Zomerfeest Uit't Poperi Allee er hwn I SchecS vsoi Verpleegsters!! Êslerrijbe Vlaamsche Kermis 't lepersche Beroepsschool HET WEKELIJKSCH NIEUWS ALLO CROOTSCH ALLO! op Zondag 11 Oogst 1346, te 17.30 u. Voetbalterrein DE KOUTER SPORT SPEL DANS KLUCHT J: MUZIEK ij v Begin te 17.30 uur Niet te 17 uur zooals eerst medegedeeld werd. UIT POPERINGE Fatrassen NAAIMACHINES GESTICHT DER 3r BENEDICTINESSEN ia Boeschepestraat 12 POPERINGE. I ZD0 SPREKEN ZE MIDDELBARE I1ANDELS- BER0EPSSCH00L DER Z» PENITENTEN Bruggestr. 10, Poperinge. COÖPERATIEF VOOR OORLOGSSCHADE GEMEENTE PROVEN PARK COUTHOF KRISTEN VOLKSHUIS STAD POPERINGE IN HET SINT-STANISLASCOLLEGE. GROOT OPENLUCHTFEEST Een goeden Raad Gele Gallepillen MUWBERICHT BEVEREN a.d. IJZER OUDERS, TE ROESELARE PROVEN WATOU GEMEENTE WATOU ELVERDINGE ROESBRUGGE-HARINGE IALLO! ALLO! O? IEPER-EILAND! VLAMERTINGE ST-JAN-TER-BIEZEN RENINGELST Bladzijde S. ABEELE UIT IEPER BUREEL VAN ARCHITECT IVO DEVRIENDT Lange Torhoutstr. 8, leper. Lugustus 1948 JM&WVMA! fctfiMViMiftfiNiNMftNnAftftnnfut^^ i, 'i it a (1 if. o: *3 e: 5! %'ooorten. Huyghe Rosa, d. v. Ro llen Six Julia, St. Bertinusstr11. BURGERLIJKE STAND van 1 tot 8 Augustus 1946 irt Lena. d. v. André en Vercruys- aria, Dasdreef 2. T'Joens Bea- j, d. v. Georges en Hamers Gabriella, tnestr. 39. Huyghe Jenny, d. v. en De Byser Jeanne, Westouter- reg 34. Bazin Sonja, d. v. Jean lumortier Diana, Ouderdomstw. 36. Ruisen Herman, z. v. Jan en Neils Valkestraat 29. Vermeulen Le- v. Camiel en Maria Vandevoorde. jones Rita, d. v. Henri en Labey Watou. Dehouck Guldo, z. v. :t en Samyn Maria, Westouter wlijden. Brion. Emma, 74' Vlamertinge. welijlcen. De Clerck Jaak, elek- ir, v. Westouter en Boerhave Pau- b., v. Poperinge. Verplankan iel, fourreur, v. Èlverdinge en Soe- Judith, z. b., v. Poperinge. welijksbeloften. Laversin René, eker, v. Nieuwkerke en Cappoen naaister, v. Poperinge. Hof- jEoger, handelaar, v.leper en Haus- parie-Loulse, z b., v, Poperinge. au Philibert, lattenkllever en Suffys is, z. b., b. v. Poperinge. Ber- i Reml, lioenderkweeker, v. Stavele ■andenbunder Germaine, z. b., v. ■Inge. Deere me Remi, beheer- r. Deerlijk en Banckaert Suzanne, b.. v. Westroozebeke. Delanote Iel, onderwijzer en Verbeke Lucien- k b., b. v. Poperinge. - Flocon - Bedde-coutils attserda Sprei" n - Sargiën. Bij E. DOBBELS, Tel. 248. Bruggestraat 3, POPERINGE. B.J.B.-ZOMERFEEST Op Zondag 11 Oogst te 17.30 uur, op hst voetbal terrein De Kouter», houdt de B.J.B.. ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan, een luister rijk Zomerfeest. De y:r schillende afdeelingen der Dekenij zullen er elkaar bekampen in de wedstrijden voor de vel» prachtige prijzen en de wissel bekers. Het programma is iets eenigs en volledig nieuw in onze stad. We zullen er onze flinke boeren zonen bewonderen tijdens hun spelen te paard. We zullen er aangenaam verrast worden door de boeiende volksspelen, en ter afwisseling zal de V. B. J. B. ons vargasten op haar kunstvolle reidansen. Tevens wordt gezorgd voor micro- réportage en muzikale opluistering. Deze dag wordt werkeljik ern hoog dag voor onze B.J.B.-ers en het volk onzer stad. Niemand zal dezen dag laten voor bijgaan, zonder van dit prachtig feest mede te genieten. Alten naar het B.J.B.-Zomerfeest op het Kouterpteiin. ZONDAGDIENST 10P ZONDAG II AUGUSTUS «sheer: Dr Florizocr.e. j® heker: Kr Notredame. rts: Dr O. Dereckx. DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1(0. L. Vrouw Hemel vaartdag) ras heer: Dr Ryon. •ThEker: Hr Notredame. '|rts: Dr R. Ostyn. VERKOOP - HERSTEL alle modellen Alles voor alle merken. I Iïect. MAELBRANCKE, Veurnestr. 36, Poperinge. (12) j PRIESTERS VAN DE WEEK Itertimiskërk: E. H. Veys. Janckerk: E. H. Vandenbeighe. 1 Vrouwketk: E. H. Vandenberg'he, co* 3|te ouders wenschen ingelicht te jgjftsn over de verschillende studies, jejli'un meisjes in het gesticht tun 's aanvangen. «jja het Lager Onderwijs gaat men om ot de Middelbare Afdeeling. Alle atlen van het Middelbaar Onder- Mf worden er volgens hst Staats- mma onderwezen en in hun afgewerkt, want de school is cl door Staat en Provincie en ,h_ onder beider inspectie. Daarbij j;«:i de leerlingen ook de lessen in lulieer en Huishoudkunde, gek hst DERDE JAAR zijn de leer- jjln b&kwaam het Officieel Exa- 1 van'Algemeens Vakken en Han- Jhf te leggen. jljA: ma gaan ze over tot het vier- Jvejjfcar Beroepsaf dealing cd tot het intik jaar Handelsafdceling. Na het gaJd-,- jaar Beroep wordt een Offi- Jjd Examen afgenomen dat recht "ft cp een Officieel Diploma in aeene Vakken, Snit en Con- de meisjes die zich graag op- pn tot R&kenplichtige, Steno- of Typiste in een handelszaak, in de Inrichting die Han- ifdeeling, waar ze een Officieel -n afleggen en een Officieel Jma bekomsn. ".ai 14 jaar worden de meisjes ■et Leerwerkhuis tosgelaten. Hier in ze opgeleid tot flinke naais- icn kunnen na het vierde jaar Jfficiesl Examen afleggen in Snit iffectie. WIJ HE EREN ER: ^^EN' Voor Huishoudelijks Boekhoud sters; Bedienden bij de boekhouding in winkel en kantoor; Hulprekenplichtigen; Rekenplichtigen WIJ STUDEEREN ER: Handelsrekenen en Boekhouden; Stenographic en Dactylographie; Handelsbriefwisseling en Recht; Nederlandsche en Fransche taal; Geschiedenis en Aardrijkskunde; Wetenschappen en Huishoudelijke vakken. WIJ KRIJGEN ER: een algemeene ontwikkeling; een beroepsvorming; een huishoudelijke vorming. Zoo verzekert men onze toe komst. Zoo helpt men ons aan een winstgevende betrek king. Internaat Externaat VRAAGT" INLICHTINGEN, DEZE WORDEN U GRAAG VERSTREKT. RSTREKT. j I EXAMENS RuiioLf Gcuittenye, Fopertage, heeft to. de Vrije Vakschool te Izegem zijn diploma behaald voor schoenmaken, met de grootste onderscheiding. Lea Inigelaere heeft in de Vakschool 'te Izegem, met de grootste onder scheiding, haar eindexamen voor schoenstikken afgetegidi Proficiat. SCHOOLUITSLAGEN E.E. Z.Z. PAULÏNEN Boeschepestraat 40, Poperinge. Aar.gen. School. - Lager Onderwijs 1* St.: Monique Sohier2" St.; Go- delieva Lozie3° St Lutgarde Parcyn 4° St.: Andrea Decae5" St.: Jeannme Couwet6" St.: GödêHeve Parcyn 7* St.: MariaDenut; 8" St.: Slmonne De- segher. De volgende leerlingen van het acht ste studiejaar bekwamen een diploma: Monique Vanhoucke; Ginertte Donche; Slmonne Desegher; Georgette Beccaert; Rosa Vercruysse; Georgette Dehaene. LEERWERKHUIS VOOR KANT WERKSTERS I. AVONDSCHOOL 1» St.; Ludgards Pareyn; Cecile La- leeuw;Francine Debeir; Monique Gry- son. 2" St.: Monique Sanders; Allee Van- demaele. 3» St.; Chrlstlane Gryson; Marie-Ma- delsine Lebon; Cecile Rammens. 4° St.: Lena Vanhee; Godelicvo Pa reyn; Simonne, Zijde. 5" St.: Rosa Vercruysse; Maria De- nut; Marcella Vandermeersch H. DAGSCHOOL Groep A.: Slmonne Couwet; Paula Huyghe; Suzanne Zijde; Josephine Go- kelaere; Helens Vercruysse; Lcona Cha- telet. Groep B.: Agnes Decreu-j: Eugenie Vercruysse; Jeanne Techel; Maria Van- dooren. BRABANTWIJK Volgende leerlingen behaalden de 1" plaats: 1° St.: Michel Sohier; 2" St.; Erik Verbeke; 3" St.; Simonne Desegher; 4" I St.: Lena Lef ever; 5* St.: Edith Quaghe- tweed3. jaar mag men. de les- beur; 6» St.: Monique Dejonghere; 7° n Modesvolgen. Vrije leer- stii Aitrld Keynjgnaert. KATHOLIEKE HARMONIE Ste CECILIA NAAR DE PANNE Een loffelijke vooroorlogsche ge- wconite hernemend trekt onae Harmo nie op Zondag 18 Augustus e. k. naar de kust, en wel naar de Panne, waar een kunstconoert zal worden uitge voerd. Wij vertrekken psr autocar, te 8 uur 's morgens, aan het lokaal. De eereleden en hun families, alsmede de huisgenooten van onze muziekanten worden uitgenoodigd dit uitstapje mee te maken. Prijs 45 fr. Men schrij ve spoedig in, in ieder geval vóór Zondag 11 Augustus, te 12 uur. in het lokaal of hij een dar Bestuursleden. MEDEWERKING AAN B.J.B.-FEEST De Hanmcnio zal ook medeh&lpen tot het opluisteren van het Ruiters- feest, ingericht door de B.J.B., op Zondag ek. 11 Augustus. Alle mu zikanten komen hijeen te 16. uur aan het lokaal, cm te 17 uur op te stappen met de B.J.B. naar hoi plein van dsn Kouter, waar dan tijdens de feestelijkheden enkele marschen zullen gespeeld worden. Ook trommelaars en klaroenen moeiten Zondag 11 Augustus, stipt te 16 u. aanwezig zijn in het lokaal, om mist de Harmonie samen het Rui- tersfeest te helpen opluisteren. De geteisterden uit het arrondis sement Ii:per worden er attent opge maakt dat de coöperatief voor oor logsschade haar bureel opent voor al de geteisterden. Haar zetel is gevestigd te Poperin ge, Bertónplaats 19. Ingang Hond straat, Nr. 2. Het bureel Is toegankelijk lederen dag van 8 tot 12 uur in den voormid- dag. 's Maandagen 's Zaterdags geslo ten. Namens de Coöperatief. DE BEHEERRAAD. NAAR DE VLAAMSCHE KERMIS De Vlaamsche IKermas heeft tot doel het steunen van goed© werken Onze, Harmonie dient dan ock hier aan zijn medewerking te verleenen. Op O. L. Vrouw Hemiel.vaartdag, 1.5 Augustus, te 18 uur, zal onze Harmonie de Vlaamsche Kermis in het College opluisteren met een openluchtooncert, onder leiding van Hr- J. WyiHberghe. Volgend programma zal warden uitgevoerd: 1. Walk-over, J. E. Strauiwen. Conoartmarsch 2. In 't Witte Paard, Benatsky. Fantasie hew.: Fl. Mees. 3. Amina, P. Lincke. Intermezzo hew. G. Wittmann. 4. Sal ut Viennc, N. Dostal. Lied&r-Potpourrl 5. La Palorna, Conbin. Habanera bsw.St. Kopp. 6. Fircnza, Openingsstuk, G. Allier. GROOTE KEIHS VAN: SCHRIJFBOEKEN STUDENTENBOEKEN en allerhande SCHOOLGERIEF aan nieuwe prijzen. hij SANSKN-VANNESTE, (401) Gasthuisstraat 15, Poperinge. AFSCHEIDSFEEST Al deze die wenschen m>:e te gaan naar leper op O.L.Vr. Hemelvararts dag 15 Oogst, om aanwezig te zijn op het afscheidsfeest ter tére van E.H. Nolf, die doorgaat in de feetzaal van het Christen' Werkersverbond te Ie- peir, worden vriendelijk verzocht naar 't lokaal te komen, Kristen Volks huis, Poperinge, om 4,i5 ure, om dan tsaamen met den trein van 5 ure te vertrekkun. RECOLLECTIE V/ij herinneren er nogmaals aan dat de plaatselijke afdeelingen tegen 18 Oogst, het aantal deelnemers moe ten aangeven die d&elnemi.n aan onze recollectie van Zondag 25 Oogst e.k NIEUWE WERKWIJZE BIJ DE WERKLOOSHEID Met ingang van 5 Augustus 1S46 komt er voer de werkloosheid een zeer belangrijke verandering vaar werkwijze. Dat treft voornamelijk de werk- locsbewijzen. Voortaan zal als vclgt dienen te werk gegaan te worden: U laat uw werkloozenhrwijs invullen' en anderteekenen door den werkgever die U werkloos stelt, vervolgens komt U naar hst bureel cm het te laten nazien en afstempelen. Wij geven U een stempelkaart waarmee U samen met uw werkloozrnbewi.js naar den controleur gaat. U krijgt van den controleur geen onderste deel meer terug, vermits dit dcor niemand meer moet ingevuld worden. U geeft uw stempelkaart af en hij plaatst erop de datum wanneer; U werkloos gs^ vallen zijt, alsook den datum wan neer gij U hebt laten inschrijven als werkaanvrager. Wat van groot belang is, is dat elke werkloosheid aan den controleur moet voorgelegd worden. Moest het gebruren b.v. dat de werkloosheid be gint den dag riactat den controleur zijn steunpunt gehouden- ltoeft, en eindigt den dag voor hij opnieuw zijn steunpunt houdt, dan is men verplicht, ofwel iemand in zijn plaats te zenden naar het steunpunt, voor zien van zijn stempelkaart en zijn. werkloozenbew-ijs, cfw:l mag men bet uitbetalend organisme ermede belasten, en brengt dan alle stukken binnen op, het bureel. Elke werkloosheidsperiode welke niet dcor de arbeidsbemiddelaar in het steunpunt aangsteekend is, is niet betaalbaar Wat eveneens van groot belang is, is dat de toevallige werkloozan na iodsren dag afwezigheid een nieuw werklcozerrbewijs. moeten hebben, dus niet meer zooals vroeger na drie da gen. In ,t vervolg wanneer U komt aan geven dat ren zoon of dochter welke nog geen 16 ja-ar is, begonnen is te werken, dan moet U cok aangeven de iuiste datum wanneer het werk aangevangen hebben, alsook het juist adres van den patroon bij wie ze in t' werk zijn. Steeds naderen uitleg op het bu reel te bekomen. «MARIA MIDDELARES» bestuurd d. de Dames v. St-Niklaas Voorstraat 47, KORTRIJKj Te bekomen diploma's; 1. Hospitaal-Verpleegster. 2. Verpleegster-Bezoekster. 3. Ziekenoppaster. Voorwaarden bij het Bestuur. (280) van stad werden tot dezen och toegelaten. |rie rec'da de school verlaten en. neg zou willen leeren pa- teekenen en kledingsstukken isn, kan d:n Namiddagleergang Die woidt tweemaal per week isa. |>r verdere inlichtingen wende pich tot het Gesticht der Zusters pictinessen, Boeschepestraat 12, 'inie. (373) «u» K.A.V.-KOFFIEFEEST Zondag 13 Oogst, om 2.30 uur gaat ens jaarlijksch koffiefrest 1' 9 in de feestzaal van 't College, is tevens onze jubelvlering om elöö-ja:'ig bestaan van de K.A.V. ïsdai houden dien namiddag nr.nd mag ontbreken! t hst reeds van nu! Do volgende leerlingen van het ze vende studiejaar behaalden een diplo ma: Astrld Keyngnaert; Paul Sohier. -«0»- Stad Popcringo MILITIE De zittingen voor keuring dar mili- tianen '48 van Poperinge worden ge houden te leper op 28 Augustus 1946. «o» FILMLEIDING CJINE PALACE: Une Nuit a Rio muzikale comséie met Ahoe F*ay en Don Ameche. Voor volwas senen met streng voorbehoud. CINE ROYAL: Compagnons d'in- fortune sportmetodrama met Wal lace Beery en Mickey Rooney. Voor allen. VCORDEELE van de vertrekkende Poperingsche Missionarissen en de Parochiale Werken op DONDERDAG 15 en ZONDAG 18 OOGST 1946, telkens vanaf 17 uur: PROGRAMMA: ande vermakelijkheden en attracties, tombola met prachtige prijzen, auitvoeringen, pick-upp. De bslde avonden, om 8.39 u.: praciïtige uchtvertocnto'gen, zang, spel, klucht, reidans, moppen, enz., enz., «De Geestige KeakcppenDaaibij frituur en beste dranken. PRACHTIG! VERMAKELIJKSMAAKVOL! Daarom op 15 cn 18 Oogst allcu naar do Vlaamscho Kermis! ONGEWENSCHTE KLANTEN Zaterdag avond rand 23.30 uur, kreeg ons voetballokaal aan de Sta tie 'bezcek van drie beschonken Ame- rikaansche soldaten. 2flj vroegen er den weg naar Calais en Duinlkerke en 'bestelden ©3n pint bier. Weldra geraakten zij slaags met twee ver- buikers; een diezer kreeg een paar slagen in hst gezichli, izoodat zijn ■bril gebroken werd. Toen ze de bewoners van het huis hoorden bel len naar de politie, waren ze rap buiten. Een hunner echter, de ser geant, vond het nog noodiig roet zijn hiel de groote ibuitenvLtrien stuk te stampen. Daarop vertrokken ze onmiddellijk. De Rijkswacht Stel de een onderzoek In. NAAR LUXEMBURG Een mooi reisje is wel dit van 3 da gen naar Luxemburg, ingericht door Kosmos-Toerisme op 26-27-28 Augus tus e.k., voor 1.295 fr., all© vervoer en hotelkosten inbegrepen. Vfcrtrek uit Poperinge. Iedere week tot einde September zijn er tevens afreizen voor Zwitserland', 8 dagen, en om de 14 dagen, vanaf 18 Augustus, naar Lourdes. Vraagt tal. 'bij Paul Van Bruwaehe-Cappccn, Bruggestraat 81, Poperinge. (4C6) HEN GESTOLEN Voorbij gangers hebben ten na deel 3 van landbouwer Dec. Uito., St.-Sixtusstraat, een hen gestolen. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: Blauwe ktariermuts. Gevonden; Zwarte geldbeugel met geld bruto lederen sacooche met bril; rijwieltaksplaten Nris 338067 en 384074; bankbriefje; bruine geld1- bougri. met geld. Ink tea poiitiobuireele. VEURNESTRAAT-KERMIS Donderdag O. L. Vrouw Hemelvaart 15 Augustus GROOTE VELOKOERS VOOR JUNIORS 6.000 fr. Prijzen: VerdesM: als volgt: 1160, 9C0', 730, 650, 650, 4(50, 400, 300, 250, 200 150, 100, 80, 60 en 60 fr. Daarbij zeer talrijke premiën. Begin te 15 uur. Afstand 110 kpi. Zondag 18 Augustus GROOTE GYMKANA MET MOTOS Voor alle liefhebbers. 2.500 fr. Prijzen: 550, 450, 375, 300, 250, 200, 150, ICO, 75 en '50 fr. Be'gin te 15 u. 'Het Bestuur bericht aflet veranlt- wcordehjk te zijn voor alle mogelijke ongevallen. op Zondag 11 Augustus, gehouden ten voordeele van de Roo- die-Kruis Afdeeling van Roes brug ge - Haring©, Proven, Bevcren - aan - den - IJari'. Programma der feestelijkheden: 15 u. Optocht der muziekmaat schappijen van Provan en Roesbrug- g© - Haring© door het Park. 15.30 u. Attractiemummers. 16 u. t Machtig muziekconcert ge- zamelijk uitgevoerd door d© twe© Harmonies van Proven en Roesbrug- g-e - Haringe, (80 uitvoerders), Riet als Pi-ogramma: 1. Mss Adieux k Saint André, Dé filé avec Tambours et Clairons, van G. Gadenne. Les Saltim'banques, Ouverture uit de Operette van Louis Ganne, in be werking van J.E. Strauwen. 3. Scènes Villageoises, Fantaisie descriptive van A.L. Doyen. 4. Dans la Forêt, Solo voor Barylton van Corn. Van Urfelen, (Solist: J. Pittillion uit Beveren). POOS 5. Les Ménapiens, Ouverture van H. Fayat. 6. Orateur et Poète, Ouv:rture van Gaston Giorgo. 7. Sérénade de J. Heykens, door L. Christel 8. Ccnoordia, Mfhtair© March met klaroenen van Th. Baatken. 17.30 u. Volksvermaken. 19 u. Tombola Verloting van varken. Inkomgeld: 5 fr. Kinderen 3 fr. Als U ongemakken hebt, voortkomend© van de GAL aarzelt niet langer meer, vraag aan uwen Apotheker een doosje en U zult tevreden zijn. Te be komen in alle goede Apotheken. 345 DUIVENVLUCHTEN RKETEUIIi 205 oude duiven, van 4 Augustus: 1. Verha£glie J. (Pott); 2. Goudenhoofdt Em.; 3. Kesteloot Fe- licien; 4. Dsvos Adrian; 5. Decoker Je- room; 6. Dsscheemaker Frans; 7. D?sen- der Jeroom; 8. Vermeulen Georges; 9. Kesteloot Fel. 10. Desagher Jozef. BRETEUHi 407 Jonge duiven: 1. Crombez K.; 2. Goudenhoofdt A.; 3. Vermeulen G.; 4. Cornette Gsbr.; 5.' Lermytte Maurits 6. Creus André,- 7. Verpoot Em.; 8. Creus André; 9. Ver meulen G.; 10. De vos Remi; F.C. POPERINGE Als eerste oefenmatch kregen we V/oensdag 1.1. het bezoek van het Noord- Fransche ploegje TJ.S. Merville dat met 2-1 cijfers, een verdiende overwinning wist ai te' dwingen. Het zeer warme weder was aller minst geschikt tot het vertoon van mooi voetbal, voeg daarbij hst gebrek aan oefening en het zal dan ook nie mand verwonderd hebben dat beide elf tallen een eerder flauwe en weinig be geesterende partij speelden. Zondaa aanstaande komt de Fransch.e 1° afdeelingsplosg" Noeux-les-Mines, rood geel op den Kouter bekampen. Dat onze Jongens aan Michel Co ut te ill êr en Cle geen gemakkelijke klanten zullen hebben staat bulten kijf. Immers, de Fransche 1° afdeelingsreeksen zijn om zeggens even sterk als onze bevorüt- ringslilascen en bij de bezoekers fun- geeren enkele zeer goede beroepsspelers. Roodrgeel zal echter met de beste op stelling den strijd aanbinden en alles In hét werk stellen opdat het Zondag tot geen tweede Fransche overwinning zou komen Supporters, alléman wezs op post. Het wordt vast en zeker een mooie par tij op dewelke U onzen gewezen por tier, Michel Couttenler, die de netten der bezoekers verdedigt, aan het werk zult zien. Aftrap te 15.30 ure. Cp 13 Oogst hebben we de derde oe fenmatch voor onze eerste- ploeg tegen WH. leper, te Poperinge. Onze re- s:rven zetten hun seizoen In eveneens op 18 Oogst met een kamp tegen de re- sërven van W.S. leper, te leper. Oefeningen op ons plein. Voortaan zijn de oefeningen van den Donderdag als volgt geregeld: Van 19 tot 20 ure: voor de scholleren. Van 20 tot 21 ure: voor de oudere spelers. POPERINGE Beleefde uiteioodiging tot het bij wonen, lier GEZONGEN JAARMI3, op Maandag 12 Augustus, te 9 uur, in O. L. Vrouwkjerk voor VROUW MARIE ELODIE DEMO EN Echtgenoot© van Heer Maes Alois. Met dank op voorhand. (C106) Burgerstand. Huwelijksafkondiging. Dupon- celle Roger, beroepsmilitair met Moe- naert Gsananna, z. b. Gistel. Huwelijk. Asseman Michel, landbouwer en Duflou Denis©, to. v. Beveren a. d. JJasr. Melkzegcls. De melkaegels van de verioopen psiiode dienen dringend ingebracht bij Leg hein Roger. Bericht aan de lanbouwers De opbrengstcijfers voor onze ge meente is door die Provinciale fohait- tdnigscommissie vastgesteld als volgt (per Ha) Wintertarwe2700 kgr. Zomer- torwe 2.400 kgr. Spelt2.000 kgr. Masteluin: 2.400 kgr. Zomer gerst 2.4C0 kgr. Erwten 2.400 kgr. Half vroegs aardappelen 23.000 kgr. indien uw jongen later een AMBACHT moet kennen, stuur hem naar de VAKSCHOOL. 28-38 Leenstraat 28-38 beschikt U over een lagere en middelbare graad) INTERNAAT EXTERNAAT Daar wordt aan uw jongen een DEGELIJKE OPVOEDING .en een GRONDIG ONDERWIJS gegeven in de: 1. WERKTUIGKUNDE. 2. ELECTRICITEIT. 3. HOUTBEWERKING. 4. WEEFKUNDE. 5. KLEERMAKERSKUNST. Deze laatste afdeeling is NIEUW. EENIG IN DE PROVINCIE. Vraagt nadere inlichtingen. (246) Zoekt g'iets t'huran of te kooptn Zoekt q'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, ,a vir rAaats nog heden 'a Kleine ZOEKERin ons bind I Ons dankmonument O. L. Vrouw ter eere is aan 't groeien. Uit hetgeen w® reeds ktmnsin zien, moeten we bekennen dat Proven een© Grot van, Loundiss zal hebben, die zal d© kroon spannen. Onze Grotbou- weas halen, er ©ere van, ze werken mist waren kunstzin. -De Prove ns ars zijn. vooral bekommerd cf hun monument zal gereed zijn tegen 8 September. V/ij mogen, ae gerust stellen en zeggen Ja Rurgerstahd Juli 194G. Geboorten. Vanidromm© Willy, z. v. Jetemie en Vandenameei© Alice. Verdonck Norbert, z. v. Ju- lien en Dauchy Maaia^ Lieven Gii- •berte, d. v. Micnel en Butaye Mag- daiena. Huwelijiaen. V art mans Enflel en Deboutte Palmyre, to. v. Watou. Ch'sroutre Richard en Callewaert Madisleine b. v. Watou. Overlijd'ens. Jcuickheere Leania, wed. Debruyn© Stanislas, 81 jaar. Verhaegjhe Henricus, wed. Flamey Maria, 72 j. De Gryse Louise, wed. Darou Thaojtoile 76 j. Ruckéfcusoh Ca,miile, eohtg', Quaghebsiur Emma, 77j. Vtotevogei Flavie, echtg. Bu taye Maurioe, 45 j. Codteui' Floxa, 86 j. Vancasse©!© Alois, 89 j. NeuvÜie Leontine, we'd. Hernaert Emile, 75 jaar. Uitslagen leerwedstrijden der aangenomen meisjesschool Sint Joseph Watou (center) 1" St.: 1. Igodt Gods-lieve; 2. Ame- loot Agnes: 3. Delhaeye Godelievs; 4. Buseyrte Michella; 5. Pattyn Maria. 2° St.: 1. Gssouiere Huguette; 2. Ieodt Mariette;3. Busson Monique; 4. Ureel- Irène: 5. Rouseré Monique'. 3° St.: 1. Decalf Laura: 2.-Debevere Paula; 3. Igodt Georgette; 4. Prin- zie Franqoise; 5. Cornette Maria. 4" St.: 1. Lootgieter M.-Jeanin-e; 2. Corteel Andréa; 3. Luyssa.ert Esther en Parj-et Jacqusline; 5: Luyssen An drea. 5" St;r 1. 'Arneloct G«rtrud©; 2. Persoon Aline; 3. Rena-erts Chris- tiane: 4. Vansteenkiste Anny; 5. Pót- tou Yvette. 6" St.: 1. Brccksou Christian©; 2. Leupe Simonne; 3. D-c.rock Maria: 4. Duflou Henriette; 5. Demon Jenny. 7° St.: 1. Vanhoucke Clara; 2. Igodt Maria: 3. Prinzie Li liane: 4. Inge- laere Roza en Merkvede Isabelle. 8" St.: Ontvingen- het diploma van lagere studies: 1. Pattyn Alma. rrast groote onderseheidirjg; 2. Goude- seune Astrid, onderscheiding; 3. Si monne Vanhee en Flament Maria, met voldoening. Stichtingsvergaderiiig van den Tooneel'oond. Na een polsen en kort© onderhan deling, werd ©en oproep gedaan tot alle tooneelliefhebbers van de ge meente. Het voorloopig bestuur werd aan de aanwezigen vocrgesteld en algemeen met geestdrift aanvaard. Twintig hoeren "lieten zich inschrij ven als spelend lid. E. H. dankte in naam van het bestuur en legde in t kort uit waarin de werking van den bond zou bestaan en welk zijn doel was. Zichzelf volmaken en onze Watouscho bevolking beschaafd too- neel leeren genieten. Iedereen sluit aanl Welke scholen kiezen? Sommige ouders denken eraan hunne kinderen welke de lagere school thans ontgroeid zijn, voor ver dere studio naar hoogere onderwijs inrichtingen t© sturen. Ouders denkt eraan uw keuze te doen onder scho len welke op godsdienstig gebied alle waarborg bieden cn waar uw gods dienstige princiepen, niet met de voe ten getreden worden. Kiest goede scholen, zooals uiteengezet werd in de sex-moenen op den schooldag" Zon dag laatstleden. Uitslagen Duivenwedstrijden. <i De GrensduifWatou. BRE- TEUIL, jonge duiven: 1. Dehecgher Jules; 2. Idem.; 3. Goudeseune Je rome; 4. Planck© Roger; 5. Goude seune Valera Oude duiven; 1. Plancke Roger; 2. Decalf Prudent; 3. Corteel Albert; 4. Plancke Roger; 5. Decalf Prud. Algmeesne rangschikking der 10 beste spelers: 1. Goudeseune Jerome. 472 p.; 2. Corteel Albert. 470; 3. Maar ten Joseph. 455; 4. Goudeseune Va- lère. 388 5. Vanacker Albert, 289; 6. Maerten Arthur, 259; 7. Dambre Paul, 244 8. Vallaey Pascal. 210; 9. Decalf Prudent, 195; 10. Werquin Jules, 183. Baanbolspel. Aan de liefhebbers van het baan bolspel laten we weten dat d© prijs- bolhng, gegeven door de herbergiers van Driekoningenhoék stipt om 6 u. (officieel© tijd) begint. Inschrij ving bij Emiel Gaucquie, vanaf 5 u. Pelotons van twee man. De bolling gaat door in drie boltragen. Houd dezen Zondag 11 Oogst vrij en ieder een goed op tijd. Moto-ongeval. Maandag reed P. P. met zijn moto uit. A. C., zijn schoonbroeder, had plaats genomen op de duozitting. Een auto, welke hem voor was, stop te onverwacht. W2 voorzag oen bot sing en sprong van 't rijtuig, waar- hi.J zich aan den voet bezeerde. P. botste op den auto en werd aan 't hoofd gekwetst. E:n spelletje dat ge lukkig zonder veel erg afliep. Zooveel gerucht niet meer a»u.b. Zondag nacht kwam oneenigheld tusschen de echtgenooten D. V. en 't kwam tot ©en hevige woorden wisseling, waarin de vriendelijkheid werd weggelaten. Jammer dat de rus tig© slapers het te verduren krijgen, wanneer er huishoudelijke tooneéltjes ontstaan bij G. «o» GROOTE BAANBOLLING, op Drie- kontogenhoek, den 11 Augustus eik. 300 Frank, prijzen. (C.83) ZITDAGEN OORLOGSSCHADE TE POPERINGE: Bureel in Gast huisstraat 44, open den Maandag, Woensdag en Zaterdag voormid dag van 9 tot 12 uur; ander dagen gesloten. Burgerstand v. Juli 1946. Geboorten.' Kambour Monique, d. v., André en Hoedt Marguerite. Aitois Luc, z. v„ Julien en Lcgis An drea. Vermeul3n Eddy, z. v., Geor ges en Millévile Alle©. Dejonck- heere Madeleine d. v.« Maurice en Clarebout Martha. Hoorelbeke Frans, z. y. Gerand en Coene Si monne. Roeles Joseph, z. v., Mau rice en Boullet Germaine. Huwolijlk'afkoindligir.fceii. iVan Engelandt Gaston mét Vandamme Madeleine, b. v. Èlverdinge. Ver planten Marcel, v. Èlverdinge met Soenen Judith v. Poparinge. Til- lie Gerard v.Èlverdinge met De* sohuytter v. leper. Huwelijk. Deroo Gerard, land bouwer v. Dikkabusch met Haghe- dooren Cécile, z. b., v. Elvedtoge. Overlijdems. Vande.wynokel Eu genie, wed. v. Do decker Theophiel, 74 j. Pype Cyrtel, wed. v. Van* st'Seiandt Marie, 83 jaar. Bevoorradingsdienst. Maandagvoarmiddag. Uitdeeling van .bijzsgels aan alle rechthebbenden. De werkgevers moeten hun iocn- boekjes vn hun wei'klieden voorleg gen. De grensarbeiders moeten een ver klaring van hun patroon voorleggen ■die niet ouder is dan 8 acht daasn. Dinedagvoormiddag. Uitdeeling van aardappelzegels voor d© 77» en 78» periode, Alle inwoners die g&sn late aardappelen teelen hebben recht pp deze zegels. Machtigingen. Er zullen deze week machtigingen en afgiftebewij- zsn uitgereikt worden aan de bak kers en de winkeliers op Maandag en Vr.^jdagvoormiddiag. Do baiakers worden verzocht ten laatst© Vrijdag hun zegels der verioopen periode in te brengen. Duivennieuws. Maatschappij Onder Ons Bre- teuil..1. Deschuytter G 2. Rous- seeuw J. .3. Verbrigghe J.4. Coe- vcet C. 5. Vanoverschelde K. 6. Vahhoutte H. 7. Bruneel S. 8. Ai- derwelreld M.9. Deschrevel K.10. Sohier L. Muziekfestival. Op Zondag 1 September wordt door toedoen van het gemeentebestuur een muziekfestival gegeven. Een zevental muzaekmaatsathappij.en hebbea er reeds hun toetreding gezonden. Dit zal zeker interressanber zijn vcor onze herbergiers die gaarne een goed pintje verkoopen met de kermis dan de riij- wielkoers van verleden jiaar die met zijn 4.000 fr. prijzen in het geheel... drie renners naar Roesbrugge lokte. A propos van boksen. In aansluiting met het verslag van verleden week vroegen er een paar liefhebbers welke de voorwaarden zijn. om ©en boksmatch aan te gaan zoo als te Haringe. Wel, het is simpel als pompewaterge drinkt ©en ferme stuk in uw kraag, ambeteert daarna eéiri halven namiddag de mensehem, vaagt hier en daar een flesch of glas van de tafels, grijpt ten slotte een van de muziekanten bij de borst... en... ca y est... g'heibt hSk zitten. Waar gaan we Zondag naartoe Alle Roesbruggenaars trekken Zon dag 11 Oogst naar h-et Couthof waar een feest wordt ingericht ten voerdeel© van het Rood© Kruis. Het feest is tijdig gedaan om nog te kunnen terug keei-nu vanaf Proven met den tram. Onze muziekanten zullen in vereeniging met de harmonie van Proven een kuhstcomcert geven waaraan diensvolgens een tachtigtal muziekanten deelnemen. Het wordt iets fijns voor de liefhebbers. De TÜINDAGFEESTEN zijn in aantocht. Waar vindt men gezond vermaak? Daar is vermaak vcor grcot en klein. Er zijn roeibocten en kin derspelen, enz. Eiken Zondag en Feestdag: groote vermakelijk heden. Begin te 4 uur. In open I lucht, Daar is het aangenaam en .gezond. Komt allen zien. en U zuit ér terugfceeren. Prachtig ORKEST. Beste dranken aan matige prijzen. WELKOM AAN IEDEREEN- De Uitbater, (C.92) E. CAENEPEEL. Burgerstand Juli 1946 Geboorten. Bryon Jacques, z. v. Camile en Honora Valcke. Hof- lack Su-zy, d. v. Gerard en Marie Cai- lewaert. Clauw Ignace, z. v. Henri en Magdalena Msuniex. Hoste Hu- go, z. v. Robrecht en Marie-Louise Vandamane. Defaruyne Roland, z. v. Gerand en Maria Uaeel. 'Huwelijken. Henri Vancoillie, metser met Maigidalena Demon, huis houdster. Paul Devesse, 'bediende, met Martha Verwaarde, z. b.. Marcel Beiitey, telegraafbeddend© met Joanna Valcke z. to. Julien iDelaplaecie, mzelkhandelaar, met Marie Therese Oouttenye, z. b. Overlijdens. Leonie Beete, 61 J., echtg. v. Cyrille Vlamtoclt. li-ma Vancoillie, 36 j., echtg. v. Gerard Gil- liocn. Aimé Ducornetz, 71 j.. echtg. v. Adonde Pinceel. Pierre Bouton, 79 j., wed. v. Sylvi© Vandemaele en Fkanciisca Valcke. Justina Notre dame, 69 j., echtg. v. Hieniri Barberg. 'Gabrielle Goethals, 68 j., echtg. v. Jo seph Veys. Sylvto Vandemaele, 82 j.. wed. v. Julianus Vandevoorde. Ovei-fljden. Messire Hadelin, Burggraaf du Pare Locmaria, geboren te Vlamertinge op 8 September 1866, is godvruchtig overleden te Herzele, cp 31 Juli 1946. bediend van de laatste HH. Sacra menten. Hij was Syndic der Artne Klaren te leper en de broeder van dien Kasteel heer van Vlarnertange en de oom van den Burggraaf Du Pare, Gouverneur der Kinders van Koning Leopold III. Diefstal. Tiidans den nacht van Woensdag op Donderdag werd ingebroken in c:n achtergebouw van het huis van de echtelingen Mi Bonte-Vandevi- vere, wonende Poperingesteenweg. D© dieven wisten er de hand te leg gen op verschillende konijnen, klee- derstukken, en' ontvreemdden er zelfs een hoeveelheid kolen. Verkeersongeval. Zondagnamiddag deed zich op de groote baan ter hoogte van de Brand hoek e-n moto-ongeval voor dat ge- Iukkiglijk zonder erge gevolgen bleef. Door het afkantelen van een wiel dop van een voorbijrijdende auto verschrikt, deed de stuurder van een uit tegenovergestelde richting ko mende motorijwiel een zoo vei'keer de zwenking, dat beide personen die op de moto plaats hadden genomen met volle geweld tegen de betonbaan werden geslingerd. Alles bepaalde zich evenwel tot wat kneuzingen en lichte schade aan de moto. Bij de Sportkring. Na enkele weken rust werd terug van wal gestoken. De oefeningen W'irden tameliik druk bijgewoond. Heden Zondagvoormiddag gaat de al gemeen© vergadering door en 's na middags wordt een aanvang geno men mkit de oefenwedstrijden, die Sportkring zullen toelaten het elf tal te vormen dat met succes zal me dekampen ter verovering van den ti tel in 2e Gewestelijk. Het zijn onze oude vrienden van Le Bizte dl© ons het ©erst komen be zoeken. Sportkring treedt op met dezelf de opstelling die verleden jaar het aan sommige tenoren zoo lastig miek. Op 18 Oogst speelt de eerste ploeg tegen de flinke samenstelling van de studenten, aangevoerd dcor H. Van Hove. Op 25 Oogst trekken de rood-wit- ben d© grens over naar Duinkerk© om «er de C.S.O.R. te bekampen. Dat wordt, benevens een mooie wedstrijd een aangenaam uitstapje en de liefhebbers zuilen, wel doen zich reeds van nu af te lattin inschrijven daar de plaatsen beperkt zijn. Op 1 September gaat dan de terug' wedstrijd door te Le Bizet, School uilsla g en. JONGENSSCHOOL. 1» St. 1. Dotes Anitota©2. Desmtvdryl Hugo 3. Cappelaere Joris. 2e St. Hojuspia Daniël en Rouseré Gerard 3. Saesen Frans. 3" St.: 1, Mahieu Adriën; 2. De- bergh Julien3, Buseymie Gerard. 4« St. 1. -Doise Abel2. Desmyter Paul3. Ackaert Michel. 5» St.1. Derud'dier Georges2. Do Baene Jozef. 6-3 St. 1. Beys Michel2. Taohel Albert. MEISJESSCHOOL. 1° Si. 1. Ackaei-t M'onique2. Struy© Ce cils 3. Dehouek Paula. 2« St. 1. Mills-vide Alice 2. Oau- welier Noëlla 3. Graeschepe Yvette. 3» St. 1. Dssmyber Monique2. Flauw Paula3, Descarops Margue rite. 4« 1. Beys Andréa 2. Dei'oo Agnès; 3. Dïtoergih Alice. 5° St. 1. Descamps Suzanne2. Fossaei't Anna3. Desmyter Marie- Jeanne. 6» St.1. Deheegher Marie-Made leine 2. Deheegher Godeliieve. 7« St. .Dcheegher Gilberte 2 Flauw Yvonne 3. Debergih Agnès. 8o St. 1. Ackaei't Marie-Rose 2. Deheegher Noëmie; 3. Top Agnès. Burgerstand Juni - Juli 1946. Geboorten. Willems Leopold, z. v. Jozïf en Poisonnder Mai'isca. Doohy Joël, z. v. Georges en Deryoke Judith. Reubrecht Monique,, d. v., Hoqtor en Carton Marie-Louise. Deforche Gilbert, z. v. Gaston en Son- nevill© Maria. Huwelijk. Gevaert André, rijks wachter, v. Gent, met Sivez Agnes. z.b. Overlijdens. Gocmaere Jenny, 1 m., Vlamertdngestr., 33. Jacob Gentil, 65 j., echtg. v. Dalplace Alixe, VlamertingeSir., 31. Iiflon Eugenie, 71 j., echtg. v. Room Henri, Clytbs D. 19. Bryon Emma, 72 j., huis houdster, Busse-boomstw. Schooluitsiagen. Meisjesschool. 1« St. 1 Yvonne Donuwelaeire 2. Lena Engelen3. Godelieve Spon-ninek. 2« St. 1. Laura Deaeigher 2. An dréa Denuwelaeie3. Simonne Ver- donck. 3® Si,1. Maria Lins2. Edith Louohaert3. Annie Jacob en Edith Vanhove. 4® St. 1. Monique Vanhove2. Magda Ozeel3, Jczephine Verdonck. 5® St. 1. Madeleine Henniebel2. Magd-a Dolporte 3, Esther Verhaeghe. C" St.: 1. Lena Reyn-aeort; 2. Wil- frieda Paaschescone3. Agnès Fiey. 7® St. 1. Marie-Louise Boucneau 2. Micheltoe Seys; 3. Jeanne Debaene. 8® St. 1. Germain:» Reynaert. 2. Germaine Depuyd't3. Maria Boudry. Hoogeschooluitslagen. Emiel Camerlynck 1® j. Rechten, met voildoentoig. André Verschoor© 1® j. Rechten,, met voldoening. Da niel Merieveide, eindexamen Regent met ond/rschelding, Daniel Dfc coninck, eindexamen Philosophie mèü onderscheiding. Onze beste gelul» wenschen. Ingerekend Een dronkaard-zocht cp Kermis- Donderdag ruzie in een danszaal. Door Veldwachter en Rijkswachter# weid hij opgeleid en voor een nacht in helt droge gehouden. Schooluitsiagen, JONGENSSCHOOL. 1" St. L Huyghe Guido, Watou 2. Cord-en ie r Sylvain, Watou 3. Bucquoy© Paul, Watou 4. Coene Roland. 2» St.1. Debuyser José, Poperinge; 2. Beddeleetn André, Watou em Coena Raymond, Watou4. Pover Gilbert, Watou. 3e SC.: 1. Sohier Jan. Watou: 2. Roddeleem Robert, Watou en Cau- welier Norbert, Watou 4. Vercaigma Georges, Poperinge. 4" St. 1. Lejeune Mare, Watou f 2. Christiaen Jean, Poperinge3. Le- blcn André, Watou 4. Breyne Gerard, Poperinge. 5" St. 1. Schier Albert, Watou 2. Brutsaert Jacques, Poperinge; 3. Deroo Pierre, Watou 4. Jacob Michel, Poperinge. 6" St. 1. Bucklen Charles, Watou, 2. Lebion André, Watou 3. Du pont André, Watou4. So&te Adhemar, Watou. 7" St. 1. Verdonck Michel, Watou; 2. Dequidt Noël, Watou3. Warloó Julien, Poperinge4. Pover Norberi, Watou. Aan all-en, beste Gelukwenschen Meisjesschool St.: 1. Maria Dehouck; 2. Maer ten Monique; 3. Ridez Agnes; 4. Bed- del-eem P-aula en Marquis Nicole. 2" St.: 1. Lebion Anna; 2. Verdonck M.; 3. Coene Maria; 4. Truyman Ivet'te en Vonneste Jeanine. 3" St.: 1. Logghe Ida en Miaes Ag nes; 3. Beddeleem Agnes; 4. M-:lia Simonne. 4" St.: 1. Cordenier Donatienne; 2. Debaen-e Ivette-; 3. Odul Agnes; 4. Brysbaert Gisèle en Pover Marietta; 6. Firey Ginette. 5° St.: 1. Huyghe Francine; 2. Van- rentergh-em en Pover Maria; 4. Melis Christ.:- 5. Vanexem Ger-arda. 6" St.: 1. Devos Lena; 2. Keyn gnaert; 3. Or eel Simonne en Ruyssea A l-hertiire 7° St.Huyghe Monioue; 2. DequidS Denise; 3. Vierstraete M.-B. en Denys M.-M.: 5. Verdonck Alice. 8° St.: 1. Huyghe Jacqueline en Haghedooren Georgette: 3. Vannesta Solteng-e; 4. Melis Paula: 5. Demol Alio?; 6. Ryon M.-José; 7. Versaevel Franc. Voor 7" en 8» leerjaar werden diploma's uitgereikt. Prijsvlucht uit Breteuü Los om 9.07 u.; eerste duif Car.èle Joseph, om 10.52 u.; 2. Gocmaere Paul; 3. Declerck Henri; 4. Declerck Henri; 5. Marquis Paul; 6. Odul Ro land; 7. Psrdieu Firmin; 8. Boud©- weele C-amille; 9. Crombez André. - Laatste duif om 11.03 uur. BURGERSTAND VAN 30 JULI TOT 5 OOGST Geboorten. Cocle Annie, Brug- gesteenw., 48. Devos Monique, Car- tonstr., 11. Vandelanoobe Alex, Voormezsele. Larnote Nelly, Ligy Wijk, 33. Rouzé Michel. Nieuw kerke. Meul Roger, Klaverstr., 10. Miohiels Jcaany, Langemark. Ro berts Donald, Wallasey - Enigeland. Lef&ver Alex, Langemark. Cour- tens Eddy, Waasten. Overlijdens. Deswarte Leontina, z. 'b., 74 j., ongeh., Bocmgaardstr., 42. Viaene Aloisius, maester haar- kapper, 73 j., echtg. Vaindi-omme Ir ma, G. de Steurssbraat, 34. Huwelijksafkondigingen. Gore Georg'és, soldaat bij het Britsch Le ger- te Donnington en Soenen Marie- Louise, z. b., te leper. Deham Georges, handelaar, te leper en Can- noot Clemenoe, z. b., te Impe. Moreau Roger, .onderofficier, te leper en De Meulehaer Maida, te Hobo- ken. Hoflack Roger, handelaar, te leper en Hauspie Marie-Louise, z. b., te Poperinge. Delva Julius, daglooner, te leper en Hmi>erman Marie-Louise, huishoudster, te Gelu- veld. Scheire Robert, rekenplich- tige, te Gent en Cromfcz Julia, on- darwijzeres, te Iepsr. Wilson. John, handelsbediende, te Glasgow en. Ha- ghetoaert Felicie, huishoudster, te ï©peir. Billiet Maurits, IJzerbmder, en Ver Eist Lea, b. te leper. Van- denabeele Oharlejl, yleeschwarenfa- brikanit' en D&bouvries Alix, z. b., b. te leper. Huwelijken. De Cert© Roger, stoker bij de N. M. B. 6. ein Raeke Marieitte, z b., b. te léper. Leny Victor,, beenhouwer, te Popermge en Devos Heüene, z. b., te leper. Dewulf Ramon, schcenmakei' te leper en Lootsns Madeleine, huisnoikLster, te leper. «o» GÜlfEESKUNDIGE DIENST De volgende Tandhi:-elkundigen van leper zullen van dienst zijn: Van 12 tot en met 17 Oogst; Dr Peene, Statiestraat. Dte Bouckacrt, Rijselstraati Tandarts JadouL, Surmon-tstraat, zal afwezig zijn tot en met 18 Oogst. APOTHEKERSDIENST Zondag 11 Augustus: Hr V andamme. Van Maandag 12 tot Woensdag 14 Augustus; H.H. Vanrobaeys, Moyaert, Houtekier. Op Donderdag 15 Augustus: Hr Vanrobaeys. Op Vrijdag 16 en Zaterdag 17 Augustus: H.H. Vanrobaeys, Houtekier, Moyaert. Op Zondag 18 Augustus: H. Houtekier. Plannen voor Nieuwbouw. - Herstel lingen. - Veranderingen. - Oorlogs- schadenen Schattingen. (455) 'TWAS PRACHTIG! Volgens oude traditie heeft de In richting van de H. Familie, Stusrs» straat 32, leper, weerom met de tuin dagen haar poort wijd opengeart eij haar luchtige, greote zalen voor he# DUbli.sk toegankelijk gemaakt. Daar heeft ze honderden handwerken vaa haar leerlingen, met fijnen smaak, ten toon gesteld. K-et volk stroomde er binnen en men hoorde geen anderen ui-troep dan...Drachtig prachtig! tooveren die leerlingen hier En waarlijk, vanaf de werken der lagere school, langs de leerwerkschool en de beroepsschool, 'twas alles zoo fiin afgewerkt en zoo gosd verzorgd: geen er. kei confectiehuis. niet het rijkste' linnenm-agazijn bezit die ver scheidenheid van model en uitvoe ring. Wij vrouwen, begrijpen best dat. indien de leerlingen van de H. Familie zulke prachtige uitslagen mogen bekomen, dat eerst en vooral huid? moet gebracht worden aan do flinke leerkrachten die in de school -aan de honderden r flsies uit do streek ©en alziidige ontwikkeling ge ven en ze zoo goed voorbereiden voor 't leven. Hoe grcot is hun geduld- wel geweest van die EE. Zusters en dio geachte Juffrouwen! Maar hoe recht matig fier mogen ze zijn daar ae aan de spits van het onderwijs staan hief in de stresk. We wenschen aan het onderwijzend personeel en de leer lingen van de H. Familie van hartej Proficiat-! Een moeder met haar drie groote meisfes. VERGADERING DER GETEISTERDEN Stichting van het Plaatselijk Comity Al de geteisterden der Stad leper worden hierbij uitgenoodigd tot do vergadering dié belegd wordt op Dins dag 13 Oogst 1946, om 18 uur. in den Stadsschouwburg, Vandepeerebooro- plaats, met het oog op de samen stelling van het pl-aatseiijk comité, leper, den 1 Oogst 1S46. De Burgemeester^ J. Vanderghotq, ST JOZEFS VRIJE BEROEPSSCHOOL De inschrijving van nieuwe leer lingen voor hst aanstaande school jaar' 1946-1947, zal geschieden op do Zondagen van Augustus, telkens van 9 tot 12 uur en van 2 tot 3 uur, St Ja. cobsstraat, 5. Een Inschrijving kan genomen wor den voor de dagafdeeltaigen - metaal bewerking - electriciteit en houtbe werking. Alsook voor de snit en con- fectiecursus voor kleermakers. SINT JOZEFS-KERK PATERS ONGESCHOEIDE KARMELIETEN IEPER Donderdag 15 AugustusO. L. Hemelvaart. Te 11 u. Plechtige Hoogmis. Het Sint Jozefs-Koor zingt 1. Het f-eest-eiigen van de mis, in het Gregariaamsch 2. De twee-stemmige tnis vain. R. Veremans. 3. Aan de Offerande; «Assumpfca est Maria»van J. B. Tresoh. Te 2.30 u. Plechtig© Vespers Te 5 u. Plechtig Lof. In dis kapel van O. L. Vr. van den Frezenberg, Zusters Kaxmelitesson: Te 3 u. Lof en Sermoen. BELANGRIJKE DIEFSTAL De dief ontmaskerd. Ten nadeel® van den Heer Raph. Pannekoucke, meester - kleermaker, wonende in de Boterstraat te leper, werden in de Statie te leper 17 balen kleerstoffen, wegende elk 70 kgT.. ge stolen. Deze stoffen waren -bestemd tot het vervaardigen van kostumen voor postmannen, en, spoorwegbedien den. Een geheimen epeurdienst werd onmiddellijk in werking gebracht, en dank zij de bevoegde leiding van den Heer Huys, uit Poperinge, werd de waar teruggevonden en ©en nacht wachter van de statie van Kor tri jk w>:rd aangehouden. WERK-ONGEVAL De genaamde Julien Salomé, 58 .1. oud wonende bij Wed. Degraeve, wa- genmakerij, h.eft on zijn werk zijn rechterduim afgedraaid. Hij weid ter verzorging naar het O.L.Vrouw Hos pitaal te Iep?r overgebrachte ONZE JEUGDREEKS werd verrijk* met: Baron v. Munchhausen, geb. 42.30 fit Tyl Uilenspiegel, geb. 42.30 fiA Alleen op de Wereld, geto. 4230 ffl. Do Hut van Oom Tom, geb. 42.30 fr. Joeg, dcor Lavki gen. 30.fr De Zilveren Kaap, gen. 45.fli door J-ohn Flanders De Roep van den Rigi, gen. 110.iK J. M. Camenzind BOEKHANDEL L£V£X SC0ME (125) P. BRAS -DEKLEECK, G. de Stuersstr. 4, leper. EXAMENUITSLAGEN VAN DE OUD - LEERLINGEN VAN HET SINT - VINCENTIUSCOLLEGE H. Matsaert, Mees:n, kandidatuur in Wijsbegeerte en Letteren voorberei dend tot de rechten eerste proef, on derscheiding. W. Depuydt, Merkem, kandidatuur in de natuur-- ©n geneeskundigs we tenschappen, eerste proef, voldoening. Fr. Devos, leper, kandidatuur ia de natuur- en geneeskundige weten schappen, eerste proc-f voldoening. A. Dezegher lener, kandidatuur ia di? natuur- en geneeskundige weten schappen, eerste proef, voldoening. L. Catry, leper, kandidatuur in Wijsbegeerte en Letteren, voorberei dend tot de rechten, tweede proef, voldoming. P. Grillet, leper, kandidatuur in Wijsbegeerte en Letteren, voorberei d-end tot d© rechten, tweede proef, onderscheiding. R. Vanoverbergh©, St-Jan, geag gregeerd leeraar in de Genua anseh« taten, eerste proef, voldoening. G. Desramaul't, leper, voorbrtrel- d-ende proef tot geaggregeerd leeraar In de Germaansche talen, voldoening. G. Th-evelln. Vlamertinge, voorbe reidende proef tot geaggregei-rd lee raar in d© Germaansche talen,, vol doening. W. easier, leper, licentiaat in da opvoedkunde, oerste proef, voldoe ning. P. Vandekerckhove, leper, Agro noom (eindexamen), onderscheiding. P. Spotbeen, Toner, kandidatuur van scheikundig landbouwingenieur, twee de proef, voldoening. A. Sys, Koekelare, doctoraat in de geneeskunde, eerste proef, voldóening. L. Ronse, I<r>er, kandidatuur ia Wijsbegeerte en Létteren, voorberei- d«end tot de rechten, eerste proef, oü» derscheidtag.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3