MIOBlUe Mi| Een fortuin I is DE RANTSOENEERINGSTABEL ïDc Emulet van be 1Rani OPGELET I WATERDISTRIBUTIE FINANCIEELE KRONIEK L E F D E O V EII WIN T Sportnieuws mm RADIOS STEVENS Gebroeders GELD GELD i JAGERS en SPORTLIEFHEBBERS G.WERQUIN-BERAT Stevens Gebroeders FIRMA r*jlüÉi het wekelijksch nieuws 9 TREKKINGEN BANK ROESELARE MEUWSJES IN 'T KORT AUTOBUS MET TOERISTEN GEKANTELD BIJ GEERAARDS3ERGEN WIELRÜDEN bij de beroepsrenners bij de juniors aangekondigde koersen zes gewondn BIJ verkeersongeluk te schalafie centrale stadsver. warming te brussel Alles komt tereclit Voorzeker, maar indien Gij wilt dat het sneller gaat, koop dan onmiddellijk een biljet van de Dit kan u binnen enkele dagen bezorgen. Trekking: 24Augustus record-aantal geboorten in engeland MMG:. NIER;WARMOEDER A. DUMONCEAU VAN 9 AUGUSTUS TOT EN MET 7 SEPTEMBER 1949 4 Boter a 3 2 1 1 kg. 2 I 1 8 1 kg. 200 8 4 te bekomen alle vervoer fransche lessen congoleesche lessen hofsteden te huren boterstraat 24, ieper •UMMMUMWUI TECHNISCH ONDERWIJS koop uw VERF VERNIS «n EMAIL PLUBAPRIX PICK-UPPS S STOFZUIGERS huishoudartikelen DUI VENLIEFHEBBERS I ziehier: LABORATORIA MULLIE leeningen hypotheken LANDBOUWERS NIJVERAARS, HUISHOUDSTERS met eigen middelen ieper v.d.PeereboompL 7-9. poperinge Ieperstraat 5 Veurnestr. 49 voor de landbouwers ELECTRISCHE M9T0REN JOAugustus TQ/<g Bladzijde S» •He tot feenc *e na BELASTINGEN r Voor de maand Juni 1946 bedragen totale ontvangsten 2.644 mUlioen over 1.751 millioen van deatlf- maand in 1945. De onderverdeeling is als volgt: Directe belastingen: 912 millioen Douar.rn Accijnzen: 473 millioen Registratie: 1.259 millioen Totaal: 2.644 millioen 1 De totale ontvangsten voor het terste semester 1946 beloopen tot 16.499 millioen in plaats van 8.718 rillioen. hetzij een verhooging van milliard 781 millioen. Er werd 4 mil liard 557 millioen meer ontvangen dan voorzien werd. Drmevens de hierboven vermelde ontvangsten werd er nog 4.167 mil lioen betaald in o'oligatiën Munt- oar.eering als volgt te boek gesteld: Belasting op het kapitaal: 3.215 mllliorn. leveringen aan den vijand: 51 mil lioen. Exceptioneel© winsten: 901 milli- lloen. Er Is een overvloed aan fiscale ontvangsten...die wellicht anti-eco nomisch zou moeten betiteld worden, peae zaak mevt in de hoogere finan cieel© middens van dichtbij guvolgd Worden. NATIONALE BANK VAN BELGIE Billettenomloon 72 milliard 381 millioeneen verhooging van 519 millioen werd op 1 Oogst vastge steld Er valt ook een vermindering van 474 millioen aan vreemde devie- ten aan te stippen. Er wsrd aan de Schatkist een nieuw voorschot van #10 millioen verleend. OFFÏCIEELE KOERSEN VAN VREEMDE MUNTEN Engelsch Pond: 176,625. - Gulden; 16,52. - Zweedsche Kroon: 12,1936. - 2'htsersche Frank: 10,1275. Ncor- tche Kroon: 8.83125. - Dollar: 43,70.- Cmadeesche Dollar: 43,96. - Fran- iche Frank: 36,75. WERKLOOSHEID De statistiek vertoont op 27 Juli 1.1. •en merkelijke verhooging. De ge controleerde weirkloozem beloopen tot 55.234 tegen 43.881 op 20 Juli. Deze abnormale verhooging zou voortkomen uit de betaalde verlof dagen. Di?' onderverdeeling per pro fincie is als volgt: Antwei'pen15.765 Brabant4.640 "West-Vlaandirren: 8.351 Oost-Vlaanderen: 15.869 Henegouwen: 6.446 Luik: 2.962 Limburg881 Luxemburg: 30 Namen: 2B0 TOTAAL: 55.234 DE PRIJZEN DER AUTO'S Onderstaande lijst geeft een ©ver licht van de prijzen der luxeauto's die thans cp de markt komen. De Aangegeven prijken zijn die op de plaats van productie, transportkos ten, invoerrechten e. d. niet inbegre pen. Deze pesten beloopen voor de Amerikaansche wagens bijma even- Veel als de aankoopprijs. De trans- portpriis vnn een wagsn uit de V. S. A. hiaar de Westkust van Europa be draagt ongeveer 400 dollar of bijna 80.090 fr. IN FRANKRIJK Fransche Belgische gen nummers 28 en 29 verstrekt door het Belgisch - Luxemburgsch Insti tuut voor den Wissel Stsbl, 6 Juni zijn volgende overdrachten van geld middelen toegelaten tusschen Congo en de Belgisch-Luxemburgsche Eco nomische Unie «in omgekeerd. Deze transferten moeten geschie den door de Banaue du Congo Beige-, de Banque Beige d' Afrique of de Banque Commerclale du Congo: 1" de ond:rhouds- en bestaans kosten, ten bedrage van 10.000 fr. per kalendermaand zonder cummu- 1-atie en per opdrachtgever 2" de reiskosten en de behoeften der reizigers die zich naar Congo be geven of uit de kolonie terugkeeren 3" do uitbetaling der wedden, loo- nen en de gewone algemeen© onkos ten der zetels van de koloniale onder nemingen 4» de vereffening v-an schuld-en en Interneten met uitsluiting van elke verrichting die rechtstreeks of on rechtstreeks een kapitaalbelegging uitmaakt 5° de uitkerring van winstaandee- l»:m of voorschotten op dividenden besloten door de algemeen-e vergade ring d>:r aandeelhouders 6" het onderhoud en d-e herstelling van onroerende goederen gelegen in do Belgisch - Luxemburgsch© Econo mische Unie 7° de plaatsingen van economisch belang noodzakelijk voor het onder houd, de uitbreiding of de oprichting van ontginningen of uitbatingen, in d-e kolonie, door kolonisten of onder nemingen gevestigd of zich vestigend in Belgisch Congo en in de mandaat gebieden Ruanda - Urundi 8" de bonoodigdhed-en van weten- sehappeltjken, cultureelen, mensch- lievenden of socialen aard 9° de kosten en taksen ter handha ving of ter uitbating van, oktrooien, vergunningen, auteursrechten en fa brieksmerken 10° d? repatrleering in de Belgisch- Luxemburgsche Economische Unie, ten gunste van Belgische of Luxem burgsche erfgenamen, van activa voortkomende van erfenissen geo pend in de kolonie of In de mandaat gebieden Ruanda-Urundi 11° de deelname in de kapitaalsver- hoogingrn uitgeschreven in de Bel gisch - luxemburgsche Economische Unie, zulks in de mate vastgesteld door het aantal effecten welk?- den eigendom uitmaken van aandeelhou ders verblijvend in Belgisch-Congo of in d-e mandaatgebieden van Ruan da-Urun-di of die tegoeden bezitten in voormelde gebieden. De verrichtingen gedaan krach tens deze algemeen© vergunning ziin onde-rworprn aan de voorafgaande machtiging van de Banaue du Congo Beige, die zich de vereischte 'bewijs stukken zal doen voorleggen. Zij ge ven geen aanleiding tot het innen d-er retributie voorgeschreven door de Belgische besluitwet van 28 Decem ber 1944 en door bot Luxemburgsch besluit van 23 Juli 1945. Bimca V Renault (Juvanuatre) Peugeot 202 Citroen 11 Bimca VIII Citroen 15 frank 91.200 frank 33.750 107"" a 39.700 117.000 43.300 121.200 44.850 135.000 50.000 179.000 66.250 In Constructie Motocar Rovin 1 CV 60.000 22.200 Fanha-rd (4 CV Grégoire) 100.000 k 110.000 31000 a 'n 7"i Mathis 3 CV 110.000 40.700 Bahnson 13 CV 185.000 68.350 IN GROOT-BRIT ANNIE GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE LOTENLEENING VAN 1928 93e Trekking van 5 Augustus 1946 Reekis 181748 en reeks 333259 elk: 100.000 frank. R. 144001, 165155, 176856, 2-C0863 en 245465 25 000 frank. R. 131406, 141417, 153672, 198087, 213753, 214915, 216406, 217839, 221631, 222238, 226747, 237280, 24-0581, 251958, 276826, 310871, 31359-6, 322306, 334056, 336834: 10.000 frank. Morris 8 Austin 8 Morris 10 Austin. 10 Austin 12 Austin 18 IN Ford Chevrolet Plymouth Dodge Pontine Chrysler Buick 326.11.8 345.15.0 377.13,11 422.8.4 ,575.15 0 633.5.8 DE V. S. A. 1 73 1.060 1.069 1.176 1.310 1.353 1.582 Frank 57.625 61.070 66.630 74.570 101 e~4 111.725 Frank .'"O 46.650 47.000 51.750 57.650 59.550 69.600 OVERDRACHTEN VAN GELDMID DELEN TUSSCHEN BELGISCH CONGO EN DE BELGISCHE - LUXEMBURGSCHE ECONOMI SCHE UNIE OF OMGEKEERD Ingevolge de algemeene vergunnin- LOTENLEENING 1938 94o Trekking van 5 Augustus Het lot van 250.000 fr.: R_ 299920 De reeksen: 104574, 112182, 113895, 118023, 120558, 131068, 145402, 147943 175935, 178706, 193904, 204353, 209701, 331824, 240231, 243903, 283060, 290296, 293174, 296835, zijn terugbetaalbaar elk met 25.000 frank. N. V, Noordstraat 34, Roeselare Agentschappen IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dij ver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) Bij een vliegtuigramp nabij Kear ney, in de U. S. A., vielen 11 dood en. Nabij Rio de Janeiro geraakte de B.-ariliaansch© paketboot Dunke de Caxias» in brand, daar de ketel was gesprongen. Er ontstond paniek onder de ongeveer 1.000 passagiers en enkel-n sprongen over boord in U water en door haaien onveilig ge maakt. In totaal vielen 30 slachtoffers •te betreuren. Alle overige opvarenden werden gered. Een Duitsche jonge vrouw was met Amerikaansche soldaten per auto tiaar Chaulnes vertrokken waar haar verloofde krijgsgevangen was. Deze kon uit het kamp ontsnappen als mede een kameraad en steeds met behulp van de Amerikanen waren zij op weg naar Duitschland toen de politie te Rombies tusschenikwam en de twee ontvluchten met de jonge vrouw aanhielden. In Hongarije heeft de menigte een paar smokkelaars-woekeraars ge lyncht. Een werd opgehangen, de tweede stierf aan d-e o-pgeloopen ver- Wondingen. In de haven van Haifa, Palestina, is een Britsch-e tankboot in de lucht gevlogen tijdens het lossen. Van de 40 leden van de bemanning werden er slechts 12 .-gered. Te La Tremblade, Frankrijk, had men een DuitSch officier overge bracht die- beschuldigd was van tij dens d-e bezetting Fransche patriotten te hebben gefolt-erd en hun huizen in brand te hebben gestoken. Het volk Wilde zioh van den man meester ma ken om hem te lynchen, maar de po litie slaae-de er ten slotte in den offi cier veilig naar het gevang over te brengen. Boven de streek ven Borc,-""x werd een belangrijke zwerm sprink hanen opgemerkt. Om te beletten dat de zwerm neer zou strijken werd la waai gemaakt, raketten afgevuurd, sirenen aan gang gezet, 't gras der hovingen in brand gestoken, enz. De sprinkhanen zetten dan hun vlucht voort. In de Wannsee, nabij Berlijn, is de Belgische luitenant Marcel Wil- lems bij het ba-den verdronken. In de U. S. A heerscht weeral kiniderverlamminig, naar verluidt de ergste golf se-dert 10 jaar. 12 GEWONDEN Een autobus van de Firma Deswaef uit Gent reed te Ge-eraardsberge-n den Oud:nberg op, toen e-en as brak. De remmen werkten hierdoor niet meer zood-at de bus achterwaarts da helling afwed, tegen de huizen te recht kwam en kantelde. Dadelijk daagde hulp op. De inzittenden moesten langs vensters i?n ncoddeur er uitgehaald worden. Twaalf hun ner waren gewond, waarvan een een bekkenbreuk opliep. Een tweede au tobus die volgde kon op een- nipper tje een botsing vermijden met den terug neerloopenden car. Mengelwerk van «Het Wekelijksch Nieuws» Nr. 10 rOMAN UIT HET DORPSLEVEN a Jour QEO CANDAELE uuiAAMwuuwwwMiaJ (I Naar het lokaalbrullen twee drie verhitte verstanden. Allen roepen dadelijk ja Tegen z'n wil in wordt Misl, zich fel verzettend, smeékend het niet te doen, met d-e muziek voorop, naar het lokaal geleid. Het volk, die beweging in de oogen krijgende, volgt nieuwsgierig de spe lende,- fluitende en zingende kerm-is- bende. Voor het lokaal houdt men stil. De jonge schoolmeester, die tuba speelt sedert het oprichten van de dorpsmuziek, springt op 'n stoel en houdt er 'n gloedvolle rede. Menschen van Klckzele, T Heden avond, den avond van on- zen moeien k-evmiszondag, is het me een waar genoegen een kleine hulde 4 te rhogen brengen aan enzsn jeug- -dagen, onzen werkkractofclgen rau- ziekm-eester die ons allen zoo duur- >baar is: Mfel Verbek© »De drie jaren dat onze fanfare in leven is, was hij voor ons steeds een trouwe en toewij dings volle leer- kracht, v «Zonder hem was de fanfare nooit |tot iets gekomen. »Nu echter getuigt ze van innerlijke samenwerking onder 'n kundige lei- ding. Dat was zoo tot op heden. Dat zal zoo blijven in de toekomst, dank aan Miel. Onze droom, beste vrienden 11 Dat is Miel mettertijd als Kldkzrie- «naar te mogen begroeten. Daar zal 11 onze gsm-eente nog ear van halen, 11 dat verzeker ik u. Dat onze drc-om kans heeft w-er- k-elijkheld te worden, heb ik heel onlangs vernomen. Een bravo geroep onderbreekt den overtuigende redenaar. Daarom, beste vrienden, steunt onze fanfare, steunt haar lei-isr, 11 helpt on-s het gro-ote en sohcone van 11 d» muziekkunst aan het volk mede- 11 ds-el-en. Helpt or.s U er te laten van genieten, er U genoegen mee te v«r- 11 schaffen. Leve de fanfare.leve haar l-eider... leve Mial Ve-rbeke.» Een getier, een gehuil, hoerageroep stijgt op boven die henderdfcoppige menigte. De fanfare zet voor de een en dertigste maal «fanfareklanken» ln, men tilt Miel terug omhoog. In een zotten wilden dans springen jon gens en meisjes, arm aan arm, om Miel en zijn fanfare heen. Koning Voetbal die bijna overal weerom zijn, hutnedie deed, heeft even>- wiel nog niett de 'belangstelling ver mindert voor de talrijke wiel-arwed.- strijdlen welke over heel bett land door ingericht werden. Uitwen-eten over h-at verloop van al die koersen zou anis evenwel te ver brengen. Wij zullen dan hier ook, •ten gerieve van onize lezers, ie het kort de uitslagen vermelden van die bijzonderste Iberoepsrennierskoersen Deinze. XV» Groote Prijs van de StadRsmue winit in den sprint voor De Backer t St Niklaas. Kampioenschap van Oostvlaanideren 1» en Kampioen Martin Vanden Br-oeok, uit L&bbeke, in dien spurt vóór Buyl, Francken en Coluwe en enidiere. Ledegem. Groote Prijs M. De Simpelaere Hier waren 111 vertrek kers. Roger De S-medt samen met Van Herzele en Remue konden ont snappen en kwamen met 30" toe voor den vierde. UitslagR. De Smisdt, Van Herzele, Remue, Callens, Beyens, enz. Herstal. 4 man geraakten op de vlucht. Frans Bondiuel, de ee-uwige renner, won met een halve lengte v-oor Somers. Verder Engels, Du-buis- son, DeUbcur, MiohAels, Kint en ande re tenoren. Herentals. Ryckers won hiar af- getoeken-d, voor Jacobs en Theums. Strombeek. Na heftigen strijd won Beyens. Simaer vloerend in den spriimti. De overigen vólgden af-ge- teekend. Oostkamp. Een harde sprint tussah&n 5 renners die zioh losg-e rukt hadden. Th-oma bolde eerst over de meet, gevolgd door Paepe, Ramon, Landuyt en Ore-el. Willebrouck. Frans V-erboven w-erd winnaar van de 77 renners wel ke den -koers ms-de -betwistten. Ilalen. Eerste Ward van Dyck, die in -den spurt won op Stan Ver scheuren, St-EIoois-Winkel. 44 renners. Een harde koers. Annutahin won de a&ge.palm, v-oor Serou, Thom-a, Des- oamps, Laniduyt, Ollivier, en andere. Booisehot. Weeral Ward Van Dyck, die de form blijkt gekregen te hebben in de Elansch© -bergen. Rollegem. 48 renners aan den start. Een prachtige koers. Uitslag M. De Simpelasne, Dufromont, De- poorbere, Paepe, Alb., Kin-t, FL Jans- sens, enz. Hier volgen nog enkele uitslagen van Juniors Seraing. Delobelle, Detillioux, Oormaux. Lauwe. 1. Rcsseel André, 102 Km, in 2 u. 41 mini. 2. De Bock Roger, op 2. min. 3. Daehy. Van öe-en- kiste. 5. Van Assche. 6. De Cey-ter. Oestnieuwkerke. 1. De Jo-iick- hcere, 105 km. in 3 il 10 min. 2. J-oye c-p 2 lengten. 3. Blcmme o-p 2 min. 4. De CUauwe op 4 min. 5. Tytgat op 5 min. 6. Van Slem- broeok. 7. Gaijspeer-dt Deinze. Eerste: Pommela-ere vo-or Spelte. Kortrijk. André Ross&e-l, voor Furni-ere Georges. Delobelle en Los- sie. Middelkerke. 1. De Cook Roger. 2. Kalkoen A. 3. Jóye. 4. Noë. 5, Daaenekindt. leper. Pommelaer© won on-be- dr-eigd. UitsiagPcmm-el-asre Noë. (Ing-o-oi- gsm>, de 85 km. in 2 u. 31'. 2.Min- na, op 1 lengte. 3. Bcnte op 1 min. 4. De Puya-t, op 2 min. 5. Van B-ell-eghein, cp 3' 15". 6. Mardn, op 6' 20". 7. Si-euw, op wied. 8. Jcnokih-eere, cp 7'. 9. Dabaihie. ij. Ceuninek. 11. Van Poucke 12. De Smet. WERELDREKORD AFSTAND De bekende Luikenaar, reninerve- teraan Alfons Vanaerlindjan, he-eft ©en jaar lang bijna eiken dag den w-eg Brussel-Antwerpen en terug af gelegd, ten einde het re-kord-afstand naar tie halen, en wist hi-erin ald-us te slagen. In een jaar tijd legde hij 124.000 Km af, zood-at hij het vori ge re-kond op naam van Tommy God- win, Engelschman. m-at circa 4.000 Km. klopte. RONDE VAN ROEMENIE Van 25 Augustus tot 7 September e.k. zal de 4e ronde van Roemenie be twist worden. Belgische renners zijn niet Ingeschreven. VOETBALSNUIFJES Trypsteen, van Daring Blanken- berge, w-erd door S. C. Andarlecht aangekocht Bemé Desloovere,, aanvoerder van S. C. Meenen, werd Zen-dag jl -tijdens een match tegen Kortrijk Sport erg aan de knie gewond. Spij tig v-oor S. C. Meemsn daar deze plaag mot 15 Aug. moest uitkomen tegen F. C. Brugge. POPERINGE 15 AUG. Voor Juniors. In de Veumsstraat, 6.0CO fr. prijzen. Aanzet ito 15 uur. KROMBEKE15 AUG. Voor Ecginneïingen. Op den Provenhock, t-e 17 uur; 500 frank prijzen en pr-amjan. Inschiij- vir-g «In den Viaamschan Lc-euvv», bij G-eorgss HaiEze-bro-e-ck. Prijsdeeling den koers In de Hooge Zaag bij M-arc-ei V-srbriggh-e. JUNIORSKOERS TE NIEUWKERKE OP DONDERDAG 29 OOGST Ond-er leiding van hun Eere-Vc-or- zitte-r, dhr Notaris De Cook, richten de Veraenigde Lpc-rtvri-en-d-en van N i-euwli erbe-bi j - leper cp Donderdag 29 Oogst e-on groc-te koers in voor Juniors, cp £5 Kim, over schc-on-e baan in de prachtige streek rond den Kemmelberg. Deze koers Eers-prijs Lucien S-tar- m-sbetiteld wordt begiftigd m-et 5000 fr. prijzen en 530 fr. premie-n ook bloemtuil en kunstfoto van Lu- c.'en Ute-rmie. Tot de dikke brouwer opdaagt, z'n buikje cp en r.-eer schuddend met vol- d-oentag c'at drc.al-en en kesren gade slaat, het muzi-eklokaal binnen stapt cn aan de ganeche bon-de ©ene kermis aarfriedt or-d-er dm vorm van 'n glas schuimend heerlijk nat Nog nooit he-eft Suzanne zoo'n treurige kermis meegemaakt als dit jaar. Z-e ligt te bed, nog niet hersteld van de gebc-urtemlssm van den vorl- gsn Donjisir-dagavond, Cp hear kamertje heeft ze al die kermisgeruchten van busten hooren opstijgen, dc-or het c-pe-nstaande ven- st t -tot haar zwevend. Z-e hoeft al c'at volk gehoerd, die opgeócoen mrndgte, toen Miel ge huldigd werd. Z-e verajan-dd z:-er goed dat de schoelmeester in z'n aan spraak ©cn kleine zinspeling ge-maakt had rn Miel en zijn toskemstig vrouwkra Th." 's is de duisternis ta.'°etroden. Dj kleine Nrlly, die dan ginschen namiddag op dB kermis is g-cw-sest heeft het vaster dicht gcimaakt en zit co het bed -bij haar gr-cot© zus, vertelend el t'.ie te streken van dat uitgelaten ksümisvolk. Z-e vertelt ven c'o pe-n-egenhibi be- tocjad can don 1 re '-ehmeester, dio ©snvouöige maar uit hat hart temen de veöksche hukte, ca zoo meer. Ze vertelt ook dat r "tol haar zacht jes in 't oor h:~f* geblaasn de groe ten run uw zus... cn dat ik ver lang haar terug ie i n. Zoo keuve- 1 len beiden samen, irmig genietend Op de Scheldébrug -te Schalafle kwam het tot een botsing tusschen een gespan en de auto van den wijn handelaar Geklere uit Kortrijk. De auto beukte eerst een wiel van het gespan af, reed door de brugleuning en stortte van ©?n 10-meter hoogte naar -beneden, juist lang3 den Schel- <i,co&V'Gr De zés inzittenden van den auto werden allen gewond. De eigenaar werd ©en arm gebroksn benevens an dere verwondingen over bet lichaam. Ziin -beide dochtertjes Georgette en Monique, Martha Delplanck© uit Lauwe, alsmede d-e driejarige Moni que Vand-ezwalm uit Wevelgem, liepen allen ook erge kwetsuren- op. De voer der, Charles V-anderghoto uit Moor- sele was pr evenwel -het ergst aan toe m-et e-an zware schedel-breuk. «Het Ni-euws van den Dag» -kon digt aan dat weldra de electriciteits- faforieken van de -hoofdstad volledig gemoderniseerd zullen worden-. Ke tels van een gansch nieuwe oovat- ting zullen een groote hoeveelheid damp onder lagen druk vrij maken. Deze kostelooae warmtebron zal aan gewend worden om -een centrale stads verwarming in te ric-biten. De tech nische studies liggsn klaar. Een eer ste leiding voorziet de afstand Laten. Koninklijke straat. Justitiepaleis en het osntrum van -de stad. Over een paar jaar zullen alle ministeries en openbare diensten op deze eenvoudi ge m-anier vewarm-d worden. Panti- >wlisr-en zull-en kunnen abc-nneeren op warmte zxwals nu op water, gas en electriciteit. De radiators voor cen trale verwarming zullen kunnen ge bruikt worden. H-et geboortecijfer in Engeland voor de maanden April, Mei en Juni is het hoogste dat sinds 21 jaar werd bereikt. Er w>:rds,n op die drie maan den 2-03.797 nieuwe burgers inge schreven in de registers van den bur- gerlijte-n stand. MB&BEaasiBaiaaBsisasBüaisaaBa UIT TER HAND TE KOOF Gemeente Nieuwkerke. Schoon en Welgelegen WOONHUIS op d-e Dorpplaats. Ook -dienstig voor allen hand-el. Hof en stallingen. Sa men groeit 4 a. 58 ca., en BOUW GROND, hebbende 11,50 m. straat zijde n-evens hst huis. Inichting-sn bij Wed^ CHARLES GHUUSSE, Nieuwkapefle. (454) De beste uitslagen gewaarborgd. VERLICHTING! WEERHOUDING! ZEKERHEID! Breuklijders! loopt het gevaar van verknooping niet. Wendt U in volle vertrouwen tot de oud© firma (Gesticht in 1885) Aanbevolen door de meest befaamde Geneesheeren. Verschlllige Belgische en Fransche Brevetten, Eerediploma's en Gouden Medailks op alle Wereldtentoonstel lingen. NIEUWE GEPERFECTIONNEERDE BREUKTOESTELLEN zonder veer en noch elastieken, draagbaar dag en nacht, Buikbanden, Breukcorseletten. De Specialist, voorzl-rn van alle toe stellen zal kosteloos raad en uitleg gev?n te: VEURNE den derden Woensdag van Iedere maand, «CAFÉ FLANDRIA» Groote Markt 3, van 11 tot 14 u. TORHOUT d-en vierden Woensdag van iisd-er-e maand, HOTEL UN-I- VERSEL11, Statiestraat 11, van 10 tot 13 uur. IEPER den 3" Zaterdag van iedere maand .«HOTEL DU NORD», Sta tiestraat €3, van 19 tot 13 uur. BRUSSEL ter zetel der firma alle Woensdagen en Donderdagen, van 9 tot 5 u., Rue de la Mouse 65-67. VOOROORLOG3CHE KWALITEIT. WETTELIJKE PRIJZEN, (420) il|ll[||!ll!ll!!l!ll!I!i!l!IIIIIIU!II!!!!!!l!!ll!!III!lll!!l!l!!ill!II!llll!li!ll!ll!!illl!lllll Aankomst v. NAAIMACHINES is. aan -de wettelijke 16 2* 16.66-g! 16.63 g. 2.5 g. wi i «ifei prij-zen. Herste-l- hngen en tc-ebe. hoorten. - Komt zien e-n oor-dieelt. M. VERD-OENE, Casselstraat 5, (433) IEPER. cnid-er-eon, twee zusjes bij mekaar. On-d©r he-n in hst .lokaal Is '-t een doar-as-nloopomd gieiro-eae-moes van stem-mcn, ©en heesoh lachen, ©en -geschuif van stoelen en gerinkel van glazen. Miel is, na zijn dankbaarheid te hebben uitgedrukt cm die spontane hulde,n-c-g voor hot he-slemaal don k-er werd, naar huis terug gekoerd. Z'n hoofd stond er niet naar om hier dien gansche-n avond rond te loopen met de half bedronken mannen van de muziek. Het is zijn geluk geweest. Dozen Soec-misavcmd immers,, met zijn bomvolle herbergen, heen en wear ge-l-oop van brabbelend pratende zatlappen, gekijf en getier van ver hitte gemoedieren, gejank van zwoe gende daneorge-ls, wang-sschreeuw van versleten fonografen, afgunst en nijd om ontrouwe k-ermisüed'&n... Dezen avend... Sueanine kan 't niet vermoeden dat hij zoo'n brutale om- rnekDar zal teweegbrengen in den ge spannen toestand tusschen haar en va-der. Dezen kermisavond... hij wordt ge tuige van 'n vreiesslijk gebeuren, ge volg van M-c-ns domm® ztanslooze koppigheid, waar hij zalf het slacht offer van wordt... Dezen avond... eetn stille slomm-s ge tuige van ©en aanslag -op «Ie h-edJig- ste rechten van God... ©en wandaad tegen de natuur... de vernietigksg van 'n mensohenleven.©en moord. ('t VervolgtJ Totaal Hoeveelh. zegel» Geldig PRODUCTEN Dag voor per nood. v. zegel v rantsoen 80 dagen zegel l tljdv. Aantal 1 Naar keuze i 15 A) Brood 300 g. B) Broodjes 280 g, C) Deegwaren D) Gesuikerde en nlet-gesulker- de diëetlevensmiddelen E) Biscottes 125 g. F) Meel D) Geroosterd brood of toasts 225 g. H) Derivaten van ingevoerde ha ver of gerst t I) Peperkoek 8 Gebrande koffie 13.33 g, of ongebrande koffie 8 Margarine 5 Cichorei 6 Suiker33.3 g. 7 8 Melkchocolade of fondant 6.66 g. 9 Vl-eeschconserven (1° categorie) of bereide vleasohwaren 10®, 10 Gndergen. van 1 tot 6: Vensch vl-e-esch of bereide vleeschwaren 40®. Ondergen. van 7 tot 14: Bevro ren vleasoh of bereide vleeschw. 40®. 13 IProdueten «hè ©en suoikerxantsoen verzekeren van5 g. (zie bericht onderaan) 13 Ingevoerde of faxlandsohe eieren 14 Gecondenseerde of geëvaporeerde melk of volle melk ln oplosbaar poeder 15 Maïsbloem, pudding 17 Ingevoerd© kaas of harde Belgi sche kaas 40 18 19 Visch in olie 30 Aardappelen 25 Gedroogd© vruchten 26 Rijst 27 Gesmolten kaas 25 28 Ingevoerde confituur Sbemt overeen melb 150 gir. rund-vleesch zonder beenderen. Stamt overeen met 112,5 gr. rundvleesch zond-er beenderen. De bijzandere broodzegiels van ihiet typ» Y hebben een vaste waarde van 3-C-O gr. De bijzondere margarinezagels van het type Y h-ebben een vaste waarde van 3-0 gr. De bijzondere vleeschzegols van h-et type Y een vaste waarde van 59 gr. VASTSTELLING VAN DE RANTSOENEN VOOR DE ZEGELS Nr 13 Aantal ze gels nr 1 te Rantsoen eisohen per Totaal pier rants, buit. rantsoen zegel zegels nr 12 9 kg. 600®, 6 kg. 400 560 g. 250 g. 600 g. 8 kg. 750 250®. 450 g. 6 kg. 750 450 g. 600®. 400 g. 409'®. 200®, 480®, 240®, 600®, 250®, 2 600 g. 250 gt 75a 75 g. 600®, 200®. 200 g. 300 g. 300®. 1 kg. 200 200®,* 150®.** 150®. S7.5 g. ldooa 250 250 g. 3.33 100 g. 100 g. 1 3.33 g. 100®. 60®. 2 125 gt 125 g. 1 300®. 9 kg. 1 kg. 800 5 3.33®, 100 100®. 1 3.33®, 100®. 100®. 1 5g. 150 g. 150 g. 1 15®. 450 g. 450 g. X Prod-ukten naar keus en volgens beschikbaarheden 1 kg. 500 750 g. 600 g. 375 g. 225®. 180 g. 200 g. 4 2 A. Fijne wittebroodjes en gelijkaardi ge prod., max. suiksrgeh. 10 B. Banketgebak, taarten, koeken, enz., max. suikergehalte 20 C. Gesuikerde -bisc, suikergeh. 22 D. Gesuikerde biscuiits-speculoos sui kergehalte 30 E. Oon-fituur vruchtenmoes en com pote F. Broodsmeersel G. Ingevoerde natuurhonig kunstho- nig, inver-tsui-ker en vloeibare sui ker, suiker- en kanidijsiroop H. Gekonfijte vruchten180 g. I. Gewoon suikergoed en met choco lade ibetegid200 g. J. Gevaniilin-eerde suiker K. Ingevoerde confituur, bietenstroop, gemengde stroop, gesuikerde fruit stroop conserven en vruchtenmoes im-st glucose Voor de rubrieken A en B worden de rantsoenen bepaald, op basis van het maximum suikergehalte. De rantsoenen der produkten die dit reaximu-m suikergehalte niet bevatten dienen in ©vera--digheidi verhoogd derwijze dat de 150 gr. suiker voor die vier zegels'Nr 12 wonden verzekerd; Nafbe en Auto-Oliën, Mazout, Petrol, Brandaloool, Vaseline, Vetten, Oliën voor Gas- en Mazoultmotoren, Elek- triek-e Oliën, geel Consistente Wagen- vet, Kréohen, Houtearbcndleum, enz, ALBERT VANDEWYNCKEL Diksmuidestw. 44 - IEPER. Telefoon 446. ALLES WORDT THUIS BESTELD MET AUTO. (402) 150 g. 225®. 375®. 187.5 g. 150®. 93.75®. 56.2-5®. 45®. 50®. 45®. 50®. 37.50 g. 56.25 0. IK AANVAARD van alle goederen, met AUTO- CAMIONETTE. Tot 5 ton. Matige prijzen. CORNETTE PROSPER, Loo. (358) PER BRIEF. CANTHERSCHOOL, Besmélaan 89, BRUSSEL. (453) 1. - Frankrijk zonder overna me: Goede Hoeve, 100 ha., één blók, vrij- 1 Oct. as. Pacht: prijs 100 kgr. tarwe de ha. - Andere goede Hofstede, 63 ha, gevraag de pachtprijs 150 kgr. tarwe de hectare. Over te nemen, streek Arras: Allerbeste Hofstede, 16 ha. 2. - Belgie, over te nemen: Henegouwen: Hofsteden van 6 - ha, 8 ha, 12 ha, enz. 3. - Te koop of te huur: Prach tige Boomgaard, 5 ha, 40 a, beplant met 400 fruil hoornen. 2 Schoon© Eigendommen, vóór zien van heerenhuis, maalderij, magazijnen v. voeders en kunst meststoffen. Beide seffens -vrij-. Spreken: VAN HUFFEL, Offi ce Agricole Franco-Beige, Noord straat 7, HARELBEKE. (438) iwuvuuvmuvuvvwuuuvtMM Zoekt g'iets t'huren of te kooven Zoekt g'n meid. 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons blad Doet uw aankoopen in het oud bekend Huls van vertrouwen gesticht in 1880 Daar alleen vindt gij de grootste keus: Jachtgeweren, alle soort CaraCbi:nien, Mi-gn-onn-en, automatl-eke, enz.., in alle caliber. Insgelijks alle bekende merken Jachtpatronen der Nationale Fabriek Herstal: Mullerite, Legia, Eley, enz, waarvan vernoemde, de eenlge Ver tegenwoordiger en Depothouder is. DIT ALLES MET GROOTEN AFSLAG. Opgepast voor namaaksels met alle soorten buskruit aangevuld!! Die zijn zeer gevaarlijk voor het geweer. ALLE HERSTELLINGEN WORDEN AAN VAARD EN SPOEDIG UITGEVOERD. In zelfde Huis, verkoop van Uurwerken, Juweelen, Brillen^ Barometers, enz... aan de voordeeligste prijzen. Mengelwerk van «Het Wekelijkscli Nieuws» Nr. 6 door H. COURTHS-MAHLER. c*. De lippen van Gerhard trilden. Zulke vrouwen zijn te goed om als speelgoed te worden gebruikt, Vik tor. «Buiten-dien, mijn beste Gerhard had je zsSf w-at vuur gevat, dat hab ik wel opgemerkt Je bent itenstotit© ook geen Ijsklomp. Een blos bedekte het voorhoofd van Gerhard. H-et jonge meisje heeft mijn grootste achting en vereering gewon nen, Viktor, en als je met mij over haar spreekt, dan verzoek ik j« het slechts op den eerbiedigen toon te doen chs-n zij verdient. Er gleed een glimlach cm cte lippen van Viktor. Drommels ben Je nog onder de betooverimg? Nu, niet boos zijn, Ger hard, ik ben Immers al stil. G-osd.dat zij te Calcutta de boot verliet, anders zou er nog een ongeluk zijn gebeurd. «Wat voor ©en ongeluk? Een verloving. Ik geloof, dat Je in staat -was geweest hopeloos verliefd op haar te worden, zoodat Je haar hart en -hand had aangeboden. Gerhard keek ©en oogenblik zwij gend voor zich. Daarna zei hij langzaam: «En in dien lk het gedaan had, wat dan? Verbaasd keek Viktor op bij den ©rnstigen toon van zijn broer. Ik geloof waarlijk dat Je Je in ge dachten met deze mogelijkheid h&bt -beziggehouden. Gerhard richtte zich op. lk vraag J© nog ©ens en als het zoo was? Zou Jij er iets tegen in te •brengen hebben? Geheel onthutst keek Viktor zijn broer aan. Vraag Je het mij in ernst? Heel ernstig. J© hebt werkelijk deza gedachte overwegen? «Ja, wat heb je er tegen in te bren gen? Viktor beek een poos voor zich, toen zsld© hij, zich van rijn verbazang her stellend: Als ik er goed over derik inlets. Zij was een medsj© die allo achting verdiende, zij was mooi, voornaam, van goede famine. Haar armoede zou geen hinderpaal zijn geweest, indien j-e er je niet aan had gestooten, dat zjIJ een afhankelijk© positie bekleedde. En dat ik blindelinigs op haar ver liefd was nu dat zou zeker niet tot een broedertwist hebben geleld. Maar waarom spreken wij eigenlijk over dit geval, dat toch afgedaan is? Ik ben ervan overtuigd, dat Je, hetzij op zekeren dag een huwelijk zult slui- SYNDIKALE KAMER VAN HET BOUWVAK - POPERINGE Er heerscht over de geheel» wereld een tekort aan geschoolde werk krachten; en met den dag zien wij dat d» loonen der geschoolde werk lieden, van hen burgers willen maken. Het ls Immers een waarheid als de zon, dat de toekomst meer en meer belooft aan hen die degelijk onderlegd zijn ln hun vak dat ze kiezen. De opleiding van de Jonge werklieden ls ongelukkig genoeg niet al- 1 tijd deze die ze zijn moet. Immers de meesten van hen gaan van de agere school recht naar de werven; en hebben geen gelegenheid om dag- vakscholen te volgen. Zoo komt het, dat ze meestal van hun oudere werk- i broeders moeten leeren: zonder niet eens te beseffen wat ze leeren; zonder i het waarom van de meeste zaken te kennen. In die leemte wil de Syndlkale Kamer van het Bouw. ak van Pope- rlnge voorzien. We richten ons dus voornamelijk tot de ouders en werkgevers, de 1 schoolhoofden en proosten: en tot de verstandige werklieden die hen willen opwerken tot geschoolde vakmannen; en die hun vak tot ln de I fijnste draden willen kennen; ten einde op hun medewerking te kunnen rekenen. WIJ zullen Immers het mogelijke doen, ten einde een drietal klassen 1 ln het leven to roepenl n onze plaatselijke avond-vakschool; namelijk: hout en bouw, schilder en decoratie en metaalbewerking, i Daarom verzoeken wij de belanghebbenden, zich zoo spoedig mog-e- lijk te laten inschrijven.; en zooveel mogelijk vóór 20 Augustus: voor d» 1 gemeenten lij de plaatselijke afgevaardigden. Voor Foperlng» en omlig- gende op de Secretariaten der Syndlkale Kamer: O. L. Vrouw Krulsstr 10 i en Hekhofstraat 37, evenals bij den E.H. Demuynck, Sint Janskruisstraat, i Poperlnge. in da Rijselstraat 25 - ieper. m beter en goedkooper (341) SCHOONE KEUS van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zi-g-za®. Kleerma kers,- Schoenma kers-, Leder- en zakstopimachinies, M-et volledige waarlbor®. - Herstellin gen aller merken. - Vervangstukfcen. - Olie en Naalden, bdj HONORÉ VANLERSBERGHE (432)- Ieperstraat 85 - Vlamertinge. ALLE bij: IEPER, Vanden PeereboompL 7, POPERINGE, Ieperstraat 5. Het meeat gekende hul» dier streek, met het best ingerichte technisch station der Provincie!. E enige methode om gezonde duiven te hebben, ze In form te brengen en te behouden. 1. - Alle dagen 59 druppels ELIXIR MORVA per 3 liters drink water. - 1 Flesch: 59 fr.; H flesch: 20 fr. 2. - Dinsdag en Vrijdag, 's morgens nuchter: 1 ASEPTA PIL en een druppel SNOTOLIE MULLIE aan leder neusgat. Asepta Pil: 20 fr. die doos; - Snotolie Mullie: 20 fr. de flesch. 3. - Alle and-ere dagen een f PIERPIL MULIE. - 25 Fr. de doos. Bij iedere BESTELLING zend ik U op AANVRAAG, graü» de vier punten van de groote form die iedere d-uif moet too- nen vóór het lnkorven, In alle APOTHEKEN of rechtstreeks schrijven naar het (114) Beestenmarkt, halle. - Tel. 53.33.19. VOORDEELIGSTE KONDITIES. - KEUZE VAN TERUGBETALING. W H B ANTVFRPIA Zandpoortstra»* 13, GENT. nr. h. o. rtil l r EiXvrirV Begijnhofstr. 19, KORTRIJK. (s80) VOOR UW vraagt inlichtingen aan de De eenlge firma vol ledig op hoogte en die U steeds spe cialisten ter pla-ata stuurt voor ALLS werk. 3246 steeds in voorraad,: AUTOMATISCHE DRINKBAKKEN. VRAAGT INLICHTINGEN. ten dat in alle bijzonderheden nauw keurig is bedacht en overlegd, of een waarbij niets andiers aan heit woord komt dan je hart. Als die liefde een man bsheerscht,, zooals jij er een bent, dan wordit het erg Erg? Ja, ja, dat wordit e-en ongeneeslijke ziekte. Ik ben er werkelijk nieuws gierig naar hoe mijn toekomstige schoonzuster er uit zal zien.» Gerhard, brak wait plotseling het gesprek af en begon over ©en ander onderwerp. «Daar valt mij wat in, Viktor, J© sprak zoo even met Eva over je ka meraad, baron Ramberg. Walt is dat voor iemand? «Een onberispelijk fatsoenlijk ka rakter, een beetje ziekelijk trotsch tengevolge van zijn gemis aam ver mogen, dat naar het mij schijnt pas sedert e-enige jaren bestaat, wanlt vroe ger moet hij heel vergenoegd hebben gei-sefd. Nu moet de arme kerel af schuwelijk krom liggen. Ik zou hem heel graag helpen, maar zulk ©cn aanbod zou mij zijn vriendschap kos ten. Zooais gezegd hij la op dit punt ziekelijk trotsch. «De trotsch der armen». Gerhard moest aan d©n trotsch van Freda von Wal-dau denken, Peinzend keek hij een poos voor zich uit. Daarna zei hij: «Ik vraa® t J© om Eva, Viktor. ZIJ luisterde met groote belangstel ling naar J© verhaal over baron Ram- barg* (328) «Je kunt toch wel denken, Ger* hard, dot lk nooit iemand in gezeA» schap van Eva zou brengen over wien ik niet d© beste meening koesterde. Ik houd het voor mijn plicht, Viktor, Inlichtingen omtrent hem ln -te winn-cm. J© weet, dat Eva veel hef hof wordt gemaakt, in d© tv/eed# plaats omdat zij mooi, in d© eerstil plaats omdat zij rijk is». «Dat weet ik, Gerhard,» zei Vic tor. «Maar J© kunt in dit geval ge rust zijn. Zij zou er niet slecht b*| varen indien zij Ramberg lief kree^ En ik zou he-m mijn zuster gunnen. «Goed, dat stelt mij gerust, weet dat J© evenveel van Eva ho als ik.» «Nu, dat spreekt vanzelf 1 Ona» kleine Eva zal toch eens, zoo God wil, een gelukkige vrouw worden. Ramberg heeft d© eigenschappen om haar gelukkig te maken. Vrouwen»* geschledienlsjes komen -bij hem nle* voor en alleen om geld trouwen doe* hij ook niet, Ik weet, dat hij voor eenlgen tijd een goed© partij heef* -kun-en doen, waarvoor men het hem 'gemakkelijk maakte. M&ar hij heef* het niet klaar gespeeld zich te ver* koopen slechts te verkoopan, Dalt ls eerlijke gezdndihodd. WIJ kun nen d» dingen diua hun gan® lo ten gaan,» CtVervdltfa) Drukkerlf Sansen Gebroeders Verantwoordelijk* Uitgever Jan yalkstraa» 30. Papering*,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5