U.S.A.- Ultimatum aan Yoego-Slavie Amerika krijgt voldoening Spanning op de gevaarlijke punten iegreBBe krijgt acht «lagen t3 om Spanje te verlaten EEM SCHOOLJAAR is voorbij KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN 1« JAAR. Nr 12. BESTUUR EN REDACTIE» PKÏJS PER N's 2 FRANK ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1946. 1 BUfïENLANDSCH OVERZICHT GEMEENTE VERKIEZINGEN uitgesteld EEN KIJKJE ACHTER HET IJZEREN GORDIJN moar hij verdwijnt spoorloos l 1.200.000 BURGERS GEDOOD TIJDENS DEZEN LAAT- STEN OORLOG BIJ LUCHT BOMBARDEMENTEN (Zie vervolg 4* Wadi Sansen Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 9. Postcheck 47.63.60. ABONNÈMEWTSPRIJS VOCE,: 5 Belgie (tot Nieuwjaar) 3G,frank. i Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Jj I Andere landen 3,50 fr. p. week. Door het Waalsch blad «La Meuse» werd beweerd uit goede bron. verno men te hebben, dat de Regoering zin nens Is de gemceoteveTkiezJagen. die regelmatig op 13 October moesten doorgaan, uit te stellen tot den 10 November. Het blad voegde eraan toe dat de C.V.P. met dezen uitstel akkoord ging. Vlaarnsche bladen trokken op inlichtingen omtrent deze laatste be wering en kwamen tot de bevinding dat de C.V.P. ten geenen deele zich akkoord had verklaard omtrent dezen uitstel. Beeld u nu in dat ons tramke in staking ging: ook «ons» tramke! 't Zal wel vijftig jaar zijn dat wij. om hooren ten minste, begif tigd werden met een trambaantje en met een tramtje. Jaren lang voerden Gust je en Louisdat machientje en even goed gekend als de machinist en zijn stoker was Fonsde ont vanger. Van dit drieman schap» hing het lot af van de reizigers en van de pakjes die met ons trammeke verstuurd werden. Dat trammeke en die... drie manschap? Dat groen machientje kende de baan net zoo goed als het peerd van onzen voerman; het stonte regelmatig aan 't Fonteintje en aan tal van andere herbergen en afspanningen! Dit voor 't ge mak van de reizigers en veel an dere redens. 't Wa.s zeer gevaarlijk u op dat trammetie te wagen wanneer ge den trein moest halen, immers ons tram metje was niet haastig, het had zijn tijd! Ik weet niet, *t was alsof we met den slag allen tien of twintig jaar ouder werden! Weerom tuf, tuf, tuf, trager, maar geweldiger. Weerom de stoof, zonder kolen en heelemaal geen licht; vanwege de verdui stering. Ons trammeke bracht den ouden tijd weer... er werd ge dampt, weer op den vloer ge spuwd, de pakken en zakken werden getast en gegooid... 't was immers een... blauwers - tram meke. En 't bleef het blauwers-tram- meke ook na den oorlog! Boven Yoego-SIavië was een Ame- voldoening en Donderdag reeds werd rikaansch zwaar vl kg tuig neerge- aan Amerika's verzoek voldoening ge schoten en de 9 passagiers aangehou- geven, den. Daar dit reeds meer voor gevallen was, zond Amerika een Over den ondergrond dezer zaak ultimatum naar Yoego-SIavië en gaf zie het heel belangrijk artikel Bui- tijd tot Zaterdag om de vliegers vrij tenlandsche Politiek van onzer, me te laten. Yoego-SIavië gaf seffens dewerker V. Westerlutck. al te veel ondervinding van grensincidenten om niet te weten waarop die kunnen ultloo- pen. DE DARDANELLES EN DE GEHEIME DOCUMENTEN Een ander punt waar Russische en Engelsche belangen elkaar in de beenen loopen is het oostelijk gebied van de Middellandsche Zee. Dit gebied is voor Engeland immers van overwegend belang omdat het Kanaal van Suez Groot Brittannië's imperiale rou teis naar haar rijkste kolonie: Indië. Tot nu toe werd de scheepvaart door de Dardanellen geregeld door de Conventie van Montreux die mede door Frankrijk, Enge land, Rusland, Japan en Turicije onderteekend was. Alle handels schepen mochten er vrij door, maar in oorlogstijd was Turkije, op wiens grondgebied de zee- ëngte gelegen is, de eenige be waker er van. Wat het afsluiten van de Dar danellen voor schepen van oor logvoerende mogendheden betee- kenen kan, weet Engeland best uit eigen ondervinding toen Tur kije. tijdens den eersten wereld oorlog aan de zijde van Duitsch- land vocht. Nu Rusland echter zijn impe rialistische klauwen over de we reld wil uitslaan vindt het deze bepalingen, die practisch zijn Zwarte Zeevloot kunnen lamleg- gen, natuurlijk ondragelijk. Het heeft dan ook de Conventie van Montreux opgezegd, nadat het, een goed jaar geleden, een einde gesteld had aan zijn vriend schapsverdrag met Turkije. Sedert een jaar ook eischen de Sovjets, met regelmatige tus- schenpozen, de Noordelijke pro vinciën Armenië-Kurdistan) van Turkije voor zich op, en thans stellen ze voor dat alleen de oeverstaten van de Zwarte Zee over het statuut der Dardanellen zouden beslissen, en dat de ver dediging ervan door Rusland en Turkije samen zou verzekerd icorden. De bedoeling ervan is duidelijk: Stalin wil de Dardanellen beheer- schen. Hij stuurt dan ook halve oorlogsverklaringen aan Turkije en vindt voor de gelegenheid ge heime documenten waaruit zou blijken dat de gewezen Eerste- Minister van Turkije, dhr Sarad- joglou, de Duitschers ertoe zou aangezet hebben alle Russen uit te moorden. Wat de medezeggenschap der andere oeverstaten zou beteeke- 7ien, ook daarover moeten we ons •yotn illusies maken, wanneer we zien hoeveel de Balkanvolkeren nog in hun eigen pap te brokken hebben. Turkije geeft echter niet op en houdt een zeer sterk leger op de been, om voor alle gebeurlijk heden gereed te zijn. En ook Amerika en Engeland hebben aan vadertje Stalin laten weten dat ze met zijn plannetje geen vrede kunnen nemen. Zij stellen een systeem voor als dat dat op de Kanalen van Suez en Panama wordt toegepast: vrije scheep vaart voor alle handelsvloten, oorlogsschepen met zeer beperkte tonnage en in oorlogstijd ver dedigd door de randstaten. Maar Rusland benoemt een van zijn beroemdste veldheer en, Zhoekov, tot bevelhebber in die streek en trekt er troepen samen. Ook daar kunnen dus nieuwe donderwolken samenpakken en zou het communistisch imperia lisme toestanden kunnen schep pen die voor den wereldvrede zeer gevaarlijk zijn. TOERISTEN EN PETROLEUM Een ander gebied waar de spanning tusschen de Russen en de Angelsaksers weer stijgt, is Iran. Iedereen herinnert zich nog hoeveel moeite het gekost heeft om de Sovjets er toe te brengen, niettegenstaande hun plechtig ge geven woord, zich uit Noord-Iran terug te trekken. Toen ze dat da?i ook eindelijk deden, is hun in vloed er niet samen met h7tn troepen van door gegaan. De communisten die zij in Azerbeids- jan gedrild hadden, zijn de poli tiekorpsen gejcorden en de pre sident die zij er gemaakt hadden, werd gouverneur-generaal van de provincie Azerbeidsjan, die 7vel aan het centraal gezag van Te heran onderworpen bleef, maar voortaan toch over een zeer ruime autonomie beschikte. Langs de Tudeh partij om, die ze heelemaal aan hun invloed wisten te onderwerpen, zijn de communisten thans zelfs bij machte over geheel Iran onlus ten te verwekken, wanneer zij dit nuttig of noodig oordeelen. Iedereen 7oeet nu dat de strind om den invloed in Iran eigenlijk een strijd om petroleum is. Dit gaf reeds in 1907 aanleiding tot een overeenkomst tusschen den Tsaar van Rusland en Groot- Brittannië, waarbij Iran in twee invloedzones werd verdeeld. Na den vorigen oorlog echter verloor Rusland er vasten voet. Dat wil het nu terugwinnen en veel meer: het wil er den Engelschen invloed volledig buiten krijgen. Engeland is echter niet van plan dit zoo maar te laten ge beuren, want in Zuid-Iran be schikt het over de Anglo-Iranian Oil Companydie te Abadan, aan de Perzische golf, over de groot ste petroleumraffinaderij van de wereld beschikt. Om u een klein gedacht te ge ven van den invloed van deze compagnie, volstaat het er op te wijzen dat zij 70.000 arbeiders (de helft van Iran's industrie arbeiders) in haar dienst heeft. Dit geeft dan ook tevens de maat aan van het belang dat Engeland er aan hecht. Daar juist wil Rusland nu Groot-Brittanië treffen. Op een goeien morgen nu ston den Tudeh pikketten aan alle poorten van de Anglo-Iraansche maatschappij. Staking. Er moes ten hoogere loonen zijn, betere huisvesting, vervoer, hospitalisa- tie, enz... Britsche beambten mochten het huis niet verlaten, maar Russische toeristen wan delden vrij rond en spoorden de stakers aan tot volhouden. Zoo groeide het tot wanorde lijkheden. Majoor Fatch riep den staat van beleg uit en 7oilde de koppen van de oproerlingen doen fusiljeeren... maar onder com- munistischen druk kwam er te genbevel uit Teheran. Alsof het hiermee nog niet ge noeg was, organiseerden de knech ten van Moskou ook nog stakin gen en opstootjes te Mosul in Irak waar de Engelsche pipe-line uitmondt. Daarop stuurde Engeland een paar kruisers in de Perzische Golf cn trok het eenige troepen sa men in de streek van Basra, aan de Zuid-Oostelijke grens van Iran. Onmiddellijk riep Moskou, en alle communistische handlangers over geheel de wereld, schandaal over de ongehoorde inmenging van Engeland in de binnenlandsche aangelegenheden van Iran! En... vermoedelijk om de belangen van Iran tegen Groot-Brittannië (anders gezegd de reactionairen en de trusts!) te beschermen trok Rusland weer troepen samen aan de noordelijke grens van Iran. Ook daar is er dus niet veel noodig opdat de petroleumvelden in brand zouden vliegen, brand die zich onmiddellijk over geheel de wereld zou uitbreiden. Zoo blijkt weer duidelijk hoe Rusland, spijt al zijn geblaat over veiligheid en vrede, eigenlijk maar één zaak zoekt: de verovering van de wereld door list en geweld. Zij mogen er echter zeker van zijn dat Engeland, Amerika en alle vrije volkeren samen met hen evenmin lust gevoelen om onder den Russischen knoet te leven als ze geneigd waren onder nazibot te pletter te tuorden ge- loopen. V. WESTERL1NCK. Door de Spaansche Regeering werd j gegeven binnen de 8 dagen Spanje Woensdag aan dm gewezen Belgi- te verlaten. schen Rex-leider Leon Degrelle bevel t Vrijdag morgen echter meldt de in het Maria Christina «-Hotel te Radio: Degrelle is, na het verlaten Lissabon, dat tem als verblijf was van het militair hospitaal, spoorloos aangeduid, geweest, verdwenen. Men vond hem niet 't Loopt nog... dat oud ketsers- peerd! 't loopt nog. of beter... t kruipt! aan 10 km. per uur, om. geen concurrentie te doen aan de trein die twee uur noodig heeft om van Brugge te Kortrijk of te Meenen te geraken. 't Loopt nog, wanneer het on derweg ten minste geen... crisis krijgt. En de wagontjes? De ne gers moeten in Congo beter ge diend zijn dan wij!... Zoek maar een plaatsje om niet in den tochtr te zitten; er is niets meer dat' sluit, noch deur noch vensters.1 Gelukkig dat er een paar wagens zijn met ramen en glas... in an- dere wagens heeft men eenvoudig triplex genageld op de ramen! Als; 't regent is het geraadzaam een paraplu open te houden boven u. Maar ons tramke loopt nog! Loopen? dat oud ding. verrezen uit, het oud ijzer, is verleden week in stoking gegaan. Beeld a dat asje blieft in, in staking! Moesten we nu lachen of ons gram maken? De ontvanger was een tijd lang beschaamd geweest omdat hij zoo hooge prijs moest vragen om met dat oud-ijzer uit te zetten. Daarna was de... tarief milder geworden. Ons oud ketserspeerd beweert voor gelijk werk, gelijk loon Het doet zijn werk, al kuchen en tuf-tuffen; en de wagentjes slingeren zonder remmen, loopen mee lijk droeve jongens met broek en vest vol... vensters, maar ze doen hun werk. Gusten en Louis en Fons zijn op pensioen of bij den Heere! Ons trammetje verdiende sedert lang op pensioen gesteld te worden, maar net als een afgesloofd ket serspeerd moest het voort dienst doen. Puf, puf, puf, pufals het de hoogte op moest, aamech- tig, krasselde het verder; en wij- waren wel jaloersch en nijdig omdat op andere baantjes beter tuig werd gebezigd, maar we had den toch een tram. Tot ons de mare kwam dat het oud beestjenaar 't oud ijzer verwezen was en een mazout den dienst zou overnemen. Die mazout? We dachten waarachtig dat we nu met een internationaalte doen hadden! Was dat toch een verandering! Die mazoutliep lijk een coursepeerd, was altijd op uur en tijd. We hoorden nooit zijn borst piepen: Puf, tuf, tuf, tuf. We kregen nooit dien vuilen vetten rook met brokken meer uit de roetzwarte schouw. En we za ten in de... kussens! Op een slag was heel de streek... gemoderniseerd! Tot de grofste kerels toe hadden respect voor den mazout. Ze dampten zoo geweldig niet meer uit hun piip, ze spuwden niet meer op den vloer, ze gooiden hun bezatse niet meer op de kussens. Als 't Winter v/as, moest geen vuile stinkende stoof meer in een hoek worden gezet en 't wagentje was verlicht! Verlicht, dat de secretaris gerust zijn dagblad kon lezen. Met die vette petroollampen zaagt ge niet eens wie vlak voor u zat. lïsel de streek was gemoderni seerd. Wat zetels en clubser In dien zaligen tijd gekocht wer den, kan ik u moeilijk zeggen... In 't eerste ging men soms eens meê met de mazout» om in de... kussens te zitten, en men kccht er achteraf omdat men de ge woonte kreeg! En bovenal nu wa ren we gered! Op tijd en stond konden we nu den trein halen. In h:t door de Russen bezette ge deelte van Berlijn geven de Russen ■werkelijk blijken van gezonde de mocratie Wie niet werkt, krijgt geen eten, tot zelfs de Duitsche vrou wen, die om eten te krijgen, verplicht zijn mede te helpen aan het oprui men der puinen. Naar een statistiek opgemaakt dcor Ons trammetje haalde gelijk. e,:n Amerikaan, werden tijdens den Zijn koppigheid had succes... Wij laatsten oorlog 1.200.000 burgers ge mogen weerom meê aan-... hooger dood tijdens luchtbombardementen, tarief. Mogen wij op onze beurt tegen slechts 5.000 in den ooi-log 14-18. niet staken? 't Gaat niet! De twee atoombommen alleen eischten Afslag vragen, schadevergoe- 105.000 en 120.000 dooden. De moord- ding voor pijn en smerte om dadigste lucht raid was deze op Tokio met dat oud kraam te moeten op 9 Maart 1945 die 86.000 Japanners reizen... Aspirine te moeten bezi- doodde. gen tegen koude en vochtigheid? In Duitschland werden 500.000 bur- ...I-s die tarief toepasselijk op .©srs gedood bit luclitbonifcardemen- onze mazoutvan vóór den tsn, o. m. 60.000 bij drie bombarde oorlog? toch niet op ons... bak- mentsn op Hamburg in Juli 1945; wagentjeVan Maart 1944 tot Maart 1945 ver- PÉ VLAEMYNCK. loor Groot-Brittanja 60.000 burgers. vergoedingen zullen, echter niet kun nen samenga,an met andere van rï-.u- zelfden aard, maar In ieder geval zal als minimum 340 fr. worden ge trokken. HET EIERPOEDER 13 EEN ZWARE VERLIESPOST GEWEEST Uit een parlemcnibu.-e vraag tn antwoord is gebleken dat ds invoer van eierpoediar voor ons land c. n groote schadepost hoeft bijgebracht Er warden namelijk in totaal 9.914 ton ingevoerd. Da gemiddelde kost prijs toedroeg 159.310 fr. por ton. Het werd eerst verkocht aan 160 fr. het kgr., later aan 107 fr. Daar het geen aftrok vond en de opgestapelde stocks bedreigd waren, werden er 1.523.754 kgr. verkocht aan Engeland tegen 97.400 fr. per tan en 349.997 kgr. aan Tcheoko-SIowakije aan 120.200 fr. per ton. Het verlies is dus zeer groot ge weest, waardoor andermaal de han delsbevoegdheid vain onzen Staat voor zooverre bewezen werd. VOORSCHOT AAN DE GEMEEN TELIJKE EN PROVINCIALE BEDIENDEN In arwaohting van de herziening: der wedden van de gemeentelijke en provinciale bedienden zal toen een voorschot worden tacgekrand gaanrio van 1000 tot 8000 fr. zoo zij op 1 Juli 1948 iu dienst waren. IIET AANTAL STUDENTEN NEEMT STEEDS TOE Vóór 1913 studeerden aan onze vier Universiteiten samen een 8000 studenten. Bij toet begin van den laatsten oorlog bedroeg dit aantal 12.000; thans beloopt dit cijfer 18.000. De Ghymnasia worden, thans be zocht door 46 000 leerlingen, voor den oorlog door 42.COO. Voor de tooogere burgerscholen bedragen deze cijfers respectievelijk 40 000 en 31.000. Onder die studievakken hebben al leen filosofie en letteren minder trek dan voor den oorlog. GEZINSVERGOEDING VERHOOGD Dhr Troclet kondigde vervolgens een toeslag van 20 op de familie- toeslagen der loontrekkemden aan. De toelagen zullen 170 fr. in plaats van 140 fr. voor het eerste en het tweede kind toedragen; 230 fr. in plaats van 195 fr. voor het derde; 300 fr. in plaats vam 250 fr. voor toet vierde; 430 fr. In plaats van 360 fr. voor leder der volgende kinderen. De geboorte- vergoedingen zullen van 1200 op 1500 fr. gebracht worden voor de eerste geboorte, van 600 op 750 fr. voor ieder der volgende. De weezen van vader of moeder zullen 600 fr. per maand ontvangen; zoo de vader gestorven is en de moeder niet werkt,, zal die toelage op 800 fr. worden gebracht. De wecaen van vader en moeder zul len insgelijks 800 fr. trekken Deze Zondagavond 18 Oogst JJ. is, gedu rende de afwezigheid van zijn ouders, de kleine Ivan Geeraert uit Nleuw- poort, zijn bed uitgekropen en in de keuken aan 't zoeken gegaan naar een fleschje essence voor gebakken, dat hij ganscto ledig heeft gedron ken. Rond middernacht echter is de kleine zoo smartelijk beginnen te kermen, dat een geneesheer bijgeroe pen werd. Niettegenstaande d,e beste zorgen, is de klein® toch Maandag morgen gestorven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1