SPORTKRONIEK FINANCIEELE KRONIEK Niecwsjes Kroniek onzer Bevoorrading GELD GELD G.WERQUIN-BERAT mm VAARD EN SPOEDIG UITGEVOERD. Landbouwers wees voorzichti met uw Landbouwmachines JAGERS en SPORTLIEFHEBBERS LANDBOUWERS, WIELRIJDEN 7 Moesi zulkda.nige toestand besten- Mig worden, dan zou dit voor het land teware r 1 onvoorziene gevolgen lcun- ïk-a hebben. NIJVERAARS, BIJ DE BEROEPSRENNERS BIJ DE ONAFHANKEL1JKEN BIJ DE JUNIORS VERLOREN ROESELARE BANK LEENINGEN HYPOTHEKEN VOETBAL EOTERSTRAAT 24, IEPER j§ voor h-et geweer. 1 I ALLE HEISTELLINGEN WORDEN AAN- STEVENS GEBR. HET WEKELÏJKSCH NIEUWS Augustus 1946. breuk en gaf de pijn aan Maarten. ValS op te merken dat Kampioen Rosseel ook tweemaal bandbreuk leed, doch seffens een andere fiets kreeg en alzoo na esa machtige démarage, telkens de groep vervoegde. Da eindspurt beloofde Iets geweldig t» zijn en het was dan ook met spanning dat de toeschouwers de renners ver wachtten. Ziehier de orde der aan komsten 1. Laroye Jan, Oostende, de 117 km. In 3 u. 10 min2. Rosseel Albert, op een wiel; 3. Labaere Willem, op leng te; 4. Claeys; 5. Calcoen Achlel; 8. op 1 min. Nowé Roger; 7. Sabbe Roger; 8. Lefevere Cyr.; 9. Mahieu; 10. Tytgat; 11. Dezutter. Laroye won ook het klassement van 1.000 fr., voor de renner die het meeat als eerste over de aankomstlljn bolde. TWEE KOERSEN VOOR ROSSEEL UIT LAUWE Onze nationale kampioen Rosseel uit Lauwe heeft dees week twee slagen thuis gehaald. TE MEENEN won hij, zonder het onder de markt te hebben gehad met Decock, die wegens pech, z'n kansen niet naar behooren kon verdedigen. Joye was derde. TE OOSTKAMP ging hij op het ein de alleen aan den haal en won met ongeveer 200 m. voorsprong op Blom- me, Dierckens en Delaere. DE BELG ANUTCHIN TWEEDE IN FARIJS-MONCEAU-LES-MINES De koers Parijs - Monceau-les-Mine», welke over een afstand van 340 km. werd betwist, werd door den Pransch- man Gouthier gewonnen met 2 min. 20 sec. voorsprong op onzen landgenoot Anutchln, uit Meenen. De tweede Belg, eindigde 5« op 5 min. 25 sec. van den overwinnaar. Ziehier overigens den uit slag: 1. GAUTHIER, 340 kim. in 9 U. 40 sec.; 2. Anutchln, op 2'30; 3. Tacca» op 3'204. Torrler, op 5'255. Pott- gens, op 5*25; 6. Lambrechts; 7. Gaile din, enz. WIELERNIEUWSJES De tlenjaarlljksche koers Parijs- Bres t en terug, waarop verschelden» onzer oude ratten als Bonduel, Vlae- ■minck en anderen het speciaal gemunt hadden en waarvoor anderen, zooal» Loyet, die reeds het koersen had ge staakt, hun koersrljwlel opnieuw van den zolder hadden gehaald, zal niet doorgaan. Het blijkt zelfs dat zij werd verdaagd «sine die» wat bijna zooveel beteekent als een zekerheid dat wij dezen 1200 kim. langen wedstrijd li één rit, nooit meer zullen terugzien. Maurlts Da Simpelaere, die in de Ronde van Frankrijk niet veel potten breekt, won verleden Zondag noch tan» in de velodroom van Cannes een koer» op eigen kracht over 75 kim. vóór Rol land, Van Schsndel, Piot, enz. Te Moorsele won G. Desplenter op Brik Schotte, Desmedt R. en Thoma. A. Mommerency was 5". Te Delnzs zorgde Remue voor ee» overwinning. Volgden: Van Herzele ea Dehacker. Claeys won te Assebroek op La baere en Danekindt. Te Breedene klopt Joye Calcoen. «o» NATIONALE BANK VAN BELGIË JT De toestand op 25 Juli 1.1. vertoont WOaJa in de voorgaande een vermin dering van de biljetten. De omloop >eiclraagt thans 71.860 milltoen. Het roogste bedrag dat bereikt werd se- lert de maatregelen Gutt was 73.675 nillloem. Zooals vroeger reeds verklaard, le- rert de toestand van de Nationale 3ank van België het bewijs dat er in iet kredietwezen een spanning is in getreden. Het zal steeds mi-:i.i. .„er vorden om krediet, v jwel voor den lublieken sector of ö:n privaat sector e vinden. i Overigens is de daling van de Unl- iceerde Re.nte, alsook van al de an dere obligation eon klaar bewijs dat het publiek likwlfflde middelen ver langt en noodig heeft en dat het spa- end publiek zich althans niet inte resseert aan plaatsingen op langen a .mijn. Ég.» 1 o.'i. TREKKING LOTENLEENING 1932 Op 25 Juli 1946. 100.090 fr.: Raaks 289.536. 11 lotein van 25.000 fr.Reeksen: 108.266 118.868 150.405 167.838 202.383 240.193 267.828 269.151 271.278 284,388 292.351 DE RONDE VAN FRANKRIJK EEN «WATERLOO» VOOR ONZE RENNERS We gaven verleden week uit prin ciep den moed niet op en verhoop ten dat onze Jongens flink figuur zou den slaan. Maar... 't danige ronddraai en rond de kerktorens in de kennis- koersen heeft hen 't rijden over langen afstand en 't lastig werk verleerd. De Ronde die Zondag Jl. eindigde is een waar Waterloo geworden voor onze ploeg! Wel was er tegenslag mee ge moeid. Schotte, bij 't eerste lastig werk," stampte velo en al kapot. Desmet brak zijn derailleur en gaf op, en boven op den Galibier gaf Desimpelasre teeken dat hij van de klas was, dood-op! en ook hij gaf op. Het ergste was nog dat Oekers een val deed over een hond bij het afdelen van den Galibier en thans te Aix-les-Balns ligt in een hospitaal met een sleutelbeenbreuk I Slechts een landgenoot hleef nog over ln de Ronde'; Ward Van Dyckl en hij klasseerde zich 15o. De triomf der Franschen was ditmaal volledig: 1. Roblc won den zwaarsten rit der ronde; 2. Vier van hun renners staan op kop ln de alge- meene rangschikking; 3. Zij winnen de landenrangschikking; 4. Ook den berg prijs, en 5. vonden twee beloftvolle nieuwe klimmers: Roblc en Lazarides, Lazarldos die meteen de Ronde won. De laatste Rit: Dijon-Parijs won LEONX vóór Brulé. Van Dyck was 15o. De Ronde zelf won: 1. LAZARIDES (Fr.), In 44 U. 31 min. 42 s.; 2. Vletto (Fr.), 45 u. 41 sec.; 3. Roblc (Fr.), 45 u. 12 m. 7 s.; 4. Teisseire (Fr.), 45 u. 31 m. 40 s.; 5. Rol, 45 u. 23 m. 49 s.; 6. Baito (It.), 45 u. 26 m. 17 s.; 7. Brambilla (It.), 45 u. 29 m. 10 s.; 8. Marabelll (It.), 45 u. 31 m. 53 s.; 9. Crippa (It.), 45 u. 55 m. 35 s.; 10. Mallet, 45 u. 55 m. 35 s.; 11. Cogan, 45 u. 58 m. 40 s.; 12. Massal, 46 u. 4 m. 29 s.; 13. Gauthler, 46 u. 4 m. 29 s.; 14. Thuyare, 46 u. 5 m.; 15. VAN DYCK (Belg), 46 u. 15 m. 45 s.; 16. Leoni, 46 u. 18 m. 54 s.; 17. Goasmat; 18. De Muer; 19. Bourlon; 20. Baratin; 21. Tlger; 22. Lambrichts. We sluiten daarmee 't relaas over een koers die vroeger de palmen rond de wereldfaam plaatste van onze Bel gische renners... faam die thans alleen nog bestaat omdat men zich vroeger herinnert... maar die volgens de hui dige geleverde prestaties niet meer te verrechtvaardigen valt. KALME SPORTWEEK IN ONS LAND 't Moet zijn dat de koersinrlchters hun koersen omwille der afwezigheid der renners, uitgesteld hebben, want luttel koersen gingen dees week, in te genstelling met de vorige, door. DECIN ALLEEN VOOROP TE OEKENE Te Oekene boden zich 73 renners aan. Na enkele weg-en-weer ontsnap pingen soeg Decln er alleen van onder en won tenslotte met 27 sec. op Van der Meerschaut, Remue, Dufroumont, Aalpaerts en Depoortere. «WITTE» IN FORJVIE wint twee koersen. De eerste te Oost kamp en daags daarop te Deerlijk. TE OOSTKAMP was «Witte», alias Van der Meerschaut, werkelijk de baas. Na 't gansche hoofdpsleton gedubbeld te hebben klopt hij nog 6 man ln den sprint. Z'n hardsten rivaal was Ver scheuren die van een halve lengte moest onderdoen. Desplenter was 3e, verder Depoorter, Paepe, Vande Walle, Huvaere. TE DEERLIJK ging hij eveneens 66 renners den loef afsteken. «Witte» was er eveneens onweerstaanbaar en won op R. Desmedt. Verder volgen O. Momme rency, Dufroumont, Van Herzele, Ver stoeten, Hernia, enz. TE AARSCHOT won Clautler op Vandooren. Somers was 3o en Vanden Brouck M. 4». TE LIER won R. Janssens op N. Sterckx. Jacobs en Verscheuren kwa men in aanmerking voor de 3» en 4e plaats. BOUWS won van De Hoog te Sta broek en G. Buyl was de overwinnaar van een saai krlterium te Dendermonde. STEEDS IMPANIS In prachtform loste tmpanls bij de onafhankelljken ln de 140 kim. lange Hausse-Hasselt-Housse alle tegenstrevers en kwam met 2 m. 20 sec. voorsprong toe op Wuyckens 8e en Boly 4e. UITSLAG JUNIORSKOERS VAN DINSDAG TE VEURNE 24 Vertrekkers. Groote belangstelling. Reeds van in het begin wordt er hard gereden en de ronden van 7,800 km. worden regelmatig afgelegd ln 12 min. Halfweg koers hebben zich zes renners afgescheiden en zullen zich aldus ook zoo voor de eindspurt aanbieden. 1. Debruyne Em., Koekelare, de 100 km, ln 2 u. 48 min.; 2. Patteeuw Jos.; 3. Joye Maur.; 4. Nowé Roger; 5. Blomme Maur.; 6. Calcoen Achlel; 7. op 9 min.: Dauw Silveer; 8. Plovie Julien; 9. Minne Maur.; 10. Depuydt Julien; 11. Callier Alfons; 12. Pascal; 13. Govaert Roger; 14. Couvreur Hll.; 15. Depuydt. JUNIORSKOERS VAN WOENSDAG TE VEURNE 37 Vertrekkers. Onder groote belang stelling werd het vertrek gegeven. Van meet af ontsnappen Frederyck en Cal lier en doen de groep rekken, doch ln de 2* ronde worden ze lngeloopen. Reeds ln de 1* ronde liepen Debaere en Ver- bauwhede bandbreuk on. In de 2» ronde mochten Joye en Callier van band ver anderen. De positie op kop veranderde hierdoor Iedere ronde en de sprinters voor de premiön hebben veel werk. In de 8» ronde leed Dierkens, welke een groote kans had, tweemaal naeen band- Juffrouw, als bediend® ln handelsbe drijf, op die hoogte van dactylo- en stenographic. A.t.-D. (€.80) Gouden Dames-Polshorloge, op tram Veume-Watou. Terugbrengen aan Mej. Eiaquietocir, Bevemn-a.-Kl.-Ijzer, Dorp, tegen goede ibelooning. (400) LOTENLEENING 1933 154» trekking. 1 lot van 50.000 fr.; reeks 212.584. 18 loten van 25.009 fr.: reeksen: 105.635 107.383 145.278 161.357 178.538 189.114 204.542 237.264 253.603 281.324 284.670 332.:>67 333.578 342.741 342.812 345.915 370.943 333.002 Buitendien zullen 650 reeksen waarvan de nummers in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zullen wor den, tegen pari terugbetaalbaar zijn. TREKKING LOTENLEENING 1923 278* trekking lctenleening 1923 Oorlogsschade. 2 loten van 100.000 fr.: reeksen 221.458 no 4 240.641 n» 5. 2 loten van 50.000 fr. reeksen: 018.785 no 2 340.643 n<> 3: 15 loten van 10.000 fr: reeksen 071.141 n<> 3 C89.891 n» 1; 092.495 n« 1; 117.358 n<> 1; 124.488 no 4; 136.951 n" 1; 140.960 nol; 166.552 no 2; 191.920 n«3; 247.230 no 3: 282.082 m°3; 303.084 no 1: 303.437 no 5;315.394 no 3; 332.842 no 3. UITGIFTEN Volgende uitgiften rijn in het voor uitzicht gesteld: Ougrêe-Mailihaye1 nieuw aan deel voor 3 oude aan 660,-. fr. Bois Micheroux: 2 nieuwe voor 1 oud aan 105,-. fr. Papeteries CataH: 1 nieuw voor 4 oude aan 1.750,-. fr. Métaüurgique Pravan: 1 nieuw voor 6 oude aan 1.600,-. fr. Belgika: 3 nieuwe voor 10 oude aan 220,-. fr. Rubannerie de Deinre: 2 nieuwe voor 3 oude aan 125,-. fr. Brasserie dlxelles: 1 nieuw voor 1 oud aan 2.000,-. fr. TREKKINGEN VOOR DE MAAND OOGST 5 Oogst: Gemeentekrediet 1938 100.000 Pr. Lotenleening 1938: 100.000 Pr. 10 Oogst: Verwoeste Gewesten 1922: 250.000 Fr. 17 Oogst: Lotenleening 1933:100.000 Frank. 20 Ocgst: Verwoeste Gewesten 1923: 100.000 Pr. Loten Congo 1888: 10.000 Pr. 24 Ooqst: Lotenleening 1932: 50.000 Frank. 31 Oogst: Bussel 1902: 100.000 Pr. N. V. Noordstraat 34, Roeselare Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dijver 7. AUc Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) GOUDSTUKKEN Hst goud pond zou op de vrije •narist tegen 1.510 fr. verhandeld wor men. De stuk' - - van 20 frank Fransch Rcld aan 1.200 fr. Gulden aan 1.100 fr. en de Belgi sche stukken' van 20fr. aan 1.040 fr. De daling blijft, en alles laat voor telen da.t wij op de vrije marlet- van Biet -goud nog vermindering zulle» ibo-aken. Het is een feit dat er een re- Bgelmatige invoer van goudstukken ge- UBChiedt en dat overigens veel hande laars en nijver aars verplicht rijn tot «eerkoop over te gaan voor aankoop ïvan grondstoffen, betaling van ba- jlastingen, enz. DE KOERS VAN VREEMDE DEVIEZEN (Biljetten) OP DE VRIJE MARKT Pond197,-. Dollar: 62,-. 'ïïansch-e frank: 27,-. Gulden: 8,25 l— Zwitsersche frank: 20,-. VOORDEELIGSTE KONDITIES. - KEUZE VAN TERUGBETALING. VV V, R AWTVFRPÏA Zandpoortstraat 12, GENT. TT. 11. v. Ai! l Y Lhf lh Bejijnhrfstr. 19, KORTPJJK. (353) RUSLAND IN DE FIFA OPGENOMEN Tijdens het FIFA-Congres te Luxenv burg werd Sovjet-Rusand tn den school van de FIFA opgenomen met dezelfd» rechten als Engeland, hetzij dus onde» meer met het recht op een ondervoo^ zitterschap. GEEN WEDSTRIJDEN OP ALLERHEILIGEN, KERSTMI» EN NIEUWJAAR Zooals reeds gemeld zullen de voe^ balkampioenschappen officieel aanvaa» gen op 25 Augustus. Daar er totdusver geen enkele ln» ternatlonale ontmoeting ln het voorull» zicht wordt gesteld, voorziet de kalen» der dat er alle Zondagen zal worden g». speeld. Op Allerheiligen, Kerstmis e|) Nieuwjaar zullen echter alleen uitgeste!» de wedstrijden worden betwist. Dit bé» teekent dat, zoo ln het najaar het wede» niet te ongunstig ls, er op die dagen zal kunnen gerust worden. Zoo er ln den loop van het seizoen In ternationale wedstrijden worden afg». sloten, zal het Uitvoerend Comité beslüh sen welke wedstrijden zullen dienen tl worden afgelast. WEVELGEM KOOPT AAN GANTOISE De Gantolse-spelers Van Rentergheo» en Backx werden aan S. V. Wevelgefl» afgestaan. DE LIEFDADIGHEIDSMATCH TE ROESELARE Massale opkomst op het puik heringa richt stadion 't Motje. Z. E. H. K&nuA» nik Dessain, voorzitter van den Kon. Belgischen voetbalbond, had er aan ga» houden dezen liefdadigheidswedstrijd bJJ te wonen. Stormachtig applaus wanneer Intern», tlonaal Vercammen en de sympathiek» Braet met hun Jongens hun Intrede den en op bloemen werden bedacht. D» Westvlaamsche selectie was de Lyr». ploeg volledig de baas en won dan oofc met een 5-1 score. WERVIK MAAKT ZICH GEREED De Wervlksche speler Gerard Coudro» verlaat de locale ploeg om do keuren va* Stade Kortrljk te verdedigen. Daartegenover zullen Vermeulen, Pane necoucke en Decaluwe het elftal van d» grenstad komen versterken. LUXEMBURG KLOPT NOORWEGEN MET 3-2 Da eerste Internationale wedstrijd welke tusschen het Groot-Hertogdom en Noorwegen doorging en Zondag, voor 10.000 toeschouwers te Luxemburg werd gespeeld, werd door de Luxemburger» gewonnen met 3-2. De Noren, onbetwistbaar betere tech- nleksrs dan hun tegenstanders, moe®- ten echter door lauwheid onderdoen. Een- De biljetten waarvan heden het Nr eindigt op: winnen 0 88130 58.000 fr. 0 77810 50.008 fr. 2 382 1.000 fr. 2 9192 5.0OO fr. 3 2553 2.500 fr. 3 1693 5.C00 fr. 3 2243 10.000 fr. 4 1944 5.000 fr. 4 0824 10.000 fr. 4 09204 100.000 fr. 4 563414 250.000 fr. - - 4005- 2.500 fr; 5 5425 5.000 fr. 5 86435 100.000 fr. 6 58 500 fr. 6 0476 10.000 fr. 6 71756 20.000 fr. 6 512146 250.000 fr. 7 47007 20.000 fr. 8 1863 2.500 fr. 8 43443 20.009 fr. R 588538 250.000 fr. R 578923 1.000.000 fr. 9 9 100 fr. 9 £379 2.500 fr. 9 81779 20.000 fr. 9 82909 20.000 fr. 9 385809 250.000 fr. De vijfden van het biljet winnen het vijfde van tot tod-rag toegekend aan het overeenstemmend geheel bil jet. De loten worden r.a 28 Januari 1947 niet meer uitbetaald. De betaling door -de Postkantoren zal op 28 Octo ber 1943 eindigen. Doet uw aankoopen in hst oud bekend Huis van vertrouwen gesticht in 1880 aaasaaBwaga Daar alleen vindt g-ij de grootste ke-us: Jachtgeweren, alls soort CaraJbisnen, Migncnnen, automatieke, er.z..., in alle caliber. I I sa Insgelijks alle bekende merken jachtpatronen gg I Ijl der Nationale Fabriek Herstal: Mullerite, L-egda, Ja P Eley, enz., waarvan vernoemde, de eenlge Ver- 3 I tegenwoordiger en Depothouder is. i I DIT ALLES MET GROOTEN AFSLAG. y Opgepast voor namaaksels met alle soorten 1 buskruit aangevuld!! Die zijn zeer gevaarlijk w fe GROOTE KEUS VAN KLASSIEKE MUSETTE en alle DANSPLATEN 's Anderdaags 's morgens zei ma dam: Liza, g© hebt zeker bezoek ge kregen gisteravond? Ja, ma dam, zei Liza, mijii tante ls mij ko men bezoeken. Zoo, antwoord'- de madam, ge moet dan aan uw tante zeggen, dat ze volgende keer haar pijp niet in de gang laat lig gen. LAMME ZIJN TONG ligt ook stil, ik weet niet wat hem scheelt. En Flupke... Flupke, roept juist: Poepa, Ik heb voor m'n vacantiewerk een opstel igemaakt.En waarover Flupke Over de onderbroek. Mag ik het eens voorlezen?We luisteren. DE ONDERBROEK. De onderbroek dat is een broek, die [men draagt van onder Maar veel menschen loopen er zonder. Daar rijn onderbroeken, van katoen, [rijde en wol, Kleine kinderen doen soms hun on- [daribroeksken vol. Barons en graven die dragen Zomer en winter, alle dagen, Onderbroeken van zeer fijne zij. Maar die maken toch zoo good als gij Daarin zonder olieverf... een schilderij. De onderbroek heeft niet altijd be- I staan Wanit Adam ln 't Paradijs die had [er geen aan. Flupke, zegt Marenta, nu is 't wei, en maak 'n volgenden keer 'n opstel over 'n treffeüjlker onderwerp. Flupke kruipt in rijnen hoek en bijt op rijn lip. Hij had toch zoo rijn best gedaan en heeft er zuiver ver driet van. LOTERMAN BEWEERDE dat het ook van verdriet was da:, rijn haren uitvielen. «En waarom hebt gij verdriet? vroeg zijn vriend. Om dat m-ijn haren uitvallenantwoord de Lotermam, hunne bevrijders in Palestina naar de andere wereld trachten te helpen. Ondank is wel 's werelds loon en wint dan al den oorlog! WE RAZEN NU OVER Frankrijk, waar oen sterrekiiker voorspelt dat we ©en strengen Winter gaan krijgen, 't Gaat een Winter rijn, zooals 207 jaar geleden: de btomen gaan.kapot vriezen en de uipidoekskens van de kinderen zull-en verstijven aan de stoof. Nu is er echter een ander pro feet, die niet in Frankrijk woont, maar in de stad van ajuin en snuif sn van Dirk Martens cn die voor spelt n-u, niet Dirk Martens, maar die profeet, dat we veel regen gaan krijgen en een beetje vorst met volle maan. Voor de rest zacht weder. Ik wilde dat de tweede waarheid sprake. In elk geval, voor oen van belden zul len we mogen zeggen: Vanden Peereboompi. 7, (342)- IEPER WAAR GE OOK UW HAREN zoudt bij verliezen, dat is bij d» domme gesprekken die ge tegenwoor dig zoo een beetje overal hoort. Ik was ove-rlaatst in 'n café en 'n bende drinkebroers had het over de vrij denkerij. Een kale mijnheer wou eens groote Jan spelen en mengde zich in het gesprek: Wat mij be treft, zei hij, ik geloof niets, dan wat ik met mijn eigen oogen kan zien.Maar, zeg eens, vroeg hem een bejaard man, hebt gij uw eigen verstand al gezien? EN MET DAT AL zijn we weer thuis gearriveerd. Stilzwijgend la Lamme uitgestapt en even stilzwij gend zit hij nu mods ©en tijdje de rook van zijn sigaar na te staren. Ik vraag hem wat er scheelt en dan zegt LammeManneke, er is iet® wat ik niet begrijp! Wat dan Lamme?» «Hiewel, als dat var ken nummer 3U niet meegedaan, heeft aan die proefneming, er niet cnder geleden heeft dus, maar ze hebton het toch uit 't water opge haald, hoe- is dat beest daar dan toch terecht gekomen? Ik moet aan Lamme 't antwoord schuldig 'blijven. Ma-ar 'k beloof hem dat Marenta 't vraagstuk eens zal onderzoeken. En daarmee ls 't.woer afgeicoucu En hoop ik dat voor gr-cot klein, De Zondag; vrienden en vrien Oprecht genoeglijk moge z.gn. 't Manneken uit de Maan, Wel, kijk, kijk, kijk! Die fameuze sterrekljksr Hieeft waarachtig nugelijk. MARENTA ES EEN HOOP gazet te n aan 't aocisnulfeien en wijl we over Kirokiks zcernen, aagt ae: «Ik lees hier juist in De Nieuwe Stan daard van 25 Juli, dat hier te Knok- k© ©cn vliegftest ha&ft plaats gehad. En luister eens wat hier staat: Het zijn tweerittems met dubbele stuur inrichting. De cablnis is zeer confor- taibc-l en men heeft langs alle rijden een, prachtige zich Hceveal en- jewaardars zouden daar -wel zijn, Manneke?. En een testje verder: «Nog een -broeden cirkel en dan da len wij, cm, zonder dat wij het mer ken, weer vasten voet onder de wie len te krijgen». 't Es te hopen dat <ii3 voet ge-en cksterocgien heeft, want 'k zou niet graag in zijn plaats wezen».

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5