leisnEais Laisii Van bachten de kupe... Wereldgebeurtenissen Het Mond- en Klauwzeer DURF TE LEVEN kan U hierbij heipen Grootsch Jubileumfeest van Z.E.H. H. Godderis PASTOOR TE LANGEMARK 50 Jaar Priester - 22 Jaar Herder der Parochie HET WEKELIJKSCH NIEUWS TAL VAN WONDERBARE GENEZINGEN te LOURDES DE KATHOLIEKE HARMONIE St0 CECILIA VAN POPERINGE IN DE PANNE INWONER UIT RENINGE DOOR DORSCHMACHINE GEDOOD PALESTINA Dit is de TOOVERFORMULE die alle deuren opent naar geluk en voorspoed. Wcssag kans 3 üoisou Ming op 14 sepumtiGr GEDAAN DE KARWEI 1 'SCHOOL VOOR 'ZIEKEN0PPASSTER5 SINT JAN Zonnekemeersch BRUGGE GOUDEN BRUILOFT TE POPERINGE TURKIJE V. S. VAN AMERIKA DUITSCHLAND EGYPTE LILIPUTHUIZEKENS BIJ GEBREK AAN MATERIAAL AllgllStui DE WEEK IN DE 11 Jffj KLOKKÈNKLANK! STORT 36 FRANK loveriiD® v&ü mellr, DE BISSCHOPSWIJDIN VAN MGR DEMETS FATHER DIVINE IS GETROUWD ZITDAGEN schrikkelijk ongeval SSladzijde Z. *t En is geen schoon weêre voor de duiven en de oude duive- ttefhebbers, die icel weten dat ook in den goeden ouden tijd hun beste duiven wel eens door wind en vlage moesten kampvliegen tloor prijs, pruttelen toch tegen die erbarmelijke regendagen. Was me dat een schoon en heerlijk duivenspel. 't Verliep al zoo schoone en gezellig. Ze kwamen af uit alle gehuchten en langs alle wegen, met hun duivemande naar het lokaal in 't dorp. 't Was te noene, dicht bij de schole en de schooljongens stonden te hunkeren, om te gluren naar de duiven van iederen aankomer. Dat was voor hen een zeer gewichtige en ingewikkelde affaire. De briefdrager, die anders met een leeren ransel op z'n rug, een blauwe vest met gouden knoopen en een kepi met gouden band, 't nieuws en de gazetten van huis tot huis droeg, zat nu, met opgestoofde hemds mouwen, als schrijver-schatbeivaarder van de duivegilde, in de open deur vóór een tafelken, één voor één, de eenzelvigheid van den speler en van zijn duiven op te teekenen. In hun oogen was de briefdrager nu een dubbel geleerde piet en ze vroegen zich af wie nu wel de slimste toas van de twee: de briefdrager of de schoolmeester. Ze hoorden klappen van Creil, Amiens en Arras, en in hun verbeelding ivaren dat ontzaggelijk groote steden die ergens op 't ander halfrond van den aardbol gelegen waren. 't Geld werd geteld en ingeschreven: en wanneer er een icas die nogal hoog spoelde» dan dachten ze dat zoo'n man een ware kapitalist moest zijn. Daar stond op het plankier langs den huisgevel een groote platte kevie, en na de inschrijving werd de duive daarin gestopt bij de bende. Vooraleer de kevie in te gaan werd 't beestje nog eens goed in de hand genomen en bekeken door de omstanders: en ieaer zei z'n zeg. Als 't al gezegeld en gelood was dan geraakte de kevie op den kortewagen, de schoerband werd over de schouders gelegd, van weerskanten aan de tramen gehaakt, de ronkende en pron kende duiven werden naar den stoomtram gevoerd om over de Fransche grens naar hun bestemming gebracht te worden. Intusschen waren de constateurs aangekomen cn onder de bezorgde waakzaamheid van den betrouwbaren en vertrouwden schrijver-schatbewaarder gesteld. Ieder duiveliefhebber die meespeelde was van nu af bekom merd over de reize van zijn duif, vooral als 't een prijsduif of een eerste vlucht gold en keek 's avonds naar 't geluchte en de wolken, of 't vlegelde of boothamerde, wind en regen of blauwen hemel voorspeld toerden voor 's anderendaags. In de morgen was het hun of ze ginder verre in hun ver beelding den ruischenden zwerm zagen opstijgen van de hon- derde losgelaten duiven, die eerst boven de vreemde stad wat rondcirkelden en dan opeens hun eigenste duive uit de bende wegschieten pijlrechte naar 't dorp waar ze woonde. 't Is voor hen een wonder iets dat speuren van hun duiven: een onbegrepen trekken naar 't hok. Ze hebben er wel eens over geprakkizeerd en ook over gekout met malkaar: is 't scherp zien? Is 't ruiken? Of is 't een geheimzinnig voelen dat nog door niemand werd achterhaald? Ze zitten te turen naar de lucht, gestadig en geduldig. Een zit er op 't kot. Daar zijn ze! Een groepke. Ze vliegen uit malkaar: de eene alhier, de andere aldaar. Ze zoeken al vliegen; krijgen 't dak in 't zicht en dan de beete van 't duivekot. De die daar schiet rechte neer op de beete en wipt seffens 't hok in; die andere trippelt op en weere en verliest na een dappere vlucht de kostbaarste oogenblikken; en die onnoozele teute daar zet zich neer op de veust van 't dak, alsof ze al den tijd van de wereld heeft en heel den prijsvlucht van haar veeren schudt. De loopersdraven nu om ter rapst naar 't lokaal, barre voets of op hun aparte sloefers om 't eerst bij den consta- teur te zijn. Als 't uur voorbij is dan begint de cijferinge: de schoolmeester en de bediende van de brouwerij rekenen en tellen nu samen met den schrijver-schatbewaarder, omringd van de duiveliefhebbers die onderwijl een ferme pijp rooken en een pinte pakken. "t Is geen gemakkelijk werk: daar moeten afstanden berekend worden! En 't gebeurt wel eens dat met een lintmeter de juiste afstand afgemeten wordt omdat het nakende nijpt. 't Verloopt al wel. Daar wordt een goed glas gedronken op de prachtige vlucht. Daar wordt geboft met de blauwpenne die 't won, en de wittepenne wordt vergoelijkt omdat ze tegenslag had. 't Was een schoone tijd en 'k hield van de duiveliefhebbers die zoo gezellig hun Zondag samen doorbrachten. Naar aanleiding van de Ekausche Nationale Bedevaart naar O. L. Vrouw te Lourctes, heeft het Me dische Bureau uitspraak gedaan over enkele gevallen, die volgens den hul digen staat van de wetenschap, niet op een natuurlijke wijze kunnen uit gelegd worden. Berst kwam Mej. Yvonne Founder, een Kajotster uit Limoges, aan de beurt, die tijdens de Nat. Bedevaart van 1945 op 19 Augustus plotseling en volkomen genas van een volledi ge armverlaniiutog, opgedaan door werkongeval. Veertig gemeesheeren hebben ver leden Maandag deze genezing een stemmig moeten bevestigen. Enkele uren later stelden zij even eens de volledige genezing vast van Comiile Cougras uit Monitpellier, dié in 1943 genas van polyneuritis van de onderste ledematen tengevolge van loodvergiftiging en in 1945 van een wondige wervelomitsteking. Ook in dit geval moesten de dokters vol ledige genezing toegeven alhoewel de hr. Cougras voor 1007» gereformeerd was. De Nationale Bedevaart van dit jaar, die vele 'tienduizenden bede vaartgangers telde uit alle streken van het land, mocht zich den eersten dag al verheugen in drie genezingen. Mej. Langlais uit de Landcs voel de zich Maandagmorgen bij de Com munie plots verlost van een tering achtige buikvliesontsteking. Het laat zich begrijpen dat de be devaartgangers uit Laval, Rijsel, Or leans,, Blois, Limoges en Tours in grooten getalle en met een nooit ge ziene vurigheid na de kaarskenspro- cessie aan de nachtelijke aanbidding hebben deelgenomen. DE GEVAARLIJKE RADIO - ACTIVITEIT. 't Regende slagwater •Zondagmor gen toen we naar de H. Hartebcnd- Mis gingen, en wanneer we met de Katholieke Harmonie te 9 "uur per autobus naar De Panne vertrokken, regende hot nog Maar tijdens de reis klaarde het toch ©enigszins op, de wolken werden door lichte Ncor- öiarwini weggedreven en 't beloofde beternis toen we in De Panna toe kwamen. Flink stapten onze man nen door de straten en onze flinke klaroenen, trommels cn harmonie werden met veel belang nagezien. Het concert, op de Groote Markt uit gevoerd van 11.30 u. tot 12.30 u., lukte om best en werd door heel veel toehoorders aandachtig beluisterd en toegejuicht. Bestuurder- Heer Wynsberghe en muzikanten haalden cere van hum werk. En met noen- uur kwam de zon eems kijken en bleef ons begroeten tot 's avonds, wat ons, en de talrijke badgasten veel genoe gen deed en ons een schoone namid dag gaf. Zulte uitstapjes worden te recht door alle muzikanten gewaar deerd en bewijzen ook dat onze Ka- thblieke Harmonie steeds vooruit wil en vooruit gaat, dank den gewaar- deerden steun der katholieke stadesge- nooten. Hij Iaat een weduwe en vijf kinderen na. Maandag 19 Oogst JJ. gebeurde er te Reninge ©en jammerlijk ongeval dat het leven kostte aan een onzer inwoners: hr Maurice Vandamme. Met zijn dox-schmachine was hij aan den arbeid, toen almeteens, rond het middaguur, hij door het slagwiel werd geraakt en nieegesllngerd werd. Hij werd letterlijk zijn kleederen door de drijfriem der stroopers van zijn eigen dorschmachien. afgerukt en liep dermate zware verwondingen op dat aanstonds geneesheer en gees telijken verwittigd werden. Ondanks de beste zorgen van Dr Leclair© uit Oost-Vteteren is de ongelukkige en kele uren nadien overleden. Hij laat een weduwe en vijf kinderen na. Aan de achtbare en diep getroffe ne familie biedt «Het Wekelijksch Nieuws» zijn kristelijke deelneming aan.. Zeer Eerrv. Heer Pastoor In de Huidezitting. Aan zijn rechterkant Zeer Eerw. Heer Verhaeghe, Deken te leper, en aan den hoek de Broe der van den Jubilaris. Wie Zaterdagnamiddag de dorp- plu ;«»s van Langamark zag, mocht vermoeden dat een machtig feest op touw gezet werd Het wemelde er van takten en groen; er werd koortsach tig gewerkt door een groep K.S A.-ers en Ka jotters; zelfs een vrachtauto hotsebotste door de straten in dienst van de versiering. Noch wind noch regen weerhield de jonge mannen; cn als 's avonds de jubelklokkem de feestelijkheden inluidden was daar een weelde van groen getooverd: een reikhalzende bevlagde triomfboog, en een eenig mooie bogenrij vol bloemen en slingers. De Zondagmorgen treurde nog al tijd even grauw in den motregen, maar binnen in de kerk glansde er schitterend licht uit zilveren drape- riën op en rond het altaar: kostbaar geschenk van dankbare Lamgemark- naren aan hun gevierden pastoor. De net schoongemaakte kerk (de vlij tig© meisjes halen er eer van), gaf ©en grootschen indruk. Tegen tien uur hield de regen gelukkig op, en kon de jubil eer-end© Priester in lan gen stoet, begeleid door zijn parochi anen en door Z.E.H. Deken Verhae ghe onder de bogen naar de kerk trekken. Terwijl hij, zooals iederen dag sedert vijftig jaar de H. Mis op droeg, werd een mooie tweestemmige Mis ven Moortgat uitgevoerd. De Ju bilaris zal wil zielsontroerd geweest zijn, vooral wanneer Z.EH. Verhaer- ghe over hem het feestsermoen uit sprak. Vijftig jaar priester zijn, dat heeft iets te beteekenen. De meesten van ons kunnen er zich geen gedach te van vormen, maar die Godsman, die van een andere generatie is dan wij, heeft ook als ieder uit die gene ratie, die onontkenbare groote deugd die alle andere overheerscht; de plichtsgetrouwheid. Hij heeft ook nog die echte vaderliefde voor zijn parochianen. In dien man hebt gij ten minste iemand die over U nooit heeft kwaad gesproken. Dit benevens veel andere sohoone deugden, zegde, ik zou haast zeggen zong Z.EJEL De- k-en uit over den Jubilaris, met zijn gekende soepele (welsprekendheid; Om 11.30 greep een plechtige ont vangst plaats in «Den Tap», door weven met lustige muziekdeuntjes door de Ste Cecilia-harmonle. Om beurt kwamen voorzitter van de kerkfabriek en Burgemeester aan het woord om huid© te brengen aan hun Herder. Men voelde ontroering in hun stem en de dankbaarheid trilde door heen hun woorden. Z.EH. Jubilaris besteeg dan het podium, geestdriftig begroet door zijn volk. Hij lxad iets van den ouden apostel St Jan over zich, die tn zijn hoogen ouderdom dikwijls herhaalde: «Kindertjes,, be mint elkander Het is ten slotte het hoofdthema geweest van zijn t.r- tnoerjeu: liefdie tot den eveounenscb. Na het feestmaal deed hij een plechtig Lof onder ongewone toeloop van volk, waarna de parochie tesa- men stroomde in de ditmaal te klein -geworden feestzaal. Op dezen dag mocht de jeugd immers niet ontbre ken. De schoolkinderen het eerst. Wat deden ze hun best, zij, voor wie Z.E.H. Godderis altijd zooveel bekommernis had, simpel en ontroerend en diep gemeend, z-ooals alleen kinderen dat kunnen. Daarna de verschillende mannelijke en vrouwelijke Jeugdaf- deelingen. Feesbbrieven met bloe- menruikers, voordracht en zang, wis selden mekaar af. Tot eindelijk de Jubilaris zelf neg eens zijn dank uitsprak, dank tegenover God om zijn gezagenden ouderdom, dank ook aan allen die het feest hadden doen luk ken, terwijl hij alle eer die hem ge schiedde aan God overbracht. Volgende opschriften prijkten aan de kerk en de pastorie: Gansch Lang'mark is verblijd Omdat Gij vijftig jaar priester zijt. Reeds meer dan twee en twintig [jaren Zijt Gij Herder van Uw Langsmax- [kenaren. Dan nog drie jaarschriften: één op de praalboog en twee andere in de feestzaal: In bLIJhelD WensCht 't VoLk Van LangeMark VeeL helL Voor zIJn priester-JUbILarls. aLLe sChooLJongens JUbeLen oM UW WeLIg goUDen pxTesterLeVen. 't VoLk Van 't sChoone LangeMarlc WenSCht en JUbeLt Wegens zijn JUbILeerenDen piTEster. «Het Wekelijksch Nieuws» sluit volgaarne aan om E.H. Godderis van harte zijn welgemeende proficiat- Velen van ons hebben bij de laatste atoombomproefneminigen hooren spre ken van een gevaarlijke radioac tiviteit die zelfs langen tijd na de proefnemingen nog ce plaatsen en voorwerpen waarop de proefnemin gen gedaan werden, onveilig maken. Weinigen echter weten wat dit be duidt. We zull-an het hier niet van kop tot teen uiteenzetten maar wel in een paar lijntjes de bijzonderste eigenschappen ervan uiteenzetten. Iedereen weet dat radium uitstra lingen geeft waarmee in de genees kundige laboratoria-toepassingen' ge daan worden op het menschelijk lichaam, daar deze de weefsels van het lichaam doodbranden. -Zoo zien we ze toegepast bij de behande ling v-an den kanker waar getracht wordt de besmette deelen met deze stralen dood te branden. Dit ge schiedt nat-uurljik geleidelijk en in heel beperkte mate. Nevens radium -geeft o.m. uranium ook stralen uit. Dit is evenwel echter het geval niet met die atoombom waar miljoenen deeltjes (atomen) uranium de voor werpen bestralen en de levende we zens doodbrand-an. Vandaar dat in het laatste offioeel communiqué me degedeeld werd dat Bikini zelf nog niet kon betreden worden gezien de nog steeds gevaarlijke radio-activi teit. Aldus kan er uit afgeleid worden -dat ook de con-trool op de personen die in deze laboratoria van de atoom- industrie werken, heel streng is, te meer d-ait het hier gaat om te belet ten dat de personen die erin werken deze zeer gevaarlijke en besmettelijke radio-activiteit naar andere labora toria zouden overbrengen waar ze na tuurlijk op sommige voorwerpen hee-1 schadend en zelfs vernietigend zou den werken. De Amerikanen hebben er echter een middeltje op uitgevon den deze gevaarlijke personen overal kenbaar te maken, gelijk ock waar ze komen. Onze bovenstaande fot-o geeft die opl-cssing weer. Alle uranium-spe- cialisten worden, bij het te werk gaan, de toppen van d-e scho-snen witge schilderd. Zoo kan men in die usines rap zien met wie men te doen heeft. Men kan ze aldus gemakke lijk schuwen e-n hen den toegang tot zekere afdeelingen verbieden. DE VREDESCONFERENTIE TE PARIJS DE AFGEVAARDIGDE VAN NIEUW-ZEELAND WORDT ONGE DULDIG EN ROEPT: «LATEN WIJ OPSCHIETEN MET DEZE VER VLOEKTE CONFERENTIE» De vredesconferentie te Parijs gaat haar slakkengang voort. Veel tijd wordt steeds verspeeld -bij het palaberen over son>s onbeduidende kwesties. Aldus kwam het dat op Vrij dag 16 Augustus j.l. bij het zetelen van de aangestelde commissie voor Roemenië, de afgevaardigde voor Nieuw- Zeeland, Hr Jordan, zijn ge duld verloor en uitriep: «Laten wij iets doen. Wij zitten hier al uren lang te luisteren naar alle mogelijk gebazel. Wij hebben, er genoeg van. Laten wij opschieten met deze ver vloekte conferentie Het is begrijpelijk dat deze volk-, sche uitval heel wat opschudding te weeg bracht midden al die diploma ten. Wat nu de werkzaamheden der conferentie betreft mocht cok Fin land zijn wenscb'.n laten hooren: hét vroeg vermindering van herstelbeta- lingen. De afgevaardigde zette het 1 standpunt van zijn Regeering uit een: het land wer.scht een grootmoe digen vrede. Hr Alexander, namens Groot Brittanje, deed opmerken dat I zijn land niet streeft naar de heer- 1 schappij over de Middellandsche Zee. Kr. Molotov verklaarde ock dat de veiligheid va-n Leningrad de aanhech tingen gedaan ten redeele van Fin land wettigden. Tevens deed hij een uitval tegen Griekenland. Door de Britsche Afgevaardigde Hr Alexander werd vooi'gesteld dat Oostenrijk zou worden gehoord tij dens de conferentie, wat andermaal vc-rzet uitlokte vanwege de Sovjet- afvaardiging. Na lang redetwisten ging men over tot een stemming en da Britsche zienswijze haalde het met 15 stemmen tegen 6. Daar het maar niet gaat tusschen de Amerikanen en de Russen werd andermaal bewezen dcor het feit dat de Amerikaanschs Senatoren Cor.nally en Vandenbergh, de eene Demokraat, de andere Republikein, die in de U.S.A. een hooge bevoegd heid hebben inzake de buitepland- sche politiek, naar Parijs ontboden werden door de Hr Byrnes, om'teldus te bewijzen dat zoowel dto. Ameri- kaansche Republikeinen als Demo- kraten den Hr Byrnes steunen. Er werd ook besloten dat naast Oostenrijk, ook Albanië, Mexico, (Tu ba, Egypte en Iran hun stem zullen mog:n laten hooren op deze confe rentie. Nadat ook verschillende commis sies in plenaire zitting werden aan gesteld voor de verschillende te be handelen kwesties, gaan de werk zaamheden thans meestal voort in den schoot dezer commissies. Tot besluiten in een dez:-r is het even wel nog niet gekomen. Men is er intusschen tot de vast stelling gekomen dat de conferentie niet zal gedaan zijn vóór 15 Sep tember e. k. Daartegenover moet de UNO vergaderen op 23 Sept. e. k. Men zal er dan ook waarschijnlijk moeten toe besluiten deze laatste uit te stellen, ofwel de vredesconferentie zelf te onderbreken. Dinsdag j.l. werden de Italiaansche memorandumvoorstellem gesteld in verband met het ontworpen vredes verdrag met Italië, verworpen in de commissie voor Italië. De commissie, aangesteld voor de kwestie van Triest kon Woensdag niet akkoord geraken. DE Leergangen tot het bekomen, van het Officieel Getuigschrift van Ziekenoppasster: Besluit van den Regent 11 Januari 1946. Duur der leergangen: 15 maan- den. De Inschrijvingen moéten vóór 3 September ingediend worden. Alle inlichtingen zijn te beko men bij het Bestuur der School Sint Jan Zonnekemeersch, Brugige. (517) Nog nooit het dek van een schip af- gcwasschen? Neen, dat zal wel niet, maar naar het schijnt is het toch verre van plezant, bijzonder wanneer het om het dek gaat van een vllsg- tuigmoederschip. Aan alles is echter een oplossing. Zoo zullen van nu voortaan waschmachims deel uit maken van de uitrusting der matro zen. Deze waschmachines zijn er echter geen zooals wij gewoon zijn er te zien. Onze foto hierboven geeft daar e:n staaltje van. Aldus kan een matroos het handwerk van 9 ande ren uitsparen... en worden ook do koekenzoo lastig niet irHier i Wanneer tie «Shofar» geblazen wordt De oude geschiedenis leert ons: dat wanneer de Joodsche priesters den hoorn blaasden, de muren van Je richo ineenstortten. Deze gewijde hoornen warden naderhand «shofar» genoemd en hierboven hebben we een foto van een Joodsch rabijn, dit" een shoforhoorn blaast. Onlangs nog bracht de shofarhoorn z'n echo over Jerusalem, protesten-end tegen de handelwijze der Britten in Pokstina. ILLEGALE JODEN NAAR CYPRUS-EILAND OVER GEBRACHT De Britten hebben hun buslult illegale immigranten in Palestina naar het Cyprus-eiland over te bren gen doorgezet en reeds werden en kele honderden Joden op dit eiland ontscheept en er in kampen onder gebracht. Een schip met 815 immigranten aan boord dat te Haifa binnenvaar- de werd onmiddellijk gepraaid en toen de opvarenden hoorden naar Cyprus te zullen worden overge bracht gingen zij in hongerstaking. Achttien Joodsche teiToristen wer den intusschen weg:ine sabotageda den door den Brttscben Krijgsraad ter dood veroordeeld. Het voorstel tot verdeelimg van Pa lestina bUJkt Inmiddels eenigszins meer inslag te hebben bekomen. Pre sident Truman zou er mede akkoord gaan maar zal amandemeeten er aan voorstellen. Tevens zou hij de mogelijkheid In zien een aanbal Joden in de U.S.A. toe be laten. Van Joodsche zijde zou men ook niet meer zoo onverzoenlijk staan tegenover het verdeelingsplan, maar slechts onder bepaalde voor waarden. DE RUSSISCHE EISCII INZAKE DE DARDANELLEN Het Turksche antwoord op den Russischen eisch inzake den door tocht en de verdediging der Darda- nellen werd nog niet verzonden. Toen deze Russische eisch bekend gemaakt werd in het Turksch parle ment werd het ontvangen op den kreet: «Nooit», zoowel door de af gevaardigden behoorende tot de- Re- geeringspartij als tot de oppositie. Vermoedelijk zal dit antwoord dus weigerend zijn. Men leze hieromtrent ons Bui- tenlandsch Overzichtvan onzen medewerker Westerlinck PRESIDENT TRUMAN OP VACANTIE President Truman is per boot op vacantie vertrokken, dit voor 18 da gen. Zijn vacantieboat stevent op de wateren van den Atlantischen Oce aan. Geruchten als zou hij zinnens zijn ergens de Britsche Eerste-Minister Attloe te ontmoeten tijdens die va- cantiereds, werden niet bevestigd. HET PROCES VAN NEURENBERG BIJNA BEËINDIGD WAAR DE TER DOOD VEROOR DEELDEN ZULLEN HANGEN Het proces te Neurenberg loopt op zijn einde. In den loop dezer dagen worden de laatste pleidooien gehou den. Daarna zal het vonnis worden geveld, waarschijnlijk rond half Sep tember. Het is thans ook reeds uitgemaakt dat de Duitsche groot-corlogsmisda- digers die te Neurenberg ter dood zullen veroordeeld word:n, zullen worden gehangen in de gevangmis Plostzensee te' Berlijn, waar destijds o. m. ongeveer 200 p:rsonen, die deel genomen hadden aan de samenzwe ring tegen Hitier, gehangen werden en een 5000 anti-nazi's door de nazi- beulen werden om het leven gebracht. DE WEHRMACHT DEFINITIEF ONTBONDEN Door den Geallieerden Veiligheids raad werd de Wehrmacht, alsook alle vereenigingen voor militaire vor ming alsmede van oud-sbrijdars onb- bonden en verboden. De goederen dier organisaties worden verbeurd verklaard. HOE HITLER DE LANDING OP ENGELAND HAD ONTWORPEN Een geheim document dat op 16 Juli 1940 door Hitier werd ordertee- kend, is thans ontdekt gewórden. Op dit document had Hitler een ont werp gemaakt voor een landing op Engeland. Dit voorzag een verrassende ont scheping na esn snelle overvaart. Het vliegwezen moest hierin ter dekking de taak van de artillerie overnemen en de marine deze van de genie. De landing Was voorzien tusschen Rams- gate en het eiland Wight. Voordien moest de Britsche luchtvloot lam ge slagen worden. Da flanken van den overvaartweg moesten worden afge bakend door mijnenvelden., OPRICHTING VAN DEN STAAT: NOORD-RIJNLAND EN WESTFALEN Dezer dagen zal de Staat van Noord-Rijnland en Westfalen in de Britsche zone worden opgericht. Tot Eersbe-Minister zal worden aange- sbeld de Hr Rod. Amelunken. Vier partijen zullen aan de regeering deel nemen. DE BRITSCHE VOORSTELLEN VERWORPEN Tusschen Engeland en Egypte zijn sedert maanden onderhandelingen aan gang ter regeling van de onder linge betrekkingen. Men kwam er reeds toe dat de Britten Egypte zou den doen ontruimen door hun troe pen. De Jongste Britsche voorstellen werden thans echter door de Egyp tische Regeering verworpen. De Jubilarissen omringd van hun talrijke familieleden bij het verlaten van het stadhuis. Maandag jl. vierden onze stadsge- nooten Alfons Vanhove-Louise Wicke, wonende Brijbtdreef, hun gouden bruiloft. Ook de gansche Familie Vanhove vierde dien dag feest. 's Morgens woonden Jubilarissen, Familie, Vrienden en Kennissen, te 10 uur de H. Dankzeggingsmis bij in de St Bertinuskerk. Na de Mis wei den de Jubilarissen ontvangen op het Stadhuis, waar hen e:n geschenk aangeboden werd en hen hartelijke gelukwenschan vanwege het stads bestuur aangeboden. De verdere dag werd gevierd In familiekring. Onze foto stelt de Jubilarissen voor midden hun Familie, bij het verlaten van het Stadhuis. Aan de Jubilarissen hernieuwen wij onze beste gelukwensohcn. door Dr Dierenarts M. SOBRY, Senator Dit jaar beuracht opnieuw in ons land het mond- en klauwzeer. Op dit ocgenblik is de uitbreiding ervan reeds aanzienlijk. West-Vlaander en draagt er totnogtoe den grootsten last van. Wat kan er gedaan worden om deze ■besmettelijke kwaal te bestrijden, en welke is de verhouding van dan vee houder, wier dieren ervan aangetast zijn, tegenover de leglementatie van het Departement van Ravitaillee ring Ziedaar de groote bekomme ringen bij onze landbouwers. Deze vragen, praotisch te beant woorden is het dosi van dit artikel. Het mond- en'klauwzeer dient aan zien te worden als een zeer nadeelige ziekte, erg in haar gevolgen bij de aangetaste individuen alsook wegens haar groot uitbreidingsvermogen. Tijdens de periode, die verliep tus schen de beide wereldoorlogen had onze veestapel herhaalde malen er mede af te'rekenen. Dat den weer slag ervan op den kostprijs aanzien lijk was hoeft er zeker geen ruim be toog. Benevens een rechtstreeksche alge- meene vermindering in melkgiffce ge durende het gewoon verloop der ziek te, kwamen nog slepende en veelal ongeneesbare verwikkelingen op den uier en de gewrichten van de vosten, alsook sterften vooral onder de kal veren en biggen tot zelfs onder de volwassen runderen. Hetzelfde verschijnsel deed zich toen ook voor in verscheidene Euro- peesche landen. Daaruit groeide don c-ok een verdubbelde inspanning voor het bekomen van een afdoend be strijdingsmiddel. Dienaangaande werden er reeds verschillende stappen afgelegd. In 1923 werd bij ons reeds gebruik gemaakt van een serum, herkomstig uit Holland. De runderen die toen ■deelnamen aan den Nationalen Vee prijskamp te Brussel werden daar mee bewerkt. De uitslag was echter niet bevredigend, zoodat dieze doens- wijze geen verderen inslag kreeg. Enkele jaren vóór den voorbijen wereldoorlog werd door tusschen- komst van het veeartsenljkundig la boratorium overgegaan tot de toe passing van de volgende bestrijdings wijze in de ziektehaarden zelf: bloed werd afgenomen bij de genezen die ren; dit weid door het staatslabora- torium herleid tot serum, dewelke onderhuids ingespoten werd bij al de dieren (runderen, varkens, en scha pen) van de betrokken hoeve. Hoe wel daarmee de ziekte niet volstrekt kon afgeweerd worden, kon nochtans in tastbare maat het erge ervan ge- 25 AUGUSTUS H Zondag na Sinxen. Vandaag staat er in 't Evangell, vreemd woord ea dat leder cli»s mensch nochtans moest kennen'-' luidt het: «Ephipheta», en het gen; Open u.Het herinnert genezing van een doolstomrae, Jezus de vingers in tie ooren staj wiens tong Ilij aanraakte met een nlg speeksel, terwij; Hij dat »ot- woord sprak: en toen gebeurde zijn ooren werden geopend, en tong werd ontbonden, en hij sprai als'het past.» Willen we daar t daag eens aan terug denken, dat eens hetzefdo woord werd gezegd, f hetzelfde gebaar dat Jezus voorde en wel ln ons doopsel En dat van ook zot» moeten gezegd kunnen wott als van den genezen doofstomme: hij sprak zooals 't past zooals het tanmt voor een chrlstenmensch? 't niet waar zijn, dat veel ehrlstems schen wel 'n beetje beschaamd zoo moeten worden, als ze daaraan denk Want, wat wordt er verkeerdelijk sproken! Daar staat ergens ln de Uge Schrift, dat de mensch die m ln woorden misdoet, volmaakt t Maar de volmaaktheid en Is van J wereld nletl Fouten en zonden door tong; harde en grove woorden die gaan tegen den eerbied aan Gods j Ilgen Naam verschudlgd; bijtende moordende woorden die aan de rcpui, van den evenmensch knagen en ziel verwonden; vuile en vleseli woorden, die opstijgen uit een t waarin modder ligt van onreinheid; gerende woorden, die onschuldigen derven en hun 't kwaad leeren; lasterende woorden die Gods Voor' nlgheld ontkennen en zijn Barm: tlgheld uitdagen, enz., enz. En er ons nochtans gezegddat we ook c onze woorden zouden rekenschap ven... Villen we vandaag dat u zéér gemeend en zé6r vurig vragen Onzen-lleven Heer, dat wij 'n beetje i ter zouden komen bij de volmaakt! van het christenleven, door meer w zaamheid op onze tong? Om met doofstomme te verdienen dat van gezegd worde: «hij sprak voortaan als het past 1 25 Aug.: lie Zondag na Sinxen, 26 Aug.: H. Zephyr knus, paus en telaar. 27 Aug.: H. Joseph Calasanz, bel!} 28 Aug.: H. Augustlnus, bisschop kerkleeraar. 29 Aug.: Onthoofding van S. Jan Dooper. 30 Aug.: Overbrenging van de reilt, van den H. Donatianus, troon van het Bisdom Br:. 31 Aug.: H. Raymundus Nonnatua, lijder. 1 Sept.: 12» Zondag na Sinxen. IBUMBinBBHIISHHHaiaK VOLKSVEKZEKENS! Klokken! Tc Hoor zoo lief U zinge 'k Mijmer zachte, stille meé! Blauwe wolkjes U omringen, Klokkenklank geeft zielenvreê! Klokken! 'k Hoor U galmend bor,^ Midden wildrig, woest orkaan. Wolken drijven, iegens plonzen 1 Boven storm doet g'U verstaanl Klokken! 'k Hoor zoo graag U kin;; Breuken lied in vreugd of kedl 's Morgens en bij avond zinken, Looft den Schspper. wijd en brert Bcselare 1948. -0 -«o>- WERELDNIEUWS IN 'T KORT CANADA. Aan 14.000 deser teurs en muiters 2ial eerlang amrwstie worden verleend. TCHECKO-SLOWAKIJE. De Poolsch-Tcheeko-Slowaaksche grens werd gesloten om, ingevolge het Britsch vtrzoek, het overtrekken, dei- grens door de Poolsche Joelen te stremmen. Dagelijks trokken hier immers een 3.000 Jockin over de grens. DUITSCHLAND. De Britsche bezettende overheden hebb'n beslo ten een strenger toezicht te houden ■tusschen de Britsche en de Russische zones om de werving van Duitschexs door de Russen te keer te gaan. Niet alleen arbeiders zoeken die Russen in Duitschland te werven, maar ook de beste geweren Duitsche officieren van de pantserregimenten, piloten en gewezen leden van duikbootbeman ningen. In de Sovjet-zone werden door de Sovjets talrijke leiders van de chris telijke democratische partij aange houden, zonder dat hiervoor rede nen bekend zijn. FRANKRIJK. Frankrijk's be volking telt nog 39.700.000 zielen, wat een vermindering van anderhalf mil- lloen beteelDcnt tegenover 1939. Daar van zijn er 6.300.000 ouderlingen^ De Ewgelsch© soldaten, die het bou wen aanleeren onder bescherming van hun Ministerie van Arbeid, moe ten zich, wegens het gebrek aan ma teriaal, vergenoegen tot het bouwen van hulzen van halve grootte. Op on ze foto zien we hierboven soldaten aan het opbouwen van poppee- huisjes! op postcheckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. milderd worden, derwijze dat de an ders dikwex-f voorkomende verwikke lingen mat een fatsoenlijke kans achterwege bleven. Als practisch middel kon het ech ter niet d-corgaan, daar de hoeveel heden in te spuiten sera redelijk groot waren. Thans zijn we op dit terrein een nieuwen, ditmaal grooten stap voor uit waarbij met vertrouwen kan in gezien worden dat het werkelijk mid del ter voorkoming van het mond en klauwzeer gevonden werd. Het gaat over een entstof, herkom stig uit Zwitserland, dewelke gefa briceerd werd volgens de formule van Waldman, duitsch professor van het eiland Rieins. De uitslagen ervan kunnen werkelijk als uitstekend aan zien worden. Nocht'-.ans zijn er toch nog zekere moeilijkheden aan ver bonden: eenerzijds zijn de te gebrui ken dosissen hoog, wat de practische bewerking ervan bemoeilijkt, en an derzijds heeft deze vaccinatie een te groote kostprijs, daar eenzelfde kce slechts 200 dosissen entstof kan voortbrengen, en daarop als verloren aanzien wordt. Het departement van landbouw heeft zich de geldopofferingea ge troost dit product op onze bedreigde veestapel te laten gebruiken. Het weid aanvankelijk in het begin van het jaar aangewend op al de runderen, die zich bevonden binnen een straal van 2 km. rondom de ziektehaarder,. Naderhand kon dezen regel niet strikt meer gevolgd worden eenerzijds, door de toenemende uitbreiding van de ziekte, eigen aan den weidegang, en anderzijds bij gebrek aan entstof. Thans is zelfs de voorraad uitgeput, en slechts met begin September wor den er nieuwe verwacht. Niettemin dient het uitdrukkelijk ge zegd te worden dat, wat op die wijze gedaan werd ter bestrijding van het mand- en klauwzeer, zeer verdienste lijk is geweest. Zoo zullen toch reeds verscheidene hoeven, namelijk deze waar de inenting tijdig is kunnen ge schieden, volledig vrij blijven van de zen geesel. Wellicht mogen we er ons aan ver wachten dat vanaf aanstaande jaar ons staatsveeartsenijkundiilg ilibora- torum te Ukkel derwijze zal inge richt worden dat het zelf in staat zal zijn om een soortgelijke entstof, onder een zeer practische vorm, voort ■te brengen. In verband daarmee wordt door tusschehkomst van het Departement van Landbouw aldaar zonder uitstel een speciaal paviljoen opgericht. Onze hoop desbetreffend Is zooda nig, dat zulks de beteekanis zal heb ben van de werkelijke uitroeiing dezer hoogst schadelijke ziekte. Hoe staan linbussohen onze vee houders, wier dieren aangetast zijn door het mond- en klauwzeer, te genover de reglementatie van het De partement van Ravitailleering Dit, zooals naar gewoonte, schijnt weinig bekommerd te zijn met dezen bijzon/deren toestand. Alleen werd tot nog toe voorzien: dat de houders van runderen, aangetast door deze ziekte, ln plaats van melk of room, boter mogen leveren. Dit kan geschie den op vertoon bij de betrokken mel- kerij van een diergeneeskundig ge tuigschrift, waarbij het bewijs van bestaan dezer ziekte, geleverd wordt. Nopens de vermindering inzake le- veringsplioht maakt het Departement zich steeds sohuldig aan een onaan- neembare nalatigheid. Nochtans valt het geenizins te betwijfelen dat al de uitbatingen zonder eendige uitzonde ring, waar mond- en klauwzeer ge- heerscht heeft, of voorkomt» of nog moet ontstaan, in de onmogelijkheid zullen zijn om te voldoen aan de mdkleveringsplioht, hoe gering deze ook mogen voorkomen. Vandaar de strikte noodzakelijkheid voor een evenredige verrninderlng ervan, uitdrukkelijk naar voor onder vorm van een parlementaire vraag. We ver wachten stellig dat ons voorstel, gansch billijk ln zichzelf, heelemaal zal worden ingewilligd. Het zou in derdaad niet 'kunnen aangenomen wonden, dat wie éénmaal gestraft wend door den geesel zelf van het mand»- en klauwzeer, het een tweede maal zou worden door een ongewet tigd treffen, dat zou 'bestaan ln een of andere sanctie wegens te kort aan Zooals wij verleden we:k meldfj heeft de Bisschopswijding van Demsts plaats op Zaterdag 24 Oei in de Redemptoristenkerk St-Jcl Square Frederik Orban, te Bruss; In tegenstelling met wat wij verleden week drukten, was Mgr mets hoofdaalmoezenier van Belgisch Leger in Londen, exi in Congo. De welbekende Amerikaansche f testantsche dominé, Falher Dt die men zelfs den God der nel noemde, is gehuwd met een tv je van het blanke ras: Miss Ij Rose Ritchings, uit Canada, bracht een algeh»:ele verslas-er teweeg bij de zwarte Amerikat We zien hier op onz foto het e paar... en... zooals dit bij protest ten hoort, natuurlijk hun onafscW bare bijbel. ■!■**+>:-■ BROOD WEER VRIJ IN ENGELAND EINDE OCTOBER? Volgens den politieken corresp dent van de «News Chronicle» de broodrantsoeneering in Engel' einde October een einde nemen. SENATOR SOBRY To DIKSMUIDE ten zijnen W iedier Maandag van 8.30 tot 12 Te VEURNE den 4» Woensdag iederen maand, in het Hof Commerce van 10.30 'tot 11.30 Te OOSTENDE den 2» Woeri van lederen maand, in Ker.iR van 10.30 tot- 11.30 uur. ONTZETTEND ONGEVA OP DE BUURTSPOORLlJ TOERKONJE-MEENEN Maandagavond, omstreeks 1 a gebeurde op de baan Toertf Mieieinen, een schrikkelijk ongeï1 De 43-jarige JufEr. Alina Ge'* wonende Grooteskraat 47, te f beek, had plaats genomen op buurtteam, die naar SAecrm-l rijdt. De vrouw leunde tegen veiligheidskiebting van het trai tuig, doch tusschen hot wedren' aan de wijk «Bruin Brood» G Nljverheidsiaan, viel ze piots ui' tramrijtuig, kwam op de spore® recht, en werd ter hoogte van ■bekken, letterlijk in stukken 8l' den, door de aangekoppelde aant' wagen. tfe De opgebelde geneesheer Of kon slechts den dood vaststellen onderzoek is aan gang om de woordelijkheid van dit pljnliffl

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2