Van backten de kupe... De Groote Maria-dag Wereldgebeurtenissen r H. Vader naar Gastel Gandolfo NOG OVER DE ACHT GOUDEN BRUILOFTEN TE RENINGELST m m VIER MAAL VIER GESLACHTEN IN ZELFDE FAMILIE TE POPERINGE Voor U MIDDENSTANDERS ZEEWIJDING TE OOSTDUINKERKE-BADEN DE JUNIORSKOERS TE BOEZINGE ALGEMEEN WEST-VLAAMSCH T00NEELVERB0ND Categorie-ïndeeling 1945-1946 AFSLAG OP HET SPOOR VOOR LEDEN DER JEUGD BEWEGING Ïtreestelde redders reeds efn zestal Resiard-rc'.s van EvrehaiHes beklim- sdch uit de zee hal-en die de stout- men. Sl-eoht toekwa-m het hem. HIJ moedigheidd te var hadden go-heven viel van da rots em overleed kort en wier leven ca -u-d-oor hu gevaar nadien» was komen te staan. STROOPERSDRAMA TE TORHOUT LUXEMBURG PALESTINA IRAK DUITSCHLAND WERELDNIEUWS IN 'T KORT GOUDEN PRIESTERJUBILEUM VAN Z. E. H. HENRI G0DDERIS PASTOOR TE LANGEMARK op Zondag 18 Augustus 1946 mm 10 Augustus DE WEEK IN DE H. KER - - DIAMANTEN JUBILEUM! SCHIP MET 8.000 TON VOEDSEL ZWALPTE ROND OP ZEE uit te maken zijn tot wie die lading verder zal behooren» 1883-1946 C NIEUWE RECHTHEBBENDEN OP DE WEDER- UITRUSTINGSBONS VIJF VOSSEN GESCHOTEN OORLOGSHUWEUKU BLIJKEN WEINIG GELUKKIG (ot, heeft reeds 1/4 cchtsciwi aangevraagd, Bladzijde 2> p—awmmmsmmm Het gebeurt wel eens meer dat van uit kleine landen groot- ^eTte bewegingen uitgaan die groote volkeren beroeren en ver overen. Thans is een priester, een ware apostel, van hier vertrokken Yiaar Amerika om aldaar met zijn overtuigend woord, zijn ver overende bezieling, de wereldverovering voort te zetten door de Kajotters. Ge kent hem allemaal: Kan. CARDIJN. IIc zag hem, vele jaren geleden, op één dier heerlijke dagen van de sociale week te Leuven. Zijn vurig en inslaande op treden aldaar vergeet ik nooit. Daar was een bespreking aan den gang over de her kerstening van de arbeidsjeugd. De discussie was plechtig en eenigzins academisch. Pater Rutten die de vergadering wist te begeesteren met zijn heldere uiteenzettin gen, zijn sluitend betoog gesteund op lange ervaring en de vinnige intermezzo's mil derde met een monkelenden glimlach en een sierlijken zwaai van zijn wijden-witten dominicanenmantel, zorgde wijselijk voor een logische ontwikkeling van het behan delde thema. Opeens van achter uit de zaal viel de klaroen-stem in van een jeugdigen leviet en 't werd een dapper offensief van zijnent-i wege, tot de inneming van gansch de vergadering. Ik zie het nog gebeuren: stap voor stap, drong hij vooruit, redeneerend en betoog end, verhalend en schetsend de erbarmelijke toestanden der middens waarin de jonge arbeiders hun jeugd moesten door brengen. Hij drong maar steeds langs den zijgang der vergaderzaal verder vooruit en schilderde de tafereelen uit waardoor de aan wezigen stilaan een inzicht kregen in de zedelijke ellenden waar aan onze arbeidersjeugd dag-in dag-uit blootgesteld was. De honderden toehoorders die gedurende de sociale lessen als aandachtige scholieren gewoon waren schriftelijke nota's te ne men, hadden met een zweem van verbazing pen en potlood neer gelegd en luisterden nu als vinken naar den improviseerenden redenaar die vooraan in de zaal een gloedvol en geestdriftig plei dooi hield voor de onmiddellijke iverking welke diende ingezet te worden voor de grondige herkerstening van de arbeidersjeugd in ons land. En 't slot van zijn onweerstaanbaar betoog werd door de recht- veerende vergadering onthaald op een éénparig applaus dat te vens een éénparige instemming beteekende. Daarmede was ééne der heerlijkste en schoonste bewegingen der laatste eeuw ingeluid. Daarnet is het werk begonnen, stelselmatig en geordend. Wie had dan kunnen vermoeden dat zooveel edelmoedigheid zoude ontdekt worden in onze arbeidsmiddens? Het is als een wonder der genade in de twintigste eeuw geworden. Wie zal ooit kunnen berekenen de daden van onbegrensde toewijding en de verdoken offers welke werden gebracht? Het is al gegroeid en gedegen onder den zegen van boven, volgens de leiding van hoogerhand en door den voortdurenden arbeid van hen die er niet tegen opzagen om zich heel en al te geven aan deze beweging. Onze Katholieke Arbeidsjeugd zooals zij thans georga niseerd is strekt tot voorbeeld, ook voor het buitenland. Het is voor niemand meer een geheim dat de vernieuwing van de arbeidsjeugd in Frankrijk grootelijks te danken is aan den in vloed van de Kajottersbeweging in ons land. En nu worden de schoone idealen van de Kajotters overge bracht over zee naar het verre Amerika. Het wordt een wereldverovering! Hoe heerlijk! Hoe bemoedigend! Terwijl de duistere machten in de harten van onze arbeiders jeugd trachten haat en tweedracht te stoken die leiden moeten naar onrust, wanorde en ondergang, gaat de triomfeerende tocht vooruit van hen die over de gansche wereld, bijzonderlijk in de arbeidsmiddens, de idealen van maatschappelijke saamhoorigheid, ordelijke samenwerking van alle menschen en volkeren, onder linge liefde, kristelijke eendracht en waren vrede willen verwe zenlijken. Iedereen weet dat de aanval op al iaat orde en rust betee- kent in de maatschappij voornamelijk gericht is op de arbeids middens en dat niets onverlet gelaten wordt om door gansch de wereld vooruit en vooral de arbeiders te verleiden tot uitzinnig heden, die een der hevigste omwentelingen moeten teweegbren gen welke ooit tot losbarsting zijn gekomen. Uit de Kaj ottersbeweging is reeds een sterke generatie ge groeid die paraat te weer staat tegen dezen satanischen overval, en zelf een offensief heeft ingezet om de grootste dwaling der tijden, waarvan de noodlottige gevolgen niet te overzien zijn, af te weren. De voorteekenen zijn reeds aanwezig dat de Katholieke Arbei ders door wijsbeleid, aanhoudende bedrijvigheid, innerlijke geest drift, onder Gods zegen, in ééndrachtige en broederlijke samen werking met auen e het noed °~r, tot welzijn van de gan sche samenleving aese veruerjeujrce au.mllen uitroeien om ten toekomst van orde, rust en welvaart te verwc~~iu.ucen. HET WEKELIJKSCH NIEUWS Maria-Hemelvaart, het grootste en heiligste Mariafeest, is weerom daar. Het moet ons in herinnering bren gen, hoe oud en hoe dierbaar de Ma- ria-vereering is bij ons volle. Reeds de oudste kerken die in onze Streken werden gebouwd, waren aan O. L. Vrouwke toegewijd. Een O. L. Vrouwkerk te Brugge, een Wijnen- dale-Kapelleke... klein en groot... En wat oorlog en rampe en rooi» aller slach er over ging, ze behielden hun haam, op die oude grondvesten werden nieuwe kerken opgetrokken. Schilders en beeldhouwers wedijverden om er pareltjes van schoonheid van te ma ken, niet zoo zeer om ber oemd te wor den, doch eerder uit liefde en devotie tot de Lieve Vrouw. Want het meeren- deel der midde-leeuwsohe kerkkunste- Xiaars bleef onbekend. Waar kunt ge nog ter wereld een land vin den met evenveel Maria-kapellekes, met evenveel Mariabeelden als hier ten onzent? Wie denkt er niet subiet aan Brugge en Antwerpen. Te Brugge staan ze te Meie aan de hoeken dar straten versierd met gezellige azalea's en te Antwerpen, da meer majestatdsche stad, staan ze versierd met kaars- en lampeiichtjes. De beeldstormerij in de jaren 1500 en 1600 hebben een ontelbaar getal beeldjes vernietigd. En toch kan men nog te Brugge, in 16S8, niet minder jdatn 400 Lieve-Vrouw-beeldekes tel len. En onze Maxia-bedevaart-plaatsen dan? Bijna al onze lezers hebben er bezocht: Halle, Scherpenheuvel, Ton geren, Dadizeie, Hauswijk, Wijnen- dale, en de Lieve Vrouwkcs der kust Moetkerke, Breedene enz... De middeleouwsche processies en de mysteriespelen alhier waren van de schoonste die in West-Europa te zien waren. Er werden mantels in gedra gen, lijk geen Vorstinnen er bezaten... tal van beeldekes... och ga eens kij- kon naar de oude Potterie te Brugge. Hat was een gef onkel van goud en eilver ©n diamanten. Reuzebloemtui- len, en reuzekaarsen als jonge boo men zoo groot werden er in rond ge- (Jratgen, lijk nu nog in de zeer schoone processie van Onze Lieve Vrouw van Blindiekiss te Brugge. Het is een dwaze pofslag als we durven beweren dat de processie's van héden maar een flau- fve weerschijn meer zijn van de vroe gere processle's in Vlaanderen. In gilden en ambachten speelde ïdaria eveneens een groote rol. Op Vlaggen en banieren stond ze afge beeld, aan de gevels van de schepen huizen en gildehuizen stond haar beeld eveneens, versierd en verlicht pp gemeentekasten. En zelfs te Brug- kwamen ieder jaar de straatmu- nten het Lieve Vrouwke van de 11e een mooie serenade geven. En at deed Gent niet? Jaar op Jaar okken de hooge heeren van het tadsmagistraat naar Doornik met aperlijke geschenken voor de Lieve /rouw van Doornik. In Brabant zwoeren de Statenaf- vaardlgden voor de H. Moeder Jods, en wel dat ze Maria's Onbe reikte Ontvangenis altijd en overal ouden verdedigen. Dat was in 1659, tweehonderd jaar voordat de Paus Jhot zou uitroepen als geloofspunt. Edelen en general en, magistraten' -en kunstenaars... allen noemden zich ■poet dien schoenen deemoed, waar- fnode onze moderne wereld even glim lacht: een kind van Maria... Zoo wa ren Rubens, Vaov Dyck, en tal van andere werelilbaroemdjo Vlamingen. De wapperende krijgsbanieren droe gen Maria's naam en beeltenis. Zoo als deze b. v. van den betreurden Aartshertog Albrecht die naast het kruis ook een Mariabeeld droeg met d© spreuk er onder: Onder Uw be scherming nemen wij onze toevlucht, O Heilige Moeder Gods! De Bisschop van de beide Vlaanderen - toen was het Bisdom Brugge en Gent slechts één Bisdom, - Mgr de Bnoglie, wijdde in 1814, ff laatste jaar diat Napoleon hier meester was, zijn. Bis dom toe aan. O. L. Vrouw. En toen een veertigtal jaar later de Paus van Rome uitriep dat Onze Lieve Vrouwke zonder zonaevlek geboren was en ge leefd had, toen werd er in Vlaande ren gevierd en gefeest met een vreug de en een geloof lijk slechts de groote Mariavolkeren dit kunnen: de Vla mingen, de Polen en de Ieren. En het is een der voornaamste oor zaken geweest waarom het Protestan tisme nooit ons volk heeft gewonnen, noch winnen zal, omdat het, door de hand der betóldstarmers onze dierbare aloude MarLabeeldjes stuk sloeg, en omdat het de eer en de faam van Onze Lieve Vrouw heeft belogen en belasterd... Dat heeft ons Vlaamsche volk nooit kunnen verkroppen. De Jansenisten, de aanhangers van Bisschop Jansenius van leper, waren ook zeer streng over de Mar ia-devotie. Doch zo hebben met al hun bittere 'gestrengheid hier zooveel kwaad ge daan, dat aiwia gezag voerde in dit land, luidop klaagde over het schro melijk verval van godsdienst en ze den in onzie streken. Toen Joaef II, die Oostenrijksdhe Keizsr-Koster, zoo genoemd omdat hij zich met alles moeialde, met kaar sen, fcerksdiensten, process!ën, eniz... Alhier de bedevaarten, broederschap pen en proc-essiën. afschafte, had hij menige aloude Vlaamsche volksdevo tie's en kleurige schoonheid ten on der gebracht. Het geloof ging nog meer achteruit in den Besloten Tijd als de Fransohe sansculotten hier baas waren. Zoo waren er ste den, waar men niet meer omzag naar de Zondagsheiliging, en er den Zon dag werkten, precies lijk in de weke- Toem ons Land weer vrij kwam van vreemden dwang, is alles weer ver beterd... De Mariavereering is in den vol len zin des woords met onze Vlaam sche ziel vergroeid. Langs veld en dorp prijken kapel lakes ter hare eere opgericht. Aan de boomen lacht haar beeld in kletnie nissen, en op hare feestdagen, vooral heden op Maria's Hemelvaart, wordt het versierd met bloemen, planten en lioht! De in woners der gebuurten komen dan, evenals op Meiavond, bidden en zin gen, en de zoet® bede, die moeder leerde van grootmoeder en nu aan haar eigen kind overbrengt, weer klinkt godvruchtig op alle lippen Ave, Ave, Ave Maria! K. HOFPEZEUNE. m *4 Het gif-beurt wel niet veel dat een zelfde familie vier generaties telt van hetzelfde geslacht. Dat dit echter vifr maal voorkomt in één' zelfdie fa milie is zeker wel nog de grootste zeldzaamheid I Een goedbelcende Po- peringsche familie geniet evenwel dit geluknamelijk de Familie Cleene- werek - Vandermarllere. Deze viiEr maal vier geslachten la ten wij hier nu in foto volgen. In ons vorig nummer gaven we verslag over deze blijde feestviering te Renlngelst. Hierboven foto der vijf bruiloftsparen die aan de openbare feestelijkheden deel namen. Van links naar rechts :Achlel Bauw en Pharaïlde Bultecl; - Petrus Goemaere en Marie Derckx; - Cyriel Dury en Josine Mulle; - Henri Vion en Marie Vandenberghe; Charles Minne en Marie Vancayseele. Aan alle Jubilarissen nog hartelijk proficiat! PRIJZEN VAN DRANKEN Het Staatsblad van 1 Augustus stelt volgende prijzen vast: Bier 1» glas van 33 cL 1 speciaal6,00 fr. export5,00 fr. bock 4,25 fr. Deze prijaan worden 5,25 fr. voor expert en 4,75 fr. vorar bock waaneer ze worden opgediend in fleschjes van 1/3 liter. 2o Voor speciaal bier in flesschen wordt de prijs aan verbruiker beko men door de vastgestelde aankoop prijs (15 Juni 1946) te verhoogen met 100%. (80% voor de ingevoerde bie ren). Andere dranken Koffie, tas 2,50 fr. in inrichtingen zonder per- son-eisi, 3 fr. in inrichtingen met personeel. Voor de koffie-filter is de prijs op 5 fr. vastgesteld, personeel of niet, terwijl de tas bouillon In beide ge vallen 4,50 fr. kost. De aperitiefs daarentegen kosten 9 fr. in de inrich tingen zonder personeel en 11 fr. in die inrichtingen met personeel. Men heeft don indruk dat deze prijzen, en ook die der wijnen en minerale waters, willekeurig vastge steld werden. Waarom werdt een ape ritief duurder betaald waar er perso neel is, .terwijl die prijs van den koffie filter met geen personeel re kening houdt PASTEIGEBAK OPGEDIEND IN CAFES EN RESTAURANTS. De prijs van pasfceigebak in ctra-nk- gefegenhöden die deze produkten. r.ii'et zelf fabrioeeren wordt toekennen door den aankoopprijs met 25% te verheo- gen. Deze prijs mug nog eens met 25% verhoogd worden in de erkande toerisme-suDEiken, cf in inrichtingen met seizoenactivibeit, dit voer c'.en duur van het seizoen (tot 31 Augus tus). WORDT DE MIDDENSTAND UITGESCHAKELD De wetgeving die sedert de Be vrijding meer en meer de econo mische vrijheid aan banden lagt toomt duidelijk aan dat het er voor al op aangestuurd wordt de klein© zelfstandige handelaar en ambaohts- msn uit te schakelen. Een recht- sbr-eeksehe zet in die richting is bet besluit dat bsvoorradingsprioritcit in textielproducten toekent aan elk orga nisme dat in 1939 meer dan één rrvi- joan en half frank aanfcoopen deed, en zich akkoord verklaard 10 onder de officia:!© prils te yerfowm. Com mentaar is hierbij overbodig. Het wordt hoogtijd dat de middenstan ders. bedreigd irn-Imn begaan, kroiht- dadig reageeren. Ze zullen dit doen te Brussel op 8 September waar bet Nationaal Chr. Middenstandsver- bond. in sarren werking m~t sP.e toe- roeipsvereeinl'ffingeai eon srrootsche ma nifestatie belegt. Wie den ernst van den toestand begrijpt, zal er zijn. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Hr Charles Cleenewerck, fle over grootvader, Hr Hector Cleenewerck, de grootvader, Hr Daniel Cleene werck, de vader en dezes zoontje Mare Cleenewerck. Hr Charles Cleenewerck, de over grootvader; Ilr Hector Cleenewerck, de grootvaderHr Robert Cleene werck, d? vader en dezes zoontje Carlo Cleenewerck. Vrouw Wed. Henri Vandermarliene, geboren Tamboryn Caroline, de over grootmoeder (sedert kort evenwel overleden) Vrouw Hector Ctoftne- werek, geboren Vandermaliere Eve line, de grootmoederVrouw Paul Suffys, geboren Cleenewerck Rober ta, de moeder en dezes dochtertje Suffys Magda. Wed. Weyne, geboren Vandamme Elodia, uit St Juliaans, de overgroot moeder Vrouw Hector Vandekerck- hove. geboren Wem Maria, de groot moeder, evenams uit St Juli rans Vrouw Cleenewerck Daniel, geboren Vandekerckhova Jeannette, uit Pope- ringe, de moed-r en dezes dochtertje Cleenewerck Danielle. WIJ wenschen de familie Cleenewerck van harte proficiat en dat allen nog vele jaren mochten tellen. s 9 sm Zondagnamiddag had te Oostdulnkerke-Baden de Plechtige Zeewijding plaats. De Geestelijkheid met het H. Sacrament, vergezeld van tal rijke iadgasten, op weg naar het altaar in de duinen opgesteld. Het weer wilde msê. Zondag was een echts zccmsndaig. Hst was de eerste Bondag van Oogst en nog nooit in d!it ssizosn waren er zoo veel badgasten te Ooetdiuinkertoe aan wezig. OostdiUinkerke-Baden is een uitgelezen rustoord voor ouders en kindersbreed.» kust, geen gevaar lijke banken, plaatsruimte voor al len; villas en appartementen aan fatsoenlijke voorwaarden en goede hotels met flinke kost aan officieel® prijzen. Niet zoo geweldig als grooter getouurs: een echt rustoord voor groot en 'klein. De Plechtige Zeewdjdiing, Zondag namiddag, werd met ingetogen be langstelling door de vele badgasten gevolgd en op den doortocht van den foMorischen stoet met onder meer die traditioneele garnaalvisschers, ge volgd dcor dien geestelijken stoet en het H. Sacrament, heexschite overal ingetogen eerbied en toen E. H. Pas toor na de gebruikelijke gebeden voor helt welvaren der zeevaarders en der kustbewoners over zee en toehoorders, den zegen gaf met het Allerheiligste, was het met diepe godsvrucht dat ieder aanwezig® neerknielde cm, met de Geestelijkheid, Gods zegen af te smeeken. Roerende plechtigheid die bewijs levert dat in ons volk steeds diepen godisdiensltein huist. Offlcleele Uitslagen Eere-categor!e 90 tot 100 1RoeselarsVolksver- sdeling», met «Gebroeders Karamazov». 1» Categorie 75 tot 89 2. Po- perlnge, St Martinuskring met Pe ter Appelmans 3Ocst-Roozebeke «Meer Vreugde», mot «Do Doodelijke Kus»; 4. Zwevegem, «Vlaamsch en Vrij met «De Rozenkrans»; 5. Wes- touter, «De Verbroedering», met «Het Rechte Spoor6. Tlelt, Volksver- edellng» met «De Loreley»; 7. Ingool- gem. «Lust in 'tSchoone», met «De Tante van Charley8. Knokke-a-Zee, «Pogen», met «Eén die niet geteld wordt»; 9. Renlngelst, «De Vlaamsche Vrienden» met «Bij 'twassen van den vloed10. Vlamertlnge, «St Jozefs kring», met «Tropengang»; 11. Eerne- gem, «Ars» met «Als de haan kraait»; 12. Wervilc, «Willen ls Kunnen» met «De Harde Wet»; 13. Waregem, «Kunst en Eendracht», met «Topaze»; 14. Ouden burg, «De Nieuwe Vaan», met «De Vreemdeling». 2° Categorie 65 tot 74 5 15. BeverervRoes., «St Michielsgllde» met «De Ridder van Damocles»; 16. Wervlk, «Eendracht maakt macht», met «Hare Majesteit wil niet trouwen»; 17. Roese- lare, «Ie Dien»,met «Toen het licht ver dween»; 18. Veldegem, «In 't Vroede en ln 't Zotte» (dames)met «Chrysothe- mls»; 19. Poperlnge, «De Lustige Kei koppen», met «De Normandlschen Haan» 20. Merkem, «De Onverwachte Vrien den», met «Hooger op»; 21. Loker, «Jong ■en Vrij», met «De Halfbloed»; 22. Ge- luwe, «Onder Ons», met «Eén die niet geteld wordt»; 23. Poperlnge, «In deugd en Vreugd», met «De Halfbloed»; 24. Assebroek, «Edélwljsj-s», dameskring met «Repelsteentje»; 05. West-Nieuw- kerke, «Goetwilllch ln het Herte», met «Zonsopgang». 3" Categorla (50 tot 64 28. Ko men Kruiseik, «Jong en Moedig», met «Langs doornige Paden»; 27. Assehroek, «'t Viollerken», met «De klucht van den gehangene met de koorde»; 28. Roese- lare, «Excelsior», met «De familie van Huize». De IjTatlonale Maatschappij voor Bel gische Spoorwegen heeft aan d-e lc- dirn der Jeugdbèwegnign volgende ta- rievenverminderingen toegestaan 1. Elke groep van 10 personen (-17 .laar) leden van een jeugdbeweging bekomt 50% afslag op elk reisbiljet. 2. Di? lei dier van een groep van 25- 50 personen bekomt een gratis-bil iet. Plaatsen kunnen tevens, mits voor afgaande verzoek, worden voorbehou den. Het staat vast dat Z. H. d-e Paus op Dinsdag 13 Aug. raar Gastel Gan dolfo zal wr-irekkTt, teneinde aldaar gedurende enkele weken rust te ne men. MAUEÏTS Ï*T OH-TBE zegevierde ln den Junior -koers te Bcw'nge en ont ving de bloemen uit de handen van Mevr. de Baronnes de Thibault de Bocsinghe, echtgenoot© van dhr Bur gamees tor dor gemeente, dio beiden naast den overwinnaar gekickt werden. o Tc BI? :-fmo'rtte d«i Effl alpinist uit Boom wou de Op de wijk Groenhove had te Tor hout een nachtelijk treffen plaats tusschen Jachtwachters en stroopers. Tw-et? jachtwachters betrapten na melijk drie stroopers en vuurden erop. Een dezer werd gewond. Bij een on derzoek dat na-derhand werd inge steld konden de drie stroope« ver eenzelvigd wanden en oawlerhaard. De eerste berichten als zou een dar stroo pers, Hcm oré Cools, gedood zijn ge weest bleken onwaar. Ben der jachtwachters werd aan gehouden daar de stroopers niet ge wapend bleken te zijn geweest. STAATSGREEP VERIJDELD Zaterdag 11 werd in Luxemburg een staatsgreep verijdeld. Oudgede- tirui-erden van concentratiekampen en oorlogsgetroffenen wilden de Re geering omverwerpen. De eersten wa ren niet akkoord met de zuiveringspo- litiek der huidige regeering, de tweede ontstemd over de traagheid van den heropbouw. De Justitie kwam op het spoor van het complot, enkele aanhoudingen werden verricht. De bestaande Regee ring bleef aan het bewind en alles bleef vervolgens rustig, alhoewel hier en daar nog groepeeringen de invrij- heidsteHing eisohen van den aange houden Albert Wingbert, een bekende personaliteit uit het verzet» HET MOEILIJK OP TE LOSSEN FALESTIJNSCH PROBLEEM De oplossing der Pale.stijn.sche kwes tie blijft steeds een raadsel dat met den dag ingewikkelder wordt. In Pa lestina zelf staan Joden en Arabieren onverzoenlijk tegenover elkaar, wijl de Joden steeds talrijker dit beloofd© land willen binnendringen. Honder den, duizenden, verlaten Polen en- Rusland, en bereiken de Ameilkaan- sche zone in Duit-schland, met de hoop Palestina te kunnen bereiken. Weeral liggen verscheidene sche- m, beladen met Joodsohe emigran- voor de kust van dit gebied. Het zijn meestal vrouwen, kinderen en grijzaards, waarvan het leven aan boord van die schepen een hel is, daar drinkbaar water ontbreekt. Of de Britten hun nu al dan niet toelating zullen geven om aan land te komen is een. raadsel. In tus schen trachten vele opvarenden clan destien aan wal te geraken, en beland den aldus in kampen. Van Joodsche zijde werd heftig ver zet aangekondigd zoo die sohepen binnenkort hun lading menschen niet aan wal mogen brengen. Anderzijds weigeren de Arabie ren hardnekkig alle verder? uitbrei ding van de Joodsche inwijking. Ten einde een oplossing te berei ken van de Palestljnsche kwestie had Groot-Brittanje een voorstel gedaan de verdeeling inhoudend van Pales tina in verscheidene zones, een Jood sche, een Araabs-che, een Britsohe en een vierde bijzondere zrr». maar al len, onder Britsch toezicht. Mits financieel? tusschenkomst vu Amerikaansohe zij-de aan de Araab- sche staten hoopte men, met dit plan, over te kunnen gaan, tot de voorge steld? inwijking van 100.000 Joden» Eerst bleek het dat de U. S. A. met dit plan akkoord zou gaan. maar thans heeft zich ren onverwachte wending bij de Amsrikaansche staats leiders voorgedaan, onder den drang der openbare Am-erikaar.sche opinie, zoodat verwacht wordt dat President Truman h-st Britsch voorstel zal ver werpen. De Palestljnsche kwestie werd eveneens behandeld in het Britsch Lagerhuis en in een tusschsnkomst in dit debat verklaard® Churchill dat de U. S. A. in Palestina moest samenwerken, ofwel dat Groot-Brit tanje het mandaat o^er Palestina moest prijsgeven. Door de ontruiming van Egypte d-oor de Britsohe troepen is Palestina de legernlaats geworden vcor deze troepen. Paies-tina is ook hoogst belangrijk voor Engeland in zake d eze p" troleumtoe voorre ding. zoo dat een prijsgeven van dit mandaat voor Engeland e-vem onmogelijk is geworden. Londen heeft ook Joden en Ara bon uiitgemooddgd tot een ronde-ta fel conferentie ten einde d-e Pale- stdjnische kwestie te bespreken. Ver schillende Arabische Staten lieten we ten dat zij bereid waren deel te ne men aan de conferentie, maa-r weige ren sa,men te zetel-en met Joden. De Arabieren deden o^1- reeds beroep op Z. H. den Paus om Zijn tusschen- k ernst te vragen omtrent heit pro bleem van het Midden-Oosten. Intusschen gaan de Britben voort met het opzoeken van Joodsche ter roristen en zij hebben vesterkinpen gestuurd naar Haifa, de haven der illegale immigranten. BRITSOHE TROEPEN AAN DE GRENZEN VAN IRAN Wij melden eerst dat Britsohe krui sers kruisten juist bul ten de terri toriale wateren in de Perzische golf. De arbeiders van de petroleumindu strie aldaar waren ln staking gedaan, en de Britten wilden gebeurlijk de Indische war kers die er in vertoeven beschermen. Thans hebben de Britten ook iroe- ne-n samengetrokken te Basra, in Irak, a-an de Iransche erens. met het oog op zelfde gebeurlijkheid. ZAT, RUSLAND EEN REPRESEN TATIEVE DTTTTSCHE REGEERING OPRICHTEN Zooals raeds gemeld heeft de U. S. A. voorgesteld de verscheiden© be zettingszones van Dultsohland op eoonomisch gebied te versmelten. Rus land echter ging niet akkoord. Naar The People zouden de Rus sen dergelijk» samensmelting beant woorden met de oprichting in hun eigen zone van een representatieve Duitsche regeering. ENGELAND. Vliegt uigmoeder- schip uitgeleend. De Britten heb ben het 17.200 ton metende vliegtuig- moederschip Colossus voor 5 jaar aan Frankrijk geleend. FRANKRIJK. Gezinsvergoedin gen verhoogd. De grondwetgevende vergadering heeft een wetsontwerp goedgekeurd, waarbij de gezinstoe lagen een gisvoelige verhooging zullen ondergaan. RUSLAND. Opgehangen. Ra dio Moskou deelde rmede dat de ge wezen Russische Generaal Vlassov, die met de Duitsobers streed, samen met elf rijmer handlangers opgehan gen werd. DUITSCHLAND. Nog een mas sagraf. Te Sohomberg, in W tuten berg, hebben de Franschen een nieuw massagraf ontdekt, waarin 1768 lij ken lagen, meestal Franschen, Rus sen, Polen en Duibschers. DUITSCHLAND. Rantsoenen verhoogd. In de Britsch® zone wer den de rantsoenen lichtelijk ver hoogd. POLEN. De Joden wijken uit. Naar Rabbijn Philippe Bernstein heeft verklaard te Frankfort, berei den rich 60.000 Joden in Polen om uit te wijken. In Polen bevinden zich thans nog een 160.000 Joden. De moesten willen ver-trekken uit vrees. ITALIË. Do roof van het lijk van Mussolini. Te Milaan heeft de politie drie personen aangehouden, die verantwoordelijk blijken te rijn voor den roof van het lijk van Mus solini U. S. A. Om boete te doen. Proffesar Arthur Oamptan, de Ame- rifcaamsche geteerde aan wie Presi dent Truman de verantwoordelijkheid opdroeg te beslissen over het uitwer pen van de eerste atoombom, heeft «om boete te doen» ontslag geno men ais professor van natuurkunde aan het Vassar-College, in de Ver- eeniigde Staten» De professor heeft de bedoeling de hem nog restende levensjaren te ge bruiken, om pogingen te doen de schade te herstellen door het werpen van. de eerste atoombom aan hot menschd-om berokkend, door rich en kel met de moreel® aspecten van de wetenschap onledig te houden. CHINA. Communisten lijden ne derlaag. Naar A. F. P. hebben de Communisten ln de Provincie Hoe- Peh een zware nederlaag geleden. 003TENRIJK. Russische bank gesticht. De Russen hebben te Wwanen een Russische bank gesticht Deze bank houdt geen rekening met de Oostenrijksche financieel® bepa lingen dd® 60 van de Ibdj de banken ■poneerd® kapitalen blokkceren, blokkeering nu ls het voornaam ste gedeelte van het Oostenrijksche financieel? systeem. De Oostenrijksche kringen maken zich dan ook ongerust over dit nieuw Russisch initiatief. HONGARIJE. po kerkvervol ging. De H. Sacramentsprocessie, die te Boedapest moest uitgaan, werd verboden. 'De Katholieke organisa ties werden verder ontbonden en te Boedapest werden massale aanhou dingen gedaan. TURKIJE Ismet Inonu voor de derde maal President. Hr. Ismet Iruonu werd voor de derde maal ver kozen tot President van Turkije. De Reeeering Sarajodgloe, die sedert 1942 aan het bewind was, ls ander zijds afgetreden. ITALIË. Boeren in opstand. Te Palermo kwamen boeren ln op stand, omdat hun werd opgelegd hun graan af te staan aan door d® Re geering ingesteld? organisaties. Ge vechten werden geleverd tegen de politie, dl? hierbij pantserwagens zou hebben gebruikt. Verscheidene per sonen werden tijdens deze gevechten gewond. TCHECKO-SLOWAKIJE. Beurs afgeschaft. Te Praag werd bij be vel van de Regeering de beurs af geschaft om-dat «een geleide econo mie geen beurs meer noodig heeft. 11 AUGUSTUS 9» Zondag na Sin Mn. Wat ls .die brok uit 't Evangel;^ die we vandaag ln ons missaal te lj." zsn krijgen, toch aktueel 1 «Jezus kwa^. naar Jerusalem, en van de hoogte hij do stad daar liggen aan zijn voetej' En HIJ weende over haar en zuchtte «Mocht gij toch erkennen, en vandaaj nog, wat gij doen moet om ln vrede ti levenmaar nu ls 't verborgen voor u» oogenl» Jerusalem, 't ls toch voc, Jezus de trots van zijn aardsche va derland, en HIJ ziet ln de toekomst i HIJ ziet het plein van den Antonla burcht, waar ze hem binnen enkele da gen zullen verloochenen WIJ willet geen anderen koning dan den keizer» HIJ ziet ginder ver Kalvarle, waar a Hem zullen aan 't Kruis slaan I Ma?,- HIJ ziet ook alles wat de Godsmoorde naars te wachten staat, en dat ls vreest lijk 1 Vernietiging, uitmoording, eeuw; ge ballingschap I En dat doet Hem we» nen, het medelijden met zijn arm ver. blind volk, dat Hem uitwerpt, en daar. mee zijn eigen vrede...Wat ls dat toe; aktueel En moeten wij ook geen medi. lijden hebben met ons arm volk, da; ln zoo 'n groote mate dezelfde ontzaggs lljke fout bedrijft Onzen-lleven-Hec bulten werpen, Zijn Juk afschudden Zijn tien geboden vervallen verklaren Zijn liefde-wet schenden, Zijn Kerk nle meer aanhooren. Arm volk. mocht g; toch erkennen, en vandaag nog, dat gi verloren loopt, als gij dien éénen Lei der niet volgen wilt, die alléén naar wal ren vrede voert 1...Laten wij bidden voor ons volk, dat het Inzien moge, voor he te laat ls... En zonder te wachten o; de anderen, wij beginnen met ons e'-gc; leven: wij volgen Onzen-Lleven-Heer •heelemaal, en voor goed, en dan werker wil mee aan den waren vrede, en we, licht méé- dan velen die vredesver-drs.? gen opstellen en onderteekenen. waaroj' Gods eigen handteeken helaas ontf breekt... 11 9* Zondag na Slnxen. HH.Tlburtlus en Suzanna, mart)» laars, n 12 H. Clora, Maagd. 13 HH. Hlppolytus en Casslame t martelaars. 14 Vigilie der Hemelvaart van Ona< Lieve Vrouw. (Géén verplicht/" vleeschdervlng of vasten. 15 Hoogfeest van O .L.Vrouw-Hemt- vaart. 18 H Joachim, vader van O.L.Yt, 17 H'. Hyaclnthus, belijder. 18 10 Zondag na Slnxen. Aan Z. E. Moeder Ignatla, Klootte, Bcselare, ter gelegenheid van ha;.. 60-jarig Jubileum! E?t m-oCt engery! in d© kc-ud® Nieuwjaantiaand geweest zijn ten jare O. H. 1924 dat enze parochie het gelu-k liad een nieuwen pastoor t® begroeten. Z.E.H. Gcd-deris was toen 55 jaar cud. Te Lop-pc-m geboren uit den goeden Vlaamschen boeren stand, dis ons volk zooveel priesters sch-cnk, was hij reeds op weg om als zijn vader den vruchtbaren vlaam- schen grond te bebouwen, toen God hem riep om te werken, aan den rie- 1-enoogst. Hij trok naar ihet Sint Lodewijiksoolleg® te Brugge, en al 9chritokeldie hij er een leerjaar, toch eindig® hij eervol rijn Latijnsche studiën. Na rijn priesterlijke oplei ding te Roeselare en te Brugge zag hij ln. Meimaand 1896 óe verwezen lijking van rijn jeugddroom: rijn Heilige Wijding en eerste H. M5s. Dit gebeurde vóór '50 jaar en is nu een. reden tot vreugde en feestviering voor gansch de parochie. Het waren reeds 50 volle, vruchtbare jaren. Reeds enkele maanden vóór rijn. priesterwijding was hij tot bewaker benoemd aan het Klein Seminarie be Roeselare, waar hij geacht werd als een, fijnkenner van de jongens ziel, zooals hij ook later altijd, getuig de van diepe mensohenkennte. Hoe diep hij het leven der studenten mee leefde 'Wijkt uit het feit dat hij tot tweemaal toe zijn arm brak in het jeugdig spel samen met zijn jongens. Die schoon® tijd duurde slechts drie Jaar, en nu werd hij achtereenvolgens tot Onderpastoor benoemd in twee kleine West-Vlaamsche stadjes; eerst te Loo, en na drie jaar, te Wervik. Het was vooral -gedurende die aposto- laatsjaren dat hij, niet zondeT reden, den naam verwierf van vriend van den werkman. Te Wervik waar hij Proost was van de Sociale Werken, voerde hij den eersten strijd te-gen het opkomende socialisme, en wel on der den de-knaam De Mierdie regelmatig ankwoord gaf aan de so cialistische «Krekel». Tijdens den eersten wereldoorlog stond hij er aan hst hoofd van het Amerikaansch Liefdadigheidscomité, en heeft zoo de hongerige arbeidersgezinnen dik wijls uit den nood -geholpen. Hij was verder steeds de verdediger van h-et goede recht der burgers tegenover den aansteilerigen bezetter. Hij deel de wel en wee mdt rijn volk, vooral bij de ontruiming van Wervik naar het Ltoiburgsche in 1917. Is het dan te verwonderen dat rijn naam voort leeft in de gedachtenis van da Wer- viknaren? Ten slotte mochten wij vóór 22 Jaar op onze beunt dien verdienstelijken Priester a.ls onzen Herder begroeten. Wat -hij hier presteerde weten onze menschen het best: on.ze kerk werd herbouwd en geconsacreerd; onze parochie werd in 1928 toe-gewijd aan het H. Hart, wat gepaard ging met luisterrijke feesten; niet mind-sr d-an 12 priesters droegen er hun Kers mis op, onder wie de meesten hun roeping ten groot-en deel® aan hem te danken hebben... Maar dait alles kan nie-t opwegen tegen het noeste ■zielewerk dat hij dag aan dag heeft uitgeoefend. Twee en twintig jaar lang, en nog altijd voort is hij lede ren morgen vóór dag en dauw in zijn kerk, en dient er niet alleen den Heer, maar ook rijn volk met vreug de. Hoeve-al zieken -heeft hij nielt be zocht, hoeveel stervenden heeft hij nie-t bijgestaan? Alleen God weet welk schoon werk hij ongekend, ja, vooral ongekend, heeft verricht. Om dat alles stroomt ons hart over van dankbaarheid; om dat all-es kun nen wij nielt genoeg bedanken. X. Oo-k Helt Wekelijksch Nieuw» noemt deel aan de vreugde en bledit den Eerwaarden Jubilaris rijn beste geiukwenschen aan en nog vele Jaren goede gezondheid. Op 1.000 Km. van de Engelsche kust kwamen twee Amerlkaansche schepen in botsing. De bemanning van een dezer schepen, de American Farmermeende het schip verloren en verliet het. Vier schepen begaven zich in volle sroslhied ter hulp. Tegen alle verwachting in bleef het drijven en een Engelsch kolenschip nam het op slmeptouw, alhoewel een schip van dezelfde firma als van- de American Farmer in de nabijheid was. De in. gevaar verkeerd-» loding be stond uit 20. 000 ton melk, 5.400 ton graan en 450 ton eierpoeder. Aan do rechtbank zal hst thans Zestig jaren is 't geled:n, Toen stond op den Kloostertrap, 'n Noviesje, rein van zieden, 't Knielde neer m:t witte kapl Ja, de wensch van al haar droom Was het strenge kloosterslot, Midden hooge, groene boomen, i Gaf ze haar geheel aan God I v Jublend verliet rij de haren 1 Achter haar viel de -gordijn 1... 1 Nu was 't werken, leeren, sparen I j Bidden, zinven in ff Latijn 1 'kZz-g hier iets, 'kkan 't niet verhiti Nooit en kwam er bs ter Non. [dr% Goedig, zacht voor mensch en Bj| In de school 'n liefdebron! [cietj Vijftig van die zzstig jaren, Heeft rij aan het kind gewijd, j Er doen trillen al de snaren, Voor Kerk, Land en Eeuwigheid li Hoort I Bazuin- en Orgelklamkeiv - Kinderstemmen, Zuisterbeê 1 Alles juicht cm -God te danken I Diamanten Jufcalé 1 Bcselare, 1946. GBOje Krachtens een besluit van d<u Minister van Arbeid en Sociale Vooy zorg worden de bons van bet Nd, onoal Fönds voor Huishouden# Wederuitrlisting ook verleend aai dagenen die vóór 15 Januari 1946 td een categorie van werknemers behoor den, die sindsdien en ten laatste <t 1 April 1946, bij de onder het regti me a-er maatschappelijke zekerhal, vallende categorieën is opgenomeu geworden of die ten laatste op 1 April 1SHS opnieuw begonnen zii r met het sto' ten van bijdragen voor de maafe schappelijke zekerheid of tot ti«s voordeel der tussclienkomst van hs. Steunfonds voor Werkloozen werdet; toegelaten. Verder oo-k de mifitiepliohtigzC d-e heropgeroepenen, de ooriogsvrif' willigers. de erkende leden van dor Weerstand, de leden van de aanvul lende gendarmeriekrachten en de gee wezen krijgsgevangenen, die cp ïe Januari 1946 onder de wapens of herstelverlof waren en de werknemers die, wegens hun ge zondh-eidstoestand voortvloeiend her zij uit hun gevangenzetting, vanwei Ee den vijand, of hun ontvoerinps etzij uit een ongeval ten gevolge vagi oorlogsfeiten, od datum van 15 Jaf nuari 1946 nog ongeschikt waren I werken. T® Vlamcrtinge werd het huwi# ingezegend van MARCEL PERTEft den sympathicken middenvoor c;i ster van Cerclc Brugge, en MejuftfS Joanna Valckc, van Vlamertinje- Aan hst jonge paar onze beste 5»; lukwznschen. De pachter van de Ferme Crolxte And-enne. geholpen dot een vriend, is er in geslaagd in f" dag vijf vossen neer te schkten. De hoofdredacteur v-an het W The Catholic Worldde E pater James Eillis, deelt ln een rijn 'beschouwingen mede dat de lo»shuw<iIijken in de VfTCenigde S ten weinig gelukkig zijn geweest Van de gehuwde soldaten die de verschillend» fronten teru»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2