Notarieele Aankondigingen ZOEKERS HET WEKELIJKSCH NIEUWS DRIE AANEENHOIJDENDE WOONHUIZEN I. WOONHUIS II. HOFSTEDEKEN JLANDBGUWALAAM EEN WOONHUIS met afhankelijkheden GOED ZAAILAND BURGERSHUIS HOVENIERSLAND VRUCHTEN MEUBELEN te POPERINGE. CAMIONS, DviewielVarren, Voiture en allerhande Getuig en Alaam, te Poperrnge. Ongeveer 300.000 kgr. ijzer houdende en niet-ijzerhou- dends metalen, 1. - HOFSTEDEKE te BESELARE, groot 1 ha. 18 a. 50 ca. 2. - BURGERSHUIS 3. - HANDELSHUIS 4. - HANDELSHUIS 5. - RENTENIERSHUIS 6. - BOUWGRONDEN SCHOON WOONHUIS Goed en geriefvol WOONHUIS 2 Ha. 31 A. 60 Ca. BESTE ZAAI- EN WEILAND EENE SCHOONE WEIDE EEN BLOK BOUWGROND WOONHUIS WOONHUIS HOFSTEDEKE PERCEEL ZAAILAND OVER TE NEMEN HEERENHUIS HERBERG WERKMANSHUIS HERBERG HERBERG WOONHUIS met HOF WOONHUIS met HOF WOONHUIS met HOF WOONHUIS met HOF HERBERG RENTENIERSHUIS met HOF WERKMANSHUIS met HOF PUINEN van een huis en hof WOONHUIS HERBERG HERBERG WOONHUIS EEN SCHUUR EN GROND WOONHUIS met HOF WERKMANSBUIS WERKMANSHUIS WERKMANSHUIS WERKMANSHUIS WERKMANSHUIS HERBERG WINKELHUIS Twee aaneenhoudende HUIZEN HERBERG HERBERG HERBERG WOONHUIS EEN WOONHUIS MET LAND Zeer schoone DOENINGE EEN BESTE HOFSTEDE Schoon en gerlevig BURGERSHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WERKMANSWONING UNE MAISON UNE MAISON 2. - 2 A. IS Ca. BOUWGROND 3. - 2 A. 12 Ca. BOUWGROND 4. - EEN WOONHUIS 5. - EEN WOONHUIS 6. - 1 Ha. 18 a. 80 ca. WEILAND 7. - EEN HANDELSHUIS 8. - EEN HANDELSHUIS 9. - 6 A. 60 Ca. BOUWGROND 10. - 28 A. 55 Ca. BOUWLAND EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS 2 Ha. 88 a. 40 ca. ZAAILAND 1 Ha. 76 a. 10 ca. ZAAILAND 20 A. 50 ca. ZAAILAND SI A. 53 ca. ZAAILAND Een WOONHUIS met 1 a. 20 ca. EEN DUBBEL WOONHUIS BOUWGROND" WOONHUIS BEESTIALEN LANDBOUWALAAM en verdere roerende voorwerpen EEN HANDELSHUIS-CAFÉ EEN HANDELSHUIS- KRUIDENIERSWINKEL EEN WERKMANSWOONST De Westkant van EEN PERCEEL WEIDE thans zaailand gekend ten kadas-ter sectie D, num mer 115, groot 62 a. 20 c,a., palende Zuid aan d-e Reninghecrdljkstraat, ter plaats g:naamd Oeren-broek tan Oosten aan d-e erfgenamen van Baüleul Rachel, in leven echtge- noots Kerekhove Albin, te Bulskamp. LANDBOUWMACHINES EN LANDBOUWALAAM EEN WOONHUIS roet afhankelijkheden te OOSTVLETEREN, Kasteelstraat, groot 3 a. 28 ca. EEN WOONHUIS met afhankelijkheden EEN HANDELSHUIS HOFSTEDEKEN Nadere Müchtf ter studiën, 4437} Een schoon WOONHUIS EEN HOFSTEDE HOVENIERSLANDEN Perceel ZAAILAND groot 45 a. IS ca. Gebruikt dooi vc-n. scheidene zonder geschreven pacht voorwaarden. Gebracht op 50f00u fr. Zie affichen. TE KOO GEVRAAGD VRAAGT PLAATS VERLOREN TE HUUR BIJVERDIENSTEN voor Meisjes en Vrouwen thuis. Bladzijde 6. Studie van den Notaris CASSIERS tc POPERINGE Or.i u'.t onverdeeldheid te scheiden. Donderdag 22 Augustus 1946, te 9 uur 's morgens, te POPERINGE, roerstraat 33, in het Palace Hotel OPENBARE VERKOOPING VAN Meubelen, menasiejjoederen, koffiehuisgerief, tafel- en keu- k^ntjerief en kinemamateriaal. Koooprijzen en onkosten gereed toto alba?-. (452) raBBSBB3SaiiBBaDBBmaDHBBBÜ)0 Kantoor van den Notaris VANEECKE te POPERINGE. Kantoer van dei» Nctaris LAHAYB te POPERINGE K? MAANDAG 19 AUGUSTUS 134G te 3 uur namiddag, ter herberg Da Galgestraatbij M. Nestor Deprez, steenweg naar Vlamerting-e, te Po pe ringe, OVERSLAG VAN: met 16 a. 45 ca. bebouwden grond en zaailand te VLAMERTINGE, wijk Brandhoek, ter zuidzijde der Steen- putstraat, getcekend Nrs 5, 7 en 9. Bewoond en gebruikt door MM. Maurits Deberdt, Gerard Vanlede en Jules Rc-usselle. Verdeeld in 3 koopen. Icd^r huis met zijn grond bewoond en grbrulkt mits 59 frank per maand, ieder stuk zaailand gebruikt mits 25 fr. 's jaars, al boven de belastin gen, zonder schriftelijke huur. Gezamenlijk ihg~»teld slechts (4.3°) 10.000 frank. ssiaRdsaiaESffiaBBHsasasBassssas Kantoren van de Notarissen VAN EECKE EN CASSIERS beide te Poperinge. Op Vrijdag 6 September 1946 te 2 A uur namiddag te Poperinge, ia het Vredegerecht, ten overstaan van dan Heer Vrederechter van het kanton Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN mot 15 aren 80 centiaren bebouwden grond en mede-gaande tuin en zaai land te Poperinge-stad, ter West zijde van den steenweg naar West- vlëteren, er geteekend Nr 30. Bewoond en gebruikt door M. Camiel Persoome; te weten: het huis met zijn grond en tuin mits 150 fr. maandelijks en het zaailand mits 140 frank 's jaars, al zonder schriftelijke pacht. groei 2 Hectaren, 64 aren, 11 cen tiaren, te Poperinge, Pc zeistra at. Be woond en gebruikt door Vr. Weduwe Maurice Bouw-Beroo, mits een ver anderlijken pachtprijs, boven de grondbelasting en premie van brand verzekering, zonder nog van kracht zijnde schriftelijke pacht. Verdeeld in 3 koopen. (434) BS3KgEi&BflB9B9BBBB&B»£& a Ilantoor van JOS. HANNEBOUW, Deurwaarder te Poperinge. Uit oorzaak van vertrek. CPENBARE VERKOOPING VAN te Poperinge. Maandag 23 Augustus 1C4S te 3 uur (afïic. uur) bij Bené Van- re n ter g hem-M-erle-vede, te Poperinge (Abeel:), OPENBARE VERKOOPING VAN Grondgebied Poperinge (Abcelesteenweg 176): en 81 ca. grond en erf, sectie 1, nummer 51Sf/4 van bet kadaster. Laatst bewoond door M. Louis Fire-y-Top. Handslag met de betaling. Zichtbaar al de weekdagen. Sleutel bij M. Leopold Verm:ukn, A'beele- stsenweg 172, Poperinge (435) iHtiBsasBacasDsaassaacHEsa Studie van Meester ROBERT VANDENBOOGAERDE, Notaris te leper. OPENBARE VERKOOPING VAN 3 KOOPEN gelegen te MERKEM, gebruikt door Camiel Vanthuyne, vrij van gebruik bij 2 jaar; groot: 1® koop: 1 ha. 31 a. 20 ca,; 2e koop: 1 ha, 5 a. 90 ca.; 3« koop: 86 a. 30 ca. De 3 koopen uitgevende op de gravé dicht bij de Zuid-Walland straat. INSTEL: 12 AUGUSTUS 1946 OVERSLAG: 26 AUGUSTUS 1946 telkens om 2.39 uur, in hekel Ex celsior Groote Markt, leper. Recht van samenvoeging en 14 Instelpremie. Alle inlichtingen en plannen ter inzage ter studie. (382) BBBSSSBaaaaiSEBBBBBBSSSSfSa Studie van den Notaris N. D 'HUVETTERE, te YPER DINSDAG 13 OOGST 1943 om 2 A uur stipt namiddag, ten gost ij ove De Drie KoningenGroote Markt te Yper. INSTEL MET PREMIE van een schoon en welgelegen met erf, groot 96 oentiaren, te YPER, Korte Meerschstraat 10, en van een perceel te YPER, langs de Buiten wandeling groot 3 aren 93 centiaren. Beide koopen zijn thans gebruikt door den medeverkoopar Heer Geor ges Geldhof, tot 1 October 184S. Eet huis is zichtbaar den Woensdag en Vrijdag van iedere week, van 2 tot 4 uur namiddag. 0,5» Instelprem. Overslag: Dinsdag 27 Oogst 1946 (365) ISB3B9BR8BBBEZB8BSB9SS9ES Kantoor der DOMEINEN te IEPER. DINSDAG 20 OOGST 184S ea 4 uur namiddag, te Poperinge, ter hofstede van Hr POLLEY Maurice, Erthun es traas 7, (wijk Krommen Eoom zal er openbaar worekn ver kocht: Vierwielwag-en, vciture en monteu- ring, driewieCikar met verhoog, ju- meüe, pleeg, duivel, driescharre, e eg den en oezelaars aalpo-mp, windmo len, zaaimachientje, ressarteegde, te-He,, ijzeren snak en wielen, vadteizwinkels,' ben-oote, jok, enz. Verder jaehtstoof, fournsel in fonte, brandhout, enz. Ceniptanèe betaling en gewone voor waard-: (427) aSBSaaBBBBSBBBBBSBlBBBlB Studie van Deurwaarder J. HANNEBOUW te POPERINGE OPENBARE VERKOOPING VAN te Zillebeke (Kantientje). MAANDAG 12 OOGST te 2 uur namiddag, t:r hofstede van Heer Oscar BAILLEUL, landbouwer te Zilleb *:e, dicht bij de herberg «Kantientje 44 A Rogge. 1 Ha. Haver. 22 A. Gerste. 15 A. Erwten. 7 i 809 kilos Hooi. Oomptante betaling, gewone voor- Haarden. (381) IfflSSS&aBBBBBBBHBBBRBRSSSHB Kantoor van JOS. HANNEBOUW, Deurwaarder tc Poperinge. Uit oorzaak van vertrek. OPENBARE VERKOOPING VAN MAANDAG 19 OOGST 1946 te 2 uur namiddag, ten huize van Hr Aloïss Vitse, Casselstraat 222. bij de brouwerij 't Zwi inlandzal er openbaar worden verkocht: Drie Keukentafels, 10 keukenstoe len, 3 zetels, ledikant, lavabo, kleer- kas, keukenkas, jaehtstoof, régula teur, réveil, spiegels. Verders po:ten en {jannen en aller hande keuken-gerief. Hoveniersalaam. Cemptar.f? betaling en gewone vr"d - (417) ISDlPSYaSiaBBBBEEfflBBBiqBlBSH Karteer van JOS. HANNEBOUW, Deurwaarder te Poperinge. Openbare Vrijwillige Verkooping vrn VRIJDAG 23 OOGST 1946 te 19 uur 's morgens, op den koer der herberg De- Vetten OsEer- tenplaats te Poperinge, wordt er dcc-r 't ambt van Deurwaarder HANNE BOUW openbaar verkocht: Groote Camion, draagvermogen 6009 kilos; Camion, draagvermogen 500» kilos; Camion, draagvermogen 4000 kilos; drie Driewieikarren waarvan eens op caoutchouc wielen; Voiéure, 4 plaatsen, op 2 wielen, caoutchouc- banden; twee complete Voiture-mon- teuringan, harnasseurin-gen, bri.'s, rie men, enz. Lot zwinkels on harnassen; gracrader; aa-lkartsel. Vijf-tig eiken va ten, zoo goed als nieuw, enz. Al de voorwerpen zijn in goeden Staat. Comptante betaling en ge-wene voorwaarden. (419) IEKï?3fE3BS<BBnEfi32a!aaS!3SnEa NCOB5LACHTINGEN Bij deze laat U M. Van Bier vliet, Priester - str., Poperinge, i weten dat hij lalle noodslach- t'ngm vrn kcelên, paarden, zwijnen, j levend of deod, ten huize afhaalt en betaalt. - TeL Pop. 423. (65) i OP ZATERDAG 24 OOGST 1946 om 2 uur, in he>t Höte-1 Continen tal», te leper, zal de Ontvanger der Domeinen, o.m. verkoo-pen bij opbod, te vergelijken met -gesloten biedingen zijnde overblijfsels van geallieerds vliegtuigen, zooals: onvoHedige mo to-ren, enz. Ben lot. Vliegpiein van Vlamer- fflir..(418) 03SSB9BS3SSSaBB5SSBS3BBia Studie van den Notaris LEMAHIEU te IEPER UTT TER HAND TE KOOP Stad leper Een goedgelegen WOONHUIS-BAKKERIJ met inrijpoort, groot 3 aren 45 ca. Bakkersoven in goeden staat wordt rn-ede verkocht. Alle verdere inlichtingen te beko men ter studie van voornoemden No taris Elverd-in-gestr. 23, Iep:r. (376) Studie van den Notaris LEMAHIEU te IEPER UIT TER HAND TE KOOP met Inrijpoort, te IEPER, centrum stad, groot ongeveer 2 aren. te IEPER, Meenensteenweg, groot 11 aren 65 centiaren <1.165 m2). te IEPER, Commercieele straat, groot ongeveer 2 aren. of voor vrij beroep, te IEPER, cen trum stad. te IEPER: 1. - Noordlaan: Een blok van 23 aren 30 centiaren. 2. - Zonnebekesteenweg: Een blok van 14 aren 46 centiaren. Vermelde bouwgronden zijn -te koop, zij in blok zij in loten. 3. - Meenensteenweg: Een perceel van 398 m2 68 öm2. Alle verdere inlichtingen te beko men ter studie van den Notaris LE MAHIEU voornoemd. (293) BasaaaasBSBHasaaaafiBBHsaa Studie van den Notaris YAN OUDENHOVE te RUMBEKE. UIT TER HAND TE KOOP te IEPER, Blindenliedenstraat. (229) (BHHaBeaHaBBL-siffliBIBERKBIBBE® Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE, te DIKSMUIDE en A. ROLAND te GENT Op Maandag 9 September 1946, ein 2 uur stipt 's namiddags, te Biks- muid-e. ter herberg De Vrede bij Mr Jer. Zwaenepoel, Groote Markt. Markt, OVERSLAG VAN Gemeente Ecsen Een perceel ZAAILAND sectie D, Nrs 685a en 6-89, groot 86 a. 49 ca. Gebruikt door Mr Henri Van Wildermeersch te Essen, mits jaarlijks 15C9 fr. boven de lasten. Gemeente Sint-Picterskapelle Een perceel WEILAND sectie A. Nr 130/2, groot 1 Ha. 63 a. 50 ca. Gebruikt door Mr Hcutbcofd Opstaele, te Oedelem, mits jaarlijks 2194 fr. Gemeente Stuivckcnskerke Een velte WEIDE sectie B, Nr 137, groot 2 Ha. 9» a. 43 ca. Gebruikt door Me vr. Wed. Har- teel, mits jaarlijks 4.3C0 fr. boven de lasten. Gemeente Pollinkhove Drie perceelen WEILAND een perceel drijf-gras en een perosei zaailand, sectie C, Nrs 189, 190, 191, 182, 177, en sectie D Nrs 36a, 36e en 36 c; groot 7 Ka. 17 a. 83 ca. Gebruik^ d-oor de H.H. Vandentorou- ck: Vandenbetgh? en Matteiys. Plans te bevragen ter studie. (436), Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PAS SCHEND ALE TOESLAG: Dinsdag 13 Augustus 194G -te 14 uur, in d'hsrbrrg Café Carabinier bij M. A. Pype-Ollevler, tc Passchsnd-ale, Dcrp, Gemeente Passchendale, Haringestr. Eens goeds partij ZAAILAND sectie A, Nrs 442m en 442n, groot 31 aren 35 centiaren. Gebruikt zond-er geschreven pacht voorwaarden d-o-or M. Gust. Taillieu. Ingesteld: 59.009 fr. (377) saEEHBHSaESSKJSBEaSfBïSïSBSB Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE TOESLAG: D'nsdag 13 Augustus '48 to 15.30 uur, in d'herberg «De Duif», bij M. Leon Calmeyn- Markey, t-e Passchendale, Markt. Gemeente Passchendale, langs den gravier «Schipstraat»', met zaailand, seoiie D, Nrs 3SSq en 398r, groot 24 aren 39 centiaren. Eigendom der Kin-deren Mars-eloo- Doolaeghe. Gebruik-t zender geschreven pacht- voorwaarden door M. J. Veistraete. Ingesteld: 57.000 fr, (378) saaaaaBaiïBBiSBssï^gaEsssHB Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te PASSCHENDALE en GUILLEMYN te LAUWE. INSTEL: Vrijdag 16 Augustus 1946 in d'herbsrg 't Gemeentehuisbij M. Vang'h-eluwe. TOESLAG: Vrijdag 30 Augustus '46 in d'herberg 't Engelsch Hof bij M. Georges Vandeputte, telkens te 14 30 u., te Oostnieuwkerke. Gemeente Oostnieuwkerke, <-De Most» Een schoon en welgelegen HOFSTEDEKE groet lhectare 47 aren 27 centiaren. Verdeeld in 5 koopen. Koopen 1, 3, 4, 5 -bewoond en ge bruikt zond-sr geschreven pachtvoor- waarden door M. Henri Psnnmek-Bol mits 2.100 fr. 's jaars, valdag 1 Oc tober, meer de belastingen en verze keringspremie. Koop 2 gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaard-en door M. O-ddel Pen- ninck mits 210 fr. per jaar, valdag 1 October, belastingen Iastens de eige naars. Opzeg van pacht voor 1 Oeto-ber 1948, werd aan beide pachters betee k-end bij deurwaardersexploot in da tum 23-5-1946. 8,53 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Plakbrie ven met plan op aanvraag. (330) Stadie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. TOESLAG: Maandag 19 Augustus '46 te 14.39 uur, in de herberg t Ja gershof bij M. C. Dut hieuw, te te Zonnefoeke, Dorp. Stad leper, Veriorenhoek, langs den steenweg op Zonnebeke, dienstig ais bouwgrond (verdeeld in 5 koopen). Gebruikt zonder geschreven pacht- voorwaardsn door M. Silvère Santy, mits 3.200 fr. per jaar, belastingen. Iastens den eigenaar. Slechte ingesteld, 261.CS0 frank. Gemeente Zonnebeke, Dorp, bij en langs den stw. óp Langsmark, greo: 94 aren 6S centiaren (verdeeld in 2 koopen). Slechts ingesteld: 125.009 frank. groot 1 hectare 97 aren 23 centiaren (v:rdee!d in 13 koopen). Slechts ingesteld: 283.500 frank. De goederen te Zonnebeke gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door Mevr. Wed. Cyrille Carfcon- Bcudry mits 4.2C3 fr. per jaar, belas tingen Iastens den eigenaar. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met grondplan op aan vraag. (428) lEMSEEHEaaBSHaaMIliEiSraSSESS Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE TOESLAGWoensdag 21 Augustus '46 te 15 uur, in dfiertberg Da Wagen- mak: rij bij M. Degraeve, te Oost nieuwkerke, Sleyhae-ghe, Gemeente Hooglede, wijk Hazewind, langs den gravier genaamd Haz-ewindstraat, met aanhoo rig heden en beste partij zaailand, sectie A, Nrs 1181, 1102 en 1103, groot 56 aren 7» centiaren. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaarden door M. Charles Ds-gryse. (423) iBSssssBSBBiaiaassBaassasissjs Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Studiën van de Notarissen J.-E. DE SIMPEL te WAASTEN en E.-L. DECOCK te NIEUWKEKKE. Om uit onverdreldheid te treden. TOESLAG: Vrijdag 23 Augustus '46 te 15 uur, in d'horfcsrg 't Oud Stad huis -b:j M. C. Reynacrt, te Moor slede, Da.d'izel:straat, Gemeente Moorslede, dicht bij 't Dorp, langs den steenweg op Rceselare, Een schoen, geriefvol en welgelegen met stagie, Smis, verdere aanhoorig- he-den. Hof en Bouwgronden, sam-r-n 33 aren 63 oentiaren. Verdeeld in 3 koopen. Zeer geschikt voor vlaskoo-pman en alle handel en nering. Gebruik: 4 A. 50 ca. grond door M. Alfons Nop-pe zonder geschreven pacht, mits 90 fr. 's jaars; en de gebouwen en andere gronden door M. Jerome Borre mits 2.080 fr. per jaar, valdag 1 October, meer de be lastingen. Recht van samenvoeging. (424) Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE. INSTEL: Donderdag 29 Augustus 1946 TOESLAG: Donderdag 12 Sopt. 1946 te-ik ens te 15 uur, in d-'h-e-xbexg In Sint-Achariusbij Mr Aug. Buyse, te Moorslede-. Gemeente Moorslede, langs dan steenweg op Bcsclare. KOOP I. Wel betimmerd en goed bevattende woonhuis met aanhcori-s- beden, stallingen, weide en zaailand, groot 72 a. 93 ca. KOOP H groot 10 aren 84 Centiaren. Belde keepen brwoand en gebruikt door Juffrouw Emma Buys-e. De kooper -komt in 't genot en vrij gebruik der- goederen tegen betaling der koopsom en kosten. 0,50 Inshelpremie. Recht van samenvoeging. (416) SBHBSSigSIBBBSIBitESaiSiSaj&BsaiiSiS Moderne VARKENSKWEEKERIJ voor 600 varkens, In de streek van IEPER. Ta bezichtigen de Vrijdag en Zondag. Adres ter drukkerij. (248) OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitdag DINSDAG 27 AUGUSTUS 1943 om 15 uur, te Ni-euwkerke, in de café Au Lion d'Or bij Hr Pr. LaMeman. Gemeente Nieuwkerke. Koop 1. Dorpplaats Nr 55; met magazijn, 8 a. 30 ca. Vrij. Koop 2. Nieppestraat lt «Het Klein Steenwerckmet stal ling, 2 a. 40 ca, Zond-sr pacht, 720 frank 's jaars en contributiën. Koop 3. Bellestraat 34: 1 ture 55 csntiaren. 50 Frank te maande en contributiën. Koop 4. Bellestraat 361 Au Violon met stalling en schuur en land, 43 a. 45 ca. 1500 Frank 's Jaars en contributiën. Koop 5. Dorpplaats 31: Au Ben Fumeur1 a. 62 ca. 57,50 Fr. te maande en contributiën. Koop 6. lepersiraat 20: 1 are 71 centiaren. 65 Frank te maande en contri-bu-tiën. Koop i. Ieperstraat 30: 5 aren. 75 Frank en contri-biltiën, te maande. Koop 8. Iepcrstraat 32: 4 aren 20 centiaren. 75 Frank te maande en contributiën. Koop 9. Ieperstraat 34: 4 aren 76 centiaren. 65 Frank te maande en contributiën. Koop 19. Ieperstraat 36: Au Mouftonmet hof, 7 aren. 47 Frank te maande en contributiën. Koop 11. Wulvergemstraat 29: 3 aren 8 centiaren: 1380 Frank 's jaars en contributiën. Koop 12. Wulvergemstraat 31: 3 aren 87 centiaren. 75 Frank te maand-e en conlxibutiën. Koop 13. Wulvergemstraat 33: 6 aren. De hof gebruikt zonder pacht. Koop 14. Nieppestraat, 1 are 8-5 centiaren. 70 Frank te maande en contributiën. Koop 15. Dorpplaats 35: «Au Ce-rf», met inrijpoort en hof, 3 a-ren 9» centiaren. 60 Frank te maande en contributiën. Koop 16. Seulcs teen weg Nr 74» Au Bureau Eeig-emet achterge bouwen, 2aren 1' centiare. 29 Jaar pacht sedert 1-10-1946, mits 560 fr. 's jaars barzaen-baar, «oven de lasten en verplichting van dranken. Koop 17. Seulesteenwc-g 76j tolbureel en hof, 3 aren 85 centiaren. 9 Jaren pacht sedert 1-7-1939, mits 1680 fr. 's jaars. Koop 18. Sculcsteenwcg 3 aren 1 centiare. 20 Jaar {jacht zooals onder koc-p 16; 60 fr. 's jaars herzieriüaar, boven de lasten. Koop 19. Seulesteenweg; 2 aren 3 centiaren. 180 Fr. 's jaars. Koop 27. Bassevillestraat 2; 1 are 5-3 centiaren. Koop 28. Bassevillestraat 4: 1 are 28 centiaren. Koop 29. Bassevillestraat 6; 1 are 24 centiaren. Koop 30. Bassevillestraat 8: 1 are 25 cm! baren. Koop 31. Bassevillestraat 10: 2 aren 7 centiaren. De-ze vijf laatste koopen bewoond mits 50 frank te maande. Gemeente Ploegsleert-Le Uizet. Koop 29. Touquetstraat 104: A la Belie Promenade», en hof, 3 aren 50 centiaren. ICO Frank be maande en contributiën. Koop 21. Henri Duribreuxstraat 4: 95 centiaren. 109 Frank te maan de en contributiën. Koop 22. Boulevard 13 en 13 b: 99 centiaren, 59 Frank en 55 frank te maande. Koop 23. Armentièresstraat: A la Vihe d'Arme-ntières2 aren 5 centiaren. 125 Frank te maande. Gemeente Wijtschate. Koop 24. Plaats 5: Au Grand Bac 1 axe 79 centiaren. 753 Frank, 's jaar3 en de contri butiën. Gemeente Kemmcl. Koop 25. Steenweg op lepcrs «Le Rossignci», 11 aren 3 oentiaren. 70 Frank te maande. Stad leper. Koop 26. Klaverslraat Nr 6: 52 m2. 50 Frank te maande. Rechi van samenvoeging. Alle oorlogsschade vergoedingen zijn mede verkocht. (428) (3a:aS2£aS3Bt3aBB29l23iBüa.3i3SSiSii Studie van den Notaris ACKEBMAN te IIEULE Vrijwillige openbare verkooping van to GULLEGEM, BaUïngstraat Nr 10 De Notaris Ackerman, ter verblijf plaats van Heule, zal openbaar te koop aanbieden op hierna gestelde zitdagen, volgend onroerend goed: GEMEENTE GULLEGEM EEN WOONHUIS niet aanhcortg- heden en land, gestaan en gelegen Baliingsfcraat Nr 10, gekadastreerd of het geweest zijnde, sectie A, Nr 207 en ex 208 B, groot 9 aren 04 ca. Onmlddelhjifae ingeno;- en ingebrui-k- treding. Instelpremie. ZITDAGEN; Instel: Dinsdag 13 Oogst 1946. Toeslag: Dinsdag 29 Oogst 1946, telkens om 5 uur namidage, ter heiberg Middenstand te C> uile ge m. (367) Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. UIT TER HAND TE KOOP bestaande uit woonhuis met stalling en schuur en 60 a. 30 ca. grond, ge legen langs groote staatsbaan, te PLOEGSTSERT-HUJTE Voer inlichtingen zich wenden ter studie van Notaris THEVELIN te Meessn. (292) IBS5BB5!33SaElE3B£aZ!ZEilBBB982H Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. OPENBARE VERKOOPING VAN gelegen te KEMMEL, Hocgen Akker, groot samen 4 ha. 59 a. 50 ca. Vend-ae-M- in 6 koopen. -Gebruikt deor Maurice B'-kaert- Croquey te Kemcmel, tot 1 October 1946. Opzeg werd gegeven. Instelpremie 0,50 Recht van samenvoeging. Zie plakbrieven met plan. ZITDAGEN; INSTEL: Dinsdag 29 Augustus 194S OVERSLAG: Dinsdag 3 Sept. 1946 telkens om 2,30 uur stipt, iff de her berg De Sportwereld bij Mr Gas- pard Vandevoo-rde, te Kemmel. Voor inlichtingen en affichen, bij voornoemde Notaris Thevelin. (430) KS^SniBB333a!QIE&HSBBniSBSB3BB Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. i Studie van den Notaris JEAN PIETERS to RENINGE. UIT TER HAND TE KOOP •te MEESEN, met grond en tuin; vier plaatsen beneden; vier kamers op de stage. (336) ICiniSSORISafSBQBBESSSaEIBBBan: Studie van den Notaris NAUDTS te KOMEN. UIT TER HAND TE KOOP: met 8 a. 8-9 ca. hoving te HOUTFM- KORTEWILDE Verhuurd zonder pacht, mits 90 fr. per maand. Inlichtingen ter studie. (415) Kantoren van de Notarissen NAUDTS te KOMEN en VAN EECKE te POPERINGE. OP MAANDAG 12 AUGUSTUS 1946 te 3 uur namiddag, in den Café de la Fontaine», bij M. Joseph Leirens, hoek van de Groote Markt, te Komen, OPENBARE VERKOOPING VAN met afhankelijkheden en 77 oentiaren bsbouwden grond en. erf te KOMEN, ter westzijde der Zegestraat (rue de la Victoire), geteekend Nr 34. Bewoond door M. André Pauwels mits 175 fr. per maand, zond-er schrif telijke huur. (339) EaaS£&SSia2!S2IHBZSa99S£!n2BilB Studiën van de Notarissen NAUDTS te KOMEN en DEBUCQUOY te WEVELGEM. INSTEL met premie van 0,50 t. h. DINSDAG 13 OOGST 194S in de herberg Au Postillonbij Juffr. Ninnie Bra-em, te Komen; TOESLAG: DINSDAG 27 OOGST '46 «Au Vieux Due de Brabant», bij Raymond Vandamme, te Komen, telkens te 15 uur. Gemeente Komen, Veldstraat Nr 7. met 1 a. 12 ca. medegaande land. Bewoond door Delrue Emile mits 149 fr. te maande. Te bezichtigen den Zaterdag en Zondag, telkens van 10 tot 12 u. (385) ë&iSBJSBSSBBaBBSBBaSSaXSBBB Etude de Maïtre J.-E. BE SIMPEL, Notaire a Warneton. VILLE DE WARNETON Lot un: Rue Neuve, N<> 22. avec fonds, C, 893 b/2, 1 a. 30 ca. Lot deux: Rue Neuve, N<> 24. avec fonds, C, 893 b/3, 1 a. 25 ca. Louées sans bail, 140 francs par mois net. ADJUDICATION: MARDI 13 AOUT 1946 a 16 li., au Café Hotel des AHiés Warneten, Place de la Gare. (425) iszasaazBaaaBsasiBDEaasBBa Studies van de Notarissen PIETERS te RENINGE en DEBYSEU te ARDOOIE. O-P MAANDAG 19 OOGST 1943 om 2 uur namiddag, ter herberg De Zonte Oos-tvleteren, bij J. Dequid't, TOESLAG VAN: I. - Onder Oostvleteren: 1. - Een welgelegen WOONHUIS zijnd-a de herberg De Zonmet 5 aren. 84 centiaren erf. Sl-echts ingesteld: 50.000 frank. palende ten n-cord-e-n de Kasteelstraat. palende ncord de Kasteelstraat. Ingesteid: Koc-p 2: 21.000 frank, en koop 3: 30.080 frank. zijnd-3 de herberg «De Kroon», pa lende zuid de Kasteelstraat. Slechts ingeste-ld: 42 090 frank. met bierbrouwerij, bro-uwerijmaterieel en 98 aren 19 centiaren medegaande erf. Dienstig voor allen handel en gelegen midden de Plaats. Slechts ingesteld: 250.000 frank. gelegen naast voorgaanden koop. Ingesteld: 241.GC9 frank. zijnde de herberg Au Cornte die Flan-d-re met 7 aren erf, langs de ggoote -baan Oostvleteren-Woesten. Ingesteld: 70.000 frank. 1L - Onder Westvleteren. zijnde de heiberg Sint-Scbasllaans- hofmidden de Plaats met 4 aren 83 centiaren erf. In-gssteld: 61.000 frank. aan de stilstand van den tram. Ingesteld41.C90 frank. naast voorgaande koop. III. - Onder Woesten. zijnde de herberg «Da Sperie», met 93 a. 70 ca. aanpalende en medegaan de erf, gelegen dichtbij Dorpplaats, laai-gs groote ibaan Ie-per-Ve-urne. Ingesteld: 201.900 frank. Ingenot treding bij betaling van ■koopsommen en aanhcorigfoeden. Alle voormelde koopen gebruikt zon-cter g-ascbreven pachtvoorwaarden. Do brouwerij met bouwland en weide, uitmakende koopen 5 en 6, wij van gebruik met 1 Januari e. k. Recht van samenvoeging. (431) MAANDAG 12 OOGST 1946 om 3 uur namiddag, ter herberg De Gouden Schaarbij Louwagie, te Zuid-schote, TOESLAG fn een ire zitdag, van: Gemeente Zuiflschote, Dorpplaats. met stalling ep 4 a, 75 ca. erve. (371) Sle-chts ingesteld: 33.200 fr. eSBBaUBESZBBQiaiBaHBBSIBBBBBa Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. BIJ STERFGEVAL MAANDAG 26 OOGST 1945 om 5 uu-r (off. uur) namiddag, ter herberg De Barrièretij Mr Alb. De-prey, ter Dorpplaats van Proven, OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitting, van; Gemeente Proven. Een schoon, gerieflijk, nieuwgebouwd met verdiep alsmede 5 a. 44 ca. 50 ma. onder bebouwde grond-, erve en ho- venie-rh-of, bekend bij kadaster sec tie B. Nrs TO t en 70 a/2. Onbe woond. Sterfhuis van Mr H:nri Verhille- Orresl. (426) Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. UIT TER HAND TE KOOP: Grondgebied Poperinge,1 I. Gebruikt d-oox Arthur Deweerdt en Cyriei Buseyne, te Poperinge. n. Gebruikt deor G-e-rard Desomer, landbouwer te Poperinge. Hl. Gebruikt d-oor Wed. Constant Ver- don-ck, te Poperinge. IV. Gebruikt door Achille Gavel, te Pope-ringe. Alles in gebruik zonder geschreven pacht. Inlichtingen, ten onzen kantore. (384) V. GEMEENTE WATOU bebouwde erf, staand-en en gelegen in de Vyfhoeksaraat. Bewoond door Henri Meersdom, te Watou zond-er pachtbrief. (441) Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. OPENBARE VERKOOPING VAN met afhangende Boerdrrijgcbouwen, deels vernield, alsmede 15 A. 74 Ca. allerschoonst gelegen te WATOU, hoek Ho-utfcerke- en Roes- bruggestraat (Tolbureau). Alle mogelijke rechten op oorlogs- schadevergoeding betrekkelijk zelfde goederen (beraamd waarde 1949 op 65.000 fr.) zijn m-adeverkocht. In pachte zonder geschrift, door Herman Deniere te Watou. ZITDAGEN: INSTEL: MAANDAG 12 OOGST 1946 OVERSLAG: Maandag 23 Oogst 1946 -telkens te 3 ure (off. uur), te Proven, ter her-berg De Tramhalte bij M. Prosper Pareyn. (383) Studie van den Notaris P. SIMPELAERE te DE PANNE. UIT TER HAND TE KOOP; met afhangen, erf en bouwgrond, Nieuwpoortkeiweg, WULPEN, gTOot: 5 a. 73 ca. 7-dm2, in 2 loten. Zich wenden ter Studie. (363) Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEURNE. GEMEENTE HOUTHULST Bij uitscheiding van bedrijf en zonder blijver. MERKWEERDIGE VENDITIE VAN Op Woensdag 21 Oogst 1945, om 2 uur namiddag, ter hofstede van Vr. Weduwe Emeric Ver-vaele, Poel- kajjellesteenweg, te Houthulst, OPENBARE VERKOOPING VAN BEESTIALENEsn befcachteld merriepaaxd (5 jaar); 2 ruinpaard-en van 3 jaar; 1 veulen; 5 m-eikkcelen, waarondrr ingeschrevens; 4 bckalf- de ingeschreven vaarzen; 5 jaarlin gen en kalvers. LANDBOUWALAAM: 2 wagens met opstekers en stellingen; 4 drie wieikarren; beestewaigen; maaima- chi-sn met ptktoestel; 2 aardap-pe-1- uttooeéifens; 1 aardappsJtrieur; 2 -vette- strcoiers; jume-Hen; ploegenes-gden; oeselaars, aardappslploegen, enz. enz. Haxnasseuringen, -borstgareelen, zwin- bels, enz. Kernalaamwaaronder 2 afroc-mers Melotite; tuimelkern; melkkruiken, emmers, enz. Allerhande mobilaire voorwerpen. BeheerAnd-ré Vermeire zaakwaar nemer !te Zarren. Gewone voorwaarden, Comptante betaling. (439) aa&ixsssBszsBaBSBSHaasaHia Studiën van de Notarissen FLORIZOONE te ALVERINGEM en DE SAGIIER tc POPERINGE. Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE VERKOOPING in één enkele zitdag, OP WOENSDAG 14 OOGST 1946, te 3 uur namiddag, in de café A la Courcnne», bij M. A. David-Boels, Nieuwpoortlaan 11, te De Panne, van volgende onroerende goederen: Gemeente De Panne. KOOP I. Zcelaan Nr 3: met appartementen (genaamd «Café Derby»), met 1 are medegaande erve, kadaster sectie A, Nr 234-D-I. Verhuurd, zonder geschreven pacht, mits 9.809 fr. 's jaars. KOOP H. Koninklijke Baan Nr C: met 1 arè medegaande erve, kadas ter sectie A, Nr 239-N. Verhuurd, zond-er geschreven pacht, mits 5.600 frank 's jaars. KOOP III. Kerkstraat Nr 43: met 1 a. 30 ca. medegaande erve, kadaster sectie A, Nr 94-E-0. V-erhuurd, zend-er geschreven pacht, mits 140 fr. per maand. Ingenottredirag na betaling van koopsom en aankleven. Voor nadere inlichtingen zich wen den ter studiën van genoemde Nota rissen. (320) Studie van Mter FLORIZOONE Notaris te Alveringem Om uit onverdeeldheid te scheiden OPENBARE LICITATIE- VERKOOPING in één enkele zitdag OP WOENSDAG 21 OOGST 1946 te 10 uur voormiddag, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht te Vcuni-e en ten overstaan van dhr Vrederechter en Griffier van 't kanton Ve-urne, van den naakten eigendom, in: GEMEENTE WULVERINGEM Eigendom der erfgenamen Remi Bailleul. In bezitstelling met betaling van koopsom en aankleven. Voor nadere inlichtingen zich wen den ter studie van Notaris Florizoone te Alveringem. (369) Studiën van de Notarissen CORDY te WOUMEN en FLORIZOONE te Alveringem OP DINSDAG 13 OOGST 1946 te 14 uur, bij Mr Maurice De Pauw, te Kaaskerke (bij de Oude Briekerij). Belangrijke veiling van allerhande waaronder: een wagen, een zaal machine, een braakmachins, e:n ra kel, eggen, ploegen, jumelle, twee- scharre, enkelpios-gen, vijfscharre, 50 ho-oiruiters, zwijnebakken, garee- len en harnasreurin-g; verders aller hande hout en klein gerief. Gewone voorwaarden. Met ge reed geld. (363) iBsizzzsxBasnBasBBEiaas&aa Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP MAANDAG 12 OOGST 1943 om 3 nur namiddag, te HOOGSTADE LINDE, ter herberg «De Tramstatie», bij Rsmi Sticker, OPENBARE VERKOOPING VAN In pachte gehouden door Eerw. Heer Garmyn. (380) aaBBXBBaaaBssaBasssaaiiSHs Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. Op Dinsdag 20 Oogst 1G4S, om 5 uur namiddcg, ter herberg - Den Engelbij Henri Sanders te Loo, OPENBARE VERKOOPING VAN te Loo, Hbogebrugstraat, gros; 75 ca. Eigendom van Mevr. Weduwe Aimé Louwaege-Vermand-er. Op Dinsdag 20 Oogst 1946 om 2 uur namiddag, ten te ver^oopen voormelden ei-gendom: OPENBARE VEILING van ALLERHANDE HUISMEUBELS en HUISGERIEF. (440) IBBBSBBBBSSaEiSSBSSaisaSBSa Studie van den Notaris de GRAVE te LOO UIT TER HAND TE KOOP Stad Veurne groot 2 a. 05 ca., gelegen in de Spor- fcijnstraat. Seffens vrij. Voor alle inlichtingen rich wen d-en ter studie van voornoemden notaris. (370) l3BSBBBaaBQSB5BBBBBBBSBBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. UIT TER HAND TE KOOP Gemeente Watou. 1. - 1 Ha. LAND, gelegen bij «te.. Helleketel. 2. - 1 Ha. BOUWGROND en ZAAI LAND, gelegen bij de Tramstatie. 3. - Een WOONHUIS, gelegen langs de Houtkerbestraat met 8 aren land. 4. - Een WOONHUIS, gelegen langs de Steenvoordestraat, met 5 a. land. Voo-r alle inlichtingen zich wenden ter studie van Notaris de GRAVE te Loo. (317) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBB Studie van den Notaris de CRAVE te LOO. UIT TER HAND TE KOOP met goede gebouwen, groot 3 ha. 10 a. 80 ca., gelegen in. den omtrek van Loo. Alle inlichtingen ter studie. (285) IBBBBBBBBBBBflflBBBBHBflBBBB Studiën der Notarissen GEORG. MASUREEL te Koekelare en RENÊ LING IER te Oostende. RECHT TOT OPBOD Ingevolge art. 565 van hei Handels wetboek heeft ieder persoon hei recht, binnen de vijftien da-gen na d-e Toewijzing van 7 Augu-stus 1946, een hoc-ger aanbod te doen op den Toewijringsprijs der hiemaöeschre- ven goederen. Dit aanbod zal min stens 10 van voormelden toewij- zingsprijs moeten bedragen. Hei zal rnceten gssahieden bij deurwaarders exploot beteekend aan den Notaris Georges Masure-el te Koekelare en bekend gemaakt worden aan den Cu rator Mter Mauri-ce De-puydt, advo- fcaail te Gistel, en aan den eersten kooper. Gemeente Llchtervelde, Statiestraat 80/a. KOOP I. Ean welgelegen en nieuw ingericht NIJVERHEIDSGE BOUW met verdiep en zolder, asce-n- seur, electriclteit en gas. Thans ge- bruafct als meubelfabriek. Groot 12 aren 48 centiaren. KOOP H. Een welgelegen en gerievig BURGERSHUIS, palende aan koop I, grodi 5 a. 57 ca. Electri- citeit, gas en -twee soorten water. Uit weg op de Kleine Statietstraat. KOOP IH. SCHRIJNWERKERS- MACIIIENEN in nieuwen staat, on roerend bij bestemming: 1) een Poliermachien; 2) een Prcsmachien; 3) een Ronde Schijfvrljfmachlenj 4) esn Draaibank; 6) een Lintzaagmachlen; 6) een Speciale Slijpmachien; 7) een Draagbare Slijpmachien 8) een Machlen voor zetten van lintzagen; 9) een groo-te Reed tafel; 10) een groote Combiné- Schrijnwtr- kersmachien; 11) zes Bluschapparaten «Mlnlmax». Koopen I, II en IH gezamenlijk toegewezen aan Joseph Vanhave-ilbe- ke, 184, Roese-larestraat, te Izegem, mits 665.300 frank. Studiën van de Notarissen TOMMI5LE1N te KORTEMARK en WESTERLINCK te HOOGLED». DEFINITIEVE TOESLAG MAANDAG 12 AUGUSTUS 1913 te 2 uur namiddag, ter herberg D« Zwaanbij Valère Doubel, te Knor- tcmark, Handzamestraat, van: 1 Gemeente Zarren. 1. - KOOP I: met 3 aren 70 centiaren erf, te Zar ren, Dorpplaats. Bewoond door J. Beeckaert, veld wachter, mits 1344 fr. 's jaars, tot 15 Januari 1948. Vrij van lasten. Gebracht op 135.000 fr. 2 - KOOP II tot en met KOOP IX; met 4 Ha. 39 a. 55 ca. gras en land. Gebruikt door Prosper Dcbeuf, voor 18 naeenvol-gend-e jaren, ingegaan den 10 October 1941, mica 3.500 fr. Jaars boven de lasten en brandver zekeringspremie. Slechts gebracht op 300.500 fr. 3. - KOOP X tot en met KOOP XX: groot 83 a. 08 ca. Gebruikt door ver scheidene zond-er geschreven pacht- voorwaaxd-sn. Gebracht op 175.000 fr. 4. - KOOP XXI en KOOP XXII. Ten overstaan van den H. Vrede rechter van 't kanton Torhout. (379) Wie ons per brief inliehthigen vraagt, gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A. T. D. is Adres Ten bureele. Gelieve U dus te wenden tot ons Redaclieburccl. paar schoone bruine lrdereu Dames- botten, Nr 38, zoo goed ais nieuw, alsook Pick-Upp met 27 Platen, r.an g-cnadigen prijs. Bij Gerard Vardcn- busschc-Dcbs-ar, Steenstra!» 33, Woes ten. (34S) pemerque, draagvermogen 3.009 kgr., 1 zonder banden. Veurnestraat 12, Poperinge. (201) pcmorque, draagvermogen 1.0CO kgr op nieuwe banden. Veurnestr. 12, Poperinge. (202) lachtstoof, in goeden staat. Belle- straat 2, Vlamertinge. (C.95) Cchoenmakersnaaimachicn Singer in goeden staat. A.t.D. (387) Üoeveelheid Prinses-Boenen, zender draad, voor den inmaak. Doorn straat 8, Poperinge. (C.93) Cchoonc Drichoekkcnkenstocf, in goe den staat, aan vooxdeelige prils. G. de Stuersstraat 27, leper. <388> lachtstoof met oven, in goeden staat. Nieuwste. 1, Nicuwkapeli-e. (389) pianos, m:t waarborg 5 tot 10 jaar. Noordstraat 14, Veurne. (V.58) Oteekliar, in goeden staat. Adres ter drukkerij. (C.107) plektrische Cu'sinièrc, 220 volt, met 5 platen en 2 ovens. Veurnestr. 30, Elverding-e. (442) Diljartl, met toe-be-hoerten, tn '/eer goeden staat. A.t.D. (443) ■yieeschkuip, alsook Botermijn, in goeden staat. Bij Jer. Louwarie, G-ejizak 20, Leis"ie. (444) gekwame Elektrlekers volledig cp hoogte van Mcntage en elektri sche motortn. Goed loon. Bij Stevens Gebroeders, 7 Vanden Pe-ereboom- plaats, Iep:r. (352) JJeftige Keukenmeid, voor huishou den bij twee Dames te Gent. Goe de kost en goed loon. A.tD. (355) Hferkvrouw, 4 a 5 da jen per week. Te Poperinge. A.t.D. (357) £jcede Boerenmeid, kost en inwoon, goed loon, zco mogelijk kunnen de wat Franseh sproken. Castri- qu-s-Leurid-an, 10, Pctit-Pont, Plceg- stoert. (392) Twee volle Kleermakersgasten, bij Prins», Pepers Ir. 9, Pop. (C.91) Goede Meid, 18-25 jaar, reeds gedimd hebbend. Te Poperinge. Adres ter drukkerij. (C.98) Vrouw van zekeren ouderdom, c-m alleenwonende Vrc-uw te halpen. Heel kTistelijk. Gesloten huis, kort en inwoon. Goods voorwaarden. In gemeente rond Poperinge. Adres ter drukkerij. (393) Meid, voor eiiï werk. Goed Icon. Kost en inwoon, Rijselstraat 15, Meenen. (C.102) jj>akkersgast, 18-25 jaar, uit christe lijke familie, liefst vrij van mili tairen dierst en reeds co stiel ge weest. Goed oom Bij Jul. Vamtomme- H.auwe, bakker, Rocselarsstraat IC7, Izegem. (445) Werkvrouw, voor 3 halve dagen per week. Jcs. Acke. Dikke buschstc en - weg 136, leper. - Tel 142. (446) Jreerjongen, 17 jaar, lirfS: van Pope- ring?, om te helpen in bakkerij. Adres ter drukkerij. (C.1C4) JJeftige Meid, minstens 18 Jaar, voor alle huiswerk, een weinig keuken werk. Hoog loon. - Vanbrareteghem Antoan, Doomikwijkstraat 23, Kort- rijik. (447) Uerlijke Meid, om in huishouden te helpen. T? Poperinge. Adres ter drukkerij. (C.105) /"•hauffcur-Mecan'cien, liefst vcya- geur bij ijzerhar.dclar-r of vcor veloartikeis in "i groot. A.t.D. (399) gediplomeerde Naaister, vraagt huis werk voor winkels, voor hét ver vaardigen van mantels, khedexen, kostuums, roks en bloezen, enz. Adres ter drukkerij. (C.91) Juffrouw, als bediende in handelsbe drijf, op d-e hoogte van dacty'o- en stenographi-3. A.t.D. (C 89) r\acty!o, Vlaamsch en Fransoh, 21 J. oud, rond Veurne, De Panne, Po peringe. A.t.D. (C.103) Man, 58 jaar, m-et goede gezondheid, zeer g-oed-e getuigschriften, enz., als binnenkn:chit of nachtwaker of dergelijke, liefst met volledig in woon. Schrijven onder cijfer 456 ter drukkerij. (453) Ponden Dames-Polshorloge, op tram Veurne-Watou. Terugbrengen aan Mej. Doqueksa-, Bcveran-a.-d.-IJzcr, Dorp, tegen goede fcriconing. (429) Takentasch (serveltte)bevattende verzekertngspaplcren. tusscben Wa tou en Groote H-oerlijkhede. Terug te brengen tegen -goede bclconing bij J. V., Boeschepestr. 50, Pop. (450) Goedgelegen Woonhuis met maga zijn, dienstig vcor allen handel. Adres ter drukkerij. (448) Welgelegen Woonhuis met werkhuis, dienstig voor schrijnwerker-meu belmaker of dergelijke. A.t.D. (443) «BBSBBBflflBBHBBBBBIBDËBBBX Ben warenhuis utt de hoofdstad zoekt om breiwerk aan handige krach ten tegen, goed loon toe te vertrou- wen. Vragen, naar Inlichtingen, tn voorwaarden sturen ter drukkerij on-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6