Wat Heester zoo a! zei! De regeling der Oorlogsschade Wereldvrede door Wereldregeering I. ixc. Hgr Demets tot Bisschop gewijd te Brussel Z. H. de PAUS De GOUWDAG van den BJ.B. te Kortrijk E,n geslaagd Feest Hoe brengen uw kinders hun vacantie door KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN SPREEKT O Handelsdrukwerk Stipte bediening - itetts siwer. ii BVITENLANDSCH OVERZICHT Westvlaanderen telt een Nieuwe Missiebisschop DEGRELLE UIT SPANJE ONTSNAPT VREESELIJKE WANHOOPSDAAD TE STADEN WONDERBARE GENEZING TE LOURDES rIpIIptl dip i>oor nphppl dp inprp^d meteen dcit het oogenblik nil'X. nfldPn wonroy ze diezelfde Sovjet-Unie HET REGEERINGSONTWERP OPVOEDING, HEILIGE WET! ^fWWUWnAAMfVWAllMiVUWWWt! BESTUUR EN REDACTIE: Sansen Gebroeders Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon 'J. Postcheeli 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Eelgie (tot Nieuwjaar) 34,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1946. PRIJS PER N': 2 FRANK 1' JAAR. Nr 13. HET VOOR AL UW Wendt U tot de Drukkerij SANSEN Gebr. Gasthuisfltraat 19 POPERINGE ELF JAAR GELEDEN VER ONGELUKTE KONINGIN ASTRID TE KUSSNACHT Meester klopte zijn pijp uit, stond recht... om weg! Nog ééntje Meester?... Ge vertel de t nog niet hoe 't morgen zal gaan op school. Ja, hoe zou 't gaan? t Wondt tijd dat Ik er het bijltje bij neerleg en vroeger was de school mijn leven. Zwijg er mij van Pé, maar moest ik te Brussel iets te zeggen hebben, cf moest l.k voor een maand minis ter zijn van onderwijs... Zou het veranderen Meester? Kijk z:lf Pé, wat er op al de gemeenten nu gebeurt en zeg mij dan ne keer of da t gezond is. Ik weet het wel, 't nieuw schooljaar begint Maandag en zeg nu nog war aan de ouders, maar als gij er over spreekt met Paschen, dan is het reeds te laat... Schrijf er nu over Pé, dan kunnen do ouders van in 't begin van het jaar nadenken en kunnen er anderen h'un eigen ondervinding aan de mijne wrijven. We zullen misschien een klas mosten afschaffen bij gebrek, aan leerlingen. Ja, 'k we te 't, in vele gemeenten is het aantal kinders vreesclijk geslonken, maar daar ligt bij ons de oorzaak van de ziekte niet. Zie ligt elders; Waarom de kin deren van den buitsn nu alle naar stad naar school loopsn, dat kan ik in mijn onderwijzerskop niet krijgen. Over ccnige jaren, nog eisohten de menschen scholen op hunwijk, omdat de school een uur of een halve uur ver leg en nu reizen ze uren ver om elders naar school te gaan. 't Gaat er lijk met de mode Meester, vandage 't contrarie van gister, van 't een uiteinde naar het andere. Mods is zottigheid Pé, dat weet iedereen, maar onderwijs is geen zot tigheid. Meester pafte een paar keeren aan zijih pijp, ven klare nijdigheid: Pé. zri hij, 't loop) verkeerd, heclemaal verkeerd. Over eenige ja ren was het groote slagwoord: "Stu die van het Milieu 't Was wel wat overdreven, maar er stak veel goeds cn veel waarheid in. Schooljongens moeten in hun mid den zijn. Ik heb het natuurlijk over de lagere school... Want dat midden is de kom waarin ge h:el de opvoe ding van de jongens klaar maakt. De oudei's meenen dat het onder wijs in stad beter is dan te lande. Gelooft ge daar iets van? Overal wordt hetzelfde programma gevolgd en uitgewerkt. Dat is een! Zijn. de meesters tc lande dommer dan de heeren uit de scholen in stad? Ze hebben dezelfde studies gedaan en. ze hadden in den tijd evenveel moeite om een plaats te krijgen. Al vind ik het spijtig dat jongens uit stad onderwijzer worden te lande, wanneer zij niets kennen van het leven te larde. Kijk rond u Pé. Wat weten de jongens die van hier naar stad loo- pen, van d; gewoonten en gebruiken van stad? Niemendal. Ze reizen met t;en tram af en keeren met den tram weer. 's Avonds alleen zijn ze bij hun weerga, maar ge weet het zoo i goed. als ik, dc school heeft een j kloof gemaakt, de jongens die hier naar schooi komen, houden van die stadsratten niet en omgekeerd... ze zijn vreemden voor malkander, zoo ze geen vijanden worden, die mekaar pesten, Ik zou nu nog kunnen cr op wijzen dat schooljongens maar weinig goeds toeren op den tram dat de ouders misschien deugd zouden heb ben, moesten ze eens, omgezien op den tram zitten, waar hun kerels meé naar huis komen. 't Is zoo, Meester, ik hoore dik wijls klagen over de manieren van die tram jongens. Het kan niet anders Pé, ze mee nen dat ze daar sdbeutevrij zijn en gelooven zelfs dat ze heeiê jannen zijn; cn dwazeriks zijn er dan nog die dat fcwajomgensbedrijf gees:ig vinden, het aanmoedigen of de jon gens nog dwazer of... slecht maken. Maar... we blijven bij de school Pé, als ik iets moet uitleggen aan de jongens, dan zoek ik mijn voorbeel den uit het midden waar de kinders uit den buiten in leven, bij vogels en dieren en planten, uit het heeto laiwl- sche bedrijf waar de kinders meé vergroeid zijn. Zij kennen de vogels en de kevers, planten cn kruid dik wijls boter dan Ikzelf. De Meester in stad doet lijk ik, hij haalt zijn voor beelden uit het stadsmilieu, wat we ten zijn jongens van vogels en plan ten? Niemendal. Maar onze kinders zijn niet vertrouwd met het stads leven en begrijpen niets of maar een doel van wat hun meester uiteenzet-. Koe zouden ze dan in stad beter toe ren dan hier? 't Is nog niet alles Pé. In de hoogste studiejaren zouden de jongens moeten toeren het land bouwbedrijf kennen. Ze frullen wel geen hoeve pachten, maar ze moeten toch loeren wat ze met hun loch- tin? zulten doen. Ik zal nog' maar zeggen: Waarom zijn de boeren zon der volk? Omdat de boer min be taalt? Of is hit om-da: het boeren werkvolk alleen verstand heeft van het grof werk en van bemesting, van voedering der dieren en van grond- gesteldheid niemendal kent? Nu is... boeredomestiek zijn een uitkomst als men niet weet waar naartoe; waar om is dat geen stiel, die zoo goed zou betaald zijn als een andere? Maar nu werkt men de vlucht naar de stad- en de ontvolking van den buiten in de hand... en dat is ver keerd Pé, totaal verkeerd! Ik zou daar nog' veel kunnen over zeggen, zei Meester, maar uw artikel zou een... -boek worden. Meest ik ieis te zeggen hebben, 't zou anders gaan! Maandag zal Meester weer in klas staan... een wijze ervaren Meester, die zijn jong-ens en hun... ouders kent. Ik wensehte dat veel ouders van te lande overwegen zouden wat die wijze ervaren Meester zooal zei PE VLAEMYNCK. Donderdag 29 Augustus jl. was het juist elf jaar geleden dat onze zoo geliefde Koningin Astrid verongeluk te te Kussnacht-, aan de boorden van een Zwitsersch, meer. Elf jaren zijn. reeds voorbij, doch de menschen hebben haar niet ver- geien. Van uit den hemel ziet zij welüoht glimlachend op hen neer. En wij, van onzen kant vergeten wij niet een vurig gebedje voor Haar te zeggen. Voor Haar... en ook voor ons lan- deken, voor den Koning en voor de Prinsjes, die Haar alle zoo nauw aan het hart lagen. kei volk meer voor oorlog moe ten bevreesd zijn. Zooals er thans in de verschil lende landen verschillende poli tieke partijen zijn, zoo zou dit ook in het wereldparlement het geval zijn. Er zou nog gestreden worden voor een bepaalde poli tiek, maar gevaar van buiten uit zou er niet meer bestaan. Alleen nog inwendige revoluties zouden kunnen plaats grijpen, maar dat WAAR LEIDT DIT ONS HEEN? We hebben het hier reeds ge-1 schreven dat de Conferentie van< Parijs en al de andere interna tionale conferenties die sedert het einde van den tweeden wereld oorlog bij elkaar gekomen zijn, eigenlijk weinig weg hebben van een vredesconferentie. In den grond gebeurt er niets anders tusschen de groote mo gendheden dan een zoeken naar de middelen om voor zich zelf de grootst mogelijke veiligheid te be reiken. Die veiligheid neemt dan de vormen aan van grenzen, steunpunten, politieke-, militaire en handelsovereenkomsten. Hoe zeer en hoe lang bepaalde lan den ook samen hebben gevoch ten, steeds staan ze, na de over winning op den gezamenlijken vijand, wantrouwig tegenover el kaar, want de bewapening van de eene is altijd een gevaar voor de andere. Dit is een wet die altijd geldt. Zoo ontstond er na den eersten wereldoorlog een hevige span ning tusschen Engeland en Frank rijk. Zoo kennen we nu den pa pieren- en woordenoorlog tus schen Rusland en de Angel-Sak- sers. De veiligheid van Rusland eisclit een statencomplex rond zich dat de Sovjet-Unie niet al leen geen kwaad hart zou toe dragen, maar positief goed gezind zou zijn. Zoo ook in het nabije en het verre Oosten, zoo>r in het hooge Noorden. Maar die veiligheidszone die Rusland noodzakelijk acht, aan zien de Angel-Saksers als een ge vaar, vooral wanneer er een sta len gordijn rondom gespannen wordt, zoodat niemand er nog binnen kan en zelfs niet meer weet wat er omgaat. Daarmee trouwens is de grens van Sovjet-1 O.V.V. wil een internationaal le Rusland zooveel honderden kilo- ger oprichten, maar heeft geen meter dichter bij de hunne ge- internationale wet. Waar kan dat komen, en het is niet goed dat naar toe gaan? twee sterke kerels die mekaar die altijd beweerd hebben dat de oorlog een uitvinding teas van het kapitalisme, en dat de arbeiders zich hiertegen moesten vereeni gen, zij zijn nu plots nationalis ten geworden, die erg gesteld zijn op de souvereiniteit en de onaf hankelijkheid van de staten. Dit bleek op elke internationale vergadering, waar ze altijd met hun veto gereedstonden om elke ernstige regeling te dwarsboomen, i gevaar zou zeer klein zijn, zooals'en werd vooral klaar bij de dis-' de ondervinding in de beschaafde cussies omtrent het atoomvruag- landen getuigt. STALIN WIL ER NIET VAN HOOREN Dat de gedachte, hierboven vooruitgezet, juist is, zal wel geen enkel mensch met gezond ver stand willen betwijfelen. "Wie dan ook den huidigen in ternationalen toestand bekijkt, moet twee bedenkingen maken: 1) Zooals het nu gaat, zijn we op de slechte baan. 2) Aan de bereidwilligheid om die wereldregeering in te richten, kan het rechtzinnig verlangen naar den vrede gemeten worden. VlU ZIJN OP SLECHTEN WEG Inderdaadde Organisatie der Vereenigde Volkeren is geen haar beter dan de vroegere Volken bond. De Volkenbond was im mers een organisme dat min of meer een wereldparlement wilde zijn, maar het was slecht geor ganiseerd (de kleinen hadden er evenveel te zeggen als de groo- ten), één der voornaamste lan den (Noord-Amerika) bleef er buiten en tenslotte beschikte dit parlement over geen politiemacht om zijn beslissingen te doen uit voeren en eerbiedigen. En nu is het juist andersom. Nu hebben de grooten alles te zeggen en de kleinen niets en de Hij bidt opdat haat en egoïsme onder de naties zouden verdwijnen Z. H. de Paus heeft Zaterdagavond ow r cbe radio een korte toespraak ge houden. Hij zegde dat hij heeft gebe den opdat een einde zou'komen aan den halt en het' egoïsme, dit onder cto naties heerschen en die reeds de oorzaak zijn gewo t van zooveel el lende. onheil en rouw, evenals voor de vestiging van een vcorspcedigen ca cluuTzamen vrede De Paus heeft ctoze toespraak in het Vatikaan gehouden, alvorens overgegaan werd tot de verlichting van 1* t kruis, dat op den Amiatcberg werd opgericht. Plus XII verklaarde nog o.m.: Nr zooveel lijden hoopt het Itallaansche volk. den vrede te vinden. Wij vra gen het tot rust gekomen Italië, zi n zending opnieuw op te nemen be zield met den- wil en het besluit in het raam van een broederlijke eenheid en een onwrikbaar geloof. De verlichte geest en de oirderwfjs- iririchtirigem van hot land hebben reeds zooveel gedaan om aan de we reld tie overtuiging van een groot heid tc verschaffen, die liet materia lisme en da brutale kracht heeft over wonnen Moeder van 5 kindertjes brengt zich om het leven. zich te Steden een uiterst pijnlijk Donderdagmorgen, 22 dezer, deed drama voor. Vrouw P. Colacrt werd er 's morgens dood aangetroffen met oversneden keel. D3 wanhopige, die gewis in een vlaag van waanzin moet gehandeld hebben, is moeder van vijf minderjarige kinderen. Daar in het huishouden van P. Colacrt de beste verstandhouding heerschte, tast men in het duister nopens de drijf veer van dit pijnlijk en tragisch ge beuren. Op weg- naar Buenos-Aires? Op 8 Mei 1945 landde Degrelle in Spanje, cp het strand van San Se bastian. Hij kwam per vliegtuig van uit Dui'tschland gevlucht. Bij de lan ding werd hij aan een arm en een been gekwetst en werd in een hospi taal geïnterneerd. Sedertdien richtte de Belgisohe Re- gceiiiig herhaaldelijk een verzoek tot de Spaansche Regeering tot uitleve ring van Dagrelle, maar hierop werd steeid3 niet ingegaan. Ben paar weken geleden nu werd gemeld dat de Spaansche Regeering besloten had Dagrelle uit het land te drijven. Hem werd hiervoor 8 da gen tijd gegund en hij werd onder toezicht in vrijheid gelaten. Op zelfden avond dat hij in vrij heid werd gesteld zag men hem ver trekken per taxi en de vogel was gaan vliegen. In den nacht van 21 op 22 Augustus jl. zou hij Spanje hebben kunnen verlaten. Naderhand werd door de Daily Telegraphgemeld dat Dagrelle zou ingescheept zijn op het Spaanden schip Monta Ayaiadat Donder dag 22 Augustus uit Bilboa zou ver trokken zijn met bestemming van Buenas-Aires. Brusselsche bladen melden dat De- crelle een naspoort zou hebben ge kregen voor een of ander Zuid-Ame- rikaauecbcn Staat. Uit Buenos-Aives werd anderzijds vernomen dat, zoo lüj aid" 'er ann wal moest gaan, hij er onmfddellijk zou worden aange houden. Honderd en tien boerenjeugdaf- deelingen vaardigden Zondag ruim drie duizend lenen af voor West- Vlaanderens Jonge Boevendag. Kort rijk is getuige -cweest van den nieu wen zin. en de versche idealen die de de B.J.B.-rangen bezielen. Op cib stemmige speelplaat# van h-t St-Ama-ndscolkge weid de open luchtmis opgedragen, gecelebreerd door E. H. Mijngheer, bijgestaan door EE. HH. Callens en Vandeplasse allen oudleiders van den B.J.B. INTERNATIONALE DEELNEMING Wanneer de feest vergadering ge opend werd noteerdui wij de aan wezigheid van Z. E. H. Mees, alge meen pioos- oer Oostewijksehe Boe- renjeugd, twee seminaristen uit voor noemd land, J.ulï'r De Ruyrer, uit Nederland en een afvaardiging uit Polen, Verder troffen wij onder de aanwezigen aan: dhr Van Hege, al gemeen secretaris van den B.J.B.; bestendig afgevaardigde Loncke, e.a., Z.E.H. Kan. Engelen, algemeen proost, typeerde de geschiedenis en groei der beweging en drukt® op de geheime werking tijdens de oorlogsjaren die gestaald en genard uit het strijdperk is getreden. Dor Gabriëi Vandeputie, lid van oen nationaleti Jeugdraad, belichtte de taak van den jongen boer, tns cr v ooi al in bes.ua i boer, krisvelijk en Vlaamsen to zijn. E. H. Kindt, diocesaan proos. der IL A., bracht de broeder-groeten over der K.A.J., K.B.M.J. en K.S.A., terwijl Z. E. H. Deken Janckheeit:, af ge vaardigde van Mgr Lamiroy de sym pathie van den bissschop uitsprak. DE OPTOCHT Met een weinig vertraging vormde zich de stoet. Vooraan stapte de mu ziekmaatschappij, op den, voet door de ruiterij gevolgd, verder de talrijke vlaggen en in peloton ingedeelde B.J.B.-ers. Aldus belandde men in de rijschool "Gulden Spool',,, waai' men zich in slagorde opstelde voor het ruiters- feest, HET RUITEESFEEST Duizenden kijklustigen verdrongen zicir om de afsluiting toen het leest aanving. Na de gebruikelijke voorstel ling der deelnemers werd, op gebied van oprichting, onder de kundige lei ding van R. Boutte een fraai stukje teil toon gespreid. Drie-en-dertig ruiters verscnencn in de arena; ter afwisseling werden enkele leuke ont- spanningsiiummertjes ten beste ge geven. Oogstten vooral succes: Mo lenwieken, koppsispringeir, voltige en kunstrijdi.n door Jules Fransen, acrobatie met khacli, enz. Jammer dat de regen als spelbreker optrad en dit zoo schitterend begonnen rui- tersfeest tijdelijk moest worden stop gezet De jonge Amedé Fruchart uil Toerkonje Tijdens de Fransche Nationale be- cVv.'.ai't haar Lourdcs wen. Amedé fruchart uit Toerkonje op wonder bare wijze genezen. De gemeaene, zoon van een familie van 'J kindé ren is 19 jaar oud en wis vanaf zijn gcooorte doofstom. Drie jaar gele den werd liij slachtoffer van een vu.eselijk arbeidsongeval waardoor de wervelkolom gebroken werd. Sinds dien was hij lam en zijn arm lichaam bM in een plaasteren korset. Tijdens de terugreis voeidk- de jon- gsn zich geneigd om te bewegen. Een meereizend doka v werd bijgeroepen die dadelijk het korset doorsneed. De jongen sprong recht en de verbazing der n isgezellen uitte zich door een jubelend Magnificat. Pas over een jaar z. 1 dcre genezing te Lourdcs, na onderzoek, officieel kunnen er kend worden. INTERNATIONAAL S MIDDENSTANDSCONGRES C, 5 6-7-8 SEPTEMBER 1948 MIDDENSTANDERS! Manifesteert te BRUSSEL, f op Zondag 8 September, r£ te 13.30 uur. Het gaat om uw bestaan!!'! PROGRAMMA. e Te 13 uur: Vorming van de sloe,, aan cte Regent-man (Ma- t' j i douplein i*t' Te 13.30 uur: Vfrtrek van de p» stoet, langs de Congiesoolon, J* Sie-GotO'. .ezerk, C-roo.e Mar,;.. Beurs, De oen-rale lanen d er s.aci naai' liet aaincteievtepleih i (zaal /..B.C.). J# Te 14.30 uur: Grootsche Slot- r zitting in de prachtige schouw- I burgzaal vaal het A.B.C. Zu'len t' i er liet woord voeren: de aiom y tekende sprekers: Hr J. H-ouben. Senator en Algemeen Secretaris van het N.G.M.V.; Hr Chnrpen- tier, Voli:sve"-tegcnwoo(rdi"er Een kijkje tijdens de H. Mis In het «St-AmandseoIIege». Links bemerkt I men de groote foto van Koning I«opoId met dc treffende tekst «Er is I maar een man, die 't land redden kan Leopold III. Hij komt terug. 7liet betrouwen, dicht bij mekaar staan. De minste armbeweging wordt als een bedreiging be schouwd. Er volgt een hard xooord en kort daarop rollen ze vech tend over den grond. Voeg er ook nog dit bij: wan neer kleine landen in het verde digingssysteem van groote be trokken worden, dan wordt dit geheel van staten na korten tijd als één strategisch land gezien dat dan weer op zoek gaat naar verdere veiligheidszones. Zoo aan zagen de Vereenigde Staten eer tijds alleen N.-Amerika als hun veiligheidsgebied, maar thans, na hst verdrag van Chapultapec vooral, passen ze de leer van Monroe volledig toe die zei: Ame rika aan de Amerikanen. Nu vor men alle staten van Noord- en Zuid-Amerika één militair blok. En hoe ruimer het land is, hoe grooter de veiligheidszone moet zijn. Zoo zal het ook gaan met Sov jet-Rusland indien het verder den Balkan in zijn klauwen kan hou den. Nu is zijn veiligheidszone tot die landen beperkt, maar zoo dra dit tot één militair geheel zal samengesmolten zijn, zal het weer verder zoeken en meenen dat de westelijke grens van zijn veiligheid aan de Kanaalkast ligt. Dan zijn wij weer het slacht offer. Maar dan zal er weer oor log zijn, want voor de verdedi ging van Amerika hebben de Yankees Engeland noodig. en zon der West-Europa is ook Engeland zonder waarde. Waar twee veiligheidssystemen elkaar kruisen, daar is oorlog. Wanneer we nu de huidige we reld bekijken, dan moeten wij ons werkelijk met zorg afvragen of we wel nog zoo heel ver van dat oogenblik verwijderd zijn. Heele dagen wonen wij erge discussies en zelfs schietpartij en bij om zoogezegd onnoozele kwesties. Twee voorbeelden maar Trieste en Iran. Dit is een bewijs dat elk van beide groot-machten meent dat daar de grens va?i zijn veiligheidszone ligt. Wanneer zal het er op zitten? EEN LAATSTE KANS: DE WERELDREGEERING Beschouwingen als die hier voor gaan hebben den Amerikaan Emery Reeves er toe gebracht een noodkreet te slaken, en het middel aan te duiden om den derden wereldoorlog te voorko men. Hij schreef een boek Ana tomy of Peacedat in Juni 1945 verscheen (dus onmiddellijk na de overwinning op Duitsch- land!) en dat spoedig een gewel dig succes kende aan den ande ren kant van den Oceaan. In dit boek zegt Reeves dat er maar één middel bestaat om den derden oorlog te voorkomen, en het is: het stichten van den we reldstaat. Alle thans onafhanke lijk bestaande staten zouden ver- dioijnen om plaats te maken voor één staat die over geheel de we reld zou heerschen. Dat ware inderdaad de oplos sing, en komt die er niet dan i breekt binnen afzienbaren tijd de atoomoorlog los die nog duizend j keeren vreeselijker zal zijn dan al hetgeen we tot nog toe gekend hebben. Zou dit gevaar dan met den wereldstaat geioeken zijn? 1 .Natuurlijk, zegt Reeves, want kijk: noch de staat New-York, noch Californië hebben schrik van de atoombommen die in de staten Tentiesee en Washington worden gemaakt. Waarom? Om dat ze alle vier in dezelfde ge meenschap leven en aan de zelf de souvereine wetten onderwor pen zijn. Hetzelfde geldt nu bijna voor alle Amerikaansche staten omdat ze zich door de Pan-Ame- rikaansche Conventies gebonden hebben. Moesten nu alle landen van de wereld doen zooals de vroegere States, die thans de Vereenigde Staten zijn, gedaan hebben, t.t.z. één gemeenschap, één staat wor den, met één parlement, één wet en één politie, dan zou geen en- 1)1, ECHTE VREDELIEVENDE NATIES stuk. Waar de Sovjets van geen wereldparlement wilden hooren, daar probeerden de vredelievende volkeren tenminste een waarborg te vinden tegen het atoombom mengevaar. Die waarborg nu kan redelijkerwijze alleen gezocht en gevonden worden in een inter nationale controlecommissie, die erover zou toaken dat nergens atoombommen gemaakt werden. Dit is inderdaad het eenige mid del om zeker te zijn dat ze niet zullen gebruikt worden. Alle landen waren hierop ac- coord... uitgenomen Rusland en zijn satellieten. Die vonden dat dit een inbreuk was op de sou vereine rechten der staten, en dat men vrede moest nemen met een plechtige verklaring vanwege eiken staat, dat er geen atoom bommen zouden gemaakt worden. Ge ziet van hier: vertrouwen hebben in Stalin dat hij die bom metjes niet zal maken! Alsof men na Hitier nog niet genoeg had van het vertrouwen in de vrede lievendheid van een dictator! Trouwens het feit alleen dat men niet zeker is of een. ander land er maakt, moet alle landen aanzetten om er te maken-en er zooveel mogelijk te hebben. Het is dan ook meteen duidelijk wie den vrede saboteert en in gevaar brengt. Alle communisten mogen nog zoo luid roepen dat het de trusts zijn die den oorlog willen, voor iedereen met een nuchter en kijk op de zaken is het duidelijk dat er maar één oor- i logszuchtige is en het is Sovjet- Dat zijn diegenen die bereid Rusland, dat stelselmatig weigert zijn dien wereldstaat te stichten, elke wereldregeering te laten tot Welnu wanneer we nagaan hoe stand komen, waardoor het wan de verschillende landen hierop trouwen, den wedloop naar de reageeren, dan toeten we genoeg, bewapeningen en den oorlog zou- Dan weten wij wie er oorlog wil den uitgesloten zijn. en wie vrede. We moeten zoeken. dan ook niet ver Herhaaldelijk reeds hebben de •5°^" tr 0nf /-'j71 e£ Angelsaksische staatslieden er le*den, die gelooven dat de Sovjet den nadruk opgelegd dat zij voor standers waren van een wereld parlement dat de wetten zou op- c Men hr,ri zullen vervloeken, omdat ze voor rfné henzelf, hun vrouw en hun kin- der^ weer honger, dood en ellen jaren de Internationale zingt. y,rn„f,+ ^,:e+ fo „rr,cn en doet zingen, voor dit plan zou gewonnen zijn. Maar neen, zij Unie, en zij alleen, ernstig den vrede nastreeft. Wij hopen voor hen en voor de bracht, niet te vroeg zal slaan. V. WESTKRLINCK. SCHADE BENEDEN DE 5.000 FR. Er woaxtt wel 'bepaald dat de kre dieten en vergoedingen moeten aan- gewend worden om te bauwen. (.Uit genomen voor gevallen waarover de Minister zal beslissen.) De geteisterde moet bouwen in de zelfde gemeente. Dezelfde plaats waar het geteisterde gebouw stónd, is niet vereischt. Vergoedingen warden toegekend voor: 1. Onroerende goederen; 2. Meubels, JKutengerief, kieeren, en zoo voort; 3. Machines, veestapel, enz. De vergoeding voor onroerende goederen. De onroerende goederen zullen ver goed worden cp basis van de waarde SLECHTS VERGOED BIJ KLEIN INGEKOMEN IN 1946. Alle schade zal niet Ineens kannen worden hersteld. Op het Ministerie van Wederop bouw werd Zaterdag 24 Augustus jl. een persconferentie gehouden tijdens dewelke de kabinebsattanhé van Mi nister Terfve uitleg verstrekte over hei wetsontwerp dat door het Minis terie van. Wederopbouw inzake de oorlogsschade zal worden neergelegd op de Kanier. De uitleg werd alleen in de Fran sche taal verstrekt zoodat de Vlaam- sohe journalisten maar mossten zien ook Fransch te verstaan. Aldus wor den van hcogerhand weeral de Vla mingen behandeld. Om nu tct de oorlogsschade terug I van 1939, vermenigvuldigd met een te keeren deelde de Hrer Kahinets-coëfficiënt die later zal vastgesteld attaché eerst mede dat drie kwestiesworden en die veranderlijk zal zijn ter dezer zake een groote rol spelen,voor iedereen. namelijk de geldmiddelen, de werk-Zij die niet getakseerd warden krachten en het materiaal. voor een inkomen boven de aestig Inzake financies zal wettelijk maat- i duiEJind frank zullen. Integraal ver- regelen worden getroffen. Bij wets-goed worden op basis van de huidige besluit zullen bouwvergunningen kun- i waarde. Dit geldt ook voor kleine nen verleend en teruggenomen war- maatschappijen die geen grooter ka den en voorrang zal verleend worden1 pitas.1 hebben dan één rnillioen. aan de meestdrin®£nde heropbouw- Stichting van een Natlonalen Dienst van den Wederopbouw en van dc Vloot. werken. Inzake materiaal zal de Minister zekere artikels mogen laten maken en die dan ter beschikking stellen van de ge teisterden. Uit Rusland worden 60.000 m3 hout bestemd voor den wederopbouw. Alle schade zal ook niet ineens kunnen hersteld weiden. Daarom zullen de gerinisteerden in verschil lende categoriën werden ingedeeld. Na dien uitleg werd de tekst van het wetsontwerp medegedeeld. Hier uit vermelden wij o.m. heit volgende: WIE HEEFT RECHT OP SCHADEVERGOEDING? Da Belgen en die vreemdelingen die gesinistreerd zijn omdat zij te gen den vijand gevochten hebben. Dit is ook zco voor maatschappijen die samengesteld werden onder de Belgische wztten en waarvan de meerderheid Belgisch kapitaal is. Voor schade geleden door Belgen in den vreemde alsmede voor de vreemdelingen die niet voor Belgie gevochten hebben zal een andere re geling nagestreefd worden. Wie is er uitgesloten voor herstel van Oorlogsschade? Alle personen die het voorwerp van een veroordeeling uitgemaakt hebben, zij die van de Belgische na tionaliteit vervallen verklaard wer den, en de schuldigen die op de lijs ten van de auditeurs voorkomen. Ook de naastbestaanden kunnen van de oorlogsschade niet genieten, tenzij hum. gedrag onberispelijk was, tijdens de bezetting. Een maatschap pij die profijt getrokken heeft uit collaboratie kan eveneens niet genie ten van de oorlogsschade. In twijfelachtige gevallen zal het toekennen van oorlogsschade in be raad gehouden worden totdat een tribunaal uitspraak heeft, gedaan. De tusschcnkomst van den Staat in de vergoedingen. Er wordt esn schadevergoeding ge geven,. De kredieten voor het herslei worden door den Staat gedekt. Er zal geen schade vwrgoed worden die dï 5.000 fr. niet overtreft. Deze 'beperking is echter niet van kracht voor hen die aanvullende personeeie belasting betalen onder de 30.WX) fr., vsameandert! met 1/10 voor elk kind ten. Jaste., De gebooiwen zullen in hun primi tieven staat hersteld worden. Daar om wordt er een Nationale Dienst van den Wederopbouw opgericht, die de coöperatieven en andere organis men zal onder zijn bevoegd héld heb ben. De Dienst zal zelf voorstellen, tegen den vastgestelden prijs, te hor- bouwen. Vergoeding voor roerende goederen. De vergoeding op de meubels ge beurt cp mobüiere eenheid. Dat wil zKggen dat eem slaapkamer verge/,d wordt ap een vaste basis, gelijk welke meubels er versheid werden. Hetzelf de voor een eetkamer, en zoo voort. Voor de kleeren zullen er bons en geld gegeven, warden. Wat machines en verstapel be treft, die worden vergood op waarde van 31 Augustus 1939. Vóór kleine handelaars en boeren die niet ge takseerd worden boven de 40.000 fr. wordt die waarde verdubbeld. De schepen en booten worden ver goed zooals de schade aan de onroe rende goederen. Een Nationale Dienst van de Vloot zal. zoo de geteister- den het verlangen, zélf de schepen herbouwen. Afhoudingen, Er warden ook afhoudingen gedaan. Oude huizon die in 1939 niet meer waard waren dan 80.000 fr. worden herbouwd. Voor de andere wordt een afhouding gedaan vo-lgens een coëf ficiënt dat nog vast te stellen is. De buitengewone winsten van geteister- óeni (waarop nog geen belasting werd gelegd) komen ook in aanmerking om afgetrokken te warden van do oor logsschade. Hetzelfde geldt voor alles wat hier boven wend aangehaald:, voor hen die reeds herbouwd hebben. De opgeëischte voorwerpen. In artikel 19 wordt gewag gemaakt van de opeischingen door de Dui-t- schers gedaan,. Indien de belangheb bende het geld van het opgeëischte voorwerp ontvangen heeft kan. hij geen aanspraak «weer maken op schadevergoeding. In het ander ge val, is de wet toapasselijfc. Zde vervolg Jiiemevens. Z. EXC. MGR A. DEMETS Bisschop van Roseau, eiland der Vulkanen, op de Engelsche Antillen. Zaterdag 24 Augustus jl. werd, in de St Joriskerk van de Redemptoris ten, gelegen op de Frèn:: Orban - Sauare te Brussel. Mgr. A. Demets, bisschop gewijd door Z. Em. Kardi naal Van Roey. De Assistenten wa ren Z. Exc. M -r Lamiroy, Bisschop van Trugge daar de nieuwe Bis schop uit dit bisdom oorspronkelijk is en Z. Exc. Mgr Cuveller, Re demptorist, rustend Apostolisch Vi caris van Matadl Belgisch Congo). Waren o.m. op de plechtigheid aan wezig Mgr Oen,to, Pauselijk Nuntius te Brussel, drie Missiebisschoppen, verder d® Hr Van Cauwelaert, voor zitter van de Kamer der Volksverte genwoordigers, Minister Defraiteur, talrijke andere hoogwaardigheldsbe- kleeders, zoo kerkelijke als burger lijke en veel Familieleden en Vrien den van den nieuw gewijden Bisschop. DE GROOTSCHE WIJDINGS PLECHTIGHEDEN Wie nooit een bisschopswijding heeft bijgewoond, die weet nog niet wat een luister en wat eem. rijkdom de Katholieke liturgie kan ontplooi en! Want het is een ongeëvenaard tooneel van indiukwekkemde schoon heid, als de Heilige Kerk haar nieu wen Hoogepriester met zijn verheven waardigheid bekleedt. En zij die er bij tegenwoordif zijn. voelen dat er daar iets goddelijks gebeurt, iets wat uitgaat boven l.et menschelijke, iets waardoor- God oo e:n zeer bijzondere wijze tot de menschen komt. We zulien de plechtigheid van de wijding niet beschrijven: het zou te veel plaats vraovn. want alles is zoo zinrijk, en alles is het termeiden waard in die urenlange ooeenvolging van ceremoniën. Maar van de intrede-proocssie af werd er een stemming van diepe ontroering ver wekt: het vlammend rood van het Kardinaalsgewaad van Zijne Eminen tie, het paars van de r Bisschop pen. (de den Wijdeling omringden 't bracht ineens san t trillen de diep ste snaren van het ge lédiénstig hart. En die stemming steeg altijd voort minuut na minuut: daar ligt de Wij deling ter aarde 'terwijl voor tuin naar den hemel stij ren het altijd herhaald: Bidt voor hom dat ge richt wordt tot alle Heiligen van (k-n hemel; daar wordt hem het hoofd gezalfd en de hand-en, opdat zijn denken en doen door Gods wijsheid, en Gods liefde worde gericht: daar wordt hem den staf tde hand ge geven den herderstaf waarmede hij de zielen, zijn schapen, weiden ml voor hun eigen grooter goed: daar wordt hem Oen mijter op het hoofd gezet en nu komt hij, terwijl heel het koor het Te Deum zingt om God te danken voor zijn gave, nu komt hij van het altaar naar het volk Gods, zijn ouders, zijn naast- bestaanden, zijn vrienden en ken nissen, al degenen die voor hem en met hem zijn komen bidden, en die mede-danken uit ganschcr hart den Herder van alle geioovigen. die weereen nieuwen Herder gaf aas) een deel van zijn c.imetelijke kudde I 't. Ik eenig 't is overweldigend; 't is schoon zooals alléén do godsdienst iets schoons voortbrengen kan. VLAANDEREN HEEFT EEN MISSIE-BISSCHOP MEER. De rij van de groote:; onder de besten, ona:r broedersis weer ver groot. Mgr Demets zal or.s Vlaanderen waaruit hij gesproten is, ons West vlaanderen dat zijn dierbare strekc is, doen beminnen en zegenen in dat verre hoekje van de Ker'-. en van cJe wereld. Hij heeft ons land gediend in het lever, als hoofdaalmoezenier van de Belgische strijdkrachten die met de Geallieerden samenwerk ten bi.i de bevrllding in September '44; hij gaat voort ons Land te dienen in het veroveringslerer van Christus. Soldaat was hi; giste cn, soldaat en aanvoerder van soldaten blijft hij. Op zijn wapenscUld schreef hij deze twee woorden uit een brief van St Paulus: Bonum eer tarnen de garde strijd. Dien strijdt, hij voort, tot terdood, voor Christus. Maar te gelijk is hij, met onze andere Missie- Bisschoppen en onze Missionarissen en Missie-Broeders en -Zusters, een glorie voor ons land, dat de weelde van zijn katholiek leven niet gierig binnen de grenzen houdt, maai' het uitdraagt, naar de vier windstreken, tot het uiteinde der aarde. Goed heit# Mgr, en wij zijn fier op U! En wij volgen U tenminste in de gedachte en met ons gebed, opdat de Heer uw strijd helpe strijden, en U scbenke öe zegepraal, Ga en ontscheept, op uw eil.inden-bisdom, gelijk gij met het leger ontscheept zijt op het vaste land; ga en verover op de machten der hé], en bevrijd de verdrukten die gekneld liggen nog onder de harde wet van duisternis en zonde, en vier ook daar overwinning op overwin ning: God geve 't. (Zie vervolg op 2' bind) !llllllllilllll!llllllllllll!!lll!ll!llllll!inill!!IIIIIIIIIIIIIHtllllllllllllllllllllllfllllllllt!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHillillllllllllllHi:illlil)llll!llll!ll Xs er wel een heerlijker tijd In 't leven van een 1-aerend. kind, 't zij een groot of een klein, dan de vacantie? Los van den band, hart en longen vrij bewegen, beenen en vuisten zwie ren en zwaaien... en geen les meer, geen gebogen rug meer over die boe ken, geen stüzitiën!... Geen vier mu ren om zich heen voelen! Vacantie! Heb Je al eens gehoord hoe ze het uittieren, met hoeveel vuur, ais een donder van vreugde: Hoera! De va cantie! Merci! hoor ik daar een moeder opspelen, gij met al uw geestdrift, ge zoudt gij eens moeten met zooii stuk zes of zeven rakkers zitten binst de vacantie,... we zitten de dagen af te tellen teg-n dat weer scho- le is. Ze zouden 't huis afbreken, die kareis, ge hebt dubbel werk en zorge, ze breken pot en pan, plagen mensch en diar, zoodat ge u dag op dag wel tien keeren moet kwaad maken. Merci voor die heerlijke vacantie. Zoo klappen er ongelukkig vele moeders! En dat is jammer. Wanneer «en kind ziet, dat het moeder :n cto.n weg loopt, dan is het dubbel lastig en vervelend. Voor eerst zouden de kinders niet mogen zien dat de vacantie moeder tegen steekt, want dan is er al een heel stuk van hun vreugde af. Moeder heeft al direct meer pak op haar jongens als ze blijmoedig kan deelen in de vreugde van haar kinderen. En toch, ook voor moeder en vader, en allemaal thuis, zou het moeten een heerlijke tijd zijn, een tijd van gedeelde vreugd, samen met de kin deren, een tijd van minder werk voor thuis! Maar vooraf moet h:t gereid, kin deren moeten binst de vacantie een bezigheid hebtien, zoo niet warden ze schavuiten en ravotters van de ergste soort. Te lande gaat het ncgal gemakke lijk 't is nog wat inhalen van den oogst, dan komt de pat attent ijd. d'r is wa t te peuteren in den hoveniers- lipf aan groenten en bloemen,... al dingen die een jongen graag helpt doen. En daarmee rust hij toch. Wie een jaar met den kop heef; gewerkt, moet dan eens flink handenarbeid doen. Dat is d-e beste rust. Slimme ouders, met een vooruitziende oog. weten het wel zoo te schikken dat de kinderen overal een liandje toe steken. al hebben ze zelf geen land of hof. Morten er geen groenten op gelegd worden, geen erwtjes'of boo- nen uitgedaan, geen zaad geoogst De Proceduur Door den Pro vinei® ton Directeur van de Oorlogsschade zal objectief een bedrag, vastgesteld worden. Zoo de geteisterde aanneemt is alles gere geld, zoo niet zal de zaak gebracht worden voor ten Tribunaal voor oor- logsschaed; dergelijke tribunalen zul len worden opgericht. "De Oorlogsschade mag niet op der den overgedragen warden,, wel op fa milie tot den vierden graad; Autonome Kas voor Oorlogsschade De fondsen, noodig voor de weder opbouw, zullen beheerd- worden door een autonome kas van oorlogsschade; bijzonder fiscale disposities werden genomen voor de gesinistreerdende staat betaalt alle factuur-taksen te rug. Tegen eventueele misbruiken zijn strenge strafmaatregelen voorzien. De veroooxteeling brengt het verlies mee van het recht op schadevergoe ding. Alles moet evenwel en Senaat worden g> door Kamer ejpnu'd. van bloemen? Kan er een geschikter tijd komen voor grootere zus om het huishouden te toeren? Help ae maar soep maken, doe ze aardappelen cu groenten gaar maken, leer ze de bedden en de boven in orde doen, doe re helpen naaien, een stuk in steken, kousen stoppen, wasschcn en plassen, de schoenen poetsen, klee ren afborstelen, enz... liever dan, 1 uilak,kig leeg te loopen, en zich te vervelen. Kinderen die een bezig heid, hebbm-, vervelen zich niet. en doen moeder geen zorge noch vreere aan. Ben bezigheid of een liefhebberij moéten re hebben: die kleinen zoowel als de grooten! Jongens die een, album hebben en er een heele reek» printjes in plakken; jongens de een vlinder-verzameling1 aanleggen, van <le mooiste kleurenof die postzegels sparen cn netjes inplakken... w?t kan het een vreugde warden, als ge «ens toekijkt, een woordje boft. een beetje int plezier deelt, ook al een handje toesteekt. De grootere jongens heb ben soms naar zooveel trek, maar niemand heeft hun liefhebberij ont dekt! Vader is soms werkloos... wat zou broer gaan doen, die nog maar dertien is? Timmert hij niet graag? Zouden re allemaal samen niet. eena een mooi nieuw konijnenhokje kun nen makan? Eton mooie duiventil op een paal? Moeten de vensters en deuren niet eens rte;Jes in kleuren geschiid'iii'd zijn? Moet er geen nieuw hondenhokje getimmerd? Geen bank ander den boom naast het huis? Geen Lieve-Vrouwkapelletje aan den muur of aan den eik? Daar is alleen kwestie van de jon gens eraan te krijgen. Ik heb tea jongen geweten, die thuis een vre selijke zorg was, een eerste nietdeug 1 De vacantie was een kruis voor vad/r en moeder! Maar eenmaal heb ik hem geboeid zien staan kijken op het zaagwerk van een sbuden.je, dat een heerlijk pijpenrek zaagde.Ik heb het aan vader verteld... re heb ben hem enkele m-odehen laten koo- pen, een zaagje en wat hout om te zag:n... Maar blij dat de jongen was, en mooi werk dat hij maakt... nu ai een prachtige kooi voor de vink. Eén dingen moet er bijgevoegd dat alle werk en bezigheid voor kinderen zooveel mogelijk zonder dwang moet geschieden? En dat re op -..id en stond weer eens moeten kunmen spe len! Het is glad verkeerd van zijn kinderen slaven te maken binst het verlof. Werk uit bezigheid, en niet uit wroeterij! En veel rust, veel lucht en zon hebben re noodig! Velen trekken naar de zee of naar den bulten, als 't vacantie is, om de gezonde lucht en het vroolijke spel... doch de zee blijft een gevaar en een bederf op vele plaatsen,, dat veel zorgzame menschen er met hun kinderen liever wegblijven, of min stens gaan waar men vrij is van schandaal.. En dat kost geld, de zee! Doch waarom trekken we niet eens met ons jongens naar den buiten, naar de bosschen? Wat kan er daar heerlijk gespeeld worden! Waar kan je gezonder en frisscher lucht in ademen! Waar Is 't mooier en vroo- 1 ijker! Wat een pret'zou 't zijn, als vader, moeder, de heele bonte bande, ergens de bosschen introkken, hielpen meedqen niet 't jonge volk, op de groene tafel van 't mollige grastapijt hun brood met kouiwe koffie of melk namen, een schelletje hesp of kaas erbij. Hoe smakelijk en gezond. Om te sluiten, willen we de ouders ook eens op de vingers tikken en zoggen: «Waakt- over uw: kindaren! Ge weet zelf dat, het noodig lel Schenkt hen een, blijde vacantie met ongedwongen bezigheid, doch eteed» eu overal; Waakaumheldl i k. h;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1