loioDlaitLoieri] Van hachten Wereldgebeurtenissen FINANCIEELE KRONIEK Oorlogsschade Kroniek onzer Bevoorrading leder huis heelt zijn Kruis K. S, A.-Westhoek in de Ardennen WoPénsen Munme- €SQU1€R€ÖM€R Jaarlijksche Kruishulde op den Zwarten Molen te Dranouter 7 September 1946. INWIJDING DER GROT VAN 0. L. VROUW VEURNEg DE PACHTEN WORDEN VOORLOOPIG VERLENGD BANK van ROESËLARE TREKKINGEN Trekking op 14 September DE WEEK. IK DE H. KERK NIEUWSJES IN 'T KORT B!»a:::ijde 2. mm—mj— Nu zou hij een leventje hebben! Nog nooit om zoo te zeggen had hij in zijn leven kalmte of rust gekend. Fan den vroegen morgen tot den laten avond, fj,ag in dag uit: reizen en rotsen, pijkeren en prakkizeeren, altijd floor maar jacht en jagen zonder verpozen. 't Ruischte en roe zemoesde soms in zijn kop als in een bieënkorf. Dat had jaren en jaren geduurd. Maar nu was hij sedert enkele dagen op villigiatuur in zijn eigen villa langs de zee. Ze stond er zoo koket, toat afgelegen, innewaarts de duinen, op een zandheuveltje: De villa: <Laat me gerust Laat me gerust! Dat was nu tijdelijk zijn ideaal: alle zorgen afschudden, geen muizenesten, dolce far niente! Bourgogne laten waaien en zich tan niets meer een zierelken aantrekken. Was me dit een leventje! Zijn affaire lag ginder verre aan den overkant van 't land als 't ware verloren en vergeten in een droomland waarvan hij zich r.iets meer had aan te trekken. Hier leefde hij nu een vijfhonderd meter weg van den groo- ten duinenweg, gerust en tevreden, in zijn villa en omgeving. Hij kon daar liggen uren aan een stuk in de gloeiende hitte van het brandende zand en staren naar 't onberoerde blauw van len lüijden hemel waar nu en dan wat wolken statig voorbij- Schoven als blanke schepen. 't Was nu al zoo rustig, vreedzaam en stil en hij kon zich waarachtig weldra niet meer indenken Hoe het mogelijk is dat de menschen zich zoo druk maken. Hij werd stilaan zoo gewoon aan al wat wijd en diep, onmetelijk en oneindig is en hij werd gewaar dat in hem daar een ontvan- helijkheid leefde voor wonderbare schoonheden en geheimzinnige grootheden welke hij vroeger nooit had vermoed. Het gebeurde dat hij al opeens tot het besef kwam dat hij uren lang met bewondering geluisterd had naar het verre rui- schen der aanrollende baren van de wiegende zee: den zang ban de zee waarin het lied der afgronden weergalmt en 't geloei *an voorbije stormen nazindert. En dan die speelsche gezelligheid in het eenzame land der verlaten duinen. Gisteren nog had hij bij den invallenden hvond zoo'n onvergetelijk uurtje doorgemaakt. Vlak vóór hem, tegen de helling van een hooge duin, was een wild keuntje aan 't spelemeien, wentelen en zottebollen, zoo maar op zfn eenigheid. Al op eenen keer valt dat zottespel stil, 't hurkt op zijn hukske, ivikkelkwispelt met zijn wit koddeke wat weg en weere, kijkt kwansus eens al reikhalzen over den duinentop weg naar den zeekust uit, veegt met zijn pootjes zijn moustachen wat af en loert eens dievelinge naar den man die zich rustig in zijn ravotte- spel aan 't vermeien was. Dat duurde dagen en dagen totdat vrienden en kennissen den stillen duinenweg naar de afgezonderde villa gevonden hadden en nadien het geroezemoes de rust kwam verstoren. Ze vonden het allemaal zoo prettig en leuk zoo'n knus en gezellig villatje in de eenzame duinen, maar de visites en tegen- visites brachten beroeringe en onruste. De vrienden en kennissen hadden het niet begrepen dat de benaming der villa Laat me gerusttevens een gemeende uit- jioodiging was van wege den villabewoner opdat ze hem werkelijk terust zouden laten voor de enkele weken dat hij naar zee kwam om te rusten. HET WEKELÏJKSCH NIEUWS uamttwunmrmiso- MORGEN ZONDAG, 8 SEPTEMBER 1946, TE PROVEN (PROVEN'S DANKMONUMENT) door Zijn Hoogw. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge. DAGORDER: 's Voormiddags Te 9.15 uur: In haling van Zijn Excellentie den Bis schop. uit het Gesticht voor Ouder lingen. Te 9.30 uur: Wijding van *t nieuw Hoogaltaar. Te 11 uur: Plechtigs Hoogmis met Pontificale Assis tenitié. Hamiddavs. GROOTSCHE MAR IA-HULDE uit dank omdat de parochie gespaard werd van oorlogs- rampen, cn al cns jongens terugge keerd zijn. Te 2.30 uur: Inhaling van 't nieuw bc ld van O. L. Vrouw cp auto-wagen van aan de Klytte, door een groots Eföeeling van Studenten, Kath. Actie jmet trompetterskorps, Muziek van (Proven en Ruit ars. To 2.30 uur: Ook vorming van den stoet in de JWaitoustraat. Te 3.00 uur stipt: Optocht van den Maria stoet op de Groote Baan tot aan de Statie en terug tot aan de Kerk. waar het B>£eld afgenomen wordt en in de Kerk gedragen. Te 4 uier in de Kerk: Wijding van 't Beeld van Onze Lieve Vrouw ex: Pontificaal Lof. H. Sa- cramer.ts-Proc-ssie. rond hot Kerk hof, «dijk te Lourdes: Al de mannen tust kaars op 2 rijen. Aan de Grot: Zegeaiw dêr zieken, onder aanroe pingen. Sermoen door Z. E. H. Ver- haeghe, Deken van leper, laatsten ze gen. Lied: Ave. s' Avonds Verlichting der Grot. LET OP: Niemand in de Kerk, en in de straat, vooraleer de Proces sie voorbij is. ORDE DER STOET: 1. Ruiters; 2. Muziek van Proven; 3. Bloemen hulde, Herderinnetjes, Herdertjes, Leerlingen der Knechtenschool; 4. Groep uit Krombeke; 5. Wagen: Veld- kapel; 6. Engeltjes; 7. Groep: O. L. Vrouw van den Kruistocht, Watou; 8. Wagen: Angelus; 9. Groep: O. L. VrouwOnbevlekt, Roesbrugge; 10. Wagen: O. L. Vrouw, beloofd in 't aardsch Parardijs; 11. Groen: O. L. Vrouw-Boodschap, St-Jan-ter-Blezen; 12. Wagen: O. L. Vrouw- Boodschap; 13. Groep; Studenten Kath - Actie- Afdeeling; 14. Trompetterskorps, Col. lege-Poperinge; 15. Groep: O. L. Vrouw-Rozenkrans. Popcringe, Onze Lieve Vrouwkerk; 16. Wagen; Bsrna- dette; 17. Prachtgroep: De 11 Konin ginnen uit de Litanie, Proven; 13. Auto-wagen: Nieuw Beeld van O. L. Vrouw; i9. Kerkraad, Gemeenteraad, Openbaren Onderstand; 20. Ruiters: 21. De Parochianen van Proven, die hun Beschermster inhalen. OP ZONDAG 8 SEPTEMBER komt GEHEEL het Poperingsche samen OM HULDE TE BRENGEN AAN O. L. VROUW VAN LOURDES TE PROVEN. Stoet te 4 uur (officieel uur.) m vooraleer de Stoet der Geestelijken er binnen is. Nic md aan de Grot, X. S. A.-studenten uit onze Bis schoppelijke Collages. We bepa len nader: Studenten uit Veurne, Po- pevlnge, Meenen, Ardooie, Meulebeke en Tielt, hebben onlangs in groep als trekkerseen vacan- itieuitsbap ondernomen onder geeste lijke geleide, en begav.n zich naar de Ardennen, beter bepaald, Cul-des- Sarts, waar ze 8 dagen kampeeren gingen. Een der K. S. A. - mannen uit Veur ne beschrijft hier zijn reis: 19 Oogst: 6 u. 's morgens: 75 kna pen en hernieuwers staan druk pra tend te wachten aan het College te Veume. Plots een daverend ge- ruisch... en daar zijn de 2 bussen die ;ons naar Cul-di.s-Sarts, 'n dorpje Uit 't Z. W. der provincie Namen, in 'de woeste streek tusschen Samber en Maas, moeten brengen. Wat een ge joel en heen en weer geloop, een laatste handdruk en daar gaan we Ionder een heerlijk zonnetje over ;Ioper naar Kortrijk... Zoo staan tot ibarden kamp gereed, hier Veurne's K.S.A. Zoo bereiken we Kcrtrijk, JJSyaar zich r.og 2 bussen van Ardooie en Poperinge bij ons komen voegen... it Vercter gaat de tocht over Meenen iixaar Doornik, terwijl onze vioamsche K. S. A. - liederen onafgebroken weer galmen en verwonderde menschen ons bouch; I ée» nagapen. Te Door nik stipten we af, gingen er even de kathedraal bezoeken, rekten onze ib&entcn en dan w>:er ging de tocht verder tot aan Beaumont, waar we bet noenmaal gebruikten, 'n paar fo to's snapten x.abij de vestingen en (even. een kaartje naar huis stuurden. We reden naar Bergen toe endaar rezen de zwarte pyramiden der kool- putten in. 't zicht; nu echter gaat het Laar Chimay in e:n voortdurend stij gen en dalen wamt we zitten volop in de Ardennen. Wanneer we langs een berghelling omhoog kruipen, zien wis ver berieden ons, in de diepte, die donkergroene dennewouden mist diaartusschen hier en daar een vlekje helder groen; een weide mist rustig grazende koeien, en tusschen bos- echen en weiden kronkelt lustig het Zwarte Water, kristaalhelder op een ondiepe bedding, bezaaid met platte berg: tremen. Even voor 2.30 u. bereiken we de frenspost van l'Escallière, nog een ratste bergrug over en we staan voor 't Artevslde heem Onze eerste kennismaking was eer der wat pessimistisch, maar korten tijd later, eens de andere groep weg Vras. moesten we duchtig de handen aan 't werk slaan. Aardappelen, sui- Jser, vet, koffie werden afgegeven, de lapgelegenheid in orde gebracht, en rt avondmaal genomen: een echte (souper champetre». Dan optocht ir 't Kerkje van Cul-des-Sarts, ge en in 'n heerlijk glooiend land- chap op 21 minuten van ons Kas- éëldat oorspronkelijk toebehoorde un ren, atheist groot grondbezit- en opvol gen tli jk betrokken werd Jopr alle soort beruchte mannen en Mus systhematisch in een vuilnis hoop veranderd werdt. Veel, zeerveel is er te vertellen: over de sympathieke pastoor, die ons aansprak in zijn «moedertaal» en ons noemde: Les émules de Guido Ge- zelle, professeur Roulersover de menschen van de streek, waarvan de helft pratikeert en de andere helft ons met vriendelijk gezicht kwamen groeten als waren zijDes aimables naïenjover onzen tocht naar Couvin terwijl het touwtjes regende en wij 's avonds te 6u. in de grotten binnen geraakten met Monsieur Moer over onzen tocht naar Ro- croi in Frankrijk terwijl we opge ruimd de Marseillaise floten voor de vriendelijke lachende douaniers; over onzen tocht naar de Abdij van Forges, doorheen kronkelende bergwegels en zacht ruischends berg riviertjes tot eindelijk... Euréka, Euréka Valeer Deschacht met zijn mannen aankwam wanneer de kloos terpoort juist werd dichtgeslagen; over de Vaderlandsche Plechtigheid 's Vrijdags 's voormiddags en de span nende radiomomtage van de B.N.R.O. den Vrijdag namiddag; over onzen tocht naar Beauraing al over de rot sen van Astières, waar or.zen goeien Jan V... bijna de beenen brak; over- onzen tocht doorheen de Maas vallei, naar de «citadclle» van Dinant: 't Was van «bijt maar op je tanden», i-n in 't museum kregen we kippen vel; over den Boerenkrijg-don Zon dag namiddag waar we Kan. Dubois zoo goed verstopten dat we hem bij na niet meer terug vonden; over onzen zeerelooper G. Dequidt, die alle krijgsgevangen verloste en onzen edelmoedigen F. Demarey, die zich niet liet omkojpen met een pakje tabak: en last not least» over dit heerlijke kampvuur den Zondag avond laat waai- onze goeie vriend Sansen uit Poperinge een uur lang werkte tot hij eindelijk z:lf in vuur schoot en t vuur mot hem. Oh! die stille marchen, wat deden ze ons deugd! I>e ransel op den rug terwijl de punten der stokken bitsig tusschen de steenen sloegen, terwijl adders over de rotsen wegglipten, of bange reebokken in 't groen onzicht baar werden, terwijl havikken en -gaaien, een lugubre gerucht boven ons mieken of de valken breed en statig •boven de topoen der rotsen zweefden op zoek naar buit. Of de menschen er thans de K.S.A. kennen? Moet V dat vra gen! Ze hebben ons zien optrekken eiken morgen door den mist naar de H. Mis en H. Communie terwijl we aan 't bidden waren; a? hebben er onze vendelkreten <rehoord« Revolu tie WijVoor outer - en Heerd ze hebben ons onze wacht woorden zien beleven, die wachtwoor den die we bespraken in de vormings- lessen Durvend en Fier. Door Maria, hou standi Kersten of Sterven, enz... enz. Moet U nog vragen of we cns ge leund hebben 1 en of we toekomend jaar terugkeeren...Heel zeker, daar is geen twijfel aan... en misschien trekken we nog verder, verder en hooger, met Gods genade. ■fUt»VCWAM too»* .Vleeschhou werstraat 15 DE VREDESCONFERENTIE TE PARIJS H. MOLOTOV MAAKTE EEN REISJE NAAR MOSKOU Oen toch maar uit het slob te ge raken zijn de Vier Groetende HH. Byrnes Berin, Molotov en Bi- cfault, Donderdag der vorige week sameaigekomcn; samenkomst welke ©?n privaat-karakter had. De aankondiging van deze bijeen komst bracht eenige ontspanning te- wee®. De uitslag van deze nieuwe vergadering der Vier blijkt te zijn dat de Vier de verbintenis hebben aangegaan alle artikelen waarop zij vóór de Conferentie akkoord waren, op de Conferentie te verdedigen en dat zij samien naar een oplossing zullen zoeken omtrent de honderden amendementen welke op de Confe rentie reeds werden neergelegd. Dit was een overwinning van het Rus sisch standpunt, dat voorhoudt dat de beslissingen der Vier6teeds doorslaggevend moeten zijn. De plenaire zitting van Vrijdag 30 Augustus was weerom aanleiding tot een scherpe woordenwisseling, naar aanleiding van een aanval van Heer Molotov op de Grieksche politiek. De Yougo-Slavische afgevaardigde sprong Hr Molotov bij, wijl de Brit, Er Alexander, en de Amierikaansche Minister van Buibeniandsche Zaken, Hr Byrnes, Griekenland' verdedigden. Niettegenstaande het Russisch ver zet werd besloten het Griefcsch-Alba- nisch geschil op de dagorde te be houden. Zaterdag 31 Aug. bracht een ver rassing, namelijk een onverwacht afreizen van Hr Molotov naar Mes kou. De reden van deze afreis werd niet bekend gemaakt. Intusscheri hebben de aangestelde Commissies hun werkzaamheden voortgezet. Deze voor Italië aan vaardde den Russischen eiseh waar bij de Sovjets een bedrag van 100 miljoen dollar vragen als herstelbe talingen van Italië. Zoo men inziet dat ook Griekenland 6 miljard dollar, Yougo-Slavië meer dan 1 miljard dol lar en Groot-Brittan je 2.880 miljoen pond sterling als herstelbetalingen van Italië eischen, dan zal Italië een zware oarlogsschuld op den hals wor den gelegd. Valt neg te zien in hoe verre hierop zal worden ingegaan. Er werd ook overeengekomen dat Roemenie 309 miljoen goud-dollar als schadevergoeding aan Rusland zal moeten betalen. Een grenswijziging ten gunste van Frankrijk vond even eens instemming, alsmede bona aide maatregelen van dcxnllitarlsatie van Italië. De Commissies zün deze week de Vier Groetenzeer volgzaam ge worden: alle voorstellen der «Vier» veerden goedgekeurd cn alle amen dementen verwerpen. Hr Molotov kwam Woe~s'a'ogn»or- •wn te Parijs toe, terug Uit Moskou. Een nieuwe vergadering der Vier werd belegd voor Woensdag avond. IN DEN VEILIGHEIDSRAAD OOK HIER GAAT HET NIET TE EEST De Veiligheidsraad van de UNO kwam ook andermaal bijeen. Van meet af kwam de tegenstelling Oost- V/est tot uiting. De 'behandeling van de Oekraïnisehe klacht tegen Grie kenland v/as aanleiding van een gif tige uitval van den. Rus Grcmyki te gen Engeland. T/n slotte werd de behandeling van die klacht verdaagd, niettegenstaande het Russisch verzet. Toch werd de klacht cp de agenda geplaatst. De Raad behandelde eveneens de aanvraag tot aansluiting bij de UNO ■gesteld door Albanië, Ierland, Mon golië, Portugal, Transjordanië, Zwe den, IJsland cn Afghanistan. Om een gevaarlijke afzonderlijke behandeling te vermijden stelde de Amerikaansehe afgevaardigde voor alle aanvragen in. te willigen, maar Grcmyko verzette er zich tagencn won het pleit. Daarmede werd' ieder aanvraag afzonderlijk behandeld. Lange en moeilijke discussies volg den. Ten slotte wenden altoen Zwe den, IJsland' en Afghanistan tot de UNO toegelaten. De V. S. cn Groot- Brittanje maakten voor de eerste maal gebruik van hun vetorecht com de aanvragen te doen verwerpen van Mongolië en Albanië. Maar dan kv/am nog de groote verrassing: de Rus Grorayko stelde voor dat alle Vereenigde Votken bin nen de twee maand zouden laten weten welke de omvang is van hun- strijdkrachten welke zi.1 op 1 Augus tus jiL cn vreemden bodem, hadden staan. Dit lekte onmiddellijk verzat uit van wege Engeland, Frankrijk en Nederland. HET PROCES TE NEURENBERG DE BEKLAAGDEN VOOR DE LAATSTE MAAL AAN HET WOORD Von Ribbentrop vergelijkt de toestand van nu met die van 1941. Het proces van. Neurenberg loopt op zijn einde. De debatten werden gesloten en uitspraak zal worden ge veld op 23 Sep/'smber e.k. In zijn sloU-ekwisitorium stelde de Britjche procureur die beklaagden nog verantwoordelijk voor den dood van 22 millioen personen. Vooraleer de debatten te sluiten kregen de beklaagden nog een laat ste kans om nog een of ander in te brengen voor hun verdediging. Goering verklaarde dat het Duit- sobe Volk vxuj is van schuld en be twistte de objectiviteit van de rech ters. Hess zegde: ik betreur niets, en voel mij vereend voor de beschul digingen vair ©en vijand. Von Ribbentrop verklaarde 20 jaar voor den vrede beijverd te hebben. Verder verklaarde hij dat de toestand in Eupora thans zoo is dat Rusland zich tot de Elbe en de Adriatische Zee uitstrekt. Het is goed mogelijk dat de Vene-enigde Staten en Enge land voor dezelfde vraagstukken zul len kemisn te staan als Duitschland. Ik hoop, dat zij betere uitslagen zullen bereiken dan Duitschland bij toet tegenhouden van de Russen». Keitel verklaarde slechts een goed soldaat te zijn geweest. Streïcher legde elke schuld op Hitler zelf. Frick verklaardemijn gieweten is zuiver. Funck zegde: ik was te naïef. Schacht: mijn financieel 'beleid heeft het schitterend gehaald. Doer.Hz: toet fu'hrerprincipe ii valsch. Raeder; ik heb mijn plicht als soldaat gedaan. Frank, de gewezen zoo gevreesde gouverneur van Polen, zegde o. m.: Bi j den aanvang van den langen weg, dien wij afgelegd hebben, dach ten wij niet dat "onze afkeer van God ons tot dergelijk onheil zou ge bracht hebben. Dcor ons van God af te wenden zijn wij In schande geraakt en moe ten wij ten onder gaan. God heeft zijn uitspraak over Hit- Ier geveld en heeft zijn vonnis vol trokken. Moge ons volk van dien weg afge leid worden, want Hitler's weg was er een zonder God, naar onheil en dood Alle and-re beschuldigden vonden zich niet schuldig. Nadat de Voorzitter r.og de advo- katen van de beschuldigden bedankt had werden de debatten gesloten, die juist 402 dagen hebben geduurd. GRIEKENLAND HET VOIK VRAAGT ZIJN KONING TERUG 68 der stemmen voor dezes terugkeer. Zondag werd in Griekenland een volksstemming gehouden over het Koningsschap. De dagen welk® de volksstemming voorafgingen zijn aanleiding geweest tot bloedige onlusten, In zooverre dat alle politieke vergaderingen verbo den werden en (besloten werd geen uitslagen bekend te maken vooraleer dieflniltlav® cijfers zouden kunnen worden medegedeeld. De politieke moorden zijn even eens talrijk geweest, en in de week welke dl volksstemming vooafging werden 87 personen gedood, waaron der 19 gendarm :«i, 26 bandie ten van linkstijdens de gevech ten bij zuiveringsoperaties, 34 bur gers die door lieden van links wer den vermoord en 8 die door recht- scheterroristen cm het leven wer den gebracht. Dit bewijst andermaal hoe scherp de politieke tegenstre vers tegen elkander opgesteld slaan. Bij de volksstemming zelf heeft de bevolking zich met een groote meer derheid, namelijk met 68 der stem men, uitgesproken voor den terugkeer vsn den Koning. Op 1.812.444 kiezers bekwam de koning er 1.153.150. Voor de reoubltek, samen met de blancc- briefjês (die hetzelfde toe toekenden) werden 523.027 stemmen uitgebracht. Wanneer Koning George II van Griekenland thans naar rijn land zal terugkeeren is nog niet gemeld. Even wel zou het in den loep van dezen maand nog zijn. De Regent, alsmede de Regeering Tsaldari.s zullen aan blijven tot de aankomst van den Ko ning. DUITSCHLAND VERKIEZINGEN IN RUSSISCHE BEZETTE ZONE In pakoen, in hst door de Russen bezette .gedeelte van Duitschland, werden Zendag verkiezingen gehou den. De geunifiserd'S communistisch- socialistische partij behaalde 1.608.831 stemmen, wat 40,42 der stemmen is, de demotoratische liberale partij 671.271 of 20,31 dis christelijke demokratisohe partij 6-55.147 of 19,72 en de overige partijen 9,81 Op de uitgebrachte stemmen waren er ongeveer 10 nietige, wat vol gens de A.F.P. een protest zou betee- kenen van sociaal-demokraten tegen de unificeering der socialistische par tij. Naar de New-York Times Is het suikses van de geünificeerde socia listische partij het gevolg van hit- lerlaanscbe methodes gevoerd onder de bescherming van den bezetter, VERKIEZINGEN IN SAKSEN Saksen stond vroeger reeds bekend als zeer rocd getint. In hoever die i socialisischa eenheidspartij, onder den druk der Russen gevormd door com munisten en socialisten, bevoerdee- ligd werd blijkt door hot feit dat alie ambtenaren verplicht werden tot die partij toe te treden. Tij diens de verkiezingen had die partij verder omzeggens het mono- pool inzake ds verctoeli-ng van papier voor propaganda enz., into, benzine en raaiauitzondingen. De andere par- tijen mochten verder slechts in 1.000 i op de 2.500 gemeenten van Saksen kandidaten voorstellen en in slechts 592 gemeenten vergaderingen beieg gen. FRANKRIJK CONFLIKT IN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ In den schoot der Fransche Socia- lisAsche Partij heeft zich ven ernstig conflikt voorgedaan door het feit da* de partijleiders uit de provincie ster ke voorstanders zijn geworden van het vormen van een oomnrunistisch- socialistisch eenheidsfront. De oude partijleiding zelf, onder aanvoering van den veteraan Leon Blum, had rich hiertegen verzet, maar werd op het Soc. Congres hierover in de minderheid gesteld. Aldus kwam in den schcot der partij een zeer sterke strooming naar uiterst links tot uiting. Bij de verklein® van een nieuw bu reau werden nieuwe leden .verkozen met uiterst linkisohe strekking. Ten slotte werd pp het Congres getracht de twee tendensen te verzcenen en den schijn te redden. Deze verdeeldheid kan slechts ver lies br teek-enen voor de Fransche So cialistische Partij, zoodat de strijd binnen kort Wellicht alleen zal wor den uitgestreden tusscbsn de commu nisten en ds M.R.P. RUSLAND NOG VIJF MILLÏOEN MAN ONDER DE WAPENS Volgens de «New-York Times» heeft de Sovjet-Unie thans nog 5 millioen man onder de wapens, waarvan 2 mil lioen buiten Rusland aelf, namelijk 750.000 man in Duitschland, 450.000 in Polen, 300.000 in Roemenië en 90.090 jn Bulgarije. In Rusland zelf w-erd een nieuwe zuivsrinTssktie ling»zrt tagen elke verslapping van de partij-tucht. In de Duitsehe havens welke zij 'bezetten zijn de Russen thans even eens bezig de oorlogsbodems welke de Duitschwrs aldaar 'tot zinken hebben gebracht, te lichten; o.m. de Gnei- senau in de Poolsche haven Gdynia. WERELDNIEUWS IN T KORT ITALIË. Er ma? worden voor zien dat de stad Pola aan Yougo- Slavlë zal moeten afgestaan worden, A'diaar wonen 25.000 Italianen die allen de stad willen ontvluchten. Zelfs hun docden wilton zij medenemen, DUITSCHLAND. Door de Ame rikaansehe overheden werden 14 Duitscbrrs, leden van de organisa tie Vrij Duitschland:aangehouden wegens spionnage ten voordeete van Rusland. iZij hadden aan de Sovjets mededeelinigen gedaan over de troï- psnlbewegintgeiii der Amerikanen in hun sector. Naar de bestuurder van het Roo- de Kruis is in Duitschland thans hst geboortecijfer op 4,5 per duizend ge daald tegenover 14.5 per duizend in 1638. Het aantel kindjes welke er sterven voer zij een. iaar oud gewor den zijn, is viermaal hooger dan in 1038. In Saksen werd, naar er wordt ge meld. ©en nieuw massagraf ontdekt dat het èbofMiik overschot zou be vatten van 2CO.OOO Russische krijgs gevangenen. RUSLAND. 7 gewezen hoogere officieren van het vroegere Witte Lagerin Mandsjoerije, werden ter dood veroordeeld en opgehangen. BRITS CH-INDIE. Te Bombay braken thans ook onlusten uit toen de Moslems betoogden tegen du nieuwe voorloop;--e regeertog van Pandit Netorce. Er zouden aldaar een 50-tal dooden en een 200 gewonden te be- ■treuren zijn. YOUGO-SLAVIE. In e-en nota aan de UB.A.-Regeering heeft Maar schalk Ti+o uitleg gevraagd omtrent het overvliegen van het Yougo-Sla- visoh gebied dcor Amerikaansehe vliegtuigen. MIBDELLANDSCHE ZEE. Een groots Britsch - Amerikaansehe oor logsvloot, een 60-tal booten sterk, zal vlootmanceuvers houden in de Middel- landsche Zee. Het wordt het grootste eskader dat men sedert dsn oorlog heeft gezien. Deze vloot zal verschei dene Grieksche havens aandoen. In het Staatsblad wordt een be sluitwet gepublioeerd, houdende in stelling van een voorioopigre-gime, betreffende den vervaldag der land pachten. Op grond van die besluit wet, wordt elke aan de pachters van landelijke goederen vóór 16 April 1946 gedane cpzeigginig waarvan de termijn niat verstreken is den dag waarop onderhavige besluitwet van kracht wordt, vcorloopig verlengd tot op ©en datum die later bij koninklijk toesluit zal worden bepaald. Wanneer het echter een bouwgrond of een voor de nijverheid toe-stemden grond geldt, welke niet als dusdanig word aangegeven op het oogenblik der pacht, zal de cpzegging van Kracht worden indien de vrederechter vast stelt dat bewuste 'grond dit kenmerk bezit ©n dat de opzegging met het oog op deze benuttiging gegeven werd. Eveneens, wanneer de verpachter aan de pacht van het gehuurde goed een einde heeft gemaart om het zelf in bedrijf te nisnvein of de intoedrijfne ming er van aan zijn echtgenoot (e), rijn afstammelingen of bloedverwan ten in de opgaande linie over te dra gen. Indien de eigenaar, rijn eehtige- noote(e), zijn afstammelingen of tolcedverwanten in de opgaande linie heit gehuurde goed niet in gebruik nemen binnen ©en tijdsverloop van zes maanden of indien de ingebruik neming fictief is, hoeft de ontzette pachter recht op sohad-eloore -lling. Zoekt g'iets t'huren of te koopen Zoekt g'n meid, 'n plaats ol wat Wacht niet langer, naar ghats nog heden 'n Kleine ZOEKERin ons blad WEEKSTAAT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELG IE (29-8-46) Goudvoorraad 32 milliard 852 mil lioen, hetzij een vermindering van 196 millioen. De baaikbUjotbenomloop bedraagt 71 milliard 283 millioen en wijst dus ©en lichte verhooging van 38 millioen aan. De kredieten aan de privaateoono- mie verminderen met 340 millioen, terwijl de voorschotten aan de Schat kist toenemen met 340 millioen. INTERNATIONALE BANK België heeft een aanvang gemaakt met heit storten van zijn aandeel in die Internationale Bank. Dit aandeel werd vastgesteld op 225 millioen dol lar-, hetzij circa 10 milliard Belgische frank. Op dit aandeel werd thans 2 gestort in goud, wat de daling van 196 miilioen bij de Nationale Bank verklaart. Voor het einde van het jaar zou de Internationale Bank nog beroep doen op 8 van de vastgestelde partici paties, ditmaal echter in nationale deviezen, hetzij dus voor ons in Bel gische frank. De opvraging van ©en gelijkaardige fractie van 10 wordt tevens hl hot vooruitirioht gesteld. Aldus zou Idie Internationale Bank beschikken over 20 van de opgelegde inschrijvin gen, waarvan 4 in goud en 16 in nationale deviezen. De overige 80 zullen vermoeclehjk als garan tie beschouwd worden. ALGEMEENE STAAT DER BANKEN PER 30 JUNI 1946 Hot Staatsblad van 2-3 September Het Kruisbeeld van den Zwarten Molen. DE PROVINCIALE KWEEKVEEPRIJSKAMP TE OOSTENDE VERDAAGD TOT 6 OKT. a.#. De Groote Provinciale Veeprijs- kamp te Oostende die moest doorgaan op 22 Sept. 1946, heeft, dus enkel plaats op 6 Oct. e.k. Deze beslissing werd getroffen te Brugige op Donderdag namiddag 29» Aug. IJ. Aan de kweekers die zonden aar zelen hun dieren voor den Provinci alen Prijskamp in te schrijven^ om reden van het hecrschen van mond en klauwzeer in onze Provincie, kun nen wij medzdeelen, dat de inge schreven diieren hoogst waarschijn lijk op voorhand zullen gevaccineerd' worden tegen de pootplaag Hot is om reden van het voorbehoudend in enten, dat de inschrijvingen zoo vroegtijdig moeten binnen rijn, ten eind» den tijd te hebben deze inen tingen 14 dagen op voorhand te doen. We kunnen ook meededen, dat omzeggens alle dieren in anize beste kweekoantra, nu reed» gevaccineerd warden.». Ieder jaar den derden Zondag van September, gaat de vrome bevolking van Drar.outer, West - Nieuwkerke-, Loker, Belle, ja zelfs van verder, op bedevaart naar het Kruis op de Zwar ten Molen. Deze jaarlijksche bedevaart -is ge groeid tct een grootsch huldebetoon aan hat Kruis, want in wel en wee hebben de menschen van Dranouter ein omstrekan opgezien naar het Kruis, vanwaar ©ens alie redding is gekomen. En het Kruis heeft hen nooit verlaten. Dit Kruis van den Zwarten Moten, door Pastoor Lootens in 1900 opgericht op deze plaats, werd niet zoo zeer ais bedeplaats opgericht, maar eerder als aandenken aan de drie Priesters- Martelaars uit den tijd der geuzen. Gaarne 'had hij dit Kruis op de martelplaats zelf opgericht. Maar waar de martelaars juist gevallen wa rén wist men nog niet, of dien grend kon hij niet koopen. Dan heeft Pas toor Lootens op deze zichtbare plaats van den Zwarten Molen dit Kruis opgericht, als herinnering aan de drie geloofshelden en als toevluchtsoord der vrome menschen. In hoeveel streken zien we niet op een hoogen berg cf op een scherpe rots het Kruis prijken, gezien door heel de streek, de menschen herinne rend aan Lijden en Dood van Chris tus en de lijdenden moed insprekend in hun ellende. Op de Zwarten Molen kan hat Kruis uren ver gezien, worden voor wie zien wil, d© menschen roepand, opdat ze aan bat Kruis hun nood zouden ko men klagen. En in Augustus 1914, toen gelijk ©en paniek, met het klokkengeluid de rnare over hat land kwam: 't Is oor log; trokken de menschen lederen Zondag naar den Zwarten Molen, hun paternoster beierend, om gs- soaard te mogen blijven. Totdat de Uhlanen plots, den eersten Zondag van October, den Zondag van Nieuw- kerke-Feest, op hun vlugtge paardrn, Meessen neerkwamen, Nieuwke-loe doortrokken, tot den Catsberg reden, waar de ontmoeting met de Frarel- schen en het sneuvelen van een Duit- schen Prins, het begin was van den terugtocht. Van bedevaart naar den Zwarten Molen was er onder de vergruw,de menschen geen sprake meer. Alleen i bleef de stille bede. In 1918, ten tijde van het groote offensief van Duitsohers en Gealli eerden werd Dranouter dooi- iedereen verlaten. De huizen en bootnen wer den omver geschoten. De grond werd door obussen omwoeld. Geheel die streek was één wildernis. De men schen Ihadden het Kruis verlaten! Maar bat Kruis stond er, bijna geheel 1 gaaf en gezond'n kogel had Ons Heer (■Hl gekwetst en de bovenste top van het 9 kruishout was afgeschoten. Het Kruis stond er. Het scheen te zeggen: AI is de nood overgroot; al moet gij tientallen uren van huis en haara vluchten, ik waak over de resten van uw Vadiergrond. Op gansch Dranouter stond nog recht: het Kruis, die hofstede van Henri Lagache, de nog bestaande hoeve der gebroeders Suffis, en van een paar andere huizen, enkele mu ren. Het Kruis Ihield als rt ware een doodenwake over deze doodsche streek. Hoe zouden de menschen der streek niet van hun Kruis gaan hou den? Het had immers in hun plaats bij het sterfbed der streek gewaakt. Zijn vrienden leert men maar in den nood kennen. Na den oorlog, in 1921, begon weer de tocht der nederige-toiddende men schen, Dranouter-Fantfare op kop hun muziek afwisselend met het dof geprevel van een heelen Rozenkrans. Menschen die voor de eerste maal d-ten beeweg meemaken, hen schijnt er geen einde aan te komen: r.a ie- deren draai komt een andere kron kelweg; totdat, na driekwart gaans, ginder boven, het Kruis te prijk&n staat, versierd met bloemen en kran sen, waarrond reeds een ingetogen massa te wachten staat. Mien zingt er enkele liederen het Kruis ter eere; Een Pat,er- Predikant houdt er in beide talen een plechtige toespraak. De menigte wordt met de Relikwie van het H. Kruis gezegend. Korts na den oorlog werd door de wetenschappelijke opzoekingen van E. H. G. Lamerant uit Reninghelst de juiste moordplaats der drie Priesters- Martelaars gevonden, en heeft hij er zelf de prachtige tombe laten oprich ten. Neg ieder jaar, na voleinding der plechtigheden aan het Kruis, da len veel menschen den anderen kant van den heuvel af, en bidden een ge bed cp de plaats waar de drie helden voor het geloof hun bloed gaven. Ieder jaar werd' voort da bedetocht gehouden. Maar toen voor de tweede maai de oorlog kwam, werd weer vu riger de tocht gevolgd. Weer kwam er een hindernis: Er mochten niet meer dan vijf menschen samen gaan of staan en men vreesde de vliegers... De bevrijding kwam* Ongehoord was de toeloop van vólk, den derden Zondag van September '44: SOO men schen kwamen hun dankbaarheid om behoud en bevrijding betuigen. En verleden Jaar ongeveer duizend. En dit jaar? Op Zondag 15 Sep tember, vertrekt de biddende stoet de kerk van Dranouter te 2 u. 30, om rond 3 u 30 aan het Kruis aan te komen. Zijn de tijden nooit troebe ler geweest? Het schuwe ocgstweer is maar een flauw schijnsel geweest, vergeleken bij de nieuwe oorlogsbe- dreiging onder de landen. In twee oorlogen rijn veel verschillende le gerbenden voor dit Kruis voorbij ge trokken. De tweede oorlog was ons veel genadiger dan de eerste: noch huis noch mensoh gedeerd te Dranouter. Zondag gaan we voor de zoove&Lste maal bidden om vrede en behoud. Menschen van goeden wil, ziet op maar het Kruis, en komt om zegening bidden. B» I j.l. publiceert d n alge,meenen staat uur banken per 30 Juni 1946, met uit sluiting evenwel van zekere bijban ken en ageiïtsohanprn uit het buiten land en uit da kolonie. Het ióaal dor activa beloopt Fr. 68.222.833.0'0'0,-. De dopes.! tos geven een totaal van frs 56.292.619.O0O,- waarorder 14 451.993.000,- aan lijde lijk onbeschikbare rekeningen 40 FISKALE ONTVANGSTEN VAN DE MAAND JULI In totaal beliepen de normale fls- oala oi-jtvangsten over do maand Juli Fr. 3.020.944.559,- waaronder Fr. 1.201.211.183,- «ia<n directe belastin gen, Fr. 490.006.411,- aan douane- en accijnareohten tm Fr. 1.323.726.962,- aan registratierechten. Voor de pa-.-iode van 1 Januari tot 31 Juli 1940 komt het totaal to staan op Fr. 19.519.918.973,- samengesteld uit Fr. 7.457.410.142,- directe belas tingen, Fr. 3.223.078 275,- douane- en accijnsrechten en Fr. 8 859.430.556,- registratiereohten. De muntsianiEi&ringsbelastingen brachten vcor de eerste zeven maan den van het jaar op: Fr. 4.580.900.863,- aan belasting op het kapitaal, Fr. 87.878.817,- aan belasting op win sten voortvloeiend uit- leveringen aan den vijand en Fr. 1681.618.392,- aan belasting op uitzonderlijke winsten, hetzij een totaal van 6.350.398.071 fr. De ontvangsten voortvloeiend uit de fiscale amnestie bereikten voor dezelfde periode: Fr. 2.723 511.171,- aa,n directe belastingen en Fr. 112.907.537,- aan registratierechten, hetzij en totaal van Fr. 2.836.418.708,-. LOOPENDE UITGIFTEN Stad Gent - Kasbons: 4 netto op 19 j. - prijs 96 netto. Etatoliss&ments Graüry: 20.000 kas bons van 1.000 Fr. - 4 motto op 10 j. - prijs 960 Fr. Ohartoonnagtes du Bels de Miche- roux van 28/8 tot 10/9/46: twee nieu we aandieelcn par oud aandeel, aan 105 Fr. netto per effect Soool (Sté Cant, et Col. de Con struction) - van 26/8 tot 4/9/46: in schrijving van 7.500 kapitaaisaamdee- len van 1.000 Fr. aan 3.000 Fr. L'Avenir Famiiial - van 15/8 tot 15/9/46: 10.000 preferente aandeelen aan 1 020 Fr. meittto per effect Belgika (Comptoir Colonial) - van 2 tot 30/9/46: drie nieuwe maat schappelijke aandeelen per tien oude, legen afgifte van koepon Nr 47, aan 220 Fr. per effect KOERS CP DE VRIJE MARKT. Op de vrije markt zouden de voor naamste munten als volgt gewaar deerd worden: goud: banknoten: 1,380 193,- 252,50 62-, 1.100 28,- (per honderd) 980,- 8.05 910,- 20,- DE MELKPRIJZEN VERHOOGD Naar ministerieel Besluit werden de prijzen voor de melk verhoogd, dit met 3 September. Voor volle melk wordt de prijs 4 fr. per liter. Ten huize 'besteld ma® 5 centiemen foijgerekend wortilein. DE BOTER EVENEENS DUURDER GEWORDEN Bij zelfde toesluit wordt de prijs voor de metUserijtooter van de beste kwaliteit gebracht op 52,50 fr., voor de hoevebotier op 46,50 fr. De prijzen van de producten gefa briceerd op 'basis van melk, zooals melkpoeder, kaas, enz. zullen in dien kortst mogelijke» tijd herzien wor den. DE AARDAPPELMISERIE Met de bevoorrading in aardappelen is h&t weeral verkeerd geloopen. Voor hun zegels hebben de verbruikers het toegezegde rantsoen nog mirt kun nen toekomen. Het Ministerie van RavitailieeriEg legt de schuld hiervan op het rotwor- den van een groot gedeelte van de totnogtoe gerooide aardappelen; het wil maar niet bekennen in gebreke te rijn gebleven. De kabinetschef van den Minis ter van RavitaiMeering beeft in een verklaring gepoogd de kwestie schoon te pleiten en beloofde dat de toestand met Oktober normaal zal worden, wat wij 'hopen. Intussahen worden volgende ander richtingen verstrekt: De verbruikers die aan hun klein handelaar de aardappelzegels voor de ranteoemeeringspêriode Juli Augustus 1946' overhandigd hebben, zuilen per prioriteit 'het saldo vair de hoeveelheid aardappelen waarop zij recht hebben, ontvangen van 1 September af: De aamappelzegeüa voor de peri ode Augustus - September 1946 zul len, geldig blijven tot wanneer de ach terstallige toedeelingen zulten aange zuiverd rijn. De verbruikers worden verzocht de aardappelzegels voor die periode Augustus-September en welke mirt zouden gehonoreerd zijn, in hun be zit tie houden en ze bijgevolg slechts aan hun kleinhandelaar te overhan digen tegen aflevering van de waar. De verbruikers die deze onderrich tingen niet zouden naleven, loopen gevaar tütet bedeeld te worden. OVER HET WIJS BELEID VAN iSvOtyfE HOOGERE BEVOOfBRADINGSDlEN STEN «De Nieuwe Standaard» van Za terdag 31 Juli 11. geeft enkele staal tjes van het wijs beleid door oruze be voegde diensten welke hoeven te zor gen voor onze ravitaiüleerinig. Aldus vernemen wij: dat ergens in de Leiestreek maanden geleden oen 200 ton tarwe en rogge gestockeerd werd en dat on ze bevoegde diensten die er maar zoo lieten liggen als prooi van ratitem ©ar muizen, niettegenstaande de herhaal de protesten van dien groothandelaar in wier magazijnen het graan opge stapeld ligt; dat te Gent 100 ton bacon maan denlang in een stapelhuis is moeten blijven liggen tot zoover dat die kost bare waar door bederf werd aange tast en er nog slechts de helft van kon gebruikt worden voor het ver vaardigen van salami-worst dat te Brussel 6 ton Canadee- sohe Chester-kaas werd opgestapeld en niet werd verkocht omdat men er den inkoopprijs niat van kende. Ten slotte is ae kaas aan het gisten ge gaan en belandde hij in een smelte- rij om er smeerkaas van te maken, natuurlijk met groot verlies voor onze schatkist Sprekend, is t niet? VISCHCONSERVEN MET OLIE BEREID BLIJVEN GERANTSOENEERD Er werd bekend gemaakt dat den va-koop van vischcons.rven vrij was. Dit betreft echter niet die viscnoon- serven met olie bereid. VRIJE VERKOOP VOOR GROENTENCONSERVEN De verkoop van groenitenconserven is volledig vrij. DE VERKOOP VAN KOFFIE Koffie zal voortaan worden inge voerd door den partikuheren handel. De verkoop ervan 'blijft even-wel aan ranitBoencering onderworpen. Niet voor lang meer echter. Koffie wordt weldra vrij. 5 EIEREN VOOR ZEGEL NR 14 Naar verluidt zal zegel nr 14 (9/8/1946) recht geven op 5 eieren. De kleinhandelaars mogen dit zegel aannemen voor het begin van de nieuwe ranisoeneerimtgsperiodie; Nochtans dienen de zegels nr 13 dragende den datum 9/8/1946 bij voorkeur toebedeeld naar nato van twee inlandsche of ingevoerde eieren per zegel. WORDEN TEXTIELPRODUCTEN BINNEN KORT VRIJGEGEVEN? Alhoewel de textickanitsoeneering noch niet binnen kort zal kunnen opgeheven worden voorziet men een spoedig vrijgeven van ramitsocnieeriaig inzake linnen, meubelstof en katoe nen dekens, Pond: Dollar: Fransche Fr.: Gulden: Zwits. Fr.: Stuk 20 Fr. B.: 900,- N. V. Noordstraat 34, Roeselare Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Dijver 7. Alle Bank-, Beurs- cn Wissel verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) i mi nun* irmh «iTiiTh <m> ii LOTENLEENING VAN 1932 174» Trekking van 24 Oogst 1946 Het lot van 50.000 fr. is toegekend aan de serie: 225876. De volgende series worden terug betaald met 255.000 fr.: 235192 133448 298372 292498 253686 157063 246913 293497 143044 279388 190703. LOTENLEENING 1941 20* Trekking van 2 September 1946 De premies rijn als volgt toege wezen: Serie 302014, wint 2 millioen frank. Serie 172347, wint 1 millioen frank. Series 113226, 127380 cn 189312, win nen 500.000 frank. Series 103807, 119662, 154308, 189608 20317 275979 292426 295031 344370 winnen 100.000 frank. Series 1039S1 104838 107609 110033 114465 127008 127891 128708 129554 130235 138778 140695 154830 164470 170961 171310 176503 177184 177545 186877 187328 190284 190731 196805 197745 201344 204228 205323 209058 212286 215904 228397 233288 248349 253313 267199 280100 285370 292543 297489 297878 299623 302693 303819 304381 304790 340199 342716 346529 en 34791, winnen 50.000 frank. Stad Brussel 1902 - 209e trekking op 31/8/46 - 72 reeksen, hetzij 1800 ctoligatiën, uitbetaalbaar op 1 Juli'47: 26.474 nr 13 uitbetaalbaar k 100 000,- 21.615 nr 22 uitbetaalbaar k 1.000,- 20,124 nr 24 en 21.020 nr 14 uitbetaalbaar k 500,- 6.708-15, 8 905-4, 9.757-11, 14.066-3, 21.261-6, 21.920-12,22 023-3 en 28.817-9 aan 250 Fr. Maar ieder huis kan voor 50 frank een groot lot winnen En hiermede kunnen misschien de zorgen worden afgewend of lichter om dragen. (6I4) BELANGRIJK BERICHT Het komt herhaald voor dat de uitslagen der trekkingen, bekend ge maakt door die oagbladen, missingen van nummers of bedragen bevatten. Hst is de kocpers fel aangeraden de officieel© lijsten te raadplegen. Deze rijn ter hunner beschikking bij meestal ai d'e verkoopers en namelijk in al de postkantoren van het land. HEEFT MINISTER TERFVE VOOR HET PARLEMENT COMEDIE GESPEELD? Even voor de Kamer in verlof ging zegde die Minister Terfve namens de Begeering een wetsvoorstel ter rege ling van die oorlogsschade op het Bu reau van de Kamer neer ie leggen, en met een groot gebaar diende hij een map in weilfce hat 'betrokken wets voorstel pleegde te bevatten. In de Gazetvan Dinsdag 3 Sep tember jl. wordt thans beweerd dat die map in werkelijkheid niets be vatte. Zoo zulks waar Is dan heeft onze communistische Minister Terfve de Kamer voor het lapje gehouden. Daal de Kamer in verlof ging en het ont werp dan ook maar eerst na dit ver lof kon worden besproken moet hij het zoo nauw niet genomen hebben en gemeend later de miap wel te kun nen aanvullen. Bij het beoordieelen van deze be wering voegt «De Nieuwe Standaard» terecht eraan toe: Als deze versie klopt met de wer kelijkheid, vraagt men rich af wat er nog kan overblijven aan ministe- rieete waardigheid bij een man, die niet aarzelt een zoo zwaar door den oorlog getroffen categorie burgers voor den aap te houden, om de eigen onbekwaamheid te verdoezelen en de nalatigheid (waaraan we vanwege de communistische ministers wel gewoon zijn) aan het oordeel der yublieke opinie te onttrekken, 8 SEPTEMBER 13' Zondag n Sinxcn Jezus genas tien melaatsciven, en van do tien was er maar één die er nan dacht, den Meester te komen bedaar ken». Zoo staat het er, ln het Evange. lie van dezen Zondag. Eén op de tien dlo aan danken denkt! Dat herinnert me een sprookje dat lk eens ergens las. Onze-lleve-Heer riep eens .alle deugden samen, en ze kwamen, de nederigheid en het geduld, en de liefdadigheid en het gelool', en de dankbaarheid en do reinheid, en al de andere; en ze bo« groetten elkaar hartelijk, behalve tweot dl- stonden tegenover elkaar, verbaasd, met h.-t hoofd schuddend: lk heb u nooit ontmoetzei de eene, en de an dere: «lk heb u nooit tegengekomen...» Dlo tweo deugden, die daar voor den éérsten keer elkander zagen? 't Waren de liefdadigheid en de dankbaarheid! Dat ls een sprookje, en helaas, méér dan een. sprookje: want laat het een over drijving zijn, te zeggen dat liefdadigheid nooit dankbaarheid ontmoet, zou 't per cent uit 't Evangelie van vandaag niet zéér kort bij de werkelijkheid zijn: één op tien? We hebben het allemaal wel eens ondervonden, hoe ondankbaar menschen kunnen zijn. Och Ja, als g» Iemand dienst bewijst, dan krijgt g« gewoonlijk nog wel een «dank u» te rug: zoo beleefd zijn de menschen nog wel; maar als 't u belieft, zwijg er dan verder over, komt er nooit meer op te rug, herinner ln Godsnaam aan dege nen die gij welgedaan hebt uw weldaad nooit meerl Tusschen de spreekwoorden die do oude gedegen volkswijsheid uit drukken, ls er ook dat droevige: «On dank ls 's werelds loonEn wijzelf? Zijn wij dankbaar? Weer, niet alleen zoo oppervlakk! weg, juist genoeg om een dank ute zeggen; maar écht, diep, blijvend? Tegenover Onzen-Lleven- Heer, onzen grootsten Weldoener? En tegenover de menschen, tegenover zoo véél menschen: ouders, opvoeders, pries ters, om maar die uitdrukkelijk te noe men, want and wordt de lijst zoo lang, de lijst van menschen aan wl» wij, nu eens meer, dan weer minder, t» danken hebben? We mogen wel eens klagen: «Ondank ls 'swerelds loon», maar zorgen we er dan voor, dat we verwijt niet verdienen; «En gij dan? 8 Sept.: 13' Zondag na Slnxen. - Onze Lieve Vrouw-Gebcorte. 9 Sept.: H. Audomarus, Bisschop, bel. 10 Sept.: H, Nicolas van Tolentljn, beL 11 Sept.: H.H. Protus en Hyaclnthus, martelaars. 12 Sept.: Feest v. d. Zoeten Naam Maria. 13 Sept.: van den Zondag. 14 Sept.: Kruisverheffing. 15 Sept.: 14* Zondag na Slnxen. - Onze Lieve Vrouw van Smarten. VOLKSVERZEKENS ONZE VROUWTJE O? MIJN SCHOUWTJE! Eiken dag prijkt op mijn schouw, Mat feërieke kleurspelingen, t Beeidje van Onz' Lieve Vrouw, Kaarsjes, bloemen, Haar omringen! Door de ruitjes, rood en groen, Lacht het zonneke naar binnen, 't Brengt Maria d'eersta zoen, Vóór de dagiraak gaat beginnen! 's Avonds, als het deumster wordt. Zie 'k de zon in 't nisje glansen!.. D'Angelus klept, hel en kort!... D'avond groet met purperkraruen! Besolare 1946. GEO Te Duinkerhe werden reeds 28 personen in beschuldiging gesteld we- gaas aftruggedarij bij den wederop bouw van die stad. Te Brussel werd een valsch ge neesheer aangehouden, die in kakhi- uniform rondliep en belangrijke be dragen had weten af te persen. Te Ciney werden twee bandieta» op heeberdaad van inbraak betiapl door politieagenten. Daar de schur ken vuurwapens te voorschijn haal den, maakten <ie poli tieagenjen ge bruik van huit wapens en schoten eeo der inbrekers neer. De tweede schurk kon ontsnappen. De getroffene ban diet overleed enkele uren nadien ia een hospitaal. Te Cherbourg hebban dioizend-aa lieden betoogd tegen het dure leven. Te Kaïrjï'gsm hebben twee ban dieten een oude 'vrouw overvallen ia haar woning. Zij sleurden haar me de naar boven opdat rij daar zou aanwijzen waar hot geld verborgen lag. Toen de vrouw weigerde hebben rij haar mishandeld, zij goten liaai over de bomen een bijtend vocht da' brandwonden veroorzaakte, bedreig den haar op te hangen, snoerden een halsdoek rond haar keel, sloegen haar het hoofd tegen een deur ei; sneden haar kleedsren dcor om toch maar geld te vinden. Met een 500 fr. als buit moesten rij het ten slotte van onder trappen. In de buurt van Antwerpen werd een man die te slapen lag op d# tramlijn, door een tram overreden ea gedood. Te Antwerpen hadden twee jon- geiingen een dynamietpatroon ge vonden. Zij vonden niets beters cam er met kasseisteenen naar te gooien. Toen de patroon maar niet wilde ont ploffen ging een hunner zien naar de patroon, maar juist op dat oogen blik ontplofte deze, met het ongeluk kig gevolg dat de arme jongeling door •esn scherf in het hart getroffen en gedood werd. De gewezen Fransche paketboot Normandd'Szal worden verkocht voor oud ijzer. Te Bcurlon hadden kinderen een obus ontdekt en poogden dien los te schroeven. Het bekwam hun slecht De obus ontplofte en beide kinderen werden gedood. Te Belle heeft de 23-jarige echt- genoobe Duvrtte-Quaglhebeiuir haar zoontje van 8 maanden der schedel Ingeslagen met een strijkijzer. De onwaardige moeder werd aangehou den. In Car.ada heeft Mevr. Illvia Dlonne. de moeder van den beken den vljfling, een nieuw kindje het leven geschenken. Dit gezin telt thans nog 13 kinderen in leven, een reeds gestorven zijnde. Te Jafctoeke werd een 18-jarig meisje uit een schommel gsworoen en viel zoo erg dat zij kert daar na stierf. ■*tSmfr AUTO DOOR AUTOBUS AANGEREDEN TE DEINZ'E Aannemer uit Poelkapclle op slag gedood. Dinsdag jl., rond 9 uur vooimid dag, werd te Deinze, aan het k mis punt De Knok midden de baan, de auto van aannemer René Targlie uit Poelkapelie, door een autcbus van de lijn Kortrijk-Oent aangereden. De schok was geweldig. Hr Tanghe werd omzeggens door d&n schokbreker van den autcbus uit zijn wagen gelicht en viel dood neer ender het logge voertuig. Familiele den van Hr Tanghe zaten met hen» ln den auto, cn werden eveneens ge wond, om. Hr en Vr. Dael Cyriol Nuyttens Irma, ook uit Poelkapclle, die allen naar een kliniek moesten gevoerd worden, verder hun dochter Rachelle Dael die slechts lichte ver wondingen opliep, en twee kinderen van anderscheldciljk 4 en 2 jaar. E:« dezier kinderen werd van uit den auto op straat geslingerd maar zender veel erg, het tweede kindje liep geen let sel op. De reizigers van den bus kwamen er met den schrik vanaf. DE BURGEMEESTER VAN IEPER IN ENGELAND Dhr Van der Ghote, burgemeester van leper, bracht een bezoek aan <1® graven van meer dan 100 Belgische soldaten, voor het meerendeel vliege niers, die tijdens den jongsten oor* log gesneuveld zijn en begraven lig gen op de militaire begraafplaats w Brookwood. In aanwezigheid van Rriteshe vooraanstaande personen, legde hij bij het gedentoteekon op die begraafplaats een krans neer, ver sierd met een roodblauw lint, waarop ln gulden letters het woord Ypres» staat,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2