MOEDERKESDAG Hr HUYSMANS vormde nieuwe iinksche Regeering ieit Z®iiiteriiiffge freie§£©nf@r@nli@ Zij stoat er, maar op één poot 85 7. EISCHT ZIJN KONING De fa bok is vrij De Nieuwe Regeeringsploeg zaterdag io augustus is:s. bestuur EM REDACTIE:' T elef oonnummer POPER1NGE 9. Posïcheckrekening Sansen Gebroeders 47.63.60 POPERINGE lAAJMtJMU PRIJS PER N': 2 FRANK 1® JAAR.NT 10. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN Prij3 voor 't Abonnement: Tot Nieuwjaar 40,fr. De Tusschenkomst van den H. Vader ten gunste van den Vrede AAN ONZE CORRESPONDENTEN VOOR ALLE AANKONDIGINGEN BVITENLANDSCH OVERZICHT Juarlifksch HsalcSeSsefoon mn hsï Koning Albert Honunient TE NIEUWPOORT LEGERNIEUWS TOCH LANDBOUW- VERLOVEN dank tusschenkornst van Hr Senator Sobry KLEINE MENSCHEN! Plechtig Jubileum-Congres van den Priester-Missiebond GOUWDAG VAN HET MANNENVERBOND VAN K A TE ROESELARE DE K.A.J. OP STUDIEWEEK TE ROESELARE BEVOORRADINGS KRONIEK BRIEF UIT BRUSSEL VREDESCONFERENTIE DE V/EEK IN ONS LAND STORT 40 FRANK Gasthuisstraat 19, Men abonneert zich op alle post kantoren van 't land, of bij A SANSEN GEEROEDERS Gasthuisstraat 19, POPERINGE Postcheckrekening 4763.601. Ik wenschte! Maar neen, we hebben het niet nooais we wenschen en toch, toch cal het toeter zijn dan lk wel dacht. Moederkesdag! Men heelt reeds official een Moe derkesdag op den almanak gebracht en er zal wel een offiei-eele methode «ijn om Moad-erkeadag te vieren. Maar bij ons is en blijft 15 Augus tus de echte en ware Moederkesdag Die viering hebben we in ons bloed. Ter eere van Gods Moeder wordt <Ee dag gevierd; en Gods Moeder ls eigenlijk ook onze eigen Moeder de eigen Moeder van al wie gedoopt ls. De Moeder van weezen en suk kelaars, van dutsen en dompelaars, van Negers en Chineezen, evengoed als zij de Moeder is van graven en koningen. O. L. Vrouw Half-Oogst! Dan. kwam ook voor Haar de... oogst. Haar leven was hard geweest, want harder en onmenschelij&er werd nooit Iemand behandeld, dan Haar Kind! Haai' leven was een. kruisweg ge weest. Zij had gedaan wat alle moeders doen; nooit aan zich zelf gedacht. Zij had van haar Irven één offer gemaakt, In de oogen van haar buren was «ij... niemand, alteen. de teerlingen» vereerden Haar als hun Moeder. Maar ook die leerlingen wisten hoe Moeder, spijts haai' groote liefde voor haar kinderen hier, verlangde, verzuchtte om HaarKind weder te vinden hierboven. Ook uit liefde voor haar vele kinderen verlangde zij hierboven te zijn. Van d«aèr zouden haar oogen verder dragen, verder speuren en wa ken over de honderden, de duizenden, de miljoenen kinderen die komen... •ouden! De dood voor Haar was de dag van den oogst; een oogst van verdiensten die wij, menschen, niet schatten kun nen. Ik wenschte! Ik wenschte dat we dien dag, t'huis «ar in de kerk Moeder zouden vieren. De Processie gaat uit. O. L. Heer wordt door stad en dorp gedragen. Bij zelf viert Moeders dag meê! En onze moeders gaan meê... Geen dag in 't jaar waar leder moeder zóó begrijpen en gevoelen kan dan op dien dag! Zoo tanig begrijpen wat moederschap ls, zoo tanig begrij pen hoe dicht zij bdj mekaar staan, leder moeder hier en de Lieve Vrouwe daarboven. Is de Lieve Vrouwe dan ook de •dgen Moeder niet van de kipders van leder Vlaamsche moedei' hier? Begrij pen en gevoelen... En t'huis?... Ik wenschte! Ik wenschte dat hst "kermisdag was, overal, In ieder huis in Vlaanderen Moederkesdag! En dat Moeder zacht wear neergezet en bsrtelijfc gevierd. Onze mosders zijn immers nog aloijd Maria's! Zoo ze niet alle dien naam dragen, toch dragen alle in hun hert iets van die goede groote Moeder mee Haar liefde voor groote en kleine kindïi's. Nog zijn onze moeders niet bang voor last en zorg, niet bang voor kindergeschrei, niet bang voor een mondje meer Nog is 't teven van 't grootste getal van de moe ders... een offeren, een weggeven, een wegschenken van alles wat ze heeft en is, voor haai- gezin. Hoe zouden we zalf dan op dien d«j moedar niet vieren! Ik wenschte! Maar ik weet dat men op dien dag een nieuw etiketwil plakken. 15 Augustus! Naar zee of naar bui ten! En treins en trams, auios en autobussen, motos en fietsen bollen en rollen over de baan... de dag waar alle kevies en muiten schijnen open te slaan, de... verloren dag, de eenige nagenoeg In it Jaar waar de «koorts iedereen te pakken seliijnt te krijgen en de baan opjaagt. Ik wemschte, dat men nergens ver gat dat het Moederkesdag is. Ik wenschte dat men het voor anderen overliet dien dag Moeder te vergeten, en zonder meer op... zwier te gaan. Moederkesdag Ik wenschte dat ieder Maria-kapte- leke dien dag in volle pracht versierd werd, dat ieder kapelteke te lande, langs groote «baan, langs grintweg of voetweg, aan hoeve of boom, versierd stond op zijn best. Opdat iedereen- die van... elders komt, zien zou en gedenken dat het nog immer waar is: Waar men gaat langs Vlaamsche wegen, komt men U, Maria tegen... Opdat zij die... vergaten of verge ten... willen leeren zouden dat men bij ons nog niet de kinderen, groote of kleine, ontleende «Moeder» in dachtig te zijn. En wenschte dat binnen huis het Mariabeeld zijn deel kreeg in de bloe men. Hoe zou de Lieve Vrouwe dan zelf er meê gediend zijn zoo we dan ons moederke t'huis in de zetel en in de bloemen zetten! Moederkesdag De groote con'taktdag tusschen de Lieve Vrouwe en onze vele goede Vlaamsche moeders hier. Moge dèt nooit veranderen! PÉ VLAEMYNCK. Een stem in den storm, één licht in de duisternis.., Vatlkaanstad, X Aug. (A.FJP.). De Osservatore Romano brengt de tusschenkomstem van Pius XII ten gunste van den, vrede, in vorm van boodschappen, oproepen en redevoe ringen in herinnering, en geeft uit treksels van deze documenten sedert de langs de radio uitgezonden bood schap, door de Paus op 24 Augustus 1939 uitgesproken. Het blad schrijft dat het op het ©ogenblik waarop de vertegenwoordi gers van 21 landen bijeengekomen «ijn, om na jaren van slachtingen, ■verwoestingen en langdurig wachten in onzekerheid, nuttig is zioh de in spanningen van deo H. Vader te her inneren. Gedurende deze lange periode, «egt het, heeft zich één stem in den •term geheven, in de duisternis heeft ■teeds één licht geschenen. Pius XII, «neester der waarheid, heeft steeds <te menschen en ta bijzonder de groo ten, herinnerd aan het in acht ne men der wetten en der grondslagen van gerechtigheid,van rechtvaardig heid, begrip en liefde. Dat heeft de Paus gedaan, op een oogenblik waar op niemand het zou hebben duiven doen. Het blad voegt er aan toe dat be tuigingen van instemming van de zij de der volken en regeerders met zijn apostolisch werk niet ontbraken. Echter zegt het, het oogenblik is aan gebroken om de gevoelens in daden om te zetten. De mensohen, die ver antwoordelijk zijn voor de sociale en politieke orde die aan de wereld zal worden versohaft, zijn ze bereid het te doen? De volkeren wachten op deze daad van samenhang en van vernieuwing Na den nadruk te hebben gelegd op het feit dat Z. H. de Paus zich stads 1939 bezig hield rnet het vast stellen der grondslagen voor een duur- zarnen vrede, besluit het blad van het Vatfkaan: In Hem gaat vaderliefde samen met de inzichten van den meest hel derzienden wetgever en de getrouwe weerklank van den Zaligmaker. Al leen door Zijn gedachte te volgen zou de verstandhouding tusschen de men schen weer spoedig terugkomen. Op Zondag 28 Juli had te Hasselt een Koningsgezinde Betooging plaats waarop afvaardigingen zoowel uit Vlaanderen als uit Walenland kwamen hun eischen uitdrukken tot terugkeer van Koning Leopold IIL Boven gaande spandoek uit Lier, eraan herinnerende dat bij een volksstem ming onlangs te Lier gehouden, 85 der bevolking zich uitsprak voer den terugkeer van onzen verbannen Vorst, werd bijzonder opgemerkt en luidruchtig toegejuicht. Wij vr«.öu1 ems heel openhartig aan alle inwoners van Westvlaande- ren Ware ta ae bange en bloedige dagen van Mei 1940, in Westvlaande- ren een volksstemming gehouden over het goed- of afkeuren der beslissing door den Koning genomen, een einde te stelk n aan de moordpartijen dooi de vijandelijke vliegers ln ons hoekje Ingericht, hoeveel zouden den ko ning goedgekeurd hebben Het Ware niet 85% maar zeker 100',f. die hem toen zouden goedgekeurd heb ben. Jammer dat veel menschen zoo kort van geheugen zijn, en zoo rap Vergeten dat de Koning, die hier geble ven was, onder de bezetting ai het mogelijke deed om te redden wat te redden viel. Die dat niet beleef den kunnen daarover niet oordeelen. Met Limburg cischen wij Volks- •temninig over die kwestie en ook Westvlamingen zijn geen ondankba ren en zullen met groote meerder heid zich 1940 gedenkend uitme ten Leve Leopold III ona:« Ho ging heeft ons beschermd onder de "«zetting wij eischen hem terug I Donderdag 15 Augustus a.s., O. L. Vrouw Hemelvaart, wordt NIET gewerkt in onze drukkerij. Toch willen wij als naar gewoonte den Vrijdag ons blad tijdig uitgeven. Wij verzoeken dan ook dringend onze corresponden ten alle inzendingen EEN DAG VROEGER te willen insturen. - Wij rekenen op hun bereidwilligheid, waar voor dank. Alle aankondigingen moe ten eveneens binnen zijn vóór Woensdag morgen; kleine berichtjes tot Woens dag namiddag. De Nieuwe Regeering gekiekt na den eersten kabinetsraad. Zittend (van I. naar r.) de ministers Godding, Mer. lot, Spaak, Huysmans, Buisseret, Vo.'i Lefebvre. Staande: Lillar, Terfve, Troclet, de Fraïteur, Lalmand, Mar- teaux Rongvaux, De Groote, Vauthier, Borremans. Zie hierover brief uit BrusseL EEN VERGETEN WOORD VAN CHURCHILL Wanneer, om het even waar in de wereld, een dieven- of moor denaarsbende wordt aangehou den, dan spitst het gerecht en het publiek vooral zijn aandacht op den bendeleider en pas daar na op diegenen die tijdens het uitvoeren van het misdrijf een handje hebben toegestoken, of simpelweg op wacht stonden, of de gestolen goederen in bewaring namen. Na dezen oorlog zien wij in de wereld echter het tegenoverge stelde gebeuren, en wel op de vredesconferentie te Parijs waar thans de vredesverdragen met de knechten van Duitschland wor den opgesteld, terwijl het Duit- sche vraagstuk zelf angstvallig van de dagorde der besprekingen wordt geweerd. Dat Duitsch probleem is noch tans van oneindig veel meer be lang dan al de andere vraagstuk ken samen, niet alleen omdat het hier gaat om den bendeleider, maar vooral omdat hierdoor ge heel het vraagstuk van de orde ning van Midden-Europa wordt opgeworpen. En meer nog: om dat van de evolutie van de Duit- sche politiek afhangt of de Rus sische grens in de toekomst prac- tisch aan den Rijn zal liggen, dan wel op de grens der vrije wereld tot aan de Oder-Neisselinie zal gaan. En juist omdat de regeling van het Duitsch geval zooseer ver band houdt met de afbakening der twee wereldinvloedsferen, fi gureert het niet op het program ma der vredesconferentie. Rusland wenscht voor 't oogen blik geen regeling, omdat het Duitschland eerst wil bolsjewi- seeren. Daarvoor heeft het na tuurlijk heel wat tijd noodig. Denkt het te zullen slagen, dan zal het voor Duitschland een verdrag voorstellen dat veel groot moediger zal zijn dan datgene dat men thans aan Italië wil op dringen. Denkt het te mislukken, dan zal het onhandelbaar zijn. Ook de Angelsaksers voelen weinig lust om nu reeds een de finitief statuut voor Duitschland uit te werken en juist om dezelf de redenen. Wantwanneer Winston Chur chill op 15 Februari 1919 reeds onderlijnde hoe gevaarlijk een Duitsch - Russische toenadering voor het Westen had kunnen wor den, dan bestaat er thans weer alle reden toe dit gevaar opnieuw te onderlijnen. Moest men zich na den vorigen oorlog afvragen wat er zou ge beuren indien Duitschland er ooit toe kwam Rusland te colonisee- ren en te exploiteer en (toen beide landen verslagen waren!) dan moet men, nu Rusland triomfeert, wel erg bezorgd zijn om hetgeen er zou kunnen gebeuren zoo Rus land, langs het communisme om, Duitschland practisch annexeert. Of dit zal gebeuren is tenslotte van veel meer belang dan de ge- heele conferentie van Parijs, want dit probleem zal over de al of niet overrompeling van VSest- Europa door het bolsjewisme be slissen. Geheel de politiek der greoten moet dan ook in dit teeken ge zien worden, en hoe ongraag de Angelsaksers nu ook naar de hand moeten dingen van het Gretchen dat hun zooveel bloed, zweet en tranen gekost heeft, zij hebben geen andere keuze. Zoolang die strijd nu niet be slecht is, zal er in Europa en in de wereld geen vrede zijn, want zooals het Amerikaansche week blad Timein zijn jongste nummer schrijft: Europa is nu een legpuzzle, waarvan men te Parijs thans de buitenste stuk jes legt. maar zelfs als die ge legd zullen zijn, zal men nog niet weten wat de prent tenslotte zal voorstellen. DEMOCRATIE OF DICTATUUR? Intuschen is de huidige con ferentie der 21 toch niet zonder eenig belang. Maar dat belang ligt niet zoozeer in de vredesver dragen die er wellicht zullen op gesteld worden, dan wel in de manier waarop de verschillende mogendheden zich zullen ge dragen. Wij hebben in een vorig artikel reeds de aandacht erop getrok ken dat de vier grooten het als redelijk aanzien dat zij alleen het laatste woord spreken. Zij hebben reeds alle vredesverdra gen opgesteld, en de kleinen mo gen nu eens hun gedacht komen zeggen. En, o grootmoedigheid! zelfs Molotov heeft toegestaan dat de kleinen zelf de dagorde zouden mogen opstellen en dat de journalisten tot alle debat ten zouden toegelaten worden! Maar de grooten hebben veel meer gedaan dan de vredesver dragen gereed gemaakt; zij heb ben ook vooraf bepaald hoe de vredesconferentie zou mogen wer ken en op eisch van Rusland werd aldus bepaald dat de 21 al leen voorstellen van veranderin gen zouden kunnen doen indien 2/3 van de leden over de ver andering accoord gaan. Dit is voorwaar een nieuw s&ort democratie. Laten we maar eens denken hoe het er in België b, v. zou uitzien, indien men voor elke wet een meerderheid van 2/3 zou eischen. Wat zou onze fameuze Iinksche regeering aardige smoel tjes trekken! Dhr Evatt, afgevaardigde van Australië, die zich sedert San Fransisco reeds ontpopt heeft als de verdediger der kleine naties, is dan ook onmiddellijk tegen deze onrechtvaardige procedure van leer getrokken. Na hem kwam ook Nederland protesteeren, en tot ons groot ge noegen heeft ook dhr Spaak, in ons aller naam, die stelling aan gevallen. Indien wij hier maar komen om op alles amen te zeggen,aldus dhr Spaak, dan had men ons beter thuis gelaten Dergelijke taal is natuurlijk niet naar den zin van de com munisten, die hiermee eens te meer bewijzen dat ze van een ech te democratie niet moeten weten. Hoe durft Spaak het aan, roe pen onze ultra-roode kranten met veel misbaar, te spreken in naam der kleine volkeren, dan wanneer er toch zes zijn die accoord gaan én op de vredesverdragen, én op de procedure. Die zes kleine sta ten zijn: Bielorusland, Ukraine, Polen, Yougoslavië, Noorwegen en Tsjeco-Slovakije. Juist zooals wij het in een vo rig artikel hadden voorspeld,! Bielorusland en Ukraine zijn im mers niets anders dan stukken van Sowjetrusland (dubbelgan gers van Molotov) die slechts door een zonderlinge toegevend heid van de Angelsaksers als af zonderlijke staten optreden. Po len en Yougoslavië liggen volledig in de macht van communistische Quislings en van de N. K. V. D. (Russische Gestapo), terwijl Tsje co-Slovakije rekening moet hou den met de zeer sterke commu nistische partij binnen de eigen grenzen en het, juist gelijk Noor wegen, niet veel tegen Rusland durft tegenpruttelen omdat het er zoo dicht bij ligt. Buiten die zes die alles be halve vrij zijn zijn alle kleine naties tegen de opgedrongen werkwijze gekant. Het doet dan ook potsierlijk aan xoanneer we dhr Mannilsky, de Ukraïnische afgevaardigde, pa thetisch hooren verklaren dat de huidige vredesconferentie niet mag vervallen in dezelfde fouten waarin Versailles in 1919 gezon ken is. Met de methode die men thans gebruikt is het immers veel slech ter dan te Versailles: daar werd alleen een vredesverdrag opge drongen aan de overwonnen vol keren, thans worden ze meteen door enkele overwinnaars aan alle anderen overwinnaars en over wonnenen gedicteerd. Zonderlinge toepassing van de democratie op het internationaal plan. Toepassing die we eens te meer aan Rusland te danken heb ben, want ita het protest van de kleinen verklaarde Amerika zich onmiddellijk bereid op liun wen- schen in te gaan, maar Molotov die weet dat het communisme in een oprechte democratie altijd het onderspit moet delven, ver zette zich met hand en tand. Dat dit een zonderlinge me thode is om aan de verslagen dictatoriale staten de meerwaar de van de democratie te doen aannemen zal wel iedereen op vallen. Waarom zou men Inderdaad in het inwendig staatsleven niet doen wat Rusland mordicus op het internationaal plan wil toe passen, t.t.z. de dictatuur invoe ren? Uit deze conferentie leeren wij dan eens te meer dat er met Rus land geen land te bezeilen valt en dat de wereldvrede in gevaar zal blijven zoolang niet alle sta ten bereid zijn hun kopje er bij neer te leggen wanneer de meer derheid, waartoe zij toevallig niet behooren, eenmaal beslist heeft. Past men die democratische for mule niet toe, dan zien wij niet in waarom één der vier grooten niet op een bepaalden dag alles alleen zal willen te zeggen heb ben. Wanneer men inderdaad den weg van de meerderheid verlaat, dan is het gelijk of de comman- deerende minderheid uit vier le den bestaat of uit één. Zoo zouden we in plaats van een werelddemocratie een wereld dictatuur krijgen. Indien alle vrij heidslievende volkeren zich hier tegen niet krachtdadig verzetten, dan zijn we aardig naar die we relddictatuur op' weg. V. WESTERLINCK. Zondag 11 Augustus gaat dus de Jaarlijksche Huldebetoogtag door aan Koning Albert en de Helden van den IJzer, Het programma is als volgt: Te 11.00 u. Vergadering op de Markt Te 11.15 u. Ontvangst der Overhe den ten SLadhuize. Te 11.30 u. Plechtige Mis in open lucht op de Markt. Te 12.15 u. Vertrek van dan Op tocht. Te 12.30 tl Bloemenhulde aan Ko ning Albert Monument. Toespraken. Bloemenhulde aan het En- gelsch en Fransch gedenk maal. Bloemenhulde en toespraak aan het IJzermo nument. Bloemenhulde aan het gedenkteeken van de Nieuwpoortsche Slacht offers. Concert op de Markt te 17 en te 19 uur. Vorige week weid gemeld door het Ministerie van Landsverdediging dat d!it jaar geen lanritoouwverioven kon den worden toegestaan. Bij de behandeling van de Begroe ting voor Landtsv :-rded4gtag in de spe ciale SenaatseomisL© pleitte Hr Sena tor Sobry de onmisbaarheid voor veel boerenzonen van exlera-land- bouwverioven. Ingevolge «deze tus- schsnkcimist heeft de Hr Minister van Landsverdediging toegestemd in het toekennen van een extra-landbouw- veriof van 12 dagen ten gerieve van alle boerenzonen - militairen. Deze toekenning zal onmiddellijk toegepast worden. iMel^en wij hier (terloops dat Hr Senator Sobry den Hr Minister evenenis heeft <H>dei-vra«agd omtrent het vlisigptein van Koksijde en heeft erop aangedrongen dat de afbake ning van dit plein spoedig zou ge schieden en dat een gedeelte der lan derijen aan de pachters zouden wor den terug vrijgegeven. Zondag 4 Oogst her-dacht Radio- Brussel di:tn ongeluksdag van 1914: oorlogsverklaring van Duitschland aan België, en gaf de Parlements- rede uit, op 4 Oogst 1914 uitgesproken door Koning Albert. Diir rede eindigde met de woorden; God zal met ons zijn in deze recht vaardige zaak i). Radio Brussel gaf heel de redevoe ring, maar liet dea.m laats ten zin weg Kleine menschen 1 Ter gelegenheid van het 25 Jarig bestaan van den Priistcr-Missiebond gaa t een plecht ig Jubileum-Congres door op Dinsdag, 13 Oo«gst e.k. in het Klein Seminarie te Roeselare. Indachtig hét zwaarwichtig woord van Z.H. Pius XI zaliger gedach- t arris, dat er aan het priesterschap iets essentieelste kort is, indien het niet diep practisch «bewust is van zijn missieplicht, e«n gezien daaren boven de belangrijkheid van heit he- aendaagsch missie-vraagstuk voor het leven van de Kerk, wordt verwacht dat zieer veel priesters, ook de EE. HH. Bewakers, Leeraars en EE. HH, Seminaristen, aan het Jubileum-Con gres zuten deelnemen. - Het program ma staat borg voor zijn welslagen. Op dien dag zal e-en overzicht gegeven worden over die toestanden in d© verschillende missielanden en over de afctie - middelen voor de komende maanden. Een memento wordt ge vraagd voor het wellulkken van die vergadering, Dagorde: Te 10 uur: H. Mis van dankzeg ging ta, de kapsi van het Klein Se minarie, opgedragen door Z.H.Éxc. Mgr Catry, 'bisschop van Lahere Te 10.40 u., Stuidievergadertag: Welk is de toestand in het Missie land In het Oosten1, door E. P. Denys, Missionaris van Scheut. In Indië, door E.P. ludiekeu, S.J. In Belgisch Congo, door Z.H. Exc, Mgr Tanghe, gewezen Apostolisch Vi caris van Oeibangi, Mtaictealbrocd'Sr- Capucijn. Te 12.30 u., Gezamelijfc middag maal bij tasctorijving (als 'tkan ten laatste op 9 Oogisi) in het Seminarie 20 fr. ter plaatse betalen. Te 14 u., Aigiemeene vergadering onder voorziiftterschap van iZiHJExc. Mgr Lamiroy; «Priester en Missie» door Z.E.H. Dr O. Van Besten. «De Unie Cleii en actiedoor E.H, Lowte. Een West-Vlaamsch Missionaris aan 't woord: E.P.L. Mayens, Witte Pater. Slotwoord: door Z.HLExc. Mgr den Bisschop. Zondag 11 Augustus wordt te Roe selare de gcuwidag van het Mannen- verbond voor Katholieke Actie ge houden. Na de H. Mis in het klein Seminarie worden tien sectie-verga deringen gehouden voor de verschil lende specialisaties. Na de middag gaat in die Schouw burg «Patria» de algemeene verga dering door onder voorzitterschap van Z. H. Exc. Mgr Lamiroy, Bis schop van Brugge. Daar zal het woord gevoerd worden d£or dhr Rik Ver- medren; m. a. en aoor Z. E. H. Kan. Dubois, Algemeen Proost. Een 400 tal K. A. J. leiders volgden deze week de studieweek die door ging in het klein Seminarie te Roe- se lore. Zaterdag hield Kan. Dubois een schitterende rede. Hij had als the ma gekozenDe Kerk, dat zijn wij Hij werd hrrhaaidelijk door luid ruchtig applaus ondiarbro'keni 's Avonds had een optocht plaats door de stad voorafgegaan1 door d'e muziek van de gilde. De opvoering van het tocnee«lspel Mardyck be werkt door Robert DE GENDT, w©rd een renzensucees. De vergaderingen van Zondag be- sotori deze prachtige studieweek. E. P. Rooze, Nat. Hulpproost der K. A. J. schetste de rol van het apostolaat der bew«egtag. In het Staatsbladvan 9 Augustus verschijnt 't besluit waarbij de reglementeering be treffende den verkoop en de ver- dealing van tabaksproducten in getrokken wondt. De tabak is dus vrijl ONZE BEVOORRADING IN FIETSBANDEN Enkele maanden geleden werd de verkoop van fietsbanden vrij ver klaard, maar fietsbanden blevi:n ta- tusschen even moeilijk om krjigen als voorheen, bij zooverre dat, zoo zulks uit trouwe bron werd medegedeeld, van overheidswege een nieuwe regle- mentatie inzake de verdeeling van fietsbanden zou worden ingestudeerd. De fietsbandennijverheid werkt in- tusschen op volle kracht, en reeds 2 millioen fietsbanden werden op de markt gebracht, aldus ten deele een behoefte aan 5 millioen dekkend. Maandelijks verlaten een 320.000 temden onze fabrieken. In vredestijd bedroeg deze productie per maand slechts 100.000 stuks. Zoo de invoer van de noodzakelijke grondstoffen aanhoudt, hoopt men binnen een 7-tal maanden alls achterstel te hebben tageloopen. Maar er is e:n keerzijde. Voor den oorlog kon men mat goed:' band-en »aren fietsrijden. De kwaliteit van den huidigen fietsband wordt daarente gen slechts geschat op een jaar duurtiid, «gere-kend dat men er alle dage 15 Km. mee doet. Deze kwali- teiïsvermlnd:ring spruit voort uit het feit dat er synthetische rubber ta moet verwekt worden. Vei? fietsers zullen dus nog enke le maanden geduld moeten hebben. Er is ook spraak dat de fietsban denfabrikanten een bureau zouden oprichten te Brussel waar de werk gevers bons voor fietsbanden zouden kimman aanvragen voor hun werk lieden. WORDT DE IÏANDF.L IN KOFFIE VRIJ In d>e Belgische handelsmidddifns beschouwt men als zeer waarschijn lijk den volledigen terugkeer naar de vrijheid van den koffiehandel ta, de wereld. Anderzijds is er veel sprake van de koffierantsoeneering in Bel gië vanaf September of October af te schaften. DE CITROENEN ZIJN VRIJ! Er wordt ter kennis gebracht, dat de citroenen niet meer gerantsoe neerd zijn, en> tegen offick'le prijzen vrij op de talandsche markt mogen verkocht worden. Maar om te kun nen koopea moeten d'er zlin... en... Eerste-Minlstcr Buitenlandsche Zaken Verkeerswezen Openbaar Onderwijs Begrooting Arbeid en Sociale Voorzorg Binnenlandsche Zaken Koloniën Landbouw Invoer Justitie Economische Zaken Openbare Werken Ravitailleering Volksgezondheid Wederopbouw Landsverdediging Financiën Nationale Wederuitrusting Kamiel HUYSMANS (soc.) P. II. SPAAK (soc.) Ernest RONGVAUX (soc.) Herman VOS (soc.) Joseph MERLOT (soc.) Léon E. TROCLET (soc.) A us us te BUISSERET (lib.) Robert GODDING (lib.) René LEFEBVRE (lib.) Paul KRONACKEït (lib.) Albert LILLAR (lib.) Henri LIEBAERT (Ub.) Jean BORREMANS (com.) Edgai'd LALMAND (com.) Albert MARTEAUX (com.) Jean TERFVE (com.) Col. Raoul DEFRAITEUR (tech.) Jean VAUTHIER (tech.) Paul DEGROOTE (techu.) GEVAARLIJKE VERGELIJKINGEN Dhr Huysaiams heeft dus de nieu we Italische regeertag gevormd. De regcuring die door het gezond- ver stand, de technici uit de vorige ploeg en Dhr Van Acker zelf krachtdadig werd veroordeeld. Die regeeriing is, zooals alle vorige, weer een lapwerk, samemgeplakt uit stukken die absoluut niet bij mekaar behooren; liberalen, en communisten, maar die door vrees en haat tegen de C.V.P. en alius wat ze vertegenwoor digt bij mekaar worden gehouden. De communisten kraaien, natuur lijk victorie, «n. ze h>:bben gelijk, want zij zijn de eenigen die er lets kunnen -bij winnen: wanorde en eco nomisch bankroet zijn voor hun on dermijnend-en woelarbeid noodzake lijk en gunstig. Er is in de Regeering Huysmans niet veel nieuws. Alleen de ministers uit de regeer in g Van Acker die niet meer meewilden-, (d-e HH. Van Acker, Devèze, Desmaele en De Voghel) en dhr Van Gla-bbeke die zich zelf door de fameuze Petrofinahlstorle onmo gelijk gemaakt heeft, werden vervan gen. Al de anderen zijn gebleven. En ook het programma is gebleven. Zoo zegt tenminste de regeertagsver- klartag, maar de communisten en de liberalen beweren dat er van een voortzetting van de Van Ackerpoli- tiek geen- spraak kan zijn. Ge ziet h:t, het begint weer goed. Ze steken nog maar van wal en ze geven aan dezelfde woorden al weer drie verschillende beteekunissen. Een zeker voorteelten dat het weer niet lang zal houden. Trouwens de gehtele atmosfeer van de regeering is er er.n als van versle ten rommel en oud ijzer. Wanneer dhr Huysm-ans, met een doffe, klanklooze stem Dinsdagna middag ta de Kamer de regeerings- v:rklaring voorlas, dan hoorden wij niet alleen een oud man van 75 jaar aan het woord, maar ook een politi-s- kjï' formule die aan den rand van het graf stond'. Geheel de regeeringsverklaring was een opeenvolging van vage formules en halve beloften. In geheel de Kamer was >rr dan ook geen animositeit te b espeuren. De linkschen weten ha? slecht ze te been zijn en de C.V.P. zit er genoeglijk te glimlachen omdat ze nu al weet dat het binnen enkele maanden weer het zelfde spelletje zal zijn. Het was dan ook zeer terecht dat dhr Eyskens die namens de C. V. P. het woord voerde, met ironto herin nerde aan een vergelijking dii? dhr Huysmans enkele dagen tevonsn nog gemaakt had. Toen men dhr Huys mans erop wires dat hij ook maar één stem meerderheid zou kunnen halen ta den Senaat, antwoordde hij d-at de meeuwen aan de haven ook maar op één poot stonden, maar dat. ze toch hun evenwicht konden bewaren. Een perfecter beeld voor zijn re giering kon werkelijk niet gekozen worden...voor wat het eerste deel be treft. De regeertag staat inderdaad op één poot gelijk de meeuwen. Maar of ze zich ook in evenwicht zal kun nen houden Niemand gelooft het, want een meeuw heeft twee vleugels die haar steeds helpen het bedreigde evenwicht ta herstallen, terwijl de twee regeeringsvleugi: ls (liberalen en communisten) elk oogenblik hun best doen om de regeuring haar evenwicht te doen verliezen. Dat evenwicht zullen ze trouwens zeer vlug verliezen, want toet zal zoo lang niet duren of de prijs van de steenkolen zal stijgen en ook de loo- nen zullen opslaan. Adieu dan den roemrijken prijzenslag en den uit- vcerslag f GEEN POLITIEKE VOORWAARDEN? Nu die rega:ring er is (99 tegen 87 stemmen in d-e Kamer-; 79 tegen 77 in den Senaat) kunnen wij niet nalaten nog even te antwoorden op een grooten leugen die door de re- ge-ertagspartljen ver-spreid wurd. Socialisten, liberalen en commu nisten beweren indurdaad dat de C.V.P. een regeering van nationale Unie onmogelijk gemaakt beeft om dat ze met stekelige politieke kwes- tie'skwam aangedraafd op een oogenblik dat geheel de economie en de fin an ties van. het land op hi:t spel staan. Wi? hadden het voorspeld dat ze weer dit liedje zouden zingen. Mia-ar de waarheid, is de volgende. Indien di? Iinksche partijen een re geertag wilden samenstellen die al leen di? technische problemen zouden behandelen (wederopbouw, opvoeren van productih, financi-eele gezondma king,) dan moesten ze een regeertag van technici hebben aangesteld met ren welbepaalde opdracht en waarin Iedereen vertrouwen kon stellen. Het feit alleen dat ze dit niet gi:- daan hebben- bewijst d-at ze een be paalde politiek willen volgen. Een bepaalde politiek in de Koningskwes tie: hem buiten het land houden Een bepaalde politiek inzake het vrij technisch onderwijs: geen toelagen Een bepaalde politiek inzak© vrou- wenstemiecht: gi:en sprake vaai vóór 1950 (niettegenstaande all© plech tige beloften)Een brpaalde poli tiek inzake het aJgismeein staatsle ven: behoud van staat van oorlog, behoud: van volmachtswetten, be houd van uitzonderlijke rechtbanken tn willekeurig© administratieve be straffing. De C.V.P. kan dan ook niet anders d-an tegenover die politieke voorwaar den haar etamdpuini bekend te ma ken» Ze heeft dit gedaan in een geest van tegemoetkoming en breedden- kendheid, zonder nochtans haar prin cipes en beloften te kort te doen. Maar omdat d-e anderen liever on der elkaar blijven, ooi-deelden ze dat de C.V.P. op eeru zeer ongupast mo ment die problemen-oprakelde. Die he-eren hadden gewild dat de C. V. P. zich zoo maar zou neer leggen en zich dus stilzwijgend ac coord verklaren met gehete de onzin nige politiek door de linkschen tot nu toe gevolgd. Maar de C.V.P. ge-eft ntet toe. De meerderheid van bat land laat zoo niet met zijn voeten spelen 1 Die stekeligetowes.ies moeten echter vroeg of 1-aat toch him beslag krijgen, en dan zal het uur van de C. V. P. slaan. En het zal veel vroeger slaan dan sommigen dunken, want op het oogenblik d-at ze door hun stijfkoppige politiek aan den rand van den afgrond zullen staan, dan zullen ze hun armen in de lucht slaan om zich aan de grootste partij van liet land vast te klampen. We geven aan de regeertag Huys mans rend-ez-vous binnen «en drie tal maanden. 7-8-46. IN DE VREDESCONFERENTIE TE PARIJS DE MEERDERHEIDSKWESTIE OPGELOST Na dagenlange discussies en tijduns woelige zittingen, tijdens dewelke meer dan ©:ns heftige woordenwis selingen plaats hadden, werd ln den schoot der procedure-commissie van de Vredesconferentie eindelijk een akkoord bereikt omtrent het stem men met de gewone meerderheid of met een 2/3 meerderheid. Dinsdag nacht kwam men het eens over een Britsen amendement, waar bij bepaald werd dat zoo een besluit goedgekeurd wordt met de 2/3 der stemmen, de vier grooten er c,p groc- tere mate hoeven re.ki:ning van t« houden dan zoo slechts een eenvou dige meerderheid werd bereikt. BEDIENDEN VAN POSTCÏÏECK EN POST IN STAKING TE BRUSSEL Ontevreden over de nieuwe bare- mas wi:ike in voege werden gebracht voor de bedienden van den post- checkdienst te Brusstl, zijn deze Za terdag 3 Aug. jl. in staking gegaan. Nadat belofte werd gegeven dat hun toestand zou worden onderzocht bin nen dei 14 dagen, werd besloten het werk te hervatten en Maandag ging de pcstch-eckdienst weer normaal door. In don nacht van Dinsdag op Woensdag jl. gingen nu te Brussel de hulpbriefdragers aan het staken. Woensdagmorgen h«ad een vergade ring plaats, tijdens dewelke syndi- kale leiders tegenwoordig waren, de eischen der stakers in oogenschouw namen, maar de postmannen aanzet ten tot werkherneming. Een afvaar diging legde even-eens de gestelde eischen voor aan den Minister voor Verkeerswezen. NATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE De Nationale Arbeidsccnferentie zal Maandagochtend a.s., te 10 uur, in hst Paleis der Academiën bijeen komen. 56 MILLIARD UITGAVEN VOOR 1945 Bij de Kamer werd door de Regee ring een wetsontwerp ingediend hou-' dende toc-kenning van bijkredieten voor 1945, met het gevolg dat het totaal der uitgaven voor 1945 56 mil liard zullen beloopen. WET OP DE LANDPACHTEN De W-et op de landpachten wisrd Woensdag door de Kamer goedge keurd met 170 stemmen tegen X en 13 onthoudingun. OORLOGSSCHADE In naam van de C.V.P.-groe-p heeft Hr Ronse, Senator, een wetsvoorstel opgesteld door de C.V.P., op het bu reel van di:n Senaat neergelegd. DE OPBRENGSTEN VAN DE BELASTINGEN De gewone fiscale ontvangsten (pro vinciale en gemeentelijke opcentie men niet inbegrepen) voor het eer ste halfjaar 1946 loopen 16.493 mil lioen tegenover 8.718 millioen ta het eerste halfjaar 1945. Volgende tabel ta millioenen frank geeft de ont vangsten per maand 1946 2,673 2.568 2.906 3,000 2,700 2,645 16,498 1945 Januari Februari Maart April Mei Juni TOTAAL Volgens dm aard der belastingen en taksen bekomt men ln millioe nen, frank 1948 Rechtsta, belastingen; 6,236 Douanen en Accijnzen 2,727 Registreering 7,535 TOTAAL 16,498 -op postcheckrekcning Nr 4763.68 der Gebroeders Sansen, Poperlnge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't Jaar per post teaub be itelt! worden. 1,332 1,304' 1,470, 1,449 1,413 1,751 8,718 1945 4,888 9£"f 2,879, 8,718

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1