Uit 't Poperingsche t lepersche MATRASSEN t UIT POPERINGE F. C. POPERINGE -- G. S. MIDDELKERKE MINISTERIE VAN RAVSTAILLEERING UIT IEPER RQUWBERICHTEN 24 Augustus 13'5. "MV UUMWRsm. - ■JWUW^BiWmS»XNWIA8l«WtttMVVUtftMMAra W HET WEKELIJKSCH NIEUWS ,B!edr,ü 'de 3. ZONDAGDIENST OP ZONDAG 25 AUGUSTUS Geneesheer: Dr Dswulf. Apotheker: Hr Leurid-an. Veearts: Dr R. Ostyn. far VERKOOP - HERSTEL alle modellen NAAIMACHINES Alles voor alle merken, Ilect. MAELBRANOKE, Veurnestr. 36, Poperinge. (12) BURGERLIJKE STAND van 15 tot 22 Augustus 1946. Geboorten. Baelde Maria, d. T. Andu'é en Beddelesm Bertha, Wc-es- tenste-enw. 2. Caion Nicole, d. v. Jéróme en Declerck Simonne Abeele- statiestr. 6. Saelen Jacques, z. v. Armand en CHnck-'-m-alllie Alice, Cas- selstr. 115. Quaghebeur Nicole, d. v. Georges en Sohier Martha, Proven- stee-nw. 80. Verhack Paul, z. v. Jo seph en Maren-t Ida, Bertenplaats 15, Tallin Arthur, z. v. Lucien en Inlon Maria, Veurnestr. 2. Chris- tlaen Lea, d. v. Willy en Delbeke Jenny, Koeistr, 45. Maes Jean, z. v. Gerardus en Temperville Marie- Jean-ne, Koeistr. 30. Vansteenkists Constant, z. v. Jules en Simoen Alice, Bekloo. Lemahieu Mare, z. v. Julien en Lemahku Ma lde, Loker. Waignein Myidam, d. v. Joseph en Thee-ten Simonne, Watcu. Overlijdens. Gunst Hyppolyte, 03 wed. v. Hoorelbe-ke Emelie, Prc- vensteenw. 128. Bortier Aims, 84 j wed. v. Tamboryn Maria, Veurne- straat 113. Orb te Nelly, 1 Vz m., Bellestr. 4. Maes Marcel, 48 j., echtg. v. Camerlynck Margarita, Vijf- gemetenstr. 7. Vanhove Maria-Em ma, 84 jaar, wed. v. Hosdey Aloïs, Werfstr. 46. Huwelijken. Mahieu Philibent, lattenkliever en Suffys Agnes, z. b., b. v. Poperinge. Berquin Remi, ■hoenderkweeker, v. Stavele en Van- denbunder Germain:, z. b., v. Pope ringe. Del a nota Marcel, onder wijzer en Verbeke Lucier.ne, z. b., b. v. Poperinge. Beun Ar.dré, aan nemer, v. Irper en Rabaut Marcel- Una, z. b., v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Clarisse An dré, z. b., v. Reningelst en Vandoo- ren Ivonne, z. b., v. Poperinge. De- reckx Oscar, veearts, v. Poperinge en Priem Alice, z. b., v. Zonnebeke. BERICHT AAN DE HOPPEPLUKKEKS van Poperinge en Omliggende In gemeenzaam overleg tusschen de verscheidene Vakverbonden een-'.r- zijds en het Hopverbond anderzijds wordt: 1. De loonprijs voor de Hoppe- pluk vastgest: ld voor 1946 op: 4.00 fr. per Kgr op de kost voor de lichte hoppe (Tettnang). 3.00 fr. per Kgr. met kost en slaping. 3.50 fr. per Kgr. op de kost voor de andere soorten hoppe. 2.50 fr. per Kgr. met kost en slaping. 2. Er kan gebeurlijk een afzon derlijk akkoord worden getroffen, volgens den aard d«r hoppevelden, opdat de plukkers in alle g>:val aan een redelijk loon zouden geraken. 3. Hooger gentel de overeenkomst is v-'rstaan mits volgende voorwaar den: a) Het vastgesteld plu-kloon geldt zoowel voor het einde van 't pluk ken als voor hot begin; b) De hop moet geplukt worden vol gens die vereischten om primahop te bekomen, t.t.z. bel per bel, zon der bladeren of staarten. De geplukte hop moet door de Beef gaan, gemaakt in traliedraad met een mazenwijdte van 5 op 4 cm. Daarenboven zullen de plukkers zorgvuldig de bellen ver zamelen die op den grond geval len zijn. c) Indien het werk verlaten wordt, zal er 50 ctm. per Kgr. min betaald worden; uitgenomen in geval v-a-n ziekte of ongeval. d) De plukteers worden aangezet om mee te helpen opdat de hop in de streek van Poperinge, hare faam zou verhoogen. e) De werkgevers moeten zorgen voor behoorlijken kost en fatsoenlijke slaapgelegenheid, afzonderlijk voor beide geslachten. LANDBOUWERS, - HOPPEKWEEKERS Ons land is vervuld met vreemde hoppe: hocg-e prijzen zijn er dit jaar niet te voorzien. Wilt gij een zekere prijs maken, levert uw heppe green. Gij zijt gerust, geen werk en geen kosten meer. Prijzen en voorwaarden zijn te be komen bij CAMÏEL COVEMAEKER, Statie, POPERINGE. (4S4) PRIESTERS VAN DE WEEK St-B-ertinuskerk: E. H. Veys. St-Janskerk; E. H. Vandenberghe. O. L. Vro-uwksrk: E. H. Vandrnberghe. Wel - Flocon - Bedde-coutils Gewatteerde Spreien - Sargiën. Bij E. BOBBELS, Tel. 248. (25) Bruggestraat 3, POPERINGE. BIJ DE NIEUWE BENOEMING VAN E. H. DEMUYNCK De nieuwe benoeming van E. H. Gcr. Demtiynck, onderpastoor cp St Jansparochie, tot onderpastoor te Torhout, wc-rd met spijt vernomen, niet alleen op St Jan, maar in gansch de s-tad. E. H. Demuynck was hier waarlijk ingeburgerd geworden, door iedereen was hij hier graag gezien en bijzonderlijk het jonge volkje hield van hem. E. H. Demuynck kwam hier te Po peringe met Paschen 1938, als onder pastoor op St Jan, ter opvolging van E. H. Gbeeraert. Sedertdien heeft hij hier veel werk afgelegd. Benevens het werk hem door zijn parochie be zorgd, nam hij de leiding waar van den Jongelingenkring, die in zijn bfoeitijd tot 300 leden telde. Bij het heengaan van E. H. Vevbouwe werd hij ook Bestuurder van de Vakschool. De groep van de Chiro-Jeugd werd door hem hier ter stede gesticht en geleid. Tevens stond hij aan het hoofd van den H. Har, ebond voor Vrouwen en van de H. Familie. Voor Torhout is zijn benoeming zeker een aanwinst. Met spijt ziet iedereen hem heengaan, maar van harte wenseht iedereen h:m ook het beste in zijn taak Gode ter eere wel ke hem wacht in de Sparrestede. Het «Wekelijksch Nieuws» wenseht hem ook hartelijk proficiat bij zijn nieuwe benoeming. E. H. G. Demuynck, enderpastoor, verzoekt al diegenen, die boeken van hem in leening ontvangen hebben, deze zoo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan zijn adres of bij afwe zigheid deze af te geven: St Jans kruisstraat 13. Met besten dank bij voorbaat. BEVOORRADING KOLEN Om in den loop van toekomende win ter ts kunnen genieten van een brand stofbevoorrading, Is leder gezlndshoofd er toe gehouden een verklaring over de samenstelling van zijn gezin te ondere schrijven. Deze verklaringen zullen In ieder huis door de post besteld worden. Zij moeten duidelijk en volledig Inge vuld worden, zooniet zullen ze geweigerd worden. De verklaringen moeten inge bracht worden op de hiernavermeide dagen en uren, hierbij moeten al de rantsoenkaarten van niet eetbare pro ducten voorgelegd worden WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1943 Van 9 tot 12 u.: Nr 1 tot 800; Van 13 tot 17u.: Nr 801 tot 1600. DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1943 Van 9 tot 12 u.: Nr 1601 tot 2400; Van 13 tot 17 u.: Nr 2401 tot 3200. VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1946 Van 9 tot 12 u.: Nr 4001 tot 4500 FIETSBANDEN De grensarbeiders mogen bij de ravl- tallleermgsdienst een aanvraag indie nen tot het bekomen van machtigingen voor fietsbanden mits voorlegging van hun loonkaart en hun kaart van grens arbeider. De andere arbeiders moeten deze aanvragen langs hun werkgever, die de aanvraag overmaakt aan zijn groepeering. K.A.V. NAKLANKEN VAN HET KOFFIEFEEST Neg nooit hadden we zooveel moe ders gezellig bijeen rond de koffie tafel geschaard gezien. En cf het er lustig toeging! Kunstige zang en de clamatie wisselden mekaar af, nu eens ernstig, dan we.tr leutig, tot groote voldoening van al de aanwezigen. 't Was een echte feeststemming, heelamaal in t toekan van de Jubel- viering cm het 25-jarig bestaan van de K.A.V. en van de welverdiende hulde, gebracht aan ónze trouwe Voorzitster, onze onvermoeibare Pal- a. Met gespannen aandacht volgde heel de zaal de boeiende toespraak van Juffr. M. Gesquiere, onze noeste medewerkster. Die verstaat de kunst te spreken tot het hart van cnze moeders. Ja, Poperingsche moeders, de K.A.V. groeit en bloeit in Poperinge! Dat hebt ge zelf ondervonden Zondag- laatst! Leve de K.A.V. KUNSTKRING IIOPPELAND Poperinge Op Zondag 25 Augustus is de Bergprijste winnen voor alle Kunstschilders en alle liefhebbers der schilderkunst van 't gewest Ieper- Poperinige. Voorwaarde: Te 1 uur stipt ver gadering aan het tehuis voor Kunst schilders op den Roodenberg, bij I Kunstschilder Leopold Beun; daar- na: schilderen van den Kerktoren van Westoutèr tgeclas'seerd monu ment) Te 5 uur gezellig samenzijn bij den Heer Emile Hardeman, te Wëstouter. Het Bestuur. GROOTE KEUS VAN: SCHRIJFBOEKEN STUDENTENBOEKEN en allerhande SCHOOLGERIEF aan nieuwe prijzen. hij SANSEN-VANNESTE, (411) Gasthuisstraat 15, Poperinge. COMBAT-BOLI.ING IEPER-FOPERINGE Het slechte weder belette de bol ders van dsn combat Ieper-Poperinge gebruik te maken va-n de open tra in den Katholieken Kring, zoodat allen trokken naar de tra van De Wijn gaard Tweemaal twee ploegen van elk 10 man betwistten dit combat. Beide partijen werden evenwel door de leper lingen, gewonnen met 12/6 en 12 7. Daarop werd nog een vriendenbol- ling gehouden tusschen 10 man uit leper en 10 bolders van Poperinge. In deze partij wist Poperinge de eer te redden met 15/7. Hartelijk proficiat aan de leper sche bolders om de mooie bereikte resultaten. EERLIJKE VINDSTER Verleden week werd door een dame uit stad een goud-en broche verloren. Dit juweel werd gelukkiglijk gevon den door een eerlijk meisje, Lena Deroo, dochtertje van Jozef Deroo, Rekhofstraa-t, die het terug bezorgde op het Politiebureel, die het over maak: e aan de eigenaarster. Nu in deze tijden zooveel lieden geen verschil meer weten tusschen het eigen en een anders goed, dient dergelijke eerlijke daad zeker ver meld en wenschen wij de kleine Lena van harte proficiat. BINNENKORT hernieuwde inschrijving van KOLEN Voor den aankoop van uw kolen met speciale-, ambacht- of ziekenbons, wendt U in volle vertrouwen tot het welgekende huis IIILAIRE VERCRUYSSE-DOCHY, Boeschepestraat 57 - Poperinge. Trouwe en spoedige bediening. Nieuwe klanten worden met dank aanvaard. (495)' DE GYMKANA MET MOTOS in de Veurnes'-raat-Kermis Wij waren niet weinig verwonderd toen wij Zondag 1.1. voor den aan vang der wedstrijd reeds zooveel volk bijeen zagen,. I-edereen was nieuwsgierig om de motorijd-:rs in hun werkzaamheden te bewonderen. Al de uitgevoerde nummers oogstten veel bijval. Wie er cok veel -bijval oogstte, was onze lokale favoriet Pernasse die gedurende den wedstrijd voor de verrassingen zorgde, hé Hectorke, of hij e-r geem© bij was!! Maar Roosebeke kaapte d-e overwinning weg. Hartelijk proficiat Georges! Ziehier de uitslag: Algemeen clas- semon-t: 240 punten. 1. Roosebeke G., 205 p.; 2. Simoen D., 195; 3. Cool- zaedt C., 180; 4. Minne J., 130 en Larou C„ 130; 6. Decrock A., 120; 7. Bruneel H., 95; 8. Coe-ne M., 90. Een bijzonder woord van dank aan de H.H. der Rijkswacht en Politie agenten v-oor hunne puike o-rd-edienst; alsook tot al diegene die hunne me dewerking verleend hebben tot het vvellukken van dit feest. Tot toe komende jaar. Een die er bij was. AFSTERVEN TE MIDDELKERKE Uit Mid-d-elkerke vernemen wij liet afsteven op 16 Aug. jl. v-a-n Heer Emile Herman, weduwnaar van Mevr. Euphrasie Leirman. Hr Herman is hier destijds -binst vele jaren Sta tionoverste geweest van de Buurt spoorwegen en telde hier veel vrien den. De Familie Herman bieden wij onze chris.elij-ke rouwde el n-em ing. HEDEN ZONDAG 25 OOGST - TERREIN KOUTER - BEGIN 3 U. II' PROVINCIAAL. INGANG: 10 FR. TRIBUNE: 12 FK, GEMEENTERAAD Zitting op Vrijdag 23 Oogst, tie 19 u. A. - Openbare Zitting: 1. Aanneming van het verslag der laatste Zitting. 2. Advies nopens de- onttrekking aan het Boschbeheer van het tlank- gekapt bosch genaamd: De Wil dernis 3. Goedkeuring van het ontwerp der uitvoering van de werken voor d~- Elektrische Openbare Verlichting der straten in stad. 4. Leening met .tot Gemeentekrediet van België aan t-e gaan voor het dekken der kosten der electrische openbare verlichting der straten in stad. 5. Wijzigingen te -brengen a-an het vergunningho-u-:' rad contract voor electrificatie cp grondgebied Pope ringe. 6. Wijzigingen a-an te -brengen aan de taks verordening nopens de plaatsrech-ton en marietta ksen, vastgesteld door den gemeenteraad ter zitting van 4-8-1945. 7. Vergoeding door de S-tad aam de. C.O.O. ter stede toe te kennen voor houtkapping gedaan in d-e-n Win ter van 1945. 8. Med-ed-eeli-ngen. B. - Geheime zitting. 9. Periodieke verhocging der wedde van d-e bedienden H.H. Ampen Marius en Couttenier Paul, voor 1944. 10. Periodieke verhoo-ging der wed-de van den Heer Politie-Commlssa- ris en van den tijdriijken politie agent Declerck André, voor 1945. 11. Periodieke verhooging der wedde van verscheidene leden van het G-:me-sntep-ersonoeldi-enstj. 1946. 12. Toelage, bij wijze van voorschot, aan het Gemeente-personeel toe te kennen, bij Besluit-wet van 6 Mei 1946. 13. Standplaatstoelagei aan den be diende Heer Couttenier Faul toe te kennen bij Besluit-wet van 1-8-1945. 14. Tijdeljike toeslag aan de bedien d'.n H-eeren Ampen Marius en Couttenier Paul, toe te kennen ingevolge omzendbrief van den H. Gouverneur, datum 12-10-1945. 15. Wachtvergoeding aan d-e bedien d-en H-eer Ampen Marius en Cout- teni:r Paul toe te staan bij Be sluit-wet van 7-1-1946. 16. Benoeming van den Heer Coppe Lucien, gediplomeerd bouwkundi ge te Brussel, als toeziener be treffende hot oprich-ten van ge bouwen en het opmaken van het plan der Urbanisatie der stad. AUTOLIEFHEBBERS Laat U inschrijven voor AUTOBANDEN bij GYTHXEL V. en A. Station Morris M. G Duinkerkestraat 26, POPERINGE. Nieuwe Auto's - Jeeps - Legerauto's. SFOEDIGE BE-DIENING. (547) KERMIS IN CASSEL- EN GASTHUISSTRAAT Zondag 25 en Maandag 26 Augustus Zondag 25 Aug.: Groote Vclokoers voor alle -beginnelingen en liefheb bers, met 2500 fr. prijzen en premië-n (450, 375, 250, 200, 150, 125, 100, 100, £0, 89, 70, 60 en 50 fr.) Inschr. in i' Ds Beurs te 2 u. 's namiddags, van waar ook vertrek. Aankomst In d-e ZwaanGaaiboiiing te 2 u. in De ConcordeMastklimming te. 7 uur, aan D-e Snippemet 25Ö fr. prijzen. Maandag 26 Aug.: Aardappelboers met velos, te 5 uur, aan 't Smisje met 250 fr. prijzen. Valiezekoers te 7 uur, bij Ge org. Lefever. Groot Zangfeest, te 9 uur, Onder den Toren STATIEKERMIS Zondag 1 September. Te 16 U.: Koers voor Nieuwelingen. 2.500 Fr. prijzen, afstand 50 kim. Inschrijving vanaf 3 uur. en prijsuitdeëling i-n «Café Brittannia», bij N. Room. Te 20 u. Concert uit t-e voeren dooi de Kath. Harmonie St Cecilia, on der de kundige leiding van hun be stuurd-er hr J. Wynsberghe. Program ma geven we a.s. week. Maandag 2 September. Te 13.30 uur: Groote Han-d-boogschieting aan de pers St Sebastiaam Te 20 u.: Concert uit te voeren door de «Kon. Philharmonieonder leiding van hr Moreau. 's Avonds te 21 u.Prach tig vuurwerk door het ge-kende huis Deriemaecker uit Ardooie. Donderdag 5 September. Te 20 u. Uitvoering van groe-psdansen d-oor het Bailerinmeren-korps va-n West-Nieuw, kerke. Als attracties krijgen wij op he-t statieplem: een Auto-skootsr nieuw model, Paa-rdenimol'sn,Slingermolen, Friture c„i Gebakkraam. Verders volgen nog iederen avond vermakelijkheden in tal van cafés. VERMAKELIJKHEDEN ZONDAG 1 SEPTEMBER POPERINGE. Groote I'rijskaar ting in het bieden, 500 fr. prijzen, twee tegen twee, begin te 4 uur, bij Dan. Bond-uwelie, «Au Faucon». (546) ONGEVAL Maandag namiddag werd zie-kere Legr., die met zijn woonwagen naar Poperinge was gekomen, in verband met den aanstaanden hoppepluk, met d-e borst g-eva-t tusschen zijn woon wagen en een boom dichtbij de Switch-Uo-ad. Hr Dr Florizoone werd bijgeroepen om den man geneeskundige zorgen toe te dienen. Legr. werd naar het O. L. Vrouw Gasthuis overgebracht, waar hij ter verpleging werd opge nomen. MILITIE De zittingen voor keuring d:r mili- tian-en '46 van Poperinge wo-rden ge houden te leper op 28 Augustus 1946. DE HOPPEPLUK Over het algemeen is d-e stand van d-e hop zeer goed. In talrijke plaatsen zal met den hoppepluk aangevanS'en worden ein •de naaste week, in enkele velden reeds ma; Donderdag elk. VERLOREN EN GEVONDEN Gevonden: Velopomp; rozenkrans; vrouwenhandschoen; achterlamp van auto; autoplaat 473492; dweil. Verloren: Kinderschoenitje in le der; geldbeugel geld; bos sleutels aan ring. Inl. ten politi-e-bureele. GROOTE IIANDBOOGSCIIIETING Op Zondag e.k. 25 Aug. greote schieting aan d-e pérs vani de hand- boogmaa.tschappij Willem Teil ter stede. Inleg 25 fr. Begin te 14.30 uur. HONDENCLUB WESTLAND Op Zondag 8 September, van 9 tot 12 uur e-n van 14 tot 18 uur, Officieele Ringwedstrijd- voor afgerichte honden van tweede «m derde categor:e, op oefenplein «Vetten Os».; 2.000 irarik prijzen. Inschrijvingen ten' laatste tegen 2 September: Peperstraat 118, Poperinge. FILMLEIDING Clné Royal. Les Cadets de la Mersportkomedie met R. Young, J. Stewart en L. Barrymore. Voor alle-n. Ciné Palace. Vénus Aveugle Schadelijk. Kantonbureel STADHUIS - POPERINGE Door het Ministerie van Ravitail- leering werden volgend© c-pbrengst- cijfers bekend gemaakt: Late aardappelen19.000 kgr. per Ha. Witte bo-o-nen: 1.200 kgr. per Ha. De verbouwers van volgende ge meenten: Pepering©, Watou, West- Vlet-eren, Ocst-Vle-teree, Wossten, K.roimlbeke, RciiBbrugge, Proven en Vlamertinge, welke meenen deze op- brengstcijfers niet te kunnen berei ken, mogen de schatting aanvragen aan volgend adres: Kantonbureel, Stadhuis, POPERINGE, en dit vóór 27 Augustus. De schattingen moeten schriftelijk aangevraagd wordent EXAMENUITSLAGEN van oud-leerlingen van het St Stanislascollege De Eerwaarde He-er Albert Devloo, c-and-idiatuur in wijsbegeerte en let teren-, tweed© proef: met groot© on derscheiding. De Heer Odon Leys, van Oost- vleteren-, candid-atuur in de Ger- ma-ansche letteren, eerste proef: met groote onderscheiding. BEDDEVEL, V kwaliteit bij V. SANSEN-VANNESTE (498) Poperinge. KINDJE DOOR KOKENDE MELK VERBRAND Op Zaterdag j.l., in den vooravond, had Vrouw D. C., Komstraat, een kom kokende melk op den, grond ge zet. Het kindje d-es huizes, 18 maan den oud, dat binnen aan het stoeien was, viel ongelukkiglijk met den lin kerarm in het kokend vocht e-n moest deerlijk ver-brand aan den arm naar het 6. L. Vrouw Gasthuis worden overgebracht, waar het thans aan d beterhand is. HET KON ERGER GEWEEST ZIJN Een luxe-auto die Dinsdagnamid dag jl. in volle vaart van uit dien Ren-ingelststeenweg de Peperstraat wilde inrijden stuikte bij het inrij den van de-ze straat in een inzin king van de weg. De vcer-d-er geraak te hierdoor het stuur kwijt, en. hst voertuig kwam tsrech-t tegen een der muurtjes, overblijfselen van het puin van het Oud-Mannenhuis, en kan telde om. De drie inzittenden, moch ten va-n geluk, spreken: niettegen staande de gemaakte bui-teling was geen enkele hunner ver-wond noch gekneusd-. VLAMERTINGE Allerlei geruchten. Sed-ert enkele d-agen doen in de streek d-e meest zonderlinge geruch ten de ronde nopen® een zeker feit dat zich zou afgespeeld hebbon cp een hoeve aan den «Brandhoek». Over alles wat verteld wordt, be houden wij het meest strenge voor behoud. Intusschen stellen we ech ter vast dat bij ens op sensatie beluste volk, onzinnige inbeelding en dwaas bijgeloof jammer genoeg nog vat schijnen te hebben. Alles krijgt, na bezinning, toch wel zijn natuurlijken uitleg. Ongeval. Vrouw L. Schc-on-as-rt, echtgenoot© van Remi Raskelboom., was Zater dag gaan t' huiswachtsn bij haar zoon cp den Ieperst-eenweg. Na dezes thuiskomst met den laatsten trein-, was ze dan ook huiswaarts gegaan. Rond 11 uur 's avonds ward zij kermend op den steenweg na-bij de Landing aangetroffen. Dé vrouw die het bewustzijn 'ver loren had meest in decrndswekkencfe toestand door een geneesheer naar huis gebracht worden. Men vermoedt dat ze door een be roerte getroffen werd of aangereden door een voorbijsnorrenden auto. Bij de Voetbalclub. D?, tusschen het eerste elftal van Sportkring en de Studenten, gespeelde ontmoeting, die eerder als een oefen partij mocht aanzien worden, is uitge groeid tot een felbetwlste en gelijk op gaande partij. Van weerskanWi werd hard gezwoegd; ten slotte moesten de Sportkringers, die enkele hunner elementen aan de stu denten moesten afstaan, nipt met 2-3 onderdoen. Deze wedstrijd leverde het bewijs dat de titularissen van de eerste ploeg reeds de goede form te pakken hebben en verder dat Sportkring dit Jaar zal mogen steunen op eon degelijk reserve-elftal. Heden reist onze ploeg naar Duhi- kerke om er de C. S. O R. te bekam pen. Deze laatste zijn voor Sportkring geen onbekenden. In 1945 veroverde Sportkring te Wormhout de prachtige Challenge des Prlsönnlersdoor voor noemde club tijdens de finaal van het tornooi met 4-0 te verslaan. We hadden toen een versterkt elftal opgesteld. Dit maal zal het zeker zoo gemakkelijk niet gaan en men mag zich aan een zeer be twiste partij verwachten. Talrijke supporters liéten zich reeds Inschrijven om de ploeg ts vergezellen. Aan aanmoedigingen zal het dus niet ontbreken. Vertrek om 9.30 uur stipt. Tijdens de algemeens vergadering die zeer talrijk bijgewoond werd, kan door de heer voorzitter Goeman medegedeeld worden dat onze vroegere speler G. L roy definitief aan Wervik afgekocht werd. ELVERDINGE Bevoorradingsdlcnst. Machtigingen. Er zullen deze week machtigingen en afgif/ebewij- zen uitgereikt worden aan de bak kers en de winkeliers op Maandag en Dc-nderdag voormiddag. Kolenzegels De kolenhandclaars moe-ten Donderdag voormiddag vol gende kolen-zegels inbrengenZegels A7; B7 en C7; Zegels Gz en S. Pensioen. Op Zondag 1 September aanstaan de zal Daniel Roelens zitdag houden in het Gemeente-huis voor het ent- vangen der bijdragen der Pensioen- gilde. WESTOUTER Vermakelijkheden. Tergele-gen-heid der kermis in Ca fé Nedergraaf j> bij Jercm-e Buitel op Zondag 25 August-us om 15 u. Groote ve-lokoers voor Oude Rat ten» 500 fr. prijzen en talrijke pre mies. Enkele reeds ingeschreven renners: Elie Keygnaert (Bergrat); Jerome Vitse; Omer Lemaire; Lucien Ozee-1; R-emi Oizisel; Bas van den Har-tcg; Valère Bul teel; Le-u-te en Plezier; Leschaeve Floren-t; Goudenhooft Je rome; Michel Ozeel; Leschaeve Lu cien; Noom Myile; Gesquere H. -Daana boiling 500 fr. prijzen, ge vólgd door vermakelijkheden. WESTVLETEREN Solo-Slim. "Maandag avond werd een Solo- Slim gespeeld ter Herberg Au tour du Monde» -bij Georges De Wam-cker. Door Nestor Gcsqui-are, met twaalf hoogste koekens en pieken aas. Medespelers waren Cam iel Leny, Mar guerite Ba-ert, Maurice Pacco en De- wancker Georges. Getuige N-estorine Dequidt. Proficiat. ELECTRO-INSTALLEERDER z-oekii werk in het -buitenland. Wat biedt U mij. aan? Schrijven Postbus 1, leper. (543) WATOU Weet ge. Dat er een nieuwe tooneiribond gesticht is Dat er reeds twintig ingeschre ven leden zijn Dat er te-en nieuw orkest gesticht is? Dat Kunst Adeltzijn eerste opvoering geeft in de m-aand Oktober? Dat het tooneel der meisjes school nitrt m-e-er bestaat Dat al wat tooneel aangaat zal plaats hebben in de parochiale zaai der Nieuwstraa-t Dat daar alles gemoderniseerd wordt Dat li-et sch-erm-enstelsel uitge diend -heeft en vervangen wordt door prachtige doeke-n Dat d-e eerste opvoering iets uit het boven-ste schuifje zal zijn Dat alwi-e iets voor tcone-el gevoeld kan lid word-en van den zoo pas gi'.i- stichten bond Dat er op O. H. Hemelvaart 119 schutters waren op onze schi-e- ting Dat d-e twee zi.ivogels n-a-ar Win- nrz-eels en Houtkerke gingen, en de hoogvogel moest verloot worden Dat er op de Groote M-arkt bij H. Loones een machtige nieuwe zaal wordt gebouwd Dat deze nieuwe zaal geopend wordt met Watou Kermis (Oktober) Dat de afdir-eling van het Da- vidsf-onds op Dinsdag der kermis een prachtigen avond belegd met een ge kend go-ochelaa-r Dat er verdrr voor het Win terseizoen een h-eele lange reeks aan gename avonden op hist programma staan Bij cnze Duivenmelkers. In vorig nummer hebben reeds den he-er Jeromra Goudeseune als Kam pioen- met d-e oude duiven en koning- met d-e jongen opgegeven. Hier geven we den uitslag; a) Kampioenschap oude duiven. I. Goudies-eu-ne Jerome; 2. Maerten Joseph; 3. Vallaey Pascal; 4. Ccir- teel Albert; 5. Dambre Paul. b) Koningschao jonge duiven. 1. Goud-es-eun-e Jeromi:-; 2. Maerten Jos-eph; 3. Corte-el Albert. Een hartelijke proficiat a-an onzen Kampioen en Koning die tevens ook -als eerste prijkt in d-e algemeen rangschikking over geheel h-::t jaar. Herinnert ge U nog...? Dat v-erlede-n j-aar, in d-e-n voorhof- van 't kasteel de Katholieke studen ten uit Torhout onze toon-ee-lliefheb- bevs vergast hebben op e:n echt pa relt je Ds- Straatzan-ger en 't Lieve Vrouwke»? Weln-u, di-t j-aar komt ii'its geheel anders aan de beurt, maar wa-t zekerlijk niet minder in d-e-n smaalt zal vallen! K. S. A. W-:velgem kom-t op Zond-ag 1 September, te 6 uur 's avonds ons een prachtig kluchtspel opvoeren Napoleon IV Ze zullen de eer heb ben voor het eerst tis- mogen spelen in onze gemoderniseerde parochie zaal. (Ni-euwstraat). Houdt dezen avond dus vrij want toet belooft zon der weerga te zijn D-e opbrengst zal gedeeltelijk ten bate komen aan- onze missionariss-n waaronder Frater Fernand Boedts die Maandag 11. na-ar Congo vertrok. Kaarten zullen ten huize aange boden worden door de studenten. Duivenuitsiagisn. ARRAS: Los om 8.02 u. 151 dui- ven-, 1. Maerten Joseph; 2. Cor- teel Al-bert; 3. Goudeseune Jerome; 4. Maerten Joeseph; 5. Dsschrevei Karei; 6. D:calf Prudent; 7. Cor- teel Albert; 8. Deschrev-:1 Karei 9. D'Hooghe M-aurice; 10. Vanacker Gil bert. Algvmeene Rangschikking. 1. Maerten Joseph, 565 p.; 2. Goude seune Jerome, 563 p.; 3. Corteel Al bert, 510 p.: 4. Goudeseune Valère, 428 p.; 5. Vanacker Alb., 354 p.; 6. Maerten Arthur. 328 p.; 7. Dambre Paul, 310 p.; 8. Vallaey Pascal, 268 p.; 9. Decalf Prudent, 257 p.; 10. Werquin Jules, 191 pun-ten. BRETEUIL: 97 duiven. 1. De calf Prudent; 2. Decalf Prudent; 3. D:schrevel Karei; 4. Vanacker Albert; 5. Busryn-e Maurice; 6. Deschrevel Karel; 7. D'Hooghe Maurice; 8. Bo- deyne Remi: 9. Dambre Paul; 10. Deschrevel Karel. De duivenliefhebbers d'© aan de prijsvluehten niet mudedoen worden vriendelijk verzocht hunne duivrin op te sluiten tot de prijsvluehten af gespeeld zijn-. Het bestuur hoopt dat alle liefhebbers aan d-eze vraag zul len gehoor geven. OOSTVLETEREN Blijde terugkomst uit Kongo, Eerw. Pater Jozef Pauwelijn, mis- si on.naris van Scheut, is n-a 12 jaar afwezigheid, terug in zijn geboorte dorp. Het spreekt vanzelf dat, na die jarenlange scheiding waaronder de somber© oorlogsjaren, het weerzien bijzonder treffend was. E:irw. Pater mocht er zich in ver heugen zijn dierbare ouders nog in le ven en in volle gezondheid aan te treffen-, alsook zijne talrijke familie leden. Anderzijds zou men geneigd zijn te denken dat he-t zw-are missie werk in het afmattend klimaat en de vele bekommernissen geen vat li-eb -ben op Pater Pauwelijn, want na 12 jaar zien we hem terug, nog altijd even friseh en gezond, met diezelfde forsche stem. Brrwaarde Pater Pauwelijn heeft' eraan gehouden zijn parochianen toe te spreken in al de missen van ver leden Zond-ag. Hij gaf een overzicht van zijn missiewerk in he-t verre Ban-ga in Belgisch Kongo. Hij dank te zijn parochianen en in het -bijzon der de knechtensohool voor geldelij- ken en geestelijken steun.. Hij wees op mogelijke roepingen voor missie- broeders, de kerkebouwers v-a-n de missie, die zooveel werk kunnen ver richten ten bate va-n de mission- neeri-ng. Wij wenschen Pater Pauwelijn- e-en jaar van deugddoende rust, om dan met hernieuwdo kracht-en te vertrek ken en aan het werk te gaan in he-t verre missieland. Wist U? Dat de j-aarlijksche groote kermis voor de deur staat?... Da-t U wel dra in dit blad het kermisprogr-arnma zult kunnen lezen?... Dat er ge zegd wordt dat er ni't veel op zal st-a-an?... Dat da-araan nog kan verholpen worden?... D-a-t het ver boden is op de voetpaden te rijden-?... Dat dit re-:-ds de tweede verwit tiging is?... Dat er spraak is van oneerlijke vinders van- zekere ver loren voorwerpen?... Dat de plaat selijke muziekmaatschappij cp Zon dag 25 Augustus een uitstap doet na-ar De Panne?... Dat er daar, van 5 tot 6 uur een wandelconcert zal gegeven worden?... Dat het v-erbod-en is honden t-e laten losloo- pen die niet voorzien zijn van e-en degelijke muilband?... Dat de ko lenzegels G ten spoedigste mo-e-te-n afgeleverd worden aan uw erkend-en handelaar?... Dat de eerste boe ken va-n het Davidsfon-ds aangekomen zijn en binnenkort zullen besteld worden?.,. Bij onze duivenliefhebbers Uitslag van de prijsvlucht uit Bre-- teuil, met jonge duiven: 1. Maerten J., Elverdinge; 2. Wulleman Julien, Rentage; 3. Hoedt Cyr-icl, Oostvletc- ren; 4. Maerten J., Elverdin-ge; 5. Al leman Arthur, Oos-tvleteren; 6. Wul leman J., Reninge; 7. Hoedt Cyri-el, Oostvleteren; 8. Maerten J., Elver dinge; 9. Wutlem-an J., Reninge; 10. en 11. Marey Joseph, Oostvleteren; 12. Alleman Arthur, Oostvleteren. Uitslag van- di:i prijsvlucht uit Bre- t-euil, met oude duiven: 1. Maerten J., Elwerdiinig:2. Wulleman J., Renin ge; 3. Pa-ege Richard, Loo; 4. Maer- teii J., Elverdinge; 5. Dekeyser M., Pollir.khove; 6. Merlevede deroom, Oostvleteren; 7. Paege Richard, Loo; 8. Wulleman Julien, Reninge; 9. Paege Richard, Loo; 10. Wulleman J., Ren-Inge. Uitslag van de prijsvlucht uit Zie vervolg hiernevens. ïSP BURGERSTAND van 13 tot 19 Augustus 1946. Geboorten. Wallyn Marie-Chris tine, Haiglaam 190. Verleuire Ma rie, Poperin-gestw. 27. Vanhove J-osi-ane, Zilleibeloe. Bardyn Mari-e, Minnepiein 14. - Verdosne Daniël, Zonneibekestw. 29. Van-d-elanno-ote Yveobe, Beselare. Sohie Josiane, K-öm-miel. Degryse G-ilbert, St-Jan. Can-ein Fernand, Kenrmel. Overlijdens. Vanoverbeke Achille, 77 j., z. t>., echtg. Irma Vermeersch, Rijke Klarenstr. Sta-elens Juliana, 85 j., z. b., wed. Lacante August©, Teinpelstr. 13. N-eirynck Z-ulma, 49 j., huishoudster, echtg. Rassauw Karei, Capucien-enstr. De-wachter Jules, 67 j., echtg. Caireyn Irma, Dikkebusehsbeenwe-g 82. Huwelijken. Tillie Gerard, schoen maker v. Eliverdin-ge, en Deschuytter Yvonne, huishoudster v. leper. Wilson John, handelsbediende v. Glas gow (Engeland), en Hagiheibaert Fe- licie, huishoudster v. leper. Van- deniabeeJ© Ghairiey, vleesehwarenfa- brikant, en Detoouvri-es Alice, z. b., beid-en v. leper. Huwelijksbeloften. Ohapel-le Da niël, cnd-e-riwij'zie-r v. Ie-per, en Coene Bertha, z. -b. v. Vlamertinge. Van denberghe Roger, -bediende va-n leper, en Pauwels G-ilberte, z. to. v. Mi-ddel- k-erke. De-lhem Canaille, werkgeiei- der v. leper, en G-euten Lea, toediende v. Grivi-gnée. Caro-n Albert, officier bij het Belgisch leger, v. Iepe-r, en Petit Agnès, v. Gent. Allan In gram, soldaat bij het Briiisch le-ger, v. Reading (Engeland), en B-ecquaert Yvonne, z. b. v. Iep:r. G-cethaJs Henri, magazijnier, en Hoedt Maria, lederbewenksber, toe-id-en v. Ie-per. Riem Luciaan, pasteibakker v. leper, en Lafontaine El-isa, winkeljuffer v. Vorst. Deconinck Joseph, genees heer, en Landtsheere Simonne, z. b. v. I-eper. Pauiwelyn Oscar, genees heer, en De Bruyn Carmen, z. b., bei den v .leper. Defoort Albert, on derwijzer -v. Ie-per, en Haghedooren Maria, v. St-Jan. D-elaire André, m-etaalpollierder, en Leconte Simon ne, fabrie-kwerkster, beiden v. Ie-per. Hofla-ok Maurice, handelaar, e-n Roosebeke Denise, z. b., beiden v. Ic-per. Landtsheere Walter, bouw kundige, en Denys Albertin-e, z. to., bei-den v. Iepe-r. Develter Firmin, onderwijzer v. Meesen, e-n Boud-ry Jeanne, z. to. v. leper. PLECHTIGE EEPvEMIS Onder zeer grooten volkstoeloop greep Donderdag 22 Augustus (Feest van het Onbevlekt Hart van Maria) de plechtige Ee-remis plaats van on ze stadsgenoot EP. Laureint Bartier, in het klooster Fr. Christian-us, van de Orde der Eremijten van St Augus- tinus. De familie Be-rtier woont juist rechtover den hoofdingang van Sint Pieterskerk en is door iedereen ge acht en be-mind. Benevens de nleuw-ig-ewijde fun geerde als Diaken H-oogee-rw. Pater Provinciaal der Orde van de Eremij ten van St Augustinus. Onderdia ken Z E.H. Maes, bestuurder der Rousbrugge-Damcn; cantores E.H. Ameloot en E.H. Lampaert; sac-er- dos assistent Z.E.H. Wight,, pastoor- der parochie; oeromoniismeester E.H. Gadeyne, onderpastoor. In het hoogkoor bemerken we Z.E.H. Ka nunnik Willems en in de zit-tens en het koor talrijke priesters van stad en omliggende. Het gelegcnheldssermcen werd ge houden door Z.E.P. Hubertus Bcers- ma, Prior van het klooster te Gent, die d-e verhevenheid van het pries terschap deed uitkomen en de ouders aanzette om de priesterroepingen, bij hun kinders te steunen. Aa* het offer scheen er geen einde te komen. De St Pieternaren hadden eraan gehouden den nieuwen leviet op waardige wijze hulde te brengen met het bevlaggen -hunner huizen. Wij bieden den jongen Pater, zijn ouders e-n familie onze beste gel'ik- wenschen aan. ZOO PAS VERSCHENEN: HISTOIRE SAINTE dc-or Daniël ROPS. - 84 fr. - de schrijver van het onvergetelijke boek Jesus en son temps», welke in twee weken tijids bij d-sn uitgever was uitverkocht. Te verkrijgen-: BOEKHANDEL L£VET SCONE P. BRAS-DEKLERCK, (125) G. de Stuersstr. 4, leper. Creil: 1. en 2. Ryon Louis, Oostvle teren; 3. «ui 4. Paege Richard, Loo; 5. V-anigreveling Charles, Pollinkhove; 6. Wulleman J., Reninge; 7. en 8. Paege Richard, Loo; 9. Alleman Ar thur, Oost vlet-: ren; 10. Va-ngreveling, Pollinkhove; 11. en 12. Va-ndevoorde A-drie», Westvleteren, ROESBRUGGE-HARINGE Duivenprijsvluchten. Duivenm-aatschappij Onder Ons Uitslagen 11 Oogst. Dourdan (oud:i): 1. Vandermariiere A.; 2. Brysbaert M.; 3. Schoonaert M.; 4. Verbrigghe J.; 5. Slosse R. Dourdan (jonge); 1. Bruneel S.; 2. V-a-n,nobel R.; 3. Ceenaeme G.; 4. Vaneeniaeme M.; 5. Docalf J. Uitslagen 15 Oogst. Arras: 1. De. stadsbaeder G.; 2. Alderweireldt M.; 3. Aldeirtvei-reCdt M.; 4. Haeyasrt H.; 5. Deschrevel K. Bericht. Op Zondag 25 Oogst z-a-1 er, ter gelegenheid van Stavele- Kermis, door d-e maatschappij On der Onseen groote prijsvlucht uit Brctouil ingericht worden. Inkorving zal plaats hebben bij den welbeken den liefhebber R. Slosse. Harmonie-leven. Heden Zondag 25 Augustus geeft ons muziek een groot Concert op de Dorpplaats te Stavele. We vertrekke-n te 5.30 uur aan het lokaal (per auto). Wie op eene andere manier naar Stavele gaat, moet te 6 uur zeer stipt ter verzamelplaats zijn, te weten bij R. Slosse, te Stav-ele. Festival. H.:it volledig programma va-n de uit te voeren stukken door de ver schillende muzieken, zal volge-n-de week in dit blad verschijnen. STAVELE Concert. Programma van het Concert, uit te voeren door de Muziekmaatschap pij Harmonie «L'Union», van Roes- brug'E'e, -ter gelegenheid van Kermis- Zondag. te 7 urn-, op dei Dorpplaats. Leiding; Marcel D'Heere, uit Po peringe. 1. Mes Adieux h Saint André Défilé avec Tambours et Clairons, par G. Gadenne. 2. Les Ménapiens, Ouverture Henri Faya-t. 3. Dans la Forêt, Solo voor Baryton (Sol.: J. Pittillion) C. v. Hufielen. 4. Scènes Villageoises Fantaisie A. L. Doycin. 5. Renée, Concertwals J. Vercauter. 6. Miss Mary, Opeinlngstuk D. Snceck. 7. Volks vreugde Groot potpourri van oude gekende volksliedjes M. D'Heere. 8. Nationaal Lied, SINT VINCENTIUSCOLLEGE Examenuitslagen van oud-leerlingen W. Casie-r, leper, Kandituur in de Opvoedkunde, eerste proef, onder scheiding. L. Vamraes, leper, kandidituur in Wijsbegeerte en Ls-tteren, voorberei dend tot de Rechten, 2* proef, onder scheiding. J. Sno-eck, kandidatuur in de Art senijkunde, eerste proef, voldoening. A. De Bruyn, Ie-per, doctoraat in de Geneeskunde, derde proef, vol doening. P. Mahi-eu, Wervik, kanicldatum- in de Veeartsenijkunde, eerste proef, voldoening. M. Goethals, Lichtervelde, kandida tuur van Land-bouwkundig Ingenieur, eerste proef, voldoening. H. Derveaux, Denderm-onde, kan didatuur in de Natuur- e-n Genees kundige Wetenschappen, derde proef, voldoening. A. Merjevede, Brielen, Moniteur in lichamelijk opvoeding. Groot© onder scheiding. BELGISCHE HELD BEGRAVEN TE IEPER Lijk thans eerst vereenzelvigd. Op het Brit-seh militair forkhof te leper werd door de Duitschers een onbekende Engelsche soldaat begra ven, tusschen drie bekendisi Eng-elsche piloten-. Dit onbekend graf werd na de be val j ding opgemerkt door Engelsche officieren, die een onderzoek instel den om de eenzelvigheid van dien onbekenden held te kunnen uit maken-. Aldus kon worden uitgemaakt dat de drie bekende Britsche piloten tijdens d-e bezetting door de Duit schers boven Dranouter werden neer geschoten en dat in hetzelfde vlieg tuig de Belgische kapitein-vlieger d'Hemptinnei zich zou hebben bevon den. Het vierde graf moest dus dit zijn van dezen Belgischen Kapitein. De ontgravi-n-g bevestigde zulks. Hiet is thans ook uitgemaakt dat he-t Kapitein d'Hemptinne is die i-n 1942 te Brussel het Gestapolokaal in de Louizalaan te Brussel op zoo mees terlijke wij23 wist te m-itraljeeren en daarna een Bel-gisch vaan-del liet neer vallen. Heit graf van Kapitein d'Hemptinne da-aagt evenwel thans nog het op schrift Unknown British Soldier en ligt in de verste rij van de mili tairen uit dezen oorlog. EERVOL ONTSLAG EN NIEUWE BENOEMING Z. E. H. Jozef Sobry, diocesaan schoolopziener, geboren te leper in 1819 en er won-end in de Surmont de Volsberghest-raat, 15, bs-kwam eervol ontslag, daar zijn gezondheid het niet meer toelaat dit ambt, welke hij met de meeste nauwkeurigheid waarnam, te vervullen. Z.E.H. Snbry is de zoon van oud - burgemeester Sobry van leper, de broeder van Prof. Sobry, Hoc-gleeraar aan d-e Kath. Universi teit van Leuven. Z.E.H. Jozef Sotory studeerde eerst aan de hoogeschool te Leuven en trok daarna naar het Se minarie. Hij werd professor te Oos tende, dan Principaal aan hot Col lege t-e Moeskroen en sedert 1932 was hij opziener van het Vrij Katho liek Onderwijs. Hij wordt opge volgd door E.H. Brutsaert, kandida tuur in de wijsgbeeerte en letteren, voc-rheen le-eraar aan de Rethorica te Meenen. Hij werd geboren te Wa tou in 1905. SINT JOZEF'S KERK DER KARMELIETEN Broederschap van 't H. Kind Jezus van Praag. ZONDAG 25 AUGUSTUS, 4c Zon dag der maand: Te 7.30 u.: Commu- niemis voor de kinders en -hunne ouders; - Te 3.30 u.: Vergadering voor de kinders en hunne cu-ders. HET WATERFEEST TE IEPER Ter gelegen-heid der Tuin-dagen werd er in de Kaai alhier een welge slaagd waterfeest gegeven dat tot een echt volksfeest uitgroeide. We za-gen er o.m. 100 meter stree-kzwem- men voor Heeren, d-an voor Dames. Hierna een aankleed ingskc-ers welke hierin bestond dat de deelnemers de kaai dienden over te steken, waar een pakje klesren lag. Ze dien-den- dit te openen, de kleed-eren aan te trekken, h-et water in en terug naar den anderen oever. Of het succes kende; de kaai st-o-nd zwart va-n het volk. Hierna kregen we 100-0 meter streekzwemmen voor heeren, waarin we Re-né Pil als overwinnaar zagen. Dit werd opgevolgd door exhibities van de verschillende zwemwijzsn, pai-aplu- en eierkoers, mast-klimming bovein water, eamdenvangst, een sprong van 12 meter hoo-gte en aller hande klucht-nummers, kortom een welgeslaagd volksfeest en een ware propaganda voor de zwemsport. De inrichters dienen ge-luk gewe-nsebt. IEPER - EILAND ELKEN ZONDAG, om 4 uur, Groote VERMAKELIJKHEDEN. Vrije ingang. (544) BEVOORRABINGSDIENST Bevoorrading bij voorrang in fietsbanden aan arbeiders en bedienden. De bevoorrading bij voorrang in fietsbanden zullen verzekerd worden aan arbeiders en bedienden welke genoodzaakt zijn de flats t© gebrui ken om zich naar hun werk -te bege ven of hun beroep uit te- oefenen en ten minste 5 Km. per dag afleggen. Dit voordeel van voorrang wca-d-t even- «ns verleend aan Gen eeshe eren, Veeartsen, Gebrekkigen, Vroedvrou wen, Verpleegsters, en scholieren. De rechthebbend.:- personen richten ■hunne aanvraag naar de werkgever, deze laatste zendt die door naar de Beroepsvere-: niging. Indien er geen werkgever is, moe ten de aanvragen gezonden worden naar het Repartitiecomité der fiets banden, steenweg op Charleroi, 43, Brussel. De grensarbeiders mogen hunne aanvragen, g-eteekend door de werk gever, afgeven aan de ravitiaiileerings- dienst, dit in 't geval zij hunne fiets gebruiken om zich naar het werk t-e begeven. Dia aanvragen moeiten af gegeven worden aan lok-et Nr 10. Zeep. Voor de maand Aug. wor den geldig gemaakt, d-e zegels A4, B4, C5 en de speciale zegels F en P van het type I. De zegels A3, B3, C3, zijn waarde loos vanaf 1 September en moeten voor 10 September binnen gebracht word-cm ten eind-e die te ruilen in machtigingen A. UITDEELING DER MELKKAARTEN Op Maandag 26, Din-sdag 27, Woens dag 28 en Don-derdag 29 Augustus: Voor die vier dagen uitdc-eling van da zegels Nr 11, aan de loketten 4 en 5, telkens van 8.30 tot 11.30 en van 2 tot 4 uur. Om de melkkaarten te ontvangen, moeten de gele rantsoenkaarten van leder der rechthebbenden voorgelegd worden, zoowel voor ouderlingen bo ven de 65 jaar, als voor kinderen POPERINGE. Beleefde uitnocdiging tot h-ec plech tig JAARGETIJDE pp Zondag 25 Augustus, te 8 uur, in St-Bertinus- kerk, voo-r VROUW EMMA DEBYSER Echtg. v. Hr Louis Popclier. C.J 23) Vriendelijke uitnoodigmg t-rt de GEZONGEN MIS, op Donderdag 29 Augustus, te 9 uur, in St-Janskcrk, voor HEER MAURICE LERMYTE Echtg. van Vrouw Alice Verhaeghe cn hun Dochter AGNES. (545) IEPER. Op Zondag 1 September, te 11.30 u-, in St-Maartenskathetdirial, ZIELMIS voor de Heeren MAURICE VERGRACHT Eere-Bcvclh. van het Pompierskorps en Zoon ANDRÉ VERGRACHT (510), beneden de 18 jaar. Voor de tuberculoselijders moe-ten de gele rantsciinkiaarten, alsook de getuigschriften van het disper.sarium voorgelegd worden. Onmiddellijk worden d? melk- zegels aan loket 5 uitgedeeld. Het is onnoodig de melkkaarten te brengen zonder voorlegging van de hierboven aangeduide stukken. Voor d-e telaatkomera kunnen p-een melkze-gels meer afgekverd worden^ WEET GE... Dat heit Ki-ijgsau/diboraat van leper in d-e loop van de maand Sep tember zal ophouden te bestaan. Dat het tegeiwoordig zoo dik werf voorvalt in d-e post "dat er ze kere zegels ontbreken. Dat de post voor geldverhande- lingen slechts open is tot 11.30 's mor gens en tot 16.30 u. uitgenomen den Zaterda-g slechts tot 15 tl. Dat ons Belfort tegenwoordig achter gaat bij de Statie opgepast dus als ge den trein moet -halen. BOEZINGE Onae Processie Onze processie in al haren eenvouÉ Is schoon gifweest, Wei-nig of gee* groepen, slechts een engelenkoor. Maar wel vol-k dat er aan deelnam. Aan orde ontbrak het ook niet Wet vooral den stoet opluisterde was het muziek. Die hebben getoond: willen is kunnen. Onze dorpsgenoot Georges Bou« dry, die in h-et klooster d-:r Paters Karmelieten den naam draagt van Pater Melchior, komt door zijne Overheid benoemd te worden als hoogleeraar te Rome. Van harte proficiat De klokkentombola, door den Kerkraad aan-g-e-kondtgd voor Bo:- zinge-Kermis, werd uitgesteld tot een lateren datum, doch komt zeker 1 LANGEMARK Langemark herdenkt 1 Het gouden priesterjubileum van Z.E.H. God-deris, Pastoor te La-nge- mark, werd op waardige wijze gevierd. Ter gelegenheid van. die gebe-urteni* zal La-ngemark zijn verleden herden ken en alle krachten werken samen om dit weer te geven ln een machtig historisch tooneel, dat als titel draagt: «Langemark door de eeuwen heen 't Is van de hand van Meester Em. Serroen, de schrijver van de steeds gesmaakte operetten, als: Hooger Op -en de HommeJipluk die nog altijd worden heropgevoerd. De mu ziek is van den Heer André Moerman die onlangs de eerste prijs voer viool behaalde aan het Conservatorium te Brussel. i Hij komt zelf die muziek uitvoeren met zijn ensemble. In dit nieuwe stuk heeft Meester Serroen zijn talent tan volle tot uiting doen komen en heeft het leven en den strijd van ons volk op meester lijke wijze geschet-st. Het omvat vijf tafereel en. Na de prachtige openimgsouvertu- re Mors et Vita wordt he-t tooneel geops-n-d door een meer stemmig koor da-t h-e-t eerste tafereel inleidt: De kerstening van Mark het toenma lige Langemark.» Wij komen- er in contact met de eerste bewoners van Lange-mark, hun zed-en, hun gewoon ten, en het e-e-rst-e beschavingswerk van de zendeling:», o.a. St Elooi. Het heidendom gaat aan -het wankelen, d-e eerste kristenen vormen een rijke belofte voor de toskomst, die bezon gen wordt in het machtig slotkoor. In de jaren 1300 geraakt -hot tot h-et toppunt va,n zijn bloei en wel vaart, vooral door zijn weefnijverheid die de afgunst wekt van de naburige grootstad leper, die te Langemark de weefgetouwen kwam stuk slaan. In h-et optaiings-koor kunnen wij hooren uitgalmen dein strijd die onze wevers moesten leveren voor hun broed en volksbestaan. De Heer Pau- lus van Langemark, d-e Doken van üe wevers-gilde doet een oproep tot den strijd aan ambachten en gilden om de aanrukkende lepersche strijders tot stand te houden. Na een scherpe onde-rhandriirg be haald Langemark d-e zege die uitge jubeld wordt iia eoi machtig slot koor. Het derde tafere-et stelt c-n-s een groep rederrij-kers voor met d-en Nar waarna een middslocuwsehe klucht aanvangtVan Rcelandt die vrij d-e met den duvel». De zoon van boerk-s Roelandt is dol verliefd op de wonderschoon© Elze, een. uit- heemsche koningsdochter, dc-or den duvel bezet-en. In dit buitengewoon sterk gecaracteriseerde woordentwist heeft Meester Serroen eens te meer getoond dat hij de menschen kan do:n lachen van h-et begin tot het einde. Het vierde tafereel; «De Boeren krijg». stelt ons een groep strijders voor, belast met den nachtwacht in hst VrijeboschZe worden afge maakt door de Sans-Culotten Het vijfde tafereel toept ons voor oogen een episode uit den wereldoor log: «De Vluchtelingen van Lange mark en elders». De sjouw en de ge- vaarnissen van de vluchtelingen op den dool. Larfgemark is vclvoesi, een puinenv-el-d geworden. Zal Lan ge-mark nog herleven K-et e-enig mooie lied ge-dicht door Pastoor Be- noit zaliger, die Langemark z-'s-t her rijzen. sluit dit laatste tafereel. Lan gemark is weer vrij. Huld-e en jubel uitgebeeld door prachtige balletten slui-t dit maéhtig historisch tooneel. Het wordt een sucoes. Geen enkel Langemarkenaar, ge-:n enkel waar t'OonC'?,lliefhebber zal ontbreken op d-e uitvoeringen die zullen plaats hebben o-p Zondag 1 September om 5 uur e-n Maandag 2 September om 7 uur. Kaarten zün vanaf heden te bekomen bij Meester Parr-et, Ecezin- sestrr^, te, Langemark. NIEUWKERKE Groote Juniorskocrs Ecre-Prijs Lucien Storrrie Donderdag 29 Augustus wordt dooe de - V-ere-enlgde Sportvrienden een groote koers ingericht voor Junior^ op 95 km. schoone baan. Deze keel's, Bere-Prijs Lucien Stormc g-etüeid, wordt begiftigd. m:t 5,000 fr. prijzen, bloemtuil en ku-nsti oto va-n L. Storm*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3