belastingen aan de bron. de trek-kenden wier bezoldiging ce na vermelde maxima niet overs den FAMILIETOESTAN» Ongehuwden, uit den echt gesel: personen zonder kinderen, ws naars zender kinderen Gehuwd zonder kind id. 1 kind ten laste id. 2 kinderen ton iaste id. 3 kin-d-eren ton iaste id. 4 klnderm ten lasts id. 5 kind-eren ten la.ste i-d. 6 kinderen ten laste: id. 7 kinderen ten last? id. 8 kinderen ten laste id. 9 kinderen ten laste GEMEENTEN VAN 1° cat 2° cat. S» ca 18.150 14.933 l?.8r 21.6CO 17.190 15.21 25.200 19.630 17.19 23.800 22.400 19.20 37.700 32.100 29 30 43.950 38.350 35.55 57.700 52.103 49.30 67.700 62.100 59.30 82.700 77.100 74.30 95.200 89.600 86.80 107.700 102.100 S9.30 van ALVERINGEM, OEREN, RIJKERS. AVEKAPEL1 BULSKAMP, EGGEWAARl KAPELLE, HOUTEM-VEÜR' IZENBERGE, LEISELE, ZONNEBEKE, MOORSLEDE PASSCHENDALE: De lijstien van die gemeerd voc- regeling der postaboni mentcn, werden ln het posthi toor ingediend einde Juni gin Juii. Tot nu toe kres wij van bovengemelde postl raclen geen lijsten terug. I); ligt de oorzaak dat al de Po abonnementen van boven; noemde gemeenten vcrlcc woek hun blad niet ontving Wij zenden hun heden t' nummers: een van verlei week cn oen dezer week. Intusschen Schreven we nl het Postbcheer om uitleg wachten dus antwoord af v verder regeling. Burgerstand van 10 tot 17 Juli 1946. Geboorten. Degrave Eris. d. v. Albert en Irma Jacobs. Brackez Willy, z. v. Camiel en Henrictte Beau mont. RobSe Jeanny, d. v. Albert en Germana Provoost. Overlijdens. Verstraete Julie, 82 j., wed. v. Verfaillie Remi. La- maire Magdalena, 4 j., d'. v. Odiel en Vanpeteghem Amandine. Berichten» van den Bevoor- radingsdienst. Melkzcgels aan jonge lieden tusschen 14 en 18 jaar: De jonge lieden tusschen 14 en 18 jaar, deel uitmakend van ccn gezin welke geen melkkoeien noch melk koe bezit, mogen aanspraak magen op 4 zegels Nr 11 per rantsoeneeringsperlo- de. Woensdag 24 Juli a.s., tusschen 8.30 en 11.30 u., aflevering voor de periode Oogst aan de rechthebbenden, van 4 zegels Nr 11, mits voorlegging der rantsoeneerlngskaart voor eetbare pro» ducten van den rechthebbende. Bemerk wel: Er wordt slechts op dezen dag 4 zegels Nr 11 afgeleverd», wie zich niet zou aanbieden op dezen dng, heeft nog één kans, namelijk op 31 Juli daar opvolgend, dan ls 't afgeloepen voor deze rantsoeneerlngsperlode. Belangrijk bericht: Teneinde alle mis verstand te vermijden, wordt een laat ste maal eraan herinnerd dat het bu- gankelljk wordt gesteld' voor Jut bliek op Maandag. Woensdag t;i derdng van eke week,- enkel 's middags tusschen 8.30 cn 11.30 Het zal dus nutteloos zijn, zich r.' een anderen dng aan te bieden, Bijzcgtlf: Wie zijn bijzegcis of gcstelden dag niet. afhaalde, herb eon kans, namelijk op Maandag 11, 's voormiddags, tusschen 8' 11.30 uur. Overlijden: In geval van ov:* worden de naastbsstaanden d:i' verzocht de rantsoeneeiingskj' samen met de nog niet geldig g:»1 zegels terug ln te brengen op dei voorradingsdlenst; zooniet kuurt bijzondere- textielpunten niet word' geleverd* en stelt men zich a#n rijkheden bloot! Rantsoeneering vlcesch: Tcr ring aan de verschenen rantsosnrt tafel voor Oogst, wordt bepaald df zegel Nl' 9: 10-7-1946 recht gt' 150 gr. bevroren vleesch. Eir wordt opgemerk1»dat, ln stri.fd met wat verscheen ln art; dag- of weekbladen, voor tie tj rantsoeneerlngsperlode geen vis; olie, noch droge vruchten voorJtefj Uitreiking van kaarten roof J stojjen, aan de landbouwers vöCi glfte deden van een» bepaalde cfP! te aan «Aardappelteelt» t« 16 Maandag 22 Juli, 's yoormliMq deeling dcaer mKststofleneoupoW! stikstof. Verzoek idclt ap int» Ma U DleGcau

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4