NAAR DADIZELE Rantsoentabel Handekcrukwerk KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN Laiit II mm 15 Sspl. beschrijven hij een MeiÉMiiiMngar j BESTUUR EN REDACTIE: jj BU1TENLANDSCH OVERZICHT VOOR KONING EN GRONDWET 3 Sept. tot 1 Oktober 1" JAAR. - Nr 14, PRIJS PER Nr: 2 FRANK l ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1946. I Sansen Gebroeders ij «h» ws**sbbcv kz-- jm Gasthuisstraat 19, f"'l IH tl O j Poperinge MJa hLA II Telefoon 9. Postcheck 47.63.60. .."11® fel VOOR AL UW Wendt U tot ^üSSSV Drukkerij SANSEN Gebr. Gasthuisstraat 19 POPERINGE ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Belgie (tot Nieuwjaar) 32.frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. BEKWAAMHEIDSVEREISCHTEN DER GEMEENTESEKRETARISSEN Door Senator R. Deman (C.V.P.) werd op het bureau van den Senaat een wetsvoorstel neergelegd er toe strekkende dat voor Gemeenten van r.'.eer dan 10.000 inwoners nog slechts kan worden, benoemd, iemand die doctor in de rechten Is, doctor of licentiaat in poitieke of administra tieve wetenschappen, of licenciaat in het notariaat. Voor de kleinere gemeenten zou den alleen mogen worden benoemd die ais voor de vooi-melde gemeen ten zelfden titel bezit ofwel voldaan heeft aan een examen door den Staat afgenomen. DE TWEEDE DIVISIE BINNEN KORT NAAR DUITSCHLAND De tweede Belgische divisie, die thans haar opleidingsperiode door maakt in het land zelf, zal met Oc tober ek. haar bezettingszone in Duitschland gaan betrekken. /ItflMWVUUMftttUtAAAAAMVtAn*; INTERNATIONAAL j MIDDENSTANDSCONGRES i 1 6-7-8 SEPTEMBER 1946 j KABINETSRAAD BESLISSINGEN INZAKE DE PRIJZENPOLITIEK Zaterdag 31 Augustus Jl. hielden de reden van onze Regeering kabi netsraad om maatregelen te treffen inzake de prijzenpolitiek. Aldus werd besloten dat de vermin den., e tramtarieven welke voor de arbeiders en bedienden van kracht waren voor den 26 Mei jl. opnieuw zullen worden ingevoerd. Dat het vraagstuk der electricl- ttiistarieven veraer zal worden on derzocht maar dat de betaling van huurgeld voor den electriciteitsmeter za. v. orden afgeschaft. Inzake zuivelprodukten moeten de piijzsn van voor 26 Mei jl. worden heringevoerd. Voor einde September zal de Re- geering de prijzenpolitiek in haar geheel herzien. SENATOR R. DE MAN OVER DE AANSTAANDE GE MEENTEVERKIEZINGEN Heer Senator R. De Man, verko- eene van de C. V. P. voer onze ge westen, hield Zaterdag j). een zeer belangrijke radiorede over de aan staande gemeenteverkiezingen. In deze rede wees hij op de gron dige hernieuwing welke werd ge bracht in het nolitlek bestuur van ons land en welke nieuwe frissohe krach ten de C V.P. in ons politiek leven gebracht heeft. Thans staan wij voor de nieuwe verkiezingen. Ook hiervoor is -ver nieuwing noodzakelijk. Onze ge meenteraden moeten bezield worden door jong bic :"i. Het uur slaat voor veel Jonize C.V P.-ers, om zich ten dienste te stellen van de gemeen schap. Het noet gedaan zijn met enge dorpspolitiek, met vriendjespolitiek. Daarom, besloot de spreker, moeten de C.V.P -afdodingen overal de han den uit de mouwen steken en aan pakken, om ook op de gemeenten een greote zege te behalen. NOG SLECHTS 44.000 WERKLOOZEN Binet de week van 18 tot 24 Au gustus jl. was het dagge,middelde van de werkloosheid. In ons land geval len op 44.270 tegenover 53.646 in de week welke oorafging. DE AANHOUDING DER V. II -RUSSISCHE OFFICIEREN Verschillende gewezen Wic-Russi- sche olficieren cue een paar weken geleden aangehouden werd:n door de Veiligheidsdiensten van den Staats Wiraan thans terug in vrijheid ge steld. ALGEMEENE STAKING IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN In de haven van Antwerpen is al- Bemeene staking uitgebroken, ten ge volge communistisch gestook en te- Een den wil in der syndikaten. Kr Wordt o.m. een loonsverhooging ge- ëisoht. Daar deze staking ni-st gesteund Wordt door de syndikaten genieten de stakers dan ook geen geldelijken steun. Aan de haven van Gent is eveneens staking uitgebroken, onder eenzelf de gestook. Deze stakingen brengen groote schade teweeg voor onze havens, daar reeds verscheidene schepen ois moesten lossen te Antwerpen, an der© havens zijn gaan aandoen. In de papierfabrieken te Langer- bruigge zijn eveneens 450 arbeiders gaan staken. Te Antwerpen was Woensdag eeni- ge kentering gekomen zoodat een ge deelte van de havenarbeiders het werk hebben hervat. Syndikaten als mede de Kr Gouverneur van Ant werpen zetten de stakers tot werkher vatting aan, wijl opruiers de arbei ders steeds van het werk poogden M te houden. MIDDENSTANDERS! Manifesteert te BRUSSEL, op Zondag 8 September, te 13.30 uur. Het gaat om uw bestaan Te 13 uur: Vorming van de stoet aan de Regentlaan (Ma- doupiein). Te 13.30 uur: Vertrek van de stoet, langs de Congrescolon, Ste-Goedeiekerk, Groot© Mark;, Beurs, De centrale lanen der stad naar het Sainctelötteplein (zaal A.B.C.). Te 14.30 uur: GrooLsche Slot zitting in de prachtige schouw burgzaal van het A.B.C. Zullen er het woord voeren: de alom bekende sprekers: Hr J. Houben, Senator en Algemeen Secretaris van het N.G.M.V.; Hr Charpen- tier. Volksvertegenwoordiger. tionaliteiten, die houder 2ijn van het bewijs model C. Tegen afgifte van die bijzondere kolemzeigeis S, die een vas te eenheidswaarde hebben van 50 kg. ontvangen die bijzondere verbruikers hun kolen van om het even welken kotenhandelaar. DE INSCHRIJVING Ho. tterde besluit voorziet dat de lïLsohrij\;ir.g van den verbruiker-ge zinshoofd bij een brandstof 1:veran der moet geschieden tusschen 1 en 15 September. Verder mag de ver bruiker-gezinshoofd slechts verande ren van leverancier in. geval van ver andering van woonplaats, in geval van overmacht (schrapping van dm le verancier-kleinhandelaar of stopzet ten van, den handel), en op de data waarop het departement aan alle in ges ethre vanen -verbruikers toelaten zal van leverancier te veranderen. WIE OP BRANDSTOF RECHT HEEFT Het Staatsblad publiceert drie be sluiten van het ministerie van Econo mische Zaken waarbij de distributie der brandstoffen wordt geregeld. Het eerste besluit stelt ae voor waarden vast vcor de toekenning der huisbrands.ofrantsoenm. Om er te kunnen van genieten moet de verbrui- ker-gszindshoofd aan volgende voor waarden voldoen: a) Niet beschikken over een voor raad steenkolen, steenkaclagglome- raten, brulnkcolbrikotten of cokes voor huishoudelijk gebruik, die hoo- ger is dan 1.000 kg. indien het gezin bestaat uit 4 tot 6 personen. Dit ma ximum wordt met ICO kg. verhoogd per bijkomende groep van 1 tot 3 personen. b) Niet genieten van eon bevoorra ding buiten rantsoeneering. Ais buitengewone verbruikers zijn voorzien: zieken of oorlogsinvaliden toekomstige moeders en kraamvrou wen, geneesheeren en tandartsen; de personen die, wegens hun studiën of beroepsbezigheden een tweede ver blijfplaats hebben; de haJXlelEonder- n.mingen en de personen, die een vrij beroep uitoefenen en. over lo- ka.cii beschikken welke niet bij hun privé-huis behoor,en; de nijvarheids- tn ambachts onder neming, om hun bureel en, magazijnen of werkplaat sen te verwarmen. Br dient aangestipt dat 100 kg. steenkolen of steenkoolagglcmeraten gelijk staat met 125 kg. huiscokes of 125 kg. bruinkoolbriketten. DE NIEUWE KOLENKAART De koieimkaart bestaat uit drie strooken op naam, waarvan d<; dei- de voor den verbruiker bestemd, zijn bewijs van rechthebbende is. Ze I draagt op den rand zes rantsoenee- ringsticksts dis overe instemmen met zes raneso.neeringstijdiperken. De kolenkaart verschilt volgens de getalsterkte van hot gezin van den I houder. Kaart A: 1 tot 3 personen; kaart B: 4 tot 6 personen; O: 7 tot 9 personen; D: 10 tot 12 personen: E: 13 tot 15 personen en F: voor meer dan 15 personen. BIJZONDERE ZEGELS De -bijzondere kolanzsgels S wor- Idem afgeleverd: aan de schippers en kermisreizigers en aan de vxrbrui- kersge zinshooXdea van vreemde na voor de periode van Zegel Produkt Rantsoen 1. Brood Soogr.p. d, 2. Koffie; gebrand© 400 gr. p.m. c.° ongebrande 480gr. p.m. 3. Margarine 250 gr. p.m. 4. Boter 400 gr. p.m. Cbicorel 75 gr. p.m. 6. Suiker 1 Kgr. p. m. 8. Chocolade 200 gr. p.m. 9. Vleeschconserven of bereide vleesch raren 30Ogr. p.m. 10. Versch vleesch 1 9) 1 Kgr 'jOO p.m. Bevroren vleesc'r (10 A 14 750 gr. p.m. 12. Produkten die aan suiker bevatten 150 gr. p.m. 13. Reuzel 800 gr. p.m. 14. Eieren Sp.mt 15. Maisbloem, ers. 100gr.p.m. 17. Kaas 100gr.p.m. 18. Tafelolie 2 dl. Of 184 gr. p. m. 20. Aardappelen 3O0 gr. p.d. 27. Gesmolten kaas 25 150 gr. p. m, 28. Ingevoerde confituur of stroop, enz. 450gr.p.m. Derivaten van haver en gerst zijn nl«f meer gerantsoeneerd, ook aardappelmeel en gedroogde vruchten niet meer. Bewaart verder al uw zegels, die kun. nen nog een of ander rantsoen be zorgen binst den maand. EEN PRINS OF EEN PRINSESJE? De Bedrijfsraad van den Kolenklcin- handel, Afdecling leperstuurt ons ter opname: Bij de nieuwe Inschrijving voor de kolenbedeellng van het Jaar 46-47 wordt de aandacht der verbruikers getrokken op het feit dat In de toekomst, zooals ln het verioopen Jaar, alle kleinhande laars zonder uitzondering, een zekere hoeveelheid brandstoffen zullen moeten verdeelen die ze niet wenschen te be komen. Benevens de hoeveelheid lnlandsche kolen die, naar we hopen, van goede hoedanigheid zullen zijn, doch nmens dewelke geen enkele kleinhanaeiaar eenlge keus heeft, zullen weerom Bruin koolbriketten, Amerikaansche kolen en wellicht nog andere brandstoffen die niet van evengoede hoedanigheid zijn, te verdeelen gegeven worden. De verdee lt; van deze brandstoffen zal niet af hangen van den wil van den kleinhan delaar, die op dit gebied geen enkele keus zal hebben. Wanneer bijgevolg sommige firma's in hun ijver om hun klienteel uit te brei den zouden beloven steeds de gevraagde kwaliteiten en soorten te zullen leveren, dan is dit op niets gesteund en louter een commercieele propaganda. Wij vragen bijgevolg aan alle verbrui kers zich door deze beloften niet te la ten misleiden. De Syndilcale Kamer van den Kolen- kleinhandel van het Arrondissement leper. jp.insts JuKana verwacht haar vierde kindje. Daar de drie eerste kinderen meisjes zijn wordt in Nederland ten zeerste gehoopt dat ditmaal een prinsje mocht geboren werden in het Ncder- landsch Koninklijk Huis. - Hierboven Trinses Juliana met een liarer doch tertje* Zoekt g'iets t'huren of te kso pen Zoekt g'n meid, 'n plaats of watt Wacht niet langer, maar plaats nog hedSfc 'n Kleine ZOEKER» in ons blad U

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1