NIEUWSJES IN T KORT FINANCIEELE KRONIEK DE N. S. B.-BETOOGING i! fiilü m §is Vrije Beroepsschool mb me OELD GELD TE DIKSMUIDE Sint Jozefs WriJ@ Bsroepsschoel HET WEKELIJKSCH NIEUWS Bladzijde 3 LEENINGEN HYPOTHEKEN TE IEPER MIJNEN ONTPLOFFEN OP HET STRAND BIJ POL A 53 Baders gedood en 59 gewond. ¥ifflCs8!shfig@a f® VIcmrHnge BANK van R0ESELARE Noordstraat 34, Roeselare CONGRESDAG van den PR5ESTEEMISS1E80ND TE ROESELARE den Dinsdag 13 Oogst 1946 Lij geiegenhoid van hat 25-jarig bestaan van de Pia Unio Cieri Pro Missionibus in het Bisdom Brugge 4 ben OUDERS, TE ROESELARE Aankomst v. NAAIMACHINES '^^TUDJTopzetP' BEVOORRADINGS KRONIEK 0FFICIEELE BERICHTEN EN BESLUITEN EERSTE FERRY-BOOT TE ZEEBRUGGE BINNENGELOOPEN 24 Augustus 1943. tmtrnrnw Zaterdag 17 en Zondag 18 Oogst jl. heelt de N. S. B. in de Vlaamsche Uze-rat-rwi, Di-teimiióe, haar betooglng gehouden. Zaterdag ■«'enden Fransche Ouid- ©trijdicrs van het 241» Regiment door' de stad officieel ontvangen. Tal van Fransche person aliteiten namen aan deze receptie deel. Twee stamdbeeM'an, het eene ter nagedachtenis van een Diksmuideimar. omgekomen in Ku chen wald, het ander, ter nagedach tenis der Fransche gevallen soldaten aan den IJzer, werden onthuld. Zondagochtend waren talrijke N. S.B.-ers naar Biksmuide opgekomen om deel te nemen aam die betoogtag voor de gevallen Vlaamsche en Waalsche kameraden». Voorafgegaan door die muri-ek van de 4" Brigade uit Brugge defileerden. die oud-strij>- ders door de stad en gingen poot vat ten rondom den Kalvarie oprij zend langs den IJzer, op een 500 me ter van het vernielde IJzermonument. Na de H. Mis. door een Aalmoeze nier opgedragen, -werden aan den voet van den Kalvarie bloemen neer gelegd namens de verscheidene ■deel nemende giroepeeringen. Daarna kwa men ach te re en volgens aan het woord de HH. Schollier, voorzitter van het I. C. en der plaatselijke afde-elimg; O. Lohest, federaal voorzitter sprak in 't Fransch), en J. Vierstraete, na mens de .generatie 1914-1918 (in 't Vlaamsch). Daarna kwamen de Hoe ren. G. Schoep en Ch. Radelet, res pectievelijk in 't Vlaamsch en in 't Fransch, aan 't wooad namens de mannen van 1940. Tenslotte greep op de Groote Markt een défilé plaats waaraan in het to taal een drie duizend mannen, vrou wen en kinderen deelnamen. Totoaar. het kort relaas der be- tooginig. Wat de aanspraken ermee betreft, deze verliepen ten grooten deele zooals het te verwachten was, en cok zooals ze bedoeld werden: in taktlooize onwelvoeglijkheid tegenover de Vlamingen. Dat we deze N.S.B.- Ibctoagimg niet in het harte droegen meldden we verleden week wanneer we drukten: Wij aanzien die ma nifestatie als een betooging der viaamschhaterij en van het oude anticlericalisme. Dit kan enkel voor he; land nadeelige gevolgen hebben, en aan zulk werk doen we nieit mee Deze woorden zijn bewaarheid ge worden, de Vlaamsche dagbladpers in haan- commentaren over die NS.3.- betooging is niet malsch. Opvolgen- lijk zullen we even in hun kolommen kijken en zien wat hun ine-ening zoo- e.l is over deze eerherstellende be tooging. We onderlijnen terloops dat inaonder zware kritiek uitgebracht op de o pathetische redevoering van Hr J. Vrsnstraete, hoofdonderwijzer Ui; Abeele. Het moet ten andere gezegd dat zijn ïede vermoeiend heeft gewerkt op de betcogers, daar deze, tijdens zijn toespraak, de plaats begonnen te verlaten zooverre dat de luidsprekers hen moesten aanmanen ter plaatse te blijven, raad die toch niet gevolgd werd. Laten wij hier nu enkele uittrek- se.s uit de Vlaamsche pers volgen. «Het Volk» verklaart o.m.: «De Nationale Strijdersbond is zijn aiiti-Vlaamsch-e traditie getrouw gebleven. Hst is geen toeval dat één der re denaars (hr. Vierstraete; n. v. d. r.) van de 'b stooging het nccdige geoor deeld heeft te zeggen, dat het niet erg was dat Franschtalige officieren bun soldatein niet begrepen in het aanschijn van den dood. Dhr. Vierstraete heeft geoordeeld dat hij het recht had op het slagveld, waar duizende Vlaamsche jongens' zijn gs-vaden, aan het Vlaamsche volk te komen verwijten dat er een half dozijn overloopers geweest wa ren, en dat vond hij veel erger dan het onrecht dat aan de Vlaamsche jongens was geschied. De beleedigingen van dhr. Vierstrae te raken het Vlaamsche volk niet. Maar dat de Nationale Strijdersbond, die zoo gced thuis is op het Mi nisterie van Landsverdediging, eens de lijst neme van de gesneuvelden van 1914-1918, dan zal hij weten welk het aandeel der Vlamingen in den eersten wereldoorlog is geweest.» «De Gazet» schrijft: Dhr Schallie-r noemde de vroege re bedevaarten een ersatadooden- huldeVolgens hem werden de vroegere betcogers noch min noch «r s er tot burgeroorlog opgehitst. De Vlamingen wordt thans het recht be twist hun Vlaamsche dooden te hul digen. Maar wat nog erger is, is het voor stellen als onverzoenbaar van het be grip Belg en Vlaming. Waar-den Vla ming het recht ontzegd wordt zijn Vlaamsche dooden te huldigen, wordt hij in zijn weaenclement Belg (om dat hij Vlaming is) getroffen. Dhr Vierstraete dreef di-t onelegant optreden nog verder, door te verkla ren, dat de Vlaamsche strijders de meeste deserteurs telden. Wij zouden hierop kunnen ant woorden, dat bij gelijke percenta ge. het volstrekte aantal bij de Vla mingen natuurlijk hooger moest zijn, omdat zij veruit de mees.e soldaten l-cverden! Volgens hem zijn het de orga- ni i.wrs van de vroegere bedevaar, .n zelf die den IJzertoren dynamit .©er- den, cm er politieke munt uit te slaan... Dit is dus de geest der verzoe ning die gepredikt wordt rond het vernielde IJzerkruis, waar «alle Bei- gen zich raceten thuis gevoelen, omdat het hun aller monument isi De IJsertoren zal slechts dan een nationaal monument worden, als hij heropgericht wcrdt in een Vlaam- schen en katholieken geest. Vlaamsch, omdat wij als Vlamirg 100 Belg zijn, en katholiek,, omdat hij ont staan is uit geloovige hulde aan de nagedachtenis onzer gesneuvelden Een eeiiwigheidssymbool, zooals hun zielen eeuwig zijn. De Nieuwe Standaard spreekt van een «dubbelzinnig» be-t-oo-rimg hij 't geschonden graf onzer IJzer- Jowens» in volgende brv Gordingen.-: Zondagochtend besloot de N. S. B. de reeks aanslagen op de waardig heid van ons volk, door een be too tingwaarvan de deelnemers wij fcerh-cps-n het de ware bete-ekenis niet hebben begrepende jaarlijk se: 3 hulde, die aan onze dcoden, op deu gierden Zondag van Augustus werd gebracht, werd dez» maal ver- var,gen door earn pijnUjk-smakeloo- Z3 manifestatie, waarover de lnrich- ters geen red en hebben om fier te rijn. Ben z: fcare heer Vl-ersfa aete kwam aan het «voord en zorgde er voor dat In korten tijd de manifestatie, die tot d>an toe binnen zekere perken was gebleven, ontaardde ln een kiies- maetinig van het verdachts allooi. Men vraagt zich af wat de N. S. B. tnet zijn ontijdige, ongepaste eai voor de VTamingein krehk-ende betoogluig heeft willen bereiken. Een van de redenaars sprak van moreel se kwester Moet hieruit verstaan wor den. dat na de b.ynamite-ering en de onteigening, ook. oen soort nationa lisatie van de graftombe ©naar doo den in het verschiet gesteld wordt? Moet uit het herhaalde malen ver kondigde slagwoord De IJzerto ren aan gansch de Natie», warden afgeleid, diat de N. S. B. officieel wenscht bevestigd, te zien diat het voortaan anmo-gslijk is als volwaardig Vlaming ouverminkt Belg te blijven? Wij hopen dat de N. S. B. tijdig Inziet dat zij een verkeerden weg is Ingeslagen. De mislukking van haar betootging van Zondag weae haar een heilzame verwittiging. «Het. nieuws van den Dag» be sloot -zijn verslag als volgt: «Na een bloemenhulde, werd ver volgens de reeks der redevoeringen Ingezet. Het is hier dat zekere rede naars, o.a. de H. Schallicr voorzitter van d-e N. S. B.-Diksmuide, en voor al de h. Vierstraete, voorzitter van N. S. B-Fcperir.ge, de perken van de waardigheid welke bij een vrome huidebedevaart past, soms gevaarlijk te buiten gingen, terwijl anderzijds de rede van den Federalen Voor zitter, hr. Octave Lohest» uit Luik, geteeranerkt werd door haar waardi jen toon en verheven inhoud. De geheele manifestatie, die ton hoogste 3.000 personen, vrouwen en kinderen inbegrepen, maar geen en kele Belgische of geallieerde offïci- eele personaliteit, naar Diksmuide lekte, was een nieuw bewijs, maar dstmaal uit de tegenovergestelde richting, dat elke uitbuiting van het sublieme offer van onze dierbare ge sneuvelden voor politieke of bewus te of onbewuste anti-nationale doel einden, uit den booze is en de thans meer dan ooit onontbeerlijke natio nale eendracht gevaarlijk onder mijnt. Niet alleen de Vlaamsche pers maar ook de Fransche bladen hebben scherpe kritiek uitgebracht over ds betooging te Diksmuide van Zon dag U. en meer bepaaldelijk op de rede van hr. Vierstraete. Aldus drukt Le Quotidienzich over deze betooging als volgt uit: Er zijn te Diksmuide zaken, die indien men wenscht goed begre pen te worden, niet moet verward worden. D© ÏJzervlakle, de Dooden- gangen de IJzertoren die door een krankzinnigen, aanslag vernield werd. Dat de Vlamingen in Vlaam sche aarde, nabij .een Vlaamsche stad, waarvan geen steen overbleef, in een Vlaamsche atmosfeer een monument willen bezitten, dat is hun zaak. De eerste dubbelzinnigheid die dient ver meden, bestaat er in die verschil lends zaken tegen elkaar- op te stol len. Is er grooter verraad mogelijk, dan het geheele volk van Vlaanderen ge lijk te schakelen met enkele verach telijke opruiers? Op gevaar af, alles te vewringen, moet 18 Augustus 1946 in zijn ka der, in het klimaat van loyalisme dat ontstond in den lcop van vijf nazistische bezettingsjaren, door een gemeenschappelijk en even dapper verzet. Dit ver-zet dat tientallen jaren van fouten, onvers-tand en kleinzielige vernederingen had deen vergeten. Het Belgisch patriotisme, kan, zon der iets van zijn levenskracht in te boeten, met een regionaal patriotis ms samengaan. De Vlaamsche fijngevoeligheid zou alles aanvaard hebben van de gema tigde bewoordingen van de H. Schal- lier, Lohest en Radelet. Kon zij even wel niet verrastworden bij de verwensehingen van Hr Vierstraete? En hoe zal zij die tegenstelling be- oordeelen, beter begrepen te zijn ge weest door de Waalsche vertolkers dan door den Vlaamsehen woord voerder? En welke zal haar instinkt- matige reactie zijn wanneer zij zal beseffen welke plaats men heeft voorbehouden, met een wat te zware a*ndrang, aan de hulde aan de Franschen? Iri dezen laatojéein passus zijn striemende bewoordingen vervat aan het adres van dhr Vierstraete. Welk gedacht moet mem zich vormen van een Vlaming, waarover zelf de Walen getuigen kunnen dat hun Waalsche woordvoerders beter be grepen werden door de Vlamingen, dan den VI aam schsprekenden dhr Vierstraete zelf. DE INDIANEN GEVEN ONS DE LES In Egypte worden geweldigs overstrooming en verwacht. Er werd namelijk gemeld dat die Blauwe Nijl een nog nooit geweten hooge water stand zou hebban bereikt. De Egyp- temaien stro-omen ook in massa toe in hun moskeen om -den Almachtige te smeeken den geesel van overstroo- minig van hen af te wanden. o Te Koepang, op het eiland Ti mer, wist een Javaansohe 12-jarige knaap zi-ch te verbergen in de kajuit van esn vliegtuig dat maar Austra lië moest vliegen. De kleine blinde passagier had echter een zeer slech te plaats gekozen, namelijk boven de motors. Men vond ham eerst na de landing, maar bewustetoas en bedekt met brandwonden. Te Acoz trachtten twee jongelie den een oud geween-met buskruit te laden. Toen zij dein haan overtrokken ontplofte den loop van het geweer. Een der jongelieden werd getroffen in volle borst en overleed kort na dien. Te Gargarasse, bij Toulon, Is munitie ontploft welks -opgestapeld lag in een oud fort Duizenden ton Duitsche springstof gingen aldus te loor. Men meldt geen slachtoffers. Op een schip dat met Duitsche munitie beladen was die in de Bal- tische zee moest worden uitgegooid, entstond een geweldige ontploffing. Er vielen 9 dooden hierbij te betreu ren. In Spanje, te San Re que, werd een Mexikaansche toreador door een stier den buik opengereten, en hij overleed kort nadien. In Frankrijk v-erto-even nog veel Buitscihe krijgsgevangentn. V-el-en trachten wel eens te entsnappen om naai- de Heimat terug te k-eeren. Elke Fransohm-an die een ontsnapte -krijgs gevangene -kan doen snappen krijgt een premie van 1560 fr. Te Rijsel werd een Marokkaan aanzien door een hexbengverhruik-ör als een Duit sche krijgsgevangene die hem poog de aan te hoqden, waarschijnlijk cm de premie t3 kunnen opstrijken. De Marokkaan beet evenwel van rich af en een gevecht ontstond m-et h>et ge volg dat de verbruiker zes dolksteken opliep en gevaarlijk gewond werd. VOORDEELIG STE KONDITIES. - KEUZE VAN TERUGBETALING. W H R AMTVFRPJA Zandpoortstraat 12, GENT. fV. 11. D. ral* 1 V ItlVir IJa Regijnhofstr. 19, KORTRUK. (3SS) de Jozef. leper; Frlmout Gery, Poperinge; Sieuw Daniel, Nleuwkerite; Capelle An- dré, Bikschote; Dïclei'ck Michel, Zpnne- beke; Terryn Marcel, Langemark; Carlê Julleil. Vlamerttnge; Bruynsteen Michel, eremetaal en diploma met Boezinge; Dorme Noël, Beselare; Mat- UITSI.AGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 1945-46. UITLEG Grootste Onderscheiding Diploma met Groate Onder scheiding. Diploma met Onderscheiding. G. O. Groote Onderscheiding. O. Onderscheiding D. V. Diploma met Voldoening. V. Voldoening. Een Zweeidsch goudsmid, die terug keerde van een lange rondreis uit Zuid-Amerika, nl. uit Peru, bracht wondermooie goud-en sieraadiwerken mede die hij ginder van de Indianen afkocht. Dewe sieraden getuigen nog van d-e hooge beschavingsperiode der Inka-indianen-staim die in Zuid-Am©- rika in 1533 door Pizarro uitigei-osid werd. Zelfs de rijkste musea bctótten ■dergelijke paruren niet zooals hij er van ginder meebracht. Op onze foto zi-an we hier de zweedsdhe goudsmid doe het mooiste paruur toont dat hij van ginder meekrijgen kon. Treffend is wel het f«tt dat dit derwijze sa- mcng-este-ld is dat nu zelfs nog de meesit behendige gou-dsmediemi er het pj-océdié niet van gevonden hebben, en dat dit dateert van meer dan 4oo jaar- geleden. Op het strand van Vergarola, bij Pola, in Italië, hadden de geallieer de troepen 28 opge-visohte mijnen sa mengebracht, na dia te h-eübon ont daan van hun voelhorens, wijl tal rijke baders zich in ze® of cp het strand bevonden zijn dia mijnen ont ploft, waarschijnlijk ingevolgd sa botage. Tengevolge deze losbranding w-cr- d-'ini 53 baders gedood en &9 anderen gewond. Onder de dooden bevinden zich twee Britsch-:- soldaten. De an d-ere slachtoffers zijn meestal vrou wen, en kinderen, wier lijken afgrij selijk verminkt werden. AFDEELING SNIT EN CONFECTIE JAAR G. O. Lcttegier Gsrard, Wijtechate; Verschoot Ar. toon, leper; Wehermans Edgard, Meenen. O. Desaver Frans, Ramskapelle; Coudron Roger, Zantvoorde-Ieper; Lon- cke Gerard, Zonnetoeke; Dscloedt Mar cel, Diksmuide; Plesier Jules, Lamper- nisse. V. Verhoeven Pierre, Meenen. 2® JAAR Staessens Robert, Meenen. Lahousse Georges, Wervik. Monsy André, Beselare; Pattyn Jozef, Komen; Berth r Willy, leper; Huyghe» Jozef, Langemark; Vannoots V/ilfried, Langemark; Misp-elaere Me- dard, Meenen. D. V. Vermander René, Komen; Leterme Arthur, leper. DAGVAKSCHOOL AFDEELING HOUTBEWERKERS 1JAAR G. O. Pittilllon Gery, Beveren- IJzer; Depuydt Willy, Poperinge. O. Deleu Jules, Poperinge; Gou- deseune Henri, Poperinge; Engelaere Maurits, Rousbrugge-Harlnge: Menu Hu- bert, Meeeen; Vanherpe René, Zonne- beke; Behatghel Gilbert, Westouter; Veniere -Maurits, Proven; Vermeulen Gilbert, Westouter: Debleu Jozef, leper; Vandenbroere Daniel, Langemark; Meirc Roger, Boezinge; Ruckebusch Geratd, Watou; Vanbeselare Alfons. St-Jan- leper; Fockenoy Rafael. Boezinge; De puydt Daniel, "Nieuwkerlce V. Tierssoone Daniel, Boezinge; Doolaeghe Lucien, Leper; Vanspranghe Gilbert, Poperinge; Verschoore Jozef, Beselare; Deraedt Roger, Boezinge; Tan- ghe Valère, Kortemark. 2® JAAR O. Veryser GeorgesMerkem; Bar ber Louis, Reningelst; Keygnaert Roger, Dikkebusch. V. Hof Lucien, leper; Deraedt Jczef,' Boezinge; Lessens Maurits. leper; Menu Iréné, Meesen; Gouwy Hubert, Pope ringe. 3" JAAR Van Elslande Pierre, Dikke busch. Taf fin Arthur. Poperinge; Bar bier André, Be veren-I Jzai". Vandcnameele Marcel, Vlamer- tlnge; Craye André. Merkem; D'Herck Michel, LangemaTk; Wyffels Roger, Krombeke; Vanwlldermeersch Frans, Beselare; Santy Michel, Zonnebeke. D. V. Lepia Roger, Voorme- zele; Lewyllie Gery, Vocrmeaele; De- corte Marcel, Pollinkbove; Defoor Jozef, Boezinge. Prijs van uitmuntendheid: Van Els- lande Pierre, Dikkebusch. Prijs van teèkenen: Vandenameele Maroel, Vlamertinge. Prijs van meubel- en schrijnwerk: Tal fin Arthur. Poperinge. Prijs van snijwerk: Barbier André, Bever en-IJzcr. AFDEELING METAALBEWERKERS 1" JAAR De grootste onderscheiding: Boudry Gerard, leper. G. O. Woets Femand, leper; Dcr- vaux Gilbert, leper; Dumelie Gilbert, Poperinge; Dclbecque DanieL Hollebeks; Duflou Roger, Abeele-Poperinge; Devel- ter Robert, Poelkapelie; Van Caeyzeelo Marcel, leper; Boussery Robert, Beerst; Claus Gilbert, Zonnefreke. O. Lecl-ercq Ferdinand, Wljtschate; Maerten Achiel, Wossten; Ghyselen Vic tor, Rousbrugge-Haringe; Lemaire Ro ger, Nieuw kerke; Vereecke Daniel, Pope ringe; Bartier Gerard, Houtem; Recour Odllon, Poperinge; Desmedt Reml, Voor- mezele; Boudry Oscar, Dikkebusch; Bauwens Rafael. Beselare; Barra André, Boezinge; Marey Henri, Poperinge; Dc- cadt P.. Voormézele; Vanleene H., Pope ringe; Coutereel R., Loker; Bouckaert André, Zonne-belce; Houwen Rafael, Re ningelst; Sergier Paul, Voormezele Vaneeekboutte Jules, Lolter; Keignaert Rafael, Westouter; Devos Louis. Watou; Demai-lie Roger, Vlamertinge; Meer- schaert Michel Blkschote; Rnndelez An- toon, leper; Carroll Paul. Vlamertinge; Develter Roger, Poelkapelie; Joseph Ro bert, Kemmel; Deleu Roger, Poperinge; Rasalle Roger, Houtem: Vintevogel Roger, Watou; Baelen Gerard, leper; Damn Guido, Popei'lnge; Dumon Michel; Vla- mepttnge; Lannoote Jacques, Zaatvoor- de-Ieper. V. Battheu Roger, Poperinge; Lln- gier André, Merkem; Dewagter Maurits, leper; Vanuxem Robert, leper; Leroy André, Woes ten; Segaert Victor, Lange mark; Raes Gerard. Noordschote; Lou- wagle Guibert, Boezlng;; Vanoverbarghe Willy; Merkem; Martin Michel, Merkem; Dïzegher GilbertVlamertinge; Loncke Michel, Zonnebeke; Vanlede Georges, Vlamertinge; Verstraete Georges, Boe zinge; Duthoo Norbert, Zlllebeke; Cop- pens Jean. leper; Vanzele Noël, Voor- mezsle Couwet Gerard, Rousbrugge- Harlnge; Verhoest André, leper. 2® JAAR G.O Lewyllie Gerard, Zonnebeke; Lefever Germaan, Brlelen; Battheu Ge rard, Poperinge; Dewanckel Marcel, 86- Jan-Ieper; Pejjerstraete DanieL Stavele; Munier Fernand, leper; Lecluse Marcel, Zant voorde -Iep er O. Menu Gilbert, Meesen; De Oonseth Guldo, leper, Cardoen René, leper; Bourgeois Gustaaf, Zonnebeke; Dewulf Willy, leper; Meulebrouck Ro ger. Langemark; Lapere Jullen, Zonne beke; Jonckhoere Emmanuel, West- Roozebeke; Vereecke Michel, Poperinge; Cleenwerck Maurits, Vlamertinge; Bru- neel Walter, leper; Verklndt Albert, Wljtschate. V. PLatte&u Henri, Voo-rmczele Hoorelbeke Georges, Poelkapelie; Boutte, Gaston, Beselare; V-erschoore Michel, Beselare; D'Hondt André, Zonnebeke; Wlcke Reml. Lelsele; Decrock Michel, Reningelst; Maerten Cyrlel; Brielen; Van Caeyseele Albert, Dlkl-.ebusCh; Degrauwe Valeer, Merkem; Cappoen Maurits, Bevc- ren-IJzer; Allcinou Andi'é, leper; Dewll- thys Roger, Geluveld; Beun Jacques, leper. 3® JAAR Deprez André. Proven. Allewelreldt Cyrlel, Vlamertinge; Debyser Felix, Poperinge; Poissonnlev Lucien, Reningelst; Vandamme André, Boezinge; «-»« Vandewalle Willy, Langemark; Deltomme Jan, Bever-en-IJzer; Lewyllie Georges, Zonnebeke; Merlevede Roger; Reninge; Leys Gerard, Stavele; Oisseur Marcel, leper; Derudder Maurits, leper; Baelde Michel, Vlamertinge-, D. V. Rollez Gilbert, Alverlngem; Meersseman Daniel, Woesten; Van- maele Roger, Boezinge; Vanlerberghe René. Nieuwkerke; Jacob Willy, Mer kem; Goematre Willy, Zillebeke; Ver hulst Daniel, Poperinge; Weuten Noël, Nieuwkerke; Carfé Willy, Vlamertinge; Sandyck Valère. Boezinge; Taffin Henri, Wijtschate; Pauwels Antoon, Zonnebeke; Catrysse Jercom, West-Vleteren; Gadeyne Jules, leper; Doolaeghe Henri, leper; Ameel Michel, Woesten; Verbieze Frans, Poperinge; Fierens Edwai-d, Zonnebeke. Uitmuntendheid: Deprez André, Pro ven. Teekenen: Derudder Maurits, leper. Paswerk: Lewyllie Georges, Zonnebeke. Draaiwerk: Oisseur Marcel, leper. NATIONALE MAAT SCHAPPIJ VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID Door tie Heeren Rey, Be-hogn©, Le cl-ercq, Philippart, Van Belle ©n. Van WaJleglicm wer-d e-an wietson-twoi-p neergelegd -voor de bev-c-e©d!heid d-er N. M. K. N. uit te breiden, en ihaai- activiteit te dec-entralLscerien. Vier nieuwe zetels werdetn voorzien en wel te Antwerpen, Gent, Luilc ©n Charleroi. Dit wetsvoorstel bevat zeterlijlc veel goeds, maai- w.e rijn ze-sr sceptisch omtrent d-e bod-G-elirigen van. oo-mmige der ontiwerpen. Wij rien er niet an ders in dan een nieuwe stap naar de nationalisatie van het krediet in ons land:. Een nieuwe verwezenlijking van het plan Deman! BETALING DER BELASTINGEN BIJ MIDDEL VAN DE TIJDELIJK ONBESCHIKBARE (40%) EN RE KENINGEN BIJ DE BANKEN, SPAARKAS EN POST CHEQUEAMBT. <60%) Het is door de wet veroorloofd d-e spe ciale belastingen (belastingen op het kapitaal, op de winsten wegens le veringen en prestaties aan den vij and en de buitene'e'wone belasting cp de oorlogswinsten) te beialen door middel van de certificaten der Mu-nt- saneeringsieenlng (60%) toïbehco- rende «an de toelastinigsschuldsge, zijn echtgencote of rijn minderjarige kinderen. Voor de betaling dezer belastingen door middel van bedoelde certificaten, moeten de belanghebbenden een o verschri j vlngqprdier onderteeken-en bij de ontvanger, die belast is met het ir.vien van de belasting. Dat document most onderteeken-d worden dcor d-e perscnen die bevoeigd rijn om op gel dige wijze kwijting te geven voor een geldafhaling; alvorens aan boven bedoelde ontvanger afgt-geven te wor den, mo-et het overschrijvingsordier aan de financi-eele instelling voor vi sa voorgelegd worden. Dat order moet daarna afgsigeven werden, aan de ontvang-er van belastsnigen, di-e het run de betrekken financieele in stelling overmaakt. Bovenbedoelde speciale belastingen mogen ook, nadat het geblokkeerd en in certificaten- van bovengenoemde Muntsan-eeringsleening omgezetie ge deelte is -opgebruikt, betaald wateen door middel van het tijdelijk onbe schikbaar tegoed. Dit tegoed mag ook gebruikt wor d-en voor de betaling van al de cp- eischbaar gewond-sin belastingen, rech ten en taxes, in hoofdsom en bij- komstighsdsn (tosn-emingen, boeten, intresten en cnkcslcn), alsmede van boetotn wegens voroordeeling, ge rechtskosten, successie-rechten en re gistratiekosten. Deze betalingen moeten geschieden does- ovErschrijvingen, welke recht streeks door do betrokken financieels instelling gedaan worden van de re kening van de briasttngsschuldige, van zijn echtgencote of van zijn min derjarige op de postrekening v-an de rekenplichtige van de Staat, van de rrovir.ci-e of van de Gemeente, be last met de inning. WEEKSTAAT NATIONALE BANK VAN EELGIE Op 14 Oogst 11. vermindering van- 697 milliccn omloop biljetten, be- loopande tot 71 milliard 783 millioen. De veiniindei-ing goudvooii-aad 100 millioen wordt gcocnips-r.cecrd door aangroei vreemde deviezen. De schat kist heeft aan die Nationale Bank 405 miliioen, terugbetaald. N. V. Agentschappen IEPER, Diksmuidestrr."4: 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dijv-er 7. Alle Bank-, Beurs- en Wlsscl- verrichtiiigen. Voordcelige voorwaard-:n. (20) TREKKINGEN IN DE MAAND SEPTEMBER 4 Sept. Lotenl-eeninig 1941 Lot 2.000.000 4 Sept. Loten Gemeentekrediet 1938 Lot 1.000 000 5 Sept. Lotenl-e-enimg 1933 Lot 503.0C0 10 Sept. Verwoeste Gewesten 1922 Lot 250 000 10 Sept. Antwerpen 1903 Lot 10.000 14 Sept. Brussel 1905 Lot 10.000 14 Sept. V-erwceste Gewesten 1821 Let 1.000.0CO 18 Sept. Lct;nleening 1933 Lot 50.000 20 Sept. Verwoeste G-ewcsteni 1923 Lot 250.000 25 Sept. Lotenleening 1932 Lot 500 000 TREKKING DER LOTENLEENING 1933 155e TREKKING DER BELGISCHE LOTENLEENING VAN 1933. 1 Lot van 100.000: reeks 307.693; 18 Loten van 25.009: reeksen 111.165 121.887 127.355 152.935 165.502 173.029 18S.6S6 200.481 202 03S 217 884 238.433 273.793 278u432 283513 286.664 301.970 331 813 342.620 OORLOGSSCHADE 1923 LOTENLEENING 279e trekking 2 Lctsn van 100.030 fr.: Reeksen 116.100 nr. 5 197.900 nr. 2 2 Loten van 50.000 fr.: Reeksen 203.818 nr. 5 357.467 ra-. 5 15 Loten van 10 000 fr.reeksen 049.652 nr. 3 057.101 nr. 4 032 147 nr. 5 082 280 nr. 1 078.697 nr. 5 095.107 nr. 2 140149 nr. 3 169.651 nr. 3 196.039 nr. 2 222.983 nr. 3 177.769 nr. 5 183.741 nr. 5 335.311 nr. 2 360.411 nr. 3 398 630 nr. 2 afschaffing van de passie ve luchtbescherming In den Ministerraad werd Maan- dagmorgen j.l. beslot-en het Commis sariaat - Generaal voor Passieve Luchtbescherming af te schaffen. NAAR DEBLOKKEERING VAN DE 60 DEFINITIEF GEBLOK KEERDE GELDEN Naar verluidt is de Regeering Huys- tnans zinnens over te gaan tot een zeker© deblokkeering van de 60 «cDfinitief geblokkeerde» gelden. Zoca.ls m:n weet meest de geblok keerde 60 omgezet intitels van de leeming v-cor nruiïtsane-erirjg, afgelost worden d-oor de opbrengst van de be lastingen op da uitzcndierlijkse win- cten in oorlogstijd en de winsten cp lrt'Oringsn aan den vijand. Deze belastingen zouden reeds een 821 miffi-cein fr. hebben opgebracht, en thans wellicht al anderhalf mil liard. H-&t is met deze gelden dat zou wor den overgegaan tot een gedeeltelijke deblokkeering van. die 60 Men hoopt aldus onmiddellijk alle kleine deposito's van minder dan 15 000 fr. te kunnen deblokkee-nem. Die geiden zouden worden gestort op de Spaar kas. TWINTIG OPPEROFFICIEREN VAN HET GEWEZEN WIT- RUSSISCH LEGER AANGEHOU DEN TE BRUSSEL Te Brussel is de Belgisch.» Veilig heidsdienst ov-ergegaan tot d» aan houding van een twintigtal cpperof- ficieren van het gewezen Wit - Rus sisch leger welke sedert veel jaren een rustig leven leidd-en in cnae hoofd stad. De reden dezer aanhoudingen is niet gekend. Tevens werd een. huiszoeking ge daan in de- lokalen van het Rood- Kruis der Wit-Russen, UÏTKEERING VAN VERGOEDING AAN DE VLUCHTELINGEN Voorstel ingediend bij den Senaat. Bij den Senaat werd door dê Hr Sobry, mej. Baers, de h,h. Necls, Mullie en Robert De Man, ©an wets voorstel ingediend tot het voorthel pen van de vluchtelingen. H-et voorstel strekt er toe aan de slachtoffers der overstroamingeni in hot Noordwesten van OostVlaanderen de vergoedingen te doen uitkeer-en voorzien bij de besluitwet van 15 De cember 1945. indien uw jongen later «en AMBACHT moet kennen, stuur hem naar de VAKSCHOOL. 28-38 Le.enstraat 28-38 beschikt U over een lagere en middelbare graad) INTERNAAT EXTERNAAT Daar wordt aan uw jongen een DEGELIJKE OPVOEDING en een GRONDIG ONDERWIJS gegeven in de: 1. WERKTUIGKUNDE. 2. ELECTRJCITEIT. 3. HOUTBEWERKING. 4. WEEFKUNDE. 5. KLEERMAKERSKUNST. Deze laatste afdeeling is NIEUW. BENIG IN DE PROVINCIE. Vraagt nadere inlichtingen. (246) aan de wettelijke prijzen. Herstel lingen en toebe- hoorteo. - Komt rien en oordeelt. M. VERDOENE, Casselstraat 5, <433) IEPER, 27 Mei 1921, werd de priester- missiebond. (P. M. B.) in het bisd-om Brugge ka-nooiek opgelicht, onder voorzitterschap van Z. E. II. Elan. De Sohreveb De 25» verjaring van deze heugelijke stichting werd met lui ster jievierd. Z. H. Exc. Kgr de Bis schop van Brugge, vier Missiebis schoppen: Mgr Lagae, Mgr Oatry, Mgr Tanghe en Mgr De mets, een apostolisch Prefekt Mgr Van de Kerkhove, allen afkomstig uit W«st- Vlaanderen, de Algemeen© Voorzitter van de Pio Unio in België, Mgr de Tranr.oy, de Diocesane Voorzitter Mgr Van der Meersch, hebben door hun aanwezigheid de bijeenkomst van meer dan honderd priesters en een tiental seminaristen in do hoog ste mate vereerd. De vctiefmis pro Fid-ei Propagati on© werd ais dankmis te 10 uur in de kapel van hat Klein Seminarie dcor Mgr Catry, Bisschop van Lahore opgedragen. Te 10,45 uur begon de studie vergadering, aan de huidige toestand in do missielanden gewijd. De toestand in het Oost-en: Nedsr- landsch Indiê, Japan, de Philippijnen eu China, werd doos- Pater Denis C. I. M. I. uiteengezet. In Nedcrian-dseh Iuclië is <k- toekomst mooi, spijts de groote matseoe-ele moeilijkheden. In de Philippijnen laat het gebrek aan priesters en aan katholieke scholen zich scherp voelen, en, terwijl oinize missiannarissen met laeg-e handen staan, aendt en ondersteunt Ameri ka protestantsche zend-eLragen. Voor Japan saat het uur van de bekee- rinig. Als gevolg van den oorlog is de godheid van d keizer uit den weg geruimd, hebben velen het katholi cisme 1 eer-en kennen en waardeeran, vooral door de vaderlandslievende houding van de katholieken. Over hetgeen nu gebeurt in China kan- ei- voor het ooganblik niet alles gezegd noch gepubliceerd worden. Doar de omstan-digheden en de stoffelijke el- lend-e gebonden, kumnen de mission- narisscn er bijna niets uitrichten, maar zij biijven er en houden stand met een on wrik baai' vertrouwen. Voor 850.000 Chtaeezen is er slechts één priester. De Limburger, Pater Indekeu S. I., die 19 jaar in de missie van Pater Lievens werkzaam was, beschrijft ver volgens den toestand van de katho lieke missies in Indië, waai' die na tionalistische strevingen van de twee groote partijen Inidces e-n Mohamme danen, naai' eigen zelfbestuur, van het standpunt van de uitheem-sche missiannarissen beschouwd, weinig guiriöflg rijn, In Belgisch Congo spelen -de jong ste gebeurtenissen esn belangrijke rol. Mgr Tanghe, gewezen apostolisch vicaris van Ubangi titelvoerende Bis schop van Tigana, wijst aohbea-eein- volgens op eenige belangrijke punten, a m. de slechte gewoonten dear de gemobilfererd-e zwarten, als leden van de expeditiekorpsen aangeleerd. Hij wijst de toestand van de gieëvu- 1-eerde zwarten, die in de steden voor al allerlei ambten bekleed-en en zon der genoegzame voorbereiding bloot gesteld zijn aan al de gevaren van de mod-ems heideosche wereldbeschou wing. Zij houden zich afzijdig v-an hun miricter ontwlkfcel-iie sbamgencoten en hebben hun eigen pers: La voix du Ocsvgolais» en L'étoile De vexeenigin-g «L'armée du sa- lut» wint meer «in nveer aanhangers ond-eu' de afvallige kathoüetom en protestanten, Door die minister voor die Colonic, -de Hear Godding, worden de staatstoe-lagem, die vrosger enkel aan d-e katholieks scholen, w. z. praktisch enkel aan, de Belg. scholen, werden toegekend; aan al de scholen gegund. Ten slotte werd er gewezen op de antogodsdieiistig© werking, vooral on dier die zwarts werkiiedien en bedien den, in de nijverheidscentra gevoerd. Met een gezellig samenzijn in het gastvrije Klein Seminarie wérd de vergadering, om 2 uur, hervat. Iu een geestdriftige toespraak wijst Z. E. H. Van Besten vooreerst op de missieplicht van alle katholieken en van de priesters in t bij-zander. Tenslotte wordt in kort aange toond, waarin die imssieactiviteit van de diooesang priesters moet be staan. De practische vgrwezenlij kin-gen v-an die missieactiviteit in het Bis dom Brugge warden door de Dioce san-* Secretaris van de P.M.B., de Z E EL Lowie, in zijn verslag over de werking gedurende de 25 laatste ja ren, opgesomd. Het Bisdom Brugge telt heden 1.212 leden van de P.M.B. op de 1240 priesters. Pater Maeyens, van de Witte Pa ters van Afrika, dankt de led-en va-n de Unio in raam van alle West- Vlaamsche missionarissen en wijst op de invloedrijke gebeden, die zoo- vael tastbare zegen voor het missie werk bekomen. Ook Mgr Tranr.oy hcudt er aan •een hartelijk woord van gelukwen- sch-en aan de Brugsche clerus te rich ten, die, rond rijn bisschop ge schaard, zoo ijverig de missieactie be hartigt. Z H.Exc. Mgr Lami-roy, hcudt de slotrede, waarin de vurige werkzaam heid en die onvermoeibare ijver van de- secretaris, Z.E.H. Lowie, met aan moedigende gelukwenschen worden vermeld. De Kerk is cp de eerste plaats veroveringsacüe, zegt Z. Exc. De priesters moeten vc-oral de metho de van de primitieve Kerk toepassen, door huisbezoek en persoonlijk con- taot, waardoor zij hun geloovigen voor de missi&gedachte zullen verove ren. Wij moeten vocaal bidden, want ge bed is de groote hefboom. God al leen immers, geeft gxceizaamheid. Wij moeten met hardnekkigheid doorbidden, vooral in deze tragische toestand over de wereld. M-et het voorlezen van een tele gram naar Z.H. den Paus, werd deze welgeslaagde congresdag besloten. In zijn jongste regeeringsverklaring bevestigde de Heer Kamiel Huysmans, als nieuwe Eerste Minister: De Re geering' is overtuigd het land goed te dienen mits koadaat elk politiek of partijdig opzet uit haar program ma ite weren... Aldus negeert de Hoer Huysmans kortweg de elementaire moreela kwes ties die toch, zijne miskenning» ten spijt, het leven en derhalve het her stel der natie blijven beh-eersohen. De groote meerderheid der burgers in ons -vrij en democratisch land zal niet aannemen dat de Reg-eering han delt... alsof er ten onzent geen Ko ningskwestie bestond. Overigens is de overgroote meerderheid onzer land- genooten er met den dag starker en sterker van overtuigd dat ons natio naal herstel veel vlotter zou gaan als: onz» Konin-g zijne grondwettelijke- bepaalde rechitsn terug toon beoefe nen en aldius, wenkdiad-ig kon maken over het bestuur va-n bet land. Alsof het ten slotte geen partijdig opzet was steeds maar de deur des lands gegrendeld te houden waarlangs de land'vorst met ©ere en waardig heid tot zijn land, en zijn -volk zou moeten terugikieeren. En toch, alle regeertnigsverklaringen ten spijt, wordt die gegreindelde deur toch eenmaal ontgrendeld en krijgt ons landsbestuur rijn moedwillig ver stoord evenwicht terug. Leve onze Koning Leopold HU Blok der Konlngsgezlnden van West-Vlaanderen. Reeds vanaf den eersten dag van d"n Duitscnen inval in 3?©igië (10 Mei 1940) waren hier op de staats- baan Ieper-Popering* auto's met vluchtelingen voorbij gereden op weg naar Frankrijk! De zuidergrens was voor de burgers op menige plaats gesloten ©n zoo kwam het dat het moersnisel van die vluchtelingen naar deze streek af zakte om langs Abeele of Gij velde Frankrijk te bereiken! Waren, cte Viaanders sinds lang niet aangeduid om de vluchtelingen te herbergen?... Mocie theorie op pa pier!... De e-erst-e vluchtelingien dte langs Vlam-ertinG'e kwamen, waren m-en- schen die over eaa auto beschikten!... Op Zondagavond 12 Mei 1940 kwnm hier ©en auto-bus toe met vlucli- teüng.ea. uit Vlijtingen, die ©en csn- c. kenv n vonden in de gemccnite- cc: cc!. Cf k ouderlingen van Tongeren wsrdea hier per autobus op dien-zelf- den avend aangebracht en in het Ou ie -Mann-engestdcht opgenomen. Ho© langer de oorlog duurde, hoe meer de stoet van vluchtelingen aan groeide Eerst waren het bewoners van 't Oosten van België, dan volg den anderen: Niet alleen Belgen van al de gewesten van 't land, maar ook talrijke Hollanders! Men schat dat hier in die beroerde Meidagen méér dan 100.000 vluchte lingen in de richting van Poperinge voorbijgingen. Het aantal auto's dat hier voorbijtrek was groot en op ze keren dag telde men er 178 in één uur De jonge mannen van 16 tot 35 jaar van gansch België hadden bevel gekregen langs leper af te zakken tan einde zich aan d-e Duitschers te ont trekken en met het doel cteae man nen in 't Belgisch leger in te lijven! Sommige dagen waren de openbare plaatsen en pleinen van leper bom vol Men sprak van 5-10-15 duizend mannen die daar op sommige dagen toekwamen. Vele van deze mannen werd-en op treinen geladen en naar Frankrijk gevoerd. Deze die over ©en rijwiel beschikten moesten trachten op eigen krachten Roeaan te bereiken Ook de baan leper-Veurne was door de vluchtelingen bezet! De grensposten van Abeele en Gij- veide waren die dagen overrompeld door de vluchtelingen l Dm stoet tg beschrijven van deze vluchtende menigte, bijzonderlijk van de voetgangers, is onmogelijk 't Was een dcoréénmengeling van aller hande person-en en in verschillende toestanden verkee-rend, maar die al len met denaelfden geest bezield wa ren: zich te onttrekken aan het oor logsgevaar! Ouderlingen die voortsukkelden kindertjes cp de armen gedragen of aan -de hand van vader of moeder voortgetrokken; jongelingen en jon ge meisjes in dsn bloei der jaren; studenten; geertelij-ksngrn.sctoe huisgezinnenfamiliën of r "-epen derpsgenoot-an bijéén de een.a be laden met pakken, zakken of valie zen. de anderen die een beladen rij wiel, stootkar, kruiwagen of kinder rijtuig voortstaken Ook volgeladen wagens getrokken door bcer-epaar- dsn en groepen Bohemers met hun eigenaardige huiswagens Voeg diaarbij de jonge mannen van 16 tot 35 jaar, te voet of per rijwiel, die bevel gekregen hadden zich naar Roeselare-Ieper en vandaar maar Frankrijk te begeven de spoorweg- mamn®n die in de streek Ieper-Pops- ringe moesten verzamelentalrijke groepen Belgische Rijkswachters te paard, te voet of per fiets, mengden rich ook tusschen die drukke menig te Tusschenin nog voortsnorremde au to 's, van boven geladen met m air as sen en ander beddegoed en van bin nen- zooveel mogelijk volgepropt m-st valiezen, pakken en allerhande ge rief. En dan honderden Belgische sol daten, die in den achteruittocht hun eenheid verloren hadden, weTdan ook langs Vlamertinge afgestuurd alwaar een verzamelplaats voor hen inge richt was in de Gaigabosschen. Daarenboven, het over- en weer- gerij van legerauto's... en de achter uittrekkende legers Men kan zich aldus een klein ge dacht vormen van die drukte op de staatsbaan Ieper-Popering© in die beroerde Meidagen I Dit alles dooréén, onafgebroken ge durende omtrent ©en paar weken, maakte ©en droevigen en moedetoo- zen indruk op cnae inwoners, die voor zooveel dit in hun macht was, de vluchtelingen en de soldaten hiel pen met hun ©ten en drinken en sla- ping te verschaffen. Enkel 'snachts was die treurige stoet van vluchtelingen wat onder broken door hun nachtrust in hui zen, stallingen, schuren of soms on der den 'blooten hemel 1 Gelukkiglijk voor de vluchtelingen was het op die dagen uiterst schoon en warm weder 1 Vanaf den Zondagavond, 12 Mei 1940, werd in d* Mariaschool op de Dorpsplaats, met ondersteuning van 't Gemeentebestuur, gezorgd voor warm eten en drinken voor de vluchtelingen. Zuster Antcane-Marie, bijgestaan door bereidwillige juffrou wen en mannen van de gemeente en later door ingekwartierde vluchte lingen aelf, hebben van 12 tot 24 Mei 1940 aan de voorbijtrekkend© en in gekwartierde vluchtelingen duizende rantsoenen soep, koffie, brood, melk, aardappels of vleesch kosteloos be reid en uitgedeeld Auto 's keerden ul-t Frankrijk te rug, d-aar zij niet meer verder kon d-en w-egens den vooruitgaing van- 't Duitsch leger dat d-e zeekust bij Ab beville bereikt had. Talrijke voetgan gers deden hetzelfde en allen zoch ten een onderkomen op de streek! En toen de Duitschers naderdien en de gemeenteme t bommen en obussen bedeelden, 24-29 Mei 1940 trok een deel onzar plaatsemaara naar landsche woningen of naar af- gelagen hofsteden op de gemeente, terwijl arjisren insgelijks -op d© vlucht sloegen en noordwaarts trok ken, in -die hoop aldaar beschut te rijn tegen heit oorlogsgevaar en aldus heb aantal vluchtelingen vermeerderde I Enkele familiën van Vlamertinge wanen reeds vroeger per auto naar Frankrijk gevlucht, waarvan ©enige spoedig terugkeerden daar d© door tocht in Frankrijk versperd was 1... Tijdens deze beroerde dagen be gaven de inwoners ricli -slechts voor h-at allernoodzakelijkste op straat, uit vrees voor de bombardementen door d-e Duitsche vliegers die op som mige uren van dien dag onophoude lijk boven cl» streek vlogen en hier en daar bommen uitwierpen. Daarbij was «r ook gevaar van het afweerge schut. Zoodra de menschen t geronk van vliegtuigen waarnamen, hielden rij zich schuil in huis, schuur, stalling cf kelder ten einde rich zooveel moge lijk .tegen het gevaar van. bomscher ven te beschutten. H-et volk was ongerust, verlegen, benauwd, bevreesd, verschrikt en zelfs vergruwd door de lucht,bombar dementen en in die angstvolle ©ogen blikken nam men in *t alg-eme-en zijn toevlucht tot het gebed. Velen die het bidden verleerd hadden, hebben dan opnieuw loeren bidden!..gezamenlijk, luidop, met hart en ziel, zonder men- sehelijk opzicht, niettegenstaande 't verschil van personen, bekenden of onbekenden dis zich in een zelfde schuilplaats bevonden Hoeveel Onze Vaders, Wees Ge- groeten en akten van Geloof, Hoop en Liefde werden alsdan openhartig ge bed-en Hoeveel maal werd het Begin van Sint Jan's Evangelie» met eerbied en betrouwen gelezen Hoeveel rechtzinnige akten van be rouw werden verwekt, in 't bewust zijn van het doodsgevaar dat boven de hoofden hing Hoeveel beloften werden afgelegd ln die benauwde ©ogenblikken voor 't -geval men gaaf en gezond uit dezen strijd mocht komen De vluchtelingen die op den dool waren en zich tusschen de militaire karavanen -bevonden hadden op som mige ©ogenblikken ook veel angst en schrik te doorstaan van de bommen of m i traül-eusekogels van de Duitsche en op sommige plaatsen en stonden zelfs van de Engelsche vliegers. Deze vluchtelingen zochten dan beschut ting in de omstaande huizen of vluchtten het veld in of lieten zich in grachten of op 't platte land neer vallen tot het gevaar voorbij was...cn in zulke pa-nisehe vluchten is meni ge familie gescheiden geraakt I... Weliswaar was het Belgisch l-eger sedert 28 Mei 1940 uit het strtjdp-rk getreden, maar in deze streek, op dat oogenblik langs drie kanton dcor het Durtsch leger nauw ingesloten, was nog bezet door het Fransch en En- g-elsch leger dat al vechtend achteruit trok naai' De Panne en Duinkerk e I Meer en meer naderde de gevechts- Jij-n en meer «n meer werden de vluchtelingen in een mauwerem kring ingesloten 1... Nochtans oordeelden veel inwoners dat verder vluchten niet meer baatte en dat men toch, t zij hier, 't rij el ders, het gevaar van het oorlogsge weld moest onderstaan... bleven waar rij waren...en konden aldus reeds op Donderdag 30 Mei 1940 terug hun wo ning betrekken i A Nauwelijks was de gemeente door het Duitsche leger bezet, (29 Mei '40) of de vluchtelingen ondernamen den terugtocht! Vanaf Donderdag 30 Mei 1940 be vonden zich geheele benden vluchte lingen op de staatsbaan Poperinge- Ieper. Velen waren afgeimat en ver moeid. maai' rmet nieuwen moed trok ken ze naar huis !...I>e Duitsche au- togeleidsrs hadden van hun oversten toelating gekregen zooveel mogelijk de vluchtelingen op te nemen en al dus nader van hun huis te voeren. Na die eerste -dagen van die Duitsch» bezetting was de drukte van de terug- koerende vluchtelingen op de staats baan Poperinge - I-eper fel verminderd» Nochtans trokken hier nog méér dan één maand lang nu en dian vluchte lingen voorbij, die meestal slechts tot vorenoan in Frankrijk geraakt we ien. Ni-et zoo veel vluchtelingen zijn langs Vlamerting» teruggekeerd als er hier heengetrokken waren, daar deze niu alle wegen en vervoermidde l-en gebruikten om zoo rap mogelijk thuis te geraken en ook omdat er neg een groot deel ervan tot diep in Frankrijk gesukkeld was en er bij gebrek aan vervoermiddelen weken en zelfs maanden lang in d-e onmoge lijkheid bleven om naar België te rug te koer-en I... REMY DUFLOU WELDRA VRIJE HANDEL IN T EXTIELW AREN Ter gelegenheid van een feestvie ring te Zingem voerde Minister Lie- baert het woord. In zijn rede kondig de deze Minister aan, de hoop te koesteren, binnen kort den verkoop van tex-tlelwaren vrij te kunnen stel len, 200 KGR. KOLEN VOOR AUGUS TUS EN SEPTEMBER VOOR WIE OVER GEEN GAS BESCHIKT Voor Augustus en September wordt aan de gezinshoofden die over geen gasbedeeling 'beschikken, een rant soen kolen van 200 togr. voorzien, voor de zegels G. Voor den komenden winter wordt zelfde ïantsoeneering voorzien als verleden winter. Men mag over een reserve van 1000 kgr. kolen beschik ken. Te Steenput is de ondernemer Eugene Possol, te-vems gemeenteraads lid te Pecq, aan het kanaalsas in het water gevallen en verdronken. Te Scuigné werd een houthakker verpletterd onder ©an zwanen neer vallen-den ontwortelden boom. Te Rijsel werd een naaister ver moord. De moordenaar slaepte h-eit lijk tot in den kei-dor van die woning waarna hij ©en en ander roofdö, De dader wordt opgezocht* PRIJZEN DER AARDAPPELEN In het Staatsblad van 12 Augustus is een besluit verschenen waarbij do prijs voor de late aardappelen vast gesteld is op 125 fr. per 100 kgr. aan den producent. Dit besluit is nog niet van kracht zoodat die vóorloopige prijs der aard- appek-n nog op 130 fr. per 100 kgr, behouden blijft. HUISHOUDELIJKE WEDERUÏT- RUSTING THANS OOK VOOR PERSONEEL VAN N.M.B.S EN R.T.T. In hot Staatóblad van 16 en 17 Augustus is het besluit verschenen, waarbij vanaf den datum der be- loeinidmaking, de verdeelihg van tex tielartikels., schoenen, huishaudax-U- ke-len, ©nz. ten voordeele van de N.M.B.S. en de R.T.T. ©en aanvang neemt. NIEUWE PRIJZEN DER MELK Volle melk: door verbruiker aan venter of op -de hoeve; 3.65 fr. de liter. Vrijdag 16 Au-g. jl. is de eerste fer ry-boot te Zeebrugige bln-n-eugaloop-m na ecu onderbreking van 6 jaar. Voortaan zullen iedere week een drie tal reizen worden onderaom-ea tui* schea Zeebru©f9 «a Harwich.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 5