Novarieele Aankondigingen Fonoplaten ZOEKERS Albert Desmadryi-Decorte VRAAG I. WOONHUIS II. HOFSTEDEKEN TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS Een goedgelegen WOONHUIS-BAKKERIJ 1. - HOFSTEDEKE 2. - BOUWGRONDEN EEN DUBBEL WOONHUIS BOUWGROND 2 Ha. 88 A. 40 Ca. ZAAILAND 1 Ha. 76 A. 10 Ca. ZAAILAND 20 A. 50 Ca. ZAAILAND EEN WOONHUIS BURGERSHUIS HOVENIERSLAND Een gerievig en welgelegen BURGERSKUIS MEUBELS GOED ZAAILAND UIT TER HAND TE KOOP Schoon en geriefvol BURGERSHUIS HOFSTEDEKE PERCEEL ZAAILAND Een schoon en welgelegen HOFSTEDEKE HET WEKELIJKSCH NIEUWS HEERENHUIS HERBERG WERKMANSHUIS HERBERG HERBERG WOONHUIS met HOF WOONHUIS met HOF WOONHUIS met HOF WOONHUIS met HOF HERBERG RENTENIERSHUIS met HOF WERKMANSHUIS met HOF PUINEN van een huis en hof WOONHUIS HERBERG HERBERG WOONHUIS EEN SCHUUR EN GROND WOONHUIS met HOF WERKMANSHUIS WERKMANSHUIS WERKMANSHUIS WERKMANSHUIS WERKMANSHUIS HERBERG WINKELHUIS HERBERG HERBERG Twee aaneenhoudende HUIZEN HERBERG WOONHUIS Schoon en welgelegen HANDELSHUIS EEN GOED WOONHUIS Eenige methode om gezonde duiven te hebben, ze in form te brengen en te behouden. DUIVENLIEFHEB3ERS! ZIEHIER: LABORATORIA MULLIE Schoon en geriefvol WOONHUIS Goed en geriefvol WOONHUIS MET HOF EEN WOONHUIS met LAND EEN GOED WOONHUIS OVER TE NEMEN WERKMANSWONING EEN WERKMANSWONING EEN BESTE HOFSTEDE DE PANNE VERKOOP UIT TER HAND SCHOON WOONHUIS EEN HANDELSHUIS EEN WOONHUIS met afhankelijkheden EEN WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS Eene zeer goede WEIDE EEN HOFSTEDEKE DEKZEILEN en TENTEN Een perceel ZAAILAND Drie perceelen WEILAND EEN WOONHUIS STEVENS GEBR. GOEDE TOUPIE UIT TER HAND TE KOOP Een goed perceel BOUWLAND Een welgelegen NIJVERHEIDSEIGENDOM Een welgelegen WOONHUIS ALLERHANDE MEUBELS EN HUÏSHOUDSGERIEF MACHIENEN - MATERIAAL en MARCHANDIEZEN Een welgelegen HOFSTEDE EEN HANDELSHUIS-CAFÉ EEN HANDELSHUIS- KRUIDENIERSWINKEL EEN WERKMANSWOONST TE KOOP GEVRAAGD VRAAGT PLAATS VERLOREN NOTARIS HET ULEHELIJ.ISCH UiEUU/S STOELEN HERSTELT. TE BEKOMEN Landbouwers, Nijveraars, Huishoudsters, voor uw Electrische Leidingen MOTOREN, WATERLEIDINGEN, Waschmachine», Drogers, Wringers, wendt tol bet Oud Huis Ern. GILLIOEN - DECORTE Spoedige bediening Verzorgd werk j Bladzijde 6. ■OBI Kantoren van de Notarissen \AS EECKE EN CASSIEKS beide te Poperinge. Op Vrijdag 6 September 1946 te 2 54 uur namiddag te Popsringe, In het Vredegerecht, ten overslaan van den Heer Vrederechter van het kanton Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN mst 15 aren 80 centiaren bebouwden grond en medegaande tuin en zaai land te Poperinge-staifl, ter West zijde van den steenweg naar West- vleteren, er geteekend Nr 30, Bewoond en gebruikt door M. Camiel Persoone; te wsten: het huis met zijn grond en tuin mits 150 fr. maandelijks en het zaailand mits 140 frank 's jaars, al zonder schriftelijke pacht. groot 2 Hectaren, 64 aren, 11 cen tiaren, te Poperinge, Fezelstraat. Be woond en gebruikt door Vr. Weduwe Maurice Bouw-Deroo, mits een ver anderlijken pachtprijs, beven de grondbelasting en premie van brand verzekering, zonder nog van kracht zijnde schriftelijke pacht. Verdeeld in 3 koopen. (434) IBSiËiBBBBBSaBBHlSElBSBEBSISSI Studie van Meester W. de SAGHER, Notaris te Poperinge, Icperstraat 66. Bewaarder der minuten van den Notaris Van Cayzeele. Studie van den Notaris LEMAHIEU te IEPER UIT TER HAND TE KOOP met respectievelijk 5 a. 87 en 3 a. 40 grond, gelegen aan den. rand detr stad POPERINGE. Inlichtingen ter studie. (475) Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE Maandag 26 Augustus 1946 te 3 uur (offic. uur) bij René Van- renterghem-Merlevede, te Poperinge (Abeele), OPENBARE VERKOOPING VAN Grondgebied Poperinge (Abeelesteenweg 176) en 81 ca. grond en erf, sectie 1, nummer 516f/4 van het kadaster. Laatst bewoond door M. Louis Firey-Top. Handslag met de betaling Zichtbaar al de weekdagen. Sleutel bij M. Leopold Vermeulen, Abeele steenweg 172, Poperinge (435) iBEEBBBBBBBBBBBBSSBaBBBBB Kantoor van den Notaris LAHAYE te POPERINGE UIT TER ELAND TE KOOP met afhankelijkheden en 17 a. 40 ca. bebouwden grond en land, gelegen te POPERINGE, wijk Grooben Onzen Heer», langs de Casselstraat. Inlichtingen te bekomen bij Mr Maur. Deweerdt-Spetebroot, herberg o De Hertog van Brabant», Westou- tersteenweg, Poperinge. (527) fBBSBBBEBSiEBSBEBSSaeKEa&BS Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. UIT TER HAND TE KOOP Stad leper met inrijpoort, groot 3 aren 46 ca. Bakkersoven in goeden staat wordt medeverkocht. Alle verdere inlichtingen te beko men ter studie van voornoemden No taris Elverdingestr. 23, leper. (376) Studie van den Notaris LEMAHIEU te IEPER UIT TER HAND TE KOOP te BESELARE, groot 1 ha. 18 a. 50 ca. te IEPER: 1. - Noordlaan: Een blok van 23 aren 30 centiaren. 2. - Zonnebekesteenweg: Een blok van 14 aren 46 centiaren. Vermelde bouwgronden zijn te koop, zij in blok zij in loten. 3. - Meenenstcenweg: Een perceel van 398 m2 68 dm2. Alle verdere inlichtingen te beko men ter studie van den Notaris LE MAHIEU voornoemd. (476) Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 1946 ts 2 uur stipt namiddag, in het Gasthof De Maan Groote Markt, te leper, INSTEL VAN Stad leper Een schoon en gerievig BURGERSHUIS met grond en erve, staande en ge legen Diksmuidestraat Nr 52, bekend bij kadaster sectie G, Nr 173b, voor een grootte van 76 aren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mevr. J. Vandevelde, mits 7C0 fr. per trimester. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag namiddag van iedere week, van 2 tot 4 uur. Overslag: Maandag 16 September 1946 zelfde plaats en uur. (512) Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER OPENBARE VERKOOPING VAN met afhangende Boerdsrijgebouwen, deels vernield, alsmede 15 A. 74 Ca. allerschoonst gelegen te WATOU, hoek: Koutkerfce- en Roes- bruggestraat (Tolbureau) Alle mogelijke rechten op oorlogs schade vergoeding betrekkelijk zelfde goederen (beraamd waarde 1940 op Cö.OOO fr.) zijn medeverkocht. In pachte zonder geschrift, door Herman Dcniere te Watou. Slechts ingesteld: 69.000 frank. OVERSLAG: Maandag 26 Oogst 1946 om 3 u. namiddag (off. uur) te Pro ven, ter herberg De Treinhalte bij M. Prosper Pareyn. (383) ISESS&SSBBBBBBBflffHBBBBBBBB Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU, UIT TER HAND TE KOOP Grondgebied Poperinge. I. Gebruikt door Arthur Deweerdt en Cyriel Buseyne, te Poperinge. H. Gebruikt door Gerard Deeomer, landbouwer te Poperinge. iii. Gebruikt door Wed. Constant Ver- donck, te Poperinge. Alles in gebruik, zonder geschreven pacht. Inlichtingen ten onzen kantore. IV. Gemeente Watou. met 1 ars 20 centiaren bebouwde erf, staande en gelegen in de Vijfhoek- straat. Bewoond door Henri Meersdom, te Watou, zonder pachtbrief. (514) tBBSBBBBBBBBBBHfllBBBBBEBSB Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE, te YPER DINSDAG 27 OOGST 1946 om 2 uur stipt namiddag, ten gast- hove De Drie KoningenGroote Markt te Yper. TOESLAG van een schoon en welgelegen met erf, groot 93 centiaren, te YPER, Korte Meerschstraat 10, slechts in gesteld 160.500 fr., en van een perceel te YPER. langs de Buiten wandeling; groot 3 aren 93 centiaren. Beide koopen zijn thans gebruikt door den medeverkooper Heer Geor ges Geldhof, tot 1 October 1946. Het huis is zichtbaar den Woensdag en Vrijdag van iedere week, van 2 tot 4 uur namiddag. (478) Slechts ingesteld 5.000 fr. OP DINSDAG 3 SEPTEMBER 194S te 2 uur namiddag in het Gasthof "Het Zilveren Hoofd», bij Arth. Van- overschelden, Rijselstraat te leper, INSTEL VAN Stad leper mst garage, erve en hof, voorzien van electriciteit, steenput-, regen- en stadswater, gelegen Haiglaan Nr 59, groot 5 aren 50 centiaren. Bewoond door den medeverkooper, mijnheer G. Dederek, en vrij drie maanden na den overslag. Te bezichtigen iedsren Dinsdag en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 uur. Overslag: Dinsdag 17 September 1943 zelfde plaats en uur. En den Woensdag 18 September 1946, te 2 uur namiddag, in het te ver knopen woonhuis, Haiglaan Nr 59, door het ambt van voornoemd No taris, OPENBARE VERKOOPING VAN Een eetplaats in eiken hout be staande uit buffet, schouwspiegel, ta fel, 6 stoelen, zetel en porie-manteau. Verders een radio merk Fada- schouwgarnituur, allerhande voorwer pen en keukengerief. Gewone voorwaarden en met gereed geld. (511) (BBSBBBBISBEHBBE3BSSBS339B&E3 Studie van den Notaris VAN DER MEERSCH te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP Stad leper. Een schoon en gerievig HEERENHUIS ook wel geschikt voor allen handel, gelegen in de Rijselstraat, dicht bij de Groote Markt. Voor alle inlichtingen wende men zich ter studie. (473) II Studie van Meester ROBERT VANDENBOOGAERDE, Notaris te leper. OPENBARE VERKOOPING VAN 3 KOOPEN gelegen te MERKEM, gebruikt door Camiel Vanthuyne, vrij van gebruik bij 2 jaar; groot: ri koop: 1 ha. 31 a. 20 ca.; 2" koop: 1 ha. 5 a. 96 ca.; 3" koop: 86 a. 30 ca. De 3 koopen uitgevende op de gravé dicht bij de Zuid-Wallandstraat. Slechts ingesteld: Koop 1: 109.000 frank. Koop 2 95.090 frank. Koop 3: 80.000 frank. OVERSLAG: 26 AUGUSTUS 1946 om 2.30 uur, in hotel Excelsior Groote Markt, leper. Recht van samenvoeging. Alle inlichtingen en plannen ter- inzage ter studie. (468) Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Instel: Maandag 23 Augustus 1943 Toeslag: Maahdag 9 September 1946 telkens te 15 uur, in d'herberg De Slachter», bij. Mevr. Aug. Plancke- Vatvysacker te Oostnieuwkerke, Plaats. Stad Roeselare, Spanjestraat Nr 40. met aahhooriighedien, 'koer en bouw grond, sectie B, Nr 832 r/2, groot 2 aren 48 centiaren. Het huis bevat: Kelder; - Op de gelijkvloers: voorplaats, eetplaats, ve randah, keuken; - Ter verdieping: twee kamers, verder neg een kamer en' zolder. Gas en electric!telt. Pomp- en re genwater. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaardien door M. Willy Dupont-Lietaert, mits 3.040 fr. 's jaars, valdag 31 December, meer die belastingen en ver zeker ingsprame. Bezoek: Woensdag en Vrijdag, tel kens tusschen- 14 en 18 uur. 0,50 Insbelpiremie. (523) Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE. INSTEL: Donderdag 29 Augustus 1946 TOESLAG: Donderdag 12 Sept. 1943 telkens te 15 uur, in d'herberg In Sint-Achariushij Mr Aug. Buyse, te Moorslede. Gemeente Moorslede, langs den steenweg op Beselare. koop i. Weibetimmerd en goed bevattende woonhuis met aarihoorig- heden, stallingen, weide en zaailand, groot 72 a. 98 ca. koop II: groot 10 aren 84 centiaren. Beide koopen bewoond en gebruikt door Juffrouw Emma Buyse. De kooper komt in 't genot en vrij gebruik der goederen tegen betaling der koopsom en kosten. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. (416) EBBBSBSSSEBaSBBSBBEBSESSBS Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te PASSCHENDALE en GUILLEMYN te LAUWE. TOESLAG: Vrijdag 30 Augustus '46 in d'herberg 't Engelsch Hofbij M. Georges Vandeputte, te 14.30 u., te Oostnieuwkerke. Gemeente Oostnieuwkerke, «De Most» groot 1 hectare 47 aren 27 centiaren. Verdeeld in 5 koopen. Koopen 1, 3, 4, 5 bewoond en ge bruikt zonder geschreven pachtvoor waarden door M. Henri Ponninck-Bol mits 2.100 fr. 's jaars, valdag 1 Oc tober, meer de belastingen en verze keringspremie. Koop 2 gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Odiel Pen- ninck mits 210 fr. per jaar, valda.g 1 October, belastingen fastens de eige naars. Opzeg van pacht voor 1 October 1948, werd aan beide pachters betee- kend bij deurwaardersexploot in da tum 23-5-1S4S. Recht van samenvoeging- Plakbrie ven met plan op aanvraag. Afzonderlijk ingesteld, samen (503) 191.669 fr. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Studiën van de Notarissen J.-E. DE SIMPEL te WAASTEN en E.-L. DECOCK te NIEUWKERKE. >m>>24 Augustus 1946. Om uit onverdeeldheid té treden. OPENBARE VERKOOPING IN EEN ENKELE ZITDAG DINSDAG 27 AUGUSTUS 1913, OM 15 UUR, te Nieuwkertoe, in, de café «Au Laon d'Orbij Hr Prosper Lalle-man, GEMEENTE Koop 1. Dorpplaats Nr 55- met magazijn, 8 a. 30 ca. Vrij. Koop 2. Nieppestraat lt «Het Klein Steenwerckmet stal ling, 2 a. 40 ca. Zonder pacht, 720 frank 's jaars en cowtri'butiën. Koop 3. Bellestraat 34: 1 are 55 centiaren. 50 Frank te maande en contribution. Koop 4. Bellestraat 36: n Au Violon», met stalling en schuur en land,, 43 a. 45 ca. 1500 Frank 's Jaars en contributiën. Koop 5. Dorpplaats 31: «Au Bon Fumeur», 1 a. 62 ca. 57,50 Fr. te maande en contributiën. Koop 6. Ieperstraat 20: 1 are 71 centiaren. 65 Frank te maande en contributiën. Koop 7. Ieperstraat 39: 5 aren. 75 Frank en contributiën, te maande. Koop 8. Ieperstraat 32: 4 aren 20 centiaren. 75 Frank te maande en contributiën. Koop 9. Ieperstraat 34: 4 aren 76 centiaren. 65 Frank te maande en contributiën. Koop 10. Ieperstraat 36: Au Mouton met hof, 7 aren. 47 Frank te maande en contributiën. Koop 11. Wulvergemstraat 29: 3 aren 8 centiaren. 1380 Frank 's jaars en contributiën. Koop 12. Wulvergemstraat 31: 3 aren 87 centiaren. 75 Frank te maande en contributiën. NIEUWKERKE. Koop 13. Wulvergemstraat 33: 6 aren. De hof gebruikt zonder pacht. Koop 14. Nieppestraat, 1 are 95 centiaren. 70 Frank te maande en contributiën. Koop 15. Dorpplaats 35: «Au Cerf», met inrijpoort en hof, 3 aren SO centiaren. 60 Frank te maande en contributiën. Koop 16. Seuïesteenweg Nr 74: Au Bureau Beigemet achterge bouwen, 2 airen 1 oefttiare. 20 Jaar pacht sedert 1-10'-1946, mits 560 fr. 's Jaars herzienbaar, boven de lasten en verplichting van dranken. Koop 17. Seuïesteenweg 76- talbureel en hof, 3 aren 85 centiaren. 9 Jaren pacht sedert 1-7-1939, mits 1680 fr. 's jaars. Koop 18. Seuïesteenweg; 3 aren 1 centiare. 20 Jaar pacht zooals onder koop 16; 60 fr. 's jaars herzienbaar, boven de lasten. Koop 19. Seuïesteenweg: 2 aren 3 centiaren. 180 Fr. 's jaars. Koop 27. Bassevillestraat 2: 1 are 58 centiaren. Koop 28. Bassevillestraat 4: 1 are 28 centiaren. Koop 29. Bassevillestraat 6: 1 are 24 centiaren. Koop 30. Bassevillestraat 8: 1 are 25 centiaren. Koop 31. Bassevillestraat 10: 2 aren 7 centiaren. Dsze vijf laatste koopen bewoond mits 50 frank te maande. GEMEENTE PLOEG STEERT-LE BIZET Koop 29. Touquetslraat 104: «A la Belle Promenade», en hof, 3 aren 50 centiaren. 100 Frank, te maande en contributiën. Koop 21. Henri Duribreuxstraat 4: 95 centiaren. 100 Frank te maan de en contributiën. GEMEENTE WIJTSCHATE Koop 24. Plaats 5: Au Grand Bac 1 are 70 centiaren. 756 Frank 's jaars en de contri butiën. GEMEENTE KEMMEL Koop 25. Steenweg op icperj Le Rossignol11 aren 3 centiaren. 70 Frank te maande. Koop 22. Boulevard 13 en 13 b: 90 centiaren, 50 Frank en 55 frank te maande. Koop 23. Armentièresstraat: <i A la Ville d'Armentières2 aren 5 centiaren. 125 Frank te maande. STAD IEPER Koop 26. Klaverstraat Nr 6: 52 m2. 50 Frank te maande. Recht van samenvoeging. Alle oorlogsschadevergoedingen zijn medeverkocht. ($28) Zoekt g'iets t'huren o/ te koopen Zoekt q'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons blad! lEESSBEaSSSISISEeEEjSSESSSSeEaSBBSBffiSSiSaBBBESBB&KaB&E'EB Studiën van de Notarissen NAUDTS te KOMEN en DEBUCQUOY te WEVELGEM. Instel: Woensdag 4 September 1946, in d'herberg Ds Zon bij Mr Albert Declerck. Toeslag: Woensdag 18 September 194S, in d'herberg A la Madone bij Mr Maurice Dsjcnghe, telkens te 14.30 u., te Zonnebeke-Dorp. Gemeente Zonnebeke-Molenaerelst Langs den Steenweg op Beselare. KOOP I: (het oud bekend Winkelhuis Markey) stallingen, poort en hof; groot 10 a. 56 ca, Het huis bevat: kelder; op de gelijkvloersvier plaatsen, keuken, verandah; ter verdieping: zeven ka mers, zolder. Bewoond en gebruikt door Mevr. Jules Markey tot een maand na den toeslag. N. B. De kooper heeft hst ver mogen het handelsbedrijf over ts nemen. KOOP II: met hof, groot 2 a, 76 ca. Bewoond door Mevr. Jules Landuyt, met pacht- reoht tat 1 October 1947, mits 70 fr. per maand. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. (464) IE Studie van den Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE 3 VENSTERS, 2 m. hoog op 1,20 m. bieed, met rolluiken en glas. 1 DUBBELE DEUR, 2 m. hoog, 1,50 m. breed, met bekleeding en glas. 1 DUBBELE DEUR van ingemaak te kas en bekleeding. BILJARD. TOOG met marmerblad, RONDE TAFEL en GIGARETTEN-KASTJE. Alles in goeden staat. Inlichtingen bij Paula Masselus, Duinkerkestraat, Poperinge. (499) 1.- Alle dagen 50 druppels ELIXIR MORVA per 3 liters drink water. - 1 Fl-esch: 50 fr.; ta flesch: 20 fr. 2. - Dinsdag en Vrijdag, 's morgens nuchter: 1 ASEPTA PIL en een druppel SNOTOLIE MULLIE aan ieder neusgat, Asepta Pil: 20 fr. de doos; - Snotolie Mullie: 20 fr. de fiesch. 3. - Alie andere dagen een SFIERPIL MULIE. - 25 Fr. de doos. Bij iedere BESTELLING zend ik U op AANVRAAG, gratis de vier punten van de groote form die iedere duif moet too- nen vóór het inkorven. In alle APOTHEKEN of rechtstreeks schrijven naar het (114) Beestenmarkt, HALLE. - Tel. 53.33.19. Instel: Woensdag 11 September 1946 Toeslag: Woensdag 25 September '46 telkens te 15 uur, in di'hemberg 't Ge meentehuis te Oostnieuwkerke. A. - Gemeente Oostnieuwkerke. Langs de Groenestraat met stal,ling en Zaailand, sectie C, Nrs 57 a-3, 57 a-2, 57 a-4, groot 43 aren 70 centiaren. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaarden door M. Moyaert mits 1500 fr. 's jaars (wet telijke verhooging niet toegepast), valdag 1 October, belastingen en ver zekeringspremie lastems den eigenaar. Langs den Steenweg op Roeselare, sectie C, Nrs 158 fo-2, 183 f-2, groot 3 aren, 67 centiaren. Eewcond zonder geschreven pacht voorwaarden door M. Gaston Kerk hof mits 105 fr. per maand, betaal baar per z:s maanden, den 30 Juni cn 31 December. Op 't Gehucht De Most sectie C, Nrs 205 a, 205 b, groot 9 aren 80 centiaren. Bewoond zonder geschreven pacht voorwaarden door M. Gerard- Verlui de mits 600 fr. per jaar, valdag, 1 Oc tober, belastingen, en verzekerings premie lastens den eigenaar, B. - Stad Roeselare. Groote Bassinstraat Nr 21. met stagie, aanhoorigheden en hof, sectie D, Nrs 895 p-2, 895 q-2, groot 5 aren 70 centiaren. Bewoond zonder geschreven pacht voorwaarden door M. Jules Bonte, mits 140 fr. per maand', lasten en ver zekeringspremie lastens den eigenaar. 0,50 Instelpremie. (522) HBBBBüaBiaBaHHBiJKaHBHBH Moderne VARKENSKWEEKERIJ voor 600 varkens, in de streek van IEPER. Te bezichtigen de Vrijdag en Zondag. A-drea ter drukkerij. (248) TOESLAG: DINSDAG 27 OOGST '46 Au Vieux Due de Brabant», bij Raymond Vandamme, te Komen, te 15 uur. Gemeente Komen, Veïdstraat Nr 7. met 1 a. 12 ca. medegaande land. Bewoond door Deirue Emile mits 140 fr. te maande. Te bezichtigen den Zaterdag en Zondag, telkens van 10 tot 12 u. (385) !EBBEBBBBBBBEBBIEBBBBS3B£i3 Studie van den Notaris NAUDTS te KOMEN. OPENBARE VERKOOPING VAN Gemeente Komen, gehucht La Petite Station Nr 42 EENIGE KOOP: met medegaande erf, groot 1 a, 90 ca. In gebruik door de Wed. Pyck, zon der voorwaarden. Ten overstaan van de Heeren Vre derechter en Griffier van het kanton Wervik. EENIGE ZITDAG: DONDERDAG 29 OOGST 1946 te 2.30 uur, in het Vredegerecht, Sint- Martensplaats, Wervik. Alle inlichtingen ter studie. (461) II Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. UIT TER HAND TE koop Schoon en gerievig BURGERSHUIS ,te MEESEN, met grond en tuin; vier plaatsen beneden; vier kamers op de stage. (336) Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. OPENBARE VERKOOPING VAN gelegen te KEMMEL, Hoogen Akker, groot samen 4 ha. 50 a. 50 ca. Verdeeld in 6 koopen. Gebruikt door Maurice Brkaert- Croquey te Kemmiel, tot 1 October 1946. Opzeg werd gegeven. Recht van samenvoeging. Zie plakbrieven met plan. OVERSLAG: Dinsdag 3 Sept. 1943 om 2.30 uur stipt, in die herberg De Sportwereld», bij Mr Gaspard Van- disvoorde, te Kemmel. In massa ingesteld: 325.009 frank. Voor inlichtingen en affichen, bij voornoemde Notaris Thevelin. (520) IBEBEEBBBSIBESEaBauaSBBBBB 1. VILLA melt 511 m2 grand, zeer goed gelegen. 2. - GEMEUBELDE VII.LA, aan Zeedijk. 3. - OPBRENGSTGEBOUW, zeer goed gelegen, 10% geteisterd. 4. - VILLA en OPBRENGSTGE BOUW verhuurd, tot 1949 mits 31.000 frank per jaar. 5. - PRACHTIGE VILLA met tuin te St-Idesbald. 6. - Verscheidene geteisterde GE BOUWEN aan Zeedijk te Koksijde- Baden te koop, iZich wenden: O. VERMEESCH, bouwmeester, Nicuwpoortlaan 55, De Panne. (519) Studie van den Notaris VAN OUDENHOVE te RUMBEKE. (JIT TER HAND TE KOOP te IEPER, Blindenliedenstraat. (229) Studie van den Notaris de GRAVE te LOO UIT TER HAND TE koop Stad Veurne groot 2 a.' 05 ca., gelegen in de Spor- kijnstraat. Seffens vrij. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden notaris. (370) iEBSaSSEBeiSEEÜSSEBEBBHEZB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. UIT TER HAND TE KOOP Gemeente Watou. 1. - 1 Ha. LAND, gelegen bij den Helleketel. 2. - 1 Ha. BOUWGROND en ZAAI LAND, gelegen bij de Tramstatie. 3. - Een WOONHUIS, gelegen langs de Houtkerkestraat mst 8 aren land. 4. - Een WOONHUIS, gelegen langs de Steenvoordestraat, met 5 a. land. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Notaris de GRAVE te Loo. (317) (BBBBBBBBEBEBEBBBEEBBEBBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP MAANDAG 26 OOGST 1946 om 3 uur namiddag, te HOOGSTADE LINDE, ter herberg «De Tramstatie», bij Remi Sticker, DEFINITIEVE OVERSLAG VAN te OOSTVLETEREN, Kasteelstraat, groot 3 a. 28 ca, In pachte gehouden door Eerw. Heer Garmyn. (480) Slechts ingesteld 151.000 fr. Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. Op Dinsdag 3 September 1946 om 5 uur namiddag, ter herberg «Den Engelbij Henri Sanders te Loo, DEFINITIEVE OVERSLAG VAN ts Loo, Hoogebrugstraat, groot 75 ca. Eigendom van Mevr. Weduwe Aimé Louwaege-Vermander. Slechts ingesteld: 55-000 fr. (521) Kantoor van den Notaris DIIEREN tc Roesbruggc-Haringe. BIJ STERFGEVAL MAANDAG 26 OOGST 1946 om 5 uur (off. uur) namiddag, ter herberg De Bgrrierebij Mr Alb. Deprey, ter Dorpplaats van Proven, OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitting, van; Gemeente Proven. Een schoon, gerieflijk, nieuwgebouwd met verdiep alsmede 5 a. 44 ca, 50 ma. onder 'bebouwde grond, erve en ho- venierhof, bekend 'bij kadaster sec tie B, Nrs 701 en 70 a/2. Onbe woond. Sterfhuis van Mr Henri Verhille- Orrecl. (426) IE2BS9SSBBE9BSEBSE3BBBBBB Studiën van de Notarissen FLOOR te VEURNE en DEEREN te ROESBRUGGE. DOOR STERFGEVAL Instel: Maandag 2 September, Overslag: Maandag 16 September 1946, telkens om 2 uur namiddag, in het Hotel du PareZeeiaan, te Kok- si jde-Bad, van: Gemeente Oostduinkerke (Wijk Nieuwpoort-Bad) Modem en zeer welgelegen OPBRENGSTHUIS vroeger Pension Forestoisemet 7 a. 25 ca. erf, Koninklijke Baan of Alb:rt I laan, nabij trein- en tram statie; zicht op zee en havengeul. Geschikt voor alle handel en appar tementen. Gebeurlijke oorlogsver goeding geprezen 89.670 fr., waarde 1939, medeverkocht. Instelpremie. (482) IBSSBSilBSBlSSatSiBSEBEEEBBiSSMB Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE. Instel: Woensdag 28 Augustus Oversiag: Woensdag 11 September 1946 telkens om 3 uur, in het Hof van Commerce te Veurne, Klaverstraat, van: Gemeente Ramskapelle bij Nieuwpoort groot 9 ha. 67 a, 45 ca., met woon huis en stalling, langs den steenweg naar Schoorbakke. Gebruikt door M. Elie Declerck, te Koksijde, tot 15 November 1947. Huis bewoond door M. Henri Van- depoele, weidebewaker. Instelpremie. (483) IE Kantoren van de Notarissen FLOOR te VEURNE en POLLET te EESEN. Instel: Dinsdag 27 Augustus 1946 Overslag: Dinsdag 10 September 1946 telkens om 2% u. namiddag (off. uur), in het Gemeentehuis, van: Gemeente Lampernisse. met woonhuis, schuur, stal en 90 a. erve, cnder grond van gebouwen, tuin en weide, langs de Oude Zeedijksor. Bewoond en gebruikt door den me deverkooper, Heer Theophiel Haute- cceur, tot 1 Oktober naast. Gelegenheid voor den kooper om pacht over te nemen van ongeveer 4 ha. land en gras. Instelpremie. (434) Studie van Deurwaarder G. GYSELEN te VEURNE. Stad Veurne. OP WOENSDAG 28 OOGST 1943 om 10 ure voormiddag, ter herberg Excelsiorbij den Heer Charles Donck, Groote Mankt te Veurne, Merkwaardige Openbare Verkooping van metende 4 xö m., 4 x6 m., 5x6 m., enz., bijzonder dienstig voor landbouwers, voerlieden en kampeerders. Verders allerhande reepen van 15 tot 20 m. lengte. Gewone voorwaarden. Oomp- tanite betaling. (509) IB3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE, te DIKSMUIDE en A. ROLAND te GENT Op Maandag 9 September 1946, om 2 uur stipt 's namiddags, te Ddks- muide, ter herberg De Vrede bij Mr Jer. Zwaenepoel, Groote Markt, Markt, OVERSLAG VAN Gemeente Eesen sectie D, Nrs 685a en 689, groot 88 a. 40 ca. Gébruikt door Mr Henri Van Wildermeersch te Eesen, mits jaarlijks 1609 fr. boven de lasten. Gemeente Sint-Pieterskapelle Een perceel WEILAND sectie A, Nr 130/2, groot 1 Ha. 63 a. 50 ca. Gebruikt door Mr Houthoofd- Opstaele, te Oedelem, mits jaarlijks 2194 fr. Gemeente Stuivekenskerke Een vette WEIDE ssctie B, Nr 137, groot 2 Ha, 90 a. 40 ca. Gebruikt door Mevr. Wed. Har tcel, mits jaarlijks 4.300 fr. boven de lasten. Gemeente Pollinkhove een perceel drijfgras en een perceel zaailand, sectie C, Nrs 189, 190, 191, 182, 177, en sectie D Nrs 36a, 36e en 36 c; groot 7 Ha. 17 a. 80 ca. Gebruikt door de H.H. Vandenbrou- cke Vandsnberghe en Matehys. Plans te 'bevragen ter studie. (436) IE UIT TER HAND TE KOOP Studie van den Notaris de GRAVE te LOO Op Donderdag 12 September 1946 om 3 ure namiddag, te Loo, ter her berg Den Hazewind bij Gustaaf Feys, OPENBARE VERKOOPING VAN met afhankelijkheden, gestaan en gelegen te NIEUWKAPBLLE, groot I are 46 centiaren. Eigendom van I-Iecr Henri Ver- cruysss-Tytgat en Kinders. Vrij met 1 Oktober 1946. (515) GROOTE KEUS VAN KLASSIEKE MUSETTE en alle DANSFLATEN bij .Vanden Fecreboompl. 7, (342) IEPER as van 50 mm., zoo goedi als nieuw, inbsigrepen alls toetoehoorben als riem, poulie, renvoi; 300 mes&sn, enz. Verder HOUTDRAAIBANK en aller hande gereedschappen voor schrijn werkers. Eiken dag te bezichtigen: HOTEL DU PAVILLON (500) Statie, Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP Gemeente Nicuwkapelle. Schoon en Welgelegen WOONHUIS op de Dorpplaats. Ook dienstig voor allen handel. Hof en stallingen. Sa men groot 4 a. 56 ca., en BOUW GROND, hebbende 11,50 m. straat zijde nevens het huls. Inichtingen bij Wed CIIARLES GHUUSSE, Nieuwkapclle. (454) II Kantoor van den Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE Gemeente Poclkapclle 1) HUIS met 18 aren land. 2) 9 Aren BOUWGROND. Gemeente Moorslede: 1) IIUIS met 20 aren land. 2) HUIS met 40 aren land. 3) HOFSTEDEN-: 2 Ha3 Ha. en 17 Ha. (479) GEMEENTE NOORDSCHOTB Openbaren Onderstand. Bet Bestuur der C.O.O. Ncordschote stelt OPENBAAR TE PACHTEN: gelegen te NOORDSCHOTE, sectie A, Nr 530 a, grcot 56 aren 50 centiaren. Met SEFFENS ingenottreding. Uit tredende pachter: H. Werkin. De aanbieding dient gedaan per aanbevolen brief, op zegel, en ter post besteld vóór 1 September 1946, ges .uur d aan de Voorzitter der Com missie met melding Verpachting Voorwaarden en inlichtingen te bekomen bij de Secretaris der Com missie. De Secretaris, De Voorzitter, M. Rulaye. (474) C. Verschaeve. Studie van den Notaris MUYLLE te M1DDELKERKE Openbare en Vrijwillige Verkooping van te NIEUWPOORT, Kokstraat 77-79, groot 5 a. 60 ca., bestaande uit: KOOP 1. Een WOONHUIS met afhangen en erve, Kokstraat 79, ge- kadiaistr. sect. B., Nr 496q, groot 165 m2. groot 165 m2. KOOP 2. Een WERKHUIS-MA GAZIJN, dienstig voor schrijnwer kerij, met afhangen en erve, Kok straat 77, gekadastreerd sectie B, Nr 496 u, groot 395 m2. Beide bewoond en in uitbating, doch vrij te rekenen een maand na den toeslag. Met alle eventueel recht op oor- togsischadeverg'oeding. Instel: Dinsdag 27 Augustus 1946 Toeslag: Dinsdag 10 September 194G telkens om 214 uur namiddag, ter herberg «Sportwereld», bij Mevrouw Wed. Rommelaere, Kckstr, te Nieuw poort. (525) SSBiZ«BBaa&£aKBB3RESSaaH..B Studiën der Notarissen MUYLLE te MIDDELKERKE en DENIS te NIEUWPOORT. Om uit onverdeeldheid te scheiden. Openbare en Vrijwillige Verkooping van dienende als coiffeursalon, met af hankelijkheden en erve te LOM- BARDSIJDE, Schoolstraat 6, geka dastreerd sectie B, Nr 435 g en 435 h, groot 546 m2. Onmiddellijke ingenottredir.g. Toeslag: Woensdag 4 September 1946 om 3 uur 's namiddags, in het Vrede gerecht te Nieuwpoort. ONMIDDELLIJK NA DEN TOE SLAG zal er te LOMBARDSIJDE, in het te verkoopen huis, overgegaan worden tot de VENDITIE van: Vow bijzonderheden zie plakbrie ven. (512) BsaBBnaRBBaBBHSBsssaaisgiaa Studie van den Notaris MUYLLE te MIDDELKERKE. Op Dinsdag 17 September 1948 in de schrijnwerkerij, Kokstraat 77 te NIEUWPOORT, OPENBARE VEILING VAN Voor bijzonderheden zie plakbrie ven. (513) iKBaasiSHsaBaiRaBissaaaüsaB Studiën van de Notarissen DEKEYSER te ICHTEGEM en MASUREEL te KOEKELARE Toeslag: Maandag 2 September 1946 om 2.30 uur stipt, ter herberg De Sommebij Aug. Pollemtier te Ich- tegem, Marktplaats, van Gemeente Ichtegem, Dorp. met afhankelijkheden en volgens me ting 3 ha. 91 a. 98 ca. boomgaard, wei- en zaailanden, gelegen langs ds Koekelaresiraat, dicht bij de Dorp plaats. Verdeeld in 7 koopen. Zie plakbrieven met plan. Gebruikt door de verweerdster Leo- nie Debruyne en echtg. Constant Ds- frayne mits eene som gelijk aan 500 kgr. rog.gegraan per ha. Opzeg van pacht is gedaan voor 1 October 1947 bij deitrwaarderssxploot van 28-9-'45. Afzonderl. stechts ingesteld, samen: (511) 545.C00 frank. IBBCBDBBRBSBBBXBBaaaSSBBB Studiën van de Notarissen FLORIZOONE te ALVERINGEM en DE SAGHER te POPERINGE. DEFINITIEVE TOEWIJZING OP WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1946 te 3 uur namiddag, in café A la Couronnebij Mr A. David-Boels, Nicuwpoortlaan 11, te De Panne, van volgende onroerende goederen: Gemeente De Panne. KOOP I. Zeelaan 3: met appartementen (genaamd Café Derby), met 1 are medegaande erve, kadaster ssctie A, Nr 234/D/l. Verhuurd, zonder schrift, mits 9.809 frank 's jaars. Slechts ingesteld: 310.000 fr. KOOP II. Koninklijke Baan 6: met 1 are medegaande erve, kadaster sectie A, Nr 239/N. Verhuurd, zonder schrift, mits 5.690 frank 's jaar. Slechts ingesteld: 135.000 fr. KOOP BI. Kerkstraat 43; met 1 are 30 centiaren medegaande erve, kadaster sectie A, Nr 94/E/6. Verhuurd, zonder schrift, mits 140 frank per maand. Slechts ingesteld: 40.000 fr. Ingenottreding na betaling van koopsom en aankleven. Voor nadere inlichtingen zich wen den ter studiën van genoemde Nota rissen. (507) Wie ons per brief inlichtingen vraagij gelieve 2 fr. in postzegels bij te stckeR voor kosten van antwoord. A.T. D. is Adres Ten Bureele, GeUctH U (lus te wenden tot ons Rcdacliebureeli niesel-Motor, mieris Metis seroU diesel met gloeikop, geschat eg) 13-14 PK. Te bezichtigen ter druk kerij, Oasthuitsstr. 19, Pop. (528); Claapkamergarnituur Jn notelaren alsook Cuisinière. Ajt.D. (C.12J) I uxe-Auto ii Chevrolet.1936, 4 dei> ren, motor Master; 48.000 km. Gansch nieuw binnen en bulten, Rechtstreeks van eigenaar Bevragen bij G. Bourdeau, Rijselstraat 74, leper. (528) Mansveio, kloek. Beste okkasie. Veur- nestraat 73, Poperinge. (C.123) Cchoone Autoniatleke Balans. Bij 81- mon Pyfferoen, beenhouwer, Wul- veringem. (530) yeio. Zoo goed als nieuw. Adre» ter drukkerij. (531) rjorschmachinc mot mazoutmotor, met binder Massey-Harris als ook Maalsteen Claeys mot haver» breker. Bij Camiel Vanthuyne, land bouwer, Melane, Merkem. (532) rmisinièrestoof, aan gsnadigen prijs. Adres ter drukkerij, (C.120) 4 Hondenjongen, beste ras, bij Mau rice De Creus, lepers teen weg, bij de Statie, Poperinge. (C.123) nemorque, draagvermogen 3.000 kgr, zonder banden. Veuroestraat 12, Poperinge, (201) jjemorque, draagvermogen 1.G00 kgr, op nieuwe banden. Veurnestr. 12, Poperinge. (202) yk.cschkuip, alsook Bo termijn, in goeden staat. BIJ Jer. Louwagie, Geldzak 20, Leisrle. <449 iiitstalraam (etalage). Veurnestr. 80, Poperinge. cc.l 17) Doormachien, in goeden staat. Ock Kindervoiture laatst» model. Po- peringesbr. 36, Westouter. (C.105) Delcwame Meubelmaker, bij Michel D?'grauwe, ReningeLr, i.C.121) roede Al aalder, op h >gto van ó'n stiel. T« Vlameru;j,e. Adres ter drukkerij. (535) Bekwame Meid. Bij Vliare Stc» i)6, V.d.Peereboompl. 9. leper. <534) yrouw om ts kutschisu te was- schen. Kleine wasch. Kost en g«4 loon. Bij J. Sausen, Va U-straat 23, Poperinge. (535) TVftige Meid, in geste» n huis. Bevev. kaai 53 A, Kortri; (.531) ficede Kuiseh- en Werkvrouw. Hij Nestor Batthru. Garage, leper, straa:. 107, Poperinge 1533) eer jongen, voor pasteibakkerij. Aan melden bij E. Retire Gasthuis straat 63, Poperinge. (539) Weid. Bij Priester, cm re':'n leper, 1 Adres ter drukker.. 323) Dekwame Elektriekers voiled'g cp hoogte van Men tags en e'ethi sche metoren. Goed loon. E:f Pri ns Gebroeders. 7 Ver.c'eu Peercbcffn- plaats, leper. (352) Twee volle Kleermakersgasten, tij Prinsie. Peperstr. 9. Pon. (C.c!) gakkersgasf, 18-25 jar r. uit chrislt. lijke familie, liefst vrij ven mili tairen dienst en reeds o stiel sa- wees;. Goed oon. Bij Jul. Vantemme- Hauwe, bakker, Rorseiaree treat H, Jzegem. (445) jjcftige Meid, minstens 13 :-."r vnor alle huiswerk, een weinig keuken werk. Hoog loon. - Vanbrfmlerhem Antcon, D corn ik wijkst rr ut 23, Kent- rijk. 447) Eerlijke Meid, 20 2L ;3ir. Groo'e Markt 15. Popsringe (C.116) Bekwame Schilders. Standvastig w?ri Beluikstraat 7, Iepsr (439) Timmerlieden, voor Noord-Frank rijk Hooge lccnen. Tnl Constructie- werkhuizen DD.D, Peperstraat 16, Dikkc'busch. (490) gekwaroe Metsers en Dieners. - B j Emisl Swertvasgber, Duirkort straat 46, Popsringe. (C.115) Jonge Gast, eerlijk, zoekt plaats bij eerlijke en eenvoudige menschcn, kleine boer of hovenier, om stiel aan te ietren. - Schr.: R. Segrrs, Rijke Klaremstraat 75, leper (541) yrouw, van zekeren ouderdom, t.is meid bij landbouwers of burgers. Keuken en alle werk. Ac D. (C.119) gos Sleutels, op Maandag 19 Aug. te Poperinge. Terug bezorgen op Po- litiebureel te Poperinge. f C l 26) Geldbeugel, inhoudende 200 fr. Belg. geld en briefje van 20 fr. Franseli geld, door dienstmeisje, op Zondag namiddag jl. op tram, tusschen Kei- zal a ar» en Poperinge Markt. De eer lijke vinder wordt verzocht het af t« geven op Politiebureel Poperinge, waarvoor dank bij voorbaat. (C.124) sisraRgsses aan meen Heer dat hij uw aankondiging doet inlasschen in zoo zijt U er zeker van dat ze U de beste vruchten op leveren zal. JULIEN DEBUYSERE, Oostvic/e- renstraat 32, Woesten, laat het geacht publiek hierbij weten dat hij Verzorgd werk, matige prijzen. (342> Nafte en Auto-Oliën, Mazout, Petrol, Brancialcool, Vaseline, Vetten, Oliën, voor Gas- en Mazou.motoren, Elek- trièke Oliën, geel Consistente Wagen- vet, Kréolien, Houtcarbonileum, ena, ALBERT VANDEWYNCKEL Diksmuidestw. 44 - IEPER. Telefoon 446. ALLES WORDT THUIS BESTELD MET AUTO. (402) THANS 37, CASSELSTRAAT 37, POPERINGE GROOTE KEUS van Lusters en Strijkijzers. De beste Verlichtingslampen. Het beste mate riaal, alles aan officieele prijzen. Alle werken worden in volle vertrouwen uitgevoerd en alle herstellingen aanvaard.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6