WIEL RIJD EN KONING VOETBAL Matchen der LIEFDE OVERWINT K.B.V.B. Kampioenschappen '46*47 II* Provinciale reeks 24 Augustus 1946. HEf WEKELIJKSCH NIEUWS eden Zondag 25 Oogst BESTIJGT ZIJN TROON VOETBAL WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG HAROLD LLOYD TERUG OP HET DOEK ■Bladzijde 7» DE BEGRAVING VAN STUDENT DANIEL N0YEN TE ADINKERKE WAPENARSENAAL I ONTDEKT IN O. F.-LOKAAL TE SPA KAARTSPELERS TE BRUGGE BETAALDEN MET VALSCHE BANKBRIEFJES WATOUNAAR SLACHT- OFFER DER DUITSCHE UITROEIINGSKAMPEN Heden Zondag 25 Oogst, stijgt over het gansche land, koning Voetbal, Opnieuw op den troon. De rustperiode van zijn heerschappij was kort) pas 2 maanden is het seizoen '45-'46 achter den rug, of daar begint het jlieuwc, het uiterst zware seizoen dat kordaat afbreken wil met alle nog van in den oorlog bestaande toegevingen en onbehaaglijke toestanden. Een uiterst zwaar beladen seizoen staat voor de deur. Zoowel in de hoogere als in de lagere afdcelingen zijn er reeksen waar men tot 20 ploe gen telt, om niet te gewagen van onze provinciale reeks waar we dit jaar 24 mededingers hebben. Dat maakt dat het seizoen zich rekken zal over een tijdspanne van 42 Zondagen, en de te spelen volgorde der ont moetingen vinden onze lezers hieronder op zelfde blad. Wat de Winter ons echter nog aan uitgestelde matchen of onbespeelbare sneeuwvelden brengen zal. dat weten we niet een uitzondering ware het echter moest de competitie niet eens onderbroken worden zoodat we daaruit prac- tisch mogen afleiden dat van de 52 Zondagen die een jaar ons geeft er bitter weinig zullen zijn waarop er niet te spelen valt, temeer dat na de afgehandelde competitie wellicht tcst-matchen volgen zullen en... beker- tornooien, die nu eenmaal een traditie geworden zijn op de Paasch- en Pinksterdagen. Maar we staan er voor en moeten er door. Per slot van rekening het kon iret anders ook wil men de Reekssamenstellingen terug op hun normaal peil van vóór den oorlog terugbrengen. Het ls dan ook maar best dat de harde noot over een jaar gekraakt worde en dat we er zoo rap mogelijk van af zijn van al die abnormale opstijgingen en degradaties. We lrunnen dan co-k niet anders dan het veeleischende initiatief van dsn K.B.V.B. volmondig goedkeuren. Een seizoen, hoe lang het ook weze, is toch rap voorbij en voor t' jarent hebben we dan ordentelijke kam pioenschappen met fatsoenlijke reeksen die niet meer dan 16 ploegen beh-1 i gebied van degradatie zal het voor veel ploegen een zwaar pro bleem zijn. Sommige ploegen profiteerden van de onactiviteit van anderen om van klasse te verhoogen, en konden dank zij hun krachtinspannin gen die klasse behouden. Andere werden, nu de vijandelijkheden voorbij zijn, opnieuw actief en hadden dus recht om opgenomen tc worden in de klasse waar ze opgehouden hadden. Iïet fataal gevolg was daarvan een uiterst zwaar beladen reeks zoodat de door den Bond aangewende schiftingsvoorstellen practiseh niet uitvielen zooals ze te vooralen waren. Met dat al komen we tot de slotsom dat voorgoed in een jaar daarmee zal afgebroken worden en dat van de ingeschreven sorlende ploegen een 23 der clubs ln het gedrang komen der degradatie, en dit vóór het seizoen begint. Aan uithoudingsvermogen zal het dus in de respectievelijke clubs niet mogen ontbreken. Het spelersmateriaal, zal dik moeten aangevuld wor den, en de ploegen die practiseh figuur willen slaan, hebben dan ook reeds Ingezien dat ze, wellicht over 22 spelers zullen moeten beschikken, de eerste ploeg waardig, willen ze niet omvergelcopen worden van andere. Iedere ploeg zal hard te strijden hebben, 't zij om den titel, 't zij om het degradaticgevaar te vermijden... wat daarover echter beslissen zal is en blijft het resultaat dat ze verwezenlijken zullen op het groene veld. Hier willen we echter, en dit past meteen uitzonderlijk bij het beginnen van het seizoen, een klein woordje richten tot allen en hen drie woorden voor den geest prenten waarop ze, hoe nijdig alles ook verloope, steeds beroep moeten doen. Die woorden zijn: Orde, Tucht en Eerbied. Op allen passen die woorden. Zoowel op supporters, spelers, bestu ren, sekretarissen, afgevaardigden en scheidsrechters. Er zai inderdaad zoowel van spelers als van publiek een groote tucht en een grooten sportzin gevergd worden om dit seizoen zonder incidenten tot een goed einde te brengen. Heel deze regeling met zulk een groot aantal afdalers: 't zijn de uitwassen van onze sport. H»t is er de slechte zijde van. Gebrek aan krachtige leiding, gebrek aan een stevige, vaste lijn zijn er de oorzaak van. Doch de voetbalwereld staat er nu eenmaal voor. Laten wij de hoop Uitdrukken dat de sportzin van allen zoo groot zal zijn dat het zware Voetbalgevecht van het komende seizoen zonder kleerscheuren voorbij moge gaan. Van de HIl. Sekretarissen verwachten we dan ook regelmatig een kort verslag der ontmoetingen. We vragen hen deze te wiïlen opstellen fn dien zin dat het opvoedendsport weze. Kritiek is steeds uit den booze. Gegronde en gezonde polemiek aanvaarden we steeds wanneer deze echter zoo bedoeld is dat beide ploegen erbij winnen kunnen en 'tvanneer ze opgesteld is met het doel tot mogelijke overeenkoming. Aan alle clubs, goed heil! Dat de sport hoog gehouden worden door t TUCHT, ORDE en EERBIED! 25-8-18 19-1-47 RO Panniols PO W3 Houthulst Dar. SK Sb Baafs Toek, Meenet* SV Waregem WS leper CS Yprols SV Veurne SV Blankenberg» - FO Wi PC Poperltug» GS Middelkerki Deerlijk SP. FO Cominies SV Nleuwpoort WS Lauwe E. Wervik Herseaux RC HaneHbek» bye 1-9-46 26-1-47 Veuroe Houthulst Torhout SV Blankenberg» Toek. Meenen CS Yprols Wakken St Baafs WS leper De Panree Dar. Blankenberge Waregem Harelbeke Poperinge Mlddelkerloa Deerlijk PC Comlrves Nleuwpoort WS Lauwe Wervik by» Herseaux 8-9-46 2-2-47 RC Pannots Wakken Torhout WS leper St Baafs Veurne War es? "m Toek. Meenen CS Yprols Dar. Blankenberg» SV Blankenberge Houthulst Poperinge PC Comines Deerlijk Wervik Nleuwpoort Middelkerk» Herseaux Harelbeke WS Lauwe bye 15-9-46 9-2-47 Veurne SV Blankenberg» Houthulst CS Ynrots Toek. Meenen Torhout Waregem De Parente WS leper Wakken Dar. Barkenberge St Baafs Comtnes Harelbeke Wervik Poperingi? Middelkerke Lauw» Deerlijk Herseaux bye SV Nkuwpcort 22-9-46 16-2-47 De Panne Dar. Blankenberg» Torhout Houthulst St Baafs Waregem Wakken Veurne CS Yorols WS leper SV Blankenberg» Toek. Meenen Poperinge Nleuwpoort Lauwe Deerlijk Herseaux Middelkerke Harelbeke Wervik Comtnes bye 29-9-46 23-2-17 Veurne WS lener Houthulst Wakken Toek. Meenen De Panne Waregem SV Blankenberg» CS Yorols St Baafs Dar. Blankenberg» Torhout Nleuwooort Herseaux Deerlijk Harelbeke Middelkerke Comines Lauw»' Poperlnge bve Wervik 6-10-46 2-3-17 F. C. POPERINGE Spijts onze rood-gelen verleden Zon- Idag met een zeer goede samenstelling :den strijd tegen de sympathieke White (Star-mannen aanbonden, toch hebben ze het tot geen aigeteekende overwin- 'nlng kunnen brengen en het was dan 'ook heel nipt (2-1) dat de bezoekers 'de vlag moesten strijken. Rood-geel heeft nochtans degelijk spel Vertoond en stond zeker ln techniek een trapke hooger dan den tegenstander, Welke echter heel wat meer strijdlust aan den dag legde. Ons aanvalskwintet 'combineerde goed, doch, eens vóór doel,.faalde het eindschot en zoo gingen, tal van mooie kansen te loor. Anders pou het zeker bij geen 2-1 eindstand gebleven zijn. Beide achterspelers daar entegen waren op de hoogte hunner taak en gaven blijk reeds op volle toeren te draalen. Een speciaal woordje voor gelegen- heidskeeper Desomer die, al had hij het niet te druk, toch enkele moeilijk te houden ballen wist onschadelijk te ma ken. Zondag aanstaande wordt op ons ter rein, ae eerste officieele match betwist. Het gaat tegen het sterke Middelkerke, het.elftal dat verleden jaar op den Kou ter duchtig van zich af beet. Onze man nen staan dus voor een alles behalve gemakkelijke karwei en zullen zeker mét hun beste spel moeten uitpakken willen ze de eerste twee puntjes op htm actief brengen. Ze weten echter dat het Zondag ernst wordt en zullen dan ook geest driftig den strjjd aanvatten ten einde de kustmartnen ljdelhands huiswaarts te sturen. Supporters, Zondag weze het wacht woord: alleman naar den Kouter. Het wordt stellig een mooie partij. Aftrap te 15 uur. De Reserven trekken de grens over en gaan het Fransche elftal van Gulsnes bekampen. LIDKAARTEN: Deze zullen Zondag, vóór den match tegen Middelkerke, aan den. Ingang van het terrein te verkrij gen zijn. BIJ C.S. YPROIS We moeten deze week drie nederla gen mededeelen. Een gemengde ploeg sneefde (2-4) op Donderdag 14 Aug. Jl. tegen R.S. leper. Het III" Spec, kwam vorlgen Zondag ln lijn aan huis tegen Brlelen Sport om met 4-5 te moeten onderdoen en de A-ploeg betwistte daar op een oefenwedstrijd tegen de reserven van P. C. Brugge, die de rood-witten een 1-3 nederlaag toedienden. Nooit twee zonder drie De mannen der A-samenstelUng hebben geen te puike prestatie geleverd tegen de Breydelzo- nen. Club Brugge beoefende het stugge WM-spel, waartegen de Cerclemannen slechts op het einde van hun partij ge past replickeerdenDe C. S. Y.-voorhoede werd omzeggens lam gelegd door het in W evolueeren der bezoekende verdedi ging. die, het dient gezegd, op de hoogte was van haar taak. Aan de pauze leid den de gasten reeds met 0-1 en na de koffie zou het spoedig 0-3 worden. Cer- cle kon alsdan, langs Decaluwé, tegen- doelen met als gevolg, dat het initiatief in lokale handen bleef tot het affluiten. Bij Brugge was de voorhoede goed bij schot. Rechtsbuiten Reynaert vooral liet zich opmerken. Ook keeper Frammcut, back Derous en middenha'f Balyu vie len op. De Cerclejongens kunnen oeter. Del'Haye, dewelke we wegens ziekte nog een drietal weken zullen moeten missen, was vervangen als midvoor door Van den Bossche. Dit Jeugdig element fun geerde, onder invloed der voor hem on gewone atmosfeer, beneden zijn moge lijkheden. Beddeleem, als linksbuiten, deed het voortreffelijker, terwijl Deca- luwé zich flink onderscheidde. Opval lend ls het dat rood-wlt ln de laatste drie oefenkampen, met haar eerste ploeg reeds 8 forwards beproefde. Zondag aanstaande beginnen dus de officieele veertig matchen. De kleppers van President Seys zetten in. aan huls, tegen K. S. V. Veurne. Dumalln en maats zullen niet alleen Del'Haye, maar ook Gauquie moeten missen. Hoe zul len ze het bolwerken? Aftreo te 15 uur. R. K.S.V. VEUE^ K.S.V. VeurneA.S. Oostende 4-4 Zondag 1.1. ontving onze eerste ploeg de reserven van A.S. Oostende. Na een mooie kamp onze spelers ko men in form eindigde de wedstrijd onbeslist. Reeds ln de eerste minuten, op voorzet van Bonnaventure, neemt Degraeve over ln de vlucht eu doelt het openlngspunt. Aan de V' min. stelt Go- vaert (Oostende) de ploegen gelijk. Er wordt rap gespeeld langs belde zijden Op doelworstellng net Degraeve het 2" doel voor Veurne. Nu wordt het doel- tjeskermis. De 13" m. zet Deschacht de ploegen gelijk, een minuut later, op voorzet van Debergh, brengt Reynaert nogmaals voorsprong aan zijn ploeg: 3-2. Belde keepers moeten nu nog enkele malen Ingrijpen, maar de rust wordt bereikt met Veurne aan de leiding 3-2 Na de koffie groeit de voorsprong nog aan, o->. Inzenden van, Bonaventure brengt Degrae'Ve de stand op 4-2, doch op falen der verdediging, brengen de bezoekers den stand op 4-3. Achterspeler r~u-- wof-H gekwetst en moet het veld v.-r'aten. Oostende voert nu den for cing door en kan den gelijkmaker net ten: 4-4: waarna einde. Een goede laat ste oefening voor onze ploeg. Onze tweede ploeg, die de reis naar ïzenberge deed, bracht het met een 4-0 overwinning vanaf. Schoon resultaat. Zondag aanstaande beginnen de kam pioenschappen. Onze eerste ploeg moet op bezoek naar C. S. leper; voor een begin nogal zwaar, maar onze Jongens hebben nu drie goede oefeningen gehad en met de raadgevingen van hun oefen- meester moeten ze meer dan verleden Jaar kunnen presteeren, wat ook alle supporters wenschen. Zoodus met goe den moed beginnen en niet afgeven, alzoo zullen de resultaten niet achter blijven. Voor Zondag tegen leper voor spellen we een puntendeellng. Aan de spelers te bewijzen dat ze meer kunnen en met de zegepraal naar huls komen. S.K. GËLUWE Eendracht WervikS. K. Geluwe 4-3 Zondag deed S. K. de verplaatsing naar Wervik, om de lokale ploeg te be kampen, die verleden seizoen met klank D®P"" Zie vervolg hiernevens. Mengelwerk van «Het Wekelijksch Nieuws» Nr. 12 ROMAN UIT HET DORPSLEVEN door GEO CANDAELE Hij tast in z'n zakken en... Twee flikkerende vuurstralen... *n korte knal... nog een... verder loo pend, botsend tegen de hulzen aan... vijf zesmaal terugkaatsend... pang... pang... pang... Een gillende kreet... 'n lichaam valt r.waar bonzend tegen den grond... Bttlbe... niets meer. Miel wordit plots wakker. Hoort hij good?... Was dat 'n schot?... Hij richt zich half op, ver suft, dom, Vermoeid... luistert, z'n adem ophoudend... Neen, dat was zinsbedrog. Wie bou er schieten te midden den nacht... op zoo'n eenzame gemeente Gerustgesteld logt hij zich terug Deer, slaapt weer, niets vermoedend, *Q verkwikkenden zwaren slaap. Maandagmorgen. Over 't dorp hangt loomheid, ge latenheid. Alles rust er nog, mee, overdaan Van al die toeremLsgereeugten. In den vroegen ochtend stapt een tfroapje personen. Zwijgend, als spoken glijden ze Voort ln de schemering van den aatv- MWUVMAAIVM»W)4 komenden dag... traag, geheimzin nig, huiverend. Voorop den veldwachter, gevolgd van twee sterke kerels met 'n draag baar, waarop het lijk van Mon Bos- teels. Koud... IJselijk. Verder nog 'n drietal jonge man nen, nieuwsgierig het lugubere groepje volgend. Er is nog niemand ie been wan neer ze op de dorpplaats aankomen. Alle vensters zijn nog dicht, allen zijn nog onbewust van het vreeseiijke dat zich dezen kermisnacht heeft af gespeeld. Voor de deur van het lokaal houdt men stil. De veldwachter duwt deze open. De mannen nemen het lijk, ln 'n deken gewikkeld, op, en dragen1 het voorzichtig naar binnen. De thuiskomst van Mon... de laat ste... wie had dat gisteren gedacht Moeder zit smartvol dit tooneel aan te staren. Haar diep gesohokt ge moed schreit het uit. Is 't werkelijk heid Ze durft er zich niet van over. tuigen. Was het toch naar In droom... Het ls geen droom... Het was er geen dezen nacht toen de grijze pastoor van Sniatterbeke hen kwam zeggen dat personen bij het naar huls gaan bet lijk van Mon Boa- De Panne Vèurne Torhout Wam gem St. Baafs Houthulst Wakken CS Yprois WS leper Toek. Meenen SV Blankenberg» Dar. Blanks-rib. PC Poperinge Herseaux Wervik Middelkerke Lauwe Comines Harelbeke Nleuwpoort Deerlijk bye 13-10-43 9-3-47 Veurne Toek. Meenen Houthulst De Panne St Baafs SV Blankenberg» Wakken Torhout CS Yprois Waregem Dar. Blankenberg© WS leper Nieuwpoort Deerlijk Comines Wervik Hkrseaux Lauwe Harelbeke Middelkerke bye Poperlnge 20-10-48 16-3-47 De Pamn» St Baafs Torhout Veurne Toek. Meenen Dar. Blankenberge Waregem wakken WS Piper Houthulst SV Blankenberge CS Yprols Deerlijk Poperlnge Herseaux Comines Wervik Nieuwpoort Lauwe Harelbeke Middelkerke bye 27-10-46 23-3-47 Poperlnge De Panne Veurne Waregem Dar. Blankenberge Herseaux Comines Toek. Meenen Nieuwpoort WS leper Houthulst Wervik CS Yprois Lauwe Harelbeke SV Blankenberge Middelkerke Torhout St Baaf3 Dierlijk bye Wakken het kampioenschap hunner reeks won. Met 2 Invallers moest wltxzwart het tegen wind aftrappen. Na 5 minuten spel is het eerste doel voor Eendracht geboren, maar S. K. was daarmede niet t'akkoord en Leon gaat gelijk stellen. Belde ploegen zwoegen om te kunnen voortpiong nemen, waarin Eendracht aan de 30 minuten zal lukken. Fas en kele minuten is het leder aan 't rol len, of Leon, altijd dezelfde, zal gelijk stellen. Alles ls wederom te herbeginnen, maar Wervik verstaat het zoo niet en doelt nog tweemaal vóór de rust. Na de koffie is ons elftal gewijzigd, waardoor het evenwicht hersteld wordt. Op alge- meenen aanval zal Leon, aan de 55* m.. onzen achterstand verminderen. Een dracht zal nog enkele gevaarlijke stand- les moeten opklaren, maar tot doelen komt het niet meer. Gelijk spel ware de juiste weergave. ixszsïzsiasaaaaaiiaiBaBraBzin tcels hadden gevonden rneit door schoten. hoofd, roerloos. Ben IJselijke doodsmare was het. Wat later is de veldiwaöhtieir geko men met twee mannen, dl» het lijk zoutten afhalen. Ze zijn vertrokken. Dan... dia/t bange wachten... dat bekanid maken van het pijnlijk nieuws aan ha-ar bei-die slapende remets ver moedend© kinderen. Noen, het was geen. droom, maar barre werkelijkheid. Bot is geen droom... Hij ligt daar nu voor haar, dien sterken Mon, dootr 'n misdadig» hand 1-affelijk neer geschoten... 'm leven af gekraakt in vollen bloei. 'n Klein straalken bloed kleeft aan z'n rechterslaap, z'n mond is verwron gen, z'n tanden zijn opeengeklemd als had hij in een laatste worsteling het komende dioode-lijke monster wil len afweren. Het ls geen droom... Suzanne knielt neder bij het dood» lichaam van vadier, ze drukt haar lippen op het kille voorhoofd. Waar om moest dit nu nog gebeuren? Ze teemt haar zakdoek en veegt het ge stolde blood van vaders wezen. Va dertje... Hier en daar vliegen deuren en vensters open. Het dagelijksch leven zal zijn gewonen gang beginnen. Overat toornen menscben buiten, ste ken do koppen bijeen, troppeilen sa men voor die deuren, aan de hoeken der straten. D'r wordt gefezefld... ge babbeld en verteld... D'r wonden ge- 3-11-46 30-3-47 Veurno Middel-kerk» Deerlijk Houthulst Torhout Comines Toek Meenen Nleuwpoort Lauwe St Baafs Wervik Wakken Waregem Herseaux SV Blankenberg» De Panne WS leper Harelbeke Poperlnge CS Yprols Dar. Blankenberge bye 10-11-46 6-4-47 Houthulst Poperlnge Middelkerke SV Blankenberg» Deerlijk Toek. Meenen St Baafs Comines Wakken Nieuwpoort De Panne —Lauwe Dar. Blanken-berge Veurno Harelbeke waregem Herseaux W-S leper CS Yprols Wervik bye Torhout 17-11-46 13-4-47 Poperlnge Veurne Middelkerke Houthulst Torhout Deerlijk Toek. Meenen Wakken Wervik St Baafs Herseaux De Panne Waregem Lauwe o amines Dar. Blankenberg» SV Blanken-berge Nieuwpoort H-anelbe-ke CS Yprois WS leper bye 24-11-46 20-4-47 De Panne Middelkerke Houthulst Toek. Meenen Veurne Deerlijk Poperlnge Torhout St Baafs Herseaux Nleuwpoort Ware grim WS leper Wervik Wakken Comines Dar. Blankenberge Harelbeke Lauwe SV Blankenberge bye CS Yprols 1-12-46 27-4-47 Torhout CS Yprols Deerlijk De Panne Comines Veurne Nieuwpoort Houthulst Harelbeke St Baafs Lauwe Wakken Dar. Blanfemberge Wervik I-Ierseaux SV Blanken-berge Waregem Poperlnge WS leper Middelkerke Toek. Meenen bye 8-12-46 4-5-47 St Baafs WS leper CS Yprcis Comir.-es Veurne Nkuwpoort Houthulst Lauwe Wervik Torhout Toek. Mermen Herseaux Middelkerke Dar. Blankenberge Deerlijk Wakken SV Blankenberge Poperlnge De Panne H-arel-beke bye War-egem 15-12-48 11-5-47 Wakken Dar. Blankenberg» Ccmir.es De Par.ne Lauwe Veurne Herseaux Houthulst Torhout Nieuwpoort Harelbeka Toek. Meenen Middelkerke St Baafs Wervik Waregem Poperinge WS leper C3 Yprois Deerlijk SV Blankenberg© bye 22-12-46 18-5-47 WS leper SV Blankenberg» De Panne Nieuwpoort Veurne Wervik Waregem Comines Lauiwe Torhout Toek. Meenen Middellc-erka Waktoen Poperinge Houthulst Harelbeke Herseaux CS Yprois Dar. Blankenberge Deerlijk bye St Baafs 29-12-46 25-5-47 Waregem Houthulst De Parana Wervik Comines WS leper Torhout Herseaux Toek. Meenen Lauwo Nleuwpoort St Baafs CS Yprois Midd-elkerloe Deerlijk SV Blankenberge Dar. Blankenberge Pop:ring» Harelbeke Wakken Veurne bye 5-1-47 1-6-47 St Baafs Torhout Wakken Hersuaux Houthulst Comlnies Veurne Harelbeke Poperinge Toek. Meenen Middelkerke Waregem WS leper Deerlijk Nleuwpoort CS Yprols Dar. Blankenberge Lauwe Wervik SV Blankenberge bye De Panne 12-1-47 8-6-47 CS Yprois De Panne Herseaux Veurne Torhout Harelbeke Wervik Toek. Meenen St Baafs Poperinge Wakken MUdd:dkerke Deerlijk Waregem Lauwe WS leper Nieuwpoort Dar. Blankenberge SV Blankenberge Comin.es Houthulst bye issxsBBSBaBHXBaas&BaaBBaEia heimzinnige gebaren gemaakt... Men zegt van alles en nog wat... over Mom Bosteels... z'n verzet tegen da verkee- ring van z'n dochter... het vinden van z'n lijk voor de deur van Meester Verbek», het lief van Suzanne... Voor diens deur Da's eigenaardig... Juist daar De alwetende klappedem steken dreigend hun vinger in de hoogte: «Dat wordt nog 'in vieze zaak voor don meester, ge zult het wol zien. Daar zal hij zich moeilijk uitiwas- schen. Daarbij... het spreekt van zelf... 't is klaar als pompwater... Wie zou het andiers zijn geweest?... Wie had. voordeel bij het verdwijnen van Mon Bosteels Ik niet.., gij niet... Wie dan Terwijl de tangen loskomen, hot nieuws van dorp van dorp oversei nend..; Terwijl Suzanne bidt bij het HJk van vader, hem van harte vergiffe nis schenkend om wat 'hij haar in zijne memschelijke zwakheid heeft misdaan... Terwijl de veldwachter sakkerend z'n revolver opzoekt stoomt de vroege ochtendtrein donderend over de rails. Miel, terneergeslagen, het hoofd gebo gen, zit in 'n duistere coupé, als 'n boosdoener, geboeid, tusschen mannen van de wet. Wie had dat durven denken Miel... de stille deftige jongen... den dader van den inuJrd op Mon Bos teels,.. PRIMO CARNERA WORDT WORSTELAAR EERE-AFDEELING F.O. LuikBerchem Sp. Rochus. St. NiklaasTintori S. O. Jorssen. White StarO. Charleroi Leliaert. LyraF.C. Brugge Smidts. AntwerpBoom De Rees. C. MechelenAnderlecht Franken. La Forestolse^Beerschot Adyns. E. AalstLiersche Van truffel. RacingStandard Luik Lescart. Gantolse: bye. AFDEELING I REEKS B. R.O. TienenR.C. Lokeren Wouters. KapellenStade Leuven Lecocq. Oude God— U. Namen Verduystert. MeenenR.C. Mechelen Maeck. A.S. RonseR.C. Doornik Luck. Kortrljk Sp.A.S. Oostende Knockaert. Cercle BruggeTubantla Roeykens. Vigor HammeF.C. Ronse Jacobs. B.C. Charleroi: bye. BEVORDERING REEKS D. Primo Camera, de vroegere wereld kampioen zwaargewicht in het bok sen, heeft aan het boksen vaarwel gezegd en zal thans zijn wereldkans in de lutte wagen. We zien hem hier uit het vliegtuig stappen dat hem naar Amerika overbracht. Hij wordit er verwelkomd door zijn Amerikaan- sehen manager. De Itialiaansche reus wil voor zijn eerste optreden esn deel der ontvangsten afstaan aan de Ita- liaansohe armen. Valt nu te zien hoe zijn eerste ccre/tactnams met de Ame- rikaansohe worstelaars zal uitvallen. In alle geval hij ziet er nog flink en krachtig uit en heel zeker zal dit ver schijnen in de Amarikaansche sport wereld wel zijn weerslag hebben. U.S. DoornikWevelgem Sp. Roffiaen. Knok.ke F.C.A.E.C. Bergen Annicart. U. JemappsR.C. Gent Vande Moortel. F.C. IzcgemS.K. Roeselare Mertens. La LouvièreSt. Moeskroen Michaux. Boussu-BolsS.C. Wasmes Delval. Club RoeselareSt. Kortrljk Bauwens. V.G. Oostende—U.S. Centre Rietjens. S.V. Oudenaarde: bye. II" AFDEELING PROVINCIAAL (Tenzij andersluidende vermelding, af trap der wedstrijden ie 15 uur.) De PanneTorhout Vandepitte. HouthulstDar. Blankenberge Plovier. St. BaafsT. Meenen Kerkhof. S.V. WaregemW.S. leper De Bcuf. C.S. leperS.V. Veurne Decru. S.V. BlankenbergeWakken Dëlanoye. F.C. PoperlngeMiddelkerke Busscliaart. Deerlijk Sp.F.C. Komen Bryon. S.V. NieuwpoortLauwe Sanson. E. WervikU.S. Herzeeuw Degryse. R.C. Harelbeke; bye. VRIENDENMATCH BrlelenE. Beselar» Delva. Maur. Desimpelaere ln de bloemen na zijn puike zege In Brussel-Moorslede. De wielersport begint op haar ein de te geraken, het einde-seizoen is daar wel ©enigszins oorzaak van maar ook heel zeker ds voetbalwed^ strijden die als paddestoelen uit den grond rijzen, en met de officieele eo'titie die Zondag aanvat, zal wellicht alle wielersport in den ver geethoek geraken. De massa stelt, o.i. toch nog altijd voetbal boven wieler sport. Toch bunnen we niet nalat'n op de bijzonderste verrichtingen te wij zen, en zoo hebben we DE WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN TE ZUK.ICII I die heden Zaterdag aanvang nemen n waar w© met onzen achtjaarlan- gen titeldrager Marcel Kint naar toe j gaan. Kint zit werkelijk in forme en zijn gansch Jaar rijden stond dan l ook in het teeken voor het Kam- pioenschap. Hij heeft er inderdaad I alks op voorbereid en alles voor op geofferd. Maroel is wel de algemeen© favoriet en als tegenhanger komt na tuurlijk Bartali, die dit jaar een uiterst zwaar seizoen achter den rug •heeft en verbluffende resultaten be reikte. We geven hieronder de sa menstelling der Beroepsrenners die aan dezen wegrit deelnemen, zonder echter bij de Liefhebbers Jan Laroye, uit Oosterde, te verget'n, de veel belovende renner, die met 15 Oogst nog te Poperinge, in de Veumestraat, de koers voor Juniors op prachtige wijze won. Hier volgen nu de met de uitverkorenen. Oostenrijk: Max Bulla. België:-Emile Masscn, Marcel Kint, Alberic Schctte, Henri Van Steen bergen, Edward Van Dyck. Canada: Hugh K. MacKenzie. Spanje; Julian Berrendero, Pirmln 1 re-ue-ba, Jcaquin Olmos, J. Orbaiceta, D. Langarica, B. Ruiz, A. Sancho. Mlquel Gual. Frankrijk: Guy Lanéble, Eloi Tas- sin, Louis Thiétard, Paul May©, Lu- clen Telsselre, Louis C3put, Kleber 1 Piot, Joseph Soffletti. Engeland: H. Eamshaw, W. Sum- ni'trs. Holland: Gerrlt Schulte, Théo Mid delkamp, Schellingerhout, A. Vooran, I Steenbakkers, J. Jansen, Van de Voorde, John Lambrichts. Italië: Gino Bartali, Olimpio Bizzl, Fausto Coppi, Adolfo Leoni, Ortelli, Mario Rlcci, Alco Ronconnl. Luxemburg: M. Poiré, Mathlas Clemens, Joseph Bintner, Jean Kir- scbrn, Jean Majerus, J. Disderichs, Joseph Coldschmidt. San Marino: Girl Nello. Zwitserland: Hans Knecht, Joseph Wagner, Pietro Tarchini, Willy Kern, Gottfried Weilenmann, Ernest Naef, Hans Miaag, Oarl Litschl. iHEHfflBsaaiEaisaasHiHEaiasaaBaHa x. Allerzielendag. Een koude mistlueht hangt als 'n rouwgordijn een waas van tries'.ik heid over de doode natuur. Op het Kerkhof te Klokzele staat 'n imeisje, tenger, slonk, heelemaal in 't zwart gekleed, voor 'n eenvoudig graf; een simpel fcruiske en enkele witte Chrysanten ervoor. Ze bidt, vurig, langen tijd, ze kan er niet van scheiden, 't Is 'hier im mers stii... rustig... stemmig. Van uit de kerk ruischt 'in zachte doodierieang aan, een innig gebed om erbanning over al die doodm die rondom de kerk rusten, een klacht van beproefde harten om vrede smce- kend... «Geef hem de rust, Heer...» Biddend prevelt 'het meisje «eeuwi ge rust... eenwigen vrede, Heer, voor vader, die hier reeds twee maanden begraven ligt... Schenk hom rust... Breng ook rust ln m'n hart dat toch zoo beroerd werd door de levens- stormen... Breng rust in het gemoed van Miel; dat hij zijn onrechtvaardi ge straf geduldig verdrage...» On rechtvaardig... daar is Suzanne van overtuigd. Dat zou Miel nooit kunnen doen hebben, daar kent ze hem te goed voor. Doch het parket vond geen enkel» aanwijzing om de zaak 'n beslissende wending te doen ne men. Miel kon niets anders zeggen dan dat hij dien avcnd en dat uur thuis te bed lag, 'n schot had ge hoord, maar verder ingeslapen was. Aan den anderen kant waren er Vier renners per land. Als eenige populaire en echte Baankoers die deze week in onze ge westen te verrijden viel, hebben we BRUSSEL-MOORSLEDE gehad, die op prachtige wijze gewon nen werd door Maurits Desimpelaere. 50 Renners beden zich aan voor deze koers, die ingericht was ter herden king aan den grooten Cyrtel Van- hauwa'rt, uit Moorslede afkomstig. Op het einde kon Desimpelaere gansch alleen zich losrukken, wijl Van Overloop 5 man regelde in den sprint. Hier volgt de uitslag: 1. Desimpelaere', 160 km. in 4 tl 45; 2. Van de Walle Valère, op 50 met.; 3. Van Overloop, op 40 9ek.; 4. Mom- merency Arth.; 5. Brusselmans Louis; 6. Kint; 7. Verscheuren Adolf; 8. Vlaeminck Luclen; 9. Sercu, op 50 s.; 10. Olllvier, op 55 eek. Vermelden we ook nog dat Jules Huvaere, uit Wir.gene, de koers won te Oostende. Hij behaalde 55 sec. voorsprong op Ramon 2" en Malbran- cke, die 3" was, volgde op 1 min. Verleden week tmmsm ga-ven we een uitgebreid re laas over de be- graflendspliedh- tigheden die den Jongen student uit het College van Veurne te Adinkerke te beurt vie len. - We be loofden in ons volgend num mer de lijkre- dsn te zullen overdrukken. - Hier volgen zo thans. LIJKREDE uitgesproken door Hr Jozef Hende- ryck, student aan de Rhetorica van Veurne, in naam van zijn klas cn het College. (Dlepbeproefde Klasmakker, Beproefde Familie, Terwijl wij rondom cans zien hoe het volop oogsttijd is denken wij als vanzelf dat ook de Heer vandaag een rijken oogst heeft binnengehaald. Alhoewel nog jong, toch was het le ven van de afgestorvene een leven van verdienste en offer. Nu staan wij bij een graf waar het mooiste leven ln wordt neergelegd. Ook hij had de oogsttijd lief en was een bewonderaar van de natuur, want 'hoe spontaan en doorvoeld vloeide het uit zijn kunste- naarspen, toen hij schreef dat hij reed «larngs de golvende korenstuk- kendie zich uitatrakken in einde- Iooze verten, zonder ophouden, als 'een deinende zee van goudgele sidde ring! Zoo leerden wij Daniël kennen in de Zesde Latijnsche. Een knap stu dent was hij, die door zijn zonnigen lach ©n vriendelij ken omgang wel dra ieders vertrouwen en vriendschap won. In lief en leed, deelde hij met ons die eerste jaren Collegeleven als een trouw makker ©n een vurige K.S.A.-er. Hij treurde mat ons over het verlies van de eerste onzer klas- genooten,, die, anderhalf jaar gele den ook van ons werd weggerukt. Dan hoeft ook Daniël ons verlaten en zijn plaats op d» banken bleef ledig. Doch 't was onze vurigste wensch en betrouwvol verlangen hem eens die plaats te Zien terug innemen. Veel hebben wij daarvoor gebeden in studie, in klas «n 's morgens in de H. Mis. Maar het heeft den Heer an ders 'behaagd. Diepbeproefde Familie, pijnlijk moet voor U het verlies zijn van een zoon ©n een broer die zoo beloftevol was voor Uw toekomstige vreugde en steun. En ls dit afscheid voor U hard, ook ons heeft zijn heengaan diep geschokt. In hem verliezen wij ©en klasmakker, en klasmakkers rijn als broers. Ei hem lagen veel talenten verborgen'. Hij bezat de kunst om nauwer de banden van onze vriend schap toe te halen, om, zooals hij hst zelf eens schreef aan zijn dooden vriend «...ons dapper door den mist van allen tegenspoed te slaan, om des te meer van de gelukszon te genie ten. Daniël zelfs was als die kleine gelukszon in ons midden, en daarom trof ons dit scheiden zoo pijnlijk. Maar ook in de grootste droefheid is er troost, en dia troost heeft hij ons zelf aangewezen, als wist hij dat ae nu van pas zou komen, toen hij schreef In ©en brief van rouwbeklag aan zijn vriend: ...Hoe grooter en hoe sohrijnêndier de slag, hoe dieper de troost. Je moet die zoeken in God, daar, en daar alleen, want wie kan rechtzinniger troosten dan Hij die zelf 't moest geleden heeft.» Beste Vriend Daniël, nu warden de woorden uit Uw eigen opstel voor U een waarheid waar we lezen: «En dan, dian killen ochtend, wanneer de doodsklok luidde, zag de ouwe to ren neer cp een versohgedolven graf, het Uwe.Maar cck voor ons komt die schoone les te pas die gij ons gaaft ln ©en ander werk waar gij schreeft: tracht voor u zelf van dit gebeuren, in plaats van ©en berg van tranen en neerslachtigheid, een rijken vloed van genaden te maken door dikwijls, ja dagelijks, uwen nieuwen beschermengel in den he mel te gedenken Daniël, gij zijt voor uw familie en voor ons die beschermengel geworden. Wees hier boven de troost voor allen die U dier baar zijn. Wij ook zullen U blijven gedenken en wij beloven het met Uw eigen woorden uit één Uwer opstel len: «Ons gebed, onze trouwe gene genheid,, onze hechte kameraad schap, vriend, die zijn niet zoo ver gankelijk, zij zullen Uw oversdbrt blijven omzweven als ©en (heerlijk geurend© bijenkorf, vol van' ':b geroe* zemoes van fluinterendev biddend» stemmen. Vriend Daniël, waak over Uw fa« mille, waak ook over ontse klas en over Uw jeugdbeweging, de K.S.A., opdat wij eens In de grootste vreugd» elkander weerzien Lijkrede uitgesproken door Jozef Pattou, gewostlelder van de K.SA., bij het afsterven van Daniël Noycn, Hernleuwer van het gewest. Diepbeproefde Familie, Beste K.S.A.-Broêrs, Geachte toehoorders. Voor de tweede maal in korten tijd wordit de K.S.A. uit ons gewest zwaar getroffen. Verleden jaar viel Jos. Koninekx in den vollen bloei van zijn 17 jaar, onder der moorddadigere slag van vijandelijk geschut. Vandaag staan wij geschaard rond heit stoffe lijk overschot van onzen diepbebreur» den K.S.A.-Broêr Daniël, die heen-> ging, geknakt door de sloopende mar teling van een venijnige ziekte. Het is, helaas, niet moeilijk d« smart te' bevroeden die deze gevrees de cn verwachte, maar toch nog on verwachte scheiding bij al Daniel's dierbaren veroorzaakt heeft. Zoo sterk en vel levensmoed; zoo fiisch van zielekracht en optimistisch tot dien laats ten dag. Zoo talentvol en veelbelovend st-ond zijn jeugd op cte toekomst afgestemd... Nu is dat al les sohijnbaar verzwonden.. Voor ona, ja, doch niet vcor Daniël zelf. Zijn jongensleven stond dankbaar open voor al wat waar, schoon en goed was. En dit laatste jaar, deze tragische periode van langzaam weg kwijnen, was voor hem en de zijnen zoo hard, en toch ook zoo schoon... Zijn edel karakter, zijn innig Geloof en zijn sterk KS.A.-ideaai hebben hem de kracht gegeven om het pijn lijk zware offer rüet alleen persoon lijk te aanvaarden, maar ook voor zijn geliefden aannemelijk te maken. Want altijd bleef hij opgewekt en blijhij dacht voortdurend meer aan zijn boeken en zijn werk, dan aan zijn ziekte, zoodat hij rondom zich ©en zachte atmosfeer van sober» vreugde wist te scheppen. Dit jaar is dan ook meer geweest dan een langzaam sterven: het was veeleer getuige van intens leven. Want leven is geven. Welnu, Daniël gaf zichzelf, zichzelf geheel. En het wonder» Woord van het Evangelie: «Wie zijn leven verliest, die zal het winnen,» wordt bij Daniël ten volle bewaar heid. Het deêmoedig aanvaarde lij den bezorgde hem onvergankelijk» eeuwigheidswaarde. Zoo heeft zijn jonge leven thans niet zijn einid©, maar veeleer zijn icpperste bekro ning gevonden in de armen van on zen goeden Vader die in de Hemelen is. Zijn heengaan en scheiden van ons is dus ook zijn Hemelvaart, zijn binnengaan in het hoogste eeuwig» geluk. Mochten wij allen diep chris telijk geleoven wat Daniël thans zelf weet en beleeft, dan zouden wij zijn geluk nog grooter maken, en zelf do kracht vinden om de zware beproe ving gelaten en deêmoedig te dragen. Ons onverwoestbaar geloof zegt ons met zekerheid, dat Daniël met ona verbonden blijft in de gemeenschap der Heiligen. Wij, zijn K.S.A.-Broêrs en makkers weten dat wij thans in den Hemel een voorpost meer hebben, die Gods Zegen over ons jonge leven zal af- smeekem; die ons helpen zal en steu nen om zooals hij te durven ons zelf geven: «Zoo hard en zoo schoon» daar waar God een beroep cp ons doet. Bierbare Oudiers en familieleden van Daniël, weet dat Uw jongen voortaan meer nog dan vroeger bij TT zal zijn. Hij zal Uw leven deeleiv, zijn lasten, zijn vreugde, en menig keer zult gij kunnen getuigen dat Daniel's hand Uw leven leidt lang» veilige banen naar waarachtig ge luk. Moge dit besef, samen mat oma aller innig gebed, de zware beproe ving lichter maken om dragen. Daniël, dierbare K.SA.-Broêr, wij betreuren U, want aan U verliezen wij een besten vriend, doch wij moe ten U ook eenigzins benijden, want gij, hebt de gloriekroon verworven. Vaarwel, onze broeder, wij zien TI niet meer weer; O goede broeder, denkt toch steeds aan ons De Familie Noyen - Versj'p dankt langs «Het Wekelijksch Nieuws» alle studenten en diegenen die mee hielpen om hun betreurden zoon Da» niël, deze eendg-mooie en diep-troos» temde begrafenis te bezorgen. 'B si Wie kent .er hem nfct meer: Harold Lloyd, de Amerikaar.sche kemiek, die over een 10-tal jaar werkelijk de komiek was van het witte doek? Lang zette hij zijn filmcar rière stop. Thans ecbtrr heeft hij be sloten deze te hernemen en op craze foto hebben we een zichtje uit zijn nieuwe film, waar hij in een cirkus speelt. Natuurlijk zijn de wilde die ren erbij I aasraafflHEMasaaEsaasssjEffiiaaraH geen. getuigen, geen overtuigingsstuk- ko'.i, niets werd ontdekt. Miel werd als vermoedelijke dader vooriioopig in hechtenis gehouden... Cnschuldig... huivert Suzanne... onschuldig... tusschen vier naakte muren... en dat reeds twee lange maanden... Wat een kruis... wat 'n last voor Miel, haar lieven jongen... Heer... geef hem berusting... vre dige stemming... geen wrok om het hem aangedane leed en onrecht, maar milde vergevingsgezindheid... Vergeef ons onze schulden... -gelijk wij ook vergeven onze schuldena ren... Gesterkt gaat Suzanne heen, wan delend door de nauwe paadjes van het kerkhof... tusschen al die kluis jes... Bij den uitgang van het kerkhof staat den zoon van den veldwachter aohter 'n haag op wacht. Wanneer Suzanne voorbijgaat volgt hij haar. Suzanne... stamelt hij... Suzan ne... Suzanne blijft doof voor z'n ont boezemingen van liefde, voor z'n vlei erij. Suzanne... zult gij me dan blij ven haten? Ik haat niemand. Zonder om te zien stapte ze verder. Ge haat me niet, maar ge be mint me evenmin... Dait Nooit... Wilt ge misschien nog langer dien moordenaar achterna loop on Zwijgt* snakt ze, en vooraleer Op den zolder van de woning van een industrieel te Spa, in wiens huis d© plaatselijke leden van het Onaf- hantoelijkheidsfroont regelmatig bij eenkwamen, werden 13 geweren, een handmitraljeur en 5.319 kogels ont dekt. De industrieel, die aangehou den werd, verklaarde niets af te we ten van dit wapendepot. Hot parket te Brugge heeft vier personen ui't de streek aangehouden omdat zij bij het kaartspelen in een lokaal midden Brugge, betaald had den met valsche bankbriefjes van 500 fr. Drie der aanhoudingen bleven be houden. lEEasuBgaasiaiBBUBBasaiaaaBB ge zooiets zegt, moet ge 't eerst met zekerheid kunnen bewijzen. Kunt GIJ bewijzen dat hij het NIET is geweest? Neen, meisje... Maar kom, vergeet dien verwaan den kerel. Kom schat je... Hij wilde Suzanne's hand vastgrijpen. Deze keert zich bruusk om en geeft Ca- miel en klinkende oorveeg. Op het zelfde oogenblik komjen mensohen, bulten de kerk. Do dienst is geëin digd. Dat zet Ik u betaald, sist hij, en zie maar toe dat uw schoon lijf 't volgend Jaar ook niet op "t kerkhof ligt... Z'n wang gloeit, t brandend sehaamterood stijgt naar zijn hoofd, z'n zenuwen schokken gejaagd, hij bedwingt zich. Het volk dat buiten de kerk was had immers dit tooneel bijgewoond en staat thans gekkend Camiel aan te kijken. Suzanne stapt verder, recht naar huis toe. In haar oor klinken nog de laatste woorden van Camiel. Zoo'n kerel is tot alles bekwaam, zelfs tot het ergste, wie weet tot 'n moord. Ze maakt zich ©en vast besluit niet meer alleen uit te gaan, maar haar zusje of moeder mede te nemen. Moest hij het eens in zijn kop krijgen... wie weet Camiel, z'n vernedering moeilijk sUkktnd, dwaalt door de velden naar het eikeabeschje toe. De laatste we ken doet hij soms 'zoo raar. HIJ wordt nog gek, denken d* mensohen op 't De Heer burgemeester van Watou ontving het bericht, vanwege de Bel gische commissie voor opzoekingen naar gedeporteerde of vermiste Bel gen in den vreemde, dat Dejongh» Germain, van wie stodjs maanden g:en teeken van leven werd ontvangen, overleden is te Strauberg (Duitsch- land) op 11 Juni 1945. Germain woerd om een cnnooael revolverhistartetj» dat uitlekte ten gevolge van een bu- remtwist, uit zijn ouderlijke waning afgehaald en naar het nest van den bloed'aremd gesleept. De bange on zekerheid werd thans opgelost door de pijnlijke overlijdensmare. Hij viel in den bloei van zijn leven slacht offer van den wereldoorlog. Heel de Watousche bevolking voelt mede in de droefheid der ouders en der fa milie en 'biedt langs Het Weke lijksch Nieuws» zijn oprechte deel neming in hun rouw. SSIBBBBBiBBBBiBBBBBBBBIBBBSB dorp. Ze sohuwemi hem. Verder gaat hij, tot in het boschje, staat schich tig rondloerend aohter een kleinen zandheuvel stil, scharrelt wat zand weg, voorzichtig... kijkt... wordt on rustig... woelt verder den grond om, eerst kalm, dan woest wordend. HIJ stampvoet. Z'n vuisten banken op den grond. «Verdomd... krijscht hij... verdomd... ze hebben hem gestolen.» Het bruisoht ln z'n hoofd, 't kookt als ziedende olie... d'r prikken dui zenden spelden... 't lijkt of het bars ten gaat. Een razende bevlieging grijpt hem aan. Nu weet hij niet moer wat hij uitricht. Huilend... tie rend loopt hij naar het dorp terug. Vol schrik staren de mensohen van achter de gordijnen dien geweldigen kerel aan. 'n Dik stuk hout zwaai:-nd, loopt hij heen en weer op de C' re- plaats... zweetenid als in dooefca. met overspannen zenuwen... cc.v - antwoondelijk voor zijn daden. Wanneer hij het huis va.n Suaa: e voorbijloopt, balt hij dreigend de vuisten... «Wacht maar, uwe beurt komt ook wel...», loopt verder, zot ten praat ulbkramenid terug de vel den in. 's Anderendaags is de veldwachter op zoek naar z'n zoon die sedert den vorigen avond niet meer is thuia ge weest. Langs den dijk van de mjeerschen- bekce vlndlt hij hem liggen, garusch uitgeput, z'n ocgen wijd opengespalkt het schuim op de lippen, ons amort» hatr gereide woorden stemeHmtd.,, dwaas...dom... zot. ('t VervolgtJ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7