De Gouwdag van het M. V. K. A. De Economische Eenheid van Duitschland DE WEEK IN ONS LAND De boog bleef niet gesponnen te Roeselare Wet op de Oorlogsschade van Regeeringswege ingediend S KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN BENZINE VRIJ op 1 September De Oorlogsschade De Nationale Arbeidsconferentie De Tramstakingen De Ï!ras%ist€8kin$g: algemeen in BeSgi^ I BESTUUR EN REDACTIE: PRIJS PER Nr: 2 FRANK JAAR. N* 11. Prijs voor 'i Abonnement: EEN NIEUWE VLAAMSCHE BISSCHOP MGR ANTOON DEMETS VAN GELUWE Schitterend geslaagd Z. E. Mgr In aanwezigheid van Lasnirey KATHOLIEK LEVEN ALLE LANDEN VERLANGEN VREDE UITGENOMEN RUSLAND verklaart M. Hoover. BUITENLANDSCH OVERZICHT Volledige schadeloosstelling voor kleine bezitters DE UNIE DER OORLOGSGETROFFENEN VAN BRUSSEL VRAAGT ALGEHEELE SCHADEVERGOEDING GEWELDIG ORKAAN OVER HET KANAAL BRIEF UIT BRUSSEL ROND HET PARLEMENT REUZENBOMMENWERPER MET 25.000 KM. VLIEGBEREIK EEN MILLIOEN HUIZEN VERNIELD TIJDENS DEN OORLOG IN FRANKRIJK - ZATEKDAC 17 AUGUSTUS 1946. zj iü p Gasthuisstraat 19, v T elef uonnunimer POPERINGE 9. Postcheckrekcning Sansen Gebroeders 47.63.60 POPERINGE WEKELIJKSCH ESSE Men abonneert zich op alio poj}- kantoren van 't land, of bij SANSEN GEBROEDERS Gasthuisstraat 19, POPERINGE Postcheckrekening 4763.60. 5 Tot Nieuwjaar 38,fr. #®BE$S32S3®l!KÏÏS8ï$3^u^ llllllllllllllilllilüllllllllllllllllllilliil Heel de buurt stond overeind; en dagen lang. Kermis! Geen kermis meer als vroeger. Men gaat overal meê met «zijn» tijd. Zoo is het met de mode en zoo is het met de kermis. Ik weet wel en gij ook nog hoe t vroeger was. Moeder moest een dag lang taarten bakken; want voor de overkomstewas dat toch het bijzonderste; en de ker mis duurde maar twee dagen, 's Zondags was er volk en den Maandag idem. Na den noen, 's Zondags, speelden we de «vest» uit en gingen lanterfanten in de lochting, geraakten aan de kaart, gingen in den laten namiddag tot aan de plaats en de jongens zwierelden of mochten een paar keeren meêtoeren op den peerd- jesmolen. Den Maandag gingen we naar den Dienst en bleven plakken op de plaats tot rond den middag. Na den noen was het herhaling van den Zondag namiddag en... uitgekermist! Dat was de kermis. Nu is 't wat anders. Den Zater dag avond worden de luidsprekers vastgemaakt aan de palen van de elektrische leiding en... 't be gint. Voor een paar dagen muziek dat uw oor en tuiten; het schijnt dat het jong volk dol is op die muziek. Ik kan 't niet helpen maar de... katten maken ook zulk muziek. Een velökoers! Ge kunt U toch geen kermis meer indenken zon der velokoers. Maar die is zoo typisch-Vlaamsch geworden dat het echt zonde ware moest men die afschaffen. Zonder die koers kan 't nergens kermis zijn. Bij ons was het den Zondag! Na den noen waren we reeds op weg. Gedaan met dat lanter fanten in de lochting! Heel de gemeente staat te kij ken, want die koers is de groote gebeurtenis. De schooljongens kennen den naam van al de renners die ingeschreven zijn; en staan bewonderend te kijken naar de commissarissen en naar de hooge heeren die in auto ge komen zijn om de koers te re gelen en te volgen. Het uurwerk wordt bovengehaald om uit te rekenen hoeveel tijd er noodig is om een ronde af te leggen en de echte weten op 't nippertje af wanneer de eerste aan de eind meet zal toekomen. De strijd wordt gevolgd met passie, onze menschen leven dien strijd meê, se wakkeren de renners aan, mon teren op, klagen meê met de suk kelaars die om een bandbreuk moeten opgeven. De duiven doen meê aan de kermis groote vlucht; en ook hier wordt berekend en gecijferd; uit andere gemeenten kwamen de duivenmelkers op, een kermis- vlucht was 't Immers en geen klein bier! Den Maandag, in de kerk, naar eude gewoonte, heel de parochie! Ons volk vergeet niet dat, als 't kermis ls, de parochianen die weggingen voor... goed ook hün deel In de kermis verwachten, het eenlge bovendien wat we nog geven kunnen: een gebed. Men moest ons waarachtig zooveel niet komen zagen over... saamhoorig- heid alsof dat iets nieuws was voor ons; 't zit er ingeboren ën ingemetst in ons volk. Maar 't was dees jaar niet uit den Maandag. Betaald verlof, zeiden de bu ren. De eeoe bleef t huis om te prutsen, een andere trok er op z'n eentje uit per fiefc? om een makker te bezoeken uit den sol datentijd, een ander was naar de Kempen, naar die boerkes bij wie hij weken lang... gelegen had in '39. Maar er waren ook... georgani seerde reizen. We reizen om te leeren», zei Fiel, die bestuurslid is van de K.W.B... We kennen niet eens ons eigen landje en 't is maar een schorte groot. Dees jaar was 't naar Gent en Antwerpen; en Fiel gerocht niet uitgepraat, over St-Baafs en O. L. Vrouw, en 't museum en de Schelde!... on der bevoegde leiding, zei Fiel! Dan was er nog een feest ge weest voor de K.A.V., een echt moeder- en kinderfeest. 't Hing aaneen lijk de schakels van een keten! Heel de parochie had 't werk neergelegd voor een week; zelfs de boeren deden maar precies 't noodige werk. Slechter daar waar de kermis precies te mid den den oogst valt... Me dunkt dat ze daar de kermis zouden moeten verzetten. Nieuwe tijd en nieuwe metho den en nieuwe mode! en andere kermisviering. Ik heb hier en daar een prut telaar ontmoet die dat alles ver keerd vond... «de oude liedjes zijn de„ beste Och kom! Men had beweerd dat het dorp vol drinkebroers zou loopen, een week lang! De oude praktiekenwaren na tuurlijk weer bestoven, maar van drinken en labberen was geen spraak. Familiebezoek, een uit stap, een gezamenlijke reis om te leeren uw eigen land kennen een feest voor de families, een paar dagen om aan huis of loch ting bezig te zijn... een week ont spanning... een week U vrij ge voelen, een week niet meer in 't alledaagsche gareel loopen, wie heeft er geen deugd van? De kermisweek mag er zijn. En wanneer door K.W.B. of K.A.V., wanneer door, de jeugdgroepee- ringen die betaald-verlof-week nog beter zal georganiseerd wor den zoowel te lande als in stad; dan zal die week daar liggen als een klein paradijs in het vlakke eentonige leven van 4eder dag. Dan pakt men na die week die dagelij kschen last gemakkelij ker op. We hoorden vroeger dikwijls zeggen en herhalen: «De boog mag niet altijd gespannen zijn. Maar voor het grootste deel van onze menschen bleef hij niet te min toch... gespannen. De oude kermis ls versleten... is 't jammer? De velokoers moet blijven in de kermisweek. Maar die nieuwe kermisweek? 't Is niet alles slecht wat de nieuwe tijd aanbrengt; bij lange niet! PÉ VLAEMYNCK. Uit alle hoeken van Westvlaande- ren waren Zondag jh een duizendtal leden van het Manoenverbond voor Katholieke Actie naar Roeselare ge komen om er in het Klein Seminarie «ten gouwdag van het M. V. fC A. bij te wonen. In de kapel van het Klein Semi narie werd de dag ingezet met het bijwonen van een H. Mis, waarna te 10 uur de verschillende sectie-ver gaderingen ingezet werden. Alle be langrijke problemen van het oogen- bük stonden op het programma: radio, pers, film, zedenadel, school, gezins actie, middenstand, landbouw, werk nemers en werkgevers. Vooraanstaan. de sprekers vielen verschillende in teressante problemen aan, zooals; ac- tueele toestand op het landelijk raölofront, persdocumentatiecentrum van het mannenverboed, algemeen® film-actie, huidige toestanden en vooruitzichten voor schoolactie, macht van de gemeentebesturen inzake open bare onzedelijkheid, behoud en ver spreiding van den christelijken geest ln den Middenstand, gezinsactie bij de landbouwers, herkerstening van den arbeiderstand en de K. W. B., Katholieke en sociale actie en K. A. DE ALGEMEENE VERGADERING In den namiddag werd de alge meen® vergadering gehouden in de zaal Patria. Een 500-tal mannen van bet M. V. K. A. vulden de zaal. Op het podium hadden o.m. plaats genomen: Z. E. Mgr Lamiroy, bis schop van Brugge, Z. E. H. Kan Du bois algemeen proost van het Man- nenverbend, Z. E. H. Kan. Brys, na tionaal proost van liet A. O. W., E. H. Kindt uit Roeselare en Hr Jo zef Laga, leider van het Mannenver- txxnd die aan alle aanwezigen het wel kom woord richtte. De eerste spreker was de jeudige h. Rik Vemeire, die het thema: Man nen in de branding, behandelde. Dr Laga gaf vervolgens lezing van ten huldetelegram dat namens het Maninenverboiid aan Koning Leopold III zal vei'zonden worden. Een da- Verend applaus beaamde dit initiatief. Als tweede spreker kwam Z. E. H. Kan. Dubois aan de beurt. In een kernachtige rede gaf hij de opdracht vair morgen mede aan de manmn- verbonders. Na de wereldschokkende gebeurtenissen is de wereld aan het Zoeken naar de verkeerde grondvesten voor de maatschappij van morgén. Het Duitsche heidendom vin F elite en vert gep'.ratst tegenover kv b houwing met Het Marxisme kan nooit de le vensvreugde geven. De taak van, het M. V. K. A. is tweeërlei: Zij hoeft eerst en vooral hulp te verleenen aan de kerkelijke hiëarchie, het moet ook oie integrale katholieke levensbe schouwing stichten. Dit is mogelijk door een nieuw katholiek gemeen schapsleven. Wij behoeven een staatsleven dat God erkent, waar de vaderlandsliefde als moreele plicht geldt. Tot slot sprak nog Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge. Hij wijst erop hoe alles thans in gericht is op verkeerde basissen, hoe alles ingesteld is op een proclitisch heidendom. Het mannenverbond is het resul taat van de Jeugdbewegingen. Het doel van de Jeugdbewegingen is juist mannen te leveren die doordrenkt zijn van den christelijken geest en die op elk gebied lichtbakens zijn die de anderen brengen naar het licht. De vergadering werd opgageven na het gebed en geestdriftig zingen van het Pauslied, den Vlaamischeni Leeuw en het Nationaal Lied. DOM LOU TSENG TSIANG, GE WEZEN EERSTE-MINISTER VAN CHINA, GEWIJD TOT ABT VAN ZEVENKERKEN Zaterdag 10 Aug. jl. werd in de Abdij van Zevenkerken op plechtige wijae Dom Lou Tseng Tsiang, gewe zen Eerste-Minister van. China, tot Abt van voormelde abdij gewijd. Na Eerste-Minister van China te zijn geweest, trad Pierre Celestin Lou Tseng Tsiang in 1927 in hi:t klooster te St Andries. In 1936 werd hij tot priester gewijd. Talrijke kerkelijke en burgerlijke personaliteiten woonden de plechtig heid bij, o.m. Mgr Cento, de Pause lijke Nuntius in België, Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, Chineesche hoogwaardigheidsbekleeders, de Gou verneur v-an West- Vlaanderen, enz. MEER DAN 100 PRIESTERS IN GEVAAR IN CHINA In de Chlneesche provincie Sjan- toeng bevinden zich 100 Katholieke Priesters, waaronder Belgen, Polen, Yougo-Slavm en Hongaren, in het grootste gevaar vanwege de Chinee- sche communisten. Zij werden er uit him hospitalirn verjaagd, alsmede hun zieken. Meestal werden zij tevens aangehouden. MGR ANTOON DEMETS, De pas benoemde Missiebisschop als Hoofdaalmoezenier van het Belgisch Leger in Congo. Zooals wij meldden veertien dagen geleden zal de Bisschopswijding van den pas benoemden Missiebisschop Mgr Antoon Demets plaats hebben in de Redemptoristenkerk St-Jozef te Brussel, op Zondag 24 Augustus, feest van St Barthotomaus. Behoudens bijzondere schikkingen van den Paus wordt een Bisschopswijding altijd op een Apcoielfeest gehouden. De Wijbisschop is: Zijn Eminentie Kardinaal Van Roey; de Assistenten zijn: M'gr Lamiroy, Bisschop van Brugge, omdat de nieuwe Bisschop uit dat bisdom oorspronkelijk is, en Mgr Cuvelier, Redemptorist, rus tend Apostolisch Vicaris van Matadi, Belgisch Congo. Wij bieden Mgr Demets onze beste gelukwenschen aan, alsmede aan zijn achtbare Familie. M. Hoover, gewezen' Voorzitter der Vemenigde-Staten, komt te verklaren, in een voordracht die hij hield in een vergadering voor werklieden te Salt Lake City, dat de sovjetische vijfdu colonnein alle streken der wereld wanorde zaait om aan Rus land toe te laten zijn positie te ver sterken. Hij bezocht in de laatste tijden veel land):m en kon bestatigen dat daar omtrent overal er meer vrees heerscht dan vertrouwen. Er bestaat ten dage een algemeen verlangen naar vredp,zegde hij, uitgenomen in Rusland»; erbij voe gend: mijn indruk is dat Rusland obstructie voert om tijd te winnen en tot uitschakeling van alle nlet- communistische elementen. t* Mochten die woorden de oogen openten in andere landen en bij ons en doen inzien dat allen die het met het algemeen welzijn goed meenen, moeten samenwerken tegen de communisten. DE BESLISSINGEN VAN POTSDAM Terwijl men te Parijs ellen lange discussies houdt over de procedure die zal gevolgd worden bij de besprekingen der vredes verdragen die door de Vier Groo- ten werden opgesteld en waar over zij toch het laatste woord zullen spreken, onverschillig wat de kleine landen ook inbrengen, zijn er sommige gebeurtenissen die van veel grooter belang zijn alhoewel zij blijkbaar minder in het middenpunt van de belang stelling staan. Zoo zijn daar de Palestijnsche kwestie; de voortdurende strijd tusschen communisten en Kuo- mintang in China; het pro bleem der Arabische landen; de volledige emancipatie van Egypte, Indië, enz..., enz... Zoo is daar ook het vraagstuk van Duitschland, niet alleen van Duitschland als politiek gegeven, maar ook van Duitschland als groepeering van zooveel millioen menschen, die al zijn ze ook dui zend keeren onze vijanden ge weest, toch leven moeten. Er werd in dat verband nu op de conferentie van Potsdam tusschen Stalin, Roosevelt en Churchill overeengekomen dat Duitschland als een economische eenheid zou worden behandeld, niettegenstaande het feit dat het in vier verschillende bezettings zones zou worden ingedeeld. Dat wil zeggen dat de kolen uit het Ruhr gebied (Britsche zone) over geheel Duitschland zouden kun nen verdeeld worden, terwijl het graan uit Beieren (Amerikaan- sche zone) of uit Oost-Pruisen (Russische zone) ook aan de in woners onder Engélsche bezetting zou ten goede komen en dat de wijn uit de Fransche zone tegen het ijzererts uit de Russische zou kunnen verwisseld worden. Maar wie nu denkt dat de Russen dit accoord onderhouden is er nevens. Zij hebben heele dagen den mond vol over de be slissingen van Jalta en Potsdam, maar, terwijl ze die door ande ren willen doen onderhouden, gaan ze hun eigeri weg. Te Pots dam werd beslist dat Duitschland politiek verdeeld en economisch één zou zijnmaar zij jagen de Duitschers op naar de politieke eenheid terwijl ze het land eco nomisch verdeeld houden. Met hun gekende lankmoedig heid hebben de Angel-Saksers dit maandenlang verdragen, maar toen werd het hun te bar. Zoo deed Amerika dan vóór een paar weken het voorstel hun eigen bezettingszone met die van Fran- 'strhèn en "Enyvisehen te vet smel ten. Dit voorstel werd verleden Maandag in het Britsche Lager huis besproken en op rapport van Mr Noel Baker goedgekeurd. Vit een verslag van de Britsche parlementaire zending in Duitsch land blijkt immers dat de toe stand daar zeer spoedig moet veranderen gezien den ernsti- gen staat van ondervoeding en de scherp stijgende kindersterf te Alhoewel de bevolking in de Amerikaansche zone nog ver van in een luilekkerland leeft, toch zijn de rantsoenen er hooger dan in de Britsche en een deel hier van zou in de toekomst ook aan de Duitschers uit het Engelsch gebied ten goede komen. EEN OF TWEE DUITSCHLANDEN? Alhoewel de maatregel vooral economisch bedoeld is, zal hij toch hoogstwaarschijnlijk een grooten politieken terugslag heb ben die misschien van aard is om de politieke aardrijkskunde van Midden-Europa in de toekomst te beïnvloeden, zooniet te bepalen. Het ligt zeker in de bedoeling der Amerikanen dit voorstel van de versmelting der zones ook aan Rusland te doen, maar men mag vrij aannemen dat de Sovjets hierop zullen weigeren. En wel Door n Le Drapeau Rouge werd medegedeeld dat Hr Terfve, onze communistische Minister van Weder opbouw een wetsvoorstel op de oor logsschade vergoeding weid neerge legd op het bureau van de Kamer. Naar voorncemd blad zou dit ont werp om. volgende regelingen voor zien: De schade die geleden werd door geteisterden waarvan het patrimo nium op het cogienblik van het on geval 500.009 fr. niet overschreed, zal volledig vergoed wonden op grond van de waarden van 1939 vermenigvuldigd met een verhoogongscoëfficlent dat zal afhangen van den prijs van den wederopbouw op het oogenblik dat deze geschiedt. De prijs z»l bepaald worden door een nieuw te stichten Nationale Cen trale van den Wederopbouw. Voor de minder begoede getelstsr- den zal geen rekening gehouden wor den niet een sleetooëfficiënt. Dc ge teisterden worden in vier ca tegorieën verdeeld. De eerste is die welke volledige schadeloosstelling zal genieten. Dc laatste die der luxe hui zen die geen schadevergoeding zullen ontvangen. Dc vergoeding van het mobili-er zal berekend worden op grond van een type-mobilier. Wat de nijverheids- of handels- stocks betreft, zullen de schadever goedingen vastgesteld worden cp grond van de verklaringen die op het ooger.blik van het ongeval weiden ingediend. Da schade die hst gevolg was van de aanhouding of het in hechtenis houden der politieke gevangenen, zal eveneens als oorlogsschade volledig vergoed worden. Do geteisterden der eerste catego rie zullen binnen da drie jaar vanaf het uitvaardigen dsr wei credieten kunnen bekomen tegen 2 t.h. Deze zuil an uitsluitend aan den wederop bouw of den aankoop van een nieuw soortgelijk goed, voorbehouden blij ven. Verder wordt het den geteisterden ten strengste verboden zijn recht op schadevergoeding af ite staan, «o» Op aanvraag van de Unie der Ge- teisterden. van Brussel en omstreken, heeft de Gemeenteraad van Evere den wensch uitgedrukt het Parlement een wet te zien stemmen, welke aan de geteisterden algeheele schadever goeding verleent. Dat is maar rechtvaardig cn rede lijk ook. Wii3' schade geleden heeft, moet vergoed: worden; en wie geen schade geleden heeft, moet helpen be talen, in verhouding der mogeljik- heden. Geteisterden vragen geen kasteele.i, maar hun huis en werkplaatsen te rug, om hun gezin te herbergen en er voor te werken. Niemand zal daartegen opkomen, op voorwaarde dat alles rechtvaardig en eerlijk geschiede. De Ministerraad heeft Woens- g= I dog jl. besloten dat d© dlstriiöu- gj tie vain benzine met I Se.pt/em- §1 ■ber vrij komt. om de volgende politieke redenen: 1. - Economische versmelting der zones beteekent in feite het opheffen van het ijzeren gordijn dat thans Europa in tiveeën snijdt. Door de handelsbetrekkin gen die zouden ontstaan zouden inwoners van weerskanten over die fameuze grens komen en zou het dra in geheel Duitschland bekend zijn hoe het er achter het ijzeren gordijn aan toe gaat. 2. - In de Russische bezettings zone is er broodgraan genoeg daar de bevolking er zeer dun is. Op die manier kan Rusland er nog veel weg slepen en ze doen dit liever dan ze af te staan aan de Duitschers uit West- en Zuid- Du'tschland. 3. - Zoolang de rantsoeneering slechter is in de Westelijke zones dan in de Oostelijke, kunnen de communisten de Duitschers wijs maken dat het commimisgne de redding kan brengen voor hun honger en miserie. 4. - Zoolang er in de Weste lijke zones eten tekort is moeten de vrije democratieën zelf eten van overzee aanvoeren wat groote onkosten met zich meebrengt en aan de Angel-Saksische en Fran sche belastingsbetalers heel wat kost. 5. - Daar Rusland zelf kolen genoeg heeft en de rijke indus triecentra van Silezië bezet heeft, kan het voort zonder gelijk wat uit het Ruhrgebied. De Engel- schen moeten die industrie ech ter op gang zetten om hun eigen invoer er mee te betalen, wat dan aan de Russen de gelegenheid geeft om te schelden dat de An gel-Saksische trusts weer heel de wapensmidse van Duitschland in gang hebben gezet. Daarom moeten de Russen van geen economische versmelting toeten. Daaruit volgt dan echter een zeer gewichtige gevolgtrekking indien de Russen niet willen mee doen, en de Westelijke machten leggen het Amerikaansche voor stel wel ten uitvoer, dan staan we in feite voor een soort ver deeling van Duitschland. De Engélsche pers heeft zich dan ook tijdens de jongste dagen n, st dit probleem ernstig bezig gehouden. Sommige bladen zooals het beroemde weekblad The Economistzagen hier groote toekomstplannen en o.m. een practische mogelijkheid voor een toenadering tot Frankrijk. The Economistmeende inder- dcad uit de jongste rede van Ge- n raai' de Gaulle te Bar-le-Duc e uit die van Ministerpresident dffault op de opening van de vredesconferentie te kunnen uit maken, dat Frankrijk ji'>£ langer meer stug vasthield dun haar eisch van een politieke afschei ding van Rijn en Roer van het oude Duitschland. Hoe schoon die vooruitzichten ook mogen geweest zijn, ze heb ben niet lang geduurd, want vóór enkele dagen heeft de Fransche regeering bekend gemaakt dat zij op het Amerikaansche voorstel niet ingaat. Daar hebt ge weer dien nood- lottigen invloed van de commu nisten en den grootheidswaanzin op de Fransche buitenlandsche politiek. Rusland is er tegen, dus ook Frankrijk dat voor een groot gedeelte onder de plak ligt van Maurice Thorez, leider van de Fransche communistische partij. Van de tioee Duitschlanden zou dus geen spraak zijn. Er zouden er drie zijn. FRANKRIJK ZAL MOETEN BUIGEN OF BARSTEN Hoezeer Frankrijk zich echter ook verzet tegen de Britsch-Ame- rikaansche plannen, toch zal het moeten buigen of barsten indien de Angel-Saksers dit willen. Dit is gemakkelijk te begrijpen wanneer we even willen naden ken. Frankrijk zit in zeer slechte papieren. Het is geruïneerd en bijna uitgestorven. Om er weer boven op te komen heeft het in de Vereenigde Staten een mïl- liardenleening aangegaan. Lee- nen is echter goed, maar men moet ook kunnen terugbetalen. En om te kunnen terugbetalen moet Frankrijk zijn plan Mou- netkunnen uitvoeren(Dit is een productieplan door Minister Mounet uitgewerkt.) Daarom moet het kunnen uitvoeren en dus eerst en vooral kunnen voort brengen. Om nu te kunnen voortbrengen moeten de fabrieken draaien, moeten er dus veel kolen zijn. Nu is het uiel zoo dat Frankrijk reeds méér kolen voortbrengt dan zulks vóór den oorlog het geval was, maar tezelfdertijde heeft Engeland zijn kolenleveringen, ivegens eigen tekort, aan Frank rijk moeten stopzetten. Frankrijk eischt dan ook - als zijn deel in den buit van de overwinnaars meer kolen uit het Ruhrgebied. Maar... maar... intusschen moet Engeland zien dat er in zijn be zettingszone kan geleefd worden. Daarom moet de industrieele voortbrengst verhoogd worden en moet er iets uit Duitschland wor den uitgevoerd om den invoer van levensmiddelen te kunnen betalen. Voor beide zaken nu heeft het dringend de kolen van het Ruhrbekken noodig. EEN ENGELSCH STOOMSCHIP DOOR ZIJN BEMANNING A'ER- LATEN Dinsdag morgen heerschte ei:n echt orkaan ovi:r Engeland en het Kanaal, dit voor de tweede maal in een maand. Aan den oogst en aan de scheep vaart werd veel schade aangebracht. Hot Britseh© stoomschip «Kedah van 2.500 ton werd in het Kanaal door zijn bemanning verlaten en deze kon zich redden, na een dramatisch strijden tegen da golven. De wind bereikte 120 km. per uur; ln Kent wei-den overal boomen uit gerukte Het is dan ook duidelijk. In dien Frankrijk wil leven, dan moet het Duitsche kolen krijgen, maar indien Engeland zijn veto stelt, dan gaat de Fransche eco nomie ten gronde. Zoo kan En geland tenslotte Frankrijk dwin gen de Britsche en Amerilcaan- sche politiek te steunen. Het is dan oolc misschien langs dezen weg dat Frankrijk tot inkeer zal komen. Wat er ook van zij, twee zaken zijn van nu af aan duidelijk: 1. - Door hoogmoed en commu nistische:;i invloed ivordt Frank rijk er steeds toegebracht een an dere politiek te voeren dan En geland en Amerika. Daardoor heerscht er in West-Europa een onoplosbare malaise, waardoor el- ken opVoei van het Westen wordt tegengehouden. 2. - Indien men Frankrijk er kan toe brengen het Amerikaan sche voorstel te aanvaarden, dan zou het Ruhrbekken, ingescha keld op een geordende West- Europeesche economische ruimte, een zegen worden voor geheel het oude avondland. Niet eerder trouwens dan dat alle landen van West-Europa tot een ernstige samenwerking zullen gekomen zijn, zullen we hier een nieuwen welstand kennen. Daar voor moeten Frankrijk en Enge land in de eerste plaats overeen komen, maar indien Frankrijk dit voor 't oogenblik niet kan omdat het eenigszins aan Mos kou onderworpen is, zou England nu het dit kan niet mogen aarzelen Frankrijk het mes op de keel te zetten. Wij hopen dat het Groot-Brit- tanië aan den noodigen moed niet zal ontbreken. V. WESTERLINCK. DE OORLOGSSCHADE Vooraleer die Senaat in verlof ging heeft hiji Dinsdag nog een laatste ver gadermig gehouden. De zitting was hoofdzakelijk gewijd aan de bespre king van het wetsontwerp waarbij de wat van 15 December 1937, op de gel delijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdiigen dood werd gewijzigd. Dit ontwerp werd eenparig goedgekeurd, doch niet zonder dat wij een plezant dispuut hadden meegemaakt waarin dhr Jauniaux (socialist) herhaalde, lijk den communist Glineur onder brak om hem zijn demagogie te ver wijten. Nog een die begint klaar ite zien. Op dezelfde zitting drong dhr Ran se (C.V.P.) echter aan opdat zijn wetsontwerp op de oorlogsschade nog vóór het verlof in overweging zou worden genomen. Dit is niet gebeurd omdat Minister Terfve ook juist zijn ontwerp op de oorlogsschade heeft neergelegd, en een regeeringson/twerp heeft altijd den voorrang. Over dat ontwerp Terfve nu ma- ben de communisten groot misbaar, maar ook dit is een stuk demagogie dat vermoedelijk den duur der hui dige regeering niet' zal overleven. In politieke kringen hoort men inder daad de zeer gegronde opmerking dat het zeer gemakkelijk is sommigen voluit hun oorlogsschade uit te be talen wanneer men het overgrote ie deel der geteisterden geen centieme toekent. Men is het er wel over eens dat de minsttoedeelden het hoogste procent moeten uitbeiiaaldi krijgen, maar de eenen niks en de anderen alles mist elke rechtvaardigheid. Sommige personaliteiten geven dan ook als hun meaning te kennen dat dit ontwerp met partijpolitieke bere keningen werd neergelegd. Iedereen DE HUISHOUDELIJKE WEDERIJITRUSTING KOST 5 MILLIARD Bij de bespreking van de Begroo ting voor Arbeid en Sociale Voorzorg ward door Minister Trcclet medege deeld dat het Nationaal Fonds voor Wederuitrusting tot dusver 1.868.000 titels heeft uitgedeeld. Ten bedrage van 5 milliard. Einde Mei waren hiervan 1 1/2 milliard frank gevalideerd nl. 840 miliioeh-.voOr textielproducten, 340 milllcen voor schoenen en 251 millioen voor huiss- houdartikelen. DE FAMILIEVERGOEDINGEN Tijdens zelfde bespreking verklaar de Mr Troclet ook dat inzake fami- lievergoedingen voor de weddetrek- kendem al het geld dat in de kassen voor familievergoedingen gestort werd voor familievergoedingen zal gebruikt worden, maar dat de uitvoering van dezen maatregel tijd vergt. DE KAMER IN VERLOF De kamer is in verlof gegaan. De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op 1 Oktober e.k. DE SENAAT EVENEENS IN VERLOF Na Dinsdag jl. nog de wijzigingen te brengtn aan de Pensioenwet, te hebben goedgekeurd, is de Senaat eveneens tot nader te bi: palen datum in verlof gegaan.. STAKINGEN VAN POST- EN TRAMBEDIENDEN ZULLEN DE POLITIEAGENTEN OOK STAKEN? De Brusselsche postmamm/an hebben het werk hernomen, nadat hen be lofte werd afgelged dat zou worden overgegaan tot een grondig onder zoek van de abnormale toestanden inzake de wedden den- postbedienden. Te Charleroi hebben de postman nen. ook een nacht gestaakt. Zondag jl. is nu te Brussel het trampersoneel in staking gegaan. Zulks brengt natuurlijk een heele ontreddering mede in het Brusselsche stadsleven. Een afvaardiging van de stakende tramlieden werd ontvangen op het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, waar verklaard werd dat niet kon worden ingegaan op de ge stelde eischen voor loonsverhocging. De Regeering onderzoekt evenwel den geschapen toestand. Intusschen duurt de staking voort... ein blijft Brussel zonder trams. Een staking van de tramlieden te Antwerpen schijnt eveneens dreigend te zijn. De politieagenten zijn ook niet te vreden en eischen eveneens looinsver- hooging. Dit werd vastgelegd in een dagorde van het Nationaal Syndi- kaat der Belgische politie. Een be slissing wordt gevraagd vóór 1 Sep tember. Moest deze niet bekomen worden dan wijst bedoeld Syndi- kaat alle verantwoordelijkheid af in zake de mogelijke gevolgen, wat hier staking beduidt. ON-EVENREDIGE i VERTEGENWOORDIGING Zooals men weet worden naar onze Grondwet aan de verschillende Ar rondissementen een aantal zetels voor Kamer en Senaat -toegekend naar ge lang de bevolking dier Arrondisse menten. De huidige verdaeling geschiedt nog steeds naar de cijfers vastge steld in 1936 en nooh in 1839 noch in 1946 werd bij de wetgevende ver kiezingen rekening gehouden met de verschuivingen onder de bevolking, wat dus niet strookte met de wets bepalingen inzake de evenredige ver- tegElmwcorddging, Van linksche zijde werd die aan passing verminderd daar aldus meer zetels aan Vlaanderen zouden zijn toegekomen en min aan Wallonië, wat voor de linkschcn zekerlijk scha dend zou zijn uitgevallen. Hieruit spruit dus voort dat een Waalsohe stem machtiger is dan een uitgebracht in Vlaanderen. Om tot juiste verhoudingen te ko men zou de vedeeling der abteis voor de Kamer volgende wijzangen die nen te ondergaan, dit naar bereke ning van het liberale «Laatste Nieuw»»: VLAAMSCHE GEWESTEN Huidig Nieuwe aant. zetels verdeeling Atwerpen 29 31 West-Vlaanderen 22 25 Oost-Vlaanderen 29 30 Limburg 9 II Arrondissement Leuven 7 8 Totaal: 96 105 WAALSCHE GEWESTEN Huidig Nieuwe aant, zetels verdeeling Henegouwen 32 31 Link 24 23 Luxemburg 6 5 Namen 9 8 Arrondisse ment Nijvel 5 4 Totaal: 76 71 STATUUT DER POLITIEKE GEVANGENEN 1.500 Fr. per maand voor elke maand in de gevangenis doorgebracht. Op een persconferentie op het Mi nisterie van Wederopbouw werd uitleg verstrekt omtrent het door de Regee ring ontworpen statuut der politieke gevangenen. Dit statuut zal eerstens de voor waarden bepalen welke zullen moe ten aanwezig zijn om te kunnen wor den aanzien als politiek gevangene. De drie hoofdwaarden zijn: 1. een opsluiting van minstens der tig dagen ondergaan hebben; 2. het voorwerp geweest zijn van zware mishandelingen; 3. ter dood veroordeeld of gebracht werden door den vijand. Aan alle oud-politieke gevangenen zal eersten het «Kruis van den Po litiek gevangene» worden verstrekt. Vervolgens werden geldelijke voor deden voorzien. Aan wie minstens drie maanden gevangenisstraf heeft gehad zal een uitzonderlijke vergoe ding van 1.500 fr. voor iedere maand worden uitgekeerd. Wie tenminste zes maanden ge vangen heeft geze'tm, zal daarenbo ven een bijkomende vergoeding van 3.300 fr. per schijf van zes maanden gevangenis uitbetaald worden per tri mester, ten hoogste gedurende 4 jaar. Deze voordeelen zullen slechts ver strekt worden voor zoover de netto- inkomsen van de betrokkenen niet zekere bedragen te boven gaan, bedra gen welke worden bepaald ln het sta tuut. Een statuut voor de krijgsgevan genen werd eveneens ontworpen, maar de krijgevangenen is slechts 100 fr. per maand krijgsgevangen schap voorzien. BEROEP BIJ WEIGERING TOT AFLEVERING VAN BEWIJS VAN- BURGERTROUW Zoo door een Burgemeester gewei gerd wordt een bewijs van burger trouw af te levéren, mag. voortaan tegen deze v.i gering 'oij den Gouver neur der Provincie door de betrokken personen beroep aangeteskimd wor den. VERIIOOGING DER GEZINSVERGOEDINGEN Woensdag jl. werd Ministerraad gehouden door do leden vara onze Regeering. Br werd oim. besloten over te gaan tot verhocging der gezinsvergoedin gen. Cck tot herziening dier minima- loonen. Besluiten dienaangaande zul len binnen kort verschijnen. Donderdag 15 Augustus jl. hebben de tramlieden over gansch België het werlc gestaakt. Zulks brengt een groote ont- J nrddering teweeg ln het gansche i land. Ook voor ons blad brengt dit i moeilijkheden mede. Wij doen schier het onmogelijke opdat eikendeen tijdig ons blad zou i kunnen ontvangen. Verdere uitleg over reden en verloop dezer staking vinden onze lezers in onzen Brief uit Brussel west dait de regeering BCuyamans het ten hoogste enkele maanden (ande ren zeggen enkele weken) kan uithouden. Dan. zal er geen ontko men imser aan zijn: de C.V.P. zal van de partij zijn. Dam zouden «te communisten er buiten vlieger.. Dar.: - om leggen ze nu rap aoo'n voorstel neer dat niet kan aangenomen wor den, om dan achteraf te kunnen schelden: Kijk eens wat men nu doet! Heit ontwerp THsrfve was toch veel beter.En bij de kleine men schen zal dit oneetwijfeld sacoce hebben. DE NATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE De Nationale Arbeidsooini eren tie is dus weer bijeengekomen. Het eenlge practische resultaat is dat de mém- mumloonien verhoogd warden zooals reeds op de vorige conferentie door het Christelijk Syndicaat geëlscht werd. Voor de rest was er weinig nieuws. Studiecommissies zulten, dut en d«t onderzoeken... we zulten later zjen. Ook den eisch van het A.C.V. dat de kindervergoediingen zouden verhoogd worden werd niiet ingewilligder kwa men alleen, belof ten. Alle deelnemers die we na afiooy van de conferentie ontmoetten ware» alles behalve enthousiast. De confe rentie had werkelijk niets nieuws gebracht, tenzij de vaisteteliing dat de politiek der 10 op v°el punten zal moeten gewijzigd worden, ma er dait ze nog niet het verwachte resul taat heeft afgeworpen., De arbeiders ziullen bijgevolg nog verder geduid moeten oefenen. Uit dit alles blijkt eens te meer dat het economisch vraagstuk niet kan opgelost worden <ioor regeerin- gen die op één poot staan, want ge heel de welvaart van het land ia afhankelijk van de structuurhervor mingen en die kan een linksche re geering niet doorvoeren. Intusschen moet men zelfs vast stellen dat de arbeiders da wacht woorden van hun syndicaten niet al tijd meer opvolgen, zooais thans blijkt uit de tramstakinigeri. DE TRAMSTAKINGEN Sedert Zondagmorgen, reeds biedt Brussel een ongewoon uitzicht. Geen enkele tram rijdt nog. Men had ge hoopt dat het maar tot Maandag avond zou geweest zijn, maar dag aan dag werd <fc staking met een licht hart voortgezet De grieven van öe tnamwaymen: verhooging van de toornen en betere regeling van de werkuren. We zullen nu niet bewenen diat er geen aanlei ding itoe bestond om op die beide punten eenlge verb&tarkrg te vragen, maar het eigenaardigs van het geval 2it hierin dat de linksche partijen altijd geroepen hebben: als de C.V.P. aan de macht komt zullen overal ■wilde stakingen uitbraken. (De C.V.P. hadi natuurlijk hetzelfde kunnen zeg gen en doei:.) Maar nu rijn de link- schen aan die macht en toch zijn er wilde stakingen, want anders kun nen wij het niet, noemen Het kan inderdaad soms noodig blijken een staking uit te roepen om zekere rechtvaardige eischen te doen inwilligen. Het is echter nooit ver antwoord dat die stakmgen de eco nomie van het land in gevaar bren gen. Welnu door die opeenvolgende stakingen: postbedienden, trams, gas fabrieken, ontstaat er in de centrale besturen groote wanorde en in de za ken verslapping en- mindere productie. Het is dan ook vanwege de regee ring onverantwoordelijk dait ze di-en toestand laat voortduren, Ofwel zijn de eischen der tramwaymen gegrond en dan moet ae zien een oplossing te bereiken. Ofwel rijm sw ongegrond of werden de eischen zoover mogelijk in gewilligd, en dan «roet de regeering met vaste hand. durven, optreden en. niet smalend afliggen, aooaïs Minister Troetelt zich tegenover onus uitliet: 't Is een beetje *t seteoen van de werkstakingen Op een oogenblik dat Belgie ar beidskrachten te toort toeft en de »uit- vcerslag» moet gewamnen worden, is elke arbeidsdag die om het even waar verloren gaat eact echte stap ach teruit. Naar verluidt zou de regeering ech ter niet kunnen optexJen omdat de communisten de rtakimgen. onderhou den en dat se- tevens ir* cte regeering ritten. De Brusselsche bevolking- ziet deze staking trouwens met geen goed o»?. Zondag trok men hst zich niet erg aan en Maandag troostte men zich met de hoop dat het 's- anderendaags zou gedaan zijn. Maar vanaf Dins dag kwamen de tongen, en de kritiek tas. Het zijn inderdaad de gewone menschen die er o-ncter lijdienarbei ders en bedienden moeten uren en uren te voet afis-ggen terwijl diege nen die mser geld hebben den eenen taxi na den anderen nemen of op 't gemak met hun eigen auto rond toeren. Daar de eischen in verband met 't toon reeds sedert Maas dag werden ingewilligd' hoort men meer dan één arbeider op zijn langen weg naar huis de trammannen verwijten voor taegvelten die staken omdat ze te lui zijn om ite werken. Zoo gaan de dagen der linksche regeering in lafheid en halve maat regelen voorbij. Haar dagen zijn dan ook geteld, want iedereen geraakt dat spelletje beu. 14-8-46. In de U. S. A. werden tlrans de eerste proefvluchten gedaan mat eer. reuztenbommeniwerpar, de B. 36 welke een vllegbetrcik heeft van 25.000 Km. De stuurvlakkan van dit toestel hebben die hoogte van, een huis met vijf verdiepingen en de reuzen-vliegende vesting B 29 vindt coder een zijner vleugels voldoende plaats. Door dien Framsohen Minister va® Wederopbouw werd madegcdieeld doé in Frankrijk tijdens den oorlog 1 miljoen huizen vernield werden eu dat de totale schade geschat wordt op 4.900 milliard frank. De weder opbouw, verklaarde hij verder, U in»t werk van drie generaties.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1