Uit*t l Uit 't Veur Uit't Nieuwpoortsche it 't Diksrnuidsche Uit 't Werviksche 't Meenensche I Verder uit de Provincié Berichten HET WEKELIJKSCH NIEUWS ■74 Augustus 1943. B1KSCH0TE GELUVELD HEMEKWEEKERS OPGELET!!! «HENNINE» BESELARE MEESEN PLOEGSTEERT WIJTSCHATE KEMMEL GROOT VLAGGEFEEST UIT VEURNE C. VAN EECKE-SPILLIAERT Ooststraat 59, Veurne. VOOR VERF~EN VERNIS!~ GIJVERINKHOVE LEISELE POLLINKHOVE WULVERINGEM-VINKEM KOKSIJDE SINT-IDESBALD DE PANNE Laatste UIT NIEUWP00RT ODSTDUINKERKE RENIMGE HANDZAME EESEN ZARREN UIT WERVIK TE KOOP UIT MEENEN KERKELIJK NIEUWS GELUWE STADEN KOOP UW BREIMACHINE in het huis van vertrouwen. MEULEBEKE WINGENE EPIDEMIE VAN KINDER. VERLAMMING IN FRANK- RIJK EN NOORD-AMERIKA Verhooging der Ouderdomspensioenen De Westkant van EEN PERCEEL WEIDE thans zaailand 0 lad zijde 4. Koers voor Beroepsrenners. Op Donderdag 29 Oogst, om. 14 u., groote koers voor beroepsrermers; 15.000 fr. prijasn en talrijke prem. In- tchrijvinig bij Rulcke G., herberg De Smis Ai de sportliefhebbers van d-e streek zijn er verwacht om de inrichters van deze groote koers van een Ge meente van amper 850 zielen te steu nen en de renners aan te moedigen. Dus op 29 Oogst allemaal naar Bik- achote. Pijnlijk ongeval. De kleine Marte-Thérèse L., stak nabij de ouderlijke woning, de groots baan over toen ze terecht kwam te gen den auto van den H. Georges J., van Couillet, met het gevolg dat fret kind met gebroken Hinteer sleutelbeen opgenomen werd. XJw hennen sterven uit; per tien tal vergaan uwe kuikens. Het gruwe lijk spook der plagen loert en maait ze dagelijks weg. Daartegen een enkel en wetenschappelijk middel: GEZONDHEIDSDRANK HENNINE: voorkomt en geneest ra- dikaal en in eeniige dagen al de besmettelijke ziekten bij het pluim gedierte. RENNrNE is verkrijgbaar in alle goe de apotheken of rechtstreeks bij APOTHEEK DUJARDRIN, BOEZINGE (leper). (50-2) Onze klokken. 'N WOORDJE GESCHIEDENIS. Juni 1943! t Was 'n rouwdag!... n Zware grijze vrachtwagen stopte voor de kerk. hl Tiental brutale ke rels stapten af en trokken naar den klokketoren. Moedig luidden, onze klokluiders nog 'n laatste poos, wijl die drie klokken hun afscheidslied klaagden boven de daken der veront waardigde Parochianen! Onze drie klokken. St. Martinus, 1445 kg. H. Hart, 1085 kg,. en O. L. Vrouw- klok. 675 kg. daalden zachte naar beneden, en „vertrokken naar Duitsch- ïa-nid! De Parochianen treurden er om 's Anderendaags lazen we op den kerkemuur: «Wie met klokken schiet, Wint den oorlog niet! *t Was wel zóó! Duitschland stort te ineen als een kaartenhuisje! De twee grootste klokken werden gaaf en gezond teruggevonden te Ham burg! Onze kleinste kwam niet meer terug! Ons akkoord is dus geschon den! Dank zij de Amerikanen werden ze op 11 November 1945 triomfantelijk ingehuldigd te leper! Op 13 Novem ber deden ze hun intrede in ons kerk portaal! Nu luiden ze weer hoog in den toren; Ze stolen ons in rouw en wee! We luiden weer in blijden vreê! Ons bronzen lied in vreugd of leed! Dat looft den Schepper, wijd en [breed Burgerstand. Geboorte. - Bossue Jean-René, v. André en Ghekiere Georgette. Huwelijksbeloften. Cardinael Marcel, beenhouwer te Wijtschaete en Dereynie Géneviève, dienstmeid te 'Meesen; Develter Firmiin, onderwij zer te Meessn, em Boudry Jeanine, x. b. te. Iepen Huwelijk. Van Bercelaere Gery te Wijtscliate: en Willemijns Andrea te Meeseik Aan onze grensarbeiders. Fietsbanden. De aanvragen voor de fietsbanden moeten Ingediend worden in den loop van toekomende werk, vanaf Maandag 26 tot Zaterdag 31 Augus tus 's voormiddags op het bureel van bevoorrading (Stadhuis). De rechthebbenden moeten hun grenst aart en. getuigschrift van hun Franechen werkgever voorleggen «n zich op de gestelde dagen aanbie den. Na .gemelde dagen kunnen geen aanvragen meer in aanmerking ge nomen worden. Duivcnnicuws. PRIJSVLUCHT UIT BRETEUIL. Gelost om 11.02 u. le duif te 13.40 u.. laatste te 14.10 u. 1. Depagne G.; 2. O cl ent G.; 3. Borwiue A.; 4. Corsez L.; 5. Corsez L. 6. Vanlerberg'he A.; 7. Dewitte J.; 8. Freyne E.; 9. Vanlerberghe A.; 10. Freyne J. Athletiek-uitslagen 100 meter: 1. Vervisch; 2. Huyghe H.; 3. Duribreux; 1000 meter: 1. Hellem V.; 2. Ther- ry J.; 3. Vancoppenolle E.; 4. Huyghe H.; 5. Cardinael. 5000 meter: 1. Therry J.; 2. Hel lem V.; 3. Vervisch A.; 4. D'heere A. Aflossing 4 X 400 meter: 1. MEE SEN 2. WIJTSCHATE. Burgerstand Geboorte. Annie Verslype. Huwelijken. Marcel Poupaert en Dumery Antoinette, beiden te Ploegsteert; Arthur Goudeseune en Yvonne Verkruysse, beiden te Ploeg steert: Roger Demey en Paulette Lorraine, beiden te Ploegsteert; Louis Dehem te Wambrechies en Reine- Marie Halluin te Ploegsteert. Overlijden. Maria Lievens, 75 J., wed. van A. Verhoeven. Militie-keuring- 1946. De keuring der militianen lichting 1946, zal plaats hebben op Dinsdag 3 September 1946 te leper in de zaal van de Akademie (O. L. Vrouwstraat) om 9.38 u. De belanghebbenden die nog geen oproepingsbevel ontvangen hebben, moeten zich onmiddellijk op het ge meentehuis aanbieden. Burgerstand. Huwelijksafkondiging. Cardinael Marcel, beenhouwer te Wijtschatei, en Dereyne Genoveva, dienstmeid te Meesen. Duivensport. BRETEUIL; 1. Knockaert L., Wijt- schate; 2. Deconinck D., Meesen; 3. Bintein M., Wijtschate: 4. Boheyn W„ Wijtschate; 5. Laplace J., Wijt schate. Duivennieuws. BRETEUIL: 1. Vancouillie C.; 2. Bossaert J.; 3. Martens J.; 4. Ver kruysse Li.; 5. Bossaert J.: 6. Idem; 7. Six; 8. Carbon; 9. Verkruysse; 10. Gruson. Gemeentefeesten 1946. Op Zondag 1 September: Groots Duivenvlucht uit Creil; - Schieting aan de Gaaipers om 1430 uur, en Baan boiling In d-e Vrede- Te 18 uur: KUNSTCONCERT op de Dorpplaats door de Muziekvereent-gi-nig o Ste CecEia i) van Kernmei. Maandag 2 September: Om 10 u., in de parochiekerk, plechtig JAAR GETIJDE voor al de Parochianen.; - Om 17 uur, Groot ATHLETIEK- FEEST op de Borpplaats. Inschrij ving bij Enna-ert Gaston, De Zwar te Leeuwvan 16 tot 17 uur. Donderdag 5 September: Te 9 u. Plechtige ZIELEDIENST voor de ge sneuvelde soldaten en burgerlijke slachtoffers van bride wereldoorlogen 1914-13 en 1940-45: - Te 16 uur Schieting aan de Gaaipera, en te 17 uur Volksspelen op de Dorpplaats en MasfcM-imming; - Baanbollinig in verschillende lokalen. Zondag 8 Sept. - Vierstraatkermis: Opgeluisterd dioor de Muiziekvereeiai- ging «State Cecilia» van Kemmel: Allerhande Volksspelen en Vermake lijkheden. Bond der Kroostrijke Gezinnen. GEMEENTE KOKSIJDE OP ZONDAG 1 SEPTEMBER 1946 ter gelegenheid van het C-jarig bestaan der lokale afdeeling. Programma geven wij aanst» week. BURGERSTAND Geboorten. Capoen Freddy, z. v. Aohiel en Devos Bea-tha, Pannesteen weg 2. Houbaert Thérèse, d. v. Herman en Clijaans Laura, Koksijde. Jonckheere Jean-Pierre, z. v. Jan. en Declercfc jeannine, Koksijdesteen- Weg 84. Huwelijksafkondigingen. Pollet Ernest, bediende v .Veurne, met Wy- ctoodt Jeanne, gemeentebediende v. Stavele. De Roo Hippoliet, werk man v. Assenede, met De Toilenaexe Alice, naaister v. Veurne. Lema- hieu Maurits, herbergier, met Bossant Gerarda, z. b., beiden y. Adinkerke. Teerlynck Henri, schipper v. Wul pen met Pylyser Al'bertine, schipperi.n v. Veurne. Jansseune Gerard, be diende v. Veurne, -met Ryckeboer Ga- brielle, z. fo. v. Leiisele. Van Hee Betoond, geneesheer v. Veurne, met Verlende Rosa, z, b. v. St-Amands- berg-Gent. ZONDAGDIENST Dokter: G. VANDESNBULCKE, Sporkijnstraat. Apotheker: TRYPSTEEN, Zuidstr. Landbouwmachines en Elektrici teitsinstellingen - Bindkoorden - Pikmachines Ursusdraad - IJze ren Staken - Gegalvaniseerde Pla ten - IJzeren Eggen, enz. Beer trouwe bediening, cöod yoor uw NIEUWE VELOS, okkasies, herstellingen, wendt u in volle- ver trouwen tot het huis jer. velle, Alfonsstraat 49, veurne. Te ver krijgen: banden met toons. (v. 59) Om SCHILDERWERK uit te voe ren dat blijven zal, gebruikt de PRODUKTEN «DE KEYN Kwaliteit als vóór den oorlog! Kleuren - Email - Vernissen. Volledige keus in het HUIS MOUTON Zuidstr. 41, Veurne. Tel. 118. (V.61) NOORDWATERING VAN VEURNE De Regie der Noordwatering van Veume hoeft de eer de eigenaars die 80 ha. grond in gezegde watering be zitten tot eene Algèmeenie Vergade ring bijeen te roepen, die zal plaats hebben in het Hotel van Commer cete Veurne, op Dinsdag 3 Sep tember naast, te 10.30 u. voormiddag. (V.60) DE REGIE. BENOEMING Onze katholieke bevolking zal met genoegen vernemen dat de heer J. Noilet, rustend opziener voor het of ficieel lager Onderwijs, benoemd werd tot diocesaan opziener van het katholiek lager onderwijs van het bisdom Bru-gge. Onze scholen zullen aldus onder een zeer bevoegd toezicht staan en we weten dat de Heer Nol- let, m-ert zijn gekende toewijding aan de goede zaak, al zijn» talenten en ondervinding zal ten dienste stellen van wat, ons katholieken, het meest aan 't harte ligt: onze vrije katho lieke schoten. We wenschen hem dan ook van harte geluk en hopen dat hij nog veel vruchtbaar werk moge leveren op het nieuwe terrein dat hem bij zonder lief moet zijn. KERMIS Zondag 25 Oogst. Kermisvlucht op Breteuil, bij O. De Soheemaecker. Te 3 u.Kermisbolling (Gaaiberg) in De Pelikaan bij G. De Sehee- maeefcer. Te 4 u.: Huldiging van den Eere- Voorzafcter der Wijk, opgeluisterd door de Melomanen en de Maatschappijen der Wijk. De stoet vangt aan bij De Rivolite 3.30 u. Daarna monster - oplating van duiven op 't plein. Te 5 il: Concert door de Meloma nen. Te 6 u. Groot Cabaret, op 't plein, gegeven door artiscen van den wijk. Vrijen ingang. Te 7 u.: Tumbolling «In t Hen- neke Maandag 26 Oogst. Te 9 u.Plechtige Dienst in de kapel van de Nieuwstad vcor de af gestorvenen van de wijk. Te 5 u.: Poppenwerpen bij O. De Scheemaeoker, en PI esschcnv ulling bij H. Vaarbove. Ts 7 u.: Enveloppetrekking bij A. Roose. Donderdag 29 Oogst. Te 5 u.: Valiezenkcers in Café Pelikaan». Wie deelneemt zorgevoor z' kostuim. Te 5.30 u.: Tuinbolling en Envelop petrekking bij E. Vannieuwkerke. Zondag I September. Te 5 u.Tuinbolling in De Ballon Te 22 u.: Prachtvuurwerk op t plein. Zondag 22 September. Te 4 u.: Tuinbolling in «De Haan» bij Ach. Barbier. En wie treffelijk dansen wil, moet maar binst die kermisdagen bij Van- Groote Veloltoers. Op Zondag 1 September, te 3 uur, Groote Velokoens voor Juniors: De Omloop van den Kleinen Westhoek (80 km); 4.C00 fr. prijzen; 1.000 fr. premiën. Groote Vlaamsche Kermis. Op Zondag 1 September, te 4 uur, en Maandag 2 September, te 5 uur, in de Meisjesschool: Groote Vlaam sche Kennis. Allerhande vermake lijkheden. Monster Tombola: meer dan 100 prijzen, waaronder velo, sar- gië, sprei, tapijt, manshernden, vtouw- hemden, enz. Trekking den Maandag avond, te 7 uur. Br zal veel ge zonde leute zijn. Iedereen welgeko men. Vrije ingang. Twee Gouden Kloosterjubilés. De Gebroeders Decock Henri en Petrus, beiden Broeders Maristen, ge boren te Letsele, hobtoen hun. Gouden Jubilé gevierd.. Him zuster Mej. Dswulf, Malou- laan, leper, gewezen gouvernante van Pastoor Ryckeboer zaliger (Sirat-Ni- klaas, leper), toont me de prenten en de feestprograma's en gedichten. Er is ook nog een andere zuster die religieuss is te Bondscbocte (Ncrd). HENRI DECOCK (Broeder Her- vaini)is kok sedert 50 jaar in *t Kloos ter te Mont-St-Gudbert waaa- Eerw. Heer Blondeel, uit Pitteim, Geesteüj.ke Directeur is. PETRUS DECOCK (Broeder Adolf) ekonoom van 't Klooster te Aarlen, heeft zijn jubilé gevierd te Pittein, waar hij over 50 jaar de eerste pos tulant was. Hij is ook overste geweest te Virton. Op de spijskaart lazen we over de geurige saus: Geen lekkerder kost bij Koning en Paus. Geen kermis zonder een schelle ken k-alfsvleesch of hesp. Een lam en kalf en zwijn in uw maag verdwenen; Verbroederen om ter meest bij groeten en bij kleenen. Heil! de beide Broeders! A. B. Missiekermis. Onze Missiekermis heeft de stout ste verwachtingen overtroffen. Onze Lieve Heer schonk ons een pracht- weertje en de menschen toonden: hun goeden wil. De Witte Zusters en inzomder Zuster M.-Amata, bedan ken allen die «enigszins medegehol- pen hebben tot hei; welgelukken van 't feest en in 't bijzonder die edel moedige zielen die niet geaarzeld hebben om door een milde gift het succes van de Missiekermis te ver zekeren. Dank vooral aan de Boerinnejeugd der gemeente, die met blijden ijver zich zoo goed van haar soms lastige en ook al eens vervelendie taak heb ben gekweten. Ook een speciaal woordje van dank aan de Jong-Knapsn uit de Katho lieke Studentenactie, die onder kun dige leiding van Meester Dever en de medewerking van Meester Orroi, onze menschen zooveel aangenaams hebben bezorgd. De volgende winnende loten, van dis tombola .hebben hun prijeen nog niet afgehaald; 177, 197, 547, 988, 1239, 1274, 1238, 1369, 1402, 1485, 1518, 1563, 1654, 1688. 1691, 1766, 1767, 1919, 1977, 1980, 1903,1998. Duivenvlucht. Duivenbcnd «Onder Ons», bij G. Pyfferoen. ARRAS (60 duiven); 1. Maerten H.; 2. Begraer G.; 3. Van- debussche M.; 4. Booghs L.; 5. Ooin- pemolle A.; 6. Pyff-eroen N.; 7. Van- denbussche M.; 8. Hugghe M.; 9. Id.; 10. Bccanq G. Tennis-Tornooi. Een geweldige groote opkomst woon de het groot tennis-tomooi bij op de prachtige tennis-terreinsn van de nieuwe Casino. Na tallooze partijen had de finaal plaats die gewonnen werd door de Beeren Carbonelle-Del- fosse. Harmonie oogst succes. Zondag II. was de harmanie De Leiegalmuit Bissegem, op bezoek en gaf op het terras van de Casino een concert ten beste. Het moet op recht gezegd wordien dat deze har monie tot nu toe de beste is die men te Koksijde -gehoord heeft dit sei zoen. Ten andere, de geweldige toe juichingen die de harmonie mocht ontvangen vanwege de toehoorders, getuigen, ervan. Bloemenstoet. De bteemenstoet ingericht door het plaatselijk feestcomité it, lokte de massa. Het was een kleine Cupido -die den eersten prijs verwierf -bij de individiueekn. Bij de groepen was het Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen •die den palm oogstten. Bij de wagens werd een rijtuig versierd met echte bloemen-, verkozen. Daarbij vielen nog op te merken: een H-awaiïsch meisje, een slavenhandelaar, een ho venier, enz. Het Peestcomiteit dient gelukgewenscht voor dit zoo prachtig geslaagd feest. Klopjacht in de duinen. De gerechtelijke politie van De Panne heeft in samenwerking met e-en 50-tal rijkswachters tijdens een klopjacht in die duinen tusseben De Panne en Koksijde een gevaarlijk misdadiger aangehouden. Deze had in den- loop van de week een vrouw achtervolgd met het inzicht haar aan te vallen. Op dat oogenblik werd hij echter aan,gesproken door d-e gerech telijke politie. Hij kon nochtans ont vluchten na verscheidene vuurschoten in de richting van de politie te heb ben gelost. De dader, Mil-on Decock, 47 jaar oud, Veumestraat 40, te Sint- Idasbald, zat verborgen in struikge was in de duinen, toen hij door de politie aangehouden weid. Tevens werd in een nabijgelegen verlaten villa een schuilplaats ontdekt, waar een 8-tal tarieventasschen en evenveel geldbeugels werden gevonden. Decock werd ter beschikking gesteld van den onderzoeksrechter en opg:sloten in de gevangenis te Veume. DUIVENVLUCHTEN Lokaal «De Werkman», bij Oscar Desohermaekier. ARRAS, los om 11.46 u_, eerste duif om 12.14.18 u..: 1. Carroen; 2. Vanelslam-cter; 3. Idem; 4. G ermonpré5. Caestetoer; 6. Van- e Islander; 7. Lehouek; 8. Vane Islan der, VFÏNTERUUR In den nacht van 6 op 7 Oktober zal liet Wirjteruur terug in voege worden gebracht. DE GEMEENTEVERKIEZINGEN OP 10 NOVEMBER In Kabinetsraad vergaderd, heeft ons? Re-geerta-g besloten de gemeente- viakiezing-en uit te stellen tot den 10 November e.k. KNAAPJE GEDOOD TE HARELBEKE Te Haxelbefce werd de twee-Jarige Seys door een vrachtwagen dood gereden. KINDEREN IN TUNNEL BEGRAVEN TE ANDERLECHT Te Anderlecht hadden kinderen een tunnel begraven, maar deze stort te op hen in, m-et als gevolg dat twee der kinderen verstikt werden. BURGERSTAND Ovcrlijdens. Cam-rrlinck Florida, echtg. v. Vanbavickhove E. Plaete- voet Nathalie, wed. Houck Emiel. Huwelijksafkondigingen. Henne- ber-t Robert, behanger, v. Nieuwpoort en Cornells Zoë, z. b., v. Wulpen. Odeurs Maurice, geneesheer, v. St- Truiden en Bittremieux Cl-ara, ver pleegster ,v. Nieuwpoort. Mo-eyaert Kami-el, werkman, v. Nieuwpoort en Coopman Simonn-e, z. 'b., v. West en-de. APOTHEKERSDIENST Apotheek De Zeemeeuwopen van 10 tot 12 en van 16 tot 18 uur. FILMLEIDÏNG Beide cinema's 'beginnen: werk dagen te 8 en Zondag te 2.30 uur. Vanaf Vrijdag 23 tot en met Maan dag 26 Augustus: Century. Un Jour au Course», met de drie welgekende gebroeders Marx. Lachsucces. Voor volwass. Nova. L?! Retour de Zorro met John Carroll, Noach Beery. Bui tengewone boeiende avonturenfilm. Voor allen-, VLAAMSCHE KERMIS Op 8 en 9 September a.s. zal er een Vlaamsche Kermis doorgaan i-n de lokalen der EE. ZZ. Arme Klaren. A.C.V.-FEESTELIJKHEDEN Op 22 September is er Vlagg-e- wijding en Betooging van het A.C.V. Volksspelen, optocht en een grootsch Tumfeest zullen dit feest opluisteren. AUTO-ONGEVAL Maandag 19 Oogst j.l. had op de kaai een auto-ongeval plaats. H. Paul Provoost werd overreden en in zeer beden-kelij-ken toestand huiswaarts ge- dragen-, KAATXERMIS 1946 Ingericht door de bewoners dei- kaai en omgeving, met de mede werking van het Stadsbestuur. Zaterdag 31 Aug.: Inzet d-er fees telijkheden met Radio-Concert om 4 uur. V'E-lokoers voor de visschers. Verlichting d-er ka-ai. Zondag 1 September: In den voor middag algeme-e-ne bevlagging der schepen. Om 5.30 uur: Wandel concert door de Koninklijke Philhar- monie. Allerlei Volksspel-en. Radioconcert met aangevraagde pla ten; aan te vragen -bij Walter Bon-jé. Maandag 2 September: Om 10 uur Solemn-eele Dienst in de Parochiale kerk ter nagedachtenis van de over leden en verongelukte visschers en kaaiwerkers van Nieuwpoort en Om liggende. Om 3 uur: Velo koers voor beginnelingen. Om 7 uur: Wande-lconcert door -d-e Katholieke Fanfare; daarna prachtig Vuurwerk. Dinsdag 3 September: Vanaf 4 uur: Koers voor allerlei stielmannen; Wandelconcert door de Koninklijke Philharmonie. I-eóeren avond zal de kaai prachtig verlicht zijn en zullen aangevraagde platen ten gehoore gegeven worden. Zal er iets van komen?... Volgens de laa tescirebhtt Volgens de laatste berichten zou er een gedetailleerd plan opgesteld- zijn voor de uitbreiding van Nieuwpoort- stad. Natuurlijk kan groot-Nieuw- poort alleen ontstaan- ten koste van grondonteigening van alle omliggende gemeenten. Aldus zcu onze gemeente het Noord-Oostelijk gebied (Nleuw- poort-Bad, Groenendijk) zien aan hechten bij onze Oosterburen. Berst zien! zei de blinde! Wist ge?... Dat onze fancy-fair 'n waar succes genoot! Niet alleen waren er rii massa bezoekers, m-aar ook de ver- schil-lige vermakelijkheden hadden diru-k te doen. Aldus mog.c-n we ons aan 'n heerlijk kei-misprogramma verwachten? Dat V.V.O. Zondag j.l. haar eer ste oefenmatch speelde, in voorberei ding tot de a.s. kampioenschappen, die op 8 September aanvangen, C. S. Wulpen verloor met 6-2? Dat er op 25" dezer tegen W.S. Houthulst gespeeld wordt? Dat V.V.O. op 1 September het nieuwe terrein in gebruik neemt? B. J.B. - Gou wdag'. Op Zondag 25 Augustus neemt ook onze afdeeling -deel aan de machtige manifestatie van Vlaand-erens bo-e- re-njeugd. te Kortrijk. Daar wordt het iets eanigs, deze prachtige op tocht en vergadering met -als slot het machtig ruitersfeest. We ver trekken hier aan die kerk kwart vóór acht u. zeer stipt. Alleman we-ze op post, want de autobus wacht niet. Het B. J. B. - Feest te Poperinge. Zon-dag 11 Oogst, op het prachtig Zomerfeest djer B. J. B. te Po-paringe waren onze kloeks en strijdlustige boerenzon-sin van de partij. Statig en fier hebben we ze zien. opstappen in hun prachtig, nieuw uniform. In de 100 m. snelheid behaalde M. C. Vandermeersch de D Prijs, vervol gens behaalde onze groep: Jozef, Wil ly en Dan-i-e-l Sege-rs, C. Vandiendries- sche en A. Verhel-Ie, d-e 1« prijs Ro- m-einschs wagen»,en, om de 'kroon op het werk te zetten, de overwinning in het kcordtrekken. We wensohen onze dappere mann-en van harte pro ficiat om d-e behaalde, eervolle uit slagen en den prachtigs» beker die hen, jammer genoeg, door esn ver gissing slecht enkele dagen later werd ter hand gesteld Jongen-s, nogmaals proficiat, aa tot een volgende keer. Kermis. Zondag 1 September. Te 4 uur (kasteelweide)Groot openluchtfeest. Maandag 2 September. 9.30 uur: Plechtig Jaargetijde voor de overle den Parochianen. 5 uur: Ringste- king. Z wartestraat) Dinsdag 3 September. 9.30 uur: Plechtig Jaargetijde voor de gesneu velden. In den namiddag: Prijs- kaarting-Molenhcsk. Woensdag 4 September. 3 uur: Groote Gei-tenprijskamp. (Herberg «Het Vossenhol»), 6 uur: Prijs- kaarttag voor leden van Oudstrij- dersbond'. (idem). Donderdag 5 September2 uur: Groote schieting. 9 uur: Prachtig vuurwerk. Vrijdag 6 September. 5 uur: Prijssobietir.g. Zondag 8 September. Allerhan de vermakelijkheden in de Loosüraat, Treurniet en Pereboom. Mochten de kermisdagen zooals voorheen in alle deftigheid veriaopen en niet in een gemeene braspartij ontaarden, tot eei'e van ctuze geme-sn- te. Burgerstand. Geboorten. Baert Lucie, d. v. Willy en Dewulf Laura. Vander- sype Godriieve, d. v. Floren-t en Van- derschrae-ghe Julia. Bosch Lucrè- ce, d. v. Cyriellus en Vandekerkhove Maria. Huwelijken. Waren Etienne, v. Gentbrugge en Cappelle Martha, v. Handzame. Vanoverschelde Je- room, uit Kortemark en Pollet Julia, f. Handzame. Dr Mazure-el Albert, v. Veldegem en Pattyn Godelieve, v. Handzame. Overiijdcns. Neyrin-ek Esther, 15 j., d. v. André en Bonte Malvina. Huyghe Emma, 69 j., wed. v. Ver- ha-eghe Pol en Morelbeke Camie-1, echtg. v. Sonneville Leo. Van- thournout Girette, 16 d., d. v. An dré ion- Vanacker J-eanne. Fietsongeval- Zondagnamiddag, 18 Augustus 1.1., kwam de genaamds Deeplent-er met een d-uivenmand op zijn fiets, gere den langs dï baan van Handzame naar Edewalle. Op zeker ccgsnblik kwam hij in bot-sing met een jonge Zarrenaar van de Kruissalsijde. Bei den ploften ze ten gronde. De kleine Zarrenaar werd leelijk gewond aan het been, Desplenter kwam er met den schrik en wat materieele schade vanaf. Autobotsing. Op Dinsdag 13 Aug. 11. kwamen •twee heerenwagens in botsing ter hoogte van de kerk te Eesem. De eene kwam gereden uit de Diksmuidestr., de ander uit de Roeselarestr. Alles be-paalda zich bij stoffelijke schade. Twee inzittende kinderen werden licht gekwetst. Op Kermis-Zondag I, Dinsdag 3 en Donderdag 5 September. Vermakelijkheden in de gekende zaal bij O. Maeokelberg Café De Kroon», Marktplaats, 6, met buiten gewoon orkest. Donderdag om 10 u. kostelooze tombola, Burgerstand. Geboorte. Bogaert Samorme, d. v. Jeroom en Beauprez Helena. Sterfgevallen. Vanhove Felicien, 75 j„ wed. v. Vanden Brande J. Witteraele Seraphine, 87 j., we-ct. v. J-oly Carolus. Vergathe René 61 j., echtg, v. Minne Albertine. Huwelijiken. Plorie Maria van Hooglede met Maes Maria v. Zarren-, Spruyte Albert en Van Roose Ger- maine, beid-en v. Zaroen. Huwelijksbel-often. Ki-m-pe Cyriel y. Zarren mirt Vantho-mme Margueri te v. Staden. Va-ndewalle Maurice v. Handzame e-n Kimipe Bert-ha v. Zarxcn. Priem Gilbert v. Staden en Hollebouit Maria v. Zar-ren. Extoer Roger v. Zaï-ren en Verbefce Suzann-e v. Houthulst. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Boulangkr Chai'lot- te, d. v. Richard en Boerhave Alice. Vandecnccke Marie-Thérèss, d. v. Robert en Catteeuw GenevievJi Versayel Johny, z. v. André en De- muysere Marie-Louise. Samijn Rita, d. v. Jozef en Eggermonit Si- monne. Deleu José, d. v. Bemi en- Bucket Schollastique. Sarron Ni cole, d. v. Jozef en Elza Delinotte. Vandeputte Ode-tte, d-, v. Bené en Delannoy Bachel. Overlijdens. Deback-ire Constant, 93 j., z. b„ wed. v. Potteau Leonie. Sm-agghe Freddy, jongkind, z. v. Maurice en Sarruys Elie. - Thery Emiel, 47 j., fbw., echtg. v. Desoamps Leon-tien-j. Vanlatton Ed-ouard, 74 j., z. b., wed. v. Mediar-d Marie- Louise. Bouchaei't Hermin, 70 j., z. b., wed. v. Blieck Louise-Marie. Huwelijken. Eewanckel André, garagehouder ten Descamps Marie- Claire, huisvr., b. v. Wervik. De- neut Daniel, meubelmaker en Dewar.- ck-el Simonn-e, z. b., b. v. Wervik. C oudijzer Maurits, 'boekbinder, v. Kortrijk <n F-erret Agnes, fbw., v. Wervik. Cael Emile, magazijnier, v. Wervik-Zuid en Defever Marcelle, f-bw., v. Wervik. Lahousse Georges, kleermaker en Cheque Jeanne, huis vrouw, b. v. W-ervik. Bulckaen Maurits, metserdiener en Verstraet-e Oeline fbw. b. v. Wervik. Fauvar- que Michel, wever en Pacco Antoine, fbw., b. v. Wervik. Decorte Paul, autogeleider en Bulckaert Simonne, z. b., b. v. Wervik. Balioy Camille fbw. en Dewitte Flavia, fbw., b. v. W-ervik. Bruneel Felix, fbw. en Mobouck Odette, fbw., -b. v. Wervik. ^loidehekkens in buizen van 5 cm, 2, 3, 4 en 5 m. lang, bespannen mat Ursus-draad. Bij A. Deroo, smid ta Oostvleteien. <550) Maelbrancbs Emiel, m-ekaniek-er en Casier Arlette, z. b., b. v. Wervik. Delobel Jozef, wever en Breyne Elza, spoels-ter, b. v. Wervik. Huwelijksafkondigingen. Pector Jerom-e, plafonneerder en Nuyten Si monne, huisvrouw, b. v. Wervik. Geera-ert Marcel, wever en Vantom- me Hélèns, spoelst-er, b. v. Wervik. Knockaert Marcel, landbouwer' en Breyne Germain-e, landbouwster, b. v. Wervik. Breyne Leon, landbouwer en Casier Clara, landbouwster, b. v. Wervik. WINGENE (vervolg) Missienieuws. In dien nazomer zullen twee Winge- naren naar de missie's afreizen, na melijk Eerw. Pater Martens, Scfcu- tist, en Eerw. Zuster Beata (Mc-j. Laura Beblaere) van O.L Vrouw va Vlaanderen te Kortrijk. De Winge- naren houden -er aan, deze twee moe dige missionarissen wél te doen vóór hun vertrek. Daarom richt men op Sint - Am and. een Missie-dag in op Zondag 8 September. Benevens spe ciale preek en omhaling onder al de Heilige Missen, richt men een reu- zetcmbol-a in, met talrijke en zelfs kostelijke prijzen, die vanaf deze week tentoongesteld worden. Loten zullen overal tien huize aangeboden worden, en al de Wingenaren zullen het als ecu hocge eer aanzien, hum eigen missionarissen te mogen hel pen. Naar de Ardennen Onze bloeiende Davidsfondsafdee- ling richt een tweedaagsdhe excursie in naar de Ardennen en wal op 2 en 3 September, zijnde Kennis - Maandag en Kermis - Dinsdag. De heenreis per autobus gaat via Kortrijk, Doornik, Bergen, Charleroi, Dinant. Bezoeken langsheen d-e Maas en wandeltochten. Terugreis over St-Hu-bert, Laroctoe, Durbuy, Hoei, Tienen, Brussel. Esn reis van zoowat 500 km, die onge veer' 250 fr. kosten zaL BURGERSTAND Geboorten. Josson Omer, Kor- -trijkstr. Vamdenbergihe Liliarne, Parkstr. Van Muyleni Danny, Blse- k-Erijstr. Dutoasre Henriette, Kerk straat. Bekaert Wiliy, Dadizeele- straat. Maes Ysolde, Bijselste. Schei-deman Edcly-, Weivikstraat. Luyckx Etienr.ie, Wijnberg gehucht. Deman Christiane. J. en M. Sabbe- straat. De-bc-l Jean-Pierre, Moes- 'kroen-str, Vanraes Gilbert, I-eper- straat. Scet-e Paul, Rij seis tra-at. Huwelijksaankondigingen. Van- n-esti» Sylvere, bediende en Blieck Simonine, handelaai^ter. Ba-ei't Ronald, borstelmaker en Mistiaan Irene, fbw. Vandiecasbeel» Eug-ene, wever en Devoldere Emili-enn-e, z. b. Huwelijken. Verhaeghe Roger, pastijbakker en Vandamme Andr-ea, z. b. Verraes H-snri, onderwijzer en Josephi-en Lambshn, z. b. Rayniar Edwin, beeldhouwer en Dome Olivia, sten-o-daotylo. Dsbuyck Gilbert, wolkammer en Lemaen Ju lienne, fbw. Ravesohot Maroel, handelaar en Onraedt Solange, fa- brisfcw. Zégr-es Michel, beeinhou- wer en Georges Yvonne, winkeljuf fer. Overlijdens. Polen Georges, 51 J., PoodErmagazijnstr. Vanlerberghe Cami-el, 72 jWahisstr. Brysse Marie-Louise, 70 j, Kanonstr. De- clercq Odil-e, 55 j., Moeslu-oenstr. GROOTSCHE HULDE MGR DEMETS Morgen Zondag, 25 dezer, zal Mgr Dam-sts, die daags te voren tot Bis schop gewijd werd, zijn eerste Pon tificale Hoogmis opgedragen in d-e St Vedastuskerk te Meenen. Na deze plechtigheid zal de nie-uwe Kerkvorst op plechtige wijze ten Stad'huize door het Stadsbestuur ont vangen worden. Een talrijke deelne ming van Boniden met hunne vlag gen wordt voorzien-, VAN ALLES WAT Men kan ook te goed zijn. H. Versel der, koffiebran-der uit de Ezolbrugstr., voerde een zekeren Slosse mee per auto tct in Meen-en. Onderwsg stopte hij even voor zaken en als hij terug keerde -z-ag hij Slosse de vlucht namen met een zak koffie van 60 kgr. Een tweede zak was al weg. De kerel werd natuurlijk in de han-den der politie overgemaakt. Aangehouden. Een ontvlucht Duitsch soldaat werd in d° Korlrijk- straat aangehouden en in de handen der Fransch-e rijkswacht aan d-e grens overgeleverd. L. F. uit W-evelg-em werd door de rijkswacht opgeschreven daar hij ge-en enkel papier in regel had wat zijn auto betrof. Verdwene n F- ui. wonende in de Parks.raat, In. den tram af gestapt en ondsirv-onu out haar g-eld- tasoh verdwenen was. Ongewoon geval. Rond den mid dag hong aan de el-ectrische team leiding in de Kortrijkstraat een fiets te bengelen. Kort voordien was een hoegbeladen vlaswag-en van e-en in woner uit Kemmel daar vcorbijgs- reden. Alles kwam uit. Bovenop het voer lag een velo en die was in het voorbij-rij-dien aan de leiding blijven haperen. Diefstal. De fiets van D. Snocek werd aan den gevsl deï st Franciscuskerk gestolen. Schouder ontwricht. Voetbalspe l-er Depoorter L. viel terwijl 'hij aan het oefenen was op het plein en ont wrichte zijn schouder. dhr August Waignien, e-en puik mu- zi'&kcon/csrt uit. Mgr Demets -bezocht de verschillende standen en vermakelijkheden en on derhield zich vriendelijk met d» in richters en talrijke vriemidm uit zijn jeugdjaren. Voor de, op de kc-er ver zamelde menigte hieid Mgr Demets vervolgens e-en toespraak. Hij dankte allen die m-edegeholpeu hadden aan het welgelukk-en van d-e Fancy-Fair. De Misioniariasen van G-eiuvve hebben I te Bekegem, nooit tevergeefs beroep ge-daan op Te Mnnnelaensvere PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Monseigneur Lamirc-y, Bisscho-p va) Brugge, heeft -benoemd: Fancy-Fair. Op Half-Oogst en verl-sdsn Zondag had alhier op de koer en in de klas sen van de Knschtenschool esn groote Fancy-Fair plaats ten bate var. de Missies v-an M-gr Demets (Antillen) en E. P. An-toon Decruy-anaere (Chi na). Op O. L. Vr. Hemelvaart te 7 u. 's avonds werd Mgr Demets, zijn ouders en familie, de Geestelijke en Burgerlijke overheid, door de Ge meentelijke Harmonie St Cecilia aam de Pastorij afgehaald an stoets gewijs naar d-e Knechtenschool ge leid. waar de Fancy-Fair reeds in «vollen» zwier was. Er was een bui tengewone talrijke opkomst. De Gemeentelijke Harmonie St Cecilia voerde er onder leiding van Bostyn, Hotel IDEAL de milddadigheid hunner medeparo- chianem, Mgr verhaalde hoe hij, zoo ver van hst Vaderland, steeds met liefde terug dacht aan dat «hoekje van Zuid West -Vlaanderenaan Geluw-e... hoe hij steeds door «Het Parochieblad van Gel uwe» w-erd in gelicht over alle gebeurtenissen in het geboortedorp. hoe hij innig doelde in het lief -en leed zijner me deburgers en hen in eües indachtig was in zijn gebeden. Nu Zijne Hei ligheid d-e Paus hem verheven heeft tot die waardigheid van Prins der Kerk en hij -binnenkort terug ver trekt na-ar het verre Missieland zal G-eluwe in zijn hart dezelfde plaats beklee-den en -zal hij die overtuiging hebben dat alle Ge-luwnare-n door ge bed en steun met hem nauw vereeni-gd zullen blijven. Een uitbundige ovatie viel Mgr De mets ten deel. Verleden. Zondag werden de ver makelijkheden voortgezet. Evenals op O. L. Vrouw Hemelvaart was de op komst 'buitengewoon. E. P. Decruyenaere hield thans een toespraak tot de menigte. Pater De- cruyenaiene r-e-ist binnenkort vcor de eerste maal naar de Missie. Zoon uit een kroostrijk landbouwersgezin groei de hij op midden het volk... de oor log stelde toen zijn voorgenomen af reis uit, maar leerde hem nog beter de schrijnende nocden van zijn volk kennen. Pater Decruyenaere wees op den grooten plicht van een christen menisch: de naastenliefde. Naasten liefde en... samenibcorig-hcid Hij verheugde- zich over de innige sa menwerking te Geluwe onder de Jeugd groepen van verschillende standen Geluwe mag hoopvol d-e toekomst te gemoet zien. Parti-r c'est m-ourir un peuzegt een Fransch spreekwoord, maar in dit geval, zei Eerw. Pater, verliest het zijn beteekenis. Met dergelijke hoopvolle vooruit zichten moet afscheid gevierd worden. Hij d-e-ed toe-rosp op de ge beden en zoo mogelijk op -de mate rieele hulp zijner dorpsgenoot-en. Daarop rekenende, vertrekt hij blij moedig naar d-e Missie om, gesteund door d-e gebeden van zijn dorpegenoo- ten en die hulp van God, zich te wij den aan de 'bsk-eering van den ev-en- mienseh, ds tallooze heidenen. De spontane luidruchtige ovatie was een bewijs dat allen m -t E. P. De- cruyenaere meevoeld-en en een uiting dat hij op G-eluwe mag reken-en. Na da toespraak van E. P. De- cruyenaere werd overgegaan tot de trekking van de tombola. De talrijke prijzen dreven de belangstelling ten top. De 'fierste prijs, een mooie fiets, werd gewonnen d-ocr de kleine René Wyfïels, die natuurlijk overgelukkig was. Volgden d-a-n met orde de trek king- der talrijke overige prijzen... die telkens een gelukkige winner vonden. In Leopold liep het intusschen tot in de hoekjes vol. Menig lokker biertje werd gedronken... 'n smake lijk taartje of verfrisschend-e ijs- kreem geproefd... Er was gezelligheid en leute tot hst einde toe. Onze eerbiedige wensch-sn van een voorspoedige reis vergezellen Mgr Be- mets en E. P. Dïcruycnaere naar het verre Missieland. Mocht een rijke zielenoogst hun deel zijn. Gemeentelijke Harmonie St Ceciiia Op Zondag a.s. 1 September reist onze- Harmonie naar De Panne. De «ereleden worden vriendelijk uitge- noodigd hun muziek te vergezellen. De inschrijving is reeds gecpemd. Prijs 45 Fr. Be reis geschiedt pert speciale tram. Ieder medereizsr.de heeft een zitplaats. Achterblijvers... talmt niet langer. De Harmonie voert er een kunst concert uit onder leiding van dhr August Waigriein. Er is vrije tijd voor de st-randgaiiosgens en wie daarna op zijn gemak een lekker biertje wil drinken, kan dat bij onze d-oi-psgenootenJacques Vuylsteke- TOT PASTOOR: Te Oostende: E. H. Decuyper, Paj toor te Blankenberge. Te BlanikenbsrgeE. H. Ca rbor.-et Pastoor te Vij've-Kapelle-Sts-Kruis. Te Wingene (Wildenburg): E. h Seynaeve, Onderpastoor te Kools kamp. Te Ti-egem; E. II. Noppo Pastoer E. H. Dc r. die- rel, Onderpastoor ba Staden. Te Zevekote: E. H. Suyksra Pas toor be Aubrijve. TOT ONDERPASTTOR: Te Torhout: E. H. Demuynck, Oni derpastoor te St-Ja-n, Poperinge. Te InigelmunsterE. H. Derumeaux, Onderpastoor 'te Sijsele. Te Sijsele: E. H. Sohette, Onder pastoor te Veldegem. Te Veldegem: E. H. Delbeke, On derpastoor te Wildenburg. Te Ardooie: E. H. Sanders, Onder pastoor te Westout-er. Te Brugge (H. Ma.gd-alena)E H. Vergote, Onderpastoor te Marke. Te Oostende (St-Petruis en Paulus): E. H. Rommens, Lceraar aan 't Col lege te Tielt. Te Wevelgem: E. H. Van Steen- landt Onderpastoor te Meenen (Sint- Franciscus) Te Westouter: E. II. De Cousse- maker, Onder-pastoor' te Oostroo-ze- beke. Te OostroozebekeE. H. De Vege- laere, Leeraar aan 't College te Po peringe. Te Izegera (Sint-H-ilarius)E. H. Van Elslander, Onderpastoor te Sint- Andri-es (Brugge). Te St-Andrics (Brug-ge)E. H. Die- rleckx Visschsr, M amikens vera Onderpastoor ta Burgert, stand van 13 tot 20 Aug. Geboorten. Van Coillie Eugeen, z. v. Jerome e-n Vansta-en Georgette. Ramon Erik, z. v. Jerome en Van- mael.;i Nestorin-e. Minne Ncël, z. v. Prosper en Dela-ey Maria. Overlijdens. Vandamme Juliana, 80 j., wed, v. lanote Edouard. Van- heule M-ari.-, 64 j., echtg. v. Wille- myns Cone -n'. Laleman Fabiaa-n, 10 d., z. v. A'"d"é en Bonte God-elirve. Huwelijksafkondigingen. Priem Gilbert, daglooroer, v. Staden en- Fol iebout Maria, z. b., v. ZarrenDe- grysp Marcel, land-werker, v. Staden en Verh-elle Lia, fabriekw., v. West- roozebek-e. Bamelis Roger, paswer ker en Van Insberghe Maria, land bouwster, b. v. Staden. Deruyt-ter Marcel, melkvoerder en Huyghe Lia, n-aaister, b. v. St-aden. Bevoorradingsdienst-Berichten. Verklaring van gezinshoofd: De personen welke zich op d-en gesteld-en dag niet zouden hebben aang-sbod-en voor het invullen der ni-euwe vsr- klaa'ing van gezinshoofd, hebben nog één kans, namelijk op Maandag 26 Augustus 's voormiddags. N. B. Deze verklaring dient noodzakelijk ingevuld, wil men d-e k-olenkaart voor het jaar 1946-1947 bekomen! Kolenhandelaars: Tusschen 16 en 31 Augustus dienen ingebracht te worden, zonder eve-nwi:! afgiftebewij- zen te bekomen in ruil (alleenlijk een r regstbewijs)de kolenz-eg-sls A7, C7, boventallig.;, zegels G de zegels Stype Y winkeliers: Inbrengen d-er zeep- zegels A3, B3 en C3. deze vervallen op 1 September 1946 en dienen t:r BevooiTadingsdienst nedergelegd, uiterlijk op 9 September e. k., zoo niet is het telaat. Opbrengstcijfer late aardappelen en bcone-n: Dit is vastgesteld does: de Prov. Schattingscommissie op 19.009 kgr. per Ha. voor late aard appelen en 1.200 kgr. per Ha. voor de boonen. Wie dit cijfer niet bereiken kan, moet onmiddellijk, en dit vóór 27 Augustus e. k. de schatting aan vragen aan den, Heer Kantonsecre- tarts. Dienst Landbouwonderzoek em Leveringen, Statiedreef 29, Roesel-are. Met kosteloos aanl-eer-en en vijf jaar waarborg. Voor inli-ohtin- g®n of bE-zichuigen d-er maohinen: Pr. Albertstr. 106, St- Amandsb. - Gent, of Lampestraat 2, RoUegem-Kortrijk. Bij aanikoop wordt reis terug be taald; (549) Dood gevallen. Jules Croes, wonrnde Gentstraat, zeeg, ter hoogte van d-e wijk Steen weg opeens ten gronde en bleef roer loos liggen. Esn ontboden geneesheer stelde het overlijden vast. Aangereden. Deloddere Oelina werd in d-e Vuii- putstraat aangereden door e-:n v-elo- rijder uit Oostroozebeke. De vrouw liep ernstige verwondingen cp. Hevig gevecht. In de Krekelstraat kwam het- tot een hevige vechtpartij, waarbij een zekere Jozef B., wonende Meul-ebe-ka- straat tei Ingel-munster, ernstig werd toegetakeld door A. D. en C. D., wel ke- eerstgenoemde te lijf gingen. Flets gevonden. Een rijwiel, ontdaan van de fiets banden, werd gevonden op de wijk Be t Peerd-eke B-e fiets droeg een taksplaat uitgegeven te Harelbekë. Burgerstand v. 28 Juli tot II Aug. Geboorten Braecke-velt Lucaen, z. v. Georges e-n Irma Schepens, St- Elcoi. Moeyaert Marie-Mad., d. v. Gustaaf en Alice Carton, Brucge- straat. Degraeve Christina, Sint- Jan. Bergman Rita, Wildenburg. Huwelijken. Gustaaf Decorte v. Gits met Simanne Varmaele. Ge rard Braeckevelt met Agnès Verfail- lie. Michel Brusselaers v. St-Pie- tersv-eld met Clara Desme-t. Huwelijksbeloften. Maurice Spriet met Maria Forret v. Zwevezeie. Aimé Bauw-ens v. St-Piet-srsveld m-et Marie-José Van-dierdhc-nd-t v. Malde- gem. Willy Maes v. St-Jan met Gabrieile Vanigampelaere. Overlijdens. Gl-em-ens Marie, 88 j., wed. Karei Weyts. Sohoon- baert René, 53 j., echtg. Maria De- vriesse. Martens Celine, echtg. Ju les 'Oosteriinck, Sit-Jan, (overt te Brugge). Kermisnieuws. De groote kermis wo-rdt hier ge vierd op Zondag 1 September, en volgende dagen. Het belooft de moei te waard- te zijn! Den Zondagnamid dag zal er een groot al-hletiekfee®t doorgaan in open luoht. Do mannen van 't Str'tjezorgen -weer voor volksspelen en aantrekkelijkheden op Dinsdag, 3 September. Den Woens dag te ?.30 u. op de renbaan van Roozendalekomen ds jaarlijksche paardenko-ersen aan de beurt: 75.000 frank prijzan. En tenstotte op Na- kermis-Zondag h-obban we hisr de groote Prijs van Wingane voor Be- roepsreimers, en we hopen dat Jules Huvaere van die partij zal kunnen zijn. (Zie vervolg onderaan y toJoiu.) STERFGEVAL E. Lauwe, te 18 H. Lam-br:cht, Pastoor is aldaar overleden op Augustus 1946 in den ouderdom van 63 jaar. In de Fransche depaiteinenten Có- tes d'Or, Sacne et Loire, Haute Sa- one, Yonme, Nièvre, Che-r, Jura en Doules is een ernstige epidemie van kinderverlamming uitgebroken. Jon ge lieden die voor het leger moesten opgeroepen worden konden in die ge westen diensvolgens vcorlcopig nog thuis blijven. In dien loep der vorige week werden in de U. S. A. eveneens 1582 gevallen van kinderverlamming vastgesteld. Van 1 Jan. tot 10 Aug. 1946 werden in de U. S. A. 7.038 gevallen geno teerd, waaronder talrijke met doo- delij-ken afloop. Op een persconferentie heeft Minis- ter Troclet eenigsn uitleg gegeven ov-er de wijzigingen welke worden aangebracht aan de pensioen-wet in gevolge besluiten laatst door Kamer en Senaat goedgekeurd. Hierdoor worden hot ouderdoms pensioen met 20% verhoogd, zoodat dit vanaf 1 Aug. gebracht wordt van 12.000 op 14.400 fr. Een aantal perso nen die uitgesloten waren zullen thans ook van het ouderdomspen sioen kunnen genieten. De aftrok voorzien voor het feit da-t een pen- sioentrekkende medewcont m®t een niet-pen-sioentre-kkende vervalt, als ook zoo bwee pensioen-trekkea-jien sa men wonen. Amnestie wordt verleend voor veel onregelmatige of ontbre kende stortingen. Deze amnsatie- maatr-egeien gelden ook voor niet- locntrekkemden. De bedienden mochten, om de gra. tisverhoogir.g te kunnen genieten, binst die 5 jaren welke hun 65 jaar voorafgingen, geen 38.000 verdienen. Dit plafcnd wordt thans gebracht op 60.000 Fr. De grens van bet inkomen dat een pensioengerechtigde mocht hebben werd even-eens aanzien alsmede d« inkomsten der kinderen die moeten tusschenkomen in het pensioen van hun ouders. Deze nieuwe wet zal eerst vanaf 1 Oktober in vcege treden. Zij moet ook nog in het staatsblad verschij nen. De rechtheb-banden cp pensioen moeten dus nog wachten om ricii hierover tot d-en entvanger örr Ee- lastingen te wenden tot ra 1 Oktober. Studiën van de Notarissen A. VANCAILLIE te OOSTENDE e* I. MUYLLE te MIDDELKERKE Om uit onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOOPING VAN Stad Oostende Een zeer welgelegen HANDELSHUIS thans genaamd Café-Sportsge legen Timermanstraat 51-53, groot: 290 m2; bestaands uit 10 bewoonde appartementen (voor bijzonderheden: zie plakbrieven). Het gelijkvloers be staat aan den voorgevel uit garage, café en particulieren ingang (breed te: 13 m.). Water, gaz en electriciteit in ieder appartement. Dit goed is verpacht in zijn geheel aan den Heer Van-hou-ck, blijkens ge registreerde pacht in date 19-9-1938, voor 3-6-9 jaar, mits 20.000 fr. per jaar, plus 40 mom :r.feel, te betalen per trimester en na vervallen termijn op 1-1; 1-4; 1-7 en 1-10 van ieder jaar. Slechts ingesteld: 439.000 frank. Zitdagen Toeslag: Donderdag 5 September 1946, om 15 uur, in het lokaal - Prins Bou- dewijn», St-Sebastiaanstraat 22. te Oostende. (548) Studie van Mter FLORÏZOONE Notaris te Alveringem Om uit onverdeeldheid te scheiden TOESLAG OP DONDERDAG 5 SEPTEMBER '46 te 3 uur namiddag, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht te Veurne en ten overstaan van d-hr Vrederechter en Griflier van 't kanton Veurne, van den naakten eigendom, in: GEMEENTE WULVERINGEM gekend ten kadaster sectie D, num mer 115, groot 62 a. 20 ca., palend* Zuid aan de Ren-in-gheerdijks frraat, ter plaats genaamd Oerentoroek ten Oosten aan de erfgenamen van BaiUeul Rachel, in leven ecïitge- noote Kerckhova Albin, te Bulskamp. Eigendom dier erfgenamen Reml Bailleul. Slechts ingesteld: 49.000 frank. Voor nad< re inlichtingen zich wen- üca ia' ylrnke,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4