I Uit 't .Meenen i, Uit 't Iepe t Veurnsche }ié 't Nieuwpoortsche Uit't Diksmuidsche 't Werviksch HET WEKELIJKSCH NIEUWS LANGEMARK (St-Juliaan) BESELARE VI UIT VEURNE KEMMEL POELKAPELLE VOORMEZELE ZONNEBEKE BOEZINGE WIJTSCHATE MEESEN PLOEGSTEERT ZUIDSCHOTE BULSKAMP GIJVERINKHOVE KOKSIJDE POLLINKHOVE LEISELE IZENBERGE UIT KIEUWPOORT OOSTDUINKERKE UIT DIKSMUIDE AVEKAPELLE- EGGEWAARTSKAPELLE KLERKEN HOUTHULST EESEN LCO UIT MEENEN GELUWE UIT WERVIK GEMEENTE STADEN VRAAGT PLAATS STADEN UIT OOSTVLETEREN MEULEBEKE UIT ROESELARE SPORTNIEUWS GEVRAAGD IZENBERGE de p ui, Esiadzijde 4. 10 AugUstuj (VERVOLG) PLECHTIGE EEREMIS Op Donderdag 22 Augustus, feest van het Onbevlekt Hart van Maria, zal onze stadsgenoot Fr. Christianas van de Orde der Eremijten van. St Ausmstlnus, in de St Pieterskerk te 10.30 uur ziin Plechtige Eeremis op dragen. Frater Christianus, in dei we reld Laurent Bsrtier is de zoon van Mr en Mevr. Bertier-Dehaene. Het g-elegenheidssermoen zal gehouden worden door Z.E.P. Hubertus Boers- ma, Prior van het klooster te Gent. Aan di-' nieuw gewijde, zijn ouders en broeders onze besté gelukwenschen. EXAMEN Hr Vandiefcerokhove Paul, uit leper, heeft met onderscheiding het diplo ma van Koloniaal Landbouwkundig Technicus behaald aan de Rijkstuin- Jxmwscbool te Vilvoorde. Onze hartelijke gelukwenschen. ZELDZAAMHEID Reeds tienmaal Koning. D«f> genaamde Hector Coene, 52 j., werkman bij de Firma Smith te leper en wonende op het Minneplein, 3, heeft Maandag voor de 10» maal ln zijn leven Koning geschoten. Deze laatste maal was het tol} de Schut tersgilde Willem Teilwaar hij ver leden jaar ook Koning schoot. Hij is ook reeds keizer geweest. Onze beste gelukwenschen. WEET GIJ... Dat de Tuindagprocessie een mooie processie is Dat het jammer is dat het his torisch gedeelte welke tijdens de Kroningsfeesten uitging, dit jaar niet. opgenomen werd ln deze anders zoo 'jrnooie processie F Dat gas een uitstekende brand stof Is als men er heeft Dat met reuzenschreden voort' gemaakt wo-rdt aan de Iepersche straatverlichting 1 Dat christene ouders tot plicht hebben hunne kinderen naar een ka tholieke school ts sturen 1 BIJ C. S. VPRO IS Zege met 4-1 op Club Roeselare C.S. Yprols heeft sinds een paar we ken volop de voetbal-activiteit herno men. Voor degenen die het nog niet we ten, kunnen we zegpen dat tijdens de laatste maanden er heel ,wat veranderd Is in den schoot van de oudste der voet hal vereenigingen. Inderdaad, Cercle za.1 .tiidens het aanstaande seizoen met «vreemde» spelers haar kansen verdedi gen tegen de 20 andere II" Provincialen. Carpels Robert en Decaluwe Alfons van Club Brugge, Boenen en Neyrinck 'van S.K. Zillebèke, Simkens Roger ven C.S. Brugge en Del'Have Marcel vanS.C. Meenen werden aldus reeds aangewor ven, zoodat de Jonec-is van Prezen Seys ongetwijfeld met een sterke op stelling zullen voor de pinnen komen. Trouwens, Zondag 1.1. kreeg rood-wit cle Club van Roeselare te gast en de Rodenbachzonen, op één man na de volledige promotieoloeg, moesten net jes met 4-2 onderdoen. Ja! Ondanks Kwart-wit beroet) had gedaan op de Ant- werpsche vedetten Cranshoff en Naudts en niettegenstaande langs de zijde van Cercle de afwezigheid van middenhalf Gauquie en van kanthalf Dauchy te Zioteeren viel, werd het een Iepersche zegepraal. Reeds aan de poos leidden de locafen met 3-0 door toedoen van Del' Have (2) en Knockaêrt. Langs Del' Kaye •kou het in de tweede beurt 4-0 wore''--!, (doch alsdan slaagden de bezoekers erin 'de score te milderen. Onderlijnen we de poede prestatie van gansch de Cercle- ploeg met echter een sneciaal woordje ;van lof voor keeper C. Dumalin hack Doolaeghe en voorspelers Carpels en Del' Haye. Bij de bezoekers bekoorden naast hoogervermelde Antwerpenaren, Rebry, Mestiaen, Lanssens en Ha verbs ke het meest. De leiding van scheidsrechter Bansen werd algemeen geapprecieerd. Moraen komt S.K. Roeselare op be- eoek. Zullen da rood-hemden tegeii De- gryse. Poelvoorde. Esckeman en maats fveneens een flink resultaat afdwingen? Aftrap te 16 uur. R. PROGRAMMA DER TUINDAG - KERMIS Zendag 11 Oogst. Te 14 u. TUIN- EAGSCHIETING aan de pers doo ds Maatschappij Willem Teil. Tc 16 u. Op de Vanden-peereboomplaats PRACHTIG OPENLUCHTFEEST. VERLICHTING VAN 'T BELFORT. Maandag 12 Oogst. Te 13 u. Groote Velokcers voor BEROEPS RENNERS. GROOTE PRIJS van ÏEPER. I Donderdag 15 Oogst. - Te 10.30 u. en 14 u. Prijskampen in 't lijnvisschen «aan de Kaai. (4.000 fr. prijzen.). .Te 14 u. Schie-ting St Se-bastiaan. Te 22 u Op de Vandenpeereboom- plaats PRACHTIG VUURWERK. Zaterdag 17 Oogst. Vanaf 15 u. Allerhande Volksvermakelijkhederi op de Veemarkt.Veiokoersen.Ma gere Merrie. Verlichting. Vuur werk. VolksbaL Zondag 18 Oogst. Te 9 U. en 14 U. Op de EsplanadeWedstrijden voor afgerichte honden door St Hubertus- club van leper. Vanaf 14 u. Volks- feesten aan de Kaai. Zwemfeest. Akrobatisch feest. Vuurwerk. Bal. Zondag 25 Oogst. Wijkkermis G. de Stsursstraat: Boksmatch. Turnfeest. Velofcoers» Allerhan de Vermakelijkheden. Bal. *-rCOS Schooluitslagen. Jongensschool. le Studiejaar; 1. Herman Frans; 2. Verhaverbeke Wilfried,. 2» Studiejaar; 1. Dcrck Daniël;. 2. Clareb-out Frans. 3« Stu diejaar: 1. Herman Jozef; 2. Walle- can Léon. 4" Studiejaar: 1. Walle- can Daniël; 2. Docaestecker Roger. 5" Studiejaar; J. S-eynharve Michel; 2. Brunfaut Daniël. 6° Studiejaar: I'. Jonckih-e-ere Gabriël; 2. Vanwamme Anitoon. 7» Studiejaar: 1. Breyne Remain2. Broucfcaert Julien. 8» Studiejaar: 1. Vandevivere Roger; 2. Decaestecfc-eir Hubert. Meisjesschool. 1" Studiejaar: 1. Vereouter Maria; 2. Callsms Rosana. 2d Studiejaar:- 1. Herman Jeanne; 2. Ghysei-en Antoinette. 3« Studie jaar: Maissslein Maria; 2. Dedier Noëlla. 4» Studiejaar: 1. Vermeu len Jacqueline; 2. Callewaert Geor gette. 5® Studiejaar; 1. D-e'smet Maria; 2. Massefeto Yv. G« Studie jaar 1. Willaert Esther; 2. Walle- can Lea. 7o Studiejaar; 1. Van- hove Jeanne; 2. Hooreiibeke Anna. 8« Studiejaar; 1. Dewilde Yvonne; 2. Hooreiibeke Gabrielle» Burgerstand. Juli 1946. Geboorten. De Cuypere Paula, d. v. Paul en Godielieve Decuypeire. Dochy Dionysia, d. v. Gaspar eoi Annia Ghekiere. Van Haelewijn Monica, d. v. Gaston en Rachel Dejonghe. Overlijdens. Henri Vanhee. wed. v. Flaviie Fi-e-uw. Far-ailde Van Damm-s. wed. v. Emiel Dubois. Huwelijken. Albert Verstra,eto, te Beselare met Jeanne Verhack te Kruiseecke. Leon Vercamer te B; selare met Agmes Denijs te Beselare. Koers voor Nieuwelingen. Uitslag. Zondag jl. had op de wijk Polka een wielerwedsatrijd plaats voor nieuwelingen onder de 20 jaar. 40 Km. 1. Trassaert Gilbert2. Dedeys:er A.3. Vanwelsenaers4. Verbeke R.5. Vandevoorde A.6. Knockaêrt G.7. Dela-ho-usse8. Verktodt9. O.veriberghe10. Vercruysse; 11. Ra-ppelet H.12 Bouten Jos. Burgerstand Juli 1946. Geboorten. Staessen Eric, z. v. Joods en Angela Defcood't. D-cvcld-er Jonny, z. v. Em-eric en Maria Vander- jeugd. Huwelijken. Pauwelijn Jerome, landbouwer, met Vallaeys Oelestina, landbouwster, b. te Poeikapelle. Degraeve Cyrille, mskajüieker, Boc- Eings met Billiiet Margueriet, z, b. te Pc-elkaps-lle. Huwelijksafkondiging. Mahieu Vldlor, Apotheker te Erembod-cgem met Nuyttens Marie-Louise, z .to. te Poeikapelle. Burgerstand Juni-Juli 1946. Geboorte. Sinaeve Germaine, d. v. Camiel en Maivina Dewitte. Huwelijken. Lemaihlsu Henri, StaatsbEdiisnde en Lenoor Maria, naaister. Gunst Karei, lanaoou- wer v. Hooglede e>r Desmadryl Ra- chella, landoouwster. Burgerstand Juli 1543. Geboorten. Dovogel Lucien, z. v. Gaston en Denturok. juiia. Van- dencusschje Jacques, z. v. Maurice en Kcrriirckx Irene. Matten Chris- tiane. (Oostende), d. v. Marcel en Deryck Jeanne. Patteeuw Diane, d. v. Georges en Wyffels Anna. Degryse Jonan. z. v. Albert en Vau- lexoerghe Margueriije. Vanhaeie- wijn Monique (Beselare), d. v. Gas ton en Dejonghe Rachel. Olaeys (Willy, z. v. Cami,si en Dsgryse Julia. 'IMylie Raphael, z. v. Valère en Hof- lack Maaeleine. Vermeulen Hu- 'iguette. d. v. Cyrille en Declercq An- .itoinette. Vanwalleghem Cecilia, d. v. André en Devico Amra. Bic- jrynck Daniël, z. v. Karei en Vanacker 'Agn.es. Titeca Edigard, z. v. Cyril.s en Defever Agnss, Degryse Gilbert, is. v. André en D'Hondt Simitxnne, Vieren Paula (Langemark), d. v. Mar cel en Clarys Germaine. Eddie Vintevogisl, z. v. Julien en Bouten Germaine. Verschaeve Daniël, z. v. .Gaston en Decsuninck Maria. Huwelijken. Vanhoule Victor, ppo'orweg'oediende, v. 9t,aden met Vcr- peke Maria, winkeljuffrouw. Lcleu ILucisn, aardewerker, met Callens Marcella. fabriek werkster. easier André, mekaniekeiy v. Dadizsle met Crobjm Yvonne, huish. Ovei'lijidens. Vandenbussche Jac- Ques, 3 d., z. v. Maurice en Kerrinckx fiene. Devogel Lucien, 2 d, a, v. Gaston en Denturck Julia. DIAMANTEN JUBILEUM IN KLOOSTER DER E. ZUSTERS APOSTOLINNEN! Hét kloostsrklokje schelt triomf I HeilDriemaal heil Klinkt door de gangen, Om Moeders Diamanten Jubilé 6 Augustus 1946, vierde Z. E. Mos der Iginiabia, nu 78 jaar oud, ha.ar diamanten Jubilé, van 60 jaar Kloos terzuster te Beselare 1 Proficiat in name de parochie i n' Halve eeuw kinderen opgevoed en al heur beste krachben gewijd aan het Onderwijs, God en Kerk, Volk en Vaderland ten bateNog- immer staat zij aian het roar als Overste Z. E. Moeder Ignatia werd gebaren te Elverdinge in 1868. Zij tirad in 't Klooster Ei November 1884, kwam te Beselare in 1885 werd geprofest op 28 September 1886. Van .Mei 1888 tob 1914 deed zij dienst aan de School van den Keiberg 't Jaar '14 sloeg de wreede Oorlog Het Kloosterslot in vlammen neer 1 Na zes jaar puinen dook er toch, t Nieuw Klooster met zijn school© [weer Op 1 April stond Moeder Ignatia terug te Beselare, te treuren en te hopen tussohen de puinen, mot traan in d'oogen, midden dcod en vernie ling 1... Met moed en Godsbetrouwen ging z© aan het werk Daar staat nu haair droom, het prachtige Klooster, onder haar bestier. Op 6 Augustus viert men haar dia manten Jubilé, in intimiteit, met 'n solemneele Mis van dank te 9.30 uur in de Kane! van 't Klocstó'. Heel de Orde komt haar groeten op die private plechtigheid In kalm© eenvoud, breed en ver draagzaam, heur eigen, heeft zij on verpoosd gewerkt aan d» verheffing en veredeling van Klooster en Pa rochie God zsgene haar verdere .loopbaan Proficiat Zestig jaar het meer bevaren, In het Kristen Kloosterkleed Vroom en sterk ziin al die jaren! Dat men zulks heldhaftig heet 1 Burgerstand Juli 1946 Geboorte. Goudeseune Ludo, z. v. André en Irma Cool. Huwelijken. EarthierVictor, (Langcmark) met Poissonnier Yvon ne v. Eoczinge. - Flepts Antoine, (Sint Jan) met Plamckaext Ahidréa, v. Boszinge. HuwelijKst.fkcndiging. Van Bier vliet Michel. (Kortrijk) met Dumarey Angela, v. Beezinge.' Overlijden. Vandoonje Eugenie, 82 j„ wed. Breemeersch Henri. Burgerstand. Huwelijksafkcndigingan. Jozef Delostrez, mefcanieker te Raningelst en Derijcke Irène. handelaarster te Wijtschate. Henrl Lammerant', dag- iooner te Reningelst en Martha Mille- ville, z. h. te Wijschate. Huwelijk. Nester Demaily, fa briekarbeider te Nieuwk&rke en Si- monno D&langre, z. b. te Wijtschate. Schooluitslagen. Sint Mode rdus jongensschool. le St.1. Vanthoi-re Raoul..2. Pat- •tyn Daniël 3. D'Heere Jozef. 2o St.Caignie Marcel2. Misplon Ju lien 3. Roelens Leon. 3e St. 1. Decortinck-Gilbert2. Pabtyn Etisn- r-e 3. Bosschaert Roger. 4e St. Sintubin Roger; 2. Maten Aster; 3. Taffin Roné. 5e St. 1.. Catteau Gérard; 2. Sintubin Jozef; 3. Meeuws Valère. 6C St.: 1.Withouclc Rog.; 2. Marreel Daniel3. Bruneel André. 7e St.Sintubin Jan 2. Bruneel Hu bert 3. Onraet Gilbert. 8e St. Taffin Floris; 2. Pauwels Roger; 3. Verstraete Jeroom. Duivennieuws. «De ZuiderbondPrijsvlucht uit Breteuil. 1. Verguldcaoone Ca- mille2. CardinaeJ, Ge'or. 3. Doheyn Gaspard 4. Boussery Cyrille, Voor- meaeele5. Bondue Omar 6. Bon- due Omer7. Lignel Gerard8. Schrecl Jules 9. Desodit Michel10. Cardinael Getor. Uitreiking der zegels voor Bijrantsocnen. Maandag 12 Augustus 1946 worden de bijzondere zegels aan de recht hebbende verdeeld. De grensarbeiders moeten op bovengemelde dag even eens hun bijgevoegde zegels afhalen tegen voorlegging van 'het werkbe- wijs. Zonder dit getuigschrif t worden geen zegels afgeleverd. Burgerstand. Huwelijken. Roger Deealuwe te Hu'sts en Marguerite Van Exem, te Ploegsteert. Henri Varagenot en Maria To-mssk, beiden te Pteegsteert. Geboorten. Louise'tte Huyge- baert. Jacques Carton. Overlijden. Albert Or eel, 54 j. Huwelijksafkondiiginig. Arthur Goudezoone en Yvonne Verkruysss, b. te Pioegsteert. Aanhouding. D© 45 jarige Blanch© B., wonende Armentiersstraat, 122, tegen wlen een aanhoudingsbevel" in Frankrijk was uitgevaardigd, waagde zich terug over de grens en werd te Armentlères door de rijkswacht aangehouden, on dier beschuldiging van aanslag tegen de buitenlanüsche veiligheid van den staat. Zij werd in liet gevang te Rijsel opgesloten. Internationale Voetbalwedstrijd. Donderdag 15 Augustus heeft op het plein Vanuxem een Intcraaiioiniale ontmoeting plaats tussebsn de ploegen C. A. van Armcntiëres en S. C. Bi- Bet-Ploogstsert. Schooluitslagen. Jongensschool. 8" St. 1. Cloet Eli. 7" St. 1. Tanghe Jozef. 6" St. 1. Adam Gilbert2. Mabe- soone Gery 3. Louwagie Roger. 5" St. 1. Keirsebilck Jozef 2. Ar- teel Roger. 4" St. 1. Dumcez Ro land. 3" St.Vcrhaegh© Gilbert. 2° St. 1. Mouton Roger. 1» St. 1. Vanden'berghe Joris 2. Ghaldof Michel. Meisjesschool. 7" St.: 1. Veryscr Margriet. 6" St. 1. Pinoy Denise 2. Coene Jeanne. 4" 1. Tailly Cecile; 2. Delanghe Simonne. 3" Dcpoorter Ceciïe: 2. Devos Bernice. 2° St.: 1. Debatne Denise2. Top Gode- lieve. 1" St. 1. Talion Annie2. yerstraete Jacquiellrue^ BURGERSTAND Huwelijkafkondiging. Vamdecas- serie Michel, rijiksiwaohter, ,te Gent mot Do Cock Odeitit®, breister, te Ledietoerg. Geboorten. Pmymibooim Anna, d. v. Peter en Gelton Herm.ina, Nleuwkerke. Broucke Aleidis, d. v. Alois en Wullen Joanna, Kaaiplaats, 4..Deburchgraevo, Jean, z. v. Mar cel en Thevelein Maria, Zuidtourg- weg.- Vandaelo Margarabha, <1. v. Camille en D,Haene Madeleine Duin- loarkekeiweg, 22. Harteel Ferdi nand, z. v. Jozcf en Timperman Ga- brielia. Adinkerkie. Overlijdens. Duyvejoilicik Adolf, 69 jaar, ech'tg. v. Ocrruebt© Emandie, Spaansch kwartier, 4. Bogaert Alice, 69 jaar, cchtg. Dewitte Petrus, Ie'persteenw., 88. De Burahgraeve Joris 49 jaar, eohfig- v. Bouriat Maaia, (Overleden te Lokeren) ZONDAGDIENST Dokter E. Von Hee, Slaüeplaats. Apotheker j D. Kimiget Groots Markt ■i «0» GOUDEN JUBILE'S Ja, en nogal bij de Eerwaarde Zus ters ulit ons stedelijk hospitaal. Zeer Eerwaaade Moedër Marie- Joseph, 52 jaren iklocisterleven en Esr- waarde Zuster Bemaridine, 50 jaren- in "t klooster, waren aan de eer... en of z© hot verdienen Heel asiker >m bieden wij langs dit blad om, hartelijkste huldeblijken aan de Jubilarissen. Wat al goed die nederige, gedien stig© Zusterkens onze arm© zieken en zorg'-vragende oudjes deden-, wordt niet genoog ge-zeigd. Ze houden trou wens miet van- te veel publiciteiit, om dat ze weten dat verdoken lief-de- weak, zooals zij er onverpoosd 50 ja ren leverden, ruimer verdiensten oogste-n zeker ock omdat hun -tiaaik apcsbolaa-t is, lief dewerk ter eer& Gods Daarom ook was er vooraf maar s&l weinig over dia aanstaande ge beurtenis gesproken... en toch wap perden de vlaggen reeds in den vroe gen m-orgen bij al de gc-biu-en van "t hospitaal. Om 10 u. een- zeer solemneel lof- en dankmis, in een stemmig versierde kapel... waarna de feestgastsn er wel zullen in geslaagd zijn ds noodige stemming te berei-ben. We wè-nsch-sn aam de jubilarissen neg menig jaar. «O» FEEST BIJ DE INVALIEDEN N. V. I. 1914-1918 en 1949-1945. Op Zond-ag 11 Augustus viert de plaatselijke afdeeling haar 25 jarig bestaan met huldiging van hun voorzitter, He-er Alidcr Feys en. hun secretaris, H-eer Edward Devoldsr. De g-ehuldigden worden op 't stad huis ontvangen. Evenwel, aangezien bijzondere om- stanidighcicien, zal t feest 'n heel in tiem. karakter bewaren. Medeburgers wilt U toch mee doen, bevlagtZulks is mist te vee-1 ge vraagd c-m de manman die streden ■en leden iterwille va-n on-s landeken t© betocn-ein dat ge hen begrijpt en waardeert» ZWEMMEN 50 meter Vriic slag. Kadetten: 1. A. Manu 37"; 2. P. V-an Hacht 38" 3. W. Obrela4. Van Ge-er- truien. 59 meter Vrije slag 1. W. Aldew-eirl-t 54 2. R. Rob- bes-baal 3. A. Ro-es. 100 m. Straekzwemmen (dames) 1. M.L. Smolders 1'46" 2. Dsclerck; 3. V. Leroy. ICO meter Streek (he-eren): 1. J. Vand-ermai-li-ere 1,35"2. J. D-evulder 1'33" 3. B. Spot-beur 1'40". Aflossing 3 x 50 m. Streek 1. J. D-evulder, Douwe R., A. Sbsrk- rnans (K.V.C.) 2'16" 2. V-an Elslan- d-er, Spotbeen, Sercu P. (V.V.K.C.) 2'21". 3 x 50 meter Vrije slag. Kadetten: 1. M-anus, Obbrech-ts, Soubri (KVC) 2'10" 2. Van Hacht, Trif, Wybold, De Léugen-ara-e. G. (B.Z.C.) 215" 3. Decock, V-an den Bussch-e, sercu, n 19,^ Verschillende Zwem- Mey^m-ans, Van dén 2. Vi-ane, Coplen A., (V.V.K.C.) 2' 3 x 50 m. wijzen: 1. Pil W„ Abiëlè, 2'42" D3- Backer. Bek-eruitslag: Knókki© Z. C. (34 p.); Blankenbsrge Z. V. (16'p.); Veurne Z. C. (lö. D.) G&diu-ends de rust gaven leden van de club eert ëxibitië in- kimstcmikelen-, w:-lke veel- bijval vanwege het pu bliek genoot; alsook het steekspel tusschen Decoi'te Julien e-n Debacker Roger en Bonavontur© teg-en D'cos- ter Albert. Volgd-©. dan de Water- Polomatch, door Royal Gent Swim ming Club. gewonnen door plo-eg I, met kapitein Em. Thicnpont; 5 doe len, tegen pd-bce II, met kapitein Frank Sevens: 4 doelen. ATHLETIEKMEETING Op Zondag 11 Augustus 1943, op het voetbalpj-sin van K. S. V. Veurne-, oln 3 uur stipt,'Athletiekmeeting voer ■alle liefhebbers, over volgend© af standen: 100 m.: 890 m.; 4 x 1C9 m. mot aflossing; hoogspringen en, 100 m. voor veteranen (35 jaar)D-aaxn-a. te 4 uut, groo-te Voetbalmatch tusschen Oèrcl© Brugge (Buffalo's) en K. S. V. Veurne. LIJNVISSCHEN Op Zondag 11 Augustus 1946. te 3 uur, prijskamp in lijnvisscheh vcor alle m,aatschappij'"n; 1000 fr. prijzen -en beker. Premiën vcor maatschap pij met meest leden -en premiën voor verstkomsnda maatschappij met min stens 10 leden. DUIVENPRIJSVLUCHTEN Lokaal D© Werkman bij Oscar Desche-emaalisr: ARRAS, jonge dui ven. 1. Carroèn- Georges; 2. Lon- ck© Hcnri; 3. Vand-ewou-'de Maroel; 4. Idem.; .5. Id-em.; 6. Bonte Camiel; 7. Verhaeghe Melchior; 8. Dagracve Mam'ice; 9. Basslen Jules; 10. Car roèn Georges. Oud© duiven: 1. Vanel,slander Sil- w:er: 2. Dejaegher Maroe-l3. Idem; 4. Dewitte Georges- 5. Miiylaert Pam- phil; 6. Valaev© Jos.' 7. Vercruysse Frans: 8. Vanelslander Silveer; 9. Thevelyn- Jercmi;-. Lokaal «Gansch AU-een», bij Jos. Vanhyfte; BRETEUIL: 1. Puis Alois, Koksijde; 2. Bonte Camiel; 3. Daburchgraeve Leon; 4. Bonte Ca miel; 5. D-esacver Pamphil: 6. De- groote Jos..; 7. C-alcoen Georges; 8. Degroote Jos.; 9. Popelis Loon; 10. Bentein Valère. Burgerstand v. I Juli tot 31 Juli 1946. Geboorten. Sbevrns Joan, z. v. Gerard en Deibae-nsb Margaretha. Geerardijn Norbert; z. T. Gas'ton en Capoen Madeleine. Huwelijken. Farfitb Walter, auto- geleider te Winchester (Engeland) met Bruneel Jeanjette, z. b. Ovea-ajdien. Gosisey Germain, lr.rudibouwer, 48 j., echtg). v, Catryss© Elza. Vlaamsche Kennis, Zondag 1 en Maand-ag 2 Septem ber, 's namiddags Groote Vlaamsche Kermis op d© woldien achter de Brou werij Vandenibrouctoe. Reuzemtom- bola 1° Prijs, velo. Allerhande veimafcelijkhieden Feestelijkheden. Zondag laatst was do harmonie Concordia v-ain Moors-el-e te gast in onze badplaats. In den voormiddag werd een cooiioert igegeven op het terras van de nieuwe Casino en 's namiddags had een wandelconoert door de straten plaats. Do harmonie oogstte een geweldig succes. Op Zondag 11 Oo-gst is heit do beurt aan de h-armooi© De Aloude Sicom- ibensvan Roeselare om op h-eiü ter ras van de nie-uwe Casino een con cert te geven om 11 uur. 's Namid dags wainidelcomcert door dezelfde harmonie. 15 Augustus in 't verschiet. Evenals ivoor den oorlog zal op Donderdag 15 Augustus een. prachtig vuurwerk te aanschouwen zijn op het strand. Dit vuurwerk zal afgeschoten worden door de firma De-driemaecker van Ai-dooie, en dit om 22 uur. In den namiddag zal een wand©l- oonicert gehouden worden door de lo kale -harmonie. Na de afschieting van het vuur werk: fakkeltocht do-or de straten. Huwelijk. Zaterdag 3 Augustus trad de H. Julien Thiers-n in het huwelijk me-t Mej. Rita Vincent. Aan het jonge paar o-nze gelukwenschen. Op Idcsbald. Vrijdag 9 Augustus zal om 20.30 uur een kunstavond gegeven worden in het Vlierhof. Zaterdag 10 Augustus, te 20,30 u.: verkiezing van de ko ningin der badplaats, ini het Hotel des Dunes. Ravitai.lleering. On 12 Augustus, van 9 tot 12 en van 14 tc-t 16 uur: uitreiking van z-esels aan de producenten en houders van melkkoeien. Missïekcrmis. Zeven jaar is ',t geleden da-t in onze Gemeente een groote Missdekerinis plaats had. Dan-k aan d-e inspan ning en medewerking van, alle inwo ners was de-ze missiekermis tot iets grootsch en eenigs uitgegroeid, waar op onze gemeente waarlijk fier kon zijnen waarvan onze m-snschen nog mat vreugde en fierheid van spre- ken.Nu weer opnieuw e-©n der onzsn naar het verre missieland vertrekc wordt er op gerekend dat on2© menschs-n die bekend rt-aan als mis- sievrienden opnieuw zullen mede-wer ken opdat deze missiekermis die van vóór 7 jaar zou evenaren. Op toekomende Zondag 11 Augus tus en op Donderdag O. L. Vrouw Hemelvaart, van wijd en zijd, allen naar Pollinkhove, daar vindt g© ver zet en vermaak, allerhande aantrek kelijkheden. met als bekroning een reuzentombola. Missie-Kermis. Mo-rgsn Zondag 11 en Donderdag 15 Oogst (O. L. Vrcuw Hemelvaart), in de lokalen van, de J-ongensschcol, Grcote Misrtebermès,' ingleri-cht ten, bat© van Eerwaarde Zuster M,-Ajw®- ta (Juffr. Marie-Paulë Neliét-) tér gelegenheid van haar aanstaande afreis naar het verre Kongoland. Allerlei aanfekkelijikhisdeni zullen on getwijfeld -massa's volk naai- dez© Missie-Kermis lekkién, en we hopen dat iedereen, even- voldaan, zal zijh, zooals zsven jaar geleden, toen hon derden .bezoekers uit de omüggend©' gemeenten naar onze parochie stroomden. U zult er veraettelijike en. aangename uren- doorbrsnigen en u steunt 'tevens het werk onzer Mis sionarissen, die niet aarzelen familie, vrienden en land te verlaten om het ware geloof aan de arm© heidenen te vexopenfoaren. Burgerstand v. 1 Juli tot 1 Aug. 1946 Huwelijkafkondigmgen. D© Fil- lie Joseph, handelsreiziger, te Leisel© mat Mauries Hilda, z. b., te Brugge. Heiman Maurice, tolbeambte te Lei sel© met Geessens Marie, dienst meid, te Ruyen. Huwelijk. Duf-ait René. vee-arts v. Berch-em met1 Feys Clara, z. b. v. Leisel©. Harmonie Sint Cecilia. Na zes jaar onderbreking heeft onze Harmonie haar eerste uitstapje naar H-onde-ohote (Fr.) gedaan. Na hun ontvangst op het stadhuis, waar hun do eeiciawijn werd aangeibodien, heb ben caze manman een mooi con-ceirt laten hioor-en. Naar lc-ffslijto© vocroorl-ogsch© ge woonte heeft cmze Harmonie ock esn uitstapje ge-daan naar St Idesfcal- dcs. His-r habbc-n cin-z-e jcngisms cok een m-oci kunst-concert lat-sn ho-oren. Hallo muzikant-en Do© zoo voort want er staat n-cg Vc-©1 werk te wach ten. HET BESTUUR. Programma der kermisfeesten. O. L. Vrouwdag 15 OogstTe 15 uur grocte Voetbal we,dstrij-d S. V. Veurne I te-gen Iaagem. (Promotie) Zondag 18 Oogst-te 16 u. Voetbal wedstrijd S. V. Veurnie II tegen W. S. IaEinberghe. Maandag 19 Oogst Rijwiel-koers voor alle -beginnelingen. 2000 fr. prijzen en daarbij nog een 500 fr. premien. Ook premie in na-tu- ra. Inschrijving bij Thersen. Vertrek om 15 uur bij Sampe-rs M. Dinsdag 20 Oo-gstOm 16 uur Paaróeinkoers. Inschrijving bij Verstraete C. Do-nderdag 21 OogstOm 15 u. Kar- missc-bieting aan de staande pe-rs. In schrijving bij Secq Wed. 's Avonds te 19 uur; Opening van de nieuwe g-il dezaal. BURGERSTAND Geboorte. Quyo Hugu&ite, d. v. Jean en Clacys Maria. Hurvelijksafkondiging. Vanhoutte Arthur, vlsscher, te Nisuw-poort eh Ryck-ebueoh Maria, z. b., te Lombard- s-ijde. CINEMA'S CENTURY vanaf Vrijdag 9 Aug. tot Maandag 12 Aug. Een prachtige film met Jeannatte Mac Donald en, Edidy Nelson i-n Rose Maria. Voor allen. Verandering van program ma den Dinsdag tot en met Donder dag' «Verwis Av3Ugle«. Schadelijk NOVA vanaf Vrijdag 9 Aug. tof. Maandag 12 Aug. De tweede Epi sode van de Eenzame verdediger met Ri-n-tin-tin De Vallei der In-aianen Dinsd-ag tot Donderdag Volpone te mijden-, APOTKEEKDIENST Zondag. Apotheek «De Zee meeuw», Kerkstraat, open van 10 tot 12 uur en van 16 t-ot 18 uur. OPGEPIKT IN ZEE. De visscherboot N. 785 pikt» tn zee een hek van een vliegtuig o-p mat de mitrailleuse erin. Alles was nog in goed» staat en wardt aan d-e Rijks wacht ma Oostende- afgegeven. Burgerstand. Geboorten. Cloet Hubert, z. v. Karei en Dedeystere Germaine. Bertra-nd Marc, z. v. Paul en Benoit Anne-Mari-e. Jaiissens Francinei, d-, v. Victor en Puystjens Jiaanne, Op ex, Oostende. Huwelijken. Mortier Joseph, toe diende, v. Werken en Lamote Ra- phaëll©, bediende, v. Oos-tduinkerke. Vervaecke Cyrie-1, autogelcider en Vanbillemon-t M-agd-alena. z. b., b. v. Oostduinlc&rke. Bos Joseph, met- ssrdien-rr en Vermoote Simonns. z. b.. b .v. Oostduinkerke. Mus Albert, kleermaker, v. Oostduinkerke en Teek Yvonna, z. b„ v. Boom. King Tho- mgs, Engelsch soldaat e-n Mus Made leine, -b., v. Oostduinkerke. Overlijdens. Wolff N-elly, regen tes, 54 j., Schaarbeek. Seys Hector, werkman, 51 j., echtg. Vanelverdinr ghe Elodi-e. De-baere Zenobi-;-, 79 j„ wed. Debruyne August. Vanmns- senhove Sophia, 71 j., wed. Bies- brouck Laurent. Van Acker Pru dence, 74 j., wed. Hoehaext Henri. Wist gij? - Dat de standplaatsen voor de aanstaande gemeente-kermis toege wezen werden en deze 'begrooting 'n mooi sommetje voor d© gemeente zal opbrengen,? APOTHEEKDIENST Apotheker der week. Van Acker, Groote Markt. CINEMA Onzen Kring Wilgen-dijk. Op Za terdag 10, Zondag 11 en. Maandag 12 Augustus vert-oanitng van Elephant Boy» naar de Roman van Rudyard Kipling. Ter gelegenheid van. 0. L. Vr. Hemelvaart, buitengewone voorstelling van een prachtd-g» film op Woensdag 14 en Donderdag 15 Augustus. Esn Zondagnamiddag met de bekende spelers James Cagney, Olivia De Havilland en Riita Hay- worth. ONZE JAARLIJKSCIIE KAAÏKERMIB OOK VOORBIJ Doch nog niet vergeten Neen, vergeten is zij nog nietZij was te mooi e-n genoot teveel bijval om haar -direct ui-t cns geheugen te verbannen, zo-oaLs dit meer gebeurt met c-sn film vertoonlng. Heit weer tje was buitengewoon prachtig en- de vermakelijkheden aantrekkelijk I Wlie zou aan de -bekoring kunineoi weerstaan Weinigen weerstonden» want kort na den mldidag was er. r-as-ds woeling in onze prachitdge IJzer- la-an en bij het beginnen waren bei de covers van, de kaai dicht beziet. Tsgein dri-e uur begonnen de wed.- stnjd'en waarvan het aantal de-©l- nenvars niet te onderschatten valt voor ©en stadje als het onze. Ziehier de uitsla-gen van de a-cdiitereenvolge'n- de vermakelijkheden. 1. Zwemkoe-rs achter esnid-sn12 eenden te winn-en en 23 deëlne- mers. 1. Courreur Do-nalt, 2 e-en- disn Boyen Olinito, 1. 2. Eneraert Petrus, 1,Capelle Gilber t,1, Neut Benoi-t .1,Vand-amme Ret., 1, Huy- ghie Marosl, 1,Oscar Willy, 1, Ro- seel, 1,Bossaert Julisn, 1,Be-euw- saert Gilbert, 1. 2. Snel.-,wemmen voor vrouwen 500 f-r. prijzen, 12 dfeelnie-emstisTS. 1. Jonokhe-sre Georgotte 2. Goderis Georgette3. Verh-eye Irani©4.L© roy M. 5. Eeveraiert M.6. Caps lie Naima. 3. Snelzwemmen voor mannen 1.000 fr. Prijzs-n. 19 dsel-nemers. 1. Monteyne2. Boyen Cli-n-t-o3. Capsll-s Gilbert4. Van-disvcgast© Ro bert 5. Vandevegaete Julien6. Courreur Den-alt7. Soete Emiel 8. Deschoolmieastier Roger9. Bos saert Julien. 4. Kanowedstrijd met 1 persoon 10 deelnemers. 1. Van-devsgaete Robert2. Verheye Emiel3. Dieu- sasrt Maur. 4. Goderis Georgette. 5. Kanowedstrijden met 2 perso nen 6 dieelnem-s-rs. 1. Lekcuter en Godde-ris Georgette.2. Dieusaert M. en Vansteelanid M. 6. Fleschvullen 13 deelnemers. 1. Doheyn M-aur. 2. Traneers An dré 3. Van de Casts-el© M-aur.4. Gi-smicen5. Vandecasteele Michel. Na deze feestelijkheden keerden vel© toeschouwsns huiswaarts de éénen om voor goed weg ts blijven de anderen om een hapje t© eten. In ieder ge-val was het pl-s-zie-r er nog niet van af want 's avonds was het een echt Breughel-taf-ereel, het zag er weliswaar n-kt zoo boers uit doch ni-atemin volks. De zs-s -kaaicafé's wa ren dicht bevolkt en een achttal mu ziekliefhebbers gaven aangenaam mu ziek ten boste. Onze kaatkermis liét ons terug in de sfeer der oude typische- Vlaamsche kormiss-en belanden, hetgeen ons echt gosd d©3d aan )t harte. Rcni twaalf uur begon het stilaan -te sussen en de moesten trokken huiswaarts. DUIVENSPORT Duivenmaatschap-pij Eendracht Lokaal Wed. Bendryokx. - Op Zon dag 11 OogstBuitengewone Prijs vlucht tut Arras, 3.400 fr. gewaar borgd in heeft «n seriën. Prijsvlucht uit Breteuil, los om 9.50 u. Uitslag1. Detoeyser G., Bsarst2. V. d. Brouoke Hon-oré 3. Rsbriquet Fernan-d 4. Crcmb-ez R. 5. Cornells André. Arras, los om 9,28 u. Uitslag 1. Matte Jerome 2. Ver-donc-k Emiel 3. Florizoone Maurice4. Maeckel- berghe Gaston 5. Rudolf Joseph. -«O» Polderland naar de Vlaamsche Ardennen Vier en twintig studenten van Avcl' kapelle en Eggewa-©rtskap©lle, voor zien van verrekijkers en kodaks, wachtten mat de zon in hun hart het ver-trek al naar de Westvlaam- sche bergen. De autobus voerde hein, eorst naar leper E. H. Pastoor van, Avekapelle l-eiddie met bevoegdheid de -bezoeksin! aan de beziensiwaardiighediein der stad. Vandaar naar dien Këmimel'ber-g die een uur la-n® in een echte obssrva- tteipost omgeschapen werd. De reis verliep .verder over Dikke- busch en ter verrassing over Pope- ringe en de Sint Sixtusaibdij van Westvleteren, waar* Broeder Portier de rljzienide K. S. A-ers op e-ein sma kelijke uilteen-zieihttng van de regle menten vergastte. Rond 9 uur 's avonds krwam de auto bus met hat gezelschap terug thuis. Ben heuglijke, aangename diag was voorbij. De 'broederband was weer vas ter gesnoerd. Wanneer volgt B. J. B. en K. A. J. het voorbeeld der studenten? Kermisfeesten Ter gelegenheid van de kermis worden 3 mooie koersen voor lief hebbers gegeven. Op Zond-ag 11 Augustus, te 4 u. 1000 frank Prijzen em talrijke pre miën. Afstand 50 km Inschrij- 'ving bij Leon Van Lerberghe, Tram statie Aankomst: Kerkplein bi; Puype Hector Prijsuitdeeling bi. P:trus Van Lerberghe. Op Dinsd-ag 13 Oogst, te 5.30 u. 1000 frank Prijzen eni premiën. Afstand 50' km. Inschrijving bi. Hector Marcel: Prijsuitdeeling bi, Leon Van Lerberghe. Dondi'rdag 15 Oogst; Groote Cycle-Cross voor alle liefhebbers. 1Ó00 frank prijzen en talrijke! pre miën. Inschrijving bij Leon Puy pe. Uitzet bij Kami-el Ds Wijze. Aankomst bij Leon Deschepper Prijsuitdeeling bij Julien Uitzenhove, Welgeslaagde Fancy-Fair. Op Zondag 4 Oogst j.l. ging te Houthulst een Fancy-fair door welke als zeer gesl-aagd mag 'betiteld wor den. Vooral de sportvirtooningsn- ge noten een- grooten- bijvalo.a, kregen wij d-e eeretisekieris van onzen athle- tiie-kmiseste-r Apotheker Paul Claus uit Houthulst te 'bewonderen-. Hi.j liep twe-ede in de internationale meeting' te Parijs en- w-as steeds do vedette van Racing-Club Brussel. Ziehier trouwtns de uitslag der loon wedstrijd-en: 300 meter: l'.Dooren F. 2° Claus Pol 3° Claus Boris. 100 meter: 1" Dooren F.2" Claus Boris3° Claus Pol. Op de 100 meter kreeg ied:r deel nemer 10 meter voorsprong op Claus Pol. D© massa bleef, tot. in de nacht om h?t prachtig vuurwerk t© bewonde ren. Fancy-Fair. Zondag j.l. 4 Oogst hadden we de eer e-en op alle gebied geslaagde Fan cy-fair bij te wonen in Eesen. M-:n mag zelfs van een record-opkomst gewagen, wat niemand zal verwond-e ren als men west dat deze dcorgin. als steun voor de Muziekmaatschap pij De Eendrachten gegeven werd in den prachtiger! lusthof van Rid der Hondriek d-e G-eleke. Het viel zoo danig mee da-t rond 6 uur wanneer het volk nog toestroomde bijna alles uitverkocht was: zoowel ijskrecm als gebakjes, als vischput, slechts het verfrisschende bier blei'-f nog over met het gevolg dat menigeen al wan kelend huiswaarts trok. Het Civkus Bikinigenoct den grootsten bijval, maar ook de muziekuitvoering van de maatschappij. Al deze feestelijkheden werden gesloten door een prachtig vuurwerk, wa-arn-a iedereen tevreden huiswaarts keerde. Burgerstand maand Juli 1946. HuwelijksaankondigingenNiville Ca mille, apoteker, wonende te Loo met Anna-Maria Michaux, z. b. wonende te Kessel-Loo. Hamiaux Michel, werk man, wonende te Vinkem met Cuffez Yolande, meid» Wonende- te Oudekapel- lê, voorheen te Lüo. Geboorten: Brassaert André, z. v. Camille en. van Decoene Juliana. De- meyer Anny, d.- v. Henrl en van Suzan ne Dedeyne. Demeyer Maddy, d. v. Henri en van Suzanna Dedeyne-.* Sterfgevallen:. Louwagie. Herminia, z. b.,. geboren te Noordschot:wonende té LOP,. echtg. v. Vandewynckei Jules. Lage'dlsse Maurits;-.gépensioimeerden, veb. te Diksmuidë en wqn. te Loo, we-, «duwnaar vwi -Jeanne Verbrugge, -echtg. van Rosalia Vandevelde. ■iÜ gen verdween e-e-n 17 jarig nifs BURGERSTAND Geboorten. Dccmyc-nacr-e Kath leen; Gne-gorius G-réiguire; Flame.n-t Gerand; Castro Lömmy; Vincke Noel- la; B-ertdn JiaicqueJiiri'e; Timpe-nnan Rita; Seynoeve Lutgarde en Hilda; De Block Freddy; Moniteyne Vincent; De-blaeor» Marie; Depr-ez Wilfried; Mortier Liana; Robbens Odette; Le- sa-g-e Marie. Huwelijksafkondigingen. Verrees Henri, ond-ei-wijzer e-n Lambelin Jo sephine z. b. Ravesohot Marcel, -handelaar en Onraedt Solanig», fa- briekwerkster. lambeets Ivan, be- dton-d© en Ruaert Paula, verploeg- st-er. Pareet A-dri-en, be-diemde en Ru-aert Agn-cs, ver-plee-gster. Huwelijken. Panmcntier Jaseph, smid, en Flamant Giltoerte, verlak- ster. VanhuyBenbrouok Achille, f-abri-ekw. en Dtnys Madeleine, z. b.,— Debel Rag-cr, cemcnit,bewerker en Du- fonet Yv-onne, stmo-dactylo. Overlijdens. Casiar Prosper, 72 J. Rigoll» Irma, 68 j. Vainde- nabeelè Ado-lf, 72 j. Declerck Pha- radlde, 33 j. Cael Edmond, 78 j. Dewulf Augusta. VAN ALLES WAT Eerlijke Daad. M. V-erbanck en E. Holvoet, -bestellers bij de N. S. M. vonide-n verscheidene diuizende franken en gav-en dit aan die poli tie aan Zoo kon dhr. Pijpe B, die deze verloren had, terug to het be zit ervan gesteld word-en. EERLIJKE VINDER H. Roose uit de Rijselstraat vondt ©en geld beugel en deed eiwan aangift-e op het Politieburcel. Ook tolbsdiend© M. De Taveni-er dc-e-d hetzelfde met e®n uurwerk dat hij gevonden had langs die Leie. Filmdief Een onbekende be stelde bij Lef-ebvre, Kontxijkstraat, 5, filmera, nam ze cn... zou eens aan een -buit-en;wachtende vriend vragen of hij ock er soms geen noodig had... maar de kerel bleef weg. Houtdieven. Van de bergplaats aan de Parad-ijswogwerd ten na- daele van -hr. P. Vanassche stelling hout gestolen. Aangeslagen.Van M. Herm, Poststraat, werd door de rijkswacht 16 kgr. tabak aangeslagen, 't Zelfde gebeurde bij Ide Pr. As gebroken. Op de markt brak de autobus van hr Parmentier de voor-as. Tramverkeer viel erdoor stil tot een tractor den autobus weg slepen kon. Teruggevonden. Over 8 da- uit d-e Lecpstraat. Ze werd e»c ontdekt bij haar 25 jarige vé te Angers. (Fr.) Zij vloog fcrus huis en, hij den, bak in. Lukt niet altijd. Drie ui-t Rijsel die geregeld zonder pieren de grens overkwamen kore d-itmaal op d-e geduldzaamlteid tolmannen geen beroep meer werden na proces verbaal terrg X schreef overgezet. Botsingen. Op broo±-ov botste bakker T. Saelens uit Rikt» in de Rekkemstiraat met zijn trip» teur o.p die auto van hr Bostr.a G-ent. Stoffelijke schade. V. Vandecasteele reed per ca.n.- de dreef i-n op de-n Wcvelgeniste.né n-aar die fabriek van zijn patroon Oapelle, en kwam zoo i-n batsir, met motorijder p. Moerman, bedes- te Kortrijk. Alteen stoffelijke de deed zich vcor. Wegens het niet houden d©r eij heldsriohting in de Iv.-Larruysiïhi kwam ilrr Duhamoi ui-t Kortrijk pi zijn auto in -botsing met motet j Dsmeulemeester uit Wevelgem, *V gan de knie gekwetst. Onderscheidingen. Komen vereerd te worden met i Mutualistische on-derscheidingeri. ui gens getrouwe diensten: l» klas: HJ, Joseph Flaveau,Vlamingstraat; Ier» Huys, Victoriestraat; He», Nayaert, Leopoldstraat. 2o Klu Gilbert Picavet. Rijselstraat, en h mi Vanneste, Volkslaan. Tombola van de Vlaamstb Kermis. Winnende nummers van dj t<®, bol-a van de Vlaamsche Kermij welk» ge-houden werd i-n de Leé op 28 Juli 11. 131, 533 622, 752, 299, 1269, 1460 1052. 2185, 221 2227, 3004, 3021, 3022, 3105, 3237, 3818, 3832, 4061, 4095 4096, 4160, «X 4480, 4673, 4703, 4930. Fancy-Fit Op Donderdag 15 en Zon da/» Oogst a. s. word-t er een groote Fanc Fair ingericht met allerhi venna;; lijkheden waaronder een reuze:-.tc® bola 1» Prijs een fiets E:n prai tig muziekconcert zal de Fancy-F; opluisteren. Ds opbrengst komt ten goede de missies van Mgr. Amtcon D:m; en E. P. Antoon Dccruyenaere. Houdt een dier dagen vrij. Tcri: monde week geven we een rolled® programma. VLAAMSCHE KERMIS Op 7, 8, 9 en misschien 10 Septem ber zal Wervifc in feest zijn. Een grootsch-e Vlaamsche kermis wordt dan georganiseerd. De voorbereidin gen labeini een grootsdh-e o-pzet en groote piann-en vermoeden. Als het we d-er van de partij is zal men er noc-h kunnen roeren noch keerem BURGERSTAND Geboorten. Denorme Marc. z. v., Daniiel en Diei-ynck Val-enttoe. Kroek Nicoll-e, d. v. Valere eni Hen>- dryeks Yvonne. Bretoe Roland, z. .v Om-er en Séhédic Henri-etite. Overlijdens. Ferrani Hyacinths, 81 jaar, wed. Devog-el Jules. Del- becque Théophil-e, 82 j., eentg. Fia- mez Sidonie. Huwelijken. Van Docren Arthur, z. b., Kortrijk en Deldicque Héléne, z. b., Werv-ik De-witte Rogei', glan- zer -en Vanid-ael© Irène, fbw., beiden te Wervik. Huwelijksafkondigingen. Decorte Paul, auto-gel., en Bulckasrt Simonne, z. b„ b. te W-ervik. De-lob-c-l Joseph, wever en Breyne Elza, spo-els-ter, b. te Wervik. Casl Emile, magazijnier, te Wervik-Zui-d (Fr.) en Defever, Marcella, fbw., te Wervik. La- housse Georges, kleermaker, en Clic- que J-eann-e, hulsvr., b. te Wervik. M-aeïbranok© Emiil-e, m-ekain:ieker, en Casiei- Arlatibs, z. b., b. te Wervik. Bulckaen Maurioe, metss-rdiener, en Verstraete Célins. fbw., b. te Wervik. Fauvarqu-e Mich-al, w-aver en Pacce Antoitoatt», fbw., b. te W-ervik. Balley Camille, f-bw., en Dewitte Fla- via» fbw., b. te W-ervik. Bruneel Felix, fbw., en M-obouck Od-ette, fbw., b. te Wervik. MUZIEKCONGEKTEN TER GELEGENHEID VAN DE KERMIS Zaterdag 17 Oo-gst -te 20 ure dooi de koninklijke maatschappij De Groote Harmonie Zondag 18 Oo-gst te 11 ure d-oor de kon-inklijk-e fanfare «De Varesnigde Vri-e-nden»; te 18 ure door de har monie Onder Onste 19-3" ure d-oor de -harmonie De W-ea»k- man»; te 21 ure door die «Har monie Municipale» van Wervik Fr&rikrj.j'k Maandag 19 Öogst te 18 ure dooi de harmonie Kurasit ma Arbeid. Dinsdag 20 Oogst -ts 20.30 ure door de koninklijke groote Harmonie van- Komen-Belgie. KUNSTFOTO - SALON Op 18 en 19 Oogst ln de zalen van -het Btaidihuis stelt d-e Werviksche fo toclub ten toom. Telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 20 uur. AANRIJDING Verleden Dinsdag reed die ,moto~ rij-der S. Van N-eerwaasten aan de Leeige Kruisse tegen die aut-o van A. Dep-uydt uit Wervik. De mo-torijder werd met zijn moto tem gronde ge worpen. Met de sohrik eau de stof felijke schade aan zijn moto kwaan cte motor ij dier er van af. BEDEVAART NAAR BEAUKING Wie naar Beauratog mee wil me.t, den special-sn trein schrijve va-n-af ihedien in -bij Mevr. R. Benolt-MaKS, Leiestiraat, 10. Voor toüohtdangemi zelf de adres. ELECTRICITEITSDIENST Voor dringendie herstellingen na de gewone werkuren zich wenden tot P. Koopman Gasshraat, 3, Weryik. DE EERSTE MATCH De ploeg van Eendracht Wervik die met een drietal Kartrijkzanem ver sterkt dit seizoen zal -optreden stond Verleden Zondag cn-der groote belang stelling tegen S. C. Mean-en in de lijn. Laimaire en Verbeke bl-onk-en door hun sp©l uit.-'De herstelde keeper Carto» toanide geen. sporm va-n zijn kwetsuren meer. Eendracht Wervik won d-an ock verdiend met 1. 0, HEBT U KAPOTTE SCHOENEN? - Denk er dan aan dat de schoen makers vanaf 18 tot 26 Oogst hun b©- dlrijf sluiten wegens het j-aarlij-ksch verlof en neem Uw voorzorg-en. DAG VAN HET VRIJ ONDERWIJS Maandag 19 Oogst, Kermis-Maan- dag, zullen de laureaten dier verschu ilende wij scholen op plechtige wij ze gehuldigd w-orden. Nader program ma volgt. VRIJE WEEFSCHOOL Leerlingen die aan het volgend leerjaar dat cp 15 Sept. -begint wsn- sohicn deel te mieinen worden ver zocht zich ten spoedigste te laten inschrijven bij Z. E. H. Bestuurder L. Grym-onpre-z; Koeiestraat Wervik. Men mag ook bij ee-n <fcr leeraren A. Vanderstalte of J. Vermeersch in schrijven. EERLIJKE DAAD Een vrouw vond verleden week een gel-aibeug-el met ^si-d -e-n papi-aren wel ke ze aan den eigenaar terug bezorg de. Proficiat. WIE GAAT ER MEE NAAR DEN KLUISBERG All© le-den van de Christen Ar beiders Vrouwengilde die zulks we-n- schen kumne-n zich laten inschrijven op het bureel van -h-s-t Syndikaat. Aan tal plaatsen bap-erkt. DE VLAAMSCHE KERMIS Deze Vlaamsche Kermis wordt iets eenigs, tienitaltan nieuwe spe len, een groot» be-vrij-dtogstombola m-et een eerste prijs om die lippen af -te 1-ikkem... Meer dan 200 mede- wenkers zorgen van nu reeds voor een flinke veraorgtoig. Op Zaterdag 31 Augustus 1946, te 10 uur, zal e>r ten Gemeentehuize van STADEN, owergie-gaan worden tot OPENBARE AANBESTEDING voor het bouwen van een toren (Brandweerarscnaal), gelegen Dorp- plaats, Staden. Bestek; ongeveer 7-5.009 fr. Stukken ter inzage in het Gem-een- tescr-etariaat te Staö-cn en toiji den Bouwmeester, Heer Alfons Vaneotoie, Hugo V-erriestsliraat 54, te Roeselare. (Prijs 35 fr.) De aanbiedingen mc-eten onder dubbelen omslag ingezonden worden-, en tenminste twee dagen vóór de aanbesteding ter post besteld, ofwel ter Openbare Zitting afgegeven wor den. (457) 0iauffcur, jaren on-d-ervindtog, on berispelijk gedli'ag. Liefst voor luxe-auto. A.t,D, ,(457) Burgerstand. Huwelijken: Timperman Maurits-Joz. Zandvoorde, met Vandamme Margare- tba, Huiswéi'kster. Bogaort Albert, met Compernolle Romania. Geboorte: Assez Ginette, d. v. Marcel en Vandamme Paula. Bevocrradingsdienst. Maandag 12 Augustus 's Voormid dags, tusschen 8.30 en 11.30, alleve- rtog der aardappelzsgels 77« en 78- periode aan ae v-ciorulkers welke geen vroege aardappelen (inbegre pen half-vroege) veroouwden. Hiervoor de rantsofax-erjiiigskaar- ten E. P. (de onlangs nieuwe kaarden) medie brengen. OnmioiaeiijK na het ontvangen ct-er aardappcizegels, de midisnisuuok todi'agen oij ac»n aar- dappel'kletoha-n-üelaar voor inschnj- viirg'. (Dus d-enzelfden dag nog Op 14 Augustus e.k. di-en-t den aardappel- kleinhandelaar de maddenstrooken, geplakt op -borderellen, samen m-ct de Klantenlijst welk© d-e strooken to- braont, to -te brengen op een Bcvoor- ra-dingsdienist. Op dezen dag eveneens afleve ring van rantsoeneeringskaarten en zegels aan laatkomers, het is immers de iaats-te gelegenheid welke nog ge bod-en worat voor deze nieuwe perio de. Even-eens laatste gelegenheid voor- het bekomen der kolenzsgels voor de nalatige huisgezinnen, welke deze op dien gestelden dag niet kwa nten afhalen. Dinsdag, 13 Augustus 1946 's voor- middags, tusschen 8.30 en 11.30, af levering vcor de letters Atot en toet L der bijzegeis-aan zw. en bev. vr., T. B. C. en fcjuikerzieken, (voor twee maanden) Woensdag, 14 Augustus 194.6 's voor- BIJ HET AFSTERVEN VAN HEER Dr GASTON GRIMMELPREZ Op 4 Oogst is alhier godvruchtig in den Heer ontslapen, heer Dr Gas ton Grimm-elprez, 58 jaar, echtgenoot van Mevrouw Estella Depuydit. De plechtige teraardebestelling heeft plaats Zaterdag 10 Oogst, te 10.30 uur. Over enkele dagen bezocht ik hem in hat Hospitaal te I-sper-, Wij spra ken van, onze Colleg-e-j-aren te Pope- rtoige we waren van d-ezelfd© klas. Hij hield van Pcperinge. Zijn moe dor was ;er geboren. Hij had zij» va der'opgevolgd als geneesheer te Oost- vleteren. Hij sprak van zijn gc-ede vrouw en zijn brave kinderen. Die lagen hem opperst Ik troostte -ham zoo ik kon. Go-d Is d-e vad-er der weezen. En nu doe ik die H. Missen t-ot zijne ziele-lafenis. Hij heeft veel geleden-, lichamelijk door zijn langdurige ziekte cn ook moreel. Oud-stxijd-er van 14-18, was hij ook echte vaderlander in 40-45, en werkend lid dar afvoerlijn van geallieerde vliegers. Beroofd van zijn auto moest hij alles per velo afleggen. Hij liep lan ger dan hij kon-, dsed moer dan zijn krachten vermochten. Zijn zieken izijn beun dankbaar, maar hij zelf ward het slachtoffer zijner toewijding. We waren bflj malkaar nog eens gezien -t-e hebben... Vaarwel dan. Tot in den Hemel We biede-n aan de achtbare Fami lie, voo-ral aan de diepb-eproefde We duwe, haar kinderen, en aan Hr Dr William Grimm-elprez te leper, onze innigste deelneming. Onder de FamilieledenEerev. Hsor-en Brutsaert uit Poperinge e-n E. Pater (N. Depuydt-, (Provincia-al, een voor de Nederlandsch lezenden, Ghina A. B. middags tusschen 8.30 en 11.30 at- aflevering voor de letters M tc: e niet «Z», der bijzeg-els aan zw. en fe vr.. T. B. C. en Suikerzieken, -v:j 'twee maanden). Iedereen wordt verzocht, stipt öïa volgorde te houden, en zich udnsc den gestelden dag aan te bi: ten. Wie zich niet zcu aan.brten cp s gestelden dag, kan neg geen dan» als laatkcmrr aange-,vezen worten Belangrijk bericht leder gto hoofd is verplichtend ertoe gehoitó zich op den gestelden dag am bieden voer het afhalen z:;n:i r gels of kaarten. Daartoe hij een bepaalden persoon uit a; gezin ermede belasten zich gefwa op d-e hoogte te houden van ce ix- uigetplakt aan d-e cfficie-'le uirph; plaats aan het gemeen:'huk t* richten u-itgeplakt aan de cff. uitphi welke tevens vcor d© afhalir? op y gestelden dag ka-n zorgen. War.' het vervolg zal ren las- kemer sle:h nog moeilijk zijn zegels of kaari kunnen bekomen Iedereen wess verwittigd. Grootsch Turafecf. Zondag 11 Oogst, richt Tumclfi; «Rap en Knap» het jaarlijks groot Turnfeest in, op de weide Turnl?ampiosn van België, ma landbouwer Vandenneersch BSEESHEWRaK EB UITSLAGEN BEROEPSRENNERS- KOERSEN Kortrijk: Grc-ote Prijs der Stad. Uitslag: 1. Decto Albert (Kuume); 2. Desplen-ter Geoi'ges; 3. Van E-enae- me Rob.; 4. Remue Mioh-c-l; 5. Schot- te Alberic; 6. Cnockaert Rc-g-er (Deer lijk); 7. Huwel Omer; 8. Sercu Albert; 9, Desimpelaere Maur, UITSLAGEN JUNIORSKOERSEN Wervik 32 ren-ners. Mooie koers. Maurioe De Zutter, Mald-egem, won voor Pascal Julian, De Joye Maurits en Sia/bbe. «o» BEROEPSRENNERSKOERS TE IEPER Maandag 12 Aug. 1946. 20.000 fr. Prijzen e-n 5.000 fr. Premien. Begin te 1.30 u. Inschrijving bij Gasipand Van I.imibugr, Café Clire- vroleit», 'Maarschalk Haiglaan. GEMEENTE WESTOUTER Café Ned-e-rgraaf li, Wj Jerome Buliteel. Op Zo-n-dag 25 Augustus, ter gelegenheid der kermis: Groote Velokoers voor de Oude Ratten»; 500 fr. prijzen en talrijke premiën; begin om 3 uur. Daarna groote baanboiling; 500 fr. prijzen; gevolgd dioor bal. Poede Meid, bij Heer Valère S-te- veins, Vamlrii Peerabooimiplaat.3 9, loper, m) H. APOTHEEKDIENST Ten einde het personeel de. dagzn toe te staan, zv'Jen i Apotheken bzuntelin-gs sluiten 22 Augustus tot 4 September. Wij verzoe-ken hiermede hst bliek tijdig vroorzengen te nemen het vernieuwen der voorschrlfti Zullen den dienst waarnemen: Van Donderdag S3 Augustus Woensdagavond 28 Augustus, d.' 2 the-ken: Dsfrance, Meenenstemwc Dochy, Hoog ledesteen-wegGryspsi Diksm-uidestw.; Lam.rn-erti.in, Koon- straat; Staeeszns, Rum-bekej-tw. Zondag- en nachtdienst: Apotbï Sta assens. Van Donderdag 29 Augustus Wocnsda «avond 4 September, Apotheken: Debal, Ooststraat; sm-et, Noordstraat; Lyb:er. St: plaats; Tybergein, Ocsts.raat; V d'Ewal-lé, Groot© Markt; Vanwusss heve, Zuidistraat. Zondag- en naelitdienst: Apatlï Tybcrgeln. N_ B. De Apotheek Wyllemtn gsdürend-e de kermis week geslcii zijn. DE 9 DAGEN WEEROM ZOO. ALS VOOR DEN OORLO! Dat zeggen al de Iztohetgatan® die zoo aruk in de wcerc zijn om d-e vrienden van O. L. Vrouv; f Barnii- ïar togih-ei-d GUI JIAR'110 ONTVANGEN. En of er gexuischti geverfd worat, -t-ot zelfs en ra«t i minst d-e LIEVE VROUW KAPl LEKENS. In zoo menig stad, en van Vla-anderen om yerd'ïr bssdseS te blijve-n, rezen cn-d-er ae ocrlog1 kapeliekcns als uit aian groca, mi vooral aan de gevels. Ooi: hier hel onze dankbaarheid z© in eae, worden ae o-pgepocst De GROOTE KAPEL zelf ral haar besl-e zijn... sakristij tn vtf portaal nietjes geverfd, waardig te ontvangon d© teruggelee crae. if stalde schilderijen op hou:, cis wonderbare genezing .n te door -toedoen van ce Lieve Vrcf bekototen, voortt-ellen. Ook de vlaggen worden r.ajcs en die vl-aggestok toet minder, v- de 9 dag-c-n lang, zullen ae wapptf tot op den kerktoren t-oe. Een toeuwigheiu is d-e nieuwe pii- brief, door epn fijn kunb».e:m.> vervaardigd, cn welke in al cc tri' van gansch het Vcuinsche. Ispgs.:- Poperi-ngsch© tot in het Noorua Frafikrljk toe uithangen', co:: t kleto misverstand bij cleo Heer Br> ker staan de aangekondigde Bi?' vaarten -dit jaar n::-t erop v.-mei maar naaste jaar kemt aat in c;- Esn 2« nlfiuwisheid is de Plate Opening cp don vooravond, 14 0-S en di-s dit jaar, neg maa-r «cneJ» pum-t is van een ruimt r program®1 t-e 6 uur stipt bijeenk-cmand m Kerk, wordt prooessicgewijs groote pareerkaars op m-b. men v-ersierd bsrrie-bed», geW op die sohoudiers van onze B.J.B in uniform, cn omgeven ócor de Vrouwelijke schoolgaand,' W m-et blcem-en in de hand. Daaau H. Saki'-ament, ondier baldafcjii, lichtdragers orngevan, gevolgd gansch d>e bevolking der Pai'oclti:-1 naaste o-mgsving, di-e zin-gend cn c'.-e-nid o-ptrekken naar de Kap.; de Bloemenhulde der kin-duo Jezus en Zijn Lieve Moeder es Lof met GROOT SERMOEN PLECHTIGE BEDANKING c», wonderlijk gespaard blijven on®-" laatstein oorlog. 'M Dit wordt ee-n e-enlge inzet vm* «verjongde» 9 dagen Onder d-e 9 da.gr-n zelf, buiju-. go-dsdiienstige oefendngen, allcrf Ier-lel... M-aar in het volgen der 9 dafh; in het bidden met betrouwea. c het danken willen de Izenberp*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4