POSTTARIEVEN f OPGELET ïDe Bmulet van t>e "Rani openstaanöe plaatsen IANOS G.WERQUIN-BERAT ONS VROUWEN HOE 1 II GEMEENTE RENINGELST wmmmmmm STEVENS Gebroeders ,24 Auguitei M FIRMA JAGERS en SPORTLIEFHEBBERS U... K0SM0S-REIZEN WAAR WORDT HET MEEST GEFIETST? &9n9HHP^ LANDBOUWERS N1JVERAARS HUISHOUDSTERS met eigen middelen ELECTRISCHE MOTOREN BOEKBESPREKING a KOOP UW VERF VERNIS I g en EMAIL I iPLUBAPRIX CNUDDE Bladzijde 8. HET WEKELIJKSCH NIEUWS En we vltegen, en we vliegen Blijde en lustig als altijd, En we vliegen Zonder liegen, Vrienden, naar den wintertijd. <1 We zitten er volop in aagt Ma- rente. We hebben van gansch het jaar nog niets anders gehad. In mijn Jongen tijd waren 't andere Zomers.» Mareaia klaagt ncal veel tegen woordig, maar 't schaap is dan ook te beklagen: Ze is deze week met haai' achterwerk in een stopnaald terecht gekomen, bij haar zuster Ka- trien, en daar staat nu een zweer op. Niet op Katrien maar op V achter werk van ons Marenta. Papken leg gen, heeft de dokter g-ezeid. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, 't Schaap kan er niet meer van eten. VAN ETEN GESPROKEN. Te Erus- sel op de foor is er een vent te zien en die heet Wolly en dia Wolly kruipt In een glazen kist en blijft daar twintig dagen in zonder eten. Daar gaat voel volk naar zien. De men seden zijn nu e:nmaal niet slimmer. Do tijd is anders nog zoolang niet voorbij dat er hier hongerlijders ge noeg over de straat liepen, maar al- Jez. die miserie mort 'n mensch maar vergeten. De menschen vergeten alles rap, zegt Lamme. a ZÏJDE GIJ 'N DENTIST? vroeg madam Clara aan haar man. Ons Fonsken is reeds elf maand, en hij heeft, nog geen ecnen tand!» ONGESTOORD Vliegen we voort» En zitten dra, Te Charleroi. WE ZIEN HIER dat er een be grafenis plaats heeft. Achter de lijk baar stappen vijf kinderen. Wie wordt er begraven? Een treurige geschiede nis, menschen. 'n Landbouwer, 'n ze kere Hyp. Fiessel, 48 jaar oud en weduwnaar, werd door kwatongen be schuldigd van een schromelijke euvel daad ten opzichte van zijn oudste dochter. Het parket kwam ev bij te pas en het onderzoek heeft uitgewe zen dat er niéts van was en dat alles lasterpraat was. Hyp Frsss-el trok zich die babbelarij zoo ergaan, dat hij er ziek van wrd en een einde aan zijn leven stelde. Dan hebben die lasteraars een moord op hun geweten,zegt Rozo min int je. De menschen moeten hun tong kunnen snoeren, zegt Lamme. E;i Marenta voegt erbij: O ik haat die vuile monden D'e het moordende venijn. Als een adder in het ror.de. Spuwen gift op gToot en klein. WE .STEKEN OVER naar Span ie waar d'appelkens van Oranje groeien. Maar in de ravitailleering z:Vin w'er n:- "t veel van. Een en twintig jaar ge leden was hot Pons die daar op zijner, wankelenden kakstoel zat sn 'k weet «iet of dien van Franco van sterker hout getimmerd is. STERK, WAS Luppe's verstand ook niet. Luppe was de huisknecht van mijnheer de baron Pompernikkel 's Morgens moest hij de schoenen van dm baron brengen. «Luppe.» zei de baron, wat doet ge nu Ge brengt me een schoen en een pantoffel. Ja, meneer dis baron,zei Luppe «ik versta er zelf niots van, wam 't schoonste is, dat er beneden nog aoc'n paar staat! EN WE ZWEVEN Zonder teven, Ondertusschen, Heel pedant Boven 't land Der Russen. Veertig' jaar geleden kreeg Rusland een klopping van Japan... nu hielp Rusland een klopping geven aan Japan. En morgen sluiten ze mis schien weer een verbond met elkaar. Zoo gaat het in de Wereld". Meer dan eens gezwind, Vandaag als vijand naast elkander En morgen weer als vrind. Zóó moet het zijn, zegt Marenta. Maar dat zegt ze als ze zoo in haar kattekoleina met potten en pannen en stoofijzor en wafelijzer naar 't manneken's hoofd heeft gemikt. ONZE BEDDEBAK brengt ons bo ven Duitschland waar we bijna niets t-e zien krijgen. De menschen zijn er zoo mager als stopnaalden. IN DE WALENSTREEK heerscht neg altijd een vieze ziekte: de hik. De dokters weten er geen raad mee. Maar er is daar ergens tegen Luik ccn herbergier die er een remedie tegen gevonden heeft. Ge moet eerst,zegt die vent, een tas heel warme koffie drinken en dadelijk daarop een gla.s ijskoud bier. 't Schijnt dat het een radlkale reme die is. Lamme die 'n halven öokfcox is, kent een bet e middel. «De hik, aegt Lamme, dat is de maag die alle tien seconden ongeveer, aan <en bovcngclegene spier raakt en die aan raking brengt een kitteling teweeg. Juist zooals ge iemand kittelt en die persoon zich nvt een ruk weg.rekt, zco doet ook de spier. Dus moet ge moksa dat de spier gescheiden weze vv.i de maag. A.s ge nu de liik hebt, moet ge met beide handen ergens gaan hangen en uw gewicht ei® paar maai naar omhoog trekken. Dat is in ieder geval een zékere remedie. Ik heb ze zelf al meermalen gebruikt. De dektoors ginder beweren dat al die ziekten in 't land worden gebracht door al die vreemde luizen die ginder rondloop®. Russen Tur ken, Icaljaanders, marokkarcti en God weet wao voor een soep nog al. Ze gaan nu een wet maken dat al wie in t land komt, entsmet meet worden. En daarom gaan ze aan ai de gperstaties groote koperen ketels maken, ern voor t mansvolk een voor 't vrouwvolk en een voor de kin- dexs. In ieder ketel is er plaats voor vijftig personen. Gedurende vier en twintig uur moet iedereen de ketei in, die gedeeltelijk wordt gevuld me', RETAW, een product dat op honderd graden goed ontsmet. Alle microben zullen er mee gedood worden. Behalve, zegt Lamme, Mijn goeie kameraad. De vuiltongenmici-obe, Die daaraan goed weerstaat. WE VLIEGEN BOVEN THUIN en Rozemarijntje wil hier een potteken zalf halen voor haar eksteroog®'. Niet noodig, zegt Marenta, niets is zoo goed om de eksteroog® weg te krijgen als de volgende remedie dit 't Manneken aan zijne alderliefste lczereskes reeds lang beloofde: ge neemt een schijflos citroen en legt dat op de eksteroog, gelijk mijn zus ter deed... Dan wordt ze week, niet, de zuster, maar de eksteroog en dan kunt ge ze uittrokken. DIE ZUSTER VAN Marenta heeft nog zoo'n dochter van rond de der tig en ik zeg tot Marenta dat er tegenwoordig veel meisjes te veel zijn en dat beur nicht ook wel nooit zal getrouwd geraken. Toe, tce, zwijg eens.zegt Marenta, maak u maar niet ongerust: ze zal ook wel zoo'n onnoozele snul vind® die haar neemt, gelijk ik in mijn. tijd er een gevonden heb. Bedankt, peis ik, maar 'k zeg niets. EN VOORT GAAN WE. Te Nam® staat er een clrk. Rozemorijntje en Marenta, zouden natuurlijk eens wil- j len gaan zien. G"en tijd,zeg ik Maar terwijl we over de cirk vliegen, zien we Mamzei Nita Pouta, een reu zin die met het cirkus meereist. Die Nita- Pouta is twee meter dertig lang. 's Morgens eet ze 18 eieren, 12 pisto lets. een meter s-aucins en 10 appelen. Saiut Nita Pouta. maar bij ons komt ge niet in den kost. Lamme die heeft het echter gevon den. Zoo 'n vrouw zr.u me gel ij - ken,» zegt hij. Ik zie hem verwondert aan. Ja, ja,lacht hij schalks, -■ zoo'n vrouw zal nooit willen of kun nen de broek dragen, om de eenvou dige reden, dat er geen enkele mans broek groot genoeg voor haar zou zijn 'k Peis dat Lamme zijn mond voorbij geklapt heeft, want: Rozemarijntje beziet hem Mrt gloeiende blikken, Die zelfs Lamir-e Een momentje deen schrikken. Al'ez, er is een beetje patrol in de so p. So®, roept Flupke, Hier is mijn opstel over de soep. De Soep. Wij eten thuis so'p. alle dagen, Dat moet «re maar eens aan ons moe. Fn rechtuit gesproken [der vragen Ons moedor heeft verstand van soep Ckoken. Soep van alle soorten en smaken Kan zij maken. Ajuinscep, Porijsoep, Bconscep ©n f Boel jon Daarvan eet ik een buiksken als een [ton. Maar van al die soepen, het meest. [nar.r mijn zin Dat is sacp met ballekens in. Ballekens groot en klein, Maken de soep. dubbel fijn. Als er soep is met tapioca en [paatifolie, Menschen, dan vreet ik voor drie. Soap is gemakkelijk om verteren, En vette soep helpt de darmen [smeren. i Maar soep en soep is t wee Z-i Fans aan de juge-pee. En hij doelde op de politiekers. Want Dat is 'n vuile soep ten allen kant. Waar zoo'n ventje dat toch alle maal gaat hal®,zegt Marenta. Hij heeft *n aardje naar zijn vaartje, Marenta,zeg ik. ALS WE OVER BRUSSEL komen, wil Lamme absoluut bij een barbier gaan om zich te laten scheren. Raas_ ke,zei hij tegen de Figaro, uw zeep stinkt naar de visch.'t Is mijn zeep niet.» was 't antwoord. 'k Heb daar juist 'n haring met patatten met de pel geëten en 't zijn mijn vingers die rieken,Lamme betaalt en we zijn weg. MAAR ER ZIJN geen trams te Brussel. En Brussel zonder tram, dat is een café zonder volk. Die roest e riggv.ls. die menschen die all® haas tig zijn en dan bijzonder die stilte, maken van Brussel een vreemde stad. Het schijnt aardig, maar 't is <en feit, dat die stilte juist op de zenuwen werkt van iemand die gewoon is aan 't geb:l, geknars en geschuifel der trams. Enfin, dat zal ook wel geen eeuwigheid duren en tegen tiian, zul len vvv de ritten ook wel wat duurder betalen. Koop 'n auto,zegt Lam me, dan. mogen de trams opslaan, dan hoeft ge toch niet te betalen.» «Howel, Lamme,» zeg ik, «ik denk eraan, jongen. Ik ben ten andere reeds voor aan 't sparen,Ha, valt Marenta, blij in. En wat hebt ge al gespaard, manneke? wel Marenta» de lucht om in cle banden VIL Mengelwerk van Het Wekelijkse!) Nieuws Nr 8 b» «riSwrfiFtti»*»»)-. Hij slaakte een diepen zucht. Eva ke,i snel op en keek hem vragend aau. Lenige oogenbiifcken hielden liun blikken eikaar vast. Het bloed steeg Eva daarbij in het gelaat. Dit bemerkte Hans von Ramberg heel goed. Zijn hart klopte onrustig. De blos op Eva's wangen wekte vuri- ge wenscheu en een schemering van hoop in zijn binnenste. Zich beneerschend, zette hij hot ge sprek met haar op rustig® toon voort. Maar haar gescherpt oor ver nam toch achter dezen rusögen toon 'n lichte, heel lichte trilling, die er tevoren niet was geweest. En hun oogen ontmoetten elkaar onder het gesprek nu en dan met een inge houden vraag. Heel veel belangstelling schonk Eva dien avond niet meer aan de opera. En baron Ramberg keek voel meer naar het edele, donkere meisjeshoofd voor hem dan naar het tooneel. Na de opera ging men soupseren. Het werd heel vroolijk. Eva was in een overmoedige stemming, en sleepte al len met zich mee. Haar warme hel dere lach was aanstekelijk. Zelfs me vrouw von Roda moest hartelijk mee Instemmen. De cog® van Baron Ramberg rust- t ai.es ora zich hec-a vergetend, verrukt op zijn bekoorlijke overbuur- door H. COURTHS-MAHLER. vrouw. Hij had hui gevoel, alsof hij nog nooit zulk e-?a heerlijken avond had doorgebracht, Icon hij eindelijk van Eva, haar broer Gerhard en mevrouw ven Roda afsclieid nam. Eva ver heugde zich onuitsprekelijk op den volgenden dag. Morgen zou zij dade lijk na tafel Viktor en baron Ramberg ontmoeten. In den morgen hadden de hoeren dienst, maar daarna zouden zij op hun post zijn, en Eva aan het ho tel afhalen. Gerhard was den gehee- len dag bezig en mevrouw von Roda moest noodzakelijk, een lang middag slaapje doen om 's avonds weer haar dienst te kunnen waarnemen. Daar om zou Eva alleen met Viktor en den baron de tentoonstelling bezoe ken. Dat sheen haar zeer aanlokkelijk. Toen Ramberg afscheid van haar nam, had hij haar vreemd onrustig, bijna smeekend aangezien slechts een oogsniblik maar zijn blik had haar een hevige hartklopping be zorgd. Toen Eva dien avond ter ruste ging en de afgeloopen vroolijke uron nog eens aan zich voorbij liet trekken, dacht zij met eenige opwinding: wat is die baron Ramberg een beste, in nemende man. En hij heet Kans. te pompen. *t Is wel dat wi? op de Groote Markt van Brussel staan, want 'k geloof dat e<r storm zou zijn. ZOOALS BIJ die twee, die hier op 't stadhuis uitgeplekt hangen, dat 7i" in 't huwelijksbootje gaan stappen. Hij heat mijnheer Kaak, zij madam Keel. Te samen dat maakt dus Krak keel. Marenta zegt: Dia menschen moesten slimmer zijn, want wie 't ge vaar bemint, die zal er in vergaan. GE ZOUDT anders niet zeggen dat de menschen het gevaar schuw®, of dat ze er afschuw van hebben. Sla een dagblad open en ge weet op den slag in welke gelukkige wereld we le ven. Enkele opschriften: Honderden lijken bedekken de straten van Cal cutta. 50.000 Britten staan pa raat. Twee Yougoslavischs jagers schieten ren Amerikaans® vliegtuig neer. Mijnen ontploffen op 'n Ite- liaansch strand, f43 dooden en 47 ge kwetst®). Dat allemaal in groote letters op 't eerste blad. 'k Zal maar- zwijgen van hetgeen de andere bladen be vatten aan moord en brand en c irlogs- beloften. want k wil uw en mijn Zon dag niet bederven. En 'K ZEG DAT AL DIE ellende voortspruit uit loet feit dat dn wereld enkel nog jacht maakt op geld en ple zier. Wat is *n Zondag voor de jeugd? 'n- Dag vrij, 'n dag van plezier, van uitgaan en van slemppartij. Op plicht wordt rr niet veel meer ge dacht» Aan wie de schuld. Zooals men heeft geleerd van Jongsaf [aan, Zoo zal men als men oud wordt ver- [der gaan. Plant dus niets d m deugd In 't harte van de jeugd. Vermits ze altijd zal beminnen Hetgeen ze vraag had. in da zinnen. MAAR Marenta zegt me dat ik nu genoeg gezedepreekt heb. Waarop ik haar antwoord dat dit geen zedepreek Is, maar simplister en consta-tatie waar ieder kan van meenemen wat hij wil. DOCH MARENTA: Mannek® met uw veel ambras, We gaan wij nu naar huis alras Dmamaifc® 1 fiets voor 1,75 inw. Holland: 1» 2 inw. Zweien m 2 inw. België ii 4 inw. Gr. Brittannlë 4 inw. Zwitserland 4 inw. Frankrijk 9 4 inw. Finland x> 11 inw. Noorwegen D 11 inw. U.S.A. 1» 14 inw. Spanje 44 inw. U. S.S.R. m 160 inw. Cthina 1900 inw. Zoo gezegd en zoo g daan, We stevenen weer op huis nu aan. En wijl 'k de pen terzijde- steek Roep ik u toe; tot naaste week! Het Manneke uit de Maan. per Autocar. LOURDES: 3.250 fr„ 8 dagen. Afr.: 2, 15 en 29-9. O. L. VK. van SALETTE, ARS en CHAMONIX. Afr. 8-9. ZWITSERLAND: 3.250 fr. 8 da gen. Afr. 2, 8, 15 en 29-9. ARDENNEN en LUXEMBURG: 1295 fr., 3 d. Afr. 26-8 en 10-9. Alle inlichtingen bij: r. VAN BRUWAENE, (19) Bruggestr. 81, Toperiiige. Naar een statistiek die onlangs te Londen werd gepubliceerd zouden er in de wereld meer dan, 85 millioen fietsen in gebruik zijn. Volgens de vordeeiing dezer velo's kunnen, wij de landen als volgt rangschikken: Economisch gesproken bepaalt de fle,-s een zekere levensstandaard. Be doeld levenspeil wend in China en U.S.S.R. nog niet bereikt, terwijl vrij wel mag worden aangenomen dat het in U.S.A. reedis w:id voorbijgestoken. In die landen welke onder dien oor log het meest geleden hébben werd •het fietstijdperk verlengd door het stilleggen der autoproductie en, de onmogelijkheid om zich. in brandstof its bevoorraden. SCHOONE van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zig-zag. Kleerma kers,- Schoenma kers-, Leder- en zakstopmaohioes. Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller merken. - Vervangstukk®. - Olie en Naalden, bij: HONORÉ VAN LERSBERGHE (432) Iepcrstraat 85 - Vlamertinge. NOODSLACHTINGEN Bij deze laat U M. Van Bier vliet» Priester- str., Pcperinge, weten dat hij alle noodslach- t in gen van koeien, paarden, zwijn®, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) De snelheid van 1.000 km. per uur overschreden door Britsch vliegtuig. Do Britsche Kapitein E. M. Do naldson heeft met een Britsch schroefloos Gloster-Meteor- toe stel bij een proefvlucht een snelheid bereikt van 1.007 km. per uur. Dit record is evenwel nog niet of ficieel. De officieele pogingen om het be staande record van 975 km. per uur, behaald bij middel van zelfde soort vliegtuig, moeten nog plaats hebben. AUGUSTUS 194S Aard van &e zendingen Internationale Dienst Binnen- Jand- Groot Belg. Neder- Overige sche Ilcrtogd. Congo land landen dienst Luxemb. Brieven: Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. 1,35 Per 20 gr Per 20 gr. of gedeelte van 20 gr. meer 1,35 2,25 2,70 1,— 1,60 3,15 1,75 Enkele Postkaarten 0,65 0,65 0,90 1,75 1,75 Prentkaarten, Kerstmis- en Nieuwjaarskaarten: a) Geen andere geschreven me- dedeeling dragende dan de naam, het adres en de hand- teekening van den afzender en den datum der verzending 0,10 0,10 0,45 0,63 0,60 b) Geen andere geschreven me- dedeeling dragende dan bo venstaande en een beleefd heidsformule van ten hoog ste 5 woorden 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 c) Met allerlei mededeelingen: Bloot 0,65 0,65 0.90 1,75 1,75 Onder open omslag of onder 1,35 2,25 2,70 3,15 Naamkaartjes onder open omslag of onder band: a) Zonder geschreven mededee lingen O O f 0,60 0,60 b) Geen geschreven mededeelin gen dragende dan een beleef- heidsformule van ten hoogste 5 woorden 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 c) Met allerlei geschreven me dedeelingen 0,90 0,90 2,25 2,70 3,15 Monsters: Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. 0,15 0,15 0,45 0,60 -0,60 Minimum port 0,93 0,90 0,90 1,20 1,20 Zaakpapieren: Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. 0,15 0,15 0,45 0,60 0,60 Minimum port 1,35 1,35 2,25 3,15 3,15 Facturen en Rekeningsopgaven 0,90 0,90 Aanteekenrecht 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 Vast recht voor spoedbestelling 4,50 6,30 6,30 6,30 6,30 Kennisgeving van ontvangst 1,35 LO co r—i 3,15 3,15 3,15 Stortingsbulletijn op postcheck- rekening 1,35 Drukwerlc, per 50 gr. of gedeelte 0,10 0,10 0,45 0,60 0,60 En Hans von Ramberg? Het duurde dl® nacht lang voor dat hij den slaap kon vatten. Hij schoof het cp de rekening van het overvloedig avondeten, waaraan hij in 't geheel niet gewend was en aan ccn wijn. Maar daarbij zag hij steeds een bekoorlijk lachend meisjesgezicht voor zijn geestesoog zweven. Hij betrapte zich tensctte op een vreemd gebéd dat uit zijn hart ten hemel steeg. «Lieve God, mogo de-ze lieftallige bloam voor mij zijn opgebloeid. s> De volgende dag bracht de beide jonge lieden neg veel nader. Viktor stoorde hen weinig jn hun gesprek, terwijl zij door- de tccatooavstelling liepen. Hij keek, belust op verovering, een jong meisje na en gaf haar zoo veel hij kon lohkjes. De gedachte aan zijn Indische danseres hinderde hem daarbij volstrekt niet. Eva en baron Ramberg konden zich zoodoende ongestoord met el kaar bezighouden. Van do tentoon ge- stelde kunstwerk® zagen zie niist veel. Zij kek-en elkaar veel liever aan. Dat sche® hun veel bclang'wekkcrder dan de prachtigste schilderij® en beeld houwwerken. Van de tentoonstelling reden rij naar het hotel terug en dronken niet mevrouw von Roda thee. De dag® van het verblijf te Ber lijn glngsn maar al te snel voorbij. Het was voor beid® e® heerlijke troost, dat zij elkaar spoedig weder zouden zien, als het regiment voor de manoeuvres naar den Rijn kwam. Gerhard,die de meeste avonden in gezelschap van Ramberg en zijn broer en zuster doorbracht, noodigd© -d:n baron hartelijk en met groote warm te uit, zco dikwijls zijn tijd het hein toeliet gast te zijn in do villa Ru- den. To® Gerhard doze uitnocdiging deed, ging Rambergs blik heimelijk naai- Eva. En wat hij daar- in haar oegen las deed zijn hart sneller klop pen. Zoo kwam voor Eva de laatste dag van haar verblijf -te Berlijn. Viktor en Ramberg hadden sedert (heel vroeg in den morgen ingespannen dienst gehad, maar zij gunden zich geen rust en verkleedden zich vlug. Zij roden dadelijk in den auto van Viktor naar liet hotel en aten met de beide dames. Tc® reden zij naar d» wedrennen op de baan van Grunewald. Eva droeg e® bekoorlijk toiletje, geheel wit, passend bij den wannen zomerdag. Het stralend wit deed haar schoorjocid van brunette bijzonder uitkom®. Hot was allerprachtigst weer. De emke-Ie wedrennen waroai zeer belangwekkend, de tribunes tot op de laatste plaats gevuld, en Ram berg legde bereidwillig alles aan Eva uit, wat rij wilde wet®. Viktor had onder het gewoel van de manschem rijn Indische danseres ontdekt en sloop, to® zij ovcr de plaats waar de paard® werden ge zadeld liep®, in het gedrang weg, zijn zuster met Ramberg all-ecnla- tend, want mevrouw von Roda was, door TANTE VERA In alle tijden en bij alle volkeren hebben de vrouwen gebruikt gemaakt van reukwerken, zalven, kleurstoffen en al wat kan bijdragen tot verhoo- gen van haar aangeboren bekoor lijkheid maar er waren eveneens perioden waarin de mannen uren tijd besteedd® aan hun opschik denken we even aan de gepoederde pruiken en g-eblankette gezichten der 17« eeuw en er waren groote geesten onder dezen. Nooit heeft de Kerk veroordeelend gesproken over deze mannen of vrou wen, er is dus ook in onzen tijd geen reden om, wat in zich geen kwaad is, tot kwaad te bestempel®, of een vrouw die zich schminkt te veroor- deelenmaar- ZIJ die het doet, mort weten HOE EN WAAROM Niet alle «gemaquilleerde» vrouwen mogen we verdenken van den wil «op te vallen» of erger nog... te ver leiden, al zijn. er zekere soort tot dit beklagenswaardig laag peil ge raakt. Er zijn er 'n heele reeks die domweg navolg® wat zijl ineen® mode te zijn, zonder verkeerde be doeling, enkel uit kuddegeest. Zij hebben op hun toilettafel 'n bonte verzameling van kleuren, waaruit ze- gedachteloos kiezen zoo komen 7,if dan te voorschijn met de gekste kleurencombinaties'n okergele tint, paarsroods lippm-, sin-aasappelblos, blauwe oogleden en zwarte valsche ooghaartjes "n echt masker dat de eigen gelaatsuitdrukking- verbergt en alle persoonlijkheid uitschakelt. Een natuurlijk, frisch - verzorgd uiterlijk blijft nochtans de bijzon dere aantrekkelijkheid van een vrouw. Doch dat friscli-verzorgde is Jammer genoeg niet iedere® gegeven. En al heeft Moed® Natuur u niet bedacht met een perzik-zachte huid of 'n zwakke gezondheid, vermoeidheid, groeiend moederschap zouden u me delijdende blikken kunnen bezorgen, dan wilt ge toch niet beklaagd wor den, maar als échte, ook degelijke vrouw, liever «goed voorkomen». be hagen I En dat mag. want t is een aangeboren eig®schap van elke vrouw, welke door God zelf in haar gelogd is. Wie houdt niet van- een smaakvol gekleede dame, een verzorgd uiterlijk, een goed-zittend kapsel? Al hangt het geluk van e® gezin af van de inner lijke waarde der vouw, toch mogen we niet vergeten das deze uiterlijke factor ook van belang is het er- goed-uitzi®, kan veel bijdragen tot fcheppen van een gezellige, rustige sfeer in huis. Daarom kan het soms nuttig en noodig zijn dat de vrouw de krast te hulp roept om er «beter uit te zien». Maar dan dient er zorgvul dig over gewaakt te worden dat, het een HULP blijft, een onopvallend bij werken, zóó dat geen mensch het kunstmatige bemerken kan, want kunstmatigheid schaadt en ontneemt alle voornaamheid. Aldus opgevat wordt het werkelijk een KUNST, want kleur en gebruik dienen nauwkeurig aangepast te wor den... dat kranen nog weinig vrou- w®. Hiermede is meteen gezegd dat voor jonge meisjes het aan-w®den van rouge of lippenstift steeds uit den booze is. Hun stralende jeugd immers, hun sprankelende levens lust kan alle hulpmissen. Zij zijn 't bekoorlijkst, wanneer ze zich toonen zooals ze zijn, eenvoudig en natuurlijk. VOOR UW vraagt inlichtingen aan de IEPER V.d.Peereboompl. 7-9. POPERINGE Ieperstraat 5 Veurnestr. 49 De eenige firma vol ledig op hoogte en die U steeds spe cialisten ter plaats stuurt voor ALLE werk. 3246 VOOR DE LANDBOUWERS steeds in voorraad: AUTOMATISCHE DRINKBAKKEN. VRAAGT INLICHTINGEN. (328) HET HOF DER DRIE KONIN GEN (1). Een boek dat opgang maakt in ons land en volk in Hol land. BOSCHVOGEL steeg en bereikt thans den belvedère. Zijn deknaam verbergt zijn ei-gen naam: Frans Ra mon, maar niet zijn talent. Hij is regent, Bruggeling van ge boorte en woont te Aartri j-ke. Hier hebben wij een epos uat den geuzentijd in de streek van Torhout. De groote geromanceerde geschie denis. is ook la petite histoire We herleven besmette en beroerde tijdenbewegen levens van getor menteerde zielen, heldhaftige- figuren en gemosne lieden. De familie Keste- ioct heeft vier romans van haai en liefde. Eu-st het boek lezen in één trek, en dan hernemen, herkauwen. Maar eer ik het vergeet, een w-oexrd aan d® uitgever Joris Lannoo, dien ik gekend heb als student te Tieit. Ik durf hem ook de grootste uit gever der provincie noemen als ik de lijst zijner uiogav® overloop Rodenibaoh, Vanhee, Vexriest, St-ijn Strouvels, Ward® Oom, Martens, J. KEBBBHBBIEaaBBIBKISBQBCHBiai E i n g m de ••- ra Rijselstraat 25 - IEPER. BETER en GOEDKOOPERjj (341) I HBBBflBBBHflBBBflBBflBBflflrf op de tribune achtergebleven. Ramberg ontdekte de vlucht van Viktor, hij zag hem op ecnigen af stand naast een elegant gekleede, móóie jonge vrouw opduik® aan wie men gemakkelijk kon zien, dat zij bij «en varic-»é behoorde. Dit altera- rijn met Eva bedwelmde hem. Hij wilde het niet ongebruikt voorbij la ten gaan. Met e® diep® zucht keek hij haar aan. Morgen zijn -de mooie dagen voor bij. freule. Zij keek glimlaehrad naar hem op. Waren -hst zullec mooie dagen ook voor u, baron?» Hij keek haar met e® warm® blik aan. Dat weet u tocli, freule, dat be hoef ik u niet te zeggen.» Haar- gezicht trilde even» U blijft toch hier, waar altijd mooie dagen zijn. Ik moet alleen weg. Hij haalde diep adem. Als de zon niet meer schijnt is het ook liier niet meer mooi. Achter mij liggen onvergetelijke feestdagen, in uw gezelschap doorgebracht voor mij ligt het alledaagsche leven met ergernis en zorg®. Zij bloosde. Onderzoekend keek zij hem met lieve, warme uitdrukking in de oog® aan. Heeft u zooveel ergernis en zor gen? Hij keek haar glimlachend aan. Daarover wil ik u liever niet spre ken. Zulk e®n zonnig schepseltje als u mag in 't gehesl niets wet® van Leroy, Boschvogel, P. Boon, Vanh-e- meldonck, Gezeffe, Driaey, A. V.d.- Velde, ook e® rijke keus van geeste lijke lezing: Ruusbrock, Jongen, Hup- perts, Reypcns, enz. De strenge Censor Pr ter Janssen geeft in Strevenlucht aan zijn ■bewondering voor dit boek. Hij spreekt van: groot boek, imponeerde créa tie... bslijidcn-is van geloof, trouw aan godsdienst en volk, vondst, genade voor dsn dieperen kunstenaar, d:n heldhaftig® mensch, den begaafd® kunstenaar... met hoog ideaal. Zoo stelten wij dit boek jawel op een Europeesch peil. Hij spreekt als Vermi;yi-en in den tijd. ■Menig, schri jver van historische ro mans is een ziener van 't verled® en profeet der verdwazing. Bosch vogel ik noem hem eerst) Vanhemeldonck en Jan Verbeke in hun drie historische romans van 1946 geven ons boeken zooals er nioó elk jaar in West-Vlaander® verschijnen. Van de drie historische romans, spant Boschvogcl dc kroon. De drie romans zijn onder de bezetting en haren indruk geschreven m han del® over den tijd van vreemde bebeerschers: Franschen, Spanjol®, Oostenrijkers tijd van moorden en branden, tegenstand, hongersnood, pest, dras eetwaren, verklikking, en al d® nasleep van vreemde over- heersching. Maar de massa blijft altijd trouw aan God en land in den tijd" waar door de geuzen de mis strenger ver boden wordt dam een moord. A. B. Openstaande Plaats. Lagere Gemeente Knechten school openstaanbetrekking® van: Een SCHOOLHOOFD, een ONDERWIJ ZER en gebeurlijk een tweede Onder wijzer. Schriftelijke aanvraag, met de ver- eisohite (bijiteig®, aanrotcckrad aan d® Hr Burgemeester te z:nden. Deze moeten tem laatste op 8 Septem ber 1946 in zijn ibezit zijn. De Burgemeester, (595) A. Depuydt. IBBSBBaBBIBBHBIBSBBBBDBBBB GEMEENTE 1IOOG STADE Dl plaats van GEMEENTESECRE TARIS alhier is te begeven. Gewone wettelijke voorwaarden ra volledige toe-passing van de vroegere wettelijke voorkeurrechten en van het zedelijk prioriteitsrecht. De eigenhandig geschreven aanvra- ■g® moeten onder aangeteekraden omslag bij den Heer Burgemeester toekomen ten laatste op 9 Septem ber 1946. Voor verdere Inlichtingen zich wen- d® op hot Gemeentesekrctariaat al hier. De Gemeen besekr., De Burgemeester, M. Sptlliaert. (508) C. Duron- IflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBB GEMEENTE GIJVERINKHOVE Openstaande Plaats. De plaats van GEMEENTESECRE TARIS ten vasten titel Is te begeven. Toepassing der voorkeurrechten. Voor alle inlichtingen en voorwaar den dienen de -belanghebbenden rich te wenden tot het College van Burge meester en Schepenen. Aanvragen in te dienen per aangc- teekend schrijv® uiterlijk o-p 2 Sep tember 1948. Dc Secretaris dd., De Burgemeester, Candaele G. (485) Decorte. E- IflBCSBBBHBHBBOIBBBBBaBBBBa GEMEENTE 1VATOU TE BEGEVEN BETREKKINGEN. 1. - Vaste Onderwijzer aan de Ge meentelijke Jongensschool. Voorwaarden 1. - Belg zijn, van goed gedrag, ze den en burgertrouw. 2. - Minstens 21 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn. 3. - Voldaan hebben ara de mili tie-verplichtingen. 4. - De burgerlijke en politieke rech- t® genieten. ■5. - Vrij rijn van ziekten en li chaamsgebrek®. 6. Ver-bod hand-el te drijven, zelfs door tusschenpersonen. 7. - Eensluidend verklaard afschrift van het diploma van onderwijzer voorleggen. 8. - De gemeente bewonen één maand na de benoeming. COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAN» TE WATOU Do plaats van SECRETARIS ter Commissi- is te begeven. Voorwaarden: 1. - Belg zij-n, van goed gedrag, k» den en burgertrouw. 2. - Minstens 21 en hoogstens S0 jaar oud zijn (35 voor de voorkeur, recht heb beelden 3. - De noodig-e bekwaamheid be zitten. De aan-vragenmet de bewijsstuk ken, moe-ten per aange-teckend schrij ven gericht worden tot den Vocwzj- ter der Oommissie, uiterlijk op 5 Sep. tember 1946. Namens de Commissie: De Voorzitter. (496) G. BKUTSAERT. IBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBB GEMEENTE DIKKEBUSCH Benoeming van Onderwijzer©», Het Graieentebasfcuur maakt h.t-r- m-de bekend dat de betrekkiiif vaai ONDERWIJZERES te b geven j* on der volgende voorwaarden: 1. - Belg zijn, van goed gedrag, ze den en burgertrouw 2. - Minstens 25 jaar oud zijn; 3. - De burgerlijke en politieke rechten genieten; 4. - Vrij zijn va» riekten en li chaamsgebreken; 5. - Verbod handel drijven, z* rts door tusschenpersonisn; 6. - Eensluidend vertelaard afseh: .ft an diploma van onderwijzeres voor leggen; 7. - De geroewite bewonen maand na de braioenraig 8. - Eensluidend verklaard afschrift van diploma van onderwijzeres in de huishoudkunde voorleggen. De aanvragen same» met de noo- c'.ige bewijsstukken, moeten, bij aan- geteekend schrijven mgedi-nd wor den bij het Gemeentebestuur vóór September 1946. Nadere inlichting® kunnen V Me r men word® op hst Ot'rocenh.-ecrt- tariaat. De Secretaris, De Burg:mtest.-r, M. I^euwerck (516 O. Gesquière. Ministerie van Wederopbouw GESINÏSTREEKDEN COOPERATIVE VEL'R.YE De plaats van WEStKTOEZIENEH. bij den Wederopbouw toJ binn-n r.f- zienbaren tijd. te bagevm zijn bij eten Gesinistreend® Oooperatief, 2 Oos-t- straat, Ve-uroe. Canidldatuir® kuuui® van nu s.J ingezonden worden. <524) VLAAMSCHE ARBEIDER UIT RUSSISCHE ZONE TERUGGEKEERD Na drie jaran afwezigheid it «ie 2. - Tijdelijke Dienstleider Toor den arbeider Edward Hey>brouek nvt Gent, thans uit de Rtmsische zor« teruggekeerd. In 1943 werd hij ccr«r cle Duitschers opgroiacht on overge bracht naar Pelen. Bona Polen óoh r Bevoorradingsdienst. Voorwaard-®: 1. - Belg zijn, van goed gedrag den en burgertrouw. 2. - Minstens 21 jaar en hoogstens Russen h- 4oor c-:<n 35 jaar oud zijn, verhoogd met 5 jaar swangen gehouo® te An kamt voor de voorkeurrechthebbenden. - !kon VAX rack i..j ongeschikt werd verklaard voor c.eii ar-beid. Naar zijn varfclajtvaseit bevinden zich neg talrijke Belg® art d» Rus sische zone aan wie het niet toege laten wordt naar Tvuls. terug to gaan.- omdat zs neg kunn® werken. (Toep. d-er wetten van 3-8-19 en 21-7-'24, uitgebreid in den gerst v. d, Minist. Omzendbrief dd. l-5-'46.) 3. - Voldaan hebben aan de mili- tieverplichtingen. 4. - Houd® zijn van een diploma van lager-middelbaar onderwijs. 5. - Wettelijke aanvangswedde verboog ingan. De aanvragen en bewijsstukken moeten per aange teekend schrijven gestuurd worden aan het Gemeente bestuur, vóór 5 September e.k. Namens den Raad: De Secretaris dd., De Burgemeester, M. Demol. (497) G. Dejonghe. m Volderstraat 9, GENT. (318) FRANSCHE LESSEN CONGOLEESCHE LESSEN PER BRIEF. CANTHERSCIIOOL, Besmélaan 89, BRUSSEL. <453) DE CONSTELLATIONS MOGEN WEER YLIEGEM Daar gevaarlijkconstructiep: brckc-n werd® vastgcat-'.d aan r> Amicrikaansche t.T(u>sport,vlieg;uig i Constellations werd voor deze toe stellen. enkele weke» gelod-cn verbod opgelegd die n-og te gebruiken. Na wijzigingen aan, lm» construcri-e ;s dit verbod thans, opgaheven. EEN AMERIKAANSCKE DIVISIE PER VLIEGTUIG NAAR EUROPA Op de Azure» word® binnenkort 500 zware Amarikaancv-h-e vliegtoe stellen verwacht. eem gansche <i:- visie van uit Amerika noar Europa zullen overbrengen-. Het vervoer w.n déze divisie zou w» -18 urtrr kunn® ge- schieden. (1) Door BOSCHVOGEL - Lannoo, Tieit - 1916 - 515 bl. - rijk geïilus- treard, pracbiig uitgegeven - ingen. 130 fr., geb. 165 fr. - Van denzelfden schrijver, aldaar: Ons Schoon We-st- Viaander®, Drie Santen, Als lek can, Willem Van Loo, Rc-b. de Fries, P. Benoit, Van Dyck, J. Lsroy, Zend- stuivers. Zoekt g'iets t'livcn of te kooien: Zoekt g'n meid, n p,aats ot wat Wacht niet langer, ,a tar nlaals nog heden 'n Kleine «ZOEKJi.» in ons blad! IBBBBBBSB£zü&—DLdBBBBBBBBBB de schaduw»van het leven.» Zij zachte ia: «Ja, ik weet, ca.., co',zettend ver wend ben ik v. .1 Ik altijd in de zon leefde. Maar ik w.lde, dat alle menschen dat noen cok u.» «Wie het niet gewoon is, kan het velo zonlicht in hst geheel niet ver dragen. Maar zoo niu en dan eenige zonnige dagen dat is heerlijk. En zulke zoninaga dag® liggen nu achter mij. Het zou mij nog veel treuriger maken, dat zij nu voorbij rijn, als Ik niet de hoop had, dat mij weer eenige zonnige dagen wachten met de manoeuvres. Schalks keek rij naar hem op. Verheugt u u zoo op de manoeu vres? Ik dacht dat liet de minst pret tige dagen voor de heerem officieren waren. Niet als de manoeuvres aan dra Rijn plaats vinden. Houdt u zooveel van den Rijn? Ik ken den Rijn in 't geheel niet. Maar toch houd ik van hein. Omdat u e® Duitscher bent. «Neen omdat u c®n Rlj-nland- sche bant,zei hij vermotel. Nu schoot het blood haar naar het ge-laat. Zij haalde diep adem en keek, om -haar verlegenheid te verbergen, zoekend rond. «Waar is mijn broer <toch geble ven? Ramberg wendde rijn oog® niet vao haar gelaat. «Ik ben zeer ongelukkig, freule.» Lij keek hem verschrikt aam Doet uw aankoop® in het oud bekend Huw va» vertrouwen gesticht in 1880 BOTERSTRAAT 24, IEPER Daar alleen vindt gij dc grootste keus: Jachtgeweren. mUe soort Carabienen, Mignonnen, automatic ke, enz..., in alle caliber. Insgelijks alle bekende merken jaohtpatronen, der Nationale Fabriek Herstal: Mulierite, Leg-ia» Eley, enz., waarvan vernoemde, de eenige Ver tegenwoordiger en Depothouder ia. DIT ALLES MET GROOTEN AFSLA-O. Opgepast voor namaaksels met alle soorten buskruit aangevuld!! Die zijn zeer gevaarlijk voor het geweer. ALLE HERSTELLINGEN WORDEN AAN VAARD EN SPOEDIG UITGEVOERD. In zelfde Huis, verkoop, van Uurwerken, Juweel®, Drillen. Barometers, enz... aan de voordeeligste prijzen.. (338) Waarom? Om-dat u 'boos bent om mijn ver metelheid. j, Zij schudde levendig het Jioofd. O neen ik ben heel stellig niet •boos. Waarom zou ik 't zijn? Ik verheug mij immers dat u van den Rijn houdt. Nu greep hij haar hand ra drukte die aam zijn lippen. «Dank, oprechten dank! V W Freda von Waldau had vol onge duld op antwoord gewacht van de- directie der Kronuufabrieken. Einde-lijk kwam een brief, em di recteur von Strehl® deelde- haar zelfs mee, dat onder al die ingekom® aan biedingen dia van haar de beste scheen en de aanbeveling vam graai Bohanau den doorslag had gegeven voor de beslissing. Hij vroeg of rij bereid in staat was reeds den zestienden Augustus in betrekking te komen, daar men haar diensten drin gend noodig had. Er volgde een opsomming van alle rechten ra plichten, die er earn deze betrekking verbonden waxen, en het verzoek te willen mededeel® of rij onder deze voorwaarden beredd was de aanstelling aan te nemen. Freda voelde zich a:er gelukkig. Uit alles bleek, dat haar hier een on verwachte, goede betrekking werd gebod® Het salaris was naeur ver houding hoog, een waarop rij niet had durven hop®. En alle voorwaar- den waren gemakkelijk voor hear te vervullen. In den geheel-® brief werd dor» naam van d® chef dor fabruken geen enkele maal genoemd, en zoo had Freda in 't, geheel gem vermoe den van hetgeen haar te wachten stond. Zij hoorde uit het schrijven o-ok nog, dat rij, als zij wilds-, bij r'.c- echtgenoote van e® bejaards be ambte zou kunnein iarwonati en cisar cok, indiein zs wilde,, geheel cp pen sioen kon rijm. Haar voorgangs er had daar ook gewoómid ra was er «.er tevred® geweest. De kam©rs waren nog vrij. Dat zij rist aan raste bureau-unn gebonden was, maar steeds beschik baar moest zijm voor don chef, indien hij haar noodig had, en dat. rij ïmcirt- al moest werk® In- die privé woning van den chef, was ook in den brief vermeld. Zij zou op sommige tijden buitengewoon voel te doem hebben en kon dan niet veel op vrije ui® k ke nen, maar op andere tijd® had zij dan ook weer gelegenheid tot rusten. ZIJ begaf zich dan- dadelijk naar graaf Hohenau om mot, hom la spe ken en hem be verzoeken het zoo in te richten, dat hij haar diensten na d® vijftieiiidm Augustus ni-et. zueer noodig zou hebben Graaf Hohenau wemsdhus «mar ge luk. ('t Vervo'irt») taaiflaHBE&aBsaQEiEsnQBSESiM Drukkerij Sanson Gebroeders a Verantwoordelijke Uitgever jan Saiwasi» Valkstraat 20. Popcrlnge,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8