SPORTKRONIEK FINANCIEELE KRONIEK DE RANTSOENTABEL Kroniek onzer Bevoorrading De 8. J. B. van Veume-Ambacht in actse op Zondag 7 Juii te Wuipen dkiF 20 Juli 1946. «HET NIEUWS VAN DE WEEK» TENTOOffSTELLING EN PRIJSKAMP VOOR PAARDEN STAD ROESELARE UITSLAG VAN DE GEWESTELIJKE PRIJSKAMP VOOR STAMBOEKVEE GEHOUDEN OP 2 JULI 1946 STAD MEESEN PAARDENPRIJSKAMP OP ZONDAG 28 JULI 1946 WOONHUIS-VILLA BIJVERDIENSTEN voor Meisjes en Vrouwen thuis. GEHEIMZINNIGE TOESTEL- LEN BOVEN ZWEDEN EN ZWITSERLAND VAN 10 JULI TOT EN MET 10 AUGUSTUS 1946 DE AUTOMATISCHE DRINKBAKKEN Q M T||eux NU IS ER NOC EEN NIEUW MODEL WELGELEGEN BAKKERIJ EN WINKEL MACHTIGE INTERNATIO NALE MAATSCHAPPIJ HANDELSZAAK IN WIJNEN EN LIKEUREN NATURAL A. A. DECONINCK, Godshuislaan 26-28, ROESELARE DE JUNIORSKOERS TE POPERINGE OP PAMELTJE-MAANDAG WIELRIJDEN BIJ DE BEROEPSRENNERS BIJ DE ONAFHANKEL1JKEN BIJ DE JUNIORS VOETBAL HAARGOLVING GROEPSREIZEN NOODSLACH! MBMMMHHHN «Eictdzijd* NATIONALE BANK VAN BEL(5IE De laatst gepubliceerde toestand op 11 Juli 1946 go: ft een lichte ver betering inzake kredietwezen. De om loop biljetten is verminderd met 175 piilüoen en de kredieten voor de pri vaat sector verminderen met 711 mil lioen. Dekking in goud en deviezen be loopt tot 37 milliard 89 millioen. De omloop biljetten bereikt 73 mil liard 30 millioen. POSTCHEQUE AMBT Per einde Juni 1.1. beloopt het aan tal geopende rekeningen tot 579.122. Het creditsaldo der rekeningen van particulieren bedraagt 17 milliard 272 millioen frank. Voor de eerste 6 maana van 1946 hebben de be wer kingen op de rekeningen 682 milliard frank beloopen, tegen 345 milliard frank voor de eerste 6 maand van 1945. WERKLOOSHEID Op 6 Juli 1946 beloopen de gecon troleerde werkloozen 47.831 uniteiten, Verdeeld als volgt: Provincie Antwerpen 15.594 Provincie Brabant 3.965 Provincie West-Vlaanderen 9.623 Provincie Oost-Vlaanderen 12.837 Provincie Henegouwen 3.286 Provincie Luik 1.547 Provincie Luxemburg 36 Provincie Namen 240 INVOER VAN AUTORIJTUIGEN Voor 1946 werden er 15.000 inge voerde autorijtuigen voorzien. Op einde Juni zijn er evenwel slechts 2.000 ingevoerd, hetzij een duizend tal komende uit Frankrijk en de an dere helft komende uit Engeland en de Vereenlgde Staten. FINANCIEELE TOESTAND IN FRANKRIJK Deze toestand is weinig schitterend «n plaatst den Heer Schumann, Mi nister van Financiën, in een zeer moeilijke positie en voor een onmo- geliiken toestand. Dé totale voorziene uitgaven In de verschillende budgetten, beloopen tot 700 milliard frank... en de ontvang sten welke voorzien werden. b:reiken $28 milliard frank. Hoe de minister er zal toe komen dit tekort van een $70 milliard frank te dekkrn, wordt tot nog toe niet vermeld. Wij vragen ons af, Is er nog redding mogelijk, vooral In een land waar het werk niet in eer wordt gehouden? CROOT-RRITTANIE In dit land wordt alles gedaan wat «enigszins mogelijk valt om den uit voer te verlioogen. Men wil alle mark ten in de wereld en ook het continent veroveren. In Mei 1946 is de uitvoer reeds hooger dan het maandgemid- delte van 1938. De uitvoer is in de laatste 6 maand verdubbeld. Groot- Brittanië werkt... en voert ongetwij feld de beste politiek. ENK! Pon.. Gulden Zweedsche Kroon Zwitsersche Frank Escudos Ncorsche "G'oon "^censche Kroon OFFICIEELE KOERSEN 176,625 16,52 12,1936 10,1275 1,7662 8.S3125 9.1326 TREKKINGEN Lotenleening 1938 m. rekking van 5 Juli 194G Af te lossen obligatiën: 21 reeksen, 't zij 210 obligatiën, uit te betalen met lot, van 15 October 1946 af. Een lot van 1.000.000 frank. - Reeks 1720-95. Twintig loten van 25.000 frank. - Reeksen: 103359, 105790. 118347,121643 125100, 138569 4189-53, 149681, 150104, 151417. 161573, 190140, 211214, 218532, 251893, 2C0684, 261672, 269445, 272127, 283399. Elke obligatie behoc ende tot een ultgekom-ene reeks, heeft recht op een tiende lot v-an het toegekend aan de reeks. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE 4 cf„ .1938 92° Trekking van 4 Juli 1946 Twee reeksen terugbetaalbaar met 100.000 fr.: 122030, 338029. Vijf reeksen terugbetaalbaar met 25.000 fr.: 130116, 130907, 276002, 309150, -325650. Twintig reeksen terugbetaalbaar met 10.000 fr.: 107228, 110392, 112829, 115355, 116566, 130508, 134937, 143358, 155751, 167012, 171046, 186565, 188967, 197842, 236247, 2-64597, 274996, 3122 :3, 322393, 335273. OPENSTAANDE INSCHRIJVINGEN Anglo-Franco-Belge des Ateliers de la Croyère - obligatiën 4 Ateliers du Thiriau - van 11 Juli tot 3 Augustus 1946. Brasseurs La-bor-Hamaut Rêunis - van 15 tot 29 Juli 1946. Awans-Frangois - van 11 Juni tot 30 Augustus 1946. OPGELET VOOR DE VALSCHE BILJETTEN! De Nationale Bank deelt mede dat eenige valsche bankbiljetten van 500 fr. verkleind type (type Londen), behoorende tot een nieuw namaak sel. in beslag genomen werden. D.e bijzonderste kenmerken van den nieuwen namaak zijn de vol gende Papier: Malsch en met weinig klank. Watermerk: Bekomen door het in drukken van een witte kleurstof op de achterzijde. Weinig zichtbaar op zekere biljetten. Duur: Betrekkelijk klaar en ver zorgd. De kleuren van den zeker heidsachtergrond zijn donkerder dan die van het echte biljet en deze der vorige namaaksels: de smaragde-groe- ne en wijnmoerroode tinten van het echte biljet zijn respectievelijk ver vangen in het valsch -biljet door olijf groen en bruin. Dit verschil in de tint der zekerheidsachtergronden is zeer merkbaar op; de voorzijde, in het uiterste rechteruiteinde van het bil jet (den slinger die het centraal mo tief omlijst en beperkt door een witte omlijsting). Do klcurteekening laat sterk te wenschen over, bijzon der in de rozet die de waarde «500 fr.» omlijst. Nummering: De nummering is de zelfde als deze van het echte biljet. Al de tot nu toe aangeslagen biljet ten dragen hetzij Nr KI 835.780, het zij Nr XI 730.634, hetzij XI 738.685. De biljetten die een dezer drie nummers dragon, mogen als valsch beschouwd worden. VIER VEURRNSCHE VOSSEN VLIEGEN VOL VUUR VOORUIT LARBBOUWCOMICE VEURNE TJITSAG VAN DE GEHOUDEN TE VEURNE OP WOENSDAG 17 JULI 1943, 54Ï08 Fr. prijzen en eeremetalen. 91 Ingeschreven dieren voor den Prijskamp. 1» Prijskamp: Hen-gsteveulens ge boren in 1946: 100, 75, 60, 50, 50 fr. 1. Wed. Vanhoutte Oamiel Wulver- inigean. 2. De-ban-dt Omer, De Moe ren. 3. Sen-eaael Marcel, St Rij kers. 4. Decroos Gerard, Egge- waartskape-ll-e. 5. Decrpos Gerard, Eggewaartskapelle. 6. Sloan, Jules, St Rijkers. 2® Prijskamp: Merrieveulens gebo ren in 1946: 100, 75, 60, 50, 50 fr. 1. Bruynoghe Urbain, De Moe ren. 2. Fouvry Georges, Veurne. 3. Noliet Georges, Steeinikerke. 4. De- bandt Om-er, De Moeren. 5. Vcr- meerseh M-arcel, Veum-e. 6. Notre- daram-e Henri, Bulskamp. 7. De-ker- vel Achiel, Viinkem. 3» PrijskampHengsten geboren ln 1945: 120, 100, 75 fr. 1. Vermeersch Marcel, Veurne. 2. Joye René, Veurne. 3. Swert- v-aeghier Cami-sk Wulverin-gem. 4. Joyê René, Veurne. 5. J-oye René, Veurne. 4» Prijskamp: Merriën geboren in 1945: 150, 125, 100, 75, 50 fr. 1. David Henri. Eggewarrtsk" nol le. 2. Drabanctt Omer, Pi Moe ren. 3. Vermeersch Marcel, Veur ne. 4. Dcband't Omer, De Moe ren. 5. Jove R-etné, Veume. 6. Deceunln-ck Basiel, Awekaoelle. 7. Bruyn-oghe Urbain, De Mc-eren. 5® Prijskamp: Merriën geboren ln 1344: 150, 125, 100. 75, 50, 50 fr. 1. Wed. Vnniboutte Cam iel, Wul- verimgsm. .2. Bulcke Gebr., Steen- kerke. 3. Bekaert Gearees, Adin- kerke. 4. Vandamme Jullen, Veur ne. 5. Bruynogïp Urbain, De Moe ren. 6. DTia.odt Omer, De Moe ren. 7. Be-keert Georges. Adtnker- ■ke. 8. Mark cv Henri, Bulskamp. 6® Prijskamp: Merriën geboren in 1943: 150, 125, 100, 75, 50, 50 fr. 1. J-oye René, Veurne. 2. Pat- foort Maurice. Houtem. 3. Ds- clrarck Oger. Koksijde. 4. Mahieu Maurice, Al veringen!. 5. IJewaele Daniel, Di Moeren. 6. Tempe-lae- re Oscar, Veurne. 7® Prijskamp: Merriën van 4 j. en meer: 175, 150, 125, 100, 73, 50, 50 fr. 1. Breuls de Tiecksn Adhemar, De Moeren. Vatidevelde Roger, Veur ne. 3. Decroos Gerand, Eggewaarts kapelle. 4. Decroos Gerard. Egge- waartskapelle. 5. Bruynoghe Ur bain, De Moeren. 6. Declerck Oger, Veume. 7. Swertvaegher C aan iel, Wulveringem. 8. Decroos Gerand, Eggewaartskapelle. 9. Debar-dt Omer, De Moeren. 10. Debandt Omar, De Moe-ren, 11. Bruynog'he Urbain, De Moeren. 12. Debandlt Omer, De Moe-ren. 13. Patfoort Cyriel, Wulveringem. 8® Prijskamp: Loten van 2 Merriën van 3 jaar en meer van -denzelfden eigenaar: 175, 150, 125, 100, 75 fr. 1. Decroos Gerard, Eggewaarts kapelle. 2. Bruynoghe Urbain, De Moeren.3. Declerck Oger, Kok sijde. 4. Vandeveldie Roger, Veur ne. 5. De-baradt Omeor, De Moe ren. 6. Bruynoghe Urbain, De Moe ren. om 14 uur stipt (officieel uur) Ruim twee maanden lang waren do B.J.B.-ers van de streek volop aan hei werk om Hun Paardemaest te d-oen lukken. lederen avond, na een lange dagtaak, waren ze bijeen Sekomeu cm nun leest voor te bsrei- ien en te oefenen, want dit feest moest de bekroning zijn van een reeks technische onderrictninigcn in hun vergaderingen. Hun Paardenfeest motst luku.on. Maar wie had ooit zulken uitsiag durven drcome-n Ben prachtfeesc nebben zij gegeven i Rond orie uur in ue:i namiddag waren de weiden van heer Georges Lammorant te Wulpen waar int feest doorging voic-p bezet. Op da daartoe gestelde tribune had-den ver schillende vooraanstaande personen plaats genomen, waaronder Mr. en Mevr. os Thibault de Boesinghe Z. E. H. Deken van Veurne de EE. HH. Pastoors, Onderpastoors cn Proosten van de omliggende gemeen ten he-er Breuls de Tieeh-en de heeran Scbry, Va-rabuggenhout en De- vel ter de he-eren Jonckheere, Ves- orts-Rijksopzie-ner, Lorxke en Van- heg'he hoer Mauri-ts Van Damme, Provinciaal Raadslidheer Albert Ge-ervaert, gewezen Diooesiaan Lei der der B.J.B. de heeren Burge meesters van V-eurne, Wulpen en om liggende. Met het B. J. B. - gebed, Bondslied en t 1 Sprt-skkdor w-erdt het feest tegire Da iiilangstelling steeg ten hoog ste wanr.eer bet défilé der paarden ©en aanvang nam, aangekondigd door bazuinenge.seha 1 uitgevoerd dooi de studenten van het College van geleiders pracii-tpaard-sn. Onmidd-riijk na dezen optocht be- Sonnien d-e verschillende oefeningen: e cuderdomsbepalingen, de beoor- deeling van de paarden met ee-n goe de boven-lijn, het aanbieden en de Stand-en. d-s beoordeeiing van de voe ten den stap en d-en draf der paarden, VAN HOOG HIERBOVEN Wil ik eenieder loven. Ik zal niemand storen. Mijn stem laat 11: hooren. Maar 'k bijt op mijn tanden Met bei m'n handen Zit ik te trekken Aan mijn haar. Want janverdekke *k Word stilaan gewaar Dat ik in alle hoeken Zal moeten roeken Om. beste vrinden - 'n Beetje nieuws te vinden Dat voor mijn paart Het penen, is waard. Zou U wel kunnen schrijven Met veel zessen en vijven Over dien coiffeur van Montlemac Die een volle bak Geld heeft gewonnen. We zullen 't hem maar jonnen. JSr ls toch niets aan te doen. Maar vijf miljoen Dat is, sakkerdom JSen schoone som. cm dan te eindigen met dan stap en den draf der loten van vier, acht, zes tien paarden te samen. Waren de eerste oefeningen eerder wat ernstig om hun technische ken nis, het toppunt d-e-r belangstelling steeg dan oc-k ten hocgste wanneer de loten van vier, acht en zelfs zes tien paarden te samen stapten en öraafd-en. Voor velen scheen dit iets onmogelijk te zijn, en toch lie-bben w-ï dat kunn-sn bewonderen vier, acht, zestien paarden te samen doen stappen en draven, en dit in de vol- maakste orde én van paard-en én van geleiders. Zulks was iets machtigs. Waarlijk men moest niet naar 3®: groote Nationale Paard-ewprijskamp te Brussel gaan zir-n om iets beter te kunnen bswon-de-ren. Wie in het programma-boekje het artikelDoel va-n ons Feestleest, zal nu overtuigd zijn van wat de B.J.B. van Veurne-Ambacht kan pres- tscren. Bet was geen prijskamp het was v-eel meer dan dithet was de bekroning van jarenlange opleiding en training, van paardenkennis en paardistibehandeling, maar vooral van vorming n-aar g&est en hart van den B.J.B.-er. Zondag 7 Juli heeft iedere toe-schouwer zich een gedacht kun nen vormen van wat een be-we-ging als de B.J.B. is. Een actie die reeds meer dan twaalf jaren in volle wer king l- Wie had dit colt durven d-enken in 1934 bij haar stichting Nu staan ze reeds met vijf af-deelin- g-en in d-e streek. B.J.B.-ers van Vcwr.e-Ambacht, uw feest was esn echt praohtfeest. Uw actie mag waarlijk gefeliciteerd worden en vooral uwe Leiders en Pi-oosten, Aan Z. E. H. Vanden- berglie van Nieuwpoort, de grootste bezieler van dit feest, moet een wel gemeend woord van dank toe-ge stuurd worden. Moge d-e B. J. B. - af deeling uit Veui-ne-Amtoacht nog steeds groeien in aantal en in degelijkheid. Een cud - B.J.B.-er. iHüsaaasHssaHHaiHa'ïassiHiiHBHfflH Maar 't schoonste van d'historle is, dat die man de'stiel uitoifendo van coiffeur ofte haarkapper en dat het reeds de negende maal is dat een figaro rr-'t 't groot lot gaat loopen. En dat hij gewoonweg en kalm ziin stiel -blijft uitoefenen. Hetgeen mis schien nog 't -beste is voor zijn ge zondheid. Want geld brengt geen ge luk, zeggen de menschen. Da's waar,zegt Marenta, «maar 't Is toch een schoon meubel». Ik geef Ma ren ta gelUk en heb maar één spijt, dat met de laatste trekking het voor mil niet beter was. dan den voor- laatsten keer. Belaas, het ging mijn neus voorbij Het lot zoo lang begeerd. Het wielken van de loterij, Dat draait voor mil verkeerd Maar wie er ongelukkig is Bij loterij en sp:l Bevindt in liefde, dan gewis Zich dik en dubbel wel. Is dat voor u dat ge dat zegt? vraagt Marenta en daarbij ziet ze mij aan met van die blikken die de pen in m'n hand doen bibberen. GELUKKIG DAT mijn vriend Lamme juist binnenkomt, daarmee hoef ik Marenta geen antwoord te geven. Maar 'k weet toch dat ze in heur eigen zegt, .uitgesteld is niet verloren, Manneke. En om de lieve vredte. waar lk zóó van hou, te bewa ren, zal ik dan maar met 'n nieuw hoedje of een paar kouskens af komen. Dat is een radikaal middel tegen kwaad humeur- Probeer het 10.000 FRANK PRIJZEN en 60 Eeremetalen Twee Jury's zullen fungeeren en ln volgende orde de paarden beoor deelen Renbaan I 1. Merrie-veulens geboren in 1948. 2. Merrie-veulens geboren hl 1945. 8. Merriën van 2 jaar. 4. Merriën van 3 Jaar, niet geprim. 5. Merriën van 3 Jaar, geprimeerd. Renbaan II 6. Hengst-veulens geboren in 1946. 7. Hengst-veulens geboren ln 1945. 8. Hengsten van 2 Jaar. 9. Merriën van 4 jaar en daarboven niet geprimeerd mogen gevolgd worden door htm veulen. 10. Merriën van 4 jaar en daarboven geprimeerd, mogen gevolgd wor den door hun veulen. Kampioenschap Een kunststuk en bloemtuil zullen toegekend worden voor de beste mer rie en voor den besten hengst. Algemeene schikkingen 1. De prijskamp ls aangeboden aan alle voorstanders van 't Bel gisch Trekpaard 2. Inschrijving per bulletijn ten laatste op 16 JulL Bulletijns te verkrijgen bij de Secretarissen Alfred Caenepeel, Slachthuis, leper of Albert Desmyter, St Elooi, Voor- mezele. Inschrijvingsrecht: 20 fr. per dier, te storten op postcheck Nr 302013. OP ZONDAG 14 JULI om 14.30 uur, in het Hotel de Ville te Meesen, algemeene vergadering met belangrijke voordracht door Hr Ing. M. Sys, Hcofrlstaatsveeteeltconsulent. IMSBSSSSBSSIEESSKBSIS&BgBia UIT TER HAND TE KOOP gelegen -te NIÉUW-POORT, Willem Deroolaan 43. Voor inlichtingen zich wenden: Zeelaan 260, Koksijde- Baden. (259) IRBBBiSSaSIBBaBSfflBSieBSBIBSElESa Een warenhuis uit de hoofdstad zoekt om breiwerk aan handige krach ten tegen goed loon toe te vertrcu wen. Vragen naar inlichtingen en voorwaarden sturen ter drukkerij on der Nr 314, die zal overmaken. (314) SBiaisiaeaagsBisBaissiasBBiSB&saB maar eens, beste Lezers, als uw zoete liefje ofwel uw andere hie-lft van 't bedde niet meer kan glimlachen... Lamme, die komt me zeggen dat hij ©t-n uitvinding heeft gedaan. Hij zegt dat zelfs zijn toekomstige schoon moeder hem gefeliciteerd heeft. Ze is nog niet h&.'iemaal in orde, nitt de schoonmama, maar de uitvinding. Volgende week, zoo vertelt hij, dan zult ge uwe liefste Lezereskens en beste Lezers kunnen wijsmaken wat ge wilt. Ik wil zeggen, kumjen vertellen over alles wat er In de we reld gebeurt. Want met mijn nieuwe uitvinding, daar makxn wij de reis rond de wereld mee ln enkele uurtjes. Miser moet ge mij nog niet* vragen, want er komt niets meer uit. Salut! En Lamme is weg. Ik zal dus maar geduld, hebben en afwachten. WE ZULLEN WTJ ook maar af wachten zei boer Nan-t, of ze'r door komen of niet. Het waren de arme biggetjes die erg ziek waren. Rap, rap, zei zijn vrouw, als ze zoo sterven, zijn we 't al kwijt. ïn de verte komt er «en auto aan. Laat ons gauw de beesten op straat jagen. Als ze overreden worden, trekken we toch nog schadevergoeding. Boer Nant zijn wijl was uit geslapen. VAN SLAPEN GESPROKEN. Hoe lang denkt ge zop dat een Higasoh van 50 jaar ip zijn leven heeft? Hewel, dat is zoo duiaond dagen. Drieduizend dagen of nachten is hij uitgegaan e» vljf- 1® PRIJSKAMP Stierkalveren geb. na 31 Dec. 1945 1. Vandierendonck Jules, Beveren R. 2. Wallays Octaaf, Oekene. 3. Hoflack Camiel, Stad-en. 4. Donatus Kin-da-s,Bever-en R. 5. Taillieu Gebr. Roeselare. 2e PRIJSKAMP Stierkalveren geb. vóór 1 Jan. 1946. 1. D-3-weerdt Camiel, Beveren R. 2. Obln Jozef Staden. 3. Seaien G-ebr. Rum-beke. 4. D'Hondt Camiel, Hooglede. 5. Depoofrter Alidoor, Moorslede. 6. De Burchgraeve Arseen, Westroo- zebeke. 3® PRIJSKAMP Jaarling-stieren geb. van 1 Juli 1944 tot 30 Juni 1945. 1. Syndikaat, Staden. 2. Remmjery Emiel, St-adem 3. Dumoulin Alfon-s, Rumbe-ka. 4. Syndikaat, Beveren R. 5. Syndikaat, Hooglede. 6. Syndikaat, WestroozEtoefce. 4® PRIJSKAMP Stieren geb van 1 Juli 1943 tót 30 Juni 1944. 1. Lor.ek-e Airn-é. Roe«elare. 2. Vanthuyne Lécn, Hooglede 3. Syndikaat. Wes-troore-bek-e. 4. Voncrayenert Maurits. Si aden. 5® PRIJSKAMP Stieren geb. vóór 1 Juli 1943. AFWEZIG. 6® PRIJSKAMP Vaarskalveren geb. na 31 Dec. 1945 1. Buffel Conrad, Gits. 2. Lammertyn Maurits, Hooglede. 3. Buffel Conrad, Glts. 4. Espe-el Georges, Stad-en. 5. Loncke Aimé, Roeselare. 6. Remmery Camiel, Rumbeke. 7® PRIJSKAMP Vaarskalveren geb. van 1 Juli 1945 tot 31 Dec. 1945. 1. Vandermee-rsch Gerard, Oekene. 2. Decuypere Theo Wed., Rumbeke. 3. Wallays Octaaf, Oekene: 4. Luyckx Achiel, Roeselare. 5. Dobbelaere Marcel, fcrijselare. 6. Pauwelyn Jeroom, Wesfrroozsbeke. 8® PRIJSKAMP Jaarlingvaarzen geb. van 1 Juli 1944 tot 30 Juni 1945 1. Objn Jozef, Staden. 2. D'Hondt Camiel, Hooglede. 3. Wallays Octaaf, Oekene. 4. Roelens Charles Wed., Rumbeke. 5. Vand-eputte Jules Wed., Moorslede. 6. D'Hondt Camiel, Hoogled®. 7. Wallays Octaaf, Oekene, 8. Wallays Octaaf, Oekene. 9® PRIJSKAMP Vaarzen geb. van 1 Juli 1943 tot 30 Juni 1944 1. Lammertyn. Marcel, Hooglede. 2. Lievens Gerard, Roeselare. 3. Remmery Emiel, Stad-en. 4. Dochy Geaaid, Oekene. 5. Dobbëlaere Marcel, Roeselare. 6. Wallays Octaaf, Oekene. 10® PRIJSKAMP Vaarzen en Koeien geb. van 1 Juli 1942 tot 30 Juni 1943 1. Vandermerseh Gerard, Oekene. 2. Roelens Charles Wed., Rumbeke. 3. Luyckx Achiel, Roeselare. 4. Vandermerseh Gerard, Oekene. 5. Obin Jozef, Staden. 6. Remmery Emiel, Staden. 7. Dumoulin Alfons, Rumbeke. 11» PRIJSKAMP Melkkoeien geb. vóór 1 Juli 1942 1. Vamdevcorde Carnisl, Staden. 2. Lammertyn Marcel, Hooglede. 3. Li-evens Jules, Moorslede. 4. Vandermerseh Gerard, Oekene, 5. Lievens Jules, Moorsl-sd-o. 6. D'Hondt Camiel, Hooglede. 7. Soenen Gebr. Rumbeke. S. Debevere Emiel, Beveren R. 9. Luyckx Achiel, Roeselare. 10. Lammertyn Maurice, Hoogled». 11. Debevere Alberic, Oekene 12. Dobbelaere Marcel, Roeselare. SEESEaassBEMEMussasraaigis Volgens den correspondent van den Daily Mailkwam een sigaarvor- mig en per radio bestuurd projectiel neer op het strand van Sundsval in Zweden. Twee andere dergelijke toe stellen wei-den waargenomen op an dere plaatsen boven Zwed-sn; beiden kwamen echter in een meer terecht. Volgens nadere -berichten vlogen deze projectielen aan een snelheid van 185 km. per uur. Het projectiel, dat op het strand te Sundsval neer kwam, maakte er een kleine 'krater, zonder tot ontploffing te komen, en bleek ln zijn vlucht een staart te hebben, die ongeveer 37 meter lang zou geweest zijn. Bij de vlucht ver spreidde het een zeer sterk licht. Het metaal ervan was zoo licht, dat het op lr:t water bleef drijven. Anderzijds wordt gemeld dat cok boven Zwitserland vliegende bommen zouden zijn opgemerkt. Naar de herkomst van dit tuig... zal w-el niemand lang moeten raden. MEDEDEELINGEN AAN ONZE LEZERS De tabel «Rantsoeneering der Eetwaren» van 10 Juli tot en met 10 Augustus 194G, verschenen in ons blad van 13 Juli, is deze welke door het Ministerie van Ravitailleering aan de pers werd medegedeeld, den dag vóór dat bedoelde tabel in het Staatsblad verscheen. Wij hebben tot onze spijt moeten vaststellen dat semmige gegevens verstrekt in de tabel welke aan de pers werd medegedeeld, niet overeen stemmen met deze door het Staatsblad gepubliceerd. Hieronder deelen wij aan de hand van de officieele tabel, de juiste gegevens mede. Aantal Geldig PRODUCTEN Totaal Hoeveelh. zegels zegel Dag voor per nood. v. rantsoen ?0 dagen zegel 1 tijdv. 15 300 g. 9 kg. 600 g. 230 g. 8 kg. 400 560 g. 400 g. 1 Naar keuze: A) Brood B) Broodjes C) Deegwaren D) Gesuikerde en niet-gesuiker- de diëetlevensmiddelen E) Biscotbes F) Meel D) Geroosterd brood of boas-ts H) Derivaten van ing-evo-efidje ha ver of gerst I) Peperkoek 3 Gebrande koffie of ongebrande koffie 3 Margarine 4 Boter 5 Cichorei 6 Suiker 8 Chocolade 10 Ondergen. van 1 tot 7: Verseh vleesch of bereide vleeschwaren Ondergen. van 8 tot 14: Bevro ren vleesch en bereide vl-eesdhw. a-) Fijne wittebroodjes en gelijk- aard. prod, suikergehalte 10 b) Banketgeb., taarten, koeken, enz., suikergehalte 20 c) gesuik. biscuits, suikergehal te 22 d) Ges. Wseults-speculaos, sul- kerigeth. 39 f) Konfltuur, vruchtemu, exi compote g) Broodsmeersel h) Ing-ev. natuurhontg, kunst- honig, invertsuik. en vloei bare suiker, suiker en kand-ij- siroop 1) Gekonfijte vruchten j) Gew. suikergoed en met cho colade -belegd k) Gevanilloerd-e suiker 1) Ingev. konfituur, biete-nscro-op, gemengde stroop en gesuiker de fruitstroop 14 But terspread 15 Maïsbloem, pudding 17 Ingevoerde kaas of harde Belgi sche kaas 40 18 Tafelolie 20 Aardappelen 27 Gesmolten kaas 25 -f 28 Ingevoerde confituur 225 g. 6 kg. 750 13.33 g. 16 g. 10.0» g. 16.60 g. 2.5 g. 50 g. 6.66 g. 38 g. 54 g. 400 g. 480 g. 300 g. 500 g. 75 g. 1 kg. 500 200 g. 1 kg. 080 1 kg. 600 500 g. 250 g. 450 g. 459 g. 500 g. 400 g. 400 g. 480 g. 300g. 5O0g. 75 g. 750 g. 200 g. 180 g. 202 g. 50 1 kg. 500 187,5 g. 750 g. 93,75 g. OOOg. 375 g. 225 g. 180 g. 200 g. 180 g. 200 g. 150 g. 75 g. 46.85 g. 28.10 g. 22.5 g. 25 g. 22.5 g. 25 g. 18.75 g. 225 g. 28.10 g. 3.33 g. 100 g. 100 g. 1 3.33 g. 100 g. 100 g. 1 8.33 g. 250 g. 250 g. 1 184 g. 1 400 g. 12 kg. 2 kg. 6 5g. 150 g. 150 g. 1 15 g. 450 g. 450 g. X HEBBEN HUN PROEF GELEVERD. De Landbouwers die ze gebruiken zijn er volledig tevreden over. Zoo praktisch! Zoo eenvoudig! UIT TER HAND TE KOOP te LOKER. Vrij met 1 Juni 1947. Inlichtingen A. t. D. (312) vraagt voor onmiddellijke ind-iensttre- ding: 4 bekwame Vertegenwoordigers voor leper en West-VTaamsche Pro vinciesteden. Voll:dig vrij, Hcog Icon. Toekomst situatie. Max. 35 jaar. Schrijven: Korte Torhoutstraat 29, leper, die zal overmaken. Zich uitsluitelij-k aanbieden cp uitnoodi- glmg. (313) tienhonderd hbeft hij er doorgebracht met zijn inwendigen mensch ts ver zorgen met spijs en drank. Achthon derd maal vier en twintig uur hoeft hij gemarcheerd en zesduizend vijf honderd dagen zijn dagelijkseh brood in het zweet zijns aanschijns moeten verdienen. Natuurlijk bij ;n normaal wosen, dat op 'n heel normale ma nter zijn laven doorbrengt. Want Suskewiet, dig 'k goed ken. zou moe ten zeggen dat 't misschien allemaal wel Waar is, behalve 't laatste, want hij h©-ft nog geen dag gewerkt. En fin-, als ge zoo door de wereld kunt komen, ik zeg filet dat 't goed ls. maar gemakkelijk is het zeker. G'HEBT OOK AL-MISSCHIEN Mademoiseliskfflis gezien Wier nagels zijn geverfd Mat alle soorten kleuren. Wat veel van hun fatsoen bederft Maar 'k »a niet verder zeuren Tc Wil u daarom, beste gezellen. De laatste nieuwigheid vertellen. Ik wa3 deze w.eek zoo op een groot oe.it van de heoee wereld, in een groote stad van ons -klein land. Ge moet aan die menschen nu niet latari dranken, zegt Maremte, dat e kringen geïnviteerd Zeg hun maar gerust, waarom woest zilt! ajderiiefste Le- LsSnS. ik wa# omdat ik laste» ons kanten be sta al3 een woflöerdoktoor voor .«treft de ln dat hoog van dia hoog© AARDAPPELCONTRACTEJtf TOT 25 JULI B:t Ministerie van Ravitailleering deelt mede dat het uitstel voor het afsluiten van een aardappelcontract tot 25 Juli e.k. werd verdaagd. BEVOORRADING IN VROEGE EN HALF-VROEGE AARDAPPELEN VAN DEN OOGST 1946 Het zegel-blad eter aardappelen voor de 77® en 78» rantsoeneeringsperioden wordt aan alle verbruikers bedeeld, met uitsluiting eter producenten van nietyroege aardappelen, oogst 1946. Die verdeeling dient uiterlijk op 7 Augustus 1946 voltooid. De verbruiker is gehouden de- strook van zijn zegelblad aan een kleinhandelaar naar k-eus, met of zon der woonplaats in zijn gemeente, en die gewoonlijk handel drijft in aard appelen, te overhandigen. INVOER VAN 60 MILLIOEN EIEREN In de laatste weken werden 60 mil lioen eieren ingevoerd uit de V. S. van Amerika. MAXIMUMPRIJZEN 18 fr. voor 1 kgr. citroenen De maximumprijzen voor 1 kgr. citroenen wei-den vastgesteld op 15,75 frank voor den kleinhandelaar en 18 fr. voor den verbruiker. 13,25 fr. voor 1 kgr. appelsienen De maximumverkoopprijs van 1 kgr. pampelmoes of appelsienen bedraagt voor den groothandelaar 11,35 fr. en voor den kleinhandelaar 13,25 fr. 22,50 fr. voor 1 kgr. bananen De groothandelaars mogen- de ba nanen niet verkoopen aan den klein handelaar, tenzij tegen 19,55 fr. het kgr.de kleinhandelaars niet aan den verbruiker, tenzij tegen 22,50 fr. OVER TE NEMEN ln Grensstad. Voor inl. schrijven onder letters JXJ.C.-III ter drukkerij. (214) HEEREN DUIVENLIE FHEBBERS eis®h-t voor uwe zegels die alombekende DUIVENGRANEN der Firma Gebroeders N. R. De Scheemaecker, Antwerpen. Heeren Kleinhandelaars-Verdeeletrs, -vertrouw ons uw zegels toe, wij zorgen voor die rest, d. w. z. spoedig® en correcte bediening. HOOFDDEPOT VOOR WEST-VLAANDEREN: Onderdepots worden gevraagd. (291) METALEN STAPELHUIS. Ta koop: 100 n». x 15 m., half-ralcquem, half- onduleer-plaat. Gelegen te Haren (Brussel). Voorwaarden: BRENTA, 317, Steenweg op Antwerpen, Brussel. (283) De overwinnaar Roger Decoek van Meenran. met de bloemen: zijn linkerkant: De-baillie tweede en Calcosn derde. Rechts van Decocfc zien we onze stadsgenoot: Clabau Leon, die zich eervol vierde wist t© rangschikken. eksteroogen verlost had. Aan elk Le- aereske, die me laat weten dat ze een abonnement bijgewonnen heeft, stuur ik die remedie- gratis pro Deo. Op dat hoog feest nu, w-as er 'n groep van 'n tiental metverfbesmeurdevingernasel- dragende juffrouwen. Er wan:n er van alle kleuren, roode, groene, zilveren en... ik bedoel natuurlijk de nagels, niet dc: juffrouwen. En daar is er eene binnengekoman met zwarte nagels. Laat uw veeten maar zien,zegt Marenta, dan zult ge opmerken dat er nog zijn». Maar deac- nagels waren hetóemaal zwart geverfd. En 'k hoorde aeggwx dat dit nu de nieuw ste mode w-as om dien rouw te Zot zijn, doet geen zeer. roep Marenta. en moesten die vrouwkes zoolas ik, moeten eten gereedmaken sn tijd vinden om zich te be- ._-ren. Na, na, Marenta. dat la nu toch en wasschen en plassen, ze zouden ook geen tijd vinde schilderen. ONS SIDONIE Ons Sidonie is twintig Jaar Mot zwaarte oagen en -blond haast Zij is de oudste dat is ix- helnt loeaei e eksteroogen en ik da&r huis de hpoge madam og® meneer Vm tour een beetje de jalouzie zeker? AVatte, schreeuwt nu m'n. lieve elft, voor geen gold zou 'k wll- .©n ruilen. Maar 't mansvolk d&t is dom. Die zien gewoonlijk maar naar loone kleeren en een schoon $e- tjfc, al is 't dan ook geverfd. Maar denk erom: "k Verklaar het hier gcrugt De oog-en zwart en lippen Maar wie die lippen Die kust wellicht d® en rood ONS SIDONIE, <31® is zoo niet, raspt Flupke. En omdat ons Si donie zoo een braaf melsken 1», heb- be Tc ik over ons Sldoni© oen ge® dichWk» geschreven: van ons allen welgevallen, r ip 't huishouwen, Bn, Moeh'er ik kan op SMonie be- Sidonie is braaf en stil. [trouwen. Ze doet al wat moeder wil. Als Pol va» dén slachter Uit de sfet-SWt fonzont achter Vleesch brengt; dan is ons Sidonie Altijd daar op ©en, twee, drie... als Föi aan begint te klappen vertelt wat nieuw» en grappeh, kan ons Sldoni® daar blijven [staan Tot Vader roept: «I» dat nog jüet Ik zeg rechtuit» Pol ziet heur geeren En Sldoni» zóü met hem willen ver- [keeren. Lest had Pol een -briefelkem geschre- [ven En lk moest dat aai* ons Sldonieke [geven. Ik heb da» mn Pol gehad zes eens En e«A fetm stuk bloedpens. En hij zei: Op uwen toer Waart gij mijnen postillon d'amoer Maar Pol was zeker ln d« maan. Wamt daar heb lk niks van verstaan. Ik wild® dat Pol met Sidonie ging [trouwen, Dan zouden ae t'onzent toermls houwen naar da En dan móest lk niet naar schol® [gaan Daarme# ls mijn gedicht over Sidonie [gfedaan. BEN GEDANS ZAKEN nemen geen DB «RONDE DÊ FRANCE Da Ronde de Francesterk Inge kort, ln B ritten van Bordeaux naar Greno-ble, is op een Belgische verplette ring uitgeloopsn. De Italianen, ln verre nog niet vermoeid van bun ronde, kaan- ten er alle eereplaatsen weg. De eerste Belg: Van Verre, vinden we op de 10» plaats. S. Maes is 12®, Geus 13®, Michlels iS® en Lowle 16®. De stand ls de volgende: 1. Breschi: 2. Bertocchl; 3, Fachleiter; 4. Cogan; 5. La- zarides; 6. Taeca; 7. Introzzi; 8. Bram- billa; 9. De Muer; 10. Van Verre. Zijn de Belgen warempel de cols zoo ver geten. die ze 7 Jaren niet meer te zien kregen I DE RONDE VAN ZWITSERLAND En ook ln Zwitserland legt het er niet beter op toe. De 8 rltten-lange ron de, van 13 tot 20 Juli, waarin 6 Belgen: (lallens. Keteleer, Somers, Engels, Ra- mon en Van Herzele startten... schijnt maar weinig eer aan onze mannen te zullen opleveren. BartaÜ, na de Ronde van Italië gewonnen te hebben, won de 1® Rit. Naar 't schijnt ls hij alle andere renners van een klas de baas... Zanazzl won de 2® Rit... en de Belgen hangen steeds ln 't peleton, gelijk met zooveel anderen, wat een bewijs ls dat we er geen daverende dingen moeten van ver wachten. Nu... hopen we beter... want de faam onzer landsgenooten was steeds goed, vóór den oorog, laten we hopen dat de jongeren die ouderen ln de voet sporen zullen opvolgen, maai daarom zal 't moeten veranderen. 'T WEST-VLAAMSCH KAMPIOENSCHAP TE GISTEL In extremis konden we verleden week de overwinning van Malbrancke mede- deelen te Gistel. 53 Deelnemers start ten, maar wat er zonderling was in die koers... wie plat viel, was ten doode gedoemd. Veranderen van fiets, van wiel zelfs, was verboden. Veel cracks met name werden aldus uitgeschakeld... en ten onrechte, want o.l. is 't niet de renner met de beste velo, maar wei de beste renner, met de beste bsenen die winnen moet. Dat wa3 dus te Gistel glad verkeerd. Noteer wel dat we daar mee niets van de mooie zege van Mal brancke willen afdoen. HIJ won omdat hij de beste was... der overblijvers, die geen onkans hadden. We Junnen het hem dik dat hij hu bil de gelukkigen bleef en meteen eens 't bewijs kon leve ren van zijn kunde. SERCU TE MIDDELKERKE Na 'n week gekrasseld te hebben tengevolge van zijn val te Handzame komt Sercu er weer bovenop en won hij ln den spurt van 1 lengte te Mid- délkerke op Ollevier. De koers had een eentoonlg, ln peleton bijvend verloop, waarin Ssrcu, Ollevier, Van Steenbergen en Desimpelaere de hoofdrol speelden, en op 't laatst ontvluchten konden. De uitslag gaf ons: 1. Sercu: 2. Ollevier; 3. A. Momme- rency; 4. Desimpelaere; 5. Goethals; 6. Vlaemynck; 7. Kint; 8. O. Mommerency; 8. Depoorter; 10. Declerck A. DÜFROMONT BAAS TE MOESKROEN Wie Dufromont te Poperlnge rijden zag, zag dat de forme erin zat. Dit ls bewaarheid geworden, z'n overwinning bleef dan ook niet lang uit. Te Moes- kroen won hij Zaterdag alleen voorop. De met 60 aanzettende renners begun stigde koers, gaf als uitslag: i. Dufromont; 2. Heernaert op 1'40"; 3. Van Hoütte; 4. Paepe; 5. Landuyt J.; 6. Grysolle; 7. Descamps; 8. Dubuisson; 9. De Schaecht; 10 Vander Rusten. OLLEVIER EERSTE TE ARDOOIE Na een vlucht van Depoorter sprong Ollevier bij. 't was zijn geluk. De twee stoere Flandriens bleven los, tot Olle vier even op 't einde Depoorter losreed en met 25 sec. op hem als eerste de meet voorbijtrok. De uitslag luidde: 1. Ollevier; 2. De poorter; 3. Thoma; 4. Buysse A.; 5. Du- jardin; 6. Hermie. At Te Vrasene won Middelkamp op Van Overloop met 30 sec. voorsprong; 92 renners namen deel aan deze koers. At Voor de Ronde van Catalonië (Sp.) werden volgende 4 Belgen aangeduid: Msulenberg, Neuvllle, Somers én Du buisson. A Te Melden (O.-VI.) won Faïgnaert op Baumon en Verstraeten, 4, Te Putte won Jacobs op Van Dyck E. en Rycker-s. Jef Dldden, de overwin naar van Poperlnge, was 8®. 4* Te Lubbeek won Ward Peetere op Vermelren. Te Boschvoorde won Vanden Broeck Martin op Ghyseiinck en Beek man. A Te Duffel was Stan Verscheuren, Hoefkens van 2 lengten baas. Hendrlckx Alb. was 3®. A Te Keerbergen zetten Van Over loop, De Coster schaakmat en won op hem van 2 lengten. Deze klas ons heel wat minder be kend heeft, over 4 ritten, de Ronde van Limburg betwist; 129 kleppers wa ren ingeschreven en Impanls, die wer kelijk gansch het Jaar door alle onaf- hankelljkenkoersen met" name, won, komt ook hier zegevierend uit den slag. Mathieu ls 2® en Matthys 3". DB JUNIORSKOERS TE POPERINGE 15 Renners waren opgekomen. Na en kele schermutselingen sloegen Decock en Deballie halfkoers op de vlucht en auMsaHaEMsaseassassMsraa teer. Dat moest Trommelmans nu ook ondervin-den, nu hij getrouwd was. Maar ee-n ratelmachien zijn vrouw, een ratelmachien! Heur tong sten-d geen oogen-blik stil op een gan- scten dag. Nu was ze ziek gevallen, maar zwijgen deed ze daarom niet. De dokter was ontboden en 't eerste wat hij deed w-as 'n thermometer in eten mond t® stoppen. En gedurende vijf minuten kon ze geen woordje uitbrengen. Bn Trommelmans, met 'n dd-epe-n zucht van verlangen, tot den dokter: Voor hoeveel verkoopt ge me dat klein machientje? EN IK GA U GEVEN en niet ver koopen-, goeie raad. Goeie raad ls goedkoop, zult ge zeggen. Dat is waar. Ma-ar hij is ook goud waard.. Ik heb deze opschriften gelezen ergens in Holland in een herberg. Eet wat gaar is; Drink wat klaar is: Spreek wat waar is. Denk erom al gij iets haart Iedereen is graag betaald. Denk erom dat borgen Dikwijls baart veel zorgen. Zoo ge nergens staat ln t krijt Is 't voor u een goeie tijd. Onthouden, menschen, onthouden. Want Koopt steeds zooals uw beurs vermag. Ge kent dan nooit een kwad» dag. •N GOKT DAG was het ook voor een van ons ministers dl® vijf eo tiratlg Jaar getrouwd was. E««i trouw- ras lagen ze een halve minuut voorop. D? belde vluchters deden gemeend voort en werden niet meer verontrust. Decoc* behaalde afgeteekend de zege op d» spurt. De Uitslag: 1. Decock Roger (Meenen), de 100 km. ln 2 u. 47 m.; 2, Deballl®, op 3 lengten; 3. Calcoen, on 2 min.; 4. Clabpr- 5. Debruyne; 6. Blomme; 7. Delonckh cere; 8. Van Belleghem; 9. Minne 10. Lanckriet; 11. Depuydt B.t 12. Denuydt Jullen. A Rosseel deed .'n kampioenentrui eerë aan en won ook te Anderlecht op Pommelaere. A Daenklndt was Defever de baas t© Westkapelle. Te Brugge ging -Zondag 1.1. de Alge meene Vergadering door. we houden ons bij, kort de voornaamste pun tea af te handelen. 1. Dankwoord vanwege de Voorzitter Fol aan al de clubs van Wrat-Vaande- ren, voor hun stem uitgebracht op d» Ab»e:neene Vergadering van 7-7-46, tea voordeele der kustploegên van hooger© Afdeellng, waardoor deze niet degr©- deeren. 2. Jaarverslag door Hr Dhondt, aekro taria P. S. K., waarin huldebetoon aaa gesneuvelde scheidsrechters, o.a. Doa- deyne, Croquette, e.a.; 157 scheidsrech tera staan beschikbaar voor het aan staande seizoen. 3. Verslag door Hr Secretaris der te©- telncommlssie. 4. Huldebetoon aan de H.H. Led to©, Aertssen en Verbist, met dankwoord. Een geschenk wordt hun overhandigd, 5. Rondschrlft van W. S. leper, mrt voorstel de II® Provinciaal ln 2 reekse© te splitsen. Voorstel achteraf verworpen. 6. Rondschrlft vanwege Adlnkerk©, welke verlangt nazicht te doen over d» eindronde ln 4® Afdeellng; alsook van wege V.V. Koksijde om de reeksen van 2® Gewestelijk te veranderen. Des© rede wordt woelig besproken tusschen Koksijde en het P, K. 7. Uitreiking der diploma's en beker*. S. V. Wevelgem ontvangt den bek* Dyserlnck. 8. Kampioenschappen 1946-47. Be sluit II® Prov. In 1 reeks van 21 ploe penmet 1 opklimmer en 6 afdalers. Begin der Competitie; 25 Oogst. 2® Ge westelijk ln 2 reeksen, begin 8 Sept. Dames, Juffrouwen, wilt U een koude, blijvende natuurlijk» met het meeste gekende merk «Oréol» wendt U naar SALON ALBERTINR M. DeWulfstr. 24, Poperlnge. (C.Sfl) iBaaasgiBaBHBiSBsgaaaensiBinN NOODSLACHTINGEN Bij deze laat 0 M. Van Bier® vliet, Priester® str., Poperinrt weten dat hij alle noodslach® tingen van koelen, paarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) Leiders van groepsreizen of school bestuurders, vraagt autocars aaa KOSMOS-TOERISMEAll® ink bij den agent: Paul Van Bruwaene, Bruggestr. 81, Poperinge. (216) UNragsgS&EianaEIEEEgHSEaiHI GEMEENTE VOORMEZELE BERICHT De plaat® van GEMEENTESECRE TARIS ten definitieven titel ia t» -begeven. V-oorwaarden: Belg zijn, van goed gedrag, nedm en burgerdeugd. Vol-daan hebben aan de militlew©!. Geen correctioneel® veroordeellngen opgeloopen hebben. Ouderdom: Op 1-8-46 minsten® M jaar en hoogstens 30 J-aar, plus 5 Jaar voor de vocxnkeurrech thebbsnden, ge nieters dier wet van 3-8-T9 en 21-7-'31. Attest van geneeskundig onderzoek voorleggen, getuigende vrij te zijn van alle riekt® of gebrekkelljkheid die eene normale uitoefening van hrt ambt kan, of in d® toekomst ma kunnen -belemmeren. De gemeente bewonen vanaf den dag der indiensttreding. Wed-de: 7.500 fr. 's jaara, plus d* wettelijk® verhoogingen. Toepassing der wet van 3-8-'19 to 21-7-'24, alsmed® van het ministerieel -besluit van l-5-'46 betreffend® priori teitsrecht. Voorkeur aan degenen die -minsteni 5 jaar dienst gedaan hebben ln een gemeentelijke administratie. Bekwaa-mheldisvoorwaardenZUA aan een befowaamheidsproef onder werpen afgenomen door d® Hoogei» Overheid. De aanvragen, aangeteekend op t» sturen aan het College van Burge meester en Schepenen, met art post- datum ten laatste 5 Augustus 1944, vergezeld van d® veretschte bewijr stuktoen en een uittreksel uit de ge boorteakte. Namens d-en Gemeenteraad:: De Secretaris dd. De Burgemeester, (get.) L. Pype. (get.) P. Deknudt. uammnsammmmmBsmmmamBm feest van 25 jaar noemt men een zil veren bruiloft. Madame de minister heeft nu als geschenk een gansch servies in zilver gekregen: alsook een waschtafelgar- nituur, zooals waschkom, lampetkan, zeepbaksken, enz. Lamme zegt dat bi.1 een waschtafelgarnituur toch ook een pipipot hoort. <- Zou die ook in zilver rijn vraag hij. T* WAS LAMMIE, die zijn vriend Jef tegenkwam en vroeg hoe het ging. Goed, was het antwoord, ik ver koop automobielen. Ha, zei Lamme, en verkoopt ge wat? Bah dat gaat. antwoordde Jef, ik heb toch den mijnen al verkocht. EN DAARMEE ben ik nu ook weer eens uitverkocht. We zulten nu maar afwachten wat Lamme's nieuwst© uitvinding zal zijn. Laat ons nu hopen dat de zon van de rijn, wanneer we ons reii wereld ondernemen. En nu leg lk mijn penne stil. Marena zal niet klagen. Dus zeg ik, vrienden houdt u klMt En tot vandaag, acht dagen. Art "t God belieft, wel t« ver Wan» zonder Hem raakt niets; He» Manneke© fe fy*l. o XLJ.V, uwov© mib nu ruw te partil BaJ eisfe om

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5