Dr Em. Lauwers DE CONFERENTIE DER TWEE WERELDEN DE WEEK IN ONS LAND liet IJserkryis tiet Doek is gevallen l Wat ermee gedaan moet VLAAMSCH blijven en CHRISTELIJK De Boetprocessie te Veurne KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN BESTUUR EN REDACTIE: Gasthuisstraat 19, T elef aonnummcr POPERINGE 9. Postcheckrekening Sansen Gebroeders 47.63.60 POPERINGE ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1946. PRIJS PER Nr: 2 FRANK Prijs voor 't Abonnement; BRIEF UIT BRUSSEL DE BLAUWE BILJETTEN VAN 500 FRANK WORDEN INGETROKKEN uit Kortrijk, overleden RHDDENSTANDSRUBKIEK EEN ZONDERLINGE VONDST BUITENLANDSCH OVERZICHT IN KAMER EN SENAAT TOCH NOG GROOTE GEZINNEN IN FRANKRIJK? WAARDIGE PROTESTMOTIE VAN HET VOORLOOPIG COMITÉ VOOR HET HERSTEL VAN HET IJZERKRUIS EEN NIEUWE VLAAMSCHE BISSCHOP MGR ANTOON DEMETS van Geluwe. 1# JAAJR- N* 9. -WWWWWWUW^AWWVWWVIWVW j - i I .a r _!.l 11 t HET KELIJKSCH Men abonneert zich op «He po»t- I kantoren van 't land, of bij SANSEN GEBROEDERS Gasthuisstraat 19, POPERINGE rostcheckrekenins 4763X0, Tot Nieuwjaar 42,fr. j ftAMMAftAftfUUMtXAftfVIfWWWUWlU l WIJ HEBBEN ONS NIET VERGIST De menschen die mijn brrif van verleden week gelezen hebben, zullen deze week gedacht hebben dat ik toch den bal mis geslagen had en dat het misschien wel een drieledige Regeering zou worden, maar dan met de C.V.P. in plaats van met de Com munisten. Wie alleen oppervlakkig de zaken bekeek moest inderdaad dien indruk krijgen, want in tegenstelling met wat ze acht dagen te voren beslist hadden, kwamen de socialistische lei ders in den Algcmeenen Raad weer samen en besloten toch weer met de C.V.P. te onderhandelen. Wat was er gebeurd? Eenvoudig het volgende: Toen de Hnksclre partijen met hun program ma dat iedereen moest tevreden stel len kant en klaar waren, dachten aij dat alles in kruiken en kannen was, maar toen kwamen Minister De Vogel en Minister De Smaele bij Mr Spaak en ze zegden heel beleefd: Mijnheer de Minister, dce gij ge rust wat ge wilt, maar met een der gelijk programma dom wij niet mee. Daaraan moet ons land om zeep gaan. Dat zijn hun letterlijke woor den niet, maar de beteeken is ervan. Daar die twee Ministers nu tot geen politieke partij behaoren en specialisten zijn in hun vak (finan cies en wederuï crusting) had die weigering in politieke kringen na tuurlijk een geweldigen terugslag. Na de veroordeeling door dhr Van Acker uitgesproken was dit natuurlijk de genadeklop. En dhr Spaak die geen dommerik is. verstand het. Hij vroeg dan ook nog enkele dagen uitstel aan den Prins-Regent en hij liet opnieuw den Algemeenen Raad van zijn partij bijeenroepen. En zooals we verleden week schreven: dhr Spaak kan op elk moment zijn vest koeren. Ver leden week had hij de Socialisten er Hoe aangezet een linksch© Begeering te vormen, en nu pleitte hij twee uur aan een stuk om toch maar opnieuw met de C.V.P. te mogen onderhan delen. Dhr Spaak is een goed advo- kaat en. hij kreeg de toelating. Maar voor die onderhandelingen had dhr Spaak zelf geen tijd. Hij moest m~~ Parijs. Zoo werd er een College van Vfci opgericht om de onderhandelingen met de C.V.P. te voeren: twee die deze samenwerking werkelijk ver langden, Van Acker en Vos, en twee dis er radikaal tegen waren, Merlot en Buset. Die Algemeens Raad had hen na tuurlijk ook gezegd hoever ze moch ten gaan: 1) In de Koningskwestie alleen een verklaring dat de zaak nog niet opgelost was; - 2) Voor het vrouwenstemrecht, geen spraak van tenzij voor de eerstvolgende normale verkiezingen- 3) Voor het technisch onderwijs: die zaak moest in het kader van geheel het anderwijs on derzocht worden. De C.V.P. is hierop nattarlijk niet ingegaan. Ze kon er niet op ingaan omdat die zoogezegde toegevingen van de Socialisten louter boerenbedrog wa ren. Op stuk van de Koningskwestie wou de C.V.P. nu niet aandringen omdat zij het verslag wilde afwach ten van de Commissie door den Ko ning zelf aangesteld om de hande lingen van den Koning tijdens den oorlog te onderzoeken. Maar van het vrouwenetemrecht kon zij geen afstand doen omdat het hier gaat om een punt dat essentieel is voor een gezonde en ernstige de mocratie en dat alie partijen vóór de Kamerontbinding van. Januari jl. er op accoard gekomen waren dat de vrouwen vanaf 1 Januari 1947 zou den mogen stemmen. Maar de link- sche partijen hebben natuurlijk schrik dat de verkiezingen wel wat vroeger «wuden kunnen komen en dat de vrouwen de C.V.P. naar de absolute meerderheid zouden kunnen voeren. Ook met de socialistische toege ving inzake technisch onderwijs kon de C.V.P. geen vrede nemen omdat de belofte zoodanig vaag en alge meen was dat er nooit iets zou van in huis komen. De Socialisten wisten trouwens vooraf dat de C.V.P. op die voor etellen niet kon ingaan en ze heb ben ze alleen daarom gedaan, om dan tezelfdertijde te kunnen zeggen: De C.V.P. vlucht haar verantwoor delijkheid, zij wil hst land niet uit dien nood helpsn. Schijnheiligaards! Ze konden even goed voorstellen alle kerken te doen in de lucht vliegen. Het was dan ook geen verrassing dat het Bureau van de B.S.P. Woens dagnamiddag vaststelde dat de par tijdige voorwaarden van de C.V.P. onaanvaardbaar waren en dat er dus toch maar een linfcsche Regeering moest gevormd worden. En ais Pilatus, wasschen ze hun handen. Dhr Van Acker houdt echter voet bij stek en wil niet mee doen. Te Brussel deed Donderdagmorgen dan het gerucht de ronde dat Kamiel Huysmans de nieuwe Regeering zou samenstellen. Indien dit waar wordt, dan zal het er Hef uitzien, want er is in heel het land geen venijniger aniMclericaal en geen heviger Ko- aingshater te vinden dan Kamisl. De Nations Ban* DE STRIJD IS AANGEBONDEN Verleden week reeds schreef de oucle socialist da Brouckère in De Peupl® dat de Socialisten met de. C.V.P. niet kan samengaan ómdat het hier gaat cm twee verschillende politieke temdennen waarvan de een® (de socialistische natuurlijk) tijdens den oorlog in den weerstand gestaan had en resets vóór den oorlog tegen cte persoonlijke macht (hij bedoelt den Koning) gevochten had, terwijl de andere (de C.V.P.) wilde triom feeren dank zij die stemmen van 200.000 incivieken en. alle reactionai ren. uit de hoogere legerkaders, de hoogfinancie en de hoogere geeste lijkheid rend- den teruggebrachten Vors; wilde groepeeren. Dis vijand, aldus dhr de Brou- ckère, wordt niet dooi- onderhande lingen en toegevingen overwonnen, maai- in een open strijd. Wanneer dhr de Brouokère nog niet heslemasl kiradsch geworden is, dan weet hij zeer goed dat hij zeer grove leugens verkoopt. Maar het zij zoo. De C.V.P. heeft steeds verkondigd dat zij met de B.SP. samen wou regeeren, maar als de Socialisten die uitgestoken hand weigeren en ons integendeel den oor log verklaren, dan zullen wij dien strijd aanvaarden. Wij weten ten andere bij voorbaat dat die gewon nen is. Zooals we verleden, week immers schreven zullen de ïinksche partijen regseren met het vooruitzicht ep de gemeenteverkiezingen. Hierdoor zul len zij wellicht hun aantal zetels in de gemeenterad'n k-unnen behouden, maai' ze zullen tevens onze economie hopeloos on.redderen en onze finan cies in gevaar brengen. De wanorde zal birm®n enkele morneten zoodanig groot zijn dat ze er opnieuw het bijltje zullen bij neer leggen. Dan zulten de cogeii van veel misleiden opengaan en indien hc; op dat moment dan tot een Kameront binding zal komen, dan gaat de C.V.P. ook zonder vrouwenstem-echt naar de absolute meerderheid. Wij ge'.ooven meer en oreer dat dit, nog de gezonds»;* oplossing zou zijn en de «enige manier om het land voor goed uit zijn miseries op te 'i~ip?n. Bonder^."emergen t-8-4G. HEER SP/VAK GEEFT HET OP. HEER HUYSMANS WORDT KABINETSVORMER Wat hierboven als mogelijk gesteld werd is Donderdag werkelijkheid ge worden. Ingevolge de beslissing van het Bureel der B.S.P. werden alle onderhandelingen tussehen. de Socia listen en de C.V.P. afgebroken. Hr Spaak liet uit Parijs wet:n dat hij verder van zijn opdracht als Ka- bmetsvormer afzag. Na de Confe rentie van Parijs moest hij trouwens naar Washington. Donderdagmorgen bracht Hr Van Acker een bezoek aan den Prins-Regent. Heer Kamiel Huysmans, socialist, werd bij den Prins-Regent ontboden en aanvaardde bij dit bezoek de op dracht een nieuwe Regeering te vor men. Men meent te weten dat Hr Huys mans zal trachten een Regeering te vormen m®t Socialisten en Liberalen, rekenend op den steun van de Com munisten. De crisis duurt dus reeds sedert meer dan drie weken en nog steeds blijft men in een straatje zonder einde. Hr Dokter Emiel La.uwers, uit Kortrijk, was in verlof te De Panne, haferdag jl. werd hij plots onwel en gaf hij weldra den geest, gesterkt door de genademiddelen onzer Moe der de H. Kerk. Dr. Em. Lauwers, was een van de bekwaamste heelmeesters van het land. Hij was hocgleeraar aan de Tjniversiteit van Gerat en stond te Kortrijk aan het hoofd eencr be faamde kliniek Hij had een edel moedig hart. waarop niemand te vergeefs beroep deed. Dr. Em. Lauwers was ós zoon van wijien; Dr. Eduard Lauwers, eveneens een befaamd geneesheer en boven dien eert talentvolle letterkundige, een typisch? Wesfcvlaamschc figuur, vriend van Huvo Verriest,. Aan de fa.millie Lauwers bieden we onze christelijke gevoelens vaal deel neming aan. Op 8 September zal tie Brussl een massa middenstanders sa-menstxoo- men cm haai" stem te laten hoeren vanuit de hoofdstad aan gansch het land. Deze dag staat in het t se ken van. de verdediging der Vrijheid, vooral de economische vrijheid van het kleinbedrijf. Het zal een passende herdenking van onze Bevrijding zijn, en tevens eon waardig slot van het doe'-inaal midaenstaradscongras dat op 6 September te Leuven begint, en waar achtereenvolgens Oud-minister P. Heymans, E.H. Dr I-Cuppens, Prof. J. Stcime, Volksvert, L. Deschodt, Adv. A. Dua, E.H. Colpaert, Mr Bacb-g ui; Nederland en Mevr. Martens als lesgevers zullen optreden. Een groots hoeveelheid heel lichte glazen ballen spoelden enkelen tijd geleden aan aa.n de Oregonknst der Vereenigüe Staten. Onwetend over hun herkomst, ve-zamelden de bad gasten ze als aandenken. Thans ech ter vernam men dat deze ballen ver loren werden door visscherssloepen die in ceri hevigen sterm bij dc Ja- panneesche kust vergingen. De Jap pen immers gebruikten dergelijke bal len om hun vischnctten vlot te hou den. Deze ballen nu «gingen zeven jaar geleden te water en kwamen thans na een ritje van meer dan S.000 km. door den Pacïfieken Oceaan aan de kust aangespoeld waar ze, zooals onze foto het hierboven aan toont, door de bevolking toegeëigend werden. WETSONTWERP OP DE ONTGIN NING DER KOOLMIJNEN NEERGELEGD Een wetsontwerp, dat het werk is van den afgetreden Minister De Smaele en betrek heeft op de ont ginning van de steenkolenmijnen, werd bij het Parlement neergelegd. Dit voorstel voorziet het ccntrali- seeren van al onze Belgische kool mijnen onder een. vijftal genootschap pen. Het is eender van nation alisee- retnden aard. Vermoedelijk zal het niet ongewij zigd. tot wet uitgroeien. 952.033 PENSIOENEN TEN LASTE VAN DEN STAAT lil de bevoegde Senaatseommlsle werd een onderzoek gewijd aan c. bsgrooting voor pensioenen. Uit deae begroeting blijkt dat in 1943 m to taal 952.033 personen, genoten van een pensioen ten laste van den Bel gischen Staat, dit is ongeveer 1 op 8 inwoners. De verslaggever dier Senaatcom missie deed in zijn verslag opmerken dat inzake pensioenen wegens inva liditeit opgeicapeai tijdens den oor log 1914-1918, cr van de in 1931 nog in dicastzijnde- officieren-oud- strijcteirs 1914-1918 er 82.53 een invalid!teiipemioin gamoten en 91,30 der geraeesheeren invalted. war». Verslaggever wilde verhinderen dat aan zelfde eategorien welke deelgeno men hebben aan don. oorlog 1940- 44 cr minder misbruiken ir.zaks toekenning van invaliditeitspensioe nen zouden voorkomen. De uitbetaalde pensioenen in 1945 bedragen 21 van de totale ontvang- sScn van den Staat.. 1.300 BRUSSELAARS DIE HULP VERLEENDEN AAN GEALLIEERDE VLIEGENIERS, VEREEREMERKT Zaterdag 27 Juli werden 1.300 Brusselaars die binst de bezetting hulp veneenden aan geaiiieerde vlie gers, onderscheiden. Zulks was ge legenheid tot een grootsche plechtig heid gr houden in het Sportpaleis te brenet te- kennis van hef nuhYiek Brussel, bijgewoond docr Britsche, «at van 1 Augustus 1946 af de MD M®"1 m***?- V tVm vu SOU fr T nniri'-'! I (IljI, lTl'li er lilr.iS Lil drukt op datum vaii 1 Februari 1943. ^fgi^m^^Wkkom- en na «e bevrijding van het grondge- lkaante;*e en B.i6iscn. mu/.-kko.p bied in omloop gebracht, zuilen in- j86»1- DE NATIONALE ARBEIDSCDNFE- getrokkm werdén i biljetten mat biauw als voornaamste kleur, rsgvn- boogkleurig® druk gaande van groen tot paars). D;ze biljetten zullen vrij en on- ■b: perst omgewisseld wore. 3n teg.a blijf ttea van de thans uitgegeven types. De omwisseling zal gedaan wor den aan de loketten van de Natio nale Bank van Belgie te Brussel en in de provincie, tot 15 October 1943. Na 15 October zal de omwisseling nog uitsluitend bij den zetel van oie Nationale Bank van Belgie te Brus sel geschieden. Dr Natie nol® Baric van Belgis lort opmerken dat zit ecu lang aan schuiven aan hare loketten, aan het nuolisfc heeft wdJen vtiimjdsn, door en tamelijk langen termijn voor deze omwisseling vaat te stellen. RENTIE VAN 1 AUGUSTUS Dond-srdagmorgcin had een nicutve zittiriig plaa.s van de Natioziale Ar- betasconferemtie. Ee rste - Minister Van Acker cn rudcre Ministers waren er tejffiïcvcorctig. Hr. Van a citer d.osd opmerken dat, gezien de Regrerinig afgetreden is, zij rriet bij machte was de te mmm bosJuiten <tesnoods te bekvachtig:1». Daarop hebben tie afgevaardigdiaa der verst hiitem Se' Vakbcuden hun zienswijze uiUesiigezate Tea elotee werd overeerag'ckomari in te gaan cp ectn verzoek gedaan door dsn Hr. Van Acker, nameMjk tla Con ferentie te verdaarn, op voorwaai'de cat dszc zou wordion genouden 8 d? ke zouden, worden getroffen tijdens deze nieuwe conferentie terugwerken de kracht zouden hebben vanaf 1 Augustus. WAT OFFICIEEL EN VRIJ ONDERWIJS KOSTEN Uit een antwoord door den Minister van Onderwijs verstrekt cp een Par- lemeriitaire vraag blijkt diat o.m. de officieele bewaar- en lagere scholen van ons land an April j.i. 423.741 e. - heden telde wijl het vrije onderwijs er 633.363 telde voor zelio" oneer 1 Voor 1945 kostte elke leerling der la gere- en bewaarscholen van het offi cieel onderwijs 1865 fr. aan den Staat en elk® leerling in het vrije onderwijs slechts 1110 fr. In het ivlidcelbaar onderwijs kost te in 1945 elke lre-ling van - t cti- cieel onderwijs 4603 fr. per jaar aan den Staat. Voor hei vrij Middelbaar onderwijs komt de Staat daar niet tussehen; alleen voor sommige col lege 's worden toelagen verstrekt door Gemeentebesturen. Voor het technisch onderwijs vara den Staat voorziet de begroocing een krediet vara 43 millicen 895.210 fr., namelijk gemiddeld per inrichting 3,990,000 frank. Voor de andere in richtingen komen wij tot een gemid deld® van 170,580 fr.! Wat betreft hst Normaal onderwijs kost elke leerling van het officieel onderwijs 29.468 fr., het vrij normaal onderwijs 2.647 fr. per leerling. Inzake het Universitair onderwijs kost elk® leerling van d® officieele Universiteit van Gen»; en Luik 18.182 frank, te Leuren slechts 4.758 fr. aara den Staat. HASSELT BRENGT HULDE AAN KONING LEOPOLD ÏKI Zondag j.l. heeft Hasselt een groot sche hulde gebracht aan Koning Leo- nold III. Ter dier gelerer'fo vwrd oen stoet gevormd en een massamee ting gehouden. Ben massa volk woon de de plechtigheden bi'., WERKLOOSHEID NEEMT VERDER AF Voor d® week van 14 tot 20 Juli '46 was het daggmiddelde van d® gecon troleerd® werklooaen 43.881 tegen 45.093 voor de vorige werk, dit be- bcck«rat een vermindering van 1.209 werkloozen of 2,7 FISCALE AMNESTIE AANGE VRAAGD OF 20 MILLIARD FRANK In totaal zitn er 242.000 verklarin gen van fiscale amnestie bij het be stuur der belastingen, over <en glo baal inkomen van 20 milliard frank. De belasting die hl rop zal gene ven worden, bedraagt ea. 3.750 nfil- lioen frank, deelt Agafi med®. i De gsfneente Frcmcq, nabij Elsples, die sigchsS 700 inwoners telt, heeft hulde gebracht aan 34 huiancediers dis samen 259 kinderen hebben. Deze vrouwen hebtrn h'Ioaningera ontvan gen wan dien Staat; Er worui. 1.A-. „ezegd, welke be- geor na d® rea'ming van een nieuwe locningcsx Hcp'iijk is het wat meer RaaeerinK en datde besluiten wel- I da» een diploma. Dhr NENNI VERGIST ZICH Dhr Nenni is de leider der so cialistische partij in Italië. In het huidige cabinet is hij ondervoor zitter van de regeering en na de onderteekening van het vredes verdrag zal hij tevens Minister van Buitenlandsche Zaken wor den. (Voorloopig wordt dit minis terie nog beheerd door dhr de Gasperi, Eerste Minister, die dit sedert de bevrijding van Rome in handen hield.) In verband met dit ambt bracht dhr Nenni een bezoek aan ver schillende kleine Staten die op de conferentie der 21 zullen ver tegenwoordigd zijn. Kwestie van die Staten gunstig te stemmen tegenover Italië. Zoo kwam hij verleden Zater dag oo'k te Brussel aan, na. zich te Oslo en Den Haag te hebben opgehouden. In een persconferentie waarin naar zijn meening omtrent ver schillende problemen gevraagd werd, verklaarde de Itaiiaansche Minister o. m. dat de kwestie van Trieste zeer gemakkelijk had kun nen geregeld worden indien men- Italië rechtstreeks met Yougo- Sla,vië had laten onderhandelen. Jammer genoeg, voegde hij er aan toe, wordt deze vrede niet gezien als een regeling tussehen de af zonderlijke landen, maar als een arrangement tussehen de groot machten. Dat de aan den gang zijnde con ferentie tenslotte in zekere mate zal leiden tot de afbakening van de invloedsfeer dér Sovjet-Unie eenerzijds en der Angel-Saksers anderzijds is difidelijk. Men kan dat betreuren, maar het is een feit, en een feit is, zooals de En- gelschen zeggen, veel eerbiedwaar diger dan een Lord-Mayor (burge meester van een groote stad). Waarin dhr Nenni zich echter vergist is hierin: dat hij blijk baar den waan koestert dat een regeling van het vraagstuk van Trieste gemakkelijker zou ge beurd zijn indien Italië recht streeks met Yougo-Slavië onder handeld had. Daar is naar onze meening niets van, want we mo gen niet vergeten dat Yougo- Slavië door zijn Titoregime op dit oogenblik zoodanig met Rus land verbonden is dat het niets zou gedaan hebben dan op bevel lvan Moskou, en dat geheel de macht van dc Sovjet-Unie die ook ever de Itaiiaansche commu nisten beschikt achter Tito zou gestaan hebben. Had Italië dus rechtstreeks met Yougo-Slavië onderhandeld, dan zou het daar als een kleine hulpelooze jongen gestaan hebben tegenover een machtige Kolos. Het is dan ook voor Italië veel beter dat Amerika en Engeland aan de afbakening der Itaiiaan sche grenzen geïnteresseerd zijn. Dan gaat de strijd ten minste tussehen twee gelijke tegenstan ders. RUSLAND TEGEN AMERIKA "Wat wij hierboven zegden over Italië geldt ook voor alle andere kwesties die door de huidige conferenties in het reine moeten getrokken worden. De vredesconferentie is in den grond een phase in den strijd tussehen het communistisch im perialisme en het dollarimperia- lisme. Beiden bedreigen de onaf hankelijkheid der kleine landen en we mogen zelfs zeggen dat ze die kleine landen reeds uitge schakeld hebben. Die uitschakeling is echter zeer pijnlijk voor de landen uit Oost- Europa omdat daar ALLES door Moskou geregeld wordt, terwijl de Angel-Saksers de kleine lan den uit hun invloedsfeer op stuk van binnenlandsche politiek, cul tuur, sociale politiek, enz... volle dig vrij laten. Het feit alleen dat de communistische partijen in de Westersche landen zoo vrij en zoo hoog van hun terren kunnen bla zen, terwijl de niet-communisten in het Oosten zich niet mogen verroeren als ze niet in Siberië of in het concentratiekamp loil- len terecht komen trekt het dui delijkste onderscheid tussehen het Sovjet- en het Angel-Saksisch ofi dollarimperialisme. Zooals we verleden week reeds schreven zullen de vredesvoor waarden zooals ze door de Vier Grooten werden vastgelegd ver moedelijk door de conferentie van Parijs niet gewijzigd worden. De Angel-Saksers zouden dit wel willen omdat zij loeten dat de meerderheid der kleine Staten aan hun zijde staat. Maar juist om dezelfde reden wil Rusland er niet van hooren en houdt zij mordicus vast aan het princiep dat de vredesverdragen niet op gesteld worden volgens het ver langen van de meerderheid der belanghebbende Staten, maar al leen op grondslag van een accoord tussehen de Groote Vier. Niettegenstaande dit feit heeft deze conferentie naar onze mee ning toch haar belang, want het is duidelijk dat de debatten een terugslag zullen hebben op de wereldopinie en dat de stellingen die door de meerderheid zullen aangenomen worden als de beste zullen loorden aangezien ook al wordt achteraf een andere re geling getroffen. Het komt er bijgevolg voor de Angel-Saksers en de Sovjets op aan een zoo groot mogelijk aan tal kleine Staten op hun hand te krijgen opdat de wereld den in druk zou krijgen dat die of die gelijk heeft. Wanneer we de lijst der deel nemende Staten overloopen, dan zien we onmiddellijk dat de An gel-Saksers voor deze vuurproef geen schrik hoeven te hebben. Amerika, Groot Brittanië, Austra lië, Canada, China, Ethiopië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Ne derland, België, Brazilië. Grieken land. zullen ze onvermijdelijk op hun kant hebben, terwijl Rus land, Yougo-Slavië, Polen, Oekraï ne en Wit-Rusland hun onver mijdelijk vijandig zullen gezind zijn en dat Frankrijk, Noorwegen en Tsjeko-Slovakije om, hun lig ging of hun innerlijke politieke constellatie wel lust zullen heb ben om tusscheti twee stoelen te gaan zitten. Rusland heeft hel belang daar van ook duidelijk ingezien en stelt alles in het werk om de vrijheid en de openbaarheid der debatten te belemmeren. Het heeft dan ook verder getracht dit nadeel eenigszins te milderen door te Parijs plots op te duiken met een afvaardiging waarin dc zoogezegde Ministers van Buiten landsche Zaken van de republie ken Estland, Letland en Lithauen zijn opgenomen. Deze Staten wer den in 1939-'40 met stilzwij gende goedkeuring van Hitier door de Sovjet-Unie opgeslorpt en bij het vooruitrukken der Sovjet- legers in de laatste phase van den oorlog weer als Sovjetgebied behandeld. De Angel-Saksers heb ben zich over deze annexatie nog nooit uitgesproken, wat niet be let dat Rusland er zijn goesting doet en communistische Quis- lingregeeringen in 't leven roept. Nu zijn ze zonder voorafgaande verwittiging met 3 van die man netjes afgekomen cn we mogen er ons aan verioachten dat ze voor die drie ook stemrecht zul len opeischen, want ook die drie onafhankelijke republieken toerden in 1941 door de Duitschers aangevallen. (Over de Sovjet- overrompeling in 1940 wordt na tuurlijk liefst niet gesproken.) Zoo zien we ook dat Albanië thans eveneens onder communis tisch bewind groot lawaai maakt en op de conferentie wil aanwezig zijn. Zoo zou het cijfer van de ja knikkers verhoogd werden, en zou de Sovjet-Unie in bepaalde ge vallen wanneer ook de 3 txvijfe- laars aan haar kant zouden gaan staan een respectabel stemmen- aantal op haar thesissen kunnen sam.enbrengen. Dat is het belang van de hui dige conferentie van Parijs. DE GAULLE HEEFT WEL GELIJK, MAAR... Wanneer we de constellatie be kijken, dan zien we dus twee duidelijk afgeteekende werelden, maar terwijl de Sovjet-groep geen enkel scheurtje vertoont, is het cuiras der Angel-Saksers op meer dan een plek kwetsbaar. Het gaat er inderdaad om het aflijnen der invloedsferen tus- scien de twee werkelijke grooten, Amerika en Rusland, maar waar het gebied dat volledig en on voorwaardelijk aan Rusland ge hoorzaamt goed afgeteekend is, daar is dit bij Amerika het geval niet. Amerika kan zeker op de Britsche Commonwealth rekenen. Maar kan het dit ook op Zuid- Amerika waar de anti-U. S. A- gevoelens van Argentinië den fascistPer on er toe bracht diplomatieke betrekkingen met Moskou aan te knoopen? Kan het rekenen op West - Europa waar de communisten overal hun ondermijningsarbcid voortzetten en in Frankrijk zeker een eerste viool spelen? Neen, tussehen de eigenlijke Angelsaksische gebieden en de Russische sfeer ligt een ongeor ganiseerd, onzeker en onbetrouw baar gebied: West-Europa. Het is nu nochtans duidelijk dat het levensbelang 'van West- Europa eischt dat het niet door den communistischen beer zou op- geëten worden. Zoolang het echter in zich zelf verdeeld blijft, loopt het echter groot gevaar te loor te gaan. Zouden wij ooit kunnen verge ten hoe de verbrokkeling der Westersche landen den uitgroei van het nazi/imperialisme moge lijk gemaakt heeft en hoe Hitier één voor één zijn buurstaten kon overrompelen? De landen van West-Europa moeten dan ook bij hoogdrin gendheid een politiek verbond sluiten dat stevig zal staan, niet omdat het door een dictator zoo- als Stalin in één corset wordt gedwongen, maar omdat de ver schillende landen zullen ingezien hebben dat ze hun vrijheid maar zullen kunnen bewaren door een deel van hun onafhankelijkheid af te staan. Generaal de Gaulle had dan oolc volkomen gelijk wanneer hij Zondag j,l., in een dorp bij Bar- le-Duc, in een redevoering ver klaarde dat er een intieme ver standhouding tussehen Londen en Parijs zou moeten tot stand komen. Het is immers duidelijk dat er nooit van een Westersch Blok zal kunnen spraak zijn, zoo lang de twee West-Europeasche grooten geen eensgezindheid zul len bereikt hebben. Generaal de Gaulle vergeet echter twee zaken. Ten eerste, dat die verstand houding nooit mogelijk zal zijn zoolang de communisten een ster ken invloed op de Fransche po litiek uitoefenen, want de Fran sche communisten zullen van vit Moskou steeds het bevel krijgen roet in het. eten te gooien omdat een eng verbond tussehen Parijs cn Londen de macht, der Angel- Saksers vergroot en die der Sov jets doet inkrimpen. Het eerste wat Frankrijk dus moet doen in dien het tot een stevig verbond met Engeland wil komen ver bond dat volgens de Gaulle een essentieele voorwaarde voor den vrede in de wereld is) dan moet het den invloed van bet commu nisme in eigen huis zien te bre ken. En het tweede dat de generaal niet ziet is dat Frankrijk eigen lijk zoo klein geworden is dat het voor lange jaren onbekwaam is werkelijk een. leidende positie in te nemen. Dat het Westersch Blok dus normaal onder de lei ding moet komen te. staan van den eenigeii Staat die bekwaam is die leiding te nemen: Enge land. Zoolang Frankrijk zich hier bij niet wil neerleggen maar in tegendeel een dwaze prestigepoli- tiek voert die door de Gaulle werd ingeluid, zoolang zal West-Europa niet tot één geheel samengroeien en zal onze en ook de Fran sche veiligheid op flauwe bce- nen staan. De conferentie van Parijs die thans aan gang is zal dit eens te meer bewijzen, omdat eens te meer zal blijken dat Frankrijk, om klein eigenbelang, nu eens de Angel-Saksers, dan weer de Rus sen zal steunen. In tegenstelling met wat dhr Nenni nog steeds verdedigt en dat is in den grond het voor- oorlogsclt nationalisme moeten de Westersche landen hun oude voor oor dealen en vormen over boord gooien en het Westersch Blok vormen. V. WESTERLINCK. Als ze veertien jaar oud zijn,, wan neer z? de school verlaten, zijn de rchoolrerlaters noch mossel noch visch. Dat zei ik verleden week. Ik houd er mij aan en in. ieder gezin ileara men die ervaring opdoen. En dsrn-7 Wat errrrsë gedaan? Dat is het. grrcot vraagstuk dat ge steld wordt aa.n de ouders. Veelal weten de kinder» niet wat m willen. Hoe zouden zij hit ook weten? Bn nochtans op dat oogcnfoMfc wordt veelal over hun. toekomst beslist. In ons land;!® gaat het niet rsoals het, vroeger althans, verliep in. Ame rika. Daa.r kon een jongen, die als dagblad-verkoopertje begon... Sena tor of... Kardinaal worden! Ke weet echter niet of dit nu, zeifs in de Vereerigd® Staten, nog zou mogelijk zijn, Wat denkt ge er zelf wei over? Over de toekomst van uw kind' be- slissai, dat is niet. alleen, een belang rijk®, maar de voornaamste beslis sing die de ouders moeten treffen, in 't leven van hun eiym jongens en meisjes. Is. 't niet? Thans is er waarach tig geen werk te kort. Zie maar hoe d® aratebueren de reis naar het, werk gemakkelijk maken. Urm ver in velo om od 't werk te geraken en oen terug te kee- rera... daar is geen spraak van... voor 't oogenblik. Ge wordt 'bijna aan uw deur afgehaald en tot aan de deur teruggevoerdwant, er is werk bij de vleet en er is gebrek aan handen! De meisjes gaan. de school uit, de fabriek binnen cn winnen... schoon geld. En dat geld is natuurlijk wel gekomen. Jammer genoeg dat er in onze dagen neg te veel gezinnen zijn waar de verdienste van een veer tienjarig kind niet kan gemist wor den! Maar voor de andere? Dat zal later zijn: van de fabriek weg om thuis als vrouw en mceder voor werk t® staan, waar ze noch a noch z van kennenDe oneindig vele kleine dingen die een goede huis vrouw moet kennen, blijven voor die meisjes een raadsel. Die huismoeders lijden er onder en blijven er onder lijden. Aan d® bedrijvigheid van moeder thuis komt geen einde en die meisjes kennen er zelfs 't begin niet van.Huishoudschool. Huishoud school! noedig als brood. Daar lee- rsn onze Katrientjes koken,, naaien, Het Voerlormitj Comité voor Herstel van het IJzerkruis, dat tot stand kwam op initiatief va?i de Vlaamsche pers en zich mocht verheugen in de toe treding van vele Vlaamsche vereenigingen, openbare besturen en persoonlijk heden, acht het nocdia. ten overstaan van de verschillende plannen, die nopens het IJzerkruis en Ijzerbedevaarten bestaan, zijn standpunt te bepalen. Het Voorloopig Comité blijft steeds van oordeel dat het IJzermonument in den geest van zijn vroegere sym boliek en tevens in een geest van na tionale verzoeningsgezindheid dient herbouwd te worden, zooals het was. Uit de interpellaties in. Kamer en Senaat cn uit vele perscommentaren is gebleken hoe zeer hei; onbegrip van Vlaamsch onkundige of Vlaamschvij- aradiige kringen werd versterkt door de kwaadwillige handelwijze van de vorige regesrirag, die na een platoni sche afkeuring van de misdadig® dy- narrnte-aring, enkele maanden later tot de aankondiging van de onteige ning van den Heldenhulde-groind overging. Dit was de tweede schending van het IJzersymbooI. Zij werd gevolgd door een derde: namelijk de ministeries]® beslissing het IJzerkruis te vervangen dooi' een officieel gedehkteeken, ter nagedach- itemis van de gesneuvelden uit de twee oorlogen. Dez® ongelukkige be slissing zou slechts een nieuwe mis kenning zijn van het geestelijk tes tament van die duizend® Vlamingen, die vielen voor volk en land cn een kaakslag voor alle Vlamingen, die het IJzerkruis opnieuw willen zien her rijzen. Het zou tegelijk een atmos feer van haat en tweedracht schep pen en opnieuw bij vele Vlamingen ergernis opwekken tegenover België. Het Voorloopig Comité voor Her stel van het IJzerkruis, zal krachtig met alle wettelijke middelen optreden om deze onteigening ongedaan te maken. Niets kon inderdaad deze ont eigening rechtvaardigen. Het ging hier cm een Waarblijkend Vlaamseh- vijanidig en anü-chrikelijk opzet, een vernedering en e:n miskenning van waarden die ons heilig zijnons ge loof, on,ze cultuur en ons Vlaamsch bewustzijn. Wij roepen alle rechtgeaard® B?.l- Konóag 28 Juli jl. ging te Veurne de vermaarde Boetprocessie nlt, onder belangstelling van een ontelbare menigte bedevaarders, gekomen uit alle hoeken van het land. Gedurende meer dan twee uur trek de Processie, bestaande uit 40 groepen, door do straten van Veurne. -fOp onze foto ztem we de 37* greep der Processie; die der boetelingen die in pij rrhitffl, meestal barvoets, het zware houten kruis dragen. Over deze Processie lezen onze lezers nog meer bij het lokaal nieuws nlt Veurne op ons binnenblad. gen op Vlamingen en Walen die eerbied en piëteit hebben voor doo- dsnhulde, om elke regeering het recht te ontkennen, die fouten van eernige verdwaalde volksleiders te wreken op het kruis en het graf van gesneuvel de helden. Het Comité zal opnieuw de Ijzer bedevaarten in het leven, roepen en v/aken op hun Christel ijken, Vlaam- schan en nationalen geest. Het zal er naar streren dezen geest ook in. Wal lonië beleend te maken. In dit op zicht werd doar de Jeugdbede vaart van April j.l. een voorbeeld gegeven, dat d® Instémming vond van alle rechtgeaarde landgiencoiem. De regee ring heeft zich beijverd door een dub belzinnig commentaar in het Parle ment een geest van dlscredict op deze plechtigheid te verwerpen. De wijze waarop de regeering het gebaar van eerherstel en verzoening van. onze jeugd bejegend heeft kan slechts de pogingen in de hand werken van die genen, die aansturen op de verdee ling van het land. Wegens de verwarring en de wille keur, die thans het politiek leven kenmerken, vooral wegens de opzet telijke verdachtmakingen en het even tueel verbod van regeeringswege waar mede een nieuw initiatief zou kunnen bejegend worden, heeft het Voorloo pig Comité voor Herstel van het IJzerkruis besloten ten tceken van protest dit jaar geen Ijzerbedevaart in te richten. Het initiatief van den N.S.B. op den voor de Vlamingen traditioneelcn 3» Zondag van Augustus is zeer on gelukkig te noemen en schadelijk voor de nationale verzoening en dc nationale eenheid. Velen in het Vlaamsche land zijn terecht verontwaardigd. Men herinnert zich bij de gelegen heid dait de Commissie voor de Mo reel® Belangen van den N.S.B. in dertijd een motie goedkeurde waarin gezegd werd dat een, in ieder geval betreurenswaardige gewelddaad noo- clig was om dat symbool van de mis dadige separatistische politiek te doen verdwijnen». Men gedenbe ook daarbij dat de NjS.B zonder cenig overleg den tradition'eelen IJzerge- denkdag voor zijn plechtigheden heeft opveëiseht. Ho; Comité, bewust van zijn Vlaamsche en nationale be teeken is, kan dit alias ndet zonder krachtig protest laten voorbijgaan. Het zal tte ontworpen plechtigheden van den N.S.B. in all® objectiviteit volgen en er zich over uitspreken. Het dankt <Js hoop uit dat dis N.S.B. zich in een serene sfeer zal bewegenzoodat de tweedracht en twtó; in deze aange legenheid niet zouden vermeerderen. Wij besluiten deze vergadering mot. een dankwoord aan al degenen cn niet het minst aan de pers die door hun aanmoediging en. geldollj- ken steun hebben bijgedragen tot het scheppen van een gezonden geest van verzet tegen het misdadig opzet van verdwaasde en misleide landgenooten en voor het herstel van het IJzer kruis. Wij zijn overtuigd dat alle mede burgers, die het g-oed meemen met de toekomst van het land, onze pogin gen zullen waard&cren en zich een drachtig rondom ons zullen 6ehaxera. Namens het Voorloopig Comité voor Herstel van het IJzerkruis: D® Secretaris, D® Voorzitter, Adv. O. GITSw Prof. J CARDUN. stoppen, verstellen, van oud nieuw maken. Die meisjes makön. latei' van hun hiusje een klein... fabriakske, waar altijd, altijd werk is. bizondcr als de kleine ravotterkes hun best doen om alles te verslijten. Om dat klein fabriekske te teste ren, want ieder moeder bestuurt haar gezin, is er kennis noodig De huis- houdssohool Is er itood'vg voor aii® meisjes. Voor de j«*w}»ns» Idem 't zeifd'') Men roept cm gespecialiseerde werkkrachten! Koe 'lansier hoe meer wordt de arbeid ingewikkeld, wordt voor den arbeid rrtet maer vereiseht dat ge zware vrachten kunt slepen of d,ra,gsra of heffen, maar dat gï een pooólge kerel zij-t. Oojat moet ge heb ben., een vaste hand en een klare geest. Dan zijt ge uw brood weerd en dan zijt ge uw brood rekcr Zijt ge met uw «ohoolverlatente jongens naar 't bureel van bti-oeps- oriënteering geweest? Ja, "k weet het we!, vader zou liever hebben dat. hij timmerman wordt, de jongen droomt van machines en mekaralek. Wie heeft er gelijk? Of hebben ze soms niet allebei... ongelijk? Op dat bureel wordt uw jongen onderzocht, op d® proef gesteld; daar wordt men gewaar voor welk vak hij aanleg heeft, zonder dat hij het wist, zonder dat vader het wist! Daar hangt nochtans veel van aft Natuurlijk® aanlag gezondheid en weerstandsvermogen worden daar ge- wikt en gewogen. Daar kunt ge dus hulp zoeken waar 't gaat om die ge wichtige beslissing: Wat wordt mijn jongen? Een kundige vakman of een uit den groeten hoop? Die beroepfioriënt&ering Is nieuw, of ten minste b:trek-kelijk nieuw. Zijt ge bang omdat het iets nieuws is? Niemand is bang voer de... mode en die is altijd nieuw en soms dwaas erbij Studies? Middelbar® studies... com mercie... sterao-dactylo... Iatijn? Van al die dingen ken ik zelf maar weinig. Maar uit ervaring weet ik heel wat anders. Boerejongens en fcoereme-isj-s, ten zij zij buitengewoon begaafd zijn, mosten naar d® landbouwschool, 't Zal er spannen voor cnaa boeren. Tot hiertoe waren de óraz® de beste in 't land, ze moeten 't blijven, maar dat moeten ze... leere-n! Alleen knapp® jonigiens mogen eigenlijke studies beginnen... of we hebben later een verloren brood t® meer. Kijk wat verstandig® menschen doen: Zoons van advokatsn en doc tors worden nu tuinbouwkundigen of volgen de vakschool... Vader heeft ondervonden dat 't niet gaan zal met- dat Iatijn en hij wil niet dat zijn zoon een verloren bi'ocd of een suk kelaar zou zijn! Neen, ik ken al die dingen niet, maar ik zie wat ik zie. Er loopcra t® veel jonge kerels, di« alle slag postjes zoeken, omdat ze sukkelden, halfweg© de studies bleven stakan en misschien eerste-klos vakmannen zouden geworden zijn. Een hoog® kol en blinkend® schoen dekken in onze dagen nog dikwijls veel miserie! Er zijn er wel die meer verstand hebben van al die studies dan ik Vader en moeder kunnen wel eens bij den onderwijzer of bij de pries ters van de parochie om raad gaan, om te weten wat ze m:t him jongen moeten doen. Maar, ik weet maar al te goed dat bij het verlaten van de lagere school de ouders voor de groot® beslissende vraag staan: Wa.t wordt mijn jongen? Dat is de beslissing over zijn toe komst. D® jongen is noch mossel noch visch... Vader en moeder moe ten zien dat zij de keuze doen... dat is hun plicht en liun recht. Er is, goddank, wel geen land ter wereld waar door het vrij onderwijs hulp geboden wordt aan de ouders, ais in ons landje. G® moet niet ver zoeken waarach tig! In West.-Vlaanderen vooral zijn de vakscholen roads zoo talrijk als de colleges en middelbar® scholen. Voor arbeider, burger of boer, voor klein en groot, is aangepast, geschikt on.derwi.js bijna bij de deur t® vinden. Aan rider jongen of meisje wordt de gelegenheid geboden iets of iemand te worden, 't Ware zonde, moesten de ouders die gelegenheid links laten liggen; en 't ware jammer voor ons land, dat op alle gebied flinke krach ten noodrig heeft. PÉ VLAEMYNCK, Wij vernemen dat het op Zater dag, 24 Augustus is, dat Mar An- t.con DEMETS, de pas-fcenoemde Mis siebisschop, in de St-Jczcfskerk te Bi'usael zai gswijd worden, De nieuwe bisschop is geboren te Kortrijk,maar zijn familie woom sedert lang te Geluwe, den 19 April 1905; hij is dus slechts een en veertig Jaar oud, In he; klooster d:r Redemptoristen gatreden in 1925, werd hij tot de aflegging der gelof ten toegelaten op 21 September 1920, en priester gewijd vijf jaar later, den 21 September 1931 door Mgr Heyien z.g. Voor de A.ntillen-Missie be noemd in 1934, vertrok hij enkele Jl tijd voor '.t einde van 't jaar, en werk te ea- onder de leiding van Mgr Mo ris, Bisschop van Roseau, totdat de oorlog hem een nieuw arbeidsveld aanwees. Er moesten immers aal moezeniers gevonden worden voor het kleine Belgisch Leger dat. door de Regeering van Londisn na d® kapi- tulatle van Mei 1940 werd gevormd: Pater Demets werd gemobiliseerd, en toen de bevrijding van ons grond gebied: hem terug In 't land bracht, was hij Hoofdaalmoezenier. Op dit oogenblik is hij nog altijd in leger dienst. Zijn benoeming tot hulpbisschop van Mgr Moris, met recht van op volging,maakt van hem den derden Vlaamschen Bisschop op den zetel van Roseau, Hij zai weldra, met zdjii nieuw® waardigheid en zdjïi hooge- priestexschap, opnieuw naar zija missieveid vertrekken om er den goe den strijd dat Is de kenspreuk vait dsn nieuwen Bisschop: - Boraum cer tain® n vO'Mr.b te zetten voor God en voor de zielen Aan den Weet-Viaa/mseihian Mis* sielbisscfoop, Manseigineur Demei&fc goed heil en rijke acievangstl

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1